HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM


  GBW

  GGR
  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Sitemap



Zoeken

Duitsers in Utrecht, tijdelijke minderheidsvorming in de 19e eeuw (DUM)

Een Kolonie van Duitsers
Een kolonie van Duitsers
Het onderzoek 'Duitsers in Utrecht, tijdelijke minderheidsvorming in de 19e eeuw' (DUM) is een door NWO gesubsidieerd onderzoek (NWO dossiernr.: 250 290 53) bij de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Utrecht (aanvragers: prof. dr M. Prak en prof. dr J.M.W.G. Lucassen). Het project is gestart op 1 maart 1997 en werd uitgevoerd door dr M.L.J.C. Schrover.

Hoofdvraag van dit project is waarom de ene groep migranten sneller assimileert dan de andere. Achterliggende vraag is o.a. of tijdelijke minderheidsvorming als een zorgwekkend fenomeen moet worden beschouwd of slechts een normale fase in het assimilatieprocesproces inhoudt. In het onderzoek wordt geprobeerd het verloop van het assimilatieproces te verklaren met een beheersbaar experiment waarvoor twee groepen migranten zijn gekozen, die slechts op enkele punten van elkaar verschillen.

De migranten die worden onderzocht komen allen uit Duitsland en verschillen van elkaar op slechts vier punten: religieuze achtergrond, beroepsstructuur, aard van de migratie (individueel of als groep) en mate van zelforganisatie. In principe worden tijdens dit onderzoek drie generaties gevolgd voorzover deze in de stad Utrecht aankwamen en daar bleven wonen; de eerste generatie komt aan in de periode 1820-1850.

De samenwerking met de HSN bestaat hieruit dat de HSN-basissteekproef voor de stad Utrecht voor de periode 1812-1835 als een controlegroep in het onderzoek wordt opgenomen. De immigranten worden op deze wijze steeds vergeleken met drie generaties autochtone Utrechters. Om voldoende aantallen te verkrijgen vond een oversampling plaats op de bestaande basissteekproef tot n=957. Van deze groep werden de geboorteakten en -indien men te Utrecht een huwelijk aanging- de huwelijksakten ingevoerd (aantal akten is 294). In juli 1999 werd de dataset geleverd.

Resultaten van dit onderzoek werden in 2000 zowel gepresenteerd op de European Social Science History Conference, op de Social Science History Conference te Pittsburgh als op een workshop van het N.W. Posthumus Instituut te Utrecht ('Entrepreneurs and ethnic entrepreneurs. What is the difference?'). Daarnaast was er een aantal publicaties o.a. in het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, IMIS-Beiträge en Journal of Ethnic and Migration Studies. In 2002 verscheen het 'afsluitende' boek: Marlou Schrover, Een kolonie van Duitsers. Groepsvorming onder Duitse immigranten. Utrecht in de negentiende eeuw (Amsterdam 2002). In het verslagjaar verschenen nog drie artikelen van Marlou Schrover over Duitse migranten, tweemaal in het tijdschrift Demos, bulletin over bevolking en samenleving en in Continuity and Change: 'Living together, working together: concentrations amongst German immigrants in the Netherlands in the nineteenth century.

Top

 
HSN / PROJECTEN / DUM 

IISH Home