Amsterdamse pamflettenkatalogus
- -81/11 NIET WEGGOOIEN, MAAR LEZEN SVP ... Dit is namelijk een BURENBRIEF over het GASTARIEF.
(1) de buurvrouw/buurman.
(2) A4, fotokopie?
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Verspreid met aan dit pamflet de /12 geniet
In 1981 krijgen we te maken met een geweldige verhoging van de aardgasprijs. Nu de Aardgasunie (lees Esso en Shell) zowat ieder gezin het aardgas heeft aangesmeerd, denkt die onderneming -met de regering- dat de prijs moet worden opgeschroefd, zogenaamd omdat de olie ook zo duur wordt. Het gas komt voor 2 ct.per kuup de grond uit en zou voor nog geen 3 dubbeltjes kunnen worden geleverd. Ieder huishouden wordt danig te pakken genomen zonder dat daar een prijskompensatie tegenover staat. Bij ons huishouden is de maat vol. Het is verstandig ook in onze straat de koppen bij mekaar te steken. Wellicht kunnen we de aktie 'wees wijs met de gasprijs' versterken.
- -81/12 Wees Wijs met de Gasprijs! AARDGAS ONBETAALBAAR
(1) (stookkostenkomité Kinkerbuurt)
(2) 1v 4p, A5, fotokopie, foto, tekening
(3) Ams-W-Kin Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Zie /11
Op 1 januari is het gastarief opnieuw verhoogd. Sinds '79 een stijging van 55%. Als het aan ons ligt gaat die verhoging helemaal niet door. Deze tariefsverhogingen drukken zwaar op de uitgeholde koopkracht van de laagstbetaalden. Prijsverhogingen leiden niet tot besparingen. De laagstbetaalden betalen al relatief veel voor energiekosten en woonlasten. Energiekosten werken niet door in de prijskompensatie. De onbetaalbaarheid van de woonlasten in stadsvernieuwings- en uitbreidingsgebieden wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de energiekosten. De blokverwarming blijkt 20 tot 30% meer energie te kosten. De sociale woningbouw en renovatie is op het punt van geluid- en warmteisolatie ver beneden de maat. Doe mee aan de Protestaktie. Zet de automatische betaling stop. U krijgt dan een akseptgirokaart. Plak op de achterkant een sticker van de aardgasaktie. Bij eigen girokaarten kunt u de betaling in meerdere termijnen verrichten. In Oud-West is een stookkostenkomitee opgericht. De aktie naar het GEB is erop gericht de gemeente achter onze aktie te krijgen.
- -81?/20 BESTE WONINGZOEKENDEN, Wij zijn een groep woningzoekenden, ...
(1) (een groep woningzoekenden) (wrs.uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt, fp)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA /
Wij zijn een groep woningzoekenden, waarvan een aantal reeds een woning gevonden hebben. Bij GDH kregen zij te horen dat ze zelf maar een woning moesten zoeken. Ze hebben dat gedaan. Een aantal wordt met ontruiming door de GDH bedreigd, zoals er 1500 per jaar plaatsvinden. U loopt het risico dat u één van deze woningen aangeboden krijgt. U wordt gebruikt als reden om ons te ontruimen. Wij moeten ontruimd worden, omdat wij weigeren ons te laten legaliseren. Wij laten ons niet meer omkopen met woonvergunningen en vervangende woonruimte. De strijd tegen de woningnood is belangrijker. De overheid heeft verzuimd de woningnood op te lossen. Het bouwinitiatief is alleen over in de partikuliere sektor. En deze bouwen alleen, wanneer zij denken winsten te kunnen maken, zoals bij banken en kantoren. De overheid kiest voor het kapitaalbelang en het beleid is gericht op het verdoezelen van de woningnood middels het distributiesysteem. Laat u niet gebruiken, weiger een reeds bewoond pand. U heeft recht op een lege woning. Bovendien laten wij ons niet ontruimen!
- -81/39 AAN DE BUURTBEWONERS De begane grond van Weesperzijde 63, hoek Burmanstr. 2 is al weer bijna 2 jaar geleden gekraakt.
(1) De bewoners van Weesperzijde 63 Burmanstr. 2 en de Kraakgroep Weesperzijdestrook
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB / UB 294.1
De begane grond van Weesperzijde 63 hoek Burmanstraat 2 is al weer bijna 2 jaar geleden gekraakt. In 1975 komt J.F.J.van Douwe in bezit van het gehele pand. Daarna wordt er behoorlijk mee gespeculeerd. Nieuwe eigenaar wordt Opsterland Vastgoed B.V.van F.de Boer en J.F.Rees (ook geen lekkere jongens). Deze doen pogingen de etages elk afzonderlijk kwijt te raken. In oktober '79 wordt eindelijk begane grond door ons gekraakt. De eigenaar laat niets van zich horen. De Boer en Roes zijn beiden failliet. Mei 1981 besluit de hypotheekgever, VOLA, de panden te laten veilen. Nieuwe eigenaar wordt Belafluss B.V. eigendom van L. Perugini en A. Vetro voor 48.000 gulden. Het is onaanvaardbaar als het pand weer leeg zou komen te staan.
- -81?/42 WAT HOORT ER IN HET VOLGENDE RIJTJE NIET THUIS:
(1) anoniem
(2) dubbelz., 29,7x21cm, el.stencil, Letter Gothic
(3) Ams-C-Leid Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
1: Gerard W.Bakker in een forumdiscussie over stadsvernieuwing. De meest gore spekulant wordt uitgenodigd om zijn deskundige mening te geven over de manier waarop de schade die hij met zijn maatjes aangericht heeft, het best kan worden opgelost. Dertig jaar lang hebben overheid en politiek toegestaan dat de woningnood maar opgelost moest worden door huisjesmelkerij en spekulatie. Pas op het moment dat belangenorganisaties en kraakgroepen de oorlog tegen deze huisbazenterreur zijn aangegaan, volgde de overheid schoorvoetend. Nu alle buiten-parlementaire oppositie eerst gekriminaliseerd en geëlimineerd lijkt te zijn, worden de heren uitzuigers weer met open armen binnengehaald. Zijn jullie nou helemaal gek geworden?
2: Voor wie nog niet wist wie Bakker was/is. Volgt informatie over Bakker. Over de Grote Wetering en zijn illegale sloopaktiviteiten in de Indische Buurt zullen we verder niet uitweiden. Bakker hoort op dit forum niet thuis. 'Public Private Enemy-ship', dat is het!
- -81?/49 Bedreigd! Karthuizerstraat 8
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Karthuizerstraat 8)
(2) A4, el.stencil, groene en zwarte inkt, tekeningen
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
(5) Pand ontruimd 20-2-2001 voor stadsvernieuwing (Ravage 3 (23-2-01) p.8)
De eigenaars willen grof geld verdienen met dit pand en ons eruit slaan. Verschillende intimidatiepogingen hebben we al gehad. Wij willen jongerenhuisvesting! Daarom zijn we met de gemeente in onderhandeling. Kom naar buiten en waarschuw de politie als de alarmbel rinkelt!
-1-81/1 STOPERASTOP ... Tijdens de sloop van de Nieuwmarktbuurt ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/005.1.01
Tijdens de sloop van de Nieuwmarktbuurt voor de metro heeft de gemeente verklaard zo spoedig mogelijk met het herstel van de buurt te zullen beginnen. Wat we nu zien is dat de gemeente al haar energie steekt in haar nieuwe prestigeobjekt, de Stopera. Tot 17 januari is de mogelijkheid gegeven voor het indienen van bezwaarschriften. Maar de tuintjes zijn omgebulldozerd i.v.m.het bouwrijp maken van het plein, de laatste twee panden op het plein zijn ontruimd. We worden weer goed belazerd! Hebben we trouwens wel een nieuw stadhuis nodig? Wat gebeurt daar eigenlijk precies? De mensen die in deze stad leven zouden moeten bepalen wat er met de stad gebeurt. Stuur massaal bezwaarschriften. Maak uw ongenoegen kenbaar bij de personen en instanties die hiervoor verantwoordelijk zijn.
-1-81/3 BEZWAARSCHRIFT Hierbij teken ik bezwaar aan ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG /
Bezwaarschrift tegen de plannen voor het stadhuis/operagebouw dat op het Waterlooplein gebouwd zou moeten worden: het gebouw is foeilelijk, het past niet in de vroeger zo levendige volksbuurt, er is meer behoefte aan betaalbare woningen en die 300 miljoen zouden beter bestemd kunnen worden.
-1-81/7 BOUWVAKKERS EN KRAKERS SAMEN TEGEN WONINGNOOD!!!
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Spuigroep)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica, tekeningen
(3) Werk Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 001/002.4.03
Er zijn nu al 110.000 woningen te weinig in ons land. Spekulanten wordt de vrije hand gegeven doordat voor verschillende stadsdelen er nog steeds geen bestemmingsplannen zijn, worden er eerder bouwvergunningen verstrekt voor de vrije woonsektor dan voor woningwetwoningen en wordt er veel geld weggesmeten aan prestigeobjekten. Door de manipulaties van het groot-kapitaal zijn nu al 30.000 bouwvakkers zonder werk. Met het vooruitzicht van verdergaande voorfabrikatie zullen het er binnenkort 70.000 zijn. Waarom laten die bouwvakkers dat zo maar gebeuren? Als bouwvakkers zich verzetten tegen het bouwbeleid, als zij eisen dat voor hun gebouwd wordt, zullen de bouwpraktijken van vandaag niet verder door kunnen gaan. Binnen de vakbonden beginnen mensen verontrust te worden. Er moet een groter verzet komen. De krakers zijn begonnen eigen mogelijkheden te verzinnen om iets te doen tegen de woningnood. Het is belangrijk dat bouwvakkers dat met krakers samen doen, want het doel wat ze nastreven is hetzelfde. Daarom 18.1 manifestatie in de Grote Keizer om over de mogelijkheden te diskussieren. Sprekers van actiegroep westelijke eilanden, verontruste FNVers, bedrijfsorganisatie bouwvak van het OVB en vrouwen over wonen.
-1-81/8 LEEFMILIEU "STAD en LAND." ... Verhouding B+W+Raad ...
(1) Lies Visser
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.Artisan, tekeningen
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.in Grachtenkrant 12 (26-1-81) p.9-10
1: Ze slaan onze woonwijken in puin. Bestaansvoorwaarden laagstbetaalden worden vernietigd. Een totaal onleefbare stad houden we over. Een draaiboek draaien ze af. Amsterdam een machtige Stad met Metro, Autowegen en de Voorhaven. De voornaamste elementen zijn het Hemspoortunnelproject, stadsvernieuwing en inpoldering Markerwaard.
2: Zij willen de metro als het belangrijkste vervoermiddel voor Amsterdam en omgeving. Dit zal met een ongekende verwoesting gepaard gaan. De goedkope woningen zijn het kapitaal van de arbeider. Dit schijnen de mensen niet te beseffen die hun goedkope woningen laten platgooien door de gemeente. Ervoor terug komt een kleinere hoeveelheid onbetaalbare woningen. Zij begrijpen niet dat zij niet het recht hebben om over het huis waarin ze wonen te beslissen. Dat het een huis van de gemeenschap is.
-1-81/9 Wel of geen toekomst in Nederland voor mens, dier en plant? ... Strook invullen aub.
(1) (E.Visser)
(2) A4, el.stencil, Letter Gothic, Prestige Elite, Diplomat en Artisan, tekening
(3) Milieu Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG / UB 235.1
Het socialistische ideaal is een farce bij de bestaande politieke partijen. Onze welvaart, ons welzijn is afhankelijk van een goed milieu. Burgerlijke ongehoorzaamheid en buitenparlementaire akties hebben veel te laat succes. De stadsvernieuwing op deze manier dient gestaakt te worden. Eerst nieuwbouw ter opheffing van de woningnood. Het strijden van kleine groepjes elk voor hun eigen buurtje is weinig zinvol. Een overkoepelend orgaan dient er boven te komen. Het OBASA is hiervoor ongeschikt. Dat verdoezelt de zaken. Een milieufederatie dient dit te zijn. Strookje: Ik wil meewerken aan een nieuwe partij, aan een nieuwe milieustichting.
-1-81/11 DE SCHINKEL-SCHOOL / NUFA-FABRIEK MOET ECHT BLIJVEN STAAN!!
(1) De bewoners (van Schinkelkade 20, fp)
(2) folio, el.stencil, bruine inkt, foto
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) FP /
Dit gebouw heeft 7 jaar leeggestaan door het beleid van de gemeente. Sinds 8 oktober 1980 zijn wij er gaan wonen. Wij willen 12 nieuwbouwwoningen en aanpassing van het bestaande gebouw voor o.a.jongerenhuisvesting. De gemeente wil een gebouw, dat in uitstekende staat verkeert, slopen, nieuwbouw waarbij de huren zo hoog worden dat je het geen sociale woningbouw meer kunt noemen en de buurt krijgt slechts 25% van de woningen toegewezen. Binnenkort zal wethouder Schaefer een keuze maken tussen ons plan of dat van de gemeente. Buurtbewoners, laat ook horen wat u er van vindt. Kom naar de open dag in het gebouw op 24 januari.
-1?-81/22 ware reden vertrek Carter onthuld SCHANDAAL ROND SPAR!
(1) (woongroep "de Spar")
(2) dubbelz., A4, wit- of kringlooppapier, off-set, blauwe, groene en rode inkt of alleen zwarte inkt, Courier, tekeningen, kaartje
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 037/001.1.02
(5) Opgenomen in Krakend Zuid 0021 (5-2-81). Zie ook GA Aff 5052 (A/005489)
Wij kraakten 16 juli 1980 Sparrenweg 104-106. De panden stonden al vijf jaar leeg. In 1980 werd besloten tot sloop voor nieuwbouw. De gemeenteraad nam een besluit, waarbij de nieuwbouw bestemd werd voor de toekomstige woongroep-op-papier. Wij beschouwen onze woongroep als geherhuisvest en willen in de Spar blijven wonen. De ontruiming verwachten we ieder moment. De uiterste sloopdatum is 1 maart. De gemeentelijke projektgroep heeft een spelletje met ons gespeeld. De gemeente gedraagt zich vaak als speculant. Als er een plan voor stadsvernieuwing dreigt, beschouwt het gemeentelijk grondbedrijf het onderhouden van zijn onroerend goed, als afgedaan. Daarna volgt leegstand en verkrotting. Als er kan worden gesloopt ontstaan er open gaten, die jarenlang braak liggen in afwachting van de projekt ontwikkelaar. Ondertussen is zo'n buurt dan wel onleefbaar geworden, maar nieuwbouw brengt hogere huren én meer subsidie op. Zo moet de Spar ontruimd en gesloopt worden, hoewel Volkshuisvesting heeft moeten toegeven dat onze renovatie plannen realistisch zijn. 1980 Was het jaar van de particuliere speculanten. 1981 Wordt het jaar van de gemeente als speculant! Barricademateriaal welkom.
-1-81/29 Beste Buurtbewoners, Zoals u misschien is opgevallen ...
(1) De afzonderlijke bewoners/sters van Singel/Herengracht 389
(2) pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 12 (26-1-81) p.7
Het leegstaande pand herengracht/singel (gekraakt 26-12-80, fp) is weer bewoonbaar gemaakt. Wij zijn studenten en werkende jongeren die geplaagd worden door de woningnood. Wij hebben via legale wegen aan woonruimte zien te komen. Woonruimte kan alleen als er sleutelgeld wordt neergeteld. Dit kantoorpand werd te huur aangeboden en stond al geruime tijd leeg. Wij maken dit bewoonbaar voor jongeren.
(Mogelijk hoort dit bij dit pamflet: Brief aan B.en W.met het verzoek het pand te vorderen, aangezien het al aan de gemeente te koop is aangeboden voor jongerenhuisvesting.)
-1-81/32 BESTE BUURTBEWONERS. WIJ ZIJN 4 WONINGZOEKENDE JONGEREN.
(1) de afzonderlijke bewoners van Lindenstraat 84.
(2) 21x±14,9cm, kringlooppapier
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
Wij, 4 woningzoekende jongeren, hebben vandaag Lindenstraat 84 gekraakt. Dit huis is van Fris B.V.en staat al jaren leeg.
1-1-81/1 DE GROTE WETERING IS GESLOOPT, NU POLAK NOG!
(1) anoniem
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) GA /
(5) Van balkon gegooid tijdens nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam
We komen de feestvreugde verstoren. Polak en zijn troep kunnen dan wel hun glas heffen in tevredenheid over het afgelopen jaar, wij weten beter. Voordat jullie doorgaan met deze poppenkast -hoeveel poen heeft dat trouwens gekost?- luisteren jullie even naar ons. De komende maanden dreigen 300 mensen op straat te komen staan. Wonen is een fundamenteel recht. Maar steeds blijkt dat wij daar voor moeten knokken. Jullie zijn gewaarschuwd: het rommelt in Oost! We hebben huiswerk voor Polak: een vorderingsbeleid uit de grond stampen, een sociaal woningbouwplan op poten zetten, de anti-leegstandswet in de ijskast zetten, luxe-appartementen vorderen, alle spekulanten in de bak, geen handjeklap met hypoteekbanken, geen overheidsgeweld, geen geldverslindende, besloten resepties. Polak, zwijn, we krijgen je wel klein!
3-1-81/1a De koningin is demokraties ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, achterkant: foto
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/005.1.01
(5) Oplage 5.500 ex. Tekst: Tjebbe van Tijen. Pamflet zelf gedateerd 2-1-80
De woningnood wordt demokraties in stand gehouden, de relschoppers worden demokraties geknuppeld, het Waterlooplein is ook een demokraties gat. De bewoners, bedrijven, rommelmarkt zijn demokraties verdreven. Kantoor, metro, opera zijn uitingen van een demokratiese kultuur. De plannen worden demokraties ontworpen, de bezwaren worden demokraties verworpen. De Stopera is een demokraties gebouw. En wij die dit gebouw verafschuwen om zijn omvang, vorm, inhoud en gevolgen, die ons ertegen zullen blijven verzetten zijn de ondemokratiese elementen, die een ander leven willen: waar beslissingen gemeenschappelijk genomen worden, waar het oplossen van noden op de eerste plaats komt, waar de kultuur niet langer het monopolie van beroepsmatige specialisten is. Als het woord demokratie zo vervuild is, dat men ons ondemokratiese elementen noemt, dan beschouwen wij dat als een erenaam.
3-1-81/1b VERKLARING UITGEGEVEN TER GELEGENHEID VAN DE BEZETTING VAN DE WITTE CEMSTO-TOREN OP HET WATERLOOPLEIN ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, achterkant: foto
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 028/005.1.01
Dito als /1a, echter met extra kop: Verklaring uitgegeven ter gelegenheid van de bezetting van de witte Cemsto-toren op het Waterlooplein, 3 januari 1981.
3-1-81/2 INDIESE BUURT ONTRUIMINGSBUURT?
(1) anoniem
(2) A4, pica
(3) Ams-O-IB Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 029/002.1.04
De laatste tijd wordt er net zo hard in onze buurt ontruimd als in het sentrum. De mensen die het overkomt zijn meestal niet voorbereid omdat ze het niet verwachten. Ze beschouwen zichzelf niet als krakers. Ze hebben alleen geen woonvergunning. Mensen staan op straat zonder recht op een andere woning. Niet iedereen uit een sloopblok kan naar de nieuwbouw. Er moet plaats gemaakt worden in de oudbouw. De een moet daarom maar voor de ander ontruimd worden. Dus wat doet de gemeente? Mensen die vroeger rustig konden wonen, worden nu gekontroleerd. Buurtbewoners worden tegen elkaar uitgespeeld, terwijl er aan het echte probleem nauwelijks iets gedaan wordt. De gemeente blijft vergunningen verlenen voor lege kantoren en luxe appartementen op plaatsen waar allang stadsvernieuwingsurgenten heen zouden moeten kunnen. 8 Januari aksievergadering in de Buurtwinkel voor iedereen die zich wil verzetten tegen deze ontruimingen.
8-1-81/1 laatste waarschuwing 8-1-81
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, o.a.10" en 12" Courier, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Gekraakt: 3e Weteringdwarsstraat 31 (eigenaar Burgerweeshuis, vier maanden leeg), Lindenstraat 10 (eigenaar Stichting de Binnenstad).
Overstroming, verstopping, stront, onderschijt moet er zijn, volgens Grondbedrijf. Als jij niet bestaat omdat officieel het perceel onbewoond is en het riool raakt verstopt, maak dan van het Grondbedrijf een echt strontbedrijf, dus schep een emmer vol en ...
Woensdag demonstratie bij de arrestanten in de Bijlmerbajes. 13 Januari komen Danny en Jos voor de 2e maal 30 dagen voor de Raadkamer. 20 Januari proces Henkie Borst ivm metrodemonstratie.
Knokploeg op 27/12 bij bewoonsters Wijdesteeg, die hun voordeur insloeg met een bijl. 's Avonds kwam de knokploeg voor de tweede keer, er werden 6 vechtmannetjes gearresteerd. Bewoonsters geintimideerd en hebben hun verdieping verlaten.
Wij, woongroep de Spar, zijn niet van plan te vertrekken. De Spar blijft!
Op Nieuwjaarsdag hebben 60 met ontruiming bedreigde mensen uit Oost het besloten nieuwjaarskonsert voor Amsterdamse notabelen verstoord. Wij hebben geprobeerd stencils te verspreiden met o.a.een lijst met goede voornemens van Polak.
Een advertentie van het JAC is door de Volkskrant geweigerd vanwege het zinnetje 'terreur van politieknokploegen'.
Hoofd van de politie Valken verklaarde dat ze gebruik maken van infiltranten om aan informatie te komen vanuit de kraakbeweging en dat hij voorstander is van invoering van de rubberkogel.
Volgen adressen van mensen en bedrijven, betrokken bij de sloop van de Grote Wetering. 21 December is de hijskraan voor de Wetering gedeeltelijk vernield.
8-1-81/3 Huurdersvereniging Gemeentewoningen ... BIJEENKOMSTEN OVER STOOKKOSTEN ...
(1) Huurdersvereniging Gemeentewoningen "Transvaal e.o."
(2) 2v 3p, A4, pag.1: pica; pag.2 en 3: Bruxelles
(3) Ams-Oost Wonen-hv
(4) kopie op UB / UB 188.1
1: Bijeenkomst met bewoners van gemeentewoningen met blokverwarming uit andere buurten om te komen tot een overleg met het Woningbedrijf om het stookkostenprobleem, vooral bij blokverwarming, op te lossen op 14 januari in het buurthuis in de D.Theronstraat. 20 Januari overleg met het Woningbedrijf in het Bommerhuis.
2 en 3: Open brief aan het Gemeentelijk Woningbedrijf over stookkosten en blokverwarming. Vele bewonersorganisaties zijn van mening dat de prijsopdrijving van de woonlasten ernstige gevolgen heeft. De prijsontwikkeling van de stookkosten betekent een aanslag op de koopkracht. Bij blokverwarming ligt het gasverbruik 30 tot 35% hoger dan bij individuele verwarming. De woningkorporaties zien in dat verzet tegen de prijsopdrijving noodzakelijk is. Wij doen een beroep op het Woningbedrijf het overleg met de bewoners te openen om het stookkostenprobleem bij blokverwarming op te lossen.
15-1-81/2 laatste waarschuwing 15 januari ARRESTANTENNIEUWS.
(1) De maaksters.
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: tekening; achterkant: o.a.Courier
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Danny (vast sinds 2 december) en Jos hun voorarrest is verlengd. Henkie Borst (vast sinds de metreodemonstratie) komt op 20 januari voor. Echt allemaal komen. Oskar komt op 23 januari voor de kinderrechter (eerste vogelstruys ontruiming). De andere Vogelstruysarrestanten hebben het vervolg van hun proces op 12 februari. 19 Januari demonstratie naar de Bijlmerbajes.
Keizersgracht 721, 20 januari kort geding tegen vermeende bewoonsters.
22 Januari kort geding Bakker tegen de 'bewoners van Weteringschans 89'. Niet erheen gaan.
Een paar maanden geleden werd op de Zeeburgerdijk een pingponghal gekraakt. De officier van justitie wilde ontruimen. Voor het eerst werd via een kort geding geprobeerd dit tegen te houden door aan te tonen dat de ruimte leeg was. Dit lukte. Ook het Hof erkende de mogelijkheid via een kort geding in te grijpen. Alleen stelde zij dat het pand wel in gebruik was en dat er ontruimd mocht worden. De diskoruimte daar voor jongeren uit de buurt is doodgebloed dus dat lijkt weinig problemen te geven.
Gekraakt Koninginneweg 63 afgelopen zaterdag, 13 januari 9 dijkwachtershuisjes aan de IJ-dijk (jaren leeg).
Vergadering over plannen voor verdere Stopera-akties maandag op Kloof 7.
De AMROgaper (Overtoom) wordt met sloop bedreigd. In januari vergadering in de kommissie stadsvernieuwing, daarna de beslissing of de gemeente vergunning zal verlenen.
De gemeente wil de bewoners van de Spar er via de procedure Polak voor 1 maart uitsmijten. Er komt een stedelijke vergadering en we zoeken barrikademateriaal.
Mensen van de Spar en de Wibautstraat hebben voor de zoveelste maal het grondbedrijf gevraagd de oude rioleringen te maken. Weer weigerde heertje Wauben. Hij kreeg drie emmers stront over zijn buro. We hebben ook nog de WC's verstopt.
Het Souterain van de Grote Keyser bestaat al een tijdje als informatiecentrum voor krakers en andere woonellendigen. Het loopt echter belazerd. Het dreigde een soort kraakmuseum te worden. Daarom hebben we het maar gesloten, we weten het ook niet meer. 28 Januari vergadering hierover.
Kraaknieuws uit Utrecht.
De Vrije Keyzer is vanaf vorige week weer iedere woensdag en vrijdag in de lucht.
17-1-81/2 spar altijd dichtbij ONTRUIMING? NEE! NOOIT!!
(1) (een woongroep van 10 mensen)
(2) A4, off-set, 10" Courier, tekeningen, kaartje
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 037/001.1.02
In juni '80 kraakten wij, een woongroep van 10 mensen, met instemming van het Grondbedrijf de panden Sparrenweg 104-106. Ons vorige huis hadden wij verlaten voor de sociale woningbouw en we beschouwen ons nu als geherhuisvest. De gemeente heeft de panden 5 jaar verwaarloosd. De gemeente onderhandelt met ons over renovatie en bereiden ondertussen de ontruiming voor! Deze taktiek heet 'procedure Polak'. De gemeente wil nieuwbouw neerzetten voor een andere woongroep. Wij gaan er niet uit.
20-1-81/1 Aan Alle Adamse Mensen NOG STEEDS WORDT AMSTERDAM GETEISTERD DOOR SPEKULANTEN!
(1) anoniem
(2) folio, wit of rose papier, el.stencil, cubic pica
(3) Wonen-kra
(4) UB SA / SA 032/003.1.01
(5) Facs.in Krakend Zuid 0020 (22-1-81) p.5
Aan spekulanten worden hypotheken verstrekt die de waarde van het onderpand overtreffen. Spekulanten krijgen zonder problemen driedubbele hypotheken. Probeert u dat maar eens voor elkaar te krijgen. Zonder de steun van de Friesch Groningse Hypotheekbank was de Grote Wetering nooit gesloopt. Zonder de steun van de Westland-Utrecht waren gedrochten als het kompleks rond het Kurhaus in Scheveningen en Hoog Catharijne in Utrecht nooit van de grond gekomen. Zonder de steun van Slavenburgs bank waren de rotterdamse spekulant-huizenverkrotter Fennis en het duo Fagel & v.d.Sluis allang failliet geweest. Zonder de steun van de AGO was Berends (eigenaar Groote Keijser) failliet. Hebt u een bankrekening lopen bij deze banken of hebt u een verzekering bij een van deze verzekeraars zeg die dan op. Uw geld wordt gebruikt voor de praktijken van spekulanten. Werkt u daar, breng informatie naar buiten, saboteer hun administratie.
22-1-81/1 LAATSTE WAARSCHUWING 22/1/80 Kraakkrant.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, o.a.Courier
(3) Ams-C-rest Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 300 SA 010/001.1.01
(5) Voor Prinsengracht 812-814 en badhuis Linnaeusstraat zie Kraakkrant Indische Buurt 12 (3-81) p.7 e.v.
(6) Laatste Waarschuwing
Er komt weer een kraakkrant. Van de pleinkrant 't Vlooyen zijn er nog veel eksemplaren voor de losse verkoop.
Woensdag is de keet van de Stopera waarin de architekten werken geverfd en in de rook gezet.
De Spar (Sparrenweg 104-106) heeft dringend mensen nodig die kunnen lassen. Je hoort nog van ze op Radio Stad. 3 Februari stedelijk overleg in het NPP.
Danny moet voorkomen voor z'n voorarrest, Henk Borst is vrijgelaten en is nog steeds feestende. 21 Maart is Henk z'n proces (metro). Van de mensen opgepakt bij de metrorellen heeft Carol 2 maanden (1 voorwaardelijk), Ferry 1 maand voorwaardelijk en Rein 2 maanden voorwaardelijk en 1 onvoorwaardelijk. Ze gaan in hoger beroep.
De Koffieshop Koffie Zat in de van Hogendorpstraat 47 is open. Er is 's avonds spreekuur.
Iedere laatste vrijdag van de maand  avond in Roodmerk. 30 Januari thema-avond over vrouwen en kraakakties.
31 Januari (is Trix jarig) een slaapzakloopwedstrijd op 't Plein. Uitdager: R.J.Grootveld, gedaagde: J.Schaefer.
Gekraakt Prinsengracht 812-814 ('dwarse prinses' op 17 januari (oud kantoor, 10 jaar leeg, eigenaar Thijssen B.V., als je meer van deze eigenaar weet ga dan even langs). In het pand wonen 8 mensen uit de Indiese Buurt waar binnenkort sociale woningbouw komt. Andere mensen uit deze blokken hebben de sluiswachtershuisjes in Noord en het Badhuis aan de Linnaeusstraat gekraakt.
Vrijdag werd Herengracht 267 gekraakt (pakhuis, geruime tijd leeg, eigenares Koningin Wilhelminafonds, politie is binnengeweest en gedroeg zich vervelend).
17/1 Werd Singel 268 gekraakt (eigenaar Zobel, lang leeg, al eens gekraakt geweest.
18/1 werd Korte Prinsengracht 12 gekraakt (eigenaars gebr.Koevoet), duidelijk leeg. Toch kwam dinsdag de politie om de boel te ontruimen wegens lokaalvredebreuk. Ook voor Singel 268 en Herengracht 267 is het spannend wat dit betreft.
2 Februari Leiden forum over parlementaire demokratie en perspektief van het verzet met kamerleden en mensen van Onkruit en Dodewaart gaat dicht. Krakers gevraagd voor diverse bijeenkomsten.
In de Jodenbreestraat gaat nu sociale woningbouw komen. In 1982 gaat de eerste paal de grond in.
Woensdag zijn de filialen van de Westland Utrecht, de Friesch-Groningsche en de Slavenburgbank aangepakt met verf, affiches en lijm in de sloten. In Amsterdam werden twee mensen opgepakt. Het gewone liedje: klappen, schoppen en bedreigingen bij de arrestatie.
26-1-81 Alexanderkade 7, 8, 9 Gekraakt! AAN DE BUURTBEWONERS
(1) De Bewoners. (van Alexanderkade 7, 8 en 9, fp)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.2.01
Hedenmorgen zijn de panden Alexanderkade 7, 8 en 9 gekraakt. De bovenste verdiepingen stonden al vijf jaar leeg. De eigenaar kon de verbouwingskosten niet meer betalen. Wij komen binnenkort op straat te staan dankzij het beleid van ons onvolprezen gemeentebestuur. Daarom waren wij genoodzaakt deze panden te kraken. Om in deze panden te kunnen wonen moet nog een hoop werk verzet worden.
29-1-81/2 LAATSTE WAARSCHUWING 29-1-81 Nijmegen
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, Courier, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 010/001.1.01
(5) Opgenomen in Krakend Zuid 0021 (5-2-81)
(6) Laatste Waarschuwing
16 Februari bestaat de laatste waarschuwing één jaar.
Nijmegen: de politie heeft gezegd dat, wanneer de Piersonstraat ontruimd wordt, het groot en breed aangepakt gaat worden: harder dan in Amsterdam.
Sociale Dienst: het lijkt erop dat ook hier het gelazer goed gaat beginnen. Individuele ambtenaren die een voorzichtig begin maken met het korten van uitkeringen van krakers (geen woonkosten?).
Arrestantennieuws: Henkie (PHKade, fp) is eindelijk vrij.
Trend: er is een grote trek waarneembaar van krakers uit stadsvernieuwingsbuurten naar de steverige panden in de binnenstad.
Gekraakt: Prinsengracht 715 (op 24 januari, eigenaar Mora, half jaar leeg, advokaten van Advokaten Kollektief Centrum hadden een oogje op het pand. De krakers hadden vantevoren nog advies ingewonnen bij Ton Hoogenboom van datzelfde kollektief), Lindenstraat 84 (eigenaar Fris bv., twee jaar leeg, knokploeg niet gekomen), Ilpendam (door mensen die weg moeten uit de Indische Buurt, 3 jaar leeg), Alexanderkade 7, 8 en 9 (eigenaar Schouten, paar jaar leeg), Nwe Keizersgracht 50 (door mensen uit de indiese buurt, eigenaar een of andere kerk).
Kantelberg uit Tilburg, die het zwaar giftige formaline over krakers gooide, is ontslagen van verdere rechtsvervolging. Nou ja, rechtsongelijkheid?
Kleine Wetering: Bakker heeft het proces verloren.
Het vrouwenpand Keizersgracht 721 heeft het proces verloren. De justitie krijgt steeds meer spatjes, nu gelden foto's al als bewijsmateriaal.
29-1-81/3 Amsterdam, 29 januari 1981 Aan de buurtbewoners, ...
(1) de bewoners van Nieuwe Keizersgracht 50
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Ams-O-IB Wonen-kra
(4) SA / SA 029/002.1.04
(6) Zie ook Kraakkrant Indische Buurt 12 (3-81) p.9 e.v.
Vandaag hebben wij Nieuwe Keizersgracht 50 gekraakt! Na 3 jaar leegstand zal dit pand bewoond worden door mensen uit de Indische Buurt. Wij hebben daar 3 jaar in slooppanden gewoond en moeten nu weg voor de stadsvernieuwing. Overleg heeft door de onwil van de gemeente geen resultaat gehad, zodat nu zelf moeten zorgen voor onze herhuisvesting. Eigenaar de Lutherse Evangelische Gemeente is 2 jaar geleden bezig geweest met verbouwplannen. Sinds die tijd staat het huis te verkrotten. Alle voorzieningen zijn gesloopt. Indische Buurt herhuisvest zichzelf!
31-1-81/10a ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Koninginnedag 1981.
(1) Amsterdamse fietsers,krakers,anti-militaristen,voetgangers en sympathisanten .
(2) A4, dik papier, el.stencil, logo/tek.
(3) Rechtsst Werk Wonen
(4) GA UB /
(5) Oplage 1.500 ex. Aktieverslag (en kritiek op inhoud pamflet) in Grachtenkrant 13 (10-2-81). Ondertekening weggevallen
Vandaag viert koningin beatrix alweer een feest. Wat gebeurde er tussen 30 april en nu? De strijd ging door. Onwillig iets te veranderen besloot de overheid enkel hard op te treden. Velen werden opgepakt en inelkaar geslagen, huizen werden ontruimd, bedrijfssluitingen waren aan de orde van de dag en zigeuners en buitenlandse arbeiders in de bak en over de grens gezet. Nog steeds is er niets veranderd; wel komen steeds meer mensen in verzet. Zoals vandaag de mensen die protesteren tegen de sluiting van Ford en NSM. Beatrix viert feest in een van haar drie luxe paleizen maar velen staan vandaag en morgen op straat. Op Koninginnedag past geen vlag.
31-1-81/10b
(1) Amsterdamse fietsers,krakers,anti-militaristen,voetgangers en sympathisanten .
(2) folio, el.stencil, logo/tek.
(3) Rechtsst Werk Wonen
(4) ISG / ISG stzmap Kraakgroepen Amsterdam II
(5) Verspreid op Dam bij Ford-demonstratie
Dito als /10a.
-2-81/15 In september 1980 is de begane grond, ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, el.stencil, groene inkt, elite, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/002.3.01
(5) Zie ook GA Aff 5046 (A/005515) en 5065 (A/005106)
In september 1980 is keizersgracht 721 door een groepje vrouwen gekraakt. Door eigenaar Joseph zijn er twee korte gedingen aangespannen. In het eerste werd een vrouw gedagvaard die er niet woonde en met een foto van een andere vrouw. De legale bewoonster getuigde dat de vrouw op de foto er wel woonde, maar dat ze een andere naam had. Advocaat Scheltema maakte handig gebruik van deze verklaring: de vrouw op de foto was herkend als bewoonster, hij noemde deze vrouw mevrouw X en won daarmee het tweede kort geding. Mevrouw X met 'het hare en de haren' moet het pand verlaten. Dit is de tweede keer in Amsterdam dat er naamloos gedagvaard is. Er ligt een ontruimingsbevel voor het grootste deel van het pand. Enkele dagen geleden werd prinsengracht 715 ontruimd. Amsterdam is een stad aan het worden van sirenes, traangas, blauw van de M.E., grauw van de legerbusjes en tanks, propvol verzakkende lekkende huizen. Maakt de gemeente ernst met het recht op wonen, dan moet zij weigeren de leegstandswet uit te voeren. Volgt uitleg over de Leegstandswet en huurbescherming. Leegstandwet vergroot de leegstand! Leegstandwet = oorlog!
-2-81/31a de AMRO GAPER staat op het punt gesloopt te worden door de AMRO BANK
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Overtoom hoek 1e Const.Huygenstraat)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, voorkant: el.stencil, foto, tekeningen; achterkant: elite, st.pen
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) ISG /
(5) Handtekeningenlijst
De AMRO Gaper staat op het punt gesloopt te worden door de AMROBank. Help de AMRO Gaper, protesteer. Foto/tekening: hoe het is en hoe het wordt? De mensen, die hieronder hun naam hebben gezet, zijn tegen de sloop van de AMRO-gaper en bouw aldaar van een nieuwbouwkomplex door AMRO-bank NV.
-2-81/31b
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Overtoom/1e Const.Huygenstraat)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, foto, tekeningen
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA / UB 294.1
Dito als voorkant van /31a.
-2?-81/32 HELP de AMRO GAPER een hoek in de buurt wordt bedreigd
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Overtoom hoek 1e Const.Huygensstraat)
(2) A4, kringlooppapier, 10" Courier, tekeningen
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.1.02
De AMRO Bank is van plan de huizen Overtoom 89 & 91 en Eerste Constantijn Huygensstraat 102-108 te slopen om een nieuw districtskantoor te bouwen met 16 woningen voor 30 mensen. Als dit plan door gaat komen de 40 bewoners op straat te staan. Slechts vier van hen krijgen vervangende woonruimte. De Overtoomstrook is om te wonen. Er staat genoeg kantoorruimte leeg en er zijn genoeg lege gaten. De gemeente heeft de fout gemaakt geen bestemmingsplan voor deze buurt te maken. Daardoor is goedkeuring van een plan als dit mogelijk. Protesteer tegen het verlenen van een sloop- en bouwvergunning, want: goede huizen mogen niet gesloopt.
-2-81/36 Beste bewoners, Het woonblok Ar 12, ...
(1) 2 namen
(2) 2v 4p, A4, pag.1: el.stencil; pag.4: o.a.12" Courier
(3) Ams-O-IB Gezondheid Wonen
(4) FP /
Het woonblok Soembawa-, Nias-, Boeroe- en Makassarstraat is het eerste blok in ons kwadrant waar in de nieuwbouw waarschijnlijk voorzieningen zullen worden opgenomen. De keuze voor een peuterspeelzaal, kantoorruimte en een gezondheidscentrum is willekeurig tot stand gekomen en niet gebaseerd op een totaal voorzieningenplan. Winkels en bedrijven zullen niet meer in de nieuwbouw worden teruggebouwd. De ambtenaren hebben 1 maart als grens gesteld waarop de instellingen moeten zeggen of ze in deze nieuwbouw willen komen of niet. 25 Februari in het winkeltje aan de Niasstraat praten alle bewonersgroepen uit ons kwadrant hierover, 26 februari gesprek met de ambtenaren.
De instellingen durven zich nog niet vast te leggen. De initiatiefgroep gezondheidscentrum is niet in staat voor 1 maart met een afgerond plan te komen. De peuterspeelzaal heeft nog niet definitief een beheerder gevonden. Het is een onverteerbare zaak dat de ambtenaren pas sinds enkele maanden het probleem van de voorzieningen aankaarten. De bewoners, die aangewezen zijn op de voorzieningen, is niets gevraagd. Als we nog winkels willen overhouden en nieuwe voorzieningen zullen we dat zelf moeten voorstellen. In een veel vroeger stadium moet met de bewoners overlegd worden over het opnemen van bedrijven en voorzieningen in de nieuwbouw.
-2-81/40 BERICHT AAN BUURTGROEPEN VAN DE JORDAAN
(1) (bewoners Bloemstraat 123-125-127)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, pica
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) FP /
(5) Zie 17-2-81/4
13 Februari hebben wij de panden Bloemstraat 123-127 gekraakt. We willen er met 9 mensen gaan wonen. De eigenaar heeft de panden 3 jaar leeg laten staan. 1½ Jaar geleden heeft hij een bouwaanvraag voor luxe-appartementen ingediend. In afwachting van de uitspraak is hij vast begonnen met bouwen. De aanvraag werd afgewezen en Bouw- en Woningtoezicht heeft alles weer gesloopt. Het is niet verantwoord huizen leeg te laten staan. Wij willen zorgen dat wij kunnen blijven wonen: door te praten met de eigenaar, door de gemeente te vragen de panden aan te kopen voor jongerenhuisvesting. Hiervoor hebben wij steun nodig. Vul onderstaand strookje in.
-2-81/44 CWS ... WEES WIJS MET DE AARDGASPRIJS
(1) Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt
(2) dubbelz., A4, off-set, tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Als het aan de regering ligt, worden we per 1 juli alweer getrakteerd op een onredelijke prijsverhoging van het aardgas. Om dat te voorkomen voeren we in Amsterdam de sticker aktie. Op de achterkant van de maandelijkse GEB-girokaart plakt u een sticker waarop staat 'wees wijs met de gasprijs'. De girokaart moet dan met de hand verwerkt worden en dat kost extra tijd. De ambtenaren zullen deze aktie kunnen waarderen. Ook zij moeten fl. 30 per maand méér voor het aardgas betalen!
-2-81/45 de AMRO GAPER De Amrogaper is ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Overtoom hoek 1e Const.Huygensstraat)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB /
De Amrobank wil de hele hoek (6 panden) slopen en ervoor in de plaats een nieuwbouwkolos neerzetten. Het Amroplan is strijdig met het struktuurplan en met het ontwerp bestemmingsplan Overtoomstrook. Doordat er nog geen bestemmingsplan gereed was moest de gemeente het bouwplan in behandeling nemen. In februari wordt het plan besproken in de kommissie stadsvernieuwing. Direkt daarna zal de beslissing vallen. Wij protesteren hiertegen omdat er dan 6 goede huizen gesloopt worden, er kantoorruimte bij zal komen terwijl er al zoveel leegstaan, de hoeveelheid woonruimte zal verminderen en er dan weer mensen op straat komen te staan. Een alternatief: de huizen renoveren en opnemen in het distributiebestand. Bewoners van de Amrogaper hopen dat de gemeente geen sloop- en bouwvergunning verleent.
-2-81/47 OPENBARE FORUM BIJEENKOMST FREDERIK HENDRIK SCHOOL
(1) CPN Staatsliedenbuurt Hugo de Grootbuurt
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-W-Staa Werk Wonen
(4) FP /
Openbare forum bijeenkomst 6 februari Frederik Hendrikschool. Spreker: Marcus Bakker. Werkgelegenheid en koopkracht, woningnood en woonkosten, onderwijsvoorzieningen.
-2?-81/48 AXIE tegen annonieme dagvaarden ...
(1) anoniem
(2) 34x21,5cm, el.stencil, tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 032/003.1.01
Axie tegen annonieme dagvaarden van mevr: X en mynh X op foto. Een truc die vooruitlopend op de anti-kraakwet, door de rechter in Amsterdam nu voor de 2e x in een week wordt toegepast. Prinsengracht 715 wordt ontruimd, notabene met getuigeverklaring van advokaat Langelaar, die voorheen kraakzaken behandelde! De nieuwe methode van de anti-kraak wetspraak is dat de betrokken krakers buiten spel gezet worden. Mijnheer X werd bij verstek veroordeeld, terwijl er 3 heren X aanwezig waren. Wij willen woonrecht i.p.v.een juridiese trucendoos in het belang van eigenaren en spekulanten.
-2-81/49 kampong OPROEP Dit is een oproep ...
(1) anoniem
(2) A4, elite, st.pen, tekening
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB / UB 186.2
Oproep voor vergadering op 19 februari in de Huiskamer over aktie ter gelegenheid van vertrek krakers uit de Kampong (Insulindeweg/Sumatrastraat).
-2-81/51 ALARM HUURDERS VOGELVRIJ?
(1) (LOBH)
(2) 1v 4p, A4, off-set, p.1-4: rode inkt, tekening, te gebruiken als affiche; p.2-3: o.a.12" Courier
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/002.3.04
(5) LOBH Nieuwsbrief special
Op 20-22 januari behandelde de Tweede Kamer het regeringsontwerp leegstandwet. De PvdA had voorlopig afgezien van behandeling van haar wetsontwerp. Een week voor de behandeling kwam de regering met een ingrijpende aanvulling: tijdelijke verhuur van voor verkoop bestemde woningen. Daarmee zijn vooral de belangen van eigenaars, verhuurders en spekulanten gediend. De deur is wijd open gezet voor misbruik. Hierdoor zijn de inhoud en de gevolgen van de wet voor krakers, vooral de naamloze dagvaarding en de strafbepalingen, uit de publiciteit verdwenen. De woningzoekende/tijdelijke huurder moet al gauw akkoord gaan, er is geen enkel recht op huurbescherming en in de praktijk is de huur vrij. De leegstand zal langer duren en huurwoningen kunnen langere tijd aan de normale verhuur worden onttrokken. In februari wordt de leegstandwet en de tijdelijke verhuur verder behandeld. Stuur protestbrieven naar de Tweede Kamer, gemeenteraad, politieke partijen en Stuurgroep Huisvesting.
-2-81/52 WEES SOLIDAIR MET DE "KRAKERS" VAN DE WIELINGEN. Verklaring van de CPN afdeling RIVIERENBUURT.
(1) CPN Afdeling Rivierenbuurt.
(2) dubbelz., A4, off-set, pica
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.3.01
Al jaren wonen jongeren in de Wielingen, sommigen met een huurkontrakt (dus geen krakers). Het Sweelinck Conservatorium heeft recht op een ruimte, maar dat mag niet door 100 mensen dakloos te maken. Het conservatorium is geen voorziening waar de buurt behoefte aan heeft! Het Wielingenpand dient zijn bestemming voor huisvesting te behouden. Dit is ook wat de gemeente wil. Maar dit dreigt door de rechter en de Mobiele Eenheid doorkruist te worden. Er kwam een ontruimingsbevel in een proces van de oude en de nieuwe eigenaar. De bewoners werden hier niet in gehoord. De ontruiming van de 'grote Wetering', waar 40 jongelui woonden, kostte 8 miljoen gulden. Twee nieuwbouwwoningen per kraker. Dat geld betalen U en wij, de belastingbetalers. Op weg naar deze operatie werden overstekende kinderen op een haar na verpletterd door de wagens van de Mobiele Eenheid op de President Kennedylaan. Om het 'privéeigendom' van de Londense speculant Bakker te beschermen. Een ontruiming van de Wielingen mag niet gebeuren! Hoewel hier sprake is van klassejustitie, blijven de Wielingenbewoners doorgaan om hun recht op wonen langs vreedzame en justitiële weg te verkrijgen. Verdedig het recht op wonen! Verdedig de Wielingen! Het gemeentebestuur moet tegen speculatie optreden! Wees solidair met de krakers!
-2-81/53 HET VERHAAL OVER DE WIELINGEN BEZIEN VAN DE ZIJDE VAN CONSERVATORIUMLEERLINGEN
(1) (Conservatoriumleerlingen)
(2) A4, Letter Gothic
(3) Ams-Zuid Ond-tert Wonen-kra
(4) SA / SA 018/004.1.03
In het oktobernummer mededelingenbulletin Sweelinckconservatorium verscheen een bericht dat men de Wielingen heeft aangekocht om er lesruimte van te maken. Geen van de leerlingen of docenten was geraadpleegd over de koop of de noodzaak ervan. Er is inderdaad een tekort aan lesruimte en het conservatorium is over 5 gebouwen verspreid. Er verscheen een extra bulletin met een brief van leerlingen met vragen aan het bestuur en het antwoord daarop. Niettemin zette het bestuur met advocaat Flesseman de stap tot een kort geding. Het proces berustte op een juridische truc. Na afloop verschenen er alleen kleine berichtjes in de bulletins. Wij staan machteloos. Ons bestuur voert zijn plannen door. Binnenkort zit het conservatorium misschien met een ontruimd pand waarin niet lesgegeven kan worden. Om de discussie met het bestuur over hun handelwijze op gang te zetten organiseren wij een forum op 24 februari in de Bachzaal. Wij hebben het bestuur, leden van de gemeenteraad en bewoners van de Wielingen uitgenodigd. Iedereen is van harte welkom!
-2-81/54 Beste mensen, Deze avond is erg belangrijk voor jullie ...
(1) De bewoners van de Wielingen.
(2) A4, elite
(3) Ams-Zuid Ond-tert Wonen-kra
(4) SA / SA 018/004.1.03
(5) Verspreid bij verstoring concert
Deze avond willen we niet voor jullie verpesten. Het Sweelinck bestuur laat na leerlingen en docenten voldoende te informeren. Sinds begin deze maand ligt er voor de Wielingen een ontruimingsbevel. Honderd mensen komen op straat te staan die er al drie jaar wonen. Een behoorlijk aantal van ons zijn in het bezit van een huurkontrakt. Het ontruimingsbevel is tot stand gekomen door juridische truks. Wij werden niet gehoord! De gemeente heeft met de Wielingen een andere bestemming voor ogen dan de vestiging van een conservatorium. Ondanks dat het bestuur andere huisvesting is aangeboden, blijven zij hun zinnen zetten op de Wielingen. Het Sweelinck bestuur zegt dat huisvesting een zaak van de gemeente is. Laat hem realiseren dat het onmogelijk gemaakt wordt een huisvestingsbeleid te voeren, juist door dit soort spekulatiepraktijken! Dring binnen het conservatorium aan op medezeggenschap en volledige informatie. Zaterdag culturele totaalavond in de grote zaal van de Wielingen, ook de mogelijkheid om zelfs eens te komen spelen!
-2-81/55 Beste buurtbewoon-st-ers Zondagavond 15 febr.'81 heeft een knokploeg ...
(1) anoniem
(2) A4, cubic elite
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/006.2.01
15 Februari heeft een knokploeg geprobeerd J.M.Kemperstraat 121 te ontruimen in opdracht van eigenaresse Verra-Klugt (J.M.Kemperstraat 121 huis). De knokploeg is de 3e etage binnengedrongen. De politie heeft de knokploeg meegenomen. Ondertussen gaat Verra-Klugt vrijuit. JMK 121-3 is op 16 januari voor de tweede keer gekraakt (eerste keer illegaal ontruimd door twee agenten, eind december), omdat het al twee jaar leegstond. We hebben Verra huur aangeboden. Zij wilde dit niet omdat het pand verkocht zou worden. Een makelaar wil 65000 betalen maar het meteen voor 95000 doorverkopen. Speculatie met distributiehuizen dus. Op 29 januari kregen wij een brief van Verra's advocaat dat we het pand moesten verlaten. 30 Januari is de tweede etage ook gekraakt, om dezelfde redenen. Door alert optreden van een buurtbewoner kregen we te horen dat Verra bezig was een knokploeg samen te stellen om ons er voor 16 februari uit te zetten omdat dan de overdracht plaats zou vinden. Wij hebben toen onze voorzorgsmaatregelen genomen.
-2?-81/59 L.S. Wij zijn de heren en mevrouwen x die zich komen laten inschrijven in het bevolkingsregister.
(1) (de heren en mevrouwen x)
(2) A4, dik papier, 12" Courier
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.1.01
Wij komen ons laten inschrijven in het bevolkingsregister. Nu justitie is begonnen met het uitvoeren van de leegstandswet die nog geen wet is, worden wij op straat gegooid. Een foto gecombineerd met een vage getuigenverklaring is voldoende bewijs dat de persoon een bepaald adres heeft gekraakt. Het is vandaag voor de tweede keer dat er een ontruiming plaatsvindt op een dergelijke niet eens rechtsgeldige manier. Bovendien raakt Amsterdam zijn zoveelste bewoonbare pand kwijt. Ook anonieme dagvaardingen pikken wij niet en wij blijven ons verzetten, ondanks de tijdelijke opvang in de Bijlmerbajes. Polak, Schaefer, Justtie: zeg nee tegen deze leegstandswet. Nee tegen anonieme dagvaarding.
2-2-81/2
(1) (uitgegeven door bewoners Leidsegracht 12)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 110 (6-11-84) p.4
Ondanks de enorme woningnood komt het voor dat goed bewoonbare panden jarenlang leegstaan en verkrotten. Dit gebeurt opzettelijk om grote winsten te behalen. Het huisvestingsbeleid van de overheid faalt. De leegstandswet is gericht tegen het kraken. Vandaag is Leidsegracht 12 gekraakt om het te bewonen en als protest tegen deze praktijken. Volgt spekulatiegeschiedenis van het pand: aangekocht in 1978 voor fl. 650.000 door Willie Léon, bouwaanvraag voor luxe appartementen, doorverkocht aan Wim Evers (Pimmetje Paf), een appartement teruggekocht. Evers neemt bij de AGO Hypotheekbank een hypotheek, het teveel werd vermoedelijk gebruikt voor de financiering van heroïnetransporten. Evers wordt in december '79 gearresteerd op verdenking van heroïnesmokkel. De aannemer kreeg geen geld en liet op 24-4-80 beslag op het pand leggen. Reeds een jaar staan het pand leeg!
3-2-81/2a 3 febr. 1981 Beste buurtbewoners 8 maanden geleden is de derde etage van Prinseneiland nr.1 gekraakt ...
(1) (woonspreekuur Haarlemmerbuurt)
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.5.04
1: 8 maanden geleden is de derde etage van Prinseneiland 1 gekraakt met medewerking van het buurtcomité van de Eilanden. Het huis is gesplitst in appartementen die horizontaal verkocht zijn. De benedenetage is een paar jaar geleden gekraakt en door een knokploeg ontruimd. De derde etage is eigendom van de B.V.Hensim. De bewoner heeft 8 maanden huur betaald en het G.D.H.heeft verklaard niet te zullen ontruimen. Hensim heeft een brief laten sturen dat de bewoner binnen 14 dagen weg moet wezen. Daarop hebben wij een advokaat ingeschakeld. We verwachten dat de eigenaar geen zin heeft in juridische stappen en dus dreigen er minder formele akties. We hopen dat ieder komt helpen als er gevaar dreigt voor Ome Arie. Let op het alarm (o.a.de sirene). Speculanten de buurt uit!
2: Binnenkort dreigt er ontruiming voor Vinkenstraat 135-2 hoog. Het G.D.H.wil de woning bestemmen voor een zogenaamd urgent woningzoekende. In verband met de slechte staat van de woning is er grote kans dat iemand met een urgentiebewijs het af zal wijzen, zodat de woning leeg blijft en eigenaar Matexon B.V.vrij spel krijgt. Matexon is bekend doordat ze een knokploeg naar Vinkenstraat 135hs stuurde en door hun groffe speculatiemethode. De bedoeling is de krotten 129, 133, 135 en 137 tegen een veel te hoge prijs te verkopen. Een G.D.H.ontruiming werkt alleen maar in het voordeel van de eigenaar. Het G.D.H.moet ophouden met het tegen elkaar uitspelen van woningzoekenden. Iedere woningzoekende is urgent! Hun enige zorg is hoe ze het aantal woningzoekenden kunstmatig (op papier dus) kunnen verkleinen. Ontruiming? Nee!
3-2-81/2b
(1) (woonspreekuur Haarlemmerbuurt)
(2) A4
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.5.04
Dito als voorkant van /2a.
3-2-81/3a 3 febr. 1981 WONEN IS EEN RECHT - SPECULEREN IS ONRECHT Beste buurtbewoners 8 maanden geleden ...
(1) woonspreekuur Haarlemmerbuurt
(2) A4, 12" Courier
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.5.04
8 Maanden geleden is de derde etage van Prinseneiland 1 gekraakt met medewerking van het buurtcomité. Het is eigendom van Veldman Vastgoed Beheer, die de etages apart wil verkopen. De benedenetage is een paar jaar geleden door een knokploeg ontruimd. De eigenaar heeft buro Koelman ingeschakeld. Deze hebben een brief gestuurd dat de bewoner binnen 14 dagen weg moet wezen. We verwachten dat de eigenaar geen zin heeft in juridische poespas en dus dreigen er minder formele akties, zoals knokploegen. We hopen dat ieder komt helpen als er gevaar dreigt voor Ome Arie. Let op het alarm.
3-2-81/3b 3 febr. 1981 Beste buurtbewoners 8 maanden geleden ...
(1) woonspreekuur Haarlemmerbuurt
(2) A4
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.5.04
Grotendeels zelfde tekst als /3a. De derde etage is eigendom van de B.V.Hensim, die samenwerkt met Veldman Vastgoed Beheer. De eigenaren doen hun best om deze etage met veel winst te verkopen.
5-2-81/1 XYZ LAATSTE WAARSCHUWING 5 ... SCHINKELSCHOOL BEDREIGT !
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, paarse inkt, Courier, tekeningen
(3) Ams-C-rest Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Het gerucht gaat dat tijdens het alarm bij de ontruiming veel ingangsnummers geen alarm gekregen hebben. 'n Kunstmatige storing? De gemeente heeft de Spar tot elf februari de tijd gegeven om onze panden te verlaten.
De Schinkelschool wordt met sloop bedreigd (in oktober gekraakt). De gemeente wil dure sociale (lachertje) woningbouw. Ze wil 25 mensen op straat zetten.
29 Januari ontruimingsvonnis voor Keizersgragt 721 tegen mevrouw X en "een engels sprekende violiste die speelt in 'n amsterdams orkest". Zijn we niet allemaal meneer of mevrouw XYZ? De solidaire mevrouw Y en kraakvriendinnetjes brachten 'n bezoek aan de wassenaarse villa van de eigenaar en speculanten advocaat Scheltema, thuis en ten kantore. Rinkeldekinkel. Vanaf donderdag 12 is k721 vogelvrij.
Elke zaterdag T.V.piraat. 7 Februari: 'n vondelbrug te ver.
Dinsdag een etage in de Pijp gekraakt na 5 jaar leegstand.
Leidsegracht 12 (eigenaars Wim Evers -heroïne- en Leon), beslag gelegd op het pand door de Bataafse Aannemers Maatschappij.
Singel 300, 31 januari wild gekraakt (mede-eigenaar Barents). Singel 302 van dezelfde eigenaar is ook gekraakt.
Tijdens de DSM demonstratie zaterdag op de dam zijn er stenen gelegd ter herdenking van de slachtoffers van de demokratie sinds 30 april.
Houd je paraat voor ontruiming in de Piersonstraat in Nijmegen.
9 Februari voor de krijgsraad in Arnhem proces tegen de totaalweigeraars Henkie Kerkhuis en Willy Last. Bij een vorig proses is hard opgetreden tegen een demonstratie. Om het niet tot een (verloren) veldslag te laten komen is er zoveel mogelijk pers uitgenodigd.
29-1 heeft Onkruit bij drie bewakingsdiensten van 25 auto's de banden lekgeprikt. Niemand gepakt.
Eindelijk weer Krawallen in Hamburg naar aanleiding van het SPD-kongres over de centrale in Brockdorf. Er werd tegen de deelname gestemd. Buit: fototoestellen en een dienstpistool.
Mensen van de Vondelparkbuurt zijn in Zürich geweest met informatie. Ze waren bij de rellen.
24-1 Is P.715 gekraakt. Advokaten-kollektief-Centrum wilde daar hun nieuwe kantoor hebben. Deze mensen hebben vaak geprobeerd ontruimingen te voorkomen. De politie heeft de justitie-ontruiming op lokaalvredebreuk voor 5-2 aangekondigd. Er waren twee snelle kort gedingen. Een ontruiming werd tegengehouden.
Danny is los. 12 Februari weer een aflevering in het proces tegen de vogelstruisarrestanten.
17 Februari de eerste keer vrouwenradio.
Ontruimingsvonnis voor panden in Groningen. Oproep aan Amsterdamse krakers ons te komen steunen.
Het ontruimingsbevel voor de Wielingen is een feit. Wolfensperger is bezig met een vorderingsprocedure.
11 Februari in het JAC vergadering rond parlementaire behandeling van de leegstandswet. 17 Februari stedelijke vergadering in de Huiskamer (Insulindeweg 152) voor een kraakdag uit protest tegen de Leegstandswet.
Er dreigt nog steeds ontruiming voor Lindenstraat 84 (eigenaar Fris, buurtbewoners hadden een knokploegontruiming aangekondigd).
7-2-81/1 AAN ALLE ANONIEME MENSEN opnieuw zijn afgelopen donderdag ...
(1) uw anonieme krakers
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.1.01
(5) Zie 9-2-81/3
Opnieuw zijn 5 februari krakers veroordeeld op grond van een anonieme dagvaarding. Dit keer Prinsengracht 715. Vrijdag probeerde de pliesie het pand te ontruimen. Door 200 mensen is dit verijdeld. Wij pikken het niet dat er nog steeds mensen ontruimd worden. Anonieme dagvaarding betekent dat duizenden krakers beroofd worden van een van hun weinige middelen om hun woonrecht te verdedigen. Dit pand wordt nu niet ontruimd en nooit niet, anonieme dagvaardingen pikken we niet, Jos moet los, de gemeente moet zich verzetten tegen de anti-kraakwet en de M.E.de stad uit en er nooit meer in.
9-2-81/1 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN EN DE PERS HET X-TIJDPERK IS AANGEBROKEN.
(1) De anonieme kraaksters en krakers.
(2) folio, rode inkt, elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.1.01
De krakers/sters hebben vanmiddag (zondag 8 februari) een voorstel aan B en W gedaan om tot een geweldloze oplossing te komen: tien dagen geen ontruimingsdreiging, een gesprek over de eisen geen ontruiming Prinsengracht 715, geen anonieme dagvaardingen, de gemeente moet zich verzetten tegen de leegstandswet, Jos los, M.E.de stad uit en er nooit meer in. Dit gesprek zou in volledige openbaarheid moeten plaatsvinden. Als Polak op dit voorstel zou ingaan zouden de barricades weggehaald mogen worden. Polak wilde enkel op dit voorstel ingaan, als wij de garantie konden geven Prinsengracht vrijwillig te verlaten. Deze voorwaarde is belachelijk. De barricades blijven gehandhaafd. B en W kunnen de sociale problemen niet oplossen en slaan andermaal de weg van het geweld in. Vandaag zal Polak weer proberen de schuld van het geweld in de schoenen van de kraakgroepen te schuiven. Het sociale probleem is voor Polak kennelijk een ordeprobleem.
9-2-81/2 PERSVERKLARING 24 jan. is het pand ...
(1) anonieme krakers en kraaksters.
(2) folio, el.stencil, rode inkt, elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.1.01
(5) Persbericht, foto van kraak en verslag ontruiming in Grachtenkrant 13 (10-2-81)
24 Januari is het pand prinsegracht 715 gekraakt. Mora heeft het pand een jaar leeg laten staan. Toch heeft de officier van justitie, Wolffs, lokaalvredebreuk geconstateerd. Tijdens het kort geding op 3 februari tegen meneer X, inclusief een vage foto, bleek dat er ook nog een mevrouw X gedaagd was. Er lagen drie getuigenverklaringen. De dag voor het kort geding kwamen twee getuigen, advocaat Langelaar en eigenaar Mora, een bezoek brengen aan de krakers en dreigden met een knokploeg. Het pand moest van de rechter onmiddellijk ontruimd worden. Vrijdag deed de politie een poging het pand te ontruimen. Dit werd voorkomen door de krakers en er zijn barricades opgeworpen. Nu zien we wat de leegstandswet de krakers zal brengen: anonieme dagvaardingen, onmiddellijke ontruimingen. Het recht op eigendom bestaat wel, maar recht op wonen niet. Vanaf 12 februari dreigt ontruiming voor het pand Keizersgracht 721. Hier is ook anoniem gedagvaard. Leegstandswet is oorlog.
9-2-81/3 AAN ALLE ANONIEME MENSEN opnieuw zijn afgelopen donderdag ...
(1) uw anonieme krakers
(2) dubbelz., folio, el.stencil, zwarte of groene inkt
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.1.01
1: Dito als 7-2-81/1.
2: Vandaag zien we wat de leegstandwet de krakers zal brengen: anonieme dagvaarding, onmiddellijke ontruiming. Vandaag zien we ook het antwoord van de krakers: barricades, want nu hebben ze ook onze laatste rechten ingepikt. Wil onze 'progressieve' rechter Borgerhof Mulder de krakers laten wennen aan wat de leegstandwet zal brengen? Dan moet Amsterdam wennen aan barricades in haar straten. De rechtsorde is getekend door het recht van de sterkste. Het recht van de poen. Maakt de gemeente ernst met het recht op wonen, dan moet zij weigeren de leegstandwet uit te voeren. Amsterdam, de stad van de kantoren, de lege panden, de sirenes, barricades en traangas. Het gaat dóór, tot wonen als recht erkend wordt.
9-2-81/6 huurdersvereniging "SPAARNDAM" ... Amsterdam, 9 februari 1981 Het Bestuur ...
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) 2v 3p, A4, elite, pag.1: wrs. el.stencil, o.a.pica; pag.2 en 3: st.pen
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) GA /
Bewonersvergadering op 16 februari in het speeltuingebouw over de voorstellen van wethouder Schaefer omtrent de stookkosten. Hij wil besparende maatregelen treffen waarvoor huurverhogingen en de achterstanden moeten worden betaald. Volgt overzicht van vier jaar aktie tegen de hoge huren en de abnormale stookkosten. 18 Februari kunnen wij in een commissie van de gemeenteraad kommentaar leveren op de voorstellen van Schaefer.
10-2-81/1 AAN ALLE ANONIEME MENSEN GISTEREN is ...
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, groene inkt, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.1.01
(5) Zie ook GA Aff 6570 (A/003453)
De ontruiming van gisteren is niet gepikt en geen enkele ontruiming zal meer gepikt worden. Gisteren richtte onze woede zich tegen de banken die zelf spekuleren en spekulanten financieren: de Westland-Utrecht Hypotheekbank (Grote Keizer), de F.G.H.(Grote Wetering), de Slavenburgse Bank (Fagel & v/d Sluis, van der Putte, de Argentijnse diktatuur), de A.B.N.(de Vogelstruijs, leningen aan Chili), de AMRO Bank (Overtoom hoek 1e Const.Huygensstraat, Nes). De politici beslissen of en hoe de leegstandswet (wij noemen het de anti-woonwet) erdoor komt. Laten ze dan wel beseffen: leegstandswet is oorlog, ontruimingen nooit. Wij willen wonen, leven en subito.
10-2-81/2 ONDERHANDELINGEN AKTIEKOMITÉ-SSH
(1) het aktiekomité tegen de huurverhoging (Uilenstede, fp)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, pica
(3) Ond-tert Wonen-hv
(4) UB GA /
(5) Pamflet zelf gedateerd 10-2-80
Sinds een week wordt er weer gepraat tussen het aktiekomité en de SSH. Het aktiekomité heeft in eerste instantie afwijzend gereageerd op het laatste SSH-voorstel: betalen huur van 1 juli 1980, bedragen worden op gemeenschappelijke rekening gestort, de SSH gaat 18% van de stookkosten boykotten. Het derde element was bij nader inzien toch wel een belangrijke stap. Vandaar dat het aktiekomité met een kompromis-voorstel (betalen servicekosten-verhoging, 6% kale huurverhoging blijven boykotten) gereageerd heeft aan de hand waarvan de onderhandelingen zijn begonnen. Als het tot overeenstemming komt is het laatste woord aan de bewoners. Bewonersvergadering 17 februari kombinatiegebouw. Het kontaktadres is als altijd Sjaak.
12-2-81/5 LAATSTE WAARSCHUWING 12-2-81
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, Courier, tekeningen
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Processen: vandaag het proces tegen de 4 arrestanten van de Vogelstruys. De verdachten wilden niet verschijnen omdat niet iedereen die dat wilde op de publieke tribune toegelaten werd. De rechter wilde niet wachten tot het onderzoek naar klachten tegen de politie afgerond is. Afgelopen maandag in Arnhem rechtszaak tegen twee totaalweigeraars. Demonstratie van 300 mensen. Uitspraak 18 maanden. 5 Februari uitspraak kort geding op anonieme dagvaarding in Schinkelbuurt. Dagvaarding nietig.
Gekraakt: Europaplein 47 (eigenaars v.Asch v.Wijk en Insinger, 7 maanden leeg, knokploeg sloeg sanitair kort en klein). Beulingstraat 6 (vanuit de Beulingsloot, eigenaar Wijs, politie met getrokken pistool heeft de vijf mensen gearresteerd; 's middags alsnog 'normaal' met veel mensen gekraakt). Haarlemmerdijk (mensen gearresteerd).
Arrestanten: na de arrestatie van jojo kwam algauw het idee richting bureau Warmoesstraat te gaan. De verleiding van al die ruiten was te groot. Er werd in de lucht geschoten en 5 arrestanten in mekaar geramd. ME weer te laat. Er zitten nog 4 mensen vast in de bijlmer van de Prinsengracht.
Buitenlands nieuws: dreigende ontruiming in Groningen, in Bolsward bejaardentehuis gekraakt, bij ontruiming Piersonstraat gaan we massaal naar nijmegen, Brokdorf 28 februari demo. Voor Amsterdam 17 februari vergadering.
13-2-81/1 "lekker warm en toch niet duur" De regering ...
(1) (Huurkomitee Hugo de Grootbuurt)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
De regering heeft per 1 januari de aardgasprijs opnieuw verhoogd. Onaanvaardbaar: onze koopkracht wordt aangetast, de woonlasten zijn de laatste jaren al sterk gestegen en vele winkeliers en tuinders komen in ernstige problemen. De extraopbrengsten van de verhoging gaan naar Shell en Esso. Wij willen een ander energiebeleid. Een demokratische kontrole op de miljardenwinsten. Een energiebeleid waarin een grootscheeps isolatieprogramma ontwikkeld wordt en alternatieve energiebronnen aangeboord. Een energiebeleid waarin de belangen van de bevolking voorop staan: ons inkomen, onze werkgelegenheid, ons milieu en onze veiligheid, onze woonbehoefte. Om ons protest duidelijker te laten klinken en over deze kwesties te diskussiëren buurtbijeenkomst 14 februari in buurthuis De Reiger. Met o.a.tentoonstelling, sprekers van de aktiegroep atoomstroom en politieke partijen. Voor een demokratische energiepolitiek.
17-2-81/2 KEIZERSGRAGT 721 WORDT ONTRUIMD!
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, rode of groene inkt, tekening, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.1.01
(5) Facs.in De Kraakgeneratie p.65
Vanaf 17 februari zal het volgende pand ontruimd worden op naam van mevrouw X en ook nu gaan de bewoonsters er niet vanzelf uit, om plaats te maken voor leegstaande kantoren. Ook de 'legale' bewoners probeert eigenaar Joseph uit Wassenaar er uit te treiteren. Wij roepen iedereen op massaal te laten merken dat dit soort ontruimingen niet gepikt wordt, nu niet & nooit niet! Polak, justitie & politie oefenen nu al voor de anti-kraakwet. Wij zullen hen nogmaals laten zien: leegstandswet = oorlog! Oproep de grote misdadigers aan te pakken. Maar laat je niet pakken! Blijf bij je vriend(inn)en en ga op tijd van de straat af!
17-2-81/4 Aan alle buren DE LADDER IS WEG !!
(1) De bewoners van bloemstraat 123-127
(2) A4, o.a.12" Courier
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) FP /
(5) Zie -2-81/40 en 17-2-81/5
De ladder is weg. We hebben nu onze eigen voordeur op bloemstraat 127. Een aantal ruimtes zijn verhuurd per 15 februari. Het is de vraag of die huurders er wel willen gaan zitten aangezien de eigenaar de beloofde voorzieningen niet heeft aangebracht. Op 13 februari was hij er nog niet aan begonnen.
We hebben geen gas, elektra en water. Sinds maandag hebben we een riool-aansluiting. In de loop van de volgende weken zullen we alles moeten gaan aanleggen. Oproep niet gebruikte spullen af te staan, te helpen met de verbouwing of eens op de koffie te komen.
17-2-81/5 Amsterdam 17 februari 1981 Aan alle buren rondom de panden Bloemstraat 125-127.
(1) een buurtbewoner.
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) FP /
(5) Zie /4
Oproep aan buurtbewoners de krakers van Bloemstraat 125-127 niet bij voorbaat te veroordelen en ze een kans te geven te bewijzen dat ze van goede wil zijn.
17-2-81/6 huurdersvereniging "SPAARNDAM" ... Beste bewoners, GA MEE NAAR SCHAEFER ...
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) A4, wrs. el.stencil, o.a.pica en elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA /
Ga morgen mee naar Schaefer en de Commissie van Bijstand voor de Stadsvernieuwing op de Keizersgracht. Hier komt de nota van Schaefer aan de orde over de stookkosten. Op de bewonersvergadering is besloten dat de bewoners wel maatregelen willen, maar zonder huurverhoging en dat de bewoners de afbetalingsregeling afwijzen.
18-2-81/2 BRIEF AAN: alle amsterdammers
(1) de bewoonsters van: keizersgracht 721
(2) dubbelz., A4, el.stencil, paarse inkt, cubic elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.1.01
Vanaf 18 februari dreigt een ontruiming van enkele verdiepingen van Keizersgracht 721. Deze ontruiming zal wéér plaatsvinden op naam van mevrouw X. De gevolgen van het anonieme dagvaarden: vele panden lopen de kans ontruimd te worden. In een civielrechtelijk proces is het onmogelijk anoniem te dagvaarden, toch wordt dit toegestaan door de rechtelijke macht. Zoiets noemen wij klasse-justitie. 13 Februari is ons pand nummer 1 komen te staan op de lijst van door de gemeente aan te werven panden. Als de gemeente deze ontruiming wil doorzetten, zal de belachelijke situatie ontstaan dat aan de ene kant een groep ambtenaren bezig is het pand te behouden voor betaalbare huisvesting, terwijl aan de andere kant een horde ME'ers bezig is het pand leeg te slaan ten behoeve van de bankrekening van de eigenaar. Wij eisen dat de gemeenteraad alles doet om een ontruiming te voorkomen, dat het pand behouden blijft voor betaalbare huisvesting, dat de gemeenteraad zich uitspreekt tegen het uitvoeren van ontruimingsbevelen op grond van anonieme dagvaardingen op grond van de leegstandswet.
Volgt geschiedenis van het pand en uitleg over de leegstandswet.
18-2-81/3 'DE BLOEM' IS BEWOOND Het pand Singel 504 is wederom in gebruik en bewoond.
(1) (drie jongeren die door de stadsvernieuwing hun woonruimte kwijt zijn) (uitgegeven door bewoners Singel 504, fp)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, Bruxelles, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.6.04
Singel 504 is wederom bewoond. Het heeft 1½ jaar leeggestaan. Vooral de woningnood onder jongeren is groot. Wij zijn door de stadsvernieuwing onze woonruimte kwijt en komen niet voor herhuisvesting in aanmerking. We zijn bereid tot overleg.
19-2-81/5 LAATSTE WAARSCHUWING De Wielingen.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, Courier
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Godverdomme, ze flikken het weer. Over een maand willen ze ons uit de Wielingen schoppen. De gemeente heeft ons weer eens vies genaaid. Maar we laten ons niet naaien. Het pand is voor de verdediging in gereedheid gebracht. Ze willen een confrontatie, ze krijgen een confrontatie op alle fronten.
Het voorlopig Anti Leegstandswet Komitee heeft een begin gemaakt met een breed verzet tegen de Leegstandwet. Volgt tekst van het aan de Tweede Kamer verzonden pamflet en lijst van ondertekenaren.
Zondag is de film dressed to kill verstoord (zie 15-2-81/5) door verf op 't doek en rookbommen in de zaal en pamfletten ter verduidelijking.
De Laatste Waarschuwing bestaat nu ruim een jaar. Aanvankelijk was alleen het verzamelen van berichten een beetje georganiseerd. Later werd ook het stencillen een beetje geregeld. Wat nog steeds niet goed geregeld is, is het geld. Het drukken kost 80 gulden per keer. Er zijn nu grote schulden. Zorgt dat er regelmatig geld overgemaakt wordt.
Gekraakt: 15/2 Singel 504 (eigenaar Does, een jaar leeg, kort na de kraak blijkt er altijd snel 'n bestemming te zijn voor leegstaande huizen), 13 februari Bloemstraat 123/127 (eigenaar Brenning, illegale poging bouw luxe appartementen, drie jaar leeg).
Naar aanleiding van de gebeurtenissen rond P715 gaan de bewoners van Leidsekade 92-93 het kontakt met hun huisadvokaat Doeleman verbreken.
Bilderdijkstraat 17, op 30 april gekraakt, wordt weer enigszins bedreigd met ontruiming. Over drie weken uitspraak hoger beroep. Gewoontegetrouw gaan ook nu de bewoners er niet uit.
Eind maart beschildert Kukeleku met de buurt en buitenlanders de zijmuur van het Reinilda-buurthuis in de Marnixstraat. Iets in de trant van de Groote Wetering.
Keizersgracht 721: 18 februari geen ontruiming, dus. De raadskommissie volkshuisvesting sprak af dat er een bod gedaan zal worden van 3 ton op de keyserin.
In dezelfde kommissievergadering werd een nieuw haalbaarheidsonderzoek voor de Spar afgewezen. Ontruiming volgt.
20-2-81/9 Beste buurtbewoners, Vandaag, vrijdag 20 februari, is het pand Houtmankade 99 huis ...
(1) woonspreekuur Haarlemmerbuurt
(2) A4, geel papier, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.5.03
Vandaag is Houtmankade 99 huis na enige tijd leegstand weer in gebruik genomen. De eigenaar wil met een kleine opknapbeurt een onevenredig hoge huurverhoging los peuteren van de volgende huurders. Weer is een slachtoffer van de woningnood aan een dak boven het hoofd geholpen. Ziet u dingen die niet door de beugel kunnen (knokploegen etc) dan vragen wij u de politie te waarschuwen of de bewoners te hulp te komen.
22-2-81/1 Aan alle Amsterdamse mensen en ook aan de bouwcommissie ...
(1) Namens de bewoners
De X-en
(van Kloveniersburgwal 92, fp)
(2) A4, 12" Courier, achtergrond: el.stencil, rode inkt, foto
(3) Ams-C-rest Gezondheid Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Zie 24-2-81/6. Facs.(zonder achtergrondfoto) in Grachtenkrant 14 (23-2-81) p.26
Ook aan de bouwcommissie Universiteit van Amsterdam, het college van bestuur en Wijkcentrum de oude stad. Vandaag hebben wij Kloveniersburgwal 92 gekraakt. Dit pand is het eerste dat vrijkomt door de verhuizing van de Universiteit. Deze vond het noodzakelijk de binnenstad van haar ziekenhuis te beroven. Het pand is nu al in bezit genomen, om te voorkomen dat de universiteit een spekulantenspelletje van schijngebruik met het Binnengasthuis gaat beginnen. De Universiteit verschilt niets van de 'gewone' spekulant, die woningzoekenden via verbruikerscontracten als kraakwacht gebruiken. Wij geloven niet meer dat de UvA de woonfunctie die prioriteit geeft, die er voor ons aankleeft. De verbouwing van het pand eenmaal in gang gezet, kan niet meer worden gestopt. Kloof 92 woongebied, Universiteit ook daar zeker niet.
22-2-81/2 DEZE KROEG IS BESMET
(1) ex-bezoekers van de Sproeier
(2) A4, el.stencil, elite, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 047/001.2.01
(5) Zie 27-2-81/2
Wij, 50 ex-klanten van café 'De Sproeier', Leliegracht 60, bezoeken dit café sinds 8 februari niet meer. Die nacht werd het kraakpand Prinsengracht 715 aangevallen door een groep van 10 mensen met ijzerenstaven. De leider van deze knokploeg is de eigenaar van dit café. Deze man, Derek Schwarz, beukte met een autokrik op de deur en gooide met bierflesjes de ruiten in. Boycot deze kroeg, geen cent meer voor de Sproeier.
22-2-81/3 22-2-1981 Beste buurtbewoners De woningen aan de vinkenstraat 21 ...
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Haarlemmerbuurt)
(2) A4, geel papier, 10" Courier
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.2.03
(5) Zie 25-2-81/9
De woningen aan de Vinkenstraat 21 stonden 4 tot 10 maanden leeg. Eigenaar Karlas van het loodgietersbedrijf heeft het pand jaren verwaarloosd. Bouw & Woningtoezicht heeft sinds 1969 geen maatregelen genomen. Toen de woningen vorig jaar leegkwamen zijn de keukens, w.c.'s en gangmuren kapotgeslagen. Vanaf vandaag worden deze woningen bewoond door ex-urgent woningzoekenden. De woningen worden opgeknapt en er is een brief naar de eigenaar om een huurkontrakt. Voor de zekerheid hebben we een sirene in het pand geïnstalleerd. Als u die hoort of als u dingen ziet gebeuren die bedreigend zijn, wilt u dan de politie waarschuwen en/of de bewoners te hulp komen. Inlichtingen bij het woonspreekuur Haarlemmerbuurt. Geen achterstallig onderhoud, geen krotten en geen neprenovatie in onze buurt!
23-2-81/1 Aan alle amsterdamse mensen. Zondag, 22 februari ...
(1) de bewo(o)n(st)ers. (van Kloveniersburgwal 92, fp)
(2) folio, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Zondag, 22 februari is Kloveniersburgwal 92 gekraakt om de woonfunctie van het Binnengasthuisterrein veilig te stellen. Het pand was door de universiteit aan verscheidene groepen en faculteiten ter gebruik aangeboden. Zij zijn met dit leuren al vanaf oktober 1980 bezig. Het B.G.verklaarde dat het pand in gebruik was als kantoor, opslagplaats en opleidingsruimte. B.G.en universiteit proberen alles om het pand gebruikt te laten lijken. Nu proberen zij met valse argumenten ons eruit te krijgen. Dit doet de universiteit om de grootste zeggenschap te behouden i.v.m.de bestemming van het B.G.-terrein. Geen spekulatie van de U.v.A., Binnengasthuisterrein woongebied!
24-2-81/4 AAN ALLE AMSTERDAMMERS Zojuist hebben wij de parkeergarage van de Bijenkorf afgesloten.
(1) Amsterdamse Krakers.
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Vervoer Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 047/002.4.39
Waarom een anti-parkeergarage aktie? Gisteren zijn in Nijmegen 14 woonhuizen ontruimd en gesloopt ten behoeve van een parkeergarage. Onnodig, omdat de parkeergarages die er al zijn leeg blijven en met verlies draaien. Maar de belangen van woningzoekenden moesten wijken voor die van het grootwinkelbedrijf (V&D). Ook hier heeft de gemeente gemeend haar achterhaalde beslissing 'kracht' bij te moeten zetten: 2000 man M.E., tanks, een miljoen gulden. Ook het Amsterdamse stadsbestuur kiest voor prestigeobjekten waaronder parkeergarages. De verliezen van de Bijenkorfgarage worden zelfs door de gemeente gedekt. Wij willen een leefbaar beleid en géén kantoor- en parkeerkolossen!
24-2-81/6 Aan alle Amsterdamse mensen en ook aan de bouwcommissie ...
(1) Namens de bewoners/bewoonsters (van Kloveniersburgwal 92, fp)
(2) A4, 12" Courier
(3) Ams-C-rest Ond-tert Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Vrijwel zelfde tekst als 22-2-81/1.
25?-2-81/9 Beste mede-buurtbewoners. Gisteren heb ook ik een geel stencil in de brievenbus gevonden.
(1) Marike Krop, buurtbewoonster, (en al 8 jaar huurder van de heer Karlas).
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.2.03
(5) Zie 22-2-81/3
Gisteren heb ook ik een geel stencil in de brievenbus gevonden over Vinkenstraat 21 en de eigenaar de heer Karlas. De gebrekkige informatie geeft een voorstelling van zaken die niet overeenstemt met de werkelijke situatie. Karlas is een korrekte huisbaas die niet met alle huurverhogingen meeholt en klaarstaat voor huurders en buurtbewoners. Hij heeft in de jaren '70 het nogal gare pand gekocht om het te herstellen. In november 1980 is de laatste bewoner vertrokken naar tijdelijk vervangende woonruimte. Vanaf toen is men begonnen met de sloopwerkzaamheden. De bedoeling is meer en betere woonruimte te creëren tegen een redelijke prijs. Karlas heeft binnenkort een gesprek met de krakers. Ik hoop dat deze zaak zonder geweld kan worden opgelost.
27-2-81/2 laatst ? waarschuwing 27-2-86 Getuigen gezocht voor Arrestaties in Nijmegen.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, Courier, tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Meegeniet in Kraakkrant Indische Buurt 12 (3-81)
(6) Laatste Waarschuwing
Getuigen gezocht voor twee Amsterdamse arrestanten die opgepakt zijn in Nijmegen (Matthy uit de Schinkelbuurt en Gert Jan uit de Haarlemmerbuurt). Matthy is te herkennen aan zijn gebroken arm.
Een verbouwende eigenaar in de Pijp heeft na een brief van een advokaat van de kraker de muur eruit geslagen. 27 Februari dient het kort geding voor herstel van de vernielingen. Krakers uit de Pijp waren niet bereid op dit alarm te komen, zodat centrum de bezetting moest vormen.
Marcel (NRC) vraagt getuigen voor zijn proces van zijn arrestatie na de Weteringdemonstratie.
22 Februari Kloveniersburgwal 92 gekraakt om invloed te krijgen op wat er met het Binnen Gasthuisterrein gaat gebeuren. 17 Maart besluit de Universiteitsraad wat er met het terrein gaat gebeuren.
De Spar gaat verder met de gemeente in haar plannen te dwarsbomen. Weg met de stadsvernielers en de hersenloze projektfielen. Het keurig overgeschilderde voorpostgebouwtje hebben we weer met duidelijke taal opgesierd. Houd je gereed.
Eigenaar Schwarz van kafé de Sproeier op de Leliegracht heeft op 8 februari met dronken kafé-gasten geprobeerd binnen te komen bij Prinsengracht 715. 11 Februari gingen 11 mensen uitgebreid eten in de Sproeier. Er werden stenciltjes aan de klanten gegeven (zie 22-2-81/2) waarin stond dat de kroeg besmet was verklaard. Volgen adres en telefoonnummer van de eigenaar. Dus het is nu gratis eten en drinken bij de Sproeier of geen Sproeier.
Kraakspreekuur Jordaan is verhuisd van de Anjeliersstraat 137 naar de Karthuizerstraat 8.
GDH-ontruiming tegengehouden op de Wittenkade 144.
Van Hogendorpstraat 51, ex-heroine-kafé, door de deurwaarder ontruimd op 23/2 en diezelfde middag gekraakt.
Bij de Grote Wetering kon Polak (die rookbommen chloorbommen noemde en jerricans met water dacht hij vol met benzine) krakers weer in het criminele verdomhoekje schoppen. Hij beriep zich toen maar gauw op een niet juist politierapport. Bakker is na de mislukking van het kort geding in hoger beroep gegaan. Uitspraak over 5 weken.
28-2-81/2 GEKRAAKT Vandaag is Nieuwe Uilenburgerstraat l2l gekraakt!
(1) anoniem
(2) A4, off-set, paarse inkt, 10" Courier, foto, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Zie -3-81/31 en Kraakkrant Indische Buurt 12 (3-81) p.6 e.v.
Vandaag is Nieuwe Uilenburgerstraat 121 gekraakt! Het pand heeft vijf jaar leeg gestaan. eigenaar is de spekulant Dufour. De gemeente is anderhalf jaar bezig geweest met de vordering van het pand. Het pand blijft leegstaan. Een deel van de krakers die er nu ingetrokken zijn, komen uit de Indische Buurt. We hebben het veld moeten ruimen voor de nieuwbouw. Omdat we de nieuwbouw niet tegen wilden houden hebben we nu zelf maar voor onze herhuisvesting gezorgd! Dufour heeft in zijn loopbaan als spekulant een niet al te beste reputatie opgebouwd (knokploegen). Wij zijn gewaarschuwd!
-3-81/3 WOENSDAG 11 MAART 12.30 uur AMBONPLEIN ...
(1) Comité Bouwvakkers en Buurtbewoners Indische Buurt
(2) folio, el.stencil, pica
(3) Ams-O-IB Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
11 Maart Ambonplein buurtbijeenkomst van bouwvakkers en bewoners. De stadsvernieuwing is op gang gekomen. Tegelijk wordt bezuinigd op sociale woningbouw en voorzieningen. In amsterdam zijn al 2500 bouwvakkers werkloos. Stop de afbraak van de werkgelegenheid - Indische Buurt vereist werk. Wij pikken het niet meer dat bouwvakkers werkloos rondlopen terwijl in onze buurt nog zoveel huizen gebouwd en gerenoveerd moeten worden. Wij zeggen naar de regering: kom op met de centen. Wij zeggen naar de gemeente: span je in voor betaalbare stadsvernieuwing. Voor snelle opbouw van de buurt. Op de bijeenkomst zal gesproken worden namens de Bouwbond FNV-Amsterdam, de Onderwijs Werkgroep Indische Buurt en het Comité.
-3-81/6 HUURDERS BEDREIGD
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Wijkopbouworgaan Oosterpark)
(2) A4, el.stencil, Prestige Elite en 10" Courier
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Zie /51
In het voormalige hotel Bonifatius aan de Tweede Oosterparkstraat 232 wonen 23 Surinaamse en Antilliaanse gezinnen in erbarmelijke woonomstandigheden. Het brandgevaarlijke pand is eigendom van Ronald van de Putten, een van de meest beruchte speculanten. Michael Bruinsma van Genius Rent a Flat beheert het pand. Hij heeft er een illegaal kamerverhuurbedrijf van gemaakt. Een goudmijn voor de eigenaar. Ellendige kippenhokken voor de bewoners. Zij zijn massaal in huurstaking gegaan. De bewoners eisen goede herhuisvesting en aanpak van de speculatie-praktijken door vordering van het pand door de gemeente! Huurders bedreigd met Geweld en Intimidatie. Aktievergadering 17 maart buurthuis 'Iepenweg'.
-3-81/23 Jos los
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, rode en zwarte inkt, tekening
(3) Ams-C-Leid Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Zie ook GA Aff 7231 (A/004442)
Jos (grote wetering) los & subito & Bart ook. 5 Maart demonstratie naar Bijlmerbajes, 6 maart ondersteuningsakties bij het Paleis van Justitie (nou, ja). Jos zit al ruim 3 maanden in voorarrest.
-3-81/30 wordt de SPAR geveld?
(1) (de bewoners van Sparrenweg l04-l06)
(2) dubbelz., A4, off-set, paarse of zwarte inkt, Courier, tekeningen
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 037/001.1.02
(5) Pand ontruimd 12-4-81, zie 19-4-81/1
De bewoners van Sparrenweg 104-106 zitten in gebarrikadeerde panden. De panden die vijf jaar leeg hadden gestaan, werden in 1980 gekraakt door een woongroep. De panden zouden gesloopt worden voor nieuwbouw. Niet alleen wij, ook de gekraakte 4711-fabriek in de Pijp en de bewoners van de Schinkelschool zien hun woonrecht bedreigd door halsstarrige, burokratiese ambtenaren, die tegenover de positieve plannen van de bewoners alleen maar een hoop onzin op tafel kunnen leggen. De gemeente heeft de panden vijf jaar onnodig leeg laten staan, er is geen gedegen onderzoek naar renovatie gedaan en de Spar moet gesloopt worden voor nieuwbouw voor een woongroep. De gemeente verkoopt deze geplande nieuwbouw nog steeds als een 'Centraal Wonenprojekt'. Centraal Wonen heeft zich hier duidelijk van gedistantieerd. Het gemeentebeleid komt neer op zoveel mogelijk nieuwbouw uit de grond stampen. Oude huizen kunnen vaak veel beter blijven staan en opgeknapt worden. Mét de oude huizen verdwijnt het karakteristieke van een buurt. De kleine middenstand wordt de nek omgedraaid, er komen supermarkten voor in de plaats. Voor groen en speelmogelijkheden is geen ruimte, wel voor parkeergarages. Nieuwbouw is vaak nog niet eens beter dan oudbouw; de nieuwbouw naast de Spar wordt door bewoners het 'rampenblok' genoemd. Wij vinden dat eerst de open gaten volgebouwd moeten worden en zo snel mogelijk na de sloop. Nieuwbouw wordt als een soort heilige koe beschouwd. En krakers houden die nieuwbouw op. Wij houden de nieuwbouw niet tegen. We zijn voor woningen, maar tegen het in het wilde weg slopen. Wij zijn niet van plan er vrijwillig uit te gaan. De projektgroep oosterpark probeert het probleem te omzeilen door ons herhuisvesting aan te bieden in een ander slooppand. Wij beschouwen ons als geherhuisvest. De Spar blijft!
-3-81/31 WY ZULLEN NIET VERTREKKEN DUFOUR KAN VERREKKEN
(1) de bewoners en bewoonsters (van Nieuwe Uilenburgerstraat 121, fp)
(2) folio, el.stencil, rode inkt, Light Italic
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.2.06
(5) Zie 28-2-81/2. Zie ook GA Aff 5011 (A/005586)
28 Februari is Nieuwe Uilenburgerstraat 121 gekraakt na 11 jaar leegstand. Eigenaar Pietje Dufour begon een illegale verbouwing die hij van de gemeente moest stopzetten. De gemeente startte een 'vorderingsprocedure', die door laks beleid nog geen resultaat heeft gehad. Al jaren is Dufour bezig huurders en krakers te terroriseren. Voor dit soort optredens krijgt Dufour steun van de AMRO bank, die voor hem garant blijft staan. Op de Nieuwe Uilenburgerstraat kwam hij 2 maal met een knokploeg, hierna probeerde hij 2 maal de bewoners te vergassen met chloorgas. De politie greep niet in. Dufour terroriseert woningzoekenden. Politie en justitie doen hier niets tegen. Eigenaren die panden leeg laten staan blijven ongemoeid. De Krakers zijn de lul. Invoering van de leegstandswet zal deze situatie niet veranderen. Krakers zijn dan per definitie 'krimineel'. Ontruimingen worden een formaliteit. Het gebruik maken van je woonrecht wordt een misdaad. Wat overblijft is een anti-kraakwet. Daarom eisen wij: vervolging Dufour, daadwerkelijk optreden tegen spekulanten en hun geldschieters, uitspraak van B+W tegen de leegstandswet, geen in- en uitvoering van de leegstandswet. Demonstreer mee 7 maart om 20 uur vanaf de Nwe.Uilenburgerstraat naar de Groote Keyser, aansluitend feest.
-3-81/37 AKTIE-VERGADERING! In het voormalige hotel Bonifatius ...
(1) Het Wijkopbouworgaan Oosterpark
(2) A4, el.stencil, 10" Courier en Light Italic
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) UB /
(5) Ook verspreid als bijlage bij Oosterparkkrant nr.2 (3-81)
In het voormalige hotel Bonifatius aan de Tweede Oosterparkstraat 230-232 wonen 47 surinaamse en Antilliaanse mensen in 23 kamertjes. Wij hebben slechts de beschikking over 4 w.c.'s en 2 douches. Er is geen enkele keuken. Er wordt geen onderhoud gepleegd, er zijn lekkages, ratten lopen door het huis. Het pand is eigendom van de speculant Ronald van de Putte en wordt verhuurd door Michael Bruinsma. Deze heren vangen fl. 11.000 per maand. Voor een kamer van twaalf vierkante meter moet fl. 575 huur per maand betaald worden (volgens het wettelijk puntensisteem fl. 168). We zijn een huurweigeringsaktie begonnen. Daarom heeft Bruinsma ons bedreigd met een knokploeg. Wij eisen: forse huurverlaging, teruggave borgsommen, bewoonbaar maken van het pand, goede herhuisvesting, aanpak van speculantenpraktijken door vordering van het pand. Kom naar de aktievergadering op 17 maart in buurthuis 'iepenweg'. Geef uw telefoonnummer op voor de alarmlijst om ons in geval van nood te helpen verdedigen.
-3-81/39 KRAAK!! INTERNATIONALE MEETING 20-2l-22-MAART - PARIS
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, tekeningen
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
In Parijs worden krakers gekonfronteerd met een repressieve wetgeving die de ontwikkeling van een kraakbeweging tegengaat. Een kraak wordt slechts getolereerd voor korte tijd en dan nog alleen als het gaat om een paar mensen. Toch maken in Parijs de werkloosheid, de hoogte van de prijzen, het hebben van woonruimte tot een wezenlijk probleem. Wij hebben woningen in een van de laatste volksbuurten van Parijs gekraakt. Wij willen er niet alleen woningen maken maar ook ontmoetings- en ontspanningsplaatsen en dat ondanks provokatie van de politie in de vorm van een kontinue bewaking. Wij organiseren een internationale kraakontmoeting. Internationale politiesamenwerking, wij ook.
-3-81/42 Kraak jij, kraak ik?
(1) (Krakers en kommunisten uit de Pijp)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, pica, tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB SA / UB 294.1 SA 031/001.2.01
Avond over wonen en kraken in buurthuis De Lange Pier op 16 maart. Waarom kraak je, helpt het GDH je aan een woning en de Leegstandswet.
-3-81/47 BESTE MENSEN Half januari zijn J.M.Kemperstraat 121'' en 121''' gekraakt na twee jaar leegstand.
(1) De Bewoonsters J.M.K. 121
(2) A4, wit of kringlooppapier
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/004.1.01
Half januari zijn J.M.Kemperstraat 121'' en ''' gekraakt na twee jaar leegstand. Eigenaresse Verra-Klugt bleek het pand voor 65.000 aan Ponteyn Beheer verkocht te hebben, die het meteen door door zou verkopen aan een turkse familie voor 100.000. Speculatie met GDH woningen dus. De overdracht zou op 16 februari plaatsvinden. Mevrouw schakelde een knokploeg in. De knokploegleden zijn gearresteerd. Verra-Klugt spande een kort geding aan. De zaak tegen 2 hoog hebben we gewonnen, tegen 3 hoog verloren. Terwijl er geen bewijs was dat een van de gedagvaarde personen daar woont! We moeten ontruimd worden ten behoeve van speculatie, maar we blijven wonen. Daarvoor is het nodig dat we steun krijgen. De dag waarop de deurwaarder komt wordt doorgegeven via de alarmlijn.
-3-81/49 Zin en Onzin van de parlementaire demokr...kr...sie
(1) CPN-Weteringbuurt
(2) dubbelz., A4, off-set?, elite
(3) Ams-C-Leid Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 047/001.3.06
Uitnodiging voor een diskussie-avond over de ervaringen van de kraakbeweging en (parlementaire) demokratie op 25 maart in het CICSA, Weteringschans 263. De ontruiming van de Grote Wetering leidde in onze CPN-afdeling tot diskussies over de betekenis van de democratie. Er werd voorgesteld deze diskussie met de kraakpanden in onze buurt te voeren. Met de verkiezingen voor de deur vindt er diskussie plaats over al of niet gaan stemmen. Stellingen:
- Amsterdam - politiestad. De gemeenteraads-controle over de politie stelt haast niets voor. Amsterdam is geen politie-stad. Wel worden politie en justitie door de politieke machthebbers 'de vrije hand gelaten'. Het is een kwestie van politieke strijd welke kant het uitgaat.
- er zijn allerlei soorten van parlementarisme-kritiek. Met het vastleggen van een recht ben je er nog lang niet. Het is best belangrijk wat het parlement/gemeenteraad besluit, maar het kan alleen iets voorstellen als mensen zelf voor hun belangen opkomen.
- het parlement is niet in staat om de zeggenschap van 'het kapitaal' aan te pakken. De buitenparlementaire kracht van 'het kapitaal' is erg groot. Wil je de eigendoms-verhoudingen aanpakken, dan ben je er niet met een linkse meerderheid in parlement of gemeenteraad.
- in het parlement (gemeenteraad) wordt strijd gevoerd. 'Overwinningen' behaal je meestal niet rechtstreeks op een speculant, maar meestal via de overheid. De strijd in het parlement heeft van alles met sociale bewegingen te maken.
- buitenparlementaire akties werken door in de houding van politieke partijen. De CPN ziet de kraakbeweging als bondgenoot in de strijd voor fundamentele veranderingen.
-3-81/50 anti-leegstand krant HET LEEGSTANDWETBEDROG
(1) (het OSA en het Komité tegen de Leegstandswet Amsterdam)
(2) 1v 4p, 30,5x43cm, off-set, foto's, tekeningen o.a.van Liek
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 011/002.3.01
(5) Oplage 5.000 ex., waarvan 1.000 ex.als het periodiek Gewoon van de OSA.
Na tien jaar proberen is het onze veelgeplaagde spekulanten en banken toch gelukt. Dat lastige tuig, dat zomaar in leegstaande panden gaat wonen, kan eindelijk eens hard worden aangepakt. Als eigenaar mag je toch zelf weten wat je met je leegstaande huizen gaat doen, nietwaar? Ook als er in Amsterdam 70.000 woningzoekenden zijn. In 1971 besliste de Hoge Raad dat kraken niet strafbaar was. In '76 werd een anti-kraakwet door de Tweede Kamer aangenomen. Het was met name de Raad van Kerken die zo'n zware kritiek leverde, dat de regering de wet niet meer in de Eerste Kamer in durfde te dienen. De anti-kraakwet moest 'aanvaardbaar' gemaakt worden. Het lijkt een stuk eerlijker als je zegt ook de leegstand te willen aanpakken. Aangekleed als leegstandwet blijkt de anti-kraakwet het wel bij de mensen te doen. De aangenomen wet is ingewikkeld. De wet geeft waterdichte juridische mogelijkheden om alle krakers op straat te zetten. Bovendien mag de politie praktisch vrij op bezoek komen in panden waarvan ze denken dat ze gekraakt zijn. Volgt uitgebreide uiteenzetting van de wet met als koppen Gat in de huurbescherming, Leegstand & vorderen, Tijdelijke verhuur en Anti-kraakbepalingen. 7 April in de Mozes en Aaronkerk forum over de leegstandswet met Patijn, tweedekamerlid PvdA, Wolffensperger, Auke Bijlsma, Phon v.d.Biesen van het amsterdams advokatenkollektief en iemand van de raad van kerken. De leegstandswet pakt de leegstand nauwelijks aan. Er is maar één antwoord op de wet: het kraken gaat door!
-3-81/51 HUURDERS BEDREIGD met Geweld en Intimidatie
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) SA / SA 014/001.1.02
(5) Zie /6
Huurders bedreigd met Geweld en Intimidatie. Aktievergadering 17 maart buurthuis Iepenweg.
-3-81/52 KOEVOET-presenteert: EEN KONINKRIJK VOOR EEN HUIS
(1) (Koevoet)
(2) A4, geel papier, el.stencil, tekeningen
(3) Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/013.4.01
Koevoet presenteert: Een koninkrijk voor een huis. 11 Maart, wat doen we op 30 april 1981.
-3-81/53 GROENBURGWAL 14 7 maart werd het monumentale bedrijfspand groenburgwal 14 gekraakt.
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, Light Italic
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.3.01
7 Maart werd het monumentale bedrijfspand groenburgwal 14 gekraakt (brandschade uit 1972 en achterstallig onderhoud). De tien bewoners zijn begonnen met opknappen. Op de uitgebrande etage staat allerlei rommel. De etage is na de kraak afgesloten. De eigenaar, machinehandel verbeek, kan er via een apart trappenhuis bij. Hij heeft elke uitnodiging om te overleggen in de wind geslagen. Verbeek heeft een aanklacht ingediend wegens lokaalvredebreuk. We kregen te horen dat de officier van justitie toch had besloten om lokaalvredebreuk te constateren. De gemeente wil het pand aankopen. Allerlei instanties zetten zich hier al een hele tijd voor in. De eigenaar wil wel verkopen, maar dat hangt af van het moment waarop het bedrijf verhuist. Het probleem ligt op de buro's van polak, de hoofdofficier en het hoofd van politie. De instanties maken zich hard. Toch dreigt er nog steeds een ontruiming, welke in niemands belang geschiedt.
2-3-81/2 BESTE BUURTBEWONERS Vandaag, maandag 2 maart is het pand Korte Prinsengracht no 13, ...
(1) woonspreekuur Haarlemmerbuurt
(2) A4, blauw papier, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.2.03
Vandaag is Korte Prinsengracht 13 na jarenlange leegstand weer in gebruik genomen. De eigenaar heeft het pand volledig leeggesloopt. De schrijnende woningnood laat het niet toe huizen voor lange tijd onbewoond te laten. Het is nogal eens gebeurd dat een eigenaar geprobeerd heeft met illegale middelen mensen van een woning te verwijderen. Voor de zekerheid is een sirene op het pand aangebracht. Mocht u dingen zien gebeuren die niet door de beugel kunnen of mocht het alarm gaan dan vragen wij u de politie te waarschuwen of de bewoners te hulp te komen. Ook hier knapt de buurt op.
3-3-81/4 Indische buurt Afgelopen zaterdag is het reusachtig grote pand Nieuwe Uilenburgstraat 121 gekraakt.
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakgroep Indische Buurt)
(2) A4, el.stencil, o.a.elite, tekening
(3) Ams-C-rest Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB GA SA / UB 294.1 SA 029/003.1.04
Oproep te komen slapen in het net gekraakte pand Nieuwe Uilenburgerstraat i.v.m.dreiging van een knokploeg.
7-3-81/1 Amsterdam, 7 maart 1981. GOEIEMIDDAG !!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Groenburgwal 14)
(2) A4
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.3.01
(5) Gekraakt door ex-bewoners Grote Wetering
Vanaf vanmiddag is Groenburgwal 14 bewoond. Samen met de panden Groenburgwal 4, 6, 8, 10, 10a en 12 en Kloveniersburgwal 77, 79 en 81 is het eigendom van Machinehandel Verbeek. Al 8 jaar staat nr.14 leeg. Na brand, 4 jaar geleden, verliet de hoedenfabriek het pand. De schade is nooit hersteld. Eigenaar Verbeek probeert de indruk te wekken dat het pand nog wel in gebruik is. Groenburgwal 14 is uitstekend geschikt te maken voor bewoning.
12-3-81/2 LETOPALARM ... donderdag l2 maart
(1) De bewoners. (van Groenburgwal 14, fp)
(2) A4, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.3.01
Nadat we zaterdag groenburgwal 14 zijn gaan bewonen, hebben we de officier van justitie in een moeilijk parket gebracht. Hij weet niet of er nu wel of geen sprake is van lokaalvredebreuk. We zijn er achter gekomen dat de gemeente anderhalf jaar bezig is met een aankoopprocedure voor het pand. Binnenkort gaan ze een bod uitbrengen. Vandaag of morgen neemt de officier een besluit. Is er wel sprake van lokaalvredebreuk, dan kunnen de bewoners gearresteerd worden. Dit betekent dan natuurlijk ook dat we na onze arrestatie ons huis kwijt zijn. In geval van alarm bellen wij de ingangsnummers en gebruiken wij een toeter die op het dak staat. Mochten er moeilijkheden komen dan rekenen wij op jullie komst en steun.
12 maart 1981 NIEUWS VAN DE GEKRAAKTE PANDEN ALEXANDERKADE 7-8-9 ! BESTE BUURTBEWONERS, ...
(1) De bewoners van de gekraakte panden Alexanderkade 7-8-9
(2) dubbelz., A4, rose-rood papier, fotokopie, Letter Gothic, achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) ISG / ISG stzmap Kraken
Etages van de panden zijn op 26 januari gekraakt. Eigenaar Schouten uit Harderwijk gaf 'niet thuis' om te praten over een huurovereenkomst. Schouten heeft met z'n vader, die op 8 begane grond woont, vijf jaar geleden een groep legale huurders door bedreigingen uit het pand gewerkt. Na vijf jaar is bijna niets aan het pand verbouwd. Het stond maar leeg te staan. Wij, 14 woningzoekenden, zijn bezig de panden bewoonbaar te maken. Eigenaar Schouten heeft de panden inmiddels te koop aangeboden. Wil hij voor 'goed geld kunnen verkopen', dan zal hij ons eruit gewerkt moeten hebben. Daarom hebben we gebarricadeerd. Wij willen voorkomen dat we weer op straat komen te staan. Daarom zijn we in overleg met de gemeente over mogelijke aankoop. Wij gaan er niet vrijwillig uit. Wonen is een recht en kraken nog steeds een noodzaak!
13-3-81/2 Beste buurtbewoners, Vandaag, vrijdag 13 maart, is Bloemgracht 174 gekraakt.
(1) De bewoners. (van Bloemgracht 174, fp)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
Vandaag is Bloemgracht 174 gekraakt. Dit pand stond drie jaar leeg. Eigenaar is Renovera B.V. De bel-etage staat geboekt als woonruimte. De vorige eigenaar zegt dat hij deze etage in gebruik heeft. Dit is niet waar. Zijn moeder is in 1978 vertrokken. Zij betalen geen huur. Vorig jaar april is er al een poging gedaan het pand te kraken. Vorige eigenaar Meijn kwam toen met een knokploeg en heeft de mensen er op grove wijze uitgeslagen. Er heerst een ontzettend grote woningnood en jarenlange leegstand van panden is onaanvaardbaar. Met het kraken van dit pand benadelen we dan ook niemand. Wij zijn jonge mensen die al jaren urgent zijn. Sommigen van ons wachten al 7 jaar op goede woonruimte. Enkelen hebben geen woonruimte en wonen bij anderen in. Hoewel het pand slecht is willen wij het weer leefbaar maken. Wij willen eindelijk eens wonen!
16-3-81/2 DE HARDE FEITEN Hieronder vind je wat meer informatie ...
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, cubic pica, tekeningen
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/002.3.01
Informatie over het laatste ontwerp van de leegstandswet. Een pand moet uiterlijk twee maanden na 't leegkomen ingeschreven staan in het leegstandsregister, anders volgt een boete. Na vijf maanden moet er besloten worden of het leegstaande pand wordt gevorderd. Slechts om 'gewichtige' redenen wordt afgezien van vorderen. Er moet eerst onderzocht zijn of het mogelijk is het pand te kopen of te huren. Een pand zal minstens een jaar leeg kunnen blijven staan, tenzij er een vergunning voor tijdelijke verhuur wordt afgegeven. De eigenaar kan daarvoor een vergunning krijgen. Deze tijdelijke verhuur moet minimaal een half jaar en mag maximaal drie jaar duren. Door B&W wordt bepaald tegen welke prijs/huur maximaal. Kraken is niet strafbaar wanneer het pand niet binnen twee maanden in het leegstandsregister stond, het ja een jaar leegstand uit het register is geschrapt zonder dat B&W tot vorderen heeft besloten of je kunt aantonen dat je voor 1-2-1981 het pand in gebruik hebt genomen. Iedere andere kraak is strafbaar. Anonieme dagvaarding is mogelijk. Demonstratie morgen verzamelen Opstand, op naar Den Haag!
17-3-81/1 AMSTERDAM 17 MRT! Beste Buurtbewoners en buurtbewoonsters, Half januari zijn ,zoals u inmiddels bekend is, ...
(1) de bewoonsters. (van J.J.Kemperstraat 121'' en ''', fp)
(2) A4, cubic elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/006.3.05
Half januari zijn J.M.Kemperstraat 121'' en ''' gekraakt. Eigenaresse Verra-Klugt wilde het pand aan Ponteyn Beheer B.V.verkopen. Deze zou het meteen weer doorverkopen. Spekulatie met GDH-woningen dus. Verra-Klugt schakelde een knokploeg in. De knokploegleden zijn gearresteerd en hebben een paar dagen vastgezeten. De koopoverdracht werd uitgesteld en Verra-Klugt spande een kort geding aan. De zaak tegen twee hoog hebben we gewonnen. De zaak tegen drie hoog verloren. Wij blijven omdat er een ontruimingsbevel is gegeven zonder dat bewezen is dat een van de gedagvaarde personen hier woont, er ontruimd wordt ten behoeve van spekulatie, wij willen dat de gemeente het pand koopt en wij ons niet laten uitspelen tegen andere woningzoekenden. De deurwaarder zal 20 maart de derde etage proberen te ontruimen. Wij proberen dit te voorkomen. Kraken is een noodzaak! Wonen is een recht voor iedereen!
18-3-81/1 J.A.C.'s STAKEN TEGEN DE LEEGSTANDWET
(1) (jac)
(2) A4, geel papier, el.stencil
(3) Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Morgen zal de Tweede Kamer de leegstandwet aannemen. In plaats van wat te doen aan de woningnood, de leegstand te bestrijden, worden woningzoekenden strafbaar gesteld als zij hun rechten opeisen. Daarom hebben diverse JAC's besloten vandaag te staken en informatie te geven over de leegstandwet. Wij worden geacht jongeren hulp te verlenen, ook als het gaat om wonen. Dit wordt ons onmogelijk gemaakt. Daar staken we tegen. Kom vandaag naar het jac -er zijn ook films en wat te kraken- en doe mee aan de anti-leegstandwet akties.
20-3-81/3 acht jaar leeg ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, Courier en Light Italic
(3) Bui-Eur Vrouw Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Op 7 maart werd groenburgwal 14 door ex-bewoners van de grote wetering gekraakt (eigenaar verbeek bv), het probleem ligt al bij het tripartiteoverleg: burgemeester, hoofdofficier en hoofd van politie. En zo heeft a'dam er weer een ontruimingsdreiging bij in het belang van de 'rechtsorde'.
B&W hebben 'n voorstel gemaakt voor 'n regeling voor 't toewijzen van aangekochte en gevorderde panden. Zittende bewoners zullen zelden aan de gestelde eisen voldoen. 'n Mogelijk alternatief is dat centraal wonen groepen gaat voordragen. Vergadering 24 maart Mozeshuis.
Leegstandswet is er door, dus 28 maart landelijke kraakdag.
Het proces tegen jos is uitgesteld tot 1 april en jos zit nog maar 'n maand vast.
Vrijdag de 13e is de bloemgracht gekraakt (eigenaar Renovera B.V., een jaar geleden door knokploeg van Meyn ontruimd, langsgekomen politie was toen te bang om iets tegen de knokploeg te doen, deze keer goede barricades, een goede bezettingsploeg).
2 April voortzetting proces tegen 'De vijf van Zeebrugge' wegens het onklaar maken van het dumpingsschip Andrea Smits.
De vrouwenstaking van 30 maart gaat gewoon door.
Maandag porno rinkeldekinkel 4 winkels in 't centrum, weet iemand 'n probaat middel tegen plexiglas? Elke dag 'n kinkel door de porno winkel.
Diskussieavond over zin en onzin van de parlementaire demokratie, wel of niet waarop stemmen? 25 Maart, CICSA Weteringschans 263.
Het zwartboek over de Vogelstruys waar spekulant Bösschen en geldschieter ABN zwart gemaakt worden is bij de fam.Bösschen niet in goede aarde gevallen. Hun plannen om te emigreren hebben vastere vormen aangenomen. Voor diegenen die vinden dat zij nog wat meer hulp nodig hebben: Herengracht 87, 93 en 111.
21-3-81/1 Wees Wijs met de Gasprijs! verhoging!! NEE!
(1) aardgaskommitte oud-west, Lekker warm en niet duur.
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, cubic elite, tekening
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
De laatste gasprijsstijging van 1 januari gaat iedere bewoner drie à vier tientjes per maand extra kosten. Juist nu worden de laagstbetaalden, uitkeringstrekkers en bejaarden, het zwaarst in koopkracht getroffen. Zo'n verhoging is niet nodig. Doe mee aan de protest-aktie door uw automatische giroafschrijving stop te zetten. Plak een stikker achterop de girokaart.
23-3-81/6 AAN DE AMBTENAREN DER SEKRETARIE. Wat zou U denken van een mooi nieuw gebouw, en daar mag U dan in werken?
(1) Omwonenden van het Waterlooplein, verenigd in de aktiegroep Stop de Stopera!
(2) A4, off-set
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG /
Wat dacht u van een gebouw waarvanuit pas echt modern en open demokraties bestuurd kan worden? En dan hebben we het nog niet eens over het eigen plaatsje in de parkeergarage, de trimzaal en de kindercrèche. Klinkt goed, he. Er zijn wel wat kleine problemen, maar daar heeft U niet zoveel mee te maken. Het eerste is dat het plan niet zo goed past in zijn omgeving. In de toekomst zal de omgeving zich ongetwijfeld aanpassen aan het stadhuis/muziektheater. Het tweede probleem is dat de financiën beperkt zijn. Ook woningbouw en renovatie kosten handenvol geld. Hebben wij U overtuigd van het belang van een nieuw stadhuis? Dat is jammer want dat was niet de bedoeling. Om U al die onzin van hierboven weer uit Uw hoofd te praten willen wij vandaag tijdens de lunchpauze in de kantine van het stadhuis met U hierover diskussiëren.
25-3-81/5 N TIEATTENTIE ... GROENBURGWAL l4 GEKRAAKT
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, el.stencil, groene inkt, Prestige Elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 028/004.3.01
(5) Meegeniet in Grachtenkrant 16 (23-3-81) p.19-20
2 Weken geleden is Groenburgwal 14 gekraakt. De 10 bewoners zijn begonnen met het opknappen. Eigenaar machinehandel Verbeek heeft elke uitnodiging om te overleggen in de wind geslagen. Verbeek heeft een aanklacht ingediend wegens lokaalvredebreuk. De uitspraak van de officier van justitie laat nog steeds op zich wachten. De gemeente wil het pand aankopen als onderdeel van een woningbouwprojekt. Allerlei instanties zetten zich hier al een hele tijd voor in. De eigenaar wil verkopen maar wanneer het bedrijf verhuist (midden 1981). Toch dreigt er nog steeds een ontruiming. De buurt kan een protest laten horen tegen een eventuele ontruiming. Dit wordt 26 maart besproken op de buurtvergadering in de Smederij. Geen ontruiming nu!
27-3-81/7 STRAATSCHILDERINGEN JORDAAN
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) FP /
(5) Nederlandse en Arabische tekst
Zaterdag 28 maart wordt er op het Reinildahuis in de Marnixstraat een muurschildering gemaakt. Dit keer protest via een muurschildering. Buitenlanders, buurtbewoners en krakers in samenwerking met het kunstenaarskollektief Kukeleku en het Reinildahuis protesteren tegen misstanden in de buurt. Het Reinildahuis moet dicht door bezuinigingen op buurthuizen. Dankzij akties van buurtbewoners heeft de gemeente nu toegezegd dat er niet twee maar drie van de vijf buurthuizen zullen openblijven. Dankzij protest uit de buurt is nu gelukkig een eind gekomen aan de nachtelijke rijen voor de vreemdelingenpolitie. De huisjes die beschilderd worden zijn het zoveelste voorbeeld van het wanbeleid dat de gemeente voert. Na twee jaar leegstand zijn ze nu al weer 3½ jaar gekraakt. En dan verkondigt de gemeente dat ze de huizen nodig heeft voor sociale woningbouw, met huren die oplopen tot 500 gulden. Die is in ieder geval niet voor buurtbewoners. Openlucht optreden van 'De Loeiende Koevoet', fototentoonstelling over de buurt, woningnood, kraken en buitenlandse arbeiders, stands met informatie, optreden van een Marokkaanse band.
27-3-81/8 27 maart 1981. LAATSTE WAARSCHUWING El Salvador.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, Courier, foto
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Meegeniet bij Kraakkrant Indische Buurt 13 (6-4-81)
(6) Laatste Waarschuwing
Aktievergadering El Salvador in de Koevoet, 1 april.
Gekraakt: Alexanderkade 7-8-9 op 26 januari (5 jaar leeg, huurders eruit gepest). De eigenaar biedt de panden te koop aan en zijn daarom tegen indringers gebarrikadeerd.
Henk komt 31 maart voor, Jos op 1 april. 31 Maart demonstratie op het Weesperplein naar de Bijlmerbajes.
Forum over de leegstandwet, 7 april in de Mozes en Aaronkerk.
Goethe-instituut 25 maart door duitse familieleden van RAFmensen bezet (zie 25-3-81/1). Men schrok zich te pletter maar verwaardigde zich niet de politie in te schakelen. De dag daarop werd de redaktie van de Nieuwe Linie bezet (zie 26-3-81/1) omdat geweigerd werd een artikel over de hongerstaking te plaatsen. Intussen worden dit weekend de eerste doden verwacht dus verzin zelf een aktie.
Zaterdagnacht zijn in Groningen twee panden gekraakt. De M.E.rookt de krakers uit met traangas, honderden mensen vechten in de straten om het pand.
Sluit Doodewaard-aktie op 27 maart. Een konvooi met teruggestuurde staven nucleair afval tegengehouden in Haarlem en Amsterdam (zie -3-81/14). Bij het Leidsebosje verkeer een half uur lang stilgezet. Leuk.
Parijs, Meeting International de Squatteurs, 20-22 maart. Een ploeg had de nacht tevoren de ruiten van de fabriek waar het feest zou plaatsvinden ingegooid. Voor overnachting is toen een villa gekraakt.
In Berlijn flinke rellen n.a.v.aanhouding van 26 krakers bij ontruiming.
Aktie tegen kamerverhuurder Genius op 26 maart, een brandgevaarlijk pension in de 2e Oosterparkstraat. Huur liep via een zekere Bruinsma. Genius wil alle 47 huurders eruit zetten.
Singel 162 aangekocht door de gemeente. Hoort tot de tweede groep van zeven panden, die het nieuwe gemeente-beleid-wonen moet voorstellen. Geweldig, niet waar?
28-3-81/1 Aan de buurtbewoonsters en bewoners. Vandaag, ...
(1) De bewoonsters, de bewoners, en de mede-kraaksters en krakers van de Honthorststraat 42 '' en '''.
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB /
Vandaag hebben wij de Honthorststraat 42 gekraakt. Dit woonhuis stond al vele jaren leeg. Bij het GDH was niets over dit pand bekend. De eigenaar is de Russische staat. Vandaag is het Nationale Kraakdag, uitgeroepen uit protest tegen de vorige week aangenomen Leegstandswet. Kraken wordt volgens deze wet strafbaar. Maar: kraken is een noodzaak zolang het recht op wonen niet door de overheid is gegarandeerd in de vorm van huisvesting voor ieder die moet wonen. Leegstand is een misdaad in tijden van woningnood. Wij hopen dat de eigenaar na al die jaren tot het inzicht zal komen, dat bewoning van dit pand in dit land met grote woningnood de enige juiste bestemming is.
31-3-81/1 31 MAART 1981 DSH BEZET
(1) Het Aktiekomité Woonlasten
(2) A4, el.stencil, 12" Courier
(3) Ond-tert Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Hedenochtend hebben bewoners van panden van de dienst studentenhuisvesting (DSH) het gebouw van deze dienst bezet (Oude Turfmarkt 139). Wij voeren al een jaar actie tegen de hoge woonlasten door de verhogingen te boycotten. Wij kunnen het niet meer betalen. Problemen, voortkomende uit te hoge woonlasten, kunnen niet opgelost worden door het sturen van deurwaarders. Deze bezetting duurt in eerste instantie 1 dag. Onze eisen: geen deurwaarder, betaalbare woonlasten, energiebesparende maatregelen, studenteninkomens minstens naar bijstandsminimum.
31-3-81/2 31 maart 1981 07.30 uur vandaag is de DSH BEZET
(1) Het Aktiekomité Woonlasten
(2) A4, el.stencil
(3) Ond-tert Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Vandaag is de DSH bezet. Kom langs ter ondersteuning van onze eisen: geen deurwaarder, betaalbare woonlasten, energiebesparende maatregelen, studenteninkomens minstens naar bijstandsminimum.
-4-81/3 FORUM ZGN.LEEGSTANDWET
(1) (Anti Leegstandwet Komitee)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, 12" Courier
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/002.3.01
(5) Literatuur en tekst in: Krakend Zuid nr.24
Forum zgn.Leegstandwet, 7 april Mozes en Aaronkerk. Onlangs is door de Tweede Kamer de Leegstandwet aangenomen. Door deze wet dreigen duizenden mensen op straat te worden gezet. De diskussie begint nu pas goed los te komen. B.v.kunnen leegstand en speculatie nu worden aangepakt of is dit een wet voor speculanten om hun gekraakte woningen leeg te krijgen? Kunnen eigenaren hun woningen voortaan 'legaal' aan het distributiebestand onttrekken d.m.v.tijdelijke verhuur? In het forum zitten Patijn (PvdA, tweede kamer), Auke Bijlsma als Mr. X, Phon v.d.Biezen (woonadvocaat) en een gemeenteraadslid.
-4-81/13 PSPPAMFLET nummer 4, ...
(1) PSP-A'dam
(2) A4, off-set
(3) Ams-Z-Pijp Kultuur Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) PSP-pamflet 4
Het Okura-hotel lijdt sinds de opening in '71 een noodlijdend bestaan. Dat komt omdat de verwachte stroom Japanse toeristen tegenvalt. Maar de direktie geeft de gemeente de schuld. Zij zou hebben toegezegd het Muziektheater op het Oude-RAI-terrein te bouwen. Maar er zijn nooit toezeggingen gedaan. Op 22 april heeft de raad besloten Okura een afkoopsom van fl. 1,7 miljoen te geven. PSP, PPR en CPN stemden tegen. Er zijn door de buurt bezwaren aangevoerd tegen het plan van Okura voor een multifunktioneel centrum met kommerciële bestemmingen. Niet alleen trekt het verkeer aan, het gaat ook ten koste van groenvoorzieningen en woningen. Het lijkt de PSP beter te bekijken of er langs het Zuidelijk Amstelkanaal enkele honderden woningen extra kunnen komen. Maar met de Okura-direktie valt daar niet over te praten. Het voorspelt weinig goeds voor de toekomst van het Oude-RAI-terrein.
-4-81/18 VOORKOMEN IS BETER DAN SLOPEN ...
(1) bewoners; wijkafdelingen van PSP, PPR, CPN; BOOS; e.v.a.
(2) A4, kringlooppapier, off-set, elite
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Al enige tijd voeren de bewoners van zeven panden rond de hoek Overtoom-Constantijn Huygensstraat aktie tegen de eigenaar de AMRO-bank, die de panden wil slopen om een kantoor met baliefunktie neer te zetten. De bewoners voeren bezwaren aan: er staan nu goede huizen, bij het AMRO-plan kunnen er minder mensen worden gehuisvest, het woonoppervlak wordt kleiner en zo'n lelijk kantoorgebouw past niet in onze buurt. Al hun bezwaren tegen het plan zullen de bewoners uiteenzetten op een forumdiscussie voor behoud van de amro-gaper op 11 april, Parkkerk. Deelnemers aan het forum: de bewoners, de AMRO, de gemeente, de buurtgroep BOOS die met de gemeente overlegt over het bestemmingsplan, een lid van de kraakbeweging en politieke partijen.
-4?-81/30 M.E. IN DE NIEUWMARKT?
(1) uw (bijna ex-) buurtbewoners van Groenburgwal 14.
(2) folio, el.stencil, paarse inkt, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB / UB 180.1
Groenburgwal 14 werd in 1972 door brand onbruikbaar. Het boeltje staat er grotendeels verwaarloosd bij. Totdat in december de Grote Wetering werd ontruimd. Wij besloten Groenburgwal 14 te kraken. Dat gebeurde 7 maart. Er was geen sprake van serieus gebruik. Tot ieders verbazing was de Officier van Justitie toch van mening dat er sprake was van lokaalvredebreuk. De eigenaren, de heren Verbeek, waren bereid de aanklacht in te trekken als de gemeente garantie gaf hun bezit te zullen kopen. Door de kraak is een 1½ jaar oud plan tot aankoop weer uit het stofnest gehaald. De gemeente moest een vraagprijs weten. De heren Verbeek hebben inmiddels laten weten niet te willen verkopen. Dat ene telefoontje was genoeg voor het grondbedrijf om zich bij deze schrale oogst neer te leggen, voor B&W om de zwarte piet van zich af te schuiven en voor de Officier van Justitie om zijn plicht te vervullen. Dit ondanks dat Verbeek bezig is het bedrijf te verhuizen en binnen enkele weken het complex leeg achterblijft. Deze gang van zaken wekt de indruk dat B&W niet geheel zuiver is. Het niet verwerven van het complex houdt in dat het door de bewonersraad gewenste woningbouwproject niet uitgevoerd kan worden.
-4-81/33 LEEGSTANDWET = ANTI-KRAAKWET WOENSDAG 8 APRIL bijeenkomst ...
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 011/002.3.01
8 April bijeenkomst in koffiehuis, Van Hogendorpstraat 45. De Leegstandwet registreert leegstand, registratie wordt beloond met bescherming tegen kraken en tijdelijk verhuur wordt mogelijk. Vordering van woningen wordt eenvoudiger, maar niet van gebouwen. Kraken wordt door anonieme dagvaarding en ontruiming op vordering van de eigenaar volledig onmogelijk gemaakt. Doel van de avond: informatie over de ontwerp-wet en bespreking van akties.
-4-81/34 MANIFESTATIE OP AMSTELVELD m.m.v. theatergroep ALARM
(1) buurthuis Amstelveld
bewoners Wetering- en Leidsebuurt
(2) dubbelz., 20,8x28,9cm, off-set, voorkant: tekening
(3) Ams-C-Amst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/002.3.01
1: Manifestatie Leegstandwet, 12 april. M.m.v.theatergroep Alarm, de groep Drukwerk, een koor, diverse sprekers, muurschildering op het plein.
2: B en W krijgen de mogelijkheid de eigenaar vergunning te verlenen tot het aangaan van tijdelijke huurcontracten. Alle leegkomende woningen voor verkoop komen in principe in aanmerking voor tijdelijke verhuur. De gevolgen voor de woningzoekende/tijdelijke huurder zijn dat de woningzoekende bij gebrek aan andere mogelijkheden al snel akkoord moet gaan, hij geen recht meer heeft op huurbescherming en de huur in de praktijk vrij is. De speculant kan de tijdelijke huurders snel en probleemloos op straat gooien. Hierdoor kan hij zijn huizen veel duurder verkopen. Een speculant kan zijn praktijken voortzetten en daarbij nog huur ontvangen zonder gezeur van de huurders die rechteloos geworden zijn.
-4?-81/37 HELP BEWONERS HOTEL BONIFATIUS UIT DE BRAND
(1) De bewoners van het brandgevaarlijke pension aan de Tweede Oosterparkstraat 230-232
Ondersteund door: Het Solidariteitskomitee
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-O-Wib Mhg Wonen
(4) SA / SA 037/001.1.03
Wij wonen onder erbarmelijke omstandigheden met 47 mensen in 23 kleine kamers. Eigenaar van het pand is de beruchte speculant Ronald van de Putte. Hij 'verhuurt' het pand aan Michael Bruinsma, een louche kamerverhuurder. Deze Bruinsma, voor wiens deur we nu staan, blijkt de huur nooit aan Van de Putte betaald te hebben. Deze dreigt met ontruiming. Bruinsma en Van de Putte spelen onder één hoedje om de aktievoerende bewoners kwijt te raken. Wij eisen: forse huurverlaging, teruggave borgsommen, bewoonbaar maken pand, aanpak speculatie-praktijken door vordering van het pand en goede herhuisvesting voor alle bewoners.
-4-81/38 GEZOCHT Met getrokken pistool in de ene en de omgekeerde gummilat in de andere hand ...
(1) anoniem
(2) 20,3x29,5cm, off-set, foto, tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.2.07
Foto uit krant van motoragent/bakkenist die met pistool en omgekeerde gummilat charges uitvoert bij het Rijksmuseum (wrs.bij ontruiming Honthorststraat 42, fp). Dood of levend, 'De Cowboy'. Wegens: zware mishandeling, poging tot moord. Levensgevaarlijke psychopaat.
-4-81/40 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN ... De bewoners van Ferdinand Bolstraat 33 ...
(1) De rechtmatige bewoners van Ferd. Bolstraat 33 2 en 3 hoog
(2) A4, cubic elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/001.2.02
(6) Zie 19-4-81/1
Wij protesteren tegen onze ontruiming. Sinds 1978 verhuurt pensionhouder E.Winhoff dit pand in strijd met de brandveiligheidsvoorschriften. Hij werd gelast het pand per 1 januari 1981 te ontruimen. Van de acht personen zijn er toen vier door de gemeente geherhuisvest. Op dit moment wordt het pand door vijf mensen bewoond, zodat er mogelijkheden bestaan dit pand te verbouwen. Toch wil wethouder Wolfensperger doorzetten omdat er nu eenmaal een beslissing genomen was. Hierdoor komt er weer een pand nodeloos leeg te staan. Wij blijven zitten in ons pand!
3-4-81/1 laatste waarschuwing 3 april 1981 Honthorststraat.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, wit of kringlooppapier, off-set, o.a.Courier, achterkant: kaartje
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Meegeniet bij Kraakkrant Indische Buurt 13 (6-4-81)
(6) Laatste Waarschuwing
Honthorststraat 42 2 en 3 hoog 28 maart gekraakt na lange leegstand (eigenaar de Russische staat). Vrijdag is de ontruiming een feit geworden. Hun taktiek: uiteendrijven, gas, meppen wat je meppen kunt en er een grote rel van maken. Velen van ons tot moes geslagen, moesten met ziekenwagens afgevoerd worden, mensen volkomen door motoren overreden. De stad in: daar aktie voeren waar geen ME is. Bewakingsdiensten, banken, luchtvaartmaatschappijen, gebroken glas.
Reguliersgracht 116-118 gekraakt op 30 maart. Een uit een serie brandgevaarlijke pensions van Verlinden.
31 Maart had ook Henkie B.zijn proces i.v.m.de metro. Hij hoorde 9 maanden tegen zich eisen waarvan 4 voorwaardelijk voor 'openlijke geweldpleging', uitspraak 13 april.
Op 1 april was Jos zijn proces. Rechter Schröeder was nogal vervelend. 27 Mei gaat het proces verder en Jos zijn voorarrest is geschorst. Jos los, dus.
Dinsdagavond, zwaaien naar Jos, Hells Angels rijden met een auto op de menigte in. Ineens waren er overal Hells Angels die begonnen te vechten.
Het kort geding De Wielingen is uitgesteld. Onderhandelingen zijn gaande tussen Gemeente, Sweelinck en Staatssekretaris.
De gemeente heeft Middenweg 65-67 van Beerents in een veiling gekocht. Beerents is failliet.
De eerste druk van ons Böschenzwartboek is uitverkocht. De tweede en derde druk zijn in beslag genomen door justitie! De vierde komt halverwege april.
11 April feestelijke opening van de breede, zeer maatschappelijke diskussie over kernenergie in het voortuintje van prof.Kistemaker.
Donderdag in de duinen gesignaleerd: 20 ME-ers die aan het oefenen waren in het opvangen van mollies.
Aktievergadering El Salvador 8 april in de Koevoet.
In de paasvakantie wordt er in Dodewaard weer een tentenkamp georganiseerd vanwaaruit prikakties en een blokkade ondernomen zullen worden.
7 April in de Mozes en Aäronkerk forum over de leegstandswet
12 April op het Amstelveld manifestatie Leegstandswet.
De vrijdag voor de nationale kraakdag is de Vogelstruys weer eens beklad.
Donderdag uitspraak gedaan tegen de vijf van Zeebruge (dumpschip kernafval). Een heeft 2 jaar voorwaardelijk gekregen, de rest 1 jaar voorwaardelijk. Er waren 100 demonstranten.
3-4-81/2 Te Koop! Vanmorgen 3 april, werd op het stadhuis, een actie ondernomen door de bewoners van Groenburgwal 14.
(1) De bewoonsters en bewoners (van Groenburgwal 14, fp)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.3.01
Vanmorgen werd op het stadhuis een actie ondernomen om duidelijk te maken dat als de Gemeente nu niet overgaat tot actie, zij wederom aanstuurt op een gewelddadige, zinloze ontruiming. Wij verwijzen naar de Grote Wetering, waar de Gemeente alle oplossingen liet liggen. Het pand werd op 7 maart gekraakt, na jarenlang niet gebruikt te zijn. Toch werd lokaalvredebreuk uitgesproken. De Gemeente heeft 1½ jaar geleden interesse getoond voor het pand in het kader van een woningbouwproject. Het pand was al 8 jaar ongebruikt. Ook nu heeft B&W overleg met eigenaar Verbeek B.V.op de lange baan geschoven. Voor de Grote Wetering is het waarschijnlijk te laat, voor de Groenburgwal niet!
3-4-81/3 DIPLOMATIEKE ONTRUIMING VANMIDDAG IS 'DE ROOIE HONT' MET GROF STAATSGEWELD ONTRUIMD.
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil
(3) Ams-Zuid Rechtsst
Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.01
(5) Voor Bydgoszcz-incident (bezetters worden na ontruiming gebouw in elkaar geslagen) zie KHA 1982 p.139
'De Rooie Hont' in de Honthorststraat is van de Russen. De bovenste helft van het pand lieten ze jaren ongebruikt. Dus is 't op 21 maart gekraakt. Wat een gewone spekulant niet lukt lukte de Russen wel: het pand kreeg na enig diplomatiek gekonkel alsnog de status van 'grondgebied van een vreemde mogendheid'. De Nederlandse en de Russische staat hebben hun gemeenschappelijke kraakprobleem in broederlijke harmonie opgelost. Ze nemen ook elkaars methodes over, de methode Bydgoszcz! Het pand werd ontruimd. Enkele mensen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Ruskies go home.
4-4-81/3 JAN LUYKENSTR.3 Wij,een groep ...
(1) (een groep urgente woningzoekenden)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 021/001.4.01
(5) Facs.deel voorkant in Grachtenkrant 17 (5-4-81) p.7
Wij hebben vanochtend Jan Luykenstraat 3 gekraakt. Het is jarenlang niet gebruikt geweest, een onaanvaardbare zaak in Amsterdam waar ruim 80.000 woningzoekenden zijn. Het pand is eigendom van Slis en notaris mevrouw Josje Slis-Stroom. Slis-Stroom zit in voorarrest wegens oplichting, het in omloop brengen van valse dollars, niet uitbetalen van erfenissen, illegaal afgeven van splitsingsvergunningen, het ontvangen van geld om huizen te kopen die niet gekocht zijn, het als notaris huizen verhandelen en het verkopen van huizen die niet haar eigendom waren. Slis-Stroom heeft een belastingschuld van 7.000.000 gulden. Zij heeft mensen opgelicht voor 3.000.000 gulden. Dit in samenwerking met spekulanten als Evers, Bakker, Van de Putte en Beerents, waarvan zij de favoriete notaris was. Het beleid dat de gemeente voert biedt geen oplossing voor de woningnood. Het distributiesysteem is een middel om groepen woningzoekenden tegen elkaar uit te spelen, want volgens ons is iedereen even urgent. Kraken is een protest tegen dit beleid en de leegstandswet. Die maakt het kraken illegaal, terwijl ze het spekuleren niet tegen gaat. Deze wet maakt anoniem dagvaarden van krakers en kraaksters mogelijk. Dit brengt mee dat wij nog meer gekriminaliseerd worden. Terwijl wij voor ons elementair recht op wonen opkomen. Een recht dat niet gegund is aan mensen met weinig geld. Wij eisen geen wanbeleid maar woonbeleid, vordering ten behoeve van de bewoners, geen doorvoering van de leegstandswet en Josje Slis-Stroom vast. Kraken is noodzaak, wonen een recht.
6-4-81/1 OPROEP as. WOENSDAG DEMONSTRATIE tegen de leegstandswet ...
(1) anoniem
(2) 27x29,5cm, st.pen, tekeningen
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB /
Woensdag 8 uur Beursplein, demonstratie tegen de leegstandswet en tegen het snelgroeiende politieterreur. Laat je niet intimideren. Kom in aktie en stamp de maatregelen weer net zo snel de grond in. Kom in aktie.
7-4-81/1 OPROEP AKTIE IS HET ENIGE ANTWOORD OP DE LEEGSTANDSWET.
(1) De Autonomen
(2) A4, fotokopie?, pica
(3) Wonen-kra
(4) UB / UB 288.3
De Leegstandswet is al door de Tweede Kamer heen en komt vast en zeker ook door de Eerste Kamer. Hier moet je tegen in opstand komen. Als deze wet wordt doorgevoerd zullen de huizen van 20.000 krakers op het spel staan. Vandaar deze massale demonstratie op 30 april vanaf het J.D.Meyerplein. Deze demonstratie is ook gericht tegen huizenspeculatie. Deze demonstratie is op 30 april omdat hij tevens een herdenking van luidruchtig glasgerinkel is van vorig jaar. Bereid je goed voor, neem helm en smijtwerk mee!
11-4-81/1 LAATSTE WAARSCHUWING 11 april ARRESTANTEN EN GEWONDEN HONTHORST
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, wit of kringlooppapier, off-set, Courier, achterkant: tekening
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Opgenomen in Krakend Zuid 0025 (16-4-81). Voor de film zie ook GA Aff 5164 (A/005557)
(6) Laatste Waarschuwing
Jack is gepakt op het gooien van stenen naar motoragenten bij de Honthorst. Hij is behoorlijk in elkaar geslagen, truukjes als door dichte deuren duwen enzo. Er zijn nog 2 arrestanten. Wim heeft een gebroken neus.
Dinsdag wordt het proces Vogelstruys vervolgd.
Janneke is op 5 december gepakt door Schaefer-himself toen zij bij onze dikke vriend een sinterklaas-baksteen door de ruit gooide. Naar aanleiding van de sinterklaasontruiming bij de Grote Wetering. De politie vond haar vingerafdrukken op papier van meer sinterklaasbaksteentjes. Kom 16 april naar haar proces.
Zondag gekraakt Wittenstraat 1, woensdag stil ontruimd (eigenaar gemeente grondbedrijf die het heeft verhuurd aan meubelbedrijf Perida, sinds 1969 leeg). De gemeente wil er jongerenhuisvesting.
Woonboot gekraakt, Prinsengracht vlakbij 237.
In Utrecht hebben studenten een pand van Diergeneeskunde gekraakt voor een kinderdagverblijf.
Vorige week gekraakt Hazenstraat 24. 3/4 Jaar geleden ook al gebeurd. Toen op een onbewaakt moment alle spullen door eigenaar Zoet op straat gezet.
Gekraakt hoek Langestraat/Korstjespoortsteeg met steun van de buurtgroep Langestraat. Eigenaren vd Putte en Pasja, bekende namen bij splitsing, horizontale verkoop en spekulatie-praktijken.
Zaterdag de film In een tank kun je niet wonen in Molly.
Gekraakt Keizersstraat 1, eigenaar een buitenlander, drie jaar leeg.
Het haalbaarheidsonderzoek Schinkelschool kwam door gesjoemel bij de gemeente te duur uit. 27 April raadscommissievergadering over aankoop of sloop.
De gemeente is een brief gaan rondsturen in de Nieuwmarktbuurt dat de Stopera te duur wordt (zie 7-4-81/2). Eerste informatiedag 16 april Keizersgracht 440.
April/mei El Salvador collecte. Gevraagd: collectanten.
10 April hebben vrouwen de sex-luxe-hoerenkast Yab Yum aangepakt. Andere acties zullen volgen.
Het laatste kraakpand in Maastricht heeft een proces. 16 April feest ter gelegenheid van de uitspraak. De krakers hopen op steun, ook uit duitsland.
4 April was een landelijke kraakmanifestatie in hotel Bosch in Arnhem. Agressieve charges van overheidszijde.
Op dit moment zijn er zoon 12 GDH-ontruimingen per dag. Het GDH wil binnenkort meer woningen gaan toewijzen. Pas na de verkiezingen komt er een proefontruiming in de staatsliedenbuurt.
De nieuwe drukpers van de Waarheid is niet gefinancierd door de ABN.
Een jaar geleden zijn 3 luxe appartementen gekraakt op Herengracht 50. Eigenaar Omega heeft een brief aan de krakers van de Luxe Heer gestuurd dat zij moeten vertrekken. Verwacht wordt dat Omega naamloos probeert te dagvaarden.
Voor de zoveelste keer is de Vogelstruys beklad. Met een brandertje de onbreekbare ramen gesmolten.
19-4-81/1 Laatste Waarschuwing 19 april GOVERT FLINCKSTRAAT
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, o.a.Courier, tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Mil-kern Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 300 SA 010/001.1.01
(5) Laatste Waarschuwing
(6) Ook verspreid als bijlage bij Grachtenkrant 18 (20-4-81)
5 April werd in de Govert Flinckstraat een pandje gekraakt dat van gemeentewege dichtgetimmerd was omdat er illegaal een pension in gehuisvest was. De eigenaar woonde op de begane grond. Dankzij de turks/nederlandse tolk begreep hij redelijk snel dat er gekraakt was. Hoe zit dat nou toch met die rechtsstaat, zo vroeg hij zich af, vooral toen langskomende agenten zeiden dat hij de politie maar moest bellen.
21 April sluitingsdatum van Van Gelder in Velsen. Demonstratie voor het openhouden.
Maandag zou een aktie gehouden worden voor het huis van Böschen aan de Herengracht. Het werd vanwege een tekort aan mensen een prikaktie. Een 2-tal kraken daarna is niet doorgegaan wegens verbouwingen.
11 April was de opening van de B.M.D.(Brede Maatschappelijke Diskussie over kernenergie, fp) voor het huis van Kistenmaker. De straat was afgezet door de politie.
Donderdag is een solidariteitsdemonstratie gehouden naar aanleiding van de hongerstaking van de RAF naar het duitse consulaat. Bij het duitse reisbureau op het spui en bij banken werden de ruiten ingegooid. Er zijn vijf mensen gearresteerd. Enkele krakers hebben een voorstel voor een solidariteitsverklaring verspreid.
Donderdag is Sercanto uit Amstelveen, arrestant bij de Honthorst, vrijgelaten. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.
In de Ferdinand Bolstraat is een brandgevaarlijk pension ontruimd. Exploitant Wijnhoff had al in 1977 een aanschrijving gekregen. Dinsdag taaide de deurwaarder snel af. Woensdag kwam hij na gesprekken van wethouder en exploitant met veel politie terug.
De 14e vervolg Vogelstruys proces. Wederom proberen we de rollen om te draaien door alle verantwoordelijke mensen voor de ontruiming te dagvaarden.
Maandag 12 april om 7 uur 's ochtends is de Spar dus echt ontruimd. Alleen zat er geen bewoner meer in. De woongroep was uit elkaar gevallen en er woonden nog maar 2 mensen.
21 Mei organiseert 'samson seminars' een symposium met de landelijke vereniging van huisvestingsambtenaren over de leegstandswet. In Amersfoort, kosten fl. 325. Om 9 uur is er ontvangst met koffie. Een apéritiefje is daarbij misschien wel op zijn plaats.
21-4-81/1 BOW TAP EGI KRAKTI (Bouwen op eigen kracht)
(1) (LOSON)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) FP /
(5) Sranang en Nederlandse tekst
Tekst van de liedjes Bouwen op eigen kracht, Strijdlied pension Bonifatius en Komen samen op voor ons recht, onder andere gericht tegen de slechte huisvestingssituatie in pension Bonifatius.
26-4-81/1 Laatste Waarschuwing 26 april HONGERSTAKER BOBBY SANDS
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, el.stencil, Courier, tekeningen
(3) Bui-Eur Vrouw-abor Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 010/001.1.01
(5) Voor Latijns Amerikaanse week in de Groote Keyser zie ook GA Aff 7983 (A/004115), 8011 (A/004453) en 8012 (A/004454)
(6) Laatste Waarschuwing
Informatie over de hongerstaker Bobby Sands (IRA). De dag na het overlijden demonstratie vanaf het Beursplein.
9 Mei in de Mozes en Aaronkerk manifestatie onder het motto Wiegels rechtsstaat is de onze niet.
2 Mei wordt in de Mozes en Aaronkerk begonnen met het maken van een beeld door kunstenaars die het verband tussen maatschappelijk protest en kunst willen laten zien.
Grote demonstratie in Breda op 30 april met als speciale gaste Trix. De kraakbeweging Breda liet weten zich te distantieren van het affiesje.
Dertig april-feesten: Groote Keyser (latijns-amerika), Dam (pijltjes gooien naar Trix), Nesplein (tegen Belgies kultuurcentrum) en voor Kloof 84 (feest).
28 April komt de abortuswet in de 1e kamer. Er gaan bussen vanuit het vrouwenhuis naar Den Haag voor een grote demonstratie.
Van 28 april t/m 2 mei Latijns Amerikaanse week in het souterrain (van de Grote Keyser, fp).
24 April wilden vrouwen 't dak van 't spaanse konsulaat bereiken via 't balkon van 't buurhuis. Dit om te protesteren tegen de abortusprocessen die in juni plaatsvinden in Spanje. De eigenaar begon vrouwen te slaan. 2 Vrouwen werden aangehouden.
Schinkelkade 63. Kleine gipskalkrenovatie-etage op 17 april gekraakt. Eigenaar Hensim, een dochter van Doerga Metropool. Directeur Van Aalst laat knokploeg komen met cirkelzaag. Politie zet knokploeg en krakers eruit. De eigenaar zorgde opnieuw voor een tijdelijke huurder. Deze nep-huurder is op vriendelijke wijze ontruimd. Donderdag was de knokploeg weer aanwezig 'om hun cirkelzaag op te halen', waar die is gebleven is niet bekend.
De Dubbele Worst (Singel 418), gekraakt op 2de kerstdag, is in een AROB-procedure verwikkeld. Eigenaar Weerens heeft de gemeente om ontruiming verzocht. 21 April was de hoorzitting. Rest van bericht helaas zoek, red.
Uitspraak Hoger Beroep 2e Schinkelstraat 45 en 47 op 24 april. De gestencilde uitnodiging aan de buurt om op de koffie te komen, ondertekend met "de bewoners" was onvoldoende bewijs om hen als vereniging te beschouwen.
Brandgevaarlijk pension Genius aan 2e Oosterparkstraat 230-232 is op de sluitingslijst gekomen. Wolfensperger wil de zaak pas op 14 december sluiten. Hij wil de urgenten op kamers van minder dan 7 m² plaatsen. De niet-urgenten wil hij in huize Lydia stoppen: op rijkslakens slapen, geen eigen spullen, alleenstaanden op slaapzalen, bewaking. Aksie zal nog wel volgen.
29 April wordt op de Oude IJsselstraat 24 II een deurwaarder verwacht. Het is een GDH-etage. Gevraagd wordt voor 't pand te verzamelen.
Er dreigen 4 GDH-ontruimingen van panden die al eerder ontruimd hadden moeten worden. Men is van plan een soort proefontruiming uit te proberen, de harde aanpak dus: Van Oldenbarneveldtstraat 3, Spaarndammerdijk 171, De Wittenkade 144 en op het Frederik Hendrikplantsoen.
2 Mei open dag in de Fabriek op de Van Ostadestraat 230.
Van 29 april tot 3 mei kraakfilms in de Melkweg.
Van 1-3 mei in Havelte een weekendtraining over geweldloze aksievormen en aksiestrategieën van de Initiatiefgroep Geweldloze Weg.
30-4-81/1 Koninginnedag 1981 LEVE DE WONINGIN!!!!! Beste buurtbewoners,
(1) De afzonderlijke bewoners van Huize Lukraak Henri Polaklaan 11 en 11a Plantage Doklaan 8, 10 en 12.
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, voorkant: pica; achterkant: stripje
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.2.01
1: Het is feest omdat we de leegstaande drukkerij van Kampert & Helm BV hebben gekraakt. Twee jaar heeft het pand leeggestaan. Met het bewoonbaar maken van dit pand willen we laten zien dat het huisvestingsbeleid in deze stad niet klopt. De leegstandswet zal weinig oplossen. In één opzicht is de wet waterdicht: kraken wordt onmogelijk en gekraakte panden kunnen zonder juridische problemen worden ontruimd. Desondanks gaat kraken door! Als niemand anders het doet moeten we de woningnood zelf maar oplossen. Wij hopen dat we goede buren worden.
2: Stemmen alleen helpt niet. Ga kraken! Kraakgroep Artis helpt je graag. Regeer zelf.
-5-81/3 BIJEENKOMST SOLIDARITEITSCOMITÉ Help Bewoners Pension Bonifatius uit de brand!
(1) (Solidariteitscomité) (met bewoners hotel Bonifatius, fp)
(2) A4, el.stencil, Prestige Elite
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) UB GA ISG /
Bijeenkomst solidariteitscomité 6 mei in het Wijkopbouworgaan Oosterpark. Evaluatie van de akties, een plan om onze eisen ingewilligd te krijgen, solidariteitsfeest op 30 mei en stand van zaken rond de Tweede Oosterparkstraat 168 waar ontruimingen dreigen. De aktie van de bewoners van het brandgevaarlijke pension Bonifatius is goed op gang gekomen. Prikakties naar de spekulanten en een harde konfrontatie met wethouder Wolffensperger van Herhuisvesting zijn in de publiciteit gekomen. De gemeente lijkt niet bereid onze eis van goede en betaalbare (her)huisvesting voor alle bewoners in te willigen. Ze willen deze mensen tijdelijk opvangen in Huize Lidia op piepkleine kamertjes. Dit is beneden elk peil natuurlijk! De aktie gaat door totdat onze gerechtvaardigde eisen ingewilligd worden.
De situatie aan de Tweede Oosterparkstraat 168 is aan het verscherpen. Eigenaar S.Abdoella verhuurt de etages voor een totaal bedrag van fl. 4465 per maand! Nu probeert hij twee bewoners eruit te zetten. De gemeente laat uiteraard weer niets van zich horen. Moeten we hen uitgeleverd laten aan de willekeur van huisbazen die zich als rioolratten gedragen?
-5-81/27 LAAT U NIET UITWRINGEN!
(1) Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt
(2) A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Elk jaar worden we geconfronteerd met huurverhogingen. Wat is de staatssecretaris van plan? Hij wil naast de 'normale' huurstijging, de huren van woningen ouder dan 5 jaar versneld optrekken tot het niveau van de nieuwbouwhuren. Dat gebeurt aan de hand van een nog door van Dam (PvdA) ingevoerd woningwaarderingssysteem. U kunt geconfronteerd worden met een extra huurstijging in centen (tientjes) die snel kan oplopen tot 15 à 20%. Dit is onaanvaardbaar. Helemaal in een tijd waarin buurtbewoners te maken krijgen met achteruitgang van hun inkomen. Besloten is zoveel mogelijk actie te ontwikkelen tegen deze brutale aantasting van ons recht op goed en betaalbaar wonen. Het voornaamste onderdeel zal een massale huurweigeringsactie zijn. Er bestaat de mogelijkheid een brief aan de gemeenteraad te ondertekenen, waarin wordt geprotesteerd tegen de huurharmonisatie en van de raad geëist wordt dat ze optreedt voor een huurbevriezing in onze buurt.
-5-81/28 Amsterdam, 1981. Aan de leden van de Gemeenteraad
(1) anoniem (uitgegeven door Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Als bewoner van de Spaarndammerbuurt ben ik van mening dat de plannen om de huren versneld te verhogen onaanvaardbaar zijn. Ik eis dat u de huurharmonisatie afwijst, een huurbevriezing afkondigt voor de oude, niet verbeterde woningen en dat het Grondbedrijf hier als eerste een begin mee maakt.
-5-81/38 WAAROM DIT FEEST ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: 10" Courier; achterkant: tekeningen
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) UB GA ISG /
Sinds december voeren bewoners van pension Bonefatius aktie tegen de slechte woonomstandigheden en de schandalig hoge huren. Na een bezetting van zijn kamer is op 21 april de wethouder naar het afgeladen buurthuis gekomen. Er vonden heftige diskussies plaats, maar toezeggingen werden er niet gedaan. De aktie moet voortgezet worden en daar is geld voor nodig. Daarom 30 mei solidariteitsfeest in Buurthuis Oosterhonk. Help bewoners hotel Bonefatius uit de brand!
-5-81/39 BLAASKOP NIEUWS 1
(1) de bewonersgroep Blaaskop
(2) dubbelz., A4, off-set, tekening
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(6) Blaaskopnieuws 1
De sloop/nieuwbouw procedure dendert, zonder rekening te houden met de huidige bewoners (krakers en schaefer-kontrakten) op ons af. Willen we nog iets aan de plannen veranderen dan lijkt het ons nodig voor 14 mei met elkaar te overleggen over het al dan niet ingaan op het overleg met de projektgroep en het bepalen van onze eisen omtrent renovatie en behoud van de woningen. De tijd dringt, willen we niet binnenkort tot stadsnomaden worden. Kom op de blokvergadering van 6 mei in het café Kannie.
-5-81/41 DE LAATSTE WAARSCHUWING Nijmegen.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, Courier en Light Italic
(3) Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/001.1.01
(5) Voor proces krakers Abcoude zie ook GA Aff 4995 (A/005640)
(6) Laatste Waarschuwing
In Nijmegen dreigt komende week ontruiming van de Arksteen. Dus als er alarm komt: op naar Nijmegen.
De Vrije Keyser zendt nu zowat elke dag uit, met leuke dingen voor de mensen.
Het (nieuwe) kraakkafé in de Staatsliedenbuurt zoekt vrijwilligers.
In Abcoude werd een pand ontruimd.
30 April gekraakt Henri Polaklaan 8-12. Bij de kraak waren 150 mensen aanwezig.
Leidsegracht 36 (eigenaar Brechman, Amstelborcht bv). Iemand met een duistere relatie tot hem, Frans Meyer, is drie keer komen praten. Hij wil de bewoners eruit hebben.
Kontakt. Twee marokkaanse mannen zoeken met spoed Nederlandse vrouwen voor het huwelijk.
12 Mei in het Buurtpand, Prinsengracht, forum over spekulatie, woningnood, distributie en geweld.
Bloemstraat: er is uiteindelijk een knokploeg gekomen. Werkte zich met een bijl naar binnen, gooide spullen op straat en toen kwam gelukkig de politie.
Een paar dagen voor Bobby Sands' dood hebben een paar mensen het Britse verkeersburo getrakteerd op koeiestront en ammonia. De mensen kwamen huilend naar buiten.
14 Mei op het CIKSA bespreken van akties in verband met de leegstandswet.
-5-81/43 WAT U MOET DOEN OM DE JAARLIJKSE HUURVERHOGING TE WEIGEREN
(1) Comité Wijkverbetering Aktiekomitee Zeeheldenbuurt
(2) dubbelz., A4, voorkant: 12" Courier; achterkant: elite
(3) Ams-C-rest Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) GA /
Handleiding voor weigering jaarlijkse huurverhoging.
-5-81/46 dinsdag I2 mei...politiek feest ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, pica, tekening
(3) Rechtsst Wonen
(4) GA SA / SA 032/003.1.05
12 Mei politiek in het Buurt-pand, prinsengracht 357. Amsterdams Volkstoneel met Herman Heyermans, feest en politiek forum over wonen. Met mensen van het GDH, een kraker, een makelaar, LOBH en OBASA en hoge pieten van CDA, CPN, D'66, PvdA, PPR, PSP en VVD. Over urgentie, spekulanten, goed(koop) wonen en woningnood en geweld.
-5-81/48 MAANDAG 25 MEI BESLIS$ING OVER SLOOP VAN DE GEKRAAKTE SHOOL AAN DE SCHINKELKADE
(1) bewoners:sters Schinkelschool
(2) A4, Courier
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.1.01
Een half jaar geleden is een zeven jaar leeg staande school aan de Schinkelkade gekraakt. Het pand is gemeente-eigendom. De 20 bewoners/sters begonnen met het leefbaar maken voor flexibele woonvormen. De gemeente wil over niets anders praten dan sloop. De commissie van bijstand heeft besloten tot het verder uitwerken van plannen voor sloop en ons voorstel verbouw en het bouwen van 15 woningen. Nieuwbouw kost 4, verbouw 2 miljoen. De begroting voor verbouwing van de stuurgroep HAT is te hoog. Dit wordt bereikt door idioot hoge verwervingskosten en door het negeren van de door ons aangeboden zelfwerkzaamheid. Zelfwerkzaamheid wordt gebruikt om plannen haalbaar te maken, bv.het NRC, in gevallen waar haalbaarheid niet gewenst is wordt zelfwerkzaamheid genegeerd. Vind je ook dat de Schinkelschool behouden meot worden, kom dan 25 mei naar de commissievergadering op Keizersgracht 440.
8-5-81/3 nee! ... DE laatste WAARschuwing Nijmegen.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, Courier en Light Italic, tekeningen
(3) Ams-C-Jord Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 010/001.1.01
In Nijmegen dreigt de komende week ontruiming van de Arkesteen. Luister ook naar de Keyser! Die zendt zowat elke avond uit.
In Abcoude werd gekraakt en 's nachts ontruimd. 12 Mensen werden meegenomen, Guus werd op het politieburo door wat veldwachters in elkaar geslagen. Het zwaaien maakte veel indruk, zowel in de cellen als bij het aanwezige personeel. Steeds als er gezwaaid werd, werden ze weer verplaatst.
El Salvador heeft nog veel geld nodig. Stort het op het nummer van het El Salvador kommitee of op een ander nummer (wapens).
30 April gekraakt Hendri Polaklaan 8-12 doorlopend naar de Plantage Doklaan. Een oude drukkerij. Daarna een plak- en kalk-aktie, 6 mensen gearresteerd, Nieuwe Revu-fotograaf in elkaar geslagen. Niet leuk.
Op Leidsegracht 36, eigenaar Brechman (Amstelborcht bv), is een duistere relatie van hem, Frans Meyer, komen praten. Hij wil de bewoners eruit hebben, dreigde met een knokploeg die heel speciaal zou zijn. De laatste keer was hij in gezelschap van Leo Kleyne. Wie weet hier iets van?
24 Mei bijeenkomst over het wel of niet openblijven van de vrouwenzondagavond in de Koevoet. 7 Juni draait er de film 'Regarde' over het zelf uitvoeren van abortussen en bevallingen.
De wetenschapswinkel werkt in opdracht van het SOK aan een enquette over krakers om voor te leggen aan de eerste kamerleden. Om te laten zien dat de ze de 'Leegstands'-wet moeten tegenhouden.
12 Mei politiek feest over wonen in het Buurtpand, Prinsengracht 257 met het Amsterdams Volkstoneel en een forum met sprekers van politieke partijen, GDH, makelaar enz.
Willem die geen steen door de ruit van de AMRO-bank heeft gegooid is vrij. De arrestanten van Abcoude zijn vrij. Allemaal vrij! Behalve dan de onkruiters en dat soort tuig. Proces van Jos is op 27 mei.
Op de Bloemstraat is uiteindelijk een knokploeg gekomen. Waarschijnlijk van de eigenaar of een van diens maatjes met een huurkontrakt.
Een paar dagen voor de dood van Bobby Sands hebben mensen het Britse verkeersburo getrakteerd op koeiestront en ammonia. De mensen kwamen huilend naar buiten. Eindelijk.
Groentenwinkel 'Spruitjes' bij NRC open.
Op de vergadering tegen de Leegstandswet in de Keyser waren 4 of 5 mensen (daar zijn de geleerden het niet over eens), maar sof dus. 14 Mei op het Ciksa verder. Maak de straat bewoond: blokkeer de leegsta(n)dwet met effekten. Wij vinden dat bij de eerste ontruiming die het gevolg is van de leegstandwet (die 12 mei wordt aangenomen door de Eerste Kamer) er een krachtige stedelijke aktie moet komen. Als alles ontruimd wordt, gaan we maar op straat wonen.
9-5-81/4 BLAASKOP NIEUWS ... no 2 Wij laten over ons (s)lopen De Blaaskop blijft staan!
(1) de bewonersgroep Blasius-, Ruysch- en Wibautstraat
Bewonersgroep Blaaskop
(2) wrs.dubbelz., A4, foto's, tekeningen
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 037/001.1.01
(6) Blaaskopnieuws 2
De kop van de straat is vanaf 1977 geleidelijk aan gekraakt. De panden die voor een deel al waren 'voorgesloopt', hebben we weer bewoonbaar gemaakt. Er zijn nu drie gemeenschappelijke tuinen. In de leeggekomen bedrijfsruimten hebben we o.a.een atelier, fietsenstalling, timmerwerkplaats, zeefdrukkerij, kraakkafee en een kinderhuis opgezet. Er wonen 150 mensen die veel dingen samen doen. De gemeente heeft plannen om onze panden te vervangen door nieuwbouw. De huizen zijn helemaal niet zo slecht, maar dat zouden de ambtenaren eerst maar eens moeten onderzoeken. Verder is tegen dat mooie plan dat ze vergeten zijn rekening te houden met de bewoners. We kregen altijd te horen dat ze met ons gingen praten, maar er kwam nooit een afspraak. Pas nu willen ze met ons in overleg over hoe ze ons weg kunnen sturen. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Wij vinden dat de ambtenaren eerst hun huiswerk moeten overdoen, d.w.z.een inspraakprocedure starten en onderzoek doen naar de technische staat van de panden. Er moet wat meer nagedacht worden over stadsvernieuwing. Bij nieuwbouw verdwijnen er 40 van de 100 woningen die er nu zijn! Wij eisen: een degelijk bouwtechnies onderzoek, erkenning van de huidige bewoners/sters als belanghebbenden.
15-5-81/3 laatste Waarschuwing 15 mei '81 BANK
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, Courier, tekeningen
(3) Bui-Eur Mil-kern Wonen-kra
(4) UB GA SA / UB 300 SA 010/001.1.01
(5) Nassaukade 142: zie 14-4-80/2 voor eerste kraak
(6) Laatste Waarschuwing
Vanaf 17 mei zal maandelijks in Paradiso het geweld op een voetstuk gezet worden. Paradiso zocht weer aansluiting met de jeugd. Voorstel Paradiso: als de sterkste ME-er met de sterkste kraker in de ring zou vechten, zouden ontruimingen minder heftig worden. O, Paradiso, wanneer beginnen jullie met 'aanrandertje in de ring'? Wie zin heeft in een verstrooiend bezoekje, bel Peter.
13 Mei is radio Stad een uur bezet geweest. Reden was dat Stan zijn journalistenforum niet meer mag uitzenden. Hij had laten merken dat verkiezingen voor hem geen heiligdom zijn.
Bruin kraakkafee geopend in de Ruyschstraat 62.
25 Mei valt de beslissing over de sloop van de Schinkelkadeschool, Raadskommissie Ruimtelijke Ordening. Komt Allen! Vooral als je zelf in een haalbaarheidsonderzoek zit.
20 Mei opent Pais het Wetenschaps Centrum Watergraafsmeer (met een deeltjesversneller die veel geluid en straling produceert midden in een woonwijk). Over dit twee miljard kostende complex vindt in het Flevopark een brede maatschappelijke straatdiscussie plaats.
Vandaag (vrijdag) begrafenis van Hughes (H-Block). Er is een picketline bij British Air Ways-Leidseplein.
30 April zijn alle ruiten van koffiesjop Royaal ingegooid en mensen geslagen door een groep rechtse jongelieden. Bij De Vondel zijn kogelgaten in de ruiten gevonden en bewoners bedreigd.
Frans Halsstraat 9 zaterdag gekraakt (eigenaar A'damse huizenhandel, huurder Servon). Ontruiming is na alarm (60-70 mensen) voorkomen. Het huurkontrakt bleek waterdicht, dus we zijn gegaan.
Nassaukade 142 13 mei herkraakt. De vorige bewoners waren vertrokken nadat zij een dagvaarding hadden gekregen. Eigenaresse Donk-Drilling woont ernaast. De heer Donk, bekend vechtersbaas, kwam met een bijl de deur bewerken. Na een dreigende aannemer kwam de volgende dag niemand. Jammer, want er waren veel mensen blijven slapen.
11-5 Is er een knokploeg geweest op Leidsegracht 36. Met een stormram beukten ze de deur in. Politie arriveerde net voordat ze met de cirkelzaag het valluik bovenaan de trap gemold hadden. De knokploegleden vielen de politie aan, 7 gearresteerd. Er wordt nog een aanval verwacht, misschien met hoogwerker.
30 Mei feest met de bewoners van Bonifatius, een brandgevaarlijk pension van Van der Putte.
Anti-verkiezingsfeest in De Koevoet, Haarlemmerplein.
Anarcha-feministisch week-end 22-24 mei in Schaik (N-Br).
22-5-81/1 Aan alle indiese buurters
(1) namens de buurtorganisaties die verenigd zijn in de Buurtwinkel,
(2) dubbelz., A4, wit- of kringlooppapier, el.stencil
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 029/002.1.04
(5) Ook verspreid als bijlage bij Buurtkrant Tong Tong jrg.11 mei 1981. Zie /3
26 Mei bespreken B en W een voorstel tot ontruiming van de Buurtwinkel aan de Molukkenstraat. Deze keer volgt de aanval op kritiek door buurtgroepen op het Dagelijks Bestuur van de Wijkraad. Door een betere samenwerking via de Buurtwinkel zijn wij beter in staat kritiek te leveren op de stadsvernieuwing. De Ambtelijke Projekt Groep weigert echter de visie van de buurtgroepen serieus te nemen. Het lijkt er op dat de nieuwe aanval op de Buurtwinkel een poging is deze initiatieven onderuit te halen. De Buurtwinkel moet blijven om het afbraakbeleid van de gemeente een halt toe te roepen. In het Buurtwinkelpand moet een rayonkantoor van de GDH komen. De plannen zijn nog steeds van geen enkel belang voor de buurt: slechts ondergeschikte afdelingen komen naar Oost, alle bevoegdheden blijven op de van Reigersbergerstraat (hoofdkantoor Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting, fp) en het terrein aan de Polderweg ligt centraler. De meeste werkgroepen van de Wijkraad voelen zich betutteld door het Dagelijks Bestuur. Rekeningen werden geblokkeerd omdat aksies niet zo best vielen op het stadhuis. Steun ons door uw handtekening.
22-5-81/4 BLAASKOP NIEUWS ... nummer 3 OPKNAPFEEST
(1) bewonersgroep Blasius, Wibaut, Ruyschstr.
(2) wrs.A4, foto's, tekeningen
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 037/001.1.01
(5) Blaaskopnieuws 3
13 Juni feestdag. We gaan zelf het achterstallig onderhoud aanpakken, nu de gemeente ons duidelijk heeft gemaakt dat we van hen niets te verwachten hebben. We zijn van plan de muren van fraaie schilderingen te voorzien en van de mooiste grafity en leuzen. We zoeken nog iemand die de kinderopvang wil regelen.
31-5-81/1 GOEIE DAG, WY,EEN AANTAL JONGEREN IN WONINGNOOD, ...
(1) Bewoners Buiten Visserstraat 6
Woonspreekuur Haarlemmerbuurt
(2) A4
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.2.05
(5) Pand ontruimd op 3 juni, zelfde dag herkraakt
Wij, jongeren in woningnood, hebben vanmiddag Buiten Visserstraat 6 gekraakt. We hebben een brief aan de eigenaar geschreven waarin we vragen om een huurkontrakt. Mocht de eigenaar toch kwaad willen dan proberen wij alarm door te geven d.m.v.een scheepstoeter.
31-5-81/2 Beste buurtbewoners en buurtbewoonsters zondag 31 mei 1981
(1) anoniem (uitgegeven door Woonspreekuur Haarlemmerbuurt)
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.2.05
Sinds enkele uren is Buiten Visserstraat 6 weer bewoond na 2 jaar te hebben leeg gestaan. Eigenaar Haak had om kraakakties te voorkomen, een steiger voor het huis geplaatst. Er zijn geen bouwplannen voor het pand. Het pand is voorzien van een sirene, zodat bij optreden van een eventuele knokploeg direkt alarm gegeven kan worden.
-6-81/1 DE 'INDISCHE BUURT' HERHUISVEST ZICHZELF
(1) 7 namen
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB SA / SA 029/002.1.04
6 Juni openen wij in de Buurtwinkel een fototentoonstelling over de herhuisvesting van de 'krakers' uit het Bakker- en Sumatrablok. Sinds februari 1980 praten we in de kraakgroep of we ons woonrecht bij de gemeente moesten opeisen of dat we dat, door opnieuw een pand te kraken, op onze eigen manier moesten doen. Overleg met de ambtelijke projektgroep leverde niets op. Die had de 'tijdelijke verhuurregeling' bedacht als vervangende huisvesting. Binnen een jaar zal de slopershamer de volgende groep 'krakers' uit onze buurt verjagen. Dan zijn de Makassarstraat, Boeroestraat, Insulindeweg/Minahassastraat en Preangerstraat/Sumatraplantsoen aan de beurt. Wat gaan de bewoners van deze panden doen? Wat de verschillende Kampongbewoners de afgelopen tijd hebben meegemaakt is niet om jaloers op te zijn. Pietje Dufour op je dak krijgen of 4 maanden opknappen om een pand weer een beetje leefbaar te maken. Zijn er nog mogelijkheden om via de politiek op een wat 'normalere' manier aan een woning te komen?
-6-81/8 BEWONERSVERGADERING BESLIST: Dinsdagavond j.l. ...
(1) (het aktiekomité) (Uilenstede, fp)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, pica
(3) Ond-tert Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Druk: SRVU
Dinsdag vond een bewonersvergadering plaats over het voorstel van het aktiekomité om per 1 juli te kappen met de boykot. Aanleiding was de huurvaststelling per 1 juli door de SSH met een uitstel van de gasprijsverhoging tot 1 januari. De SSH loopt hiermee vooruit op een positief resultaat van de boykot van 18% van de stookkosten. Aan deze aktie gaat ook de SSH in samenwerking met de Uilenraad meedoen. De verhoging met 6% van de kale huur wordt per 1 juli gewoon doorgevoerd. Het probleem is dat het effekt hiervan ongedaan gemaakt wordt door beknibbelingen op het servicepakket. De kans op uitbreiding van het aantal boykotters is verkeken. Het lijkt het aktiekomité beter de boykot te beëindigen dan met 200 à 300 mensen in een uitzichtloze konfrontatie verzeild te raken. Bewonersvergadering beslist: boycot wordt gestopt.
-6-81/10 WEIGER DE HUURVERHOGING OOK DIT JAAR ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-O-IB Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Ook dit jaar krijgt u weer een aanzegging voor een huurverhoging van 6% of meer. Maar de lonen en uitkeringen gaan omlaag. En aan onderhoud wordt meestal weinig of niks gedaan. Weiger daarom de huurverhoging om een begin te maken met het afdwingen van onderhoud aan uw huis, om uw woonlasten niet nog hoger te laten worden en omdat het geld toch verdwijnt in de zakken van de huisbaas. Kom naar de spreekuren (o.a.in de Buurtwinkel Indische Buurt en buurthuizen daar).
-6-81/12 WEIGER DE HUURVERHOGING GEEF HET DOOR AAN UW BUREN ...
(1) Advokaten kollektief de Pijp, Sociaal Raadsman Wijkpost voor Bejaarden, Kraakgroep, Buurtmaatschappelijk Werk team, Buurthuis de Pijp, Quellijncentrum, KMAN, HTIB, SMV-HTKB, OBASA, PSP, CPN,PPR, SP, Wijkcentrum Ceintuur, en buurtgroepen.
(2) 1v 4p, A5, off-set, o.a.Courier
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB / UB 288.4
(5) Nederlandse, Arabische en Turkse tekst
De huren gaan weer fors omhoog. Naast de normale huurverhoging van 6% drijft staatssekretaris Brokx een nieuw systeem door, de versnelde huurharmonisatie. Dit door toepassing van het zgn.puntenstelsel. In tijden van inkomensverlaging is het onaanvaardbaar om de huur- en gasprijzen op te blijven drijven. Volgt informatie over de mogelijkheid huurverhoging te weigeren. Oproep te protesteren tegen de stijging van de prijzen van gas en licht. Informatie avond over de huurverhogingen 15 juni Wijkcentrum Ceintuur. Lijstje van adviesadressen.
-6?-81/14 Tijdelijke Verhuur Slooppanden iets voor uw woonprobleem?
(1) Herhuisvestingsgroepje
Kraakgroep Indische Buurt
(2) 2v 2p, el.stencil, o.a.pica, pag.1: kwarto; pag.2: A4
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB GA ISG /
Bent u al verzekerd van een nieuw huis als u pand gesloopt wordt? Wij zijn tegen 'Tijdelijke Verhuur Slooppanden' omdat het een tijdelijke oplossing is, er geen huurbescherming is en er zo een tweederangs distributiesysteem wordt geschapen. Teken het contract niet gelijk.
-6-81/15 DUSART BLIJFT!
(1) De bewoonsters en bewoners van Dusartstraat 17-19, 12 namen
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.pica
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB / UB 192.1
Slopen van onze panden is duur: fl. 142.000. Volgens Duyts (konstrukteur) is het mogelijk de panden tijdelijk overeind te houden. Voldoende om opgenomen te kunnen worden in de planvorming rond de gehele hoek Dusart/v.Ostadestraat. De kosten zijn geraamd op fl. 10-15.000, uitgaande van zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid. Funderingsverbetering kost fl. 50.000. Overleg is noodzakelijk. Een afspraak voor een gesprek op 1 juni j.l.is verplaatst naar 9 juni. Wij eisen dat het ontruimingsbevel dat wij op 2 juni kregen, niet uitgevoerd zal worden voordat de mogelijkheden voor instandhouding serieus zijn overwogen.
-6-81/18 Onbespoten voedsel met een wrange bijsmaak
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, rode inkt, tekening
(3) Linkse bew Voedsel Wonen-kra
(4) UB SA / SA 032/003.2.07
(5) Facs.in Grachtenkrant 23 (29-6-81) p.9-10
De Bast, koffiehuis/vegetarisch eethuis en winkel in biologische-dynamische produkten, verhuist. Hoera, 't gaat goed met onze alternatieve samenleving. Jarenlang ploeteren door de medewerkers voor een minimumloon of minder werpt zijn vruchten af. De antropologische Stichting de Bast kan het zich permitteren om fl. 2.000 per maand neer te tellen voor een bedrijfspand. Helaas, deze klootzakken hebben zich opgewerkt tot speculantenspekkers eersteklas. Hun nieuwe koffiehuis is gevestigd in de Huidenstraat 19. Jarenlang gekraakt geweest. De eigenaar is de Stichting Hendrik de Keizer. Deze verbouwt met subsidie van Monumentenzorg luxe appartementen. Door een juridische truuk lukte het deze stichting de bewoners op dezelfde dag als de bewoners van de P.H.kade op straat te krijgen. De aannemer Hillen en Roosen dagvaardde Hendrik de Keyzer als zijnde kraker van dit pand. De rechter, die 't spel vrolijk meespeelde, eiste dat Hendrik de Keyzer met de zijnen het pand moesten verlaten. De krakers kregen het ontruimingsbevel en konden oprotten. De bovenste etages zijn luxe appartementen geworden. Uit voorzorg zijn voor de ramen van de Bast houten luiken geplaatst. M'n boodschappen doe ik nu ergens anders. 'k Loop der nog wel 'ns langs ...
-6-81/22 Beste mensen, Zoals jullie wel zullen weten is half Januari J.M.Kemper 121-2 en 121-3 gekraakt.
(1) De Bewoonsters (van J.M.Kemperstraat 121''', fp)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/006.3.05
(5) De regel "Op Vrijdag 5 Juni kunnen wij de deurwaarder verwachten." doorgestreept
Ponteyn Beheer wilde het pand doorverkopen aan een turkse familie voor fl. 100.000 onder het mom: het pand is leeg, behalve 1 hoog. Toen dit niet waar bleek te zijn, besloot de familie 121-huis maar te kraken. Het hele pand is nu bewoond. Verra-Klugt spande een kort geding aan: 2 hoog mocht bewoond blijven, maar 3 hoog moest ontruimd worden. Eind maart werden er 2 mensen gedagvaard voor een getuigenverhoor over o.a.hun politieke overtuiging. Wederom een staaltje van het kriminaliseren van kraaksters/krakers. Leegstand is misdaad, wonen is een recht, geen speculatie met (woon)panden. Ontruiming 23 juni.
-6-81/23 Beste mensen, Zoals jullie wel zullen weten is half januari J.M.Kemper 121-2 en 121-3 gekraakt.
(1) De Bewoonsters (van J.M.Kemperstraat 121''', fp)
(2) A4, fotokopie, cubic elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/006.3.05
Eerdere versie van voorkant van /22. Op deze versie staat nog geen ontruimingsdatum genoemd.
-6-81/24 Stop politiegeweld NU De politie en de M.E. ...
(1) Komitee 'De 148 van Breda'
(2) A4, off-set, blauwe inkt, foto
(3) Mil-kern Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 061/001.2.03
Vrijwel dito als 27-6-81/1: aan zijkanten bijgetypte tekst en bovenaan de oproep voor een demonstratie in Amsterdam ontbreken.
-6-81/27 HO ES EVEN!!!! De kolonne, al in beweging, kan nu nog gestopt worden!!!!!
(1) anoniem
(2) A4, rose papier, Bruxelles
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.3.01
(5) Aktie uitgevoerd tussen 22 en 29 juni. Zie ook GA Aff 5044 (A/005518)
De kolonne, al in beweging, kan nu nog gestopt worden. De eerste golf ontruimingen is gestuit bij de Vondelstraat. De tweede golf ontruimingen bij de Vogelstruys. De derde golf kan nu een halt toegeroepen worden. Binnen korte tijd heeft justitie de Dusart-, Beulingstraat en Groenburgwal op meer dan lullige gronden laten ontruimen. Keer op keer kiest justitie de zijde van de speculant. Een ouwe stoel en een boeketje verdroogde bloemen 'bewijzen' tegenwoordig al dat een pand in gebruik is! Wij bestormen vandaag het kompleks van de Banstraat. Alle offisieren van justitie zullen hier hun burootje krijgen. De bestorming is een protest tegen de ontruimingen van de afgelopen tijd, de ontruimingen die in de lucht hangen zoals De Lairessestraat 33 en Weteringschans 207 en de al in verkapte vorm werkende leegstandswet! Zo kan ie wel weer!
-6-81/28 AKTIEBULLETIN ... DE SNODE PLANNEN VAN DE KOMENDE REGERING
(1) Arbeiderspartij (O)-district Amsterdam-
(2) A4, pica, kop en voet: el.stencil, rode inkt
(3) Werk Wonen
(4) ISG / ISG ZDK 43928
Discussieavond 26 juni Reinildahuis. De verkiezingsbeloften golden slechts tot en met 26 mei! De koehandel begon direct. Het gezamelijk richtsnoer van CDA, VVD, PvdA en D'66 blijkt te zijn: laat de werkenden en uitkeringstrekkers de crisis betalen. Met drie plannen: lonen verlagen en de winsten verhogen, aantasting sociale zekerheid en steun aan de bedrijven en het F.N.V.-plan zonder harde eisen en vooral bezorgdheid. We moeten niet toestaan dat geld voor reorganisatie en verhogen van de winsten uit onze zakken geklopt wordt. Laat de rijken de crisis betalen!
-6-81/33 Justitie Goochelt! HET PALEIS VAN JUSTITIE IS DICHTGESPIJKERD !
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Lairessestraat 33)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica, voorkant: logo/tek., tekening
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.3.01
Het Paleis van Justitie is dichtgespijkerd! Justitie kiest systematisch de zijde van de huiseigenaren en spekulanten en keert zich tegen de mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Buiten Vissersstraat, paar steigerpijpen = lokaalvredebreuk. Beulingstraat - paar ingepakte tuinstoelen = lokaalvredebreuk. Groenburgwal - achtergebleven stoffige rommel = lokaalvredebreuk. Nu dreigt ook de Laraissestraat 33 ontruimd te worden op een buro, stoeltje en bos droogbloemen. De verklaringen van buurtbewoners/sters dat het hier echt leegstand betreft worden niet serieus genomen. Gelooft u nog in deze 'rechtspraak'? Wij vertrouwen op ons eigen gelijk en op de steun van iedereen bij wie deze leugens van Justitie de strot uit komen. Wij blijven er gewoon wonen.
3-6-81/1 HETE ZOMER nachtmerrie
(1) anoniem
(2) A4, off-set
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.3.01
(5) Zie /5
Ze willen ons ontruimen. Beulingstraat 6 (ex Gr.Wetering) is vanmorgen al ontruimd! Groenburgwal 14 (ex Gr.Wetering) kan elk moment gebeuren. Schaefer heeft de boel belazerd. Weteringschans 207 dreigt ook door justitie ontruimd te worden. Dusartstraat 17-19 willen ze slopen. Dit is Stadsvernieling. Wij willen wonen leven vechten.
(integraal)
3-6-81/3 DE LEEGSTANDSWET IS AL VAN KRACHT
(1) (bewoners van Beulingstraat 6)
(2) dubbelz., folio, el.stencil, rode inkt, 12" Courier
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB SA / SA 011/002.3.01
De verkiezingen voorbij - de ontruimingen beginnen weer. Gisteravond is het Paleis van Justitie besmeurd. Overdag heeft Justitie zichzelf al besmeurd: achter de ruggen van de bewoners om worden er koehandeltjes bedreven met eigenaars en politie. Wij pikken geen enkele ontruiming meer. 3 Juni: 'de Beul' ontruimd. Vanmorgen werden wij, bewoners van Beulingstraat 6, van ons bed gelicht. Na vier maanden zijn we op straat gekeild, door een juridiese truuk! Eigenaar Wijs heeft ons een schoftenstreek geleverd door te beweren dat wij hem de paar tuinstoelen en kartonnen dozen die op de begane grond stonden, niet wilden teruggeven als hij ons niet van een huurkontrakt zou voorzien. Op 8 februari is het pand gekraakt. Op 13 maart stemde Wijs er mee in dat we een haalbaarheidsonderzoek zouden aanvragen, zodat het pand door de gemeente aangekocht kon worden. Hij kon Beulingstraat 6 al twee jaar aan de straatstenen niet kwijt (vraagprijs 650 mille). Ondertussen was Wijs al in beroep gegaan tegen een afgewezen aanklacht wegens lokaalvredebreuk! In zo'n procedure worden de krakers niet gehoord. Het pand is volgestouwd met enkele ladingen verrot riet (volgens de chauffeur van het transport).
Zondag is Buiten Visserstraat 6 gekraakt (eigenaar Den Haas). Het pand werd gisteren ontruimd op grond van lokaalvredebreuk en een uur later herkraakt.
Weteringschans 207 is 27 mei gekraakt. Curator Claassen van de failliete eigenaar Welling had bijna de koop rond met Leutchen (Leutscher?, fp). Het wachten is op een bod van de gemeente.
Dusartstraat 17-19: de gemeente wil binnen een paar dagen een vers open gat maken, zonder nieuwbouwplan! Op 2 juni kregen de bewoners een ontruimingsbevel. In de gemeenteraad werd de CPN-motie (niet slopen) verworpen. Met die geflipte regenten valt alleen te praten over tijdelijke herhuisvesting in het tehuis voor onbehuisden.
De officier van justitie was van mening dat er voor de Groenburgwal 14 sprake was van lokaalvredebreuk. De eigenaren de heren Verbeek wilden niet meer verkopen aan de gemeente. De officier van justitie kan de rechtsorde weer handhaven: ontruiming! Ondanks dat de fa.Verbeek druk bezig is hun bedrijf naar Belgique te verhuizen en binnen enkele weken het hele komplex leeg achter blijft.
3-6-81/5 HETE ZOMER NACHTMERRIE
(1) anoniem
(2) ±A4, el.stencil, blauwe inkt
(3) Ams-C-Nwm Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.3.01
(5) Zie /1
Ze willen ons ontruimen: Groenburgwal 14, Weteringschans 207, Dusartstraat 17-19, Beulingstraat 6 is vanmorgen al ontruimd, Buiten Visserstraat 6 deze middag! Dit kan niet! Daarom hebben we Buiten Vissersstraat 6 herkraakt.
6-6-81/3 HET VERHAAL VAN DE BUITEN VISSERSTRAAT 6 ...
(1) Kraakgroep Haarlemmerbuurt
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 030/004.2.05
De Buiten Visserstraat 6 is een van de eerste panden die gekonfronteerd wordt met de ellende van de komende Leegstandswet. Het verzet tegen die wet moet nu op gang komen. De eigenaar vertelt de politie gewoon dat hij aan het verbouwen is en de Officier gelast de ontruiming (ondanks rechercheurs die de niet-verbouwing konden waarnemen en een tiental verklaringen van omwonenden dat er niet verbouwd werd). Via deze wet proberen huisjesmelkers en politiebonzen elkaar weer te vinden. Daarom hebben we het pand onmiddellijk na ontruiming teruggekraakt, dichtgelast, zullen we een tweede ontruiming niet pikken en vragen we steun. Dinsdag of woensdag is het waarschijnlijk mis. De helikopter is ook bij ons al langsgeweest. Kom pitten en barrikaderen.
9-6-81/2 huurdersvereniging "SPAARNDAM" ... Het bestuur van ...
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) dubbelz., A4, voorkant: el.stencil, pica; achterkant: elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) GA /
Kom naar de openbare vergadering 15 juni in het speeltuingebouw op het Zaandammerplein. Laat horen wat u vindt van de besparende maatregelen en van de afbetalingsregeling. Ambtenaren komen naar de buurt om uitleg te geven wat Schaefer met ons van plan is. U als bewoners heeft zich op 16 februari al uitgesproken over de voorstellen: besparende maatregelen zijn prima, maar zonder huurverhogingen; isolatie prima maar dit heft het verschil tussen individuele en blokverwarming niet op; de afbetalingsregeling is onredelijk. Schaefer komt de bewoners nergens financieel tegemoet. De huurdersvereniging heeft hem gevraagd zelf de plannen te komen uitleggen, maar we hebben nog niets gehoord.
10-6-81/4 Wijkopbouworgaan Staatslieden-/Hugo de Grootbuurt ... Aan de bewoners van de De Wittenkade 148 t/m 162, beste buren, ...
(1) Wijkopbouworgaan Staatslieden-/Hugo de Grootbuurt
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA /
Makelaar Nico Tel wil de huren van de De Wittenkade 148 t/m 162 met ingang van 1 juli met 6% verhogen. Door onze aktie (vanaf 1977 werden door ons de huurverhogingen geweigerd) is er al flink wat van het achterstallig onderhoud uitgevoerd. Volgt informatie over het weigeren van de huurverhoging of het vragen van huurverlaging. U wilt meer weten? Ga dan naar het Wijkcentrum of buurthuis De Reiger.
12-6-81/1 OPKNAPFEEST Zaterdag 13 juni ...
(1) (bewoners van de Blaaskop en solidaire buurtbewoners)
(2) A4, el.stencil, Diplomat, tekening
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Zie ook GA Aff 5004 (A/005596)
13 Juni beginnen wij met het opknappen van onze panden om de gemeente duidelijk te maken dat onze panden nog prima bewoond kunnen worden. Er wonen 150 mensen in het blok. Deze panden zijn voor ons belangrijk omdat ze de mogelijkheid bieden er zelf iets van te maken en veel dingen gezamenlijk te doen.
13-6-81/9 Aan de buurtbewoonsters- en bewoners! Vandaag, zaterdag 13 juni, hebben wij met een groot aantal mensen de Lairessestraat 33 gekraakt.
(1) de bewoonsters en bewoners van het gekkenhuis
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, elite, tekeningen [ex.SA beschadigd]
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.01
Vandaag hebben wij de Lairessestraat 33 gekraakt. Dit (kantoor)pand is sinds september 1980 niet meer in gebruik. Eigenaar is de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds. Blijkbaar willen ze het pand leeg verkopen wanneer de markt beter is geworden. Je reinste speculatie! Onze kraakaktie is niet gericht tegen het kankerbestrijdingswerk van de Stichting, maar tegen het kankergezwel woningnood. De stichting is gevraagd om een huurcontrakt. Wij voeren deze aktie: om onze eigen woningnood op te lossen, als protest tegen de leegstandswet en tegen de ontruimingen zoals deze afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Hoe meer ontruimingen, des te groter het verzet! Weg met de jager, leve het konijn! Wat? Gekraakt? Kanker! Wij willen leven, wonen, vechten!
14-6-81/1 SINDS VANDAAG, I4 juni IS VIJZELSTRAAT 3 WEER BEWOOND!
(1) de nieuwe bewoners van Vijzelstraat 3
(2) A4, kringlooppapier, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA SA / SA 032/003.2.09
Wij hebben dit huis gekraakt, nadat het jaren heeft leeggestaan. De eigenaren, Gerard Smulders en Willem Kamerbeek, zijn alleen geïnteresseerd in de hypotheekwaarde. Ons huis is onderdeel van de onderpanden van minstens 3 miljoenenhypotheken (bedragen van 14 en 16 miljoen gulden) bij de AMRO en de speculantenbank Westland-Utrecht. De eigenaren verschuilen zich achter een netwerk van BV's. Officieel is de Beheers- en exploitatiemaatschappij Grand Bazar Français BV de eigenaar. De heren zijn vooral aktief in Utrecht. Smulders kocht daar hele straten met als doel de huizen horizontaal te verkopen. Dankzij akties in de Vogelenbuurt en Lombok-wijk zijn deze plannen geblokkeerd. Ons huis verkeert niet in al te beste staat. We hopen als bewoners en als deel van de kraakbeweging op goede samenwerking met de buurt.
15-6-81/2 LAATSTE WAARSCHUWING 15 juni '81 HOE DE ONTRUIMING NU EIGENLIJK IN Z'N WERK GING, ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, wit of kringlooppapier, off-set, Courier, foto, tekeningen
(3) Ams-C-rest Vrouw Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Wit papier: voorkant rode en zwarte inkt
(6) Laatste Waarschuwing
Donderdagmorgen zou de kolonne in beweging komen. We probeerden het inisjatief zelf weer in handen te nemen: om 4 uur smorgens begonnen we rond het pand op de groenburgwal barrikades op te werpen. De pers vertoonde er de spookbeelden van: opgehaalde bruggen en brandende otoos. Toen de ME verscheen was het gauw bekeken. Niemand voelde er wat voor zich achter de barrikades te verschansen. Daarbuiten ging een behoorlijke groep krakers er flink tegenaan. Ze prikten een rits MEwagens leeg, zochten iedere keer weer een MEkordon met stenen op, joegen op en werden opgejaagd. Savonds de gebruikelijke demo-achteraf die aanvankelijk een beetje doelloos rondzwalkte. Later werden golfjes (politieauto's, fp) gillend de stuipen op het lijf gejaagd en bouwketen de wibautstraat opgereden. De ME deed pogingen ze weer de stoep op te krijgen, maar tevergeefs: lekke banden zijn een probaat middel. Tijdens de rellen is een groep vrouwen in de weer geweest met het dichtlijmen van de sloten van de golfjes van Warmoesstraat en ze hebben meteen enkele tientallen pornohuizen meegenomen. Radio was in de dagen van de ontruimingen, herkraken en barrikades weer in de lucht.
Taktiese rellentips: met een redelijk grote groep kun je gerust hard aan de gang gaan. Doe wat voor je gezicht. Er worden aan de lopende band fotoos gemaakt.
Eerst had Cutts (vogelstruis) een dure witte wagen. Maar de banden werden wat te vaak lek gestoken. Daarvoor in de plaats heeft ie zich een lelijk eendje aangeschaft. Twee keer hebben we geprobeerd of het beestje ook werkelijk kon zwemmen. Volgende oto.
16 Juni moeten mensen in Utrecht voorkomen omdat ze geprobeerd hebben een totaalweigeraar uit Nieuwersluis te bevrijden.
Nieuwe kraken: Binnen Visserstraat, Keizersgracht 663 (zie Grachtenkrant 78 (15-8-83) p.13: wrs.in 1983 vrijwillig ontruimd, bewoners naar Tetterode, fp), Reguliersgracht 12 herkraakt en Vijzelstraat 3 (de Vette Worst), Lairessestraat 33 (eigenaresse het Wilhelminafonds, 9 maanden leegstand, ontruimingspoging mislukt door de opkomst bij het alarm, aangifte lokaalvredebreuk).
In De Beul zit nu een handvol kraakwachten mooi weer te spelen tussen de door de krakers neergezette muurtjes. De ruiten zijn al ingekinkeld en dat mag wel vaker gebeuren.
In Spanje beginnen de abortusprocessen.
Jos (Jos Los) is woensdag vrijgesproken. Jos blij.
De huurders van de wielingen hebben het proces tegen de dreigende ontruiming door het sweelinck gewonnen.
19-6-81/1 WEES WIJS MET DE GASPRIJS! Wij, ...
(1) (het aardgascomité "Lekker warm en toch niet duur")
(2) dubbelz., A4, geel papier, off-set, achterkant: tekening
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Ook verspreid als bijlage bij Buurtkrant Hugo de Groot jrg.7 (1981) nr.6
Wij vinden dat de gasprijs niet verder mag stijgen. De stijging van 1 januari gaat ieder huishouden drie à vier tientjes per maand kosten. Zeker in deze tijd mag zo'n verhoging niet! Juist nu worden de laagstbetaalden, uitkeringstrekkers en bejaarden het zwaarst in koopkracht getroffen. De productiekosten bedragen 1 à 2 cent, de prijs voor U 49 cent. De opbrengst gaat bijna helemaal naar bedrijven als Shell, Esso, DSM en naar de staat. Doe mee aan de protest-actie door Uw automatische afschrijving stop te zetten. Betaal in twee keer en Uit protest tegen de prijsverhogingen. Hang de achterzijde van dit blad voor Uw raam. U zult zien dat U niet alleen protesteert. Doe deze keer ook mee!
19-6-81/10 LAATSTE WAAR STEIGENDE SPANNING ROND DE LAIRESSESTRAAT ... SCHUWING 19 juni
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, Courier, tekeningen, voorkant: diverse kleuren inkt
(3) Ams-W-Staa Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 300 SA 010/001.1.01
(5) Tekst op achterkant: NB: Deze kant is 21 juni gemaakt
(6) Laatste Waarschuwing
1: Het Wilhelminafonds wil voordat ze een aanklacht lokaalvredebreuk indienen voor de Lairessestraat, onderhandelen met de gemeente over aankoop. Met het gesjoemel op de groenburgwal nog in het geheugen, wil dat niet zeggen dat de ME niet voor de deur staat. Om een platte-petten-ontruiming te voorkomen wordt de zaak dichtgelast. Slapersters gevraagd. Het barrikaderen zal worden vergezeld door aksies, toegespitst op juustietsie. De eerste was vrijdag: het paleis van juustietsie is met bedspiralen dichtgespijkerd. Konsekwent en siestematies kiest juustietsie de zijde van huiseigenaren en spekulanten. Vieze spelletjes, vooruitlopend op de leegstandswet: Buiten Visserstraat, een paar steigerpijpen; Beulingstraat, een paar ingepakte tuinstoelen; Groenburgwal, wat achtergelaten rommel. Alle lokaalvredebreuk.
Het meidenpand J.M.Kemperstraat 121 3 hoog krijgt dinsdag bezoek van een deurwaarder. De eigenaresse heeft een kort geding gewonnen. Ook de begane grond en 1 hoog wilde ze leeg hebben, maar de namen op de dagvaardingen klopten niet.
Peer en Tij (Onkruit) hebben vier maanden tegen zich horen eisen voor een mislukte poging om een totaal weigeraar uit Nieuwersluis te bevrijden.
Volgens de afspraak tussen de leiding van de anti-kernenerzjiebeweging en de poliesie, zijn de levende tapijtjes bij Almelo zachtjes weggedragen.
De oud-wetering oud-beulingbewoners hebben een kolossaal pand op de kloof aangeboden gekregen door Centraal Wonen. Daar komt een feest van. In de tussentijd kunnen de kutstudentjes die nu in de beulingstraat wonen niet genoeg gesard worden.
De krakers van de lucky luyk hebben het proses gewonnen. De namen klopten niet. Maandag wordt het overdreven luukse pand in de Sonestakoepel geveild. Ook het gekraakte Weesperzijde 63 (?) staat op de lijst.
Er hangt een huurovereenkomst in de lucht tussen de eigenaar van Perida en de mensen die het terug gekraakt hebben en er al gauw weer uitgezet zijn.
Prinsengracht 187 (laatste bewoner ontruimd op 16-11-2000, fp) is er deze week bijgekomen. Oud pakhuis: huize welgekregen.
Vrouwen hebben het Spaanse konsulaat ondergekalkt tegen de abortusprosessen in Spanje.
2: Deze kant is 21 juni gemaakt.
In Canberra kampeert een groep demonstranten in de tuinen van het Parlementsgebouw tegen de winning van uranium.
Pietje Dufour probeerde de bewoners van de Lucky Luyk met fl. 3000 per persoon te bewegen het pand te verlaten (nadat hij het op de veiling voor een spotprijsje gekocht heeft). We zijn geen Toorenaars!
Radio De Vrije Keyser is elke dag in de lucht. Zaterdag over woonlasten in de Spaarndammerbuurt.
Vrijdag hebben mensen uit de basisgroep 'centrum' huisgehouden in Den Haag. De sloten van het hoofdgebouw van UCN zijn dichtgelijmd, de banden van de bewakingsautootjes lek gestoken en een verklaring achtergelaten. Dit om een bijdrage aan de blokkade in Almelo te leveren en de Hagenezen er op te wijzen met wat voor buren ze zitten.
Spekulant Van Leeden laat in Zaandam de panden Botemakerstraat 133 op korte termijn ontruimen. Kom op de dag van de ontruiming naar Zaandam, want ook hier is verstoring van de openbare orde de enige taal die ze verstaan.
Gekraakt: St.Nicolaasstraat 12 (eigenaar Holenkamp/Kreyemborg).
20-6-81/5 Aan Alle Amsterdamse MenseN Politie en Justitie Ontruimen Illegaal
(1) De gezamelijke kraakgroepen Amsterdam
(2) folio, el.stencil, zwarte of rode inkt, Light Italic
(3) Ams-C-Nwm Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.3.01
Politie en justitie ontruimen illegaal: Groenburgwal 14, Beulingstraat 6. De speculanten verklaren dat de panden in gebruik zijn. Justitie neemt dit zonder meer aan. Terwijl politiemensen na de kraken verklaarden dat deze panden niet in gebruik waren! Stoffige rommel, 30 tuinstoelen in een pand van 6 verdiepingen aan de Beulingstraat is volgens justitie een reden aan te nemen dat de panden in gebruik waren. Onzin dus! Justitie en politie hebben liever gespreide ontruimingen dan alles in een keer en elke spekulant heeft nog wel wat rommel over om in z'n pand te zetten. Ook andere panden dreigen met dit soort truc's ontruimd te worden: Weteringschans 207, De Lairessestraat 33. Wij verlaten de panden niet vrijwillig!
22-6-81/2 LUCKY LUYK BLIJFT VAN ONS
(1) De bewoners en bewoonsters van Jan Luykenstraat 3
(2) A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 021/001.4.01
(5) Verspreid tijdens het verstoren van de veiling van het pand
Op 4 april hebben wij het pand Jan Luykenstraat 3 gekraakt. Het pand heeft 2 jaar leeggestaan. Er is illegaal verbouwd met geld dat mevrouw Slis-Stroom met haar korrupte praktijken bij elkaar heeft gekregen. Wij wensen niet de dupe te worden van jullie vieze spelletjes: het kunstmatig in stand houden van woningnood en daarmee winsten op te strijken over de ruggen van woningzoekenden. Wij aksepteren geen vervangende woonruimte en/of geld van spekulanten. Ons pand blijft bestemd voor jongerenhuisvesting. Wij gaan door met aksies tegen spekulatie, tegen de leegstandswet en tegen justitiële ontruimingen.
26-6-81/1 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Vandaag, vrijdag 26 juni ...
(1) Alle slachtoffers van de E.H.B.O post die er niet is,
Alle Amsterdamse schoolkindertjes,
De gezamelijke kraakgroepen van Amsterdam.
(2) folio, el.stencil, rode of blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Gezondheid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.2.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 23 (29-6-81) p.7
Vandaag zijn de panden Oudezijdsachterburgwal 229 en 231 gekraakt. De Universiteit heeft een tijdelijke bestemming gevonden voor het B.G.-terrein, die indruist tegen de wensen van de bewoners: er komt geen E.H.B.O.post, geen woningen en het binnenterrein blijft een niet voor het publiek toegankelijk stuk stad. De U.v.A.had een 'prachtige' bestemming: luxe appartementen t.b.v.gasthoogleraren, verbouwingskosten fl. 800.000. Nergens is geld voor. Voor dit soort luxe appartementen heeft minister van Onderwijs Pais de knip echter wagenwijd openstaan. We pikken het niet meer dat de U.v.A.voor de zoveelste keer met haar eigendommen spekuleert!
27-6-81/1a DEMONSTRATIE zaterdag 27 juni ... Stop politiegeweld NU
(1) Komitee 'De 148 van Breda'
(2) A4, off-set, Courier en Letter Gothic, foto
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) FP /
(5) Zie -6-81/24
De politie blijkt er steeds hardhandiger en ingrijpender methodes opna te houden. In Breda werden op 30 april 148 of meer mensen zonder een strafbaar feit gepleegd te hebben, opgepakt en meer dan zes uur vastgehouden. Dit op grond van hun uiterlijk. Dit was de eerste keer dat de zgn.methode Valken op grote schaal is toegepast: het preventief oppakken van mensen. De gebeurtenissen staan niet op zichzelf: de acties bij ontruiming van kraakpanden in Amsterdam, de grove wijze waarop huizen in de Piersonstraat in Nijmegen zijn ontruimd, de manier waarop demonstranten bij de kerncentrale in Dodewaart zijn weggeknuppeld, het optreden tijdens de demonstratie tegen de abortuswet in Den Haag, het optreden van de politie in Utrecht bij ontruiming van het N.V.huis, waarschuwingsschoten op plakkers in Nijmegen. Reden voor het organiseren van een landelijke demonstratie op 27 juni in amsterdam, groningen, nijmegen, roermond, utrecht en breda. In Amsterdam vanaf Museumplein. Onze eisen: afschaffen van de methode Valken, geen militarisering van het politieapparaat, vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren, stop politiegeweld nu.
27-6-81/1b
(1) Komitee 'De 148 van Breda'
(2) A4, geel papier, el.stencil, Courier en Letter Gothic, foto
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 061/001.2.03
Overdruk van /1a. bij de lijst 'Ondersteund door: ...' ontbreekt Abva/Kabo jong..
29-6-81/1 DE LAATSTE WAARSCHUWING 29 juni vreemde gasten
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, groene en rode of alleen zwarte inkt, o.a.Courier, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Het binnengasthuis verhuisde en men was als de dood dat het gekraakt zou worden. Paranoia als de pest. Kontinue bewaking. Al met al een uitdaging. Vrijdag werden twee vrachtwagens krakers opengetrokken voor oudezijds achterburgwal 229/231. Ze waren doodsbang dat als ze de panden meteen zouden laten ontruimen we het maagdenhuis onder handen zouden nemen. Wat een vreemde reputaatsie hebben we toch! We kregen gedaan dat dinsdag de universiteitsraad zal beslissen. We gaan er niet uit, de universiteit heeft ontzettend veel ruiten in de stad.
Donderdag heeft een deurwaarder geprobeerd j.m.kemperstraat 121 te ontruimen. Tussen de eerste en tweede verdieping stootten ze hun hoofd tegen een trapluik en hebben er toen maar verder van afgezien. Trapluik hoofdzaak.
Verschenen de boekjes Politie, diender of commando en De kolonne eenmaal in beweging.
Vorige week is door studenten van de 'witte Lelie' een tank van zeildoek en buizen in een demonstratieve optocht, muzikanten in ME-uniform, op de Grote Wetering-ruïne neergezet.
Zaterdag in verschillende steden demoos tegen het pliesiegeweld en de metode valken (de 148 van breda)(zie 27-6-81/1). In Amsterdam werden op het waterlooplein de hekken weer eens omvergeduvelt. Twee arrestanten.
Verder aktienieuws: in Zaandam Botenmakerstraat ontruimd, bij verschillende banken ruiten ingekinkeld (daar hebben ze tenminste nog normale ramen); de woningonttrekking voor de rest van de grote wetering is door de raad van state behandeld; vrouwen hebben een twintigtal pornosjops dichtgelijmd; woensdag was het proses van Jack (honthorst), voortzetting 10 september; twee weken geleden heeft een vrouw met 'r kind het noodgebouw van het schooltje in Landsmeer gekraakt, het advokatenkollektief Noord is er mee bezig. Na het met bedspiralen dichtspijkeren en uitroken van het paleis van juustietsie, een paar dagen later de dependans in de banstraat (kantoor van het parket, fp) ontruimd. Op het minste of geringste konstateert ze lokaalvredebreuk. Een aantal mensen sloegen de ruiten in, stapten erdoor naar binnen en gooiden dosjees de straat op. Voor de pliesie erachter kwam taaiden we af. Een groepje werd gearresteerd en na twee dagen wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Enkelen wisten het pas gekraakte pand op de lairessestraat binnen te vluchten. Pliesie op tilt. Het kraakalarm begon, veel mensen verzamelden zich. Toorenaar-moordenaar himself wilde de ME op laten draven maar die bleek net op oefening te zijn in Schoorl. Wat een plenning! Na pliesie droop maar af. Juustietsie is nog niet van ons af!
29-6-81/2 BINNENGASTHUIS Afgelopen vrijdag, ...
(1) anoniem
(2) 1v 4p, 21,5x30,5cm, off-set, Courier, foto's, tekening, kaartje
(3) Ams-C-rest Ond-tert Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.2.05
26 Juni zijn 2 pandjes behorend bij het Binnen Gasthuis Terrein gekraakt voor/door ex-bewoners van de Groenburgwal 11 en Sumatrastraat. Het pand was nogal niet zo leeg. Typisch geval van lokaalvredebreuk dus, maar toevallig speelt dat bij deze kraak geen rol: ontruiming of bewoning is afhankelijk van het politieke steekspel in de Universiteits-Raad. Het College van Bestuur had met de politie afgesproken dat elke kraak door de politie zou worden beëindigd. Daarom trok een groep mensen naar het Maagdenhuis. Alle A'damse Mensen (zie 26-6-81/1) rondstrooiend gingen ze op zoek naar opperhoofd Cammelbeek. Toen terloops werd gedreigd met rottigheid hadden ze hem in 2 minuten te pakken. Er werden hem drie eisen onder de neus geduwd: meteen een gesprek met het CvB, een uitspraak van de UR over de panden, de panden moeten weer bestemd worden voor volkshuisvesting. Gedurende de 4 uur durende onderhandelingen heeft een legertje petten op het binnenterrein klaar gestaan. Het CvB wil van de panden een representatieve gastverblijven maken voor buitenlandse docenten. Wij stellen dat deze pandjes bestemd zijn voor huisvesting van woningzoekende Amsterdammers. Een definitieve beslissing valt niet voor 1 augustus. Het bouwplan is nog niet goedgekeurd. Dinsdag zal de UR haar besluit over de panden heroverwegen. Inspekteur Elout had goede redenen om niet meteen te ontruimen: er was geen ME bij de hand. De situatie blijft gespannen.
-7-81/8 HELP??? HELP ONTRUIMING "LAURIER 33" ZONDER GRONDEN
(1) anoniem
(2) A4, off-set
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 033/001.2.01
We hebben alle nodige vergunningen en houden ons aan alle voorschriften, maar het gerechtelijk/ambtelijk apparaat gaat toch ontruimen zonder noodzakelijke redenen. Weer een klap voor de Amsterdamse Jongeren. Kort geding tegen deze beslissing op 7 juli, Gerechtsgebouw. Kom kijken, zodat ze kunnen begrijpen dat ook jullie vinden dat de 'Laurier 33' open moet blijven.
-7-81/9 STRAAT - FEEST ZONDAG 12 JULI
(1) Buurtgroep Langestraat e.o.
(2) dubbelz., A4, geel papier, el.stencil, voorkant: tekeningen; achterkant: 12" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.5.01
1: Straatfeest 12 juli Roomolenstraat/Langestraat (bij Singel 46, fp). Muziek, video, acrobaten, cabaret.
2: De beruchte spekulanten Fagel en Van der Sluis zijn failliet gegaan. Hun ondergang is een overwinning voor iedereen die de buurt leefbaar wil houden. Vandaar een groot feest. De opbrengsten worden gebruikt om de strijd tegen de spekulatie voort te zetten. Optredens o.a. van de Bickersbuurtband.
-7-81/10 OPEN BRIEF Wij zijn krakers uit Amsterdam, die bij de laatste verkiezingen CPN gestemd hebben, ...
(1) Krakers en anderen, aktief rond jongerenhuisvesting in Amsterdam
(2) dubbelz., A4, elite, pica en Artisan
(3) Linkse bew Verkiez Wonen-kra
(4) UB / UB 294.3
Wij hebben bij de laatste verkiezingen CPN gestemd en zijn woedend over de ontruiming in Zaandam op 29 juni onder politieke verantwoordelijkheid van CPN loco-burgemeester Nieuwenhuijse. De verslaggeving in De Waarheid zit vol met verdraaiingen en verzwijgingen. De kraakbeweging wordt weer teruggebracht tot haar 'signaalfunktie voor de woningnood'. Ammehoela, wij eisen het woonrecht op. Omdat uit De Waarheid niet te halen was wat er werkelijk gebeurd is, zullen we de gebeurtenissen laten passeren. Volgt chronologie van het pand: de krakers kwamen met een sluitend plan voor acht wooneenheden met huren onder de fl. 150, de eigenaar weigert te verkopen en verkrijgt een ontruimingsbevel, de CPN-loco burgemeester gaat met de eigenaar praten en krijgt de mondelinge toezegging dat er appartementen komen van 700 gulden in de maand. Alleen een onwillend gemeentebestuur begint te kijken hoe zij een ontruimingsbevel zo snel mogelijk kan uitvoeren. Toch is dat wat de CPN loco-burgemeester gedaan heeft. Is het verschil tussen CPN en PvdA dat ze alletwee ontruimen, maar dat de CPN het wat 'soepeler' doet? Hebben we te maken met het specifieke optreden van de CPZaanstad of kunnen we ook elders een verandering van opstelling verwachten waarmee de CPN haar beleid t.a.v.kraken weer terugdraait? In de Amsterdamse gemeenteraad was het vaak de CPN-fraktie die het voor kraakpanden opnam. En dan nu dit.
-7-81/12 BEDREIGD ... MAAR DE LUCKY LUYK BLIJFT BEWOOND EN VAN ONS!!!!!!!!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Jan Luykenstraat 3)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB /
1: Op 4 april hebben wij Jan Luyckenstraat 3 gekraakt. Het had twee jaar leeg gestaan en was eigendom van ex-notaris Slis-Stroom. Zij had nogal kontakten met speculanten. Tijdens de leegstand is het pand illegaal verbouwd. Slis-Stroom heeft intussen vervangende woonruimte in de Bijlmerbajes. Het pand is uitstekend geschikt voor (jongeren)huisvesting. Een kort geding hebben wij gewonnen. Op 22 juni is ons pand geveild. We vermoeden dat Pietje Dufour de nieuwe eigenaar is. Een miljoen moet hij er als winst wel uit kunnen halen! Wij verwachten dus een knokploeg en/of chloorgas. Wij willen niet de dupe worden van de woningnood waar speculanten van profiteren. Wij eisen van de gemeente dat ze de Lucky Luyk aankoopt.
2: Wij hebben de Lairessestraat 33 op 13 juni gekraakt; eigenaresse is de Stichting het koningin wilhelmina fonds. De kankerstichting heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk. En weer doorkruist deze juridische truc het kontakt tussen gemeente en eigenaresse over aankoop. Ook justitie speelt een spelletje, omdat ze pissig zijn over de aktie in de Banstraat. Gotverdomme, we zijn razend. We blijven hier wonen, ze kunnen de klere krijgen.
-7-81/14 HERENGRACHT 227' WORDT ONTRUIMD !
(1) Bewoonsters en sympathisanten. (van Herengracht 227', fp)
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.06
(5) Tekst in: Grachtenkrant 26 (9-8-81) p.7. Bijdrage Grachtenpot aan /14 en /15 fl. 4,- (Grkr 32 p.13). Zie voor verder verloop Grachtenkrant 28 (8-9-81) p.10-11 en 32 (2-11-81) p.8
Op 7 juli is Herengracht 227' gekraakt door een moeder met kind, na tips over plannen van de eigenaar Horeca Nederland afd.Amsterdam, om lux te gaan renoveren + illegaal te verhuren. Daar er genoeg luxe appartementen leeg staan hebben we het gekraakt. Justitie besliste dat er sprake is van huisvredebreuk. Woordvoerder De Nys van de Horeca Nederland (in het dagelijks leven deurwaarder) verklaarde dat de luxe verbouwingsplannen worden ingetrokken en wordt ons voorstel geaksepteerd om een urgente voor te dragen bij het GDH. Toch weigert de eigenaar de moeder en dochter als nieuwe bewoonsters. Zelfs ons voorstel hen te laten zitten totdat het GDH andere woonruimte heeft gevonden (een kwestie van weken) wordt niet geaksepteerd. Horeca Nederland zal op de leeggekomen ruimte een kraakwacht zetten, over maanden zal Bouw en Woningtoezicht alle toestemmingen hebben afgegeven voor verbouwing. De plannen zijn nog niet ingediend. Dit heeft ons doen besluiten het pand niet vrijwillig te verlaten. Iets dat we afgelopen vrijdag officieel al hadden moeten doen.
-7-81/15 HERENGRACHT 227' wordt ontruimd
(1) anoniem (uitgegeven door bewoonsters en sympathisanten van Herengracht 227')
(2) A4, cubic elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA /
Grotendeels zelfde tekst als /14. Afwijkingen: De eigen kandidaat van Horeca Nederland voor de woning, een invalide man, blijkt onmiddellijk een benedenwoning te kunnen krijgen van het GDH. Denijs beschuldigt ons over Radio Stad o.m.van 'voordringen' (wat is dat?). Wij gaan dus niet weg. Vrijdag 31 juli komt de politie.
-7-81/16 AAN DE WINKELIERS IN DE STAATSLIEDENBUURT WAARSCHUWING: ...
(1) Bewoners fase5
(2) elite
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 002/006.4.02
Vanaf eind augustus dreigt er massaal optreden van de Mobiele Eenheid in de buurt. De gemeente wenst een snelle ontruiming van fase 5 (Haarlemmerweg 59-89 en omgeving). Wij raden u aan om maatregelen te treffen om uw zaak te beschermen: glasverzekering, doorlaatpasjes voor uw medewerkers. De sloop moet 1 september beginnen. Wij raden u aan kontakt op te nemen met Burgemeester en Wethouders.
3-7-81/1 Aaan alle Amsterdamse smerussen. 3 juli
(1) (De zeer aktieve kraakbeweging)
(2) folio, el.stencil, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 028/004.3.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 24 (13-7-81) p.2
De gezamenlijke Amsterdamse officieren van justitie presenteren: schijnlokaalvredebreuk, een klucht in vele bedrijven. Reeds vertoond in: Herengracht 242, Vogelstruys, Korte Prinsengracht 11, Reguliersdwars 49, Bethaniënstraat 43, Vondelstraat 72, Buitenvisserstraat 6, Beulingstraat 6, Groenburgwal 14. Binnenkort verwacht: de Lairessestraat 33, Weteringschans 207. Geprolongeerd? Buitenvisserstraat 6 en Groenburgwal 14. Uit de roulatie genomen: Oudezijds Achterburgwal 229 en 231. In verband met de taakverlichting smeris is het scenario gewijzigd. De zeer aktieve kraakbeweging presenteert vandaag de première schijtlokaalvredebreuk. Het lokaal Groenburgwal 14 wordt gebroken, waarmee ook hier de vrede is hersteld. Agitat ut quiescant.
6-7-81/1 SMERUS op tilt!
(1) 1: anoniem
2: (De zeer aktieve kraakbeweging)
(2) dubbelz., folio, el.stencil, elite, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.3.01
1: Vrijdag 3 juli: herkraak Groenburgwal. De première werd verstoord door 60 smerissen die zonder aankondiging binnenvielen en de mensen voor het pand als slachtvee wegdreven. Binnen werden 13 mensen gearresteerd en buiten eentje. 's Nachts werden 11 mensen vrijgelaten.
Zaterdag 4 juli: braldemo bij het politieburo voor de arrestanten.
Zondag 5 juli: smeris op tilt. Opnieuw een bruldemo voor Lijnbaansgracht. Plotseling stoven een zootje smerussen naar buiten die zonder waarschuwing bloedig op deze vrolijke volksverzameling begon in te hakken. Een jongen werd met een klap op zun kop de gracht ingegooid en toen hij de kant op wilde klimmen er weer ingeduwd.
Maandag 6 juli: doorgaan. We zullen elke avond doorgaan met bruldemoos, net zolang totdat erik, marko en piet vrij zijn! De zware aanklachten duiden erop dat de Jos Los-story zich zal gaan herhalen (Jos zat 4 maanden vast en is toen vrijgesproken). Dinsdag worden ze voorgeleid voor de rechterkommissaris, we zullen er zijn. Wij blijven komen.
2: Dito als 3-7-81/1.
6-7-81/2 LAATSTE WAARSCHUWING 6-7 Eigenlijk hadden ze ...
(1) anoniem
(2) 2v 8p, A5, kringlooppapier, off-set, diverse kleuren inkt, Courier, foto, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Lay-out: Ine
(6) Laatste Waarschuwing
De Botenmakersstraat in Zaandam is ontruimd. Twee demo's, woensdag is het hoofdkantoor van de cpn bezet (de zaanse loko-burgemeester is cpn'er en heeft de ontruiming op z'n geweten). Eisen: alle arrestanten vrij, geen ontruimingen in zaanstad, een duidelijk aankoop- en vorderingsbeleid.
Het rommelt in de Staatsliedenbuurt. Gebouw Perida, Nassaukade 1, werd gekraakt en weer ontruimd. J.M.Kemperstraat 43 kreeg bezoek van een boze huisbaas met wat vriendjes en de Haarlemmerweg wordt klaargemaakt voor de sloop.
Het binnengasthuis is voorlopig wel seef. De zaak zit in de sfeer van overleg.
12 Juli straatfeest in de Roomolenstraat bij Singel 46 om het faillissement van Fagel en van der Sluis te vieren.
Verslag van diverse akties: met stormram inrammen van de deur van het pas ontruimde pand Beulingstraat, herkraak Groenburgwal, enz.
Weteringschans 229hs kreeg een GDH-ontruimingsbevel. De ontruiming is uitgesteld.
Peer en Tij, betrapt bij het bevrijden van een totaalweigeraar uit nieuwersluis, hebben zes weken voorwaardelijk en 750 gulden boete gekregen.
De Bast, een koffiehuis, boekenwinkel en biologiese winkel wil verhuizen naar -je raadt het nooit- Huidenstraat 19. Je weet wel, na een kortgedingtruuk van de eigenaar tegen de aannemer tijdens de PHkade ontruimd. Kortom een besmet pand. Ga vertellen wat je er van vindt of laat dat op andere manier blijken.
8-7-81/1 PIET VAST!! Gisteren, 7 juli, kreeg Piet van de rechter-commissaris ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: zwarte of zwarte en rode inkt, foto's; achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 028/004.3.01
Gisteren kreeg Piet van de rechter-commissaris te horen dat hij nog eens 12 dagen moet zitten in de Bijlmerbajes. Piet is opgepakt voor lokaalvredebreuk na de herkraak van de Groenburgwal 14 op 3 juli. Volgens leden van de knokploeg die de Groenburgwal binnen waren gedrongen zou Piet een 'brandbom' in het kantoor van eigenaar Verbeek hebben gegooid. Piet dreigt nu evenals Jos-los destijds maanden onschuldig vastgehouden te worden! Daarom gaan we iedere avond zwaaien bij de Bijlmerbajes. Piet moet bloeden voor een slecht beleid en fout pliessie-optreden. De vraag wordt of justitie zich dit soort blunders nog kan permitteren. Natuurlijk komen er ook nog andere aksies. Blijf paraat zullen we maar zeggen.
10-7-81/2 OPEN BRIEF AAN "DE BAST", ...
(1) (7 namen) van "de Weegschaal"
(2) dubbelz., 23,4x34,5cm, off-set, bruine inkt, elite, foto
(3) Alt.lev Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.2.07
(5) Facs.in Grachtenkrant 25 (27-7-81) p.8-9. Bijdrage van Grachtenpot aan dit pamflet fl. 6,50 (Grkr 28 p.7)
Aan 'De Bast', winkel op antroposofische grondslag ter gelegenheid van de opening, 30 juni 1981, van haar alternatieve snackbar in het pand Huidenstraat 19. Als je antroposofische lektuur verspreidt en produkten die ontwikkeld zijn vanuit de antroposofie, dan laad je de schijn op je ten aanzien van sociale misstanden een principiële houding te kunnen opbrengen. Tenminste, als je mag afgaan op de nadruk die er in antroposofische geschriften wordt gelegd op 'gezonde' sociale verhoudingen. Van geld met een nieuw bewustzijn hanteren is bij 'de Bast' geen sprake. Zij dient slechts haar behoefte aan hogere omzet door het benedenstuk van Huidenstraat 19 voor 2000 per maand te huren. 'De Bast' geeft hiermee erkenning aan 23 jaar spekulatieve leegstand en aan de gewelddadige ontruiming van de oorspronkelijke bewoners. Toen de bewoners het ontruimings-befehl in hun brievenbus vonden, was dit een verrassing. Advokaat Mr.Kingma liet de aannemer die het pand wilde restaureren als eisende partij optreden tegen zijn eigen opdrachtgever. De aannemer eiste dat de eigenaar en 'de zijnen' het pand leeg zouden opleveren, opdat zij de verbouwing konden uitvoeren. De ontruiming zelf was al even bizar. De ontruiming werd tijdens de paramilitaire operaties om de luxe appartementen aan de Pr.Hendrikkade 'meegepikt'. Zij ging gepaard met emotionele reakties van de omstanders en een politieambtenaar die, bij gebrek aan sociale vaardigheden, zijn pistool op scherp stelde en op de omstanders richtte. Het pand ging hiermee verloren als goedkopere woonruimte. 'De Bast' laat zich maar al te gemakkelijk gebruiken. Voor de medewerkers van de 'Weegschaal' (voedselwinkel met veel van dezelfde produkten als 'de Bast') staat gezonde voeding niet los van de rest van de maatschappij. Wij vinden dat 'De Bast' alsnog stelling zou moeten nemen, ook terwille van de duidelijkheid ten opzichte van andere winkels.
20-7-81/1 Surinamers zijn geen slachtvee! BEWOOND PENSION GESLOOPT!
(1) LOSON (Landelijke Organisatie van Surinamers in Nederland) Aktiekomitee 'Help pensionsbewoners uit de brand' Bewoners van pension Gerrit van der Veenstraat 177 Alle mederwerkenden en sympathisanten
(2) dubbelz., A4, wit- of kringlooppapier, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-Zuid Wonen
(4) UB GA ISG /
Een maand geleden was de helft van de 4e etage van het pension aan de Gerrit van der Veenstraat 177 door aannemer Greve afgebroken. 15 Bewoners zitten nu gepropt op 2 etages. De bewoners hebben nooit iets gehoord over wat er met dit brandgevaarlijke en verrotte pand gaat gebeuren. De gemeente tipte verschillende pensionhouders. Vorige week probeerden deze pensionhouders de bewoners naar andere pensions te loodsen. Men weigerde. Vrijdag werd de sloop van de resterende etages door de LOSON en het aktikomitee tegengehouden. De aannemer bleek geen vergunning te hebben voor de sloop! De bewoners zijn de dupe geworden van een gevecht tussen illegaal pensionhouder Van Klaveren en eigenaresse Nauta, met medeweten van de gemeente. Niemand meer in pensions gestopt, ook niet in hokken van de gemeente! Sinds de komst van vele Surinamers naar nederland in 1975 heeft de gemeente hen opgevangen in pensions om ze te kunnen spreiden, met name naar de duurdere woningen in Almere, Purmerend en de Bijlmer. Vele pensions zijn brandgevaarlijk (volgens de gemeente 450). Sommige mensen vertoeven op deze manier reeds 8 jaar. De gemeente bouwt nu zelf pensions (bijv.Huize Lydia). Deze gemeentepensions staan onder bewaking en men moet een pasje hebben. Dit is racisme; wij leven niet in Zuid-Afrika! Met kleurlingen in aparte kampen! Surinamers en buitenlanders hebben recht op goede en betaalbare huizen, zoals iedereen. Daarom eisen wij: geen mensen meer in pensions, direkte herhuisvesting voor de bewoners van het pension, schadevergoeding voor de geleden schade, stop racistisch wanbeleid van de gemeente!
20-7-81/2 In tijden van tij en ontij ... DE LAATSTE WAARSCHUWING 20 julie
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, Courier, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Met ontruiming bedreigd Herengracht 227, pas gekraakt door een moeder en haar kind. Kunstmatig is de woning binnen het gdh-bestand getrokken zodat het ontruimd mag worden. We hebben de boel gebarrikadeerd.
Ook bij Singel 445 wordt een ontruimingstruuk toegepast. Wij zijn totaal niet van plan er uit te gaan, we gooien het pand dicht. Wees paraat. Tussen haakjes: huurder Rosenthal heeft een hele dure porseleinwinkel, vlak achter S445.
Piet, Marko en Erik zijn vrij (Groenburgwal 14, fp).
Nasleep: ... is tot twee keer toe op het nippertje ontsnapt aan stillen.
Wees voorzichtig met het aannemen van huurkontrakten. Vaak heeft de hiepoteekbank bij spekulanten een klausule opgenomen waarin staat dat bij veiling elk recht op huurbescherming vervalt.
Tij is veroordeeld tot 750 gulden boete omdat ze Cees uit nieuwersluis probeerden te bevrijden. De offisier van juustietsie heeft hoger beroep aangetekend.
De kraak lijnbaanssteeg 5-7 is mislukt. Omstanders deden lastig, eenmaal binnen troffen we een volledig ingericht restorant aan. Dat was nu iets te veel van het goede. Vijf krakers zijn meegenomen naar de warmoesstraat maar dezelfde avond alweer vrij.
Kraakspreekuur in de oosterparkstraat/ruyschstraat opgeheven.
Wie heeft er zin te helpen het feest voor te bereiden op de puinhopen van de dode wetering?
31-7-81/3 KONDREMAN, OEN BONDROE KON NA WAN Steun de strijd van de pensionslachtoffers Gerrit v.d.Veenstr.177
(1) (bewoners van het pension aan de Gerrit van der Veenstraat 177 en de LOSON)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, 10" en 12" Courier
(3) Ams-Zuid Mhg Wonen
(4) UB GA ISG SA /
Steun de strijd van de pensionslachtoffers, vrijdag 31 juli Mozes en Aäronkerk. Sprekers van het pension Gerrit van der Veenstraat 177, pension Bonifatius en de Vrolijkstraat, LOSON en het komitee Help pensionbewoners uit de brand.
Reeds twee weken zijn wij in een strijd gewikkeld met de gemeente Amsterdam en de eigenaar Nauta. Wij leven in een halfafgebroken pand. Over onze hoofden heen heeft de gemeente met Nauta samengespannen en ons willen drijven in de klauwen van particuliere pensionhouders. Nu willen de gemeente en de eigenaar ons chanteren met een ontruimingsbevel. De gemeente wil ons verplichten onze intrek te nemen in een gemeentepension. Hier zouden wij met pasjes moeten lopen om ons voor de bewaker te identificeren. Vier vreemden komen bij elkaar te wonen op een kamer en betalen daarvoor 4 x fl. 167. Eigen spullen mogen niet meegenomen worden. Er zijn geen wasmachines of televisies. De gemeentepensions zijn interneringskampen. Dit accepteren zou betekenen dat wij onszelf zien als vee. Wij eisen ons recht op een zelfstandige woning. Eis: directe herhuisvesting van de 10 urgenten, weg met de gemeentepensions, gelijke rechten voor de nationale minderheden!
31-7-81/4 STRIJDLIED PENSION BONIFATIUS
(1) (LOSON)
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-O-Wib Mhg Wonen
(4) UB GA /
(5) Nederlandse en Sranang tekst
Tekst van de liedjes Strijdlied pension Bonifatius, Komen samen op voor ons recht, Bow tap egi krakti (Bouwen op eigen kracht), gericht tegen het opvangbeleid van de gemeente en de exploitanten van pensions.
-8-81/2 An alle Freunde und Genossen/innen ... HEEL EUROPA IS IN BEWEGING
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, off-set, groene inkt, Courier, tekeningen
(3) Alt.lev Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Zie /14
Tuwat spektakel in Bärlin vanaf 25 augustus (4 weken lang). De nieuwe rechtse stads-regering heeft de strijd aangebonden met de linkse kultuur. Het heeft aangekondigd 9 huizen te laten ontruimen. Muzikanten en klosjaars overspoelt de straten van Berlijn. Tuwat moet zijn als een geest: ongrijpbaar, maar wel overal. De stad moet stinken en pruttelen, Berlijn moet huiveren! Voor 5 en 6 september roepen de kraaksters op tot een vrouwenfestival. 160 Bezette huizen wachten op jullie. We verwachten al 50.000 mensen. De bestorming van Berlijn zal alle 'muren' omverwerpen!
-8-81/3 An alle Freunde und Genossen/innen ... HEEL EUROPA IS EEN HEKSENKETEL.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, beige papier, off-set, Letter Gothic, tekening
(3) Alt.lev Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Tuwat heet het spektakel. Een congres, een festival, als symbool voor de gemeenschappelijke strijd. Het spektakel zal in Berlijn plaatsvinden, de gespleten reet der naties. Het Berlijnse stadsbestuur wil 9 gekraakte huizen ontruimen. Die voor ons meer betekenen dan woongenot. Zij willen onze manier van leven doorbreken. Laten wij deze gemeenteayatolla's duidelijk maken wat wij daarvan vinden. Laten wij de kernwapens in de grachten dumpen, steek plannen voor kerncentrales in de fik, al het beton de lucht in, verwerk alle M.E.'ers tot hondevoer. Feest vieren, zolang totdat de Berlijnse muur onder ons feestgeweld in elkaar dondert. Tuwat wil zeggen dat de straten van Berlijn 4 weken lang door muzikanten, rioolratten en andere onbekende diersoorten bezet zullen worden. Vanaf 25 augustus is iedereen welkom in bezet Berlijn. Informatie: Mieterrat Waldemarstr.
-8-81/4 An alle Freunde und Genossen/innen ... Ganz Europa ist in Bewegung.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, tekening
(3) Alt.lev Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB ISG /
(5) Duitse tekst
Vrijwel zelfde tekst als /3.
-8-81/13 A4 Bewoners moeten eruit ...
(1) anoniem
(2) 1v 4p, A5, el.stencil, Bruxelles, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 294.3
Bewoners moeten eruit en porselein komt erin. Processen worden buiten de bewoners om gevoerd. Aan dit spelletje wordt niet meegedaan. Laat zien dat je het niet met de procedure eens bent. Geef die kankerleiers geen kans. Aan de overkant van S445 wordt driftig gefotografeerd.
In berlijn wordt er een festival, kongres, demonstratie georganiseerd. De berlijnse regering wil 9 gekraakte huizen ontruimen. We zullen feest vieren, de stad zal op z'n grondvesten schudden. Tuwat zijn vier weken waarin de straten van berlijn door muzikanten en kunstenaars van europa bevolkt zullen worden. Oproep op 25 augustus naar berlijn te komen. We verwachten 50.000 mensen. De aanval op berlijn zal alle muren platwalsen. Het moet die klootzakken duidelijk gemaakt worden dat ze de dag zullen vervloeken dat ze aan een van onze huizen komen.
-8-81/14 An alle Freunde und Genossen/innen ... Heel Europa is in beweging.
(1) anoniem
(2) 2v 4p, A4, off-set, rode inkt, o.a.Delegate en Light Italic, tekeningen, eerste vel: blauw papier; tweede vel: groen papier
(3) Alt.lev Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA / UB 217.1
(5) Zie /2
Heel Europa is in beweging. Overal mensen die voor de vrijheid vechten. Tuwat, een kongres, een festival, een uitdrukking van de strijd die ons verbindt. Dit alles zal gebeuren in Berlijn, waar de koude-oorlogspolitiek van de regeringen zich het duidelijkst laat voelen. Een oorlog die tegen ons wordt gevoerd. De berlijnse regering wil 9 gekraakte huizen ontruimen. Ze willen onze manier van leven vernietigen. We zullen hen tonen wat we daarvan vinden. Smijt de kernwapens in de grachten van Amsterdam. Verbrandt de kernenergieplannen onder de triomfbogen. We zullen demonstraties houden, die ze zal leren wat angst is. Tuwat zijn vier weken waarin de straten van Berlijn door de muzikanten en kunstenmakers van Europa bevolkt zullen worden. We roepen alle kulturele groepen om om op 25 augustus naar Berlijn te komen. We verwachten nu al 50.000 mensen. De aanval op Berlijn zal alle muren platwalsen.
De CDU senaat wil de komende drie weken 9 ontruimingen uitvoeren. De bewonersraad Waldemarstrasse kwam op het idee Tuwat te organiseren. Oftewel, we moeten laten zien hoe sterk we zijn. Volgt uitwerking van de planning van de organisatie. Of we leggen de wapens neer of we krabbelen nog een keer overeind. Alles klar? Dann kann's ja los gehn!
-8-81/15 buurtvergadering i.v.m. ontruiming singel 445
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, wit of kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/006.2.01
Binnenkort dreigt weer de pleuris uit te breken in de stad. Door een juridische truc wordt Singel 445 met ontruiming bedreigd. Na 23 augustus kan huurder Rosenthal de bijstand inroepen van de smeris. Als de leegstandswet gaat funktioneren wordt er vrij baan gemaakt voor het spekulantendom om zich ten koste van de woningzoekenden te verrijken. Natuurlijk gaan de bewoners het pand verdedigen. Daar is hulp bij nodig uit de verschillende buurten. We willen doorspreken: stand van zaken op Singel 445, infocentrum, barricaderen en akties. 17 Augustus Keucheniusschool.
-8-81/16 BESTE VINKESTRAAT BEWONERS Woensdag 19 aug. wordt een gdh. etage in de vinkenstraat ontruimt.
(1) Frans
(2) A4, rose papier, elite
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.1.01
(6)
19 Augustus wordt de GDH-etage Vinkenstraat 125-II ontruimd. Ik wil graag op die etage blijven wonen en probeer die ontruiming tegen te houden. Eigenaar Matixon BV heeft dit pand jaren laten verkrotten. Het is onvoorstelbaar dat de gemeente deze woning wil toewijzen aan een andere urgente. Dit is het beleid van het GDH: honderden ontruimingen per jaar terwijl het aantal woningzoekenden blijft stijgen. Ik ben ook urgent en heb recht op een huis. In hetzelfde blok wordt op 139 h al jaren een woning illegaal gebruikt als opslag. Waarom doet de gemeente hier niets aan? Waarom kan die urgente daar niet gaan wonen? Dan wijzen ze voor de verandering eens een lege woning toe. Mijn verzet tegen de ontruiming is een protest tegen dit beleid.
-8?-81/17 POGING tot DIEFSTAL
(1) anoniem
(2) A4, off-set, blauwe inkt
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.1.01
Donderdag is er in het Wibauthuis iemand aangehouden voor poging tot diefstal van de aanbestedingsbrieven van de sloop van de Blaaskop. Op 2 september komt een verzoek van de bewoners in de Kommissie voor stadsvernieuwing voor een technisch onderzoek naar de kwaliteit van de huizen. Wij vinden dat we er prima wonen. De Blaaskop blijft!
13-8-81/1 BEWONERS SINGEL 445 ALS HUISVUIL IN DE GOOT?
(1) de bewoners van singel 445
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/001.6.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 26 (9-8-81) p.3. Zie ook: Grachtenkrant 345 (11-93) p.3 e.v.
Mensen die een pand kraken dat twee jaar leeg stond worden ontruimd zonder dat zij in de gerechtelijke procedure ook maar iets te zeggen hebben gehad. Het proces was één en al doorgestoken kaart waardoor de eigenaar het pand leeg kan krijgen. De huurder, porseleinwinkel Rosenthal, heeft het pand niet nodig. Het samenspel tussen eigenaar en huurder ligt er zo dik bovenop dat Borghof-Mulder (de rechter) verklaarde niet aan zo'n spel mee te doen. Het conservatieve gerechtshof vindt dit soort zaken volkomen rechtmatig zodat Rosenthal in 'zijn gelijk' wordt gesteld. De advokaten Reinhold en Huet en het gerechtshof zien de sociale belangen over het hoofd en negeren de woningnood! Wij spelen dit spelletje niet mee!
17-8-81/1 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Al meer dan 15 jaar ...
(1) de bewoners van Singel 445 & sympatisanten.
(2) folio, Light Italic, kopjes: el.stencil, rode inkt
(3) Ams-C-rest Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/001.6.04
(5) Zie 19-8-81/3. Zie ook GA Aff 5023 (A/005558)
Nog steeds is het beleid van de gemeente erop gericht van onze stad een dode stad te maken. Er zijn al meer dan 60.000 geregistreerde woningzoekenden. Goede betaalbare woningen worden gesloopt voor te weinig en te dure nieuwbouwwoningen. En als ze niet gesloopt worden, dan laat de eigenaar ze wel verkrotten. Duizenden worden hierdoor gedwongen een deel van hun gas- of huurrekening niet meer te betalen. De gemeente faalt in het voeren van een behoorlijk huisvestingsbeleid. Zo namen in december 1980 12 mensen hun woonrecht in eigen hand en kraakten Singel 445, dat reeds twee jaar leeg stond. Sindsdien zijn de eigenaren Langemeier & de porseleinwinkel Rosenthal in het geniep bezig de bewoners er via een smerige juridiese truuk uit te werken. Het Gerechtshof stelde de eigenaars in het gelijk. Het pand moet gebruikt gaan worden voor de opslag van porselein, hoewel Rosenthal 100 meter verderop de beschikking heeft over een leegstaande opslagruimte! Wij eisen aankoop, vordering of onteigening van Singel 445 ten behoeve van betaalbare huisvesting. Weer dreigt de gemeente problemen met geweld 'op te lossen', in plaats van met een behoorlijk beleid. Waar mensen proberen zelf hun problemen op te lossen kunnen ze rekenen op een afstraffing door politie of leger. We rekenen op de steun van allen die in een leefbare stad willen wonen.
17-8-81/2 LAATSTE WAARSCHUWING 17 aug We zijn er weer!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, blauwe en rode inkt, Courier, foto, tekeningen
(3) Ams-C-Jord Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Voor Singel 445 zie ook GA Aff 5148 (A/005634)
(6) Laatste Waarschuwing
Nieuws over Singel 445. De eigenaars huurden de meest louche advokatenmaffia van Amsterdam in, het kantoor Boekel, Empel en v.Drilling, in de personen van Reinholdt en Huet. Zij gebruikten een juridiese truuk. Al vrij snel kwam de 1e prikaxie bij het advokatenkantoor. Het pand kan na 23 augustus ontruimd worden. Rosenthal wil blijkbaar geen krakers boven het porselein, maar nu krijgen ze krakers door hun porseleinkast. 20 Augustus manifestatie voor 445 op het Koningsplein. Dan komt ook de 445-brochure uit.
De blaaskop gaat gesloopt worden.
De dubbele worst heeft z'n/'r arob-prosedure gewonnen. Eigenaar weerents vond dat het huis bedrijfsruimte was.
De horekabond is toch nog met een huurkontrakt gekomen. Drie weken konstante dreiging, prikaksies waren de drijfveren. 11 Augustus was er stedelijk alarm. De ruiten van de horekabond gingen in. Onzin om moeder en kind niet aan 't gdh voor te dragen als nieuwe bewoonsters, terwijl 't gdh dit zelf al voorgesteld had.
Vanaf 25 augustus Tuwat-spektakel in Berlin.
Twee vrouwengroepen hebben eerste passeerdersdwarsstraat 4 gekraakt (eigenaar Euro-office b.v.7, 1½ jaar leeg). Toch eenmaal in de buurt werd er later een pandje bij gekraakt.
Alle softe, vriendelijke aksies ten spijt, is dodewaard nog steeds niet dicht. Er wordt na de derde dinsdag in september een aksieweek gehouden. Demonstraatsie, diskussie, aksies tegen elektrisiteitsbedrijven, tegen arnhemse instellingen waar de atoomlobbie zetels en eindelijk wat leuks: hoogspanningsmasten worden omgezaagd.
Een jaar geleden is de PH ontruimd en de ruwbouw op prinseneiland gekraakt. Vanaf de 19e manifestaatsie van een week.
29 Augustus open huis in amsterdams grootste ruïne, de Grrr-Wetering. We nemen haar weer in gebruik!
17-8-81/3 17-8-81 Amsterdam Aan het personeel van Rosenthal
(1) De bewoners van Singel 445
(2) Bruxelles
(3) Ams-C-rest Werk Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 032/001.6.02
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 27 (22-8-81) p.4
Wij ontvingen van u het volgende briefje: "Protesteren in Amsterdam is gek! Doe dat maar in Duitsland, wij willen het niet altijd schoonmaken. Personeel. Instruktie voor ontruiming komt van Rosenthal, Duitsland". Wat moeten we met dat briefje? Het personeel van Rosenthal in Amsterdam werkt toch mee met de leiding in Duitsland? Gaat het personeel niet akkoord met de ontruiming? Of hoe zit dat? Hoeft de uitbreiding van de opslagruimte niet door te gaan als dit gebeurt ten koste van woonruimte? De bewoners van Singel 445 horen graag meer over het standpunt van het personeel van Rosenthal.
18-8-81/1 BRENG EEN STUDERENDE ONDER DAK
(1) Intree-kommissieASVA en ABO
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
Dit jaar komen 6000 jongeren naar Amsterdam om een studie te beginnen. Studenten hebben een inkomen dat beneden het bijstandsminimum ligt, de woonlasten in studentenflats zijn niet meer op te brengen. Daarom wordt de woonlastverhoging massaal geboykot. Onze eisen: betaalbare woonlasten en uitbreiding jongerenhuisvesting. Met de aktie Pak een hamer, bouw je eigen kamer willen eerstejaars door het bouwen van hutten op de Dam aandacht op hun problemen vestigen. Geef een kamer op.
18-8-81/3 3.000 AMSTERDAMMERS BEDREIGD MET DEURWAARDER
(1) Woonlasten Commitee Studentenhuisvesting
Algemeen Bewoners Overleg
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ond-tert Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Evenals de Amsterdamse huurdersverenigingen, verenigd in het OBASA, voeren de bewoners van de Stichting Studenten Huisvesting aktie tegen de extreem hoge woonlasten. De achterblijvende lonen en stijgende woonlasten treffen de laagste inkomens. Een student moet tussen de 25% tot 30% aan woonlasten opbrengen. Drieduizend bewoners van SSH-panden, verenigd in het woonlasten committee van het Algemeen Bewoners Overleg, weigeren sinds maart 1980 alle woonlasten verhogingen. Dit heeft er toe geleid dat onze problemen zowel door de SSH als de Kamercommissies erkend worden. Construktieve oplossingen zijn nog niet in zicht. De SSH dreigt de boycottende studenten met deurwaarders. We blijven eisen: geen deurwaarders, (studenten)inkomens omhoog, energiebesparende maatregelen in de panden en betaalbare woonlasten.
19-8-81/1 BESTE BUURTBEWONERS, WINKELIERS EN BLOEMENKOOPLIEDEN
(1) (de bewoners, Amsterdamse krakers en sympathisanten)
(2) folio, Light Italic
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.6.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 27 (22-8-81) p.3
Singel 445 is sinds december 1980 vanaf de 2e verdieping gekraakt. Het had 2 jaar leeggestaan. Nu moeten mensen wijken en moet goede woonruimte opslagruimte voor porcelein worden. Op 23 augustus, na een juridiese truc, kan er ontruimd worden. De bewoners hebben op hun beurt een kort geding aangespannen, waarin zij eisen dat zij betrokken worden in het proces tussen eigenaar Langemeyer en huurder Rosenthal. De bewoners nemen het niet dat zij zomaar op straat kunnen worden gezet voor porcelein, terwijl een eigenaar 2 jaar een huis leeg kan laten staan. Er wordt geprobeerd de gemeente zover te krijgen dat ze het huis aankoopt, vordert of onteigent, net zoals bij Singel 500. Wij proberen de overlast niet te groot te maken en wij willen van andermans spullen afblijven, tenzij het gaat om leegstand of ander misbruik van woonruimte, ten koste van woningzoekenden.
19-8-81/2 'T SEEPAERT een jaar bewoond
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, oranje, rose, groen, blauw, geel of wit papier, el.stencil, 12" Courier
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 030/004.5.01
(5) Zie ook GA Aff 5101 (A/005055)
Een week na de ontruiming van de Prins Hendrikkade werden de panden Prinseneiland 123 t/m 137 gekraakt door de ex-bewoners van de Prins Hendrikkade, ook wel 'slopers' genoemd. Panden zonder sanitair, elektriciteit, verwarming, schoorstenen, muren en vaak zonder ramen. Nu wonen wij er nog steeds. Na dit jaar willen we aan de buitenwereld laten zien wat er aan 'stadsvernieuwing' uit onze handen kan komen door een open week van 19 t/m 26 augustus met films en rondleidingen. Zaterdag open dag, maandag liveuitzending op Radio Stad met forum, woensdag feest. Schaefer komt, u ook?
19-8-81/3 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Al meer dan 15 jaar ...
(1) de bewoners van Singel 445 & sympatisanten.
(2) folio, Light Italic, kopjes: el.stencil, rode inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/001.6.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 27 (22-8-81) p.2. Zie 29-8-81/5. Origineel op SA (map 032/001.6.02)
Zelfde tekst als 17-8-81/1, toegevoegd het adres van het informatiecentrum en het gironummer van het steunfonds.
21-8-81/1 Zie ginds komt de stormram.
(1) een loeiende koevoet produktie
(2) dubbelz., A4, off-set, logo/tek., tekeningen
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
Liederen voor het Open Huis van de Grote Wetering. Tekst van de liederen Zie ginds komt de stormram (/waar komt ie vandaan/hij komt langs de nachtwacht/ik zie hem al staan), Lied over de PHKade (De burgemeester op de kade/wat schuchter lachend toen hij zei/er is nog niemand doodgeschoten/ben je niet blij), Daar is de huisbaas (we zijn als de dood dat hij centen komt halen), Gerard Bakker stadsherstel (dat zootje moet niet langer klooien/nu moeten wij met stenen gooien), Aan ieder die het hoort (Het stadsbestuur geeft geld/niet voor huizen maar voor geweld), Het grote keizer lied en het Lied van de werkelozen.
28-8-81/1 LAATSTE WAARSCHUWING 28.8.'81 SINGEL 445
(1) 1: anoniem
2: Onkruit
(2) dubbelz., A4, off-set, Courier, foto's
(3) Ams-C-rest Oorlog Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 010/001.1.01
(5) Ook meegeniet in Grachtenkrant 28 (8-9-81) p.37-38
(6) Laatste Waarschuwing
1: Nieuws over Singel 445. 20 Augustus was er een manifestaatsie om meer mensen er bij te betrekken. 'Huurder' Rosenthal -die een porseleinwinkel onder ons heeft- is bang en vraagt twee weken uitstel om zich te bezinnen. Het haalbaarheidsonderzoek was positief uitgevallen. Dit houdt in dat onze plannen voor verbouw goedgekeurd zijn. De gemeente kan nu een bod op ons pand doen. Dagelijks komen er persmuskieten langs, maar alleen de waarheid en een grieks anarchisties periodiekje zijn geïnteresseerd in de achtergronden en praten over woningnood in plaats van over koelkasten op het dak. Het infosentrum is op S504 (Singel 504, fp). 7 September in Paradiso solidariteitsfeest voor Singel 44vijf.
Vanaf maandag kan Weteringschans 89 ontruimd worden.
Volgende maand wil de gemeente al met de sloop van de blaaskop beginnen zonder onderzoek naar mogelijkheden voor renovaatsie. Woensdag wordt er op het stadhuis over vergaderd. Er vertrekt vanaf kraakkafee Kan-Ie een blaastocht. Zaterdag groot schilder- en opknapfestijn.
2: Dito als 29-8-81/1.
28-8-81/2 DE LAATSTE WAARSCHUWING. ... TUWAT
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, Courier, foto's, voorkant: off-set; achterkant: el.stencil
(3) Ams-W-Spa Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 010/001.1.01
(5) Ook meegeniet in Grachtenkrant 28 (8-9-81) p.35-36. Voor Van Ostadestraat 4 zie ook 15-11-93/1
(6) Laatste Waarschuwing
1: Het Tuwat-spektakel in Berlijn is losgebarsten. Het was al snel Zoff toen een bajesdemo naar de Moabitknast verstoord werd door 50 Teddies (rechtsradikalinskis) gesteund door 1500 Bullen. Brandende barrikade(s) en entoesjast reagerende gevangenen. Bärlin stroomt vol met chaoten en hippies. Uit protest tegen het tegenhouden van mensen bij de DDRgrens (dus geen helmen of zo openlijk meenemen) zijn in Brln brandende vuilniszakken over de Mauer gesmeten. Programma: konsert van Tangerine Dream, vrouwen demo, anti-kriegsdemo, Tuwat demo, themadiskussie over media, generaal Haig (bedenkwat), themadiskussie 'staatspoen', knastdemo en mani over kernenersjie.
Wielingenproces op 4 september.
De 8 van Zeebrugge (tegenhouden Andreas Smits, volgeladen met radioaktief afval) zijn veroordeeld tot 1 à 2 jaar gevangenisstraf en het parket is voor ons in hoger beroep gegaan. Dit zal plaatsgrijpen in Bergen (Mons) op 23 september. Als aktie zoeken ze 1000 getuigen. Voor 1 oktober zullen nieuwe vaten radio-aktief afval Zeebrugge verlaten.
Spaarndammerdijk 171 is een gekraakte GDHetage en maandag 31 augustus komt Braam (deurwaarder Braan, fp) langs om te kijken hoeveel smerissen er nodig zijn om 't leeg te krijgen.
12 September wapensjow op Soesterberg. Dit vraagt om akties.
Martin, opgepakt bij de struys-toestanden op 3 juli vorig jaar, is vrijgesproken.
We hebben de brug in Heumen in brand gestoken tegen de aanleg van rijksweg 73.
In amsterdamse koffiehuizen worden de laatste tijd invallen gedaan. Ineens lijkt hasj net zo gevaarlijk als heroïne te zijn. Autonome akties van de verschillende politie buroos die invallen, ze doen maar raak.
Nieuws over de bezettingen op universiteit en sociale akademies.
1 September tussen Petten en IJmuiden geweldloze blokkade (van radioaktief afval, fp).
Nieuws over de Buurtwinkel Indische Buurt.
Perugine en Vetro (Belaflus bv i.o.) hebben hun kort geding tegen de Weesperzijde 63 verloren. Vetro is een nogal heetgebakerd persoon. Er bestaat dus een kans dat zich binnenkort een knokploeg aandient. Iets wat we ze eigenlijk sterk moeten ontraden. Hun broodjeszaak op Prinsengracht 454 zal natuurlijk niet ongemoeid worden gelaten als een knokploeg gaat optreden. Evenals Blasiusstraat 46, L.Leidsedwars 172. Ook hebben ze nog het een en ander leegstaan: Van Ostadestraat 4 en Gr.Florisstraat 9.
29-8-81/3 de TOEKOMST van de grote wetering
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 28 (8-9-81) p.24. Zie -9-81/11
Met de beslissing van de Raad van State zijn de bouwplannen van Gerard Bakker definitief goedgekeurd. Op het terrein van de Grote Wetering moeten luxe-appartementen, kantoren, winkels en een parkeergarage komen. Bovendien heeft Bakker door de -inmiddels populaire- juridische truuk een ontruimingsbevel voor Weteringschans 89 weten te krijgen. Gezien de financiele situatie van G.W.Bakker is direkt bouwen na de sloop van 89 uitgesloten. De Friesch-Groningse Hypotheekbank heeft Bakker 5 miljoen gegeven tot nu toe, terwijl de bouw nog moet beginnen. Het huidige bouwplan is niet rendabel. Alleen de exploitatie van veel kantoren kan genoeg geld opbrengen. De eerste wijzigingsaanvraag ligt al op het gemeentehuis. Zal de gemeente over een paar jaar weer zeggen: 'We hebben het niet gewild, maar we konden er niets aan doen'?
29-8-81/4 RAAD VAN STATE GEEFT GERARD BAKKER GELIJK
(1) anoniem
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, elite, tekeningen van Hergé
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Tekst in: Grachtenkrant 28 (8-9-81) p.12-13
Bij de Raad van State heeft Gerard Bakker drie zaken gewonnen tegen de gemeente: hij mag de te bouwen garage in en uitrijden, er mogen drie woningen onttrokken worden en hij hoeft de kosten voor herstel van de illegale sloop van nr.89 niet te betalen. Schaefer stelde eind 1979 in de gemeenteraadskommissie voor de bouwvergunning te verlenen met als motivatie dat er andere mogelijkheden over bleven om Bakkers plannen te verhinderen. Misleiding van de gemeenteraad dus. De advokaat van de gemeente heeft geweigerd om zich voor de Raad van State te verdedigen. Hetzelfde gebeurde in mei 1980 toen Bakker in beroep ging bij Gedeputeerde Staten. De gemeente doet niets anders dan figuren als Bakker steunen bij hun plannen. Laat daarom het gelul van zogenaamde progressieve PvdA-gemeenteraadsleden als Keune en Genet, alsof B&W alles ondernomen hebben om zich tegen Gerard Bakker te verzetten, nu eens eindelijk afgelopen zijn. De uitspraak van de Raad van State is de kroon op het spekulanten-steun-beleid van B&W.
29-8-81/5 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Al meer dan 15 jaar ...
(1) de bewoners van Singel 445 & sympatisanten
(2) dubbelz., A4, Light Italic
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/001.6.02
Grotendeels zelfde tekst als 19-8-81/3.
29-8-81/6 KOP OP de BLAASKOP houdt niet op
(1) (de bewoners van de Blaaskop)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, cubic elite, tekening
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 037/001.1.01
(5) Zie ook GA Aff 5381 (A/004829)
In juni hebben de bewoners van de Blaaskop (kop Wibautstraat, Ruyschstraat, Blasiusstraat) laten zien wat zij onder een onderhoudsbeurt verstaan: wat de gemeente jarenlang heeft nagelaten is in één keer door de buurt opgeknapt. Alle kozijnen aan de Wibautstraat zijn (grieksblauw) geverfd! We willen aantonen dat de huizen nog goed bewoonbaar zijn. De projektgroep van de gemeente denkt er anders over: in november moet de Blaaskop gesloopt zijn. Wij eisen van de gemeente een technies onderzoek van de panden en een haalbaarheidsonderzoek naar een renovatie. Ook de bewoners van de nieuwbouw staan achter deze eis. Op 2 september komt ons verzoek voor een onderzoek in de commissie stadsvernieuwing. 29 Augustus gaan we verder met verfen. Kom 2 september naar de commissie stadsvernieuwing.
31-8-81/1 PANIEK EN WILLEKEUR BIJ HET G.D.H. ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, geel of groen papier, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-W-Spa Wonen Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 002/006.2.01
(5) Verspreid bij het verhinderen van de ontruiming van Spaarndammerdijk 171
Willekeurige mensen zoals U en ik krijgen de klappen. Nog nooit is bij het GDH de nood zo hoog geweest. Het aantal ingeschreven woningzoekenden is de 60.000 gepasseerd en groeit met 500 per maand. Enkele jaren geleden zijn we begonnen met het tegenhouden van ontruimingen. We aksepteerden het niet meer dat de ene woningzoekende op straat gezet werd om een andere te laten wonen. We hadden sukses! Mensen die bij het GDH werkten besloten uit onvrede over het GDH tot een staking op 10 februari 1980. Ambtenaren lieten ons weten dat het ontruimingsbeleid een tijd stilgelegd was. Veel klandestiene bewoners werden gelegaliseerd. Zij hadden volgens het GDH dus terecht gekraakt! Er werden plannen verzonnen om een ander distributiestelsel te maken. De helft van de woningzoekenden zou 'verdwijnen', maar mooi zonder woning. Alleen door meer huizen te bouwen kun je de woningnood oplossen. Het leek erop dat het GDH begon te snappen dat de hele poespas met urgentiebewijzen, woonvergunningen enz.verspilling van moeite, tijd en geld is. Weer gaat het GDH in haar eigen fabels geloven, weer gaan ze de ene woningzoekende voor de andere ontruimen. Op willekeurige manier worden er twee mensen uitgepikt. Het wordt tijd dat het GDH ophoudt met haar geleuter over op je beurt wachten. Als u nog langer wacht, dan komt u niet meer aan de beurt! En dat hebben de bewoners van de Spaarndammerdijk en de Wittenkade ook gezien. Er lopen hier nu mensen van het kraakspreekuur rond. Bij hen kunt U informatie krijgen.
31-8-81/6 ,HELP !, Na jarenlang zonder woning te hebben gezeten ...
(1) (bewoonster + sympatisanten) (van Spaarndammerdijk 171, fp)
(2) dubbelz., A4, blauw papier, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/006.3.02
(6) Origineel op SA (map 002/006.3.02)
Na jarenlang weggestuurd te zijn bij het G.D.H.-loket beslot de huidige bewoner van Spaarndammerdijk 171 om maar op een woning te kruipen die leegstond. Op de achterkant staat een bevel tot ontruiming van de overheid. Iedereen zou zich dood schrikken. De gemeente: wij praten niet, u moet gewoon ophoepelen. Nu weet de bewoonster dat er een overval van de politie zal komen, dat ze met geweld op straat gegooid zal gaan worden, dat haar spulletjes in een vuilniswagen gesmakt zullen worden. De bewoonster besloot: ik blijf! Ik blijf, al sta ik te trillen op m'n benen. Ze trommelt vrienden op die bereid zijn voor de deur te gaan staan en tegen deurwaarder Braan en de politie te zeggen: jullie komen er niet in. Ook wij (bewoonster + sympatisanten) zijn doodsbang voor geweld, maar moeten we daar altijd maar voor opzij gaan? We willen het liefst gewoon praten met de gemeente, alles tot een vreedzame oplossing brengen.
-9-81/8 De Blaaskop blijft. Openbaar forum Stadsvernieuwing of Stadsvernieling.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, 10" Courier, foto, tekeningen
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
14 September forum Stadsvernieuwing of stadsvernieling, van Ostadestraat 233. Aan alle Amsterdamse mensen en omstreken. Onder het motto van in stand houding, is er de afgelopen jaren meer dan ooit gesloopt in 19e eeuwse wijken. Het lijkt op het voortzetten van een bekend spelletje: kaalslag en nieuwbouw. Toch wonen alweer jaren mensen in die huizen die gesloopt moeten worden. Onrendabel, niet stimulerend voor de werkgelegenheid, maar je kan tenminste een spijker in de muur slaan als je een schilderijtje op wil hangen. Zonder toestemming van de woningbouwvereniging te vragen. Laten we ons nog langer koeioneren door haalbaarheidsonderzoeken? Als je niet rendabel bent, ben je ook niet sosjaal. Nog steeds laten veel mensen in slooppanden zich uitspelen tegen 'sosjale' nieuwbouw. Omdat de gemeente dan via jouw huursubsidie rendabel draaien kan (d.w.z.poen uit den haag vangen)!
-9-81/10 ALARM De laatste jaren zyn ...
(1) anoniem
(2) A4, rose papier, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 002/006.3.02
(5) Origineel op SA (map 002/002.3.02)
De laatste jaren zijn al veel gdh ontruimingen tegengehouden. In april besloot het gdh hier een eind aan te maken; vier woningen werden als testcase aangewezen. Inmiddels zijn twee van deze woningen gelegaliseerd. De bewoner van de wittenkade wacht nog steeds op een tweede ontruimingspoging. Voor de spaarndammerdijk was het 31 augustus zo ver. De politie liep stuk op een overmacht van krakers en buurtbewoners. De ontruiming mislukte voor de tweede keer. Binnenkort komen ze voor de derde keer. De woning wordt nu konstant bezet gehouden. Bij alarm zal de hele stad afgebeld worden en gaan de radio, de scannerploeg en een alarmcentrum in werking. Als we ons nu niet verzetten zal het aantal ontruimingen opgevoerd worden tot 100 per week. Primeur: een mobiele broodjes en koffie wagen zal overal bij aanwezig zijn.
-9-81/11 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN HET LAATSTE DEEL VAN DE GROTE WETERING ONTRUIMEN?
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 28 (8-9-81). Zie 29-8-81/3
Onlangs verkondigde G.W.Bakker dat hij met een procedure bezig was om Weteringschans 89 te ontruimen. 29 Augustus kregen we bericht dat hij het voor elkaar gekregen heeft. Een eigenaar zoekt een zogenaamde belanghebbende (in dit geval sloopbedrijf Jan Bakker), hij sluit hiermee een kontrakt om het pand leeg op te leveren. Deze afspraak komt hij natuurlijk niet na. Vervolgens laat hij de zogenaamde belanghebbende een proces aanspannen tegen zichzelf. Bij de Amsterdamse rechtbank mislukt deze truuk meestal, maar in hoger beroep bij het Hof lukt het wel. De uitspraak van het Hof dwingt de eigenaar ertoe om aan zijn verplichtingen te voldoen. Gevolg: het pand wordt ontruimd. De bewoners worden de dupe, hun belang komt nergens naar voren. De plannen van G.W.Bakker voor het Grote Wetering terrein hebben nu al 5 miljoen gekost, geleverd door de Friesch Groningse Hypotheekbank. Alleen veel kantoorruimte zou de zaak nog rendabel kunnen maken. De eerste wijzigingsvoorstellen voor de Grote Wetering liggen al op het gemeentehuis. Nu kan de gemeente nog ingrijpen, maar als ze blijft buigen voor spekulantenbelangen houdt alles op. Daarvoor laten we ons niet op straat zetten.
-9-81/22 AAN ALLE KRAKERS De kraakgroep Oudeschans ...
(1) Kraakgroep Oudeschans
(2) A4, rode inkt, Light Italic, kader en kaartje: el.stencil, zwarte inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
De kraakgroep heeft onlangs de panden Oudeschans 61/65 gekraakt. Drie pakhuizen die vier jaar hebben leeggestaan. Eigenaar is Israel Zwaaf Vastgoed B.V. De panden bieden woonruimte voor 30 mensen. We hopen op jullie te kunnen rekenen in geval van moeilijkheden.
-9-81/32 Aan aLle AmsteRdaMse mensen! Omdat we het idee hebben ...
(1) De bewoonsters/ers van S445
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/001.6.02
(5) Tekst in: Grachtenkrant 29 (21-9-81) p.10 (zie ook p.14)
Ro$enthal heeft een tweede uitstelperiode gevraagd tot 25 september. Ondertussen probeert de gemeente ons te kopen. Jan Schaefer wil voortaan aankopen op voorwaarde dat de bewoners/sters een woonkontrakt ondertekenen: akkoord met de verbouwplannen, huur betalen (zonder huurbescherming) en het pand wordt slechts wind en waterdicht gemaakt. Wij zouden akkoord moeten tekenen met een verbouwing tot luxe HAT appartementen met bijbehorende huur! Dit is geen woningnood oplossen, maar een transaktie tussen 2 spekulanten. De Gemeente wil alleen aankopen om een rel van enkele miljoenen tegen te gaan en niet om iets aan de woningnood/spekulatie te doen.
-9-81/39 Beste buurtbewoners, Ongeveer twee jaar geleden hebben wij 54 huis in de van Boetzelaerstraat gekraakt, ...
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, 12" Courier
(3) Alt.lev-dr Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/006.2.01
Twee jaar geleden hebben wij 54 huis in de van Boetzelaerstraat gekraakt. Coco, een heroïnedealer die in onze straat woont, heeft van twee weken leegstand gebruik gemaakt om de woning aan een kollega-dealer te verkopen voor 2000 gulden. Maandag 7 september heeft de politie een inval gedaan. Om te voorkomen dat de woning weer gebruikt zou worden om heroïne te verhandelen, hebben wij 11 september herkraakt. Tijdens de verhuizing verscheen de politie: met knuppels werden krakers mishandeld en verrichtte de politie 5 arrestaties. Het was niet de bedoeling de kraakaktie te verhinderen, maar om een aantal krakers in elkaar te rammen. Na de kraak is een delegatie van buurtbewoners naar politieburo Warmoesstraat gegaan om solidariteit te betuigen met deze kraak.
-9-81/40 KRAAKKRANS IN DE KOEVOET voor media-bewuste mensen ... MEDIA NOOD
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Courier, tekeningen
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 012/004.4.01
(6) Wrs.verspreid als bijlage bij de Kraakkrant
Kraakkrans in de Koevoet voor media-bewuste mensen, 5 september. Omdat we willen weten wat we willen. Waardoor zit de Kraakkrant in het slop? Eind vorig jaar was er het voornemen om twee-wekelijks uit te komen om sneller te kunnen funktioneren. En om meer te betekenen voor andere mensen dan krakers. Het is er niet van gekomen. De Laatste Waarschuwing, beperkt tot direkte informatie-verspreiding binnen de beweging, bloeit als nooit te voren. Op de oude voet doorgaan ziet niemand binnen de redaktie van de KK zitten en dus besloten we het laatste nummer te wijden aan de beweging en haar media. Maar beweegt er nog wel wat in de bewegingsmedia? De laatste keer dat er over dit onderwerp in het openbaar is nagedacht, was tijdens de Vrije Keyser diskussie vorig jaar. Heeft het medium kroeg de strijd gewonnen? Toen er nog nauwelijks sprake was van een stedelijke kraakbeweging was de informatieverspreiding voldoende om elkaar te bereiken. Eigenlijk pas sinds de Groote Keyser wordt er gesproken over DE kraakbeweging. De beweging begon uit haar krachten te groeien. De gedeelde ideologie ging niet verder dan 'we pikken het niet', 'kraken gaat door' en 'de rechtsorde van P.is de onze niet'. Anderen kozen voor het oude vertrouwde buurtwerk of voor het verder bouwen aan eigen projekten. De diskussie over wat te doen met de politieke macht of hoe de verbinding met die andere groepen inhoud te geven: dat alles is nooit van de grond gekomen. En daarom kun je niet meer spreken van DE kraakbeweging. Politieke avonturiers à la de autonomen hadden vrij spel. Het spektakulaire beeld van de beweging werd verengd tot ad hoc verzet tegen politie-justitie-rechtspraak-B&W-Leegstandswet enzovoort. De KK is nooit verder gekomen dan het aangeven van de diskussie en het signaleren van spanningen. De kraakkrant heeft als platform nooit echt gewerkt. Dit kwam door het maandelijkse verschijnen. Maar ook heeft het te maken met het ontbreken van een diskussie-traditie. De kraakkrant heeft zich al te zeer opgehangen aan de 'kraakbeweging'. Sinds april zijn mensen bezig met de opzet van een subversieve wekelijkse stadskrant. Er beweegt meer dan de kraakbeweging.
-9-81/42 BIJEENKOMST SOLIDARITEITSKOMITÉ help bewoners pension bonifatius uit de brand
(1) 1: het kommittee.
2: namens de bewoners van pension Bonifatius
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil
(3) Ams-O-Wib Mhg Wonen
(4) SA / SA 036/001.1.09
1: Het valt te verwachten dat Huize Lydia binnenkort in gebruik genomen gaat worden. Wolffensperger heeft nog niet voldaan aan onze eisen m.b.t.minimumnormen van leefbaarheid in dit opvanghuis. Door aktievoeren is bereikt dat er in plaats van 70 nu 50 mensen (tijdelijk) gehuisvest zullen worden, alleenstaanden krijgen eigen ruimtes, er mag wat meubilair meegenomen worden en er mag ook na 24 uur bezoek ontvangen worden. De essentie van onze eisen, menswaardige opvang, blijft overeind staan. Op een grote aktievergadering 17 september in het Wijkopbouworgaan Oosterpark worden aktievoorstellen besproken om onze eisen d.m.v.een vrij radikale en spektakulaire aktie kracht bij te zetten.
2: Open brief aan wethouder Wolffensperger. Michael Bruinsma, die dit pension gehuurd heeft van Ronald van der Putten, is met al z'n B.V.'s failliet verklaard. De curator laat binnenkort de levering van gas en elektra aan pension Bonifatius stopzetten. Wij stellen de gemeente hiervoor aansprakelijk. Desondanks hoeft de gemeente niet te verwachten dat we nu spoorslags naar Huize Lydia vertrekken. Er is namelijk geen garantie dat er op een moment niet toch 70 mensen gehuisvest worden, het aantal vierkante meters per persoon is te klein en er zijn geen mogelijkheden om kleren te wassen. Nog steeds voldoet Huize Lydia niet aan de meest minimale normen voor een menselijke manier van wonen.
1-9-81/2 Amsterdam, 1 sept. 1981 Beste mensen, We zijn weer eens op bezoek bij het G.D.H.!
(1) Verschillende kraakgroepen, Amsterdam
(2) dubbelz., A4, 12" Courier
(3) Ams-W-Spa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/006.2.01
We zijn weer eens op bezoek bij het G.D.H.! Aanleiding is een tweede ontruimingspoging maandag van een woning aan de Spaarndammerdijk 171. Deze is door verzet van buurtbewoners tegengehouden. Weer probeerde het G.D.H.de ene woningzoekende voor de andere te ontruimen. Er zijn nauwelijks meer woningen te verdelen. Dit stadsbestuur slaagt er in de voorraad huurwoningen te verkleinen: door meer te slopen dan te bouwen, toe te laten dat door spekulatie het bestand van goedkope huurwoningen met duizenden per jaar afneemt en door belang te hechten aan zinloze prestige-objekten. Vele kantoren, luukse appartementen e.d.worden gebouwd op stukken grond waar vroeger huurwoningen op stonden. Bepaalde ekonomische belangen wegen zwaarder dan de schreeuwende behoeftes van de bevolking. Zo'n stadsbestuur kan rekenen op sociale konflikten. Als reaktie op dergelijke konflikten zijn instanties ontstaan, die de scherpe kantjes van maatschappelijke problemen moeten verzachten, zoals bijvoorbeeld het G.D.H. Dit woningverdeelapparaat heeft een probleemverdoezelende funktie gekregen: mensen met urgente woonproblemen krijgen daar een urgentiebewijs met het verzoek nog een aantal jaren onder de brug te blijven slapen. Bij de woningzoekende wordt de indruk gewekt dat er aan zijn probleem wordt gewerkt. Dat 'werken' komt steeds vaker neer op het ontruimen van een medewoningzoekende. Wanneer deze ontruimd is en op zijn beurt bij het G.D.H.aanklopt, krijgt deze te horen dat er ook aan zijn probleem gewerkt wordt. Het G.D.H.kan niet funktioneren, want aan de essentiële voorwaarde, nl.een voldoende woningvoorraad, wordt niet voldaan. Het G.D.H.heeft nog maar één funktie: het bedonderen van de woningzoekende. Deze instantie moet verdwijnen. Hiermee proberen we vandaag een begin te maken.
13-9-81/1 Amsterdam, 13 september 1981. Aan de buurtbewoners, Vandaag hebben de bewoners ...
(1) de bewoners. (van deze maand te slopen woningen aan de Haarlemmerweg, fp)
(2) A4, wit, blauw of oranje papier, 12" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB SA / UB 191.1 SA 002/006.2.01
Voor de tweede keer dit jaar hebben we het Peridagebouw aan het Nassauplein gekraakt. Bewoning dreigde vertraagd te worden omdat de meubelfabriek pas na een hogere 'schade-vergoeding' van de gemeente uit het niet-gebruikte pand wil vertrekken.
14-9-81/3 Beste buurtbewoners, Vanmiddag om 16.00 uur hebben wij v.Boetzelaerstraat 72-hs. herkraakt.
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, kringlooppapier
(3) Alt.lev-dr Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/006.2.01
Vanmiddag hebben wij v.Boetzelaerstraat 72-hs herkraakt om te voorkomen dat er zich weer een harddrugs-dealer in onze buurt vestigt. Coco, een drugshandelaar, wil voor de zoveelste keer een gekraakt huis doorverkopen. Om te voorkomen dat de herkraak uit de hand loopt, roepen wij u op onze aktie te ondersteunen. Wij onderkennen dat wij vrijdag de fout hebben gemaakt opgefokt tegen de politie te reageren. Desondanks is het hardhandige politieoptreden schandalig te noemen. Op politieburo Warmoesstraat is een arrestant 2½ uur ondervraagd door 8 rechercheurs die hem voortdurend schopten en sloegen. In de cel is hij met een stoel bewerkt. De officier van justitie weigerde de verwondingen van deze arrestant te onderzoeken. De advokaten werd pas na 24 uur toegang verleend. Ook vandaag is er de advokaten toegang geweigerd, omdat het zogenaamd te druk was op het buro. Geen heroïnehandel en geen politiegeweld in deze buurt!
14-9-81/6 Wijkopbouworgaan Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt ... Buurtbewoners, onlangs hebt U een papiertje in de brievenbus gekregen ...
(1) Wijkopbouworgaan Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt
Buurtcomité Witteneiland
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, elite, st.pen, tekeningen, achterkant: kaartje
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
U bent uitgenodigd voor vergaderingen van de Ambtelijke Project Groep over de stadsvernieuwing op het Witteneiland. Het buurtcomité is niet in de organisatie van deze vergaderingen gekend. Wij hanteren het standpunt dat zaken betreffende het Witteneiland in z'n totaliteit bezien moeten worden. Vandaar dat het buurtcomité de eerste twee vergaderingen heeft geboycot. Toch roepen wij U op wel naar de derde vergadering over wonen te gaan. Hier stellen wij dan ook zaken betreffende winkels en bedrijven aan de orde. 19 Oktober in de Koperen Knoop. De uitgangspunten van de ambtenaren verschillen nogal met die van het buurtcomité. Het comité wil meer nieuwbouw, meer winkels in de Tweede Nassaustraat, bedrijven langs de Kostverlorenvaart vervangen door woningbouw, de binnenterreinen moeten groen worden, de woonbestemming van het Perida-gebouw moet gehandhaafd blijven en de jongerenhuisvesting Jacob Catskade/De Wittenstraat moet gerealiseerd worden.
Op de buurtvergadering van 4 juni is besloten: meer groen en meer kinderspeelplaatsen en ontruiming van de illegale autosloperij. Volgens de Ambtelijke Projectgroep werd de sloperij aangezegd te stoppen, maar het huurcontract werd door het grondbedrijf verlengd. Hebt u hinder van dit illegale bedrijf? Kom naar de vergadering!
15-9-81/2 Beste buurtbewoners, Vorige week maandag werd voor de tweede keer geprobeerd ...
(1) bewoners en sympatisanten
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 12" Courier
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) GA SA / SA 002/006.3.02
G.D.H.wil voor de derde keer proberen de woning Spaarndammerdijk 171 te ontruimen met 200 man mobiele eenheid. De distributievoorraad is zo klein dat de belangrijkste funktie van G.D.H.ontruimen is. Het verdoezelt het woningnoodprobleem, smoort protesten aan het loket en maakt de woningnood acceptabel. In 19-eeuwse wijken neemt 50% van de Amsterdammers het woonrecht in eigen hand. We zullen ons tegen gewelddadige ontruiming verzetten.
16-9-81/2 DE GROTE WETERING BLIJFT TEGEN CITY-VORMING
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, rose papier, el.stencil, voorkant: foto; achterkant: pica
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Voorkant ook uitgegeven als affiche
Het laatste bewoonde gedeelte van de Grote Wetering, Weteringschans 89, heeft een ontruimingsbevel gekregen. Eigenaar Gerard Bakker heeft gebruik gemaakt van een smerige juridische truc, waarbij de bewoners genegeerd werden. Bakker wil op deze plek kantoren, luxe appartementen en een parkeergarage bouwen. Wij willen natuurlijk wat beters: een sociaal woningbouwproject met ook nog andere sociale functies. De gemeente zegt dat ze de plannen van Bakker niet willen. Er is niet alleen sprake van onmacht, maar ook van onwil. In de laatste procedure onthield de gemeente zich van verdediging: het dossier was kwijt! We zullen ons tot het laatst toe blijven verzetten tegen gesjoemel tussen de hoge heren. We gaan er dus niet uit! Koop onze brochure of bouwplaat bij het Fort van Sjaako.
16-9-81/3 Beste buurtbewoners Zoals u weet hebben we afgelopen vrijdag 54 huis in de van Boetzelaarstraat gekraakt.
(1) woongroep staatsliedenbuurt.
(2) A4, wit of kringlooppapier, 12" Courier
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/006.2.05
Vrijdag hebben we 54 huis in de van Boetzelaarstraat gekraakt om te voorkomen dat dat pand een heroine centrum zou blijven. Dit stond leeg omdat de bewoners, 7 heroine dealers, gearresteerd werden. De politie reageerde op een schandalige manier. Er werd op mensen ingeslagen alsof het ging om een wraak aktie. Theo werd door vele agenten minuten lang geschopt en geslagen terwijl zijn handen geboeid waren. Naar het pand heeft de politie niet omgekeken. Erik, Ruud, Theo, Jack en Keith werden gearresteerd op beschuldiging van openbare geweldpleging. Keith, een Ierse jongen, is op het buro mishandeld. Ze hebben nog andere metodes om mensen te intimideren. 18 Uur te laat konden de advokaten kontakt krijgen met de arrestanten. Op eigen initiatief, want de politie had niets door gegeven. De arrestanten blijven voor nog eens 12 dagen opgesloten. Wraak en agressie van politie en justitie zijn gericht op mensen die niet aksepteren dat bruikbare woningen veranderen in heroine centra. Irritatie voortkomend uit onvermogen wordt afgereageerd op onschuldige mensen. De wijkraad heeft een protest brief naar de gemeente raad geschreven.
19-9-81/1 Beste buurtbewoners, De "5 van Boetzelaer arrestanten" zijn vrij.
(1) De van Boetzelaergroep
(2) A4, wit of kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/006.2.05
Ondanks de harde aanpak bij de arrestatie en de intimidatie op het politiebureau zijn de 'vijf', op de Engelse jongen na, zonder nadelige gevolgen weer vrij. De justitie dreigde met een lang voorarrest, maar kon dat dankzij de grote steun vanuit de buurt, de publiciteit en grove fouten van politieagenten niet verkopen. Zaterdag kwam de Engelse jongen vrij omdat er geen grond bleek om hem uit te wijzen. Van Boetzelaerstraat 54 en 72 huis hebben de woonbestemming teruggekregen. De opzet om de huizenhandel tegen te gaan en te voorkomen dat deze huizen opnieuw heroïnecentra zouden worden is geslaagd. In verband met nader onderzoek van de rechter zoeken wij mensen die willen getuigen van de brute wijze waarop de politie mensen sloeg tijdens de herkraak.
21-9-81/1 Over de ontruiming van de wetering en het gemeentelijk wanbeleid
(1) Krakers en sympathisanten uit: Artis, Dapperbuurt, Grachtengordel, De Pijp, Vondelpark, Weesperzijde.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, tekeningen
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
Binnenkort wordt de rest van de Grote Wetering ontruimd. Gedurende drie jaar is duidelijk geworden dat het politieke spel een korrupt spel is. De banken konden dankzij hun financiën en hun politieke kontakten een dermate grote macht vormen dat zij een democratische besluitvorming onmogelijk maakten. Verder kwam het gemeentebestuur geen beloftes na, toonde geen politieke moed, boog voor speculanten en besliste achter gesloten deuren. De positie van krakers wordt steeds slechtelozer. Wij worden allemaal bedreigd. We willen bij de ontruiming ergens een geweldloze menselijke blokkade organiseren, bijvoorbeeld bij een gemeentelijke instelling. Een ontruimingsshow waarbij ze kunnen laten zien hoe goed ze het weer kunnen, gunnen we ze deze keer niet! We willen geen confrontatie met de M.E., maar met het beleid. Naast andere vormen van verzet, die ook zullen plaatsvinden, willen wij de massale geweldloze blokkade nieuw leven inblazen. Een hoop mensen zijn afgehaakt bij ontruimingen, omdat zij geweld met geweld beantwoorden niet zien zitten. De politie heeft toch altijd meer geweld in huis. En in díe huizen willen wij niet wonen. We houden 21 september een oefenblokkade bij de Grote Wetering. Onder het motto: iedereen oefent tegenwoordig. Bij de echte ontruiming verzamelen we voor de Mozes en Aäronkerk.
21-9-81/3 Amsterdam, 21 september 1981 Beste buurtbewoners, ...
(1) de acht bewoners. (uitgegeven door ex-bewoners Haarlemmerweg, fp)
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 012/004.1.01
Wij besloten plaats te maken voor nieuwbouw aan die Haarlemmerweg. We hebben onze panden verlaten. Het Witte Huis op het Nassauplein is het meest voor ons geschikt als vervangende woonruimte. Door het vertragende werken van de projektgroep zouden we pas per april '82 in het pand kunnen. Aangezien de Haarlemmerweg gesloopt moest worden, hebben we 13 september het Witte Huis gekraakt. Doordat de huurder Perida-meubelfabriek nog wat troep hier had staan dreigt er een ontruiming wegens 'lokaalvredebreuk'. Daarom hebben we gebarrikadeerd. We beginnen toch met het verbouwen van het pand. Het Witte Huis moet weer wit en weer huis worden!
23-9-81/3
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners van de Blaaskop)
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan de Laatste Waarschuwing van 25-9-81
30-9-81/1 CWS comité wijkverbetering SPAARNDAMMERBUURT ... dreiging politieoptreden afgewend Buurt lost kraakconflict met praten op
(1) CWS comité wijkverbetering Spaarndammerbuurt
huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) dubbelz., A4, elite, voorkant: el.stencil
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Origineel op GA (archief C.W.S.)
Buurt lost kraakconflict met praten op. Op 5 oktober wordt er verder gepraat in buurthuis Verzet. Iedereen kan daaraan mee doen; de krakers zullen ook aanwezig zijn. Tevens wordt een film vertoond die de ontwikkeling van de Amsterdamse kraakbeweging laat zien. Uitgebreide informatie over de aktiviteiten die bovengenoemde organisaties hebben ondernomen om een veldslag op de Spaarndammerdijk te voorkomen.
Op 31 augustus wordt de buurt opgeschrikt. Voor de deur van Spaarndammerdijk 171 staat een groep krakers, aan de overkant de politie. Een stenciltje van de krakers legt uit dat Spaarndammerdijk 171 gekraakt is en ontruimd zou moeten worden. De buurtorganisaties, die niet weten wat er aan de hand is, beraden zich over de situatie. Zij zijn niet gelukkig met het op deze manier, én buiten de buurt om, uitvechten van stedelijke conflicten. Op 17 september is er een gesprek waar alleen Herhuisvesting afwezig is. 21 September vergaderen de buurtorganisaties en eisen een gesprek met de burgemeester. 23 September wordt de voorpost bezet en vindt nog diezelfde ochtend het gesprek met burgemeester Polak plaats. Als de krakers de woning aan de buurtorganisaties overdragen, zullen deze aan de gemeente een advies over een kandidaat uitbrengen. De krakers wijzen het voorstel af. Op 25 september wordt het voorstel alsnog geaccepteerd. Afspraken worden gemaakt voor: een gezamenlijke persconferentie op 28 september en op 5 oktober het debat over de volkshuisvesting.
-10-81/2 PENSIONLIED Gemaakt tijdens de bezetting van Huize Lydia
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Huize Lydia)
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-Z-VPC Mhg Wonen
(4) UB GA ISG /
Tekst van het Pensionlied en van Komen samen op voor ons recht, gericht tegen de woonsituatie in de pensions, het beleid van de gemeente en de woningnood. Bij ons in het pension komen de ratten zomaar door het plafond. Buitenlanders zijn gedwongen hier te komen op zoek naar werk en om te wonen.
-10-81/3 Wethouder Wolffensperger stapt op! De rellen op donderdagavond ...
(1) anoniem
(2) A4, wit- of kringlooppapier, el.stencil, Prestige Elite
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.1.09
(5) Dit pamflet werd door de uitgevers ervan uit roulatie genomen en vervangen door de 10-10-81/1
Wie veroorzaakte de rellen? De rellen op donderdagavond ontstonden doordat Wethouder Wolffensperger honderden ME-ers met blaffende honden afstuurde op tien vrouwen, 4 mannen en een baby. Zij vormden de protestbezetting van het opvangpension Huize Lydia. Demonstranten zagen dat beestachtig werd opgetreden tegen een weerloze bezetting met zwangere vrouwen en kinderen. Het was een stomme beslissing van Wolffensperger. Hij stond al onder politieke druk vanwege zijn beleid bij de sluiting van brandgevaarlijke pensions. Nu hij ook nog van alle kanten verantwoordelijk gesteld wordt voor de rellen besluit hij wat ons betreft om op te stappen. Krantenknipsel uit Het Parool: Waarom beloofde hoofdinspecteur Elout de krakers van de Grote Wetering vrije aftocht en werden de bezetters van Huize Lydia met baby en al in politiebusjes afgevoerd voor verhoor? De autoriteiten hebben olie gegooid op het vuurtje dat door de krakers van de Grote Wetering was aangestoken. Wie zulke stomme beslissingen neemt, zou zich moeten afvragen of hij wel geschikt is voor zijn ambt.
-10-81/6 SOLIDARITEITSVERKLARING DE BERLIJNSE SENAAT KONDIGT AAN ;
(1) Amsterdamse krakers
(2) A4, geel papier, el.stencil, 10" Courier
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 012/004.1.01
(5) Origineel op SA (map 051/001.3.02)
De Berlijnse Senaat kondigt aan: totale uitroeing van de Hausbesetzer beweging. Geen enkele nieuwe kraakaktie wordt getolereeerd, er is een programma opgesteld voor het ontruimen van kraakpanden, hierbij worden alle kulturele en sosjale ontmoetingsplaatsen de krakers ontnomen, tegen 6000 mensen voert de Staat een proces, een dode en 10 vermisten. We zijn met dezelfde strijd als de Berlijnse Hausbesetzer bezig. Daarom is het belangrijk dat ze de internationale solidariteit voelen! Wij pikken geen ontruimingen! Ook niet in Berlijn! De Duitse instellingen in Amsterdam zijn gewaarschuwd!
-10-81/11 HUURBULLETIN BIJLMERMEER 33 ... BOYCOT 30 OKTOBER DE GARAGE
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) dubbelz., 21,4x30,6cm, off-set, tekeningen
(3) Ams-Bijlm Vervoer Wonen-hv
(4) UB /
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 33
Boycot 30 oktober de garage. Uw auto staat buiten veiliger dan binnen. Er zijn nu overal nieuwe parkeerautomaten geplaatst. Er kopen te weinig mensen een abonnement, net zoals de vorige keren. Zolang de garages te duur en te onveilig blijven, wordt het parkeerprobleem in de Bijlmer niet opgelost. De gemeente heeft parkeerboxen op de platforms bedacht. Te gek om los te lopen. Want iedere Bijlmer-bewoner moet een gratis parkeerplaats kunnen krijgen in de garage. De werkelijke bedoeling van de gemeente zou wel eens kunnen zijn de auto's van de platforms af te jagen en te dwingen in de onveilige en te dure garages. Het comité heeft dan ook een bezwaarschrift ingediend tegen boxen op de platforms. Zet 30 oktober uw auto buiten de garages en strijd zo mee voor een veilige en betaalbare Bijlmer.
-10-81/14 GASPRIJS KAN en MOET OMLAAG
(1) (Stookkostenkomite Kinkerbuurt)
(2) A4, off-set, rode en zwarte inkt
(3) Ams-W-Kin Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
De woonkosten stijgen sneller dan alle andere prijzen. De grootste boosdoener is de prijs van het aardgas. Toch willen de Gasunie en de regering een nieuwe forse verhoging van de gasprijs. Er wordt nu gesproken over 8 cent per kubieke meter verhoging. De prijs van een eerste levensbehoefte wordt alsmaar verhoogd om de rijksbegroting te laten kloppen. De laagste inkomens worden het zwaarst gepakt. Je moet op van alles bezuinigen om kachel en fornuis te kunnen laten branden. Bewonersvergadering 22 oktober in het Wijkcentrum. Vorig jaar zijn akties gestart tegen deze buurt. Ook in onze buurt werd meegedaan aan de giro aktie en de inhoudingsakties.
-10-81/16 Beste Buurtbewoners! In Amsterdam leven er naar schatting zo'n 10.000 heroïne-verslaafden.
(1) Komitee Leefbaar Kinkerbuurt
(2) A4, off-set, Prestige Elite en Light Italic
(3) Alt.lev-dr Ams-W-Kin Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Voor een reaktie op dit pamflet, zie De Havelaar, buurtkrant van kinkerbuurt-noord jrg.3 nr.9 (11-81) en 27-10-81/1
In Amsterdam leven 10.000 heroïne-verslaafden. De meesten verbruiken per dag zo'n 500 tot 800 gulden. Het overgrote deel van hen moet dit bij elkaar stelen. De dief wordt nauwelijks vervolgd door personeelsgebrek bij de politie, een boete zou de dief tot nog meer diefstal aanzetten, nijpend gebrek aan afkick-centra, de gevangenissen zijn toch al overvol en frustratie bij de politie wegens de korte gevangenisstraffen en de 100 procent terugval van de verslaafde. De gemeente werkt alleen symptoombestrijdend. Nu wordt de Zeedijk aangepakt. Verslaafden worden verjaagd naar andere buurten. Wat doen wij eraan?
Een ander probleem, dat onze buurt steeds meer onleefbaar maakt is het oneigenlijk gebruik van benedenwoningen. Vele bejaarden en gehandicapten wachten al jaren op zo'n woning. Vele van deze woningen worden illegaal gebruikt als eettent of als koranschool/annex moskee. De politie en gemeentelijke diensten treden nauwelijks op. Zijn ze misschien bang te worden uitgemaakt voor 'racist' of 'fascist'? Met schelden op buitenlanders komen wij geen stap verder. Wij moeten over de problemen durven praten. Want als wij dat níet doen krijgen de Glimmerveen-figuren de kans om te stoken onder de inheemse bevolking, en de Grijze Wolven en Amicales onder onze turkse en marokkaanse buurtbewoners. Geef fascisme geen kans. Bezoek de diskussie-avonden in ons buurthuis 'de Havelaer'. Komt vooral op 27 oktober, Den Uyl en Radio Stad komen.
-10-81/18
(1) (uitgegeven door Woongroep Wanningstraat)
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan de Laatste Waarschuwing van 13-11-81
Reaktie op een pamflet van de Werkgroep Behoud Concertgebouw-Museumbuurt, waarin men zich ergerde aan de gekraakte panden aan het J.W.Brouwersplein (thans Concertgebouwplein, fp): de buurt moet dankbaar zijn dat deze panden gekraakt zijn, omdat het nu niet gesloopt wordt en er geen afschuwelijk kantoor komt (zoals in de Banstraat).
-10-81/19 OOK IN DE PLANTAGE-BUURT EEN KNOKPLOEG
(1) verontruste buurtbewoonsters/ers.
(2) A4, el.stencil, Prestige Elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 041/001.2.01
(5) Zie 14-7-78/1
Plantage Kerklaan 23 werd gekraakt door 12 personen. De eigenaresse is Sylvia Nadort, ingeschreven op Kloveniersburgwal 93, maar in werkelijkheid wonend in het Silton-hotel, Sarphatistraat 66. Er arriveerde een knokploeg onder leiding van Jan Mooijer. De man van Nadort, maar om fiscale redenen zijn zij gescheiden. Een van de krakers werd gewond, terwijl het huisraad naar beneden gesmeten werd. De politie weigerde op te treden. Mooijer is in vele buurten geen onbekende. De politie en de onderwereld kennen hem als Zwarte Jonnie. Het Sarphatistraatcommitè is zodanig geintimideerd door Zwarte Jonnie, dat men het onverantwoord vond nog langer door te gaan met de aktiviteiten. Enkele panden waar hij zijn smerige praktijken heeft uitgehaald: Sarphatistraat 66 en 56, Kloveniersburgwal 93 (ontruimd met knokploeg, waar illegale gastarbeiders woonden), Timorstraat 5 (illegaal verbouwen tot pension, buurtorganisaties konden dit door een bezetting voorkomen).
-10-81/31 AAN DE BUURTBEWONERS Zoals U wel bekend zal zijn, ...
(1) De afzonderlijke kra(a)k(st)ers van het Wyers-komplex.
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/001.1.01
Het leek ons onverantwoord een pand waarin 175 mensen kunnen wonen, leeg te laten staan. De HBM wilde hier een hotel of parkeergarage bouwen. Ook voor ons betekent een pand bewoonbaar maken niet: lichtbakken op het dak en barrikades, maar ze zijn helaas nodig tegen knokploegen. Klachten en opmerkingen zijn welkom bij de deur aan de N.Z.Voorburgwal. We nemen, gedwongen door de grootte van het pand, alleen woongroepen aan omdat er dan meer sociale kontrole is. Aangezien niet het hele pand voor bewoning geschikt te maken is, willen we de centrale ruimtes gebruiken voor buurtaktiviteiten, oefenruimte voor bandjes en een fietsenstalling.
-10-81/32 Banstraat 53 1 jaar gekraakt !
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Banstraat 53)
(2) A4, 29,7x21cm, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 012/004.1.01
Imperium Van de Putte wankelt. Banstraat 53 1 jaar gekraakt. Feest 10 oktober.
-10-81/33 KASO-blok toch plat??
(1) Aad en Marcel (uitgegeven door bewoners Kasko-blok, fp)
(2) A4, kringlooppapier, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/016.1.01
De KASKO heeft gevorderde plannen om op de plaats waar wij wonen te gaan bouwen. In januari al zouden de huizen gesloopt moeten worden om plaats te maken voor koopwoningen. De KASKO heeft de huidige bewoners/sters in de Van Limburg Stirum- en Van Beuningenstraat officieel nog niets laten weten. Dit is gewoon grof en te gek om los te lopen. Iedereen wordt uitgenodigd om te komen praten wat we gaan doen, 27 oktober bij Marcel en Aad.
-10-81/34 BLAASKOP NIEUWS ... nummer ... DE MENS WIKT , SCHAEFER BESCHIKT (denkt-ie)
(1) bewonersgroep Blasius, Wibaut, Ruyschstr.
(2) wrs.A4, kringlooppapier, logo/tek., tekeningen
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 037/001.1.01
(5) Zie ook GA Aff 5332 (A/005578)
(6) Blaaskopnieuws 8?
23 September heeft de gemeenteraad besloten tot sloop van de Blaaskop. Omdat Schaefer zijn volle gewicht er tegen aan gooide. Het feit dat 200 mensen nog 10 jaar konden wonen speelde geen rol. Onze argumenten zijn niet van tafel geveegd. Daarom blijven we zitten. We gaan de gemeente juridies aanpakken vanwege de (procedure)fouten. Nog meer aandacht in de pers voor onze ideeën over stadsvernieuwing. Opknapfeest Ruyschstraat 17 oktober, er wordt weer een muurschildering gemaakt. Vanaf deze week infocentrum in Op Stelten (hoek Ruyschstraat/Wibautstraat). We houden de Blaaskop vol dus kan er op 1 oktober niet gesloopt worden. De gemeente rekent zelf met uitstel tot half december! Wel kun je rond half oktober een ontruimingsbevel verwachten. Elke dinsdag vergadering in kaffee Kan-nie.
-10-81/35 BLAASKOP NIEUWS ... nummer 9 BLAASKOP?
(1) bewonersgroep Blasius, Wibaut, Ruyschstr.
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, tekening
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.1.01
(5) Tekst in: Krakend Zuid 0031/Kr.Kr.Indiese Buurt 18 p.11
(6) Blaaskopnieuws 9
De Blaaskop wordt gevormd door 28 panden op de kop van de Wibaut-Blasius-Ruyschstraat. Vanaf 1977 zijn de panden gekraakt. Er wonen 150 mensen. De gemeente heeft de panden voorbestemd voor sloop zonder een onderzoek naar de staat van de panden. De krakers tonen aan dat de panden wel in stand te houden zijn. Ondanks een rapport wil de gemeente haar plannen doorzetten. 17 Oktober hebben wij een derde 'opknapfeest' gehad. Desalniettemin kregen we de 20e een ontruimingsbevel waarin stond dat we binnen 1 dag weg moesten wezen. Helaas voor de gemeente hebben we besloten te blijven. We hebben bezwaarschriften ingediend tegen sloopvergunning en ontruimingsbevel. Het is aan de gemeente of ze ons wel of niet serieus nemen. Wij zullen niet aansturen op een gewelddadige ontruiming. Informatie in infocentrum Op Stelten, Ruyschstraat hoek Wibautstraat. Dit Blaaskopnieuws verschijnt ook in andere buurten omdat daar dezelfde problemen met stadsvernieuwing zich voordoen. Laat het niet over aan de gemeentelijke projektgroepen!
-10-81/36 reguliersDWARSstraat 27 ... brengt de komende dagen een tweetal schokkende voorstellingen:
(1) xienema xinix
(2) A4, foto, tekening
(3) Bui-Eur Mil-kern Wonen-kra
(4) GA /
Een tweetal schokkende voorstellingen. 17 Oktober Bärlin (film Unter Geiern, tentoonstelling, video, Musik zum Instandbesetzen, radioopnames). 25 Oktober Dodewaard (videoos, diaas, diskussies, materiaal gevraagd, filmverrassing).
-10-81/37 HUURDERSVERENIGINGEN AMSTERDAM-NOORD. lijst 12
(1) Huurdersverenigingen Amsterdam-Noord.
(2) dubbelz., A4, geel papier, off-set, cubic elite, voorkant: logo
(3) Ams-Oost Wonen
(4) ISG / ISG stzmap Amsterdam-Noord
Op 28 oktober zal Noord een stadsdeelraad kiezen. Aan die verkiezingen doen alle politieke partijen mee. Die rekening moeten houden met de landelijke politiek, die al vanaf 1945 de dienst hebben uitgemaakt in Amsterdam. Deze partijen willen de macht en niets anders. Zij zullen gouden bergen beloven. Als zij aan de macht zijn zullen zij u gauw vergeten. Wij beloven u alleen dat we ons zullen inzetten voor uw belang, van de Noord-Amsterdammers. Op elk terrein hebben we vakspecialisten. Stem 28 oktober op die partij die zegt: als u stemt op bestaande partijen, dan kunt u net zo goed niet stemmen! Wij, hebben als organisaties in het verleden vaak vergeefs een beroep gedaan hebben op diezelfde partijen. Volgt een opsomming van problemen van het bedrijfsleven, werkeloosheid, rijen bij de Sociale Dienst, minder validen, jeugd, volkshuisvesting waaraan gewerkt moet worden. Wij kunnen meer doen voor Noord dan wij door middel van deze circulaire aan u kunnen vertellen. Kandidaten voor lijst 12: M.Luttge, H.Mons, J.Kemna, M.van Steenis, W.Prinssen en A.de Loor.
3-10-81/1 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Vandaag, zaterdag 3 oktober, is het Wyers-komplex aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal gekraakt.
(1) De bewoners en bewoonsters en hun sympatisanten.
(2) 20,9x30,2cm, off-set, elite, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 017/001.1.01
(5) Tekst in: Grachtenkrant 30 (5-10-81), facs.in Grachtenkrant 91 (13-2-84) p.3
Vandaag is het Wyers-komplex aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal gekraakt. Het komplex, waar ongeveer 175 mensen kunnen wonen, staat al 2 jaar leeg. Wyers ging weg uit de binnenstad. Zij huurt de Hollandse Beton Groep in die luxe plannetjes ontwikkelt, die door de gemeente afgewezen worden. De beruchte beunhaas annex huisbaas Pietje Dufour gaat zich er ook mee bemoeien. In een gedeelte van het komplex bouwt hij illegaal een markthal en hij begint het komplex van binnen uit af te breken. Dufour is een van de grootste smeerlappen die er in Amsterdam rondlopen. Het is nodig dat er in dit deel van de stad betaalbare woonruimte gekreëerd wordt. Op initiatief van de gemeente kun je wachten tot je een ons weegt. Het komplex wordt iets te gek en blijft dat ook!
3-10-81/3 uitnodiging LANDELIJK AKTIE BERAAD gasprijsverhoging NEE!
(1) (landelijk overleg van bewoner- en stookkostenkomitees)
(2) dubbelz., A4, oranje of geel papier, el.stencil, 12" Courier
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Tegen de alsmaar stijgende aardgasprijzen zijn scherpe protesten gerezen. De stijging van de gasprijzen heeft vele gezinnen financieel in de problemen gebracht. Het aantal afsluitingen ten gevolge van niet betaalde energierekeningen is sterk stijgend. Nieuwe prijsverhogingen zijn aangekondigd. Wij willen dat niet. 17 Oktober landelijk aktie-beraad als 'startschot' voor een breed nationaal verzet in Utrecht.
5-10-81/1a MANIFEST van de bezetters van 'huize lydia'
(1) (de bewoners van de brandgevaarlijke pensions Bonifatius en Vrolikstraat 228)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, Prestige Elite en Light Italic, foto
(3) Ams-Zuid Mhg Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.1.09
Wij hebben opvangpension Huize Lydia bezet. Na uitgebuit, geïntimideerd en betutteld te zijn door pensionbazen en gemeente hebben we besloten het beheer van Huize Lydia over te nemen. Tegen de smerige praktijken van pensionsbazen begonnen we een huurstaking, we voeren aktie tegen de gemeente omdat onze pensions niet voorkwamen op de sluitingslijst, opnieuw tegen de gemeente vanwege de regels in Huize Lydia. De huisregels van Huize Lydia zijn wat versoepeld, het meest wezenlijke niet: nl.7 m² woonoppervlak per persoon. Natuurlijk vinden we dat brandgevaarlijke pensions gesloten moeten worden. We begrijpen niet dat tijdelijke opvang moet gebeuren in een gevangenis met hokjes waar je alleen een bed en een stoel in kwijt kunt. Pensionsbewoners zijn geen vee en wij weigeren in Huize Lydia te gaan wonen. Onze eisen: versnelde sluiting brandgevaarlijke pensions, vordering van die panden, stappen tegen pensionbazen die zich schuldig maken aan uitbuiting en wanpraktijken, herindeling van Huize Lydia, aanpassing van de voorzieningen nodig voor een goede huisvesting.
5-10-81/1b
(1) 1: (de bewoners van de brandgevaarlijke pensions Bonifatius en Vrolikstraat 228)
2: De Bezetters van "Huize Lydia"
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, voorkant: Prestige Elite en Light Italic, foto
(3) Ams-Zuid Mhg Wonen
(4) SA / SA 036/001.1.09
1: Dito als voorkant /1a.
2: Aan de bewoners van de Grote Wetering en alle andere Amsterdamse mensen. Ook wij zijn slachtoffer van spekulantendom en de gemeente. Wij vechten voor leefbare woonruimte. Wij vechten tegen een gemeentebeleid wat ons tot slachtoffer maakt en pensionbazen en spekulanten buiten schot laat. Daarom verklaren wij ons solidair met de strijd van de bewoners van de Grote Wetering en andere gekraakte panden. Pensionbazen en spekulanten de stad uit, M.E.er achter aan!
8-10-81/1 Gr Wetering Ontruimd?
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, pica
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
De rest van de Grote Wetering wordt ontruimd! Drie jaar is geprobeerd dit pand voor sloop te behoeden. In november '80 konden de banken dankzij hun financiën en hun politieke kontakten een dermate grote macht vormen dat zij een demokratische besluitvorming onmogelijk maakten. Verder kwam het gemeentebestuur geen beloftes na en toonde geen enkele politieke moed. Wij willen geen confrontatie met de M.E., maar met het beleid. Daar ligt het begin van de ellende. Wij willen het middel van geweldloze aktie nieuw leven inblazen. De politie heeft toch altijd meer geweld in huis. En in díe huizen is het slecht wonen! Wegens het gebrekkig functioneren van het bestuur hebben wij besloten deze gemeentelijke instelling een poosje te sluiten. We hopen dat na deze aktie een beter beleid gevoerd zal worden. Ofwel: een stukje vrije tijd voor een beter beleid!
8-10-81/2 GW ... Verklaring van de bewoners Weteringschans 89.
(1) (bewoners Weteringschans 89)
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt, pica, tekening
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Uit het machtsvertoon blijkt welk een wanbeleid dit gemeentebestuur voert. Tien maanden geleden werden de panden 61 t/m 87 met veel machtsvertoon ontruimd. Nu moet nr.89 tegen de grond, waardoor woonruimte voor 35 mensen moet wijken voor een speculatie-object. Het politieke spel is een korrupt spel. Door een samengaan van belangen van Banken, Speculanten en laffe gemeente-bestuurders is een democratische besluitvorming onmogelijk. Dit gemeentebestuur, dat buigt voor speculanten, beslist achter gesloten deuren. Wij blijven op onze manier doorgaan met onze strijd voor woonruimte en tegen de bouw van speculatie-objecten.
8-10-81/3 GW ... VERKLARING VAN DE BEWONERS WETERINGSCHANS 89.
(1) (Bewoners Weteringschans 89)
(2) A4, el.stencil, 10" Courier, tekening
(3) Ams-C-Leid Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
(5) Geplande bezetting van door kraakwachten bewoonde nieuwbouw op 12-4-85 door gebrek aan opkomst afgelast (Grachtenkrant 122 (23-4-85) p.20)
Vrijwel zelfde tekst als /2.
10-10-81/1 Wie veroorzaakte de rellen? De waarheid over Huize Lydia
(1) (Wijkopbouworgaan Oosterpark)
(2) A4, geel of kringlooppapier, el.stencil, o.a.Prestige Elite
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.1.09
(5) Zie -10-81/3, 10-10-81/2 en 15-10-81/3
Donderdag zijn Surinaamse en Antilliaanse gezinnen in Huize Lydia door honderden ME'ers ontruimd. Zo reageerde wethouder Wolffensperger op de eis van de mensen om op een menselijke manier te wonen in Huize Lydia, dat hun door de gemeente was toegewezen als opvang voor bewoners van brandgevaarlijke pensions. Gealarmeerde demonstraten zagen dat beestachtig werd opgetreden tegen een weerloze bezetting met zwangere vrouwen en kinderen. Zo ontstonden schermutselingen. Amsterdam telt 450 brandgevaarlijke pensions. Pas sinds 1979 bestaat er een sluitingsbeleid. Als je pensions sluit, zul je de mensen moeten opvangen. De opvang die de gemeente aanbiedt is een kruising tussen een kazerne en een ziekenhuis. Op 7 vierkante meter moeten mensen soms twee jaar 'tijdelijk' wonen. De mensen die in Huize Lydia geplaatst zouden worden besloten opvang op deze manier niet te accepteren. Ze hebben 4 oktober Huize Lydia bezet. De gemeente dacht onze strijd voor een menswaardige opvang en een effektief sluitingsbeleid zo te breken. Wij zijn nu door mensen van het Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid ondergebracht in hun woonboot.
10-10-81/2 De waarheid over Huize Lydia
(1) (Wijkopbouworgaan Oosterpark)
(2) A4, el.stencil, Prestige Elite
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB / UB 288.3
(5) Zie /1
Wij protesteren tegen een falend gemeentebeleid. Amsterdam telt volgens B&W 450 brandgevaarlijke pensions. Pas sinds kort bestaat er een wat duidelijker sluitingsbeleid. Alleen, als je pensions sluit, zul je de mensen moeten opvangen. De opvang die de gemeente aanbiedt is een kruising tussen een kazerne en een ziekenhuis. Op 7 m² moeten mensen soms twee jaar 'tijdelijk' wonen. In het begin was zelfs sprake van bewakingsdiensten en een pasjesregeling. De mensen die in Huize Lydia geplaatst zouden worden, besloten opvang op die manier niet te accepteren. Ze hebben op 4 oktober Huize Lydia bezet. De gemeente heeft daarom donderdag met honderden ME-ers Surinaamse en Antilliaanse gezinnen op straat gezet. Om duidelijk te maken dat mensen niet het recht hebben hun leven in te richten zoals ze dat zelf willen. Wij zijn nu door mensen van het Centrum voor geweldloze weerbaarheid ondergebracht in de woonboot Gaya.
12-10-81/1 ALLE AMSTERDAMSE MENSEN VREEDZAAM DEMONSTREREN KAN NIET MEER !!!!??
(1) anoniem
(2) 21,5x30,2cm, off-set, elite
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 021/001.1.01
Vreedzame roep- en zwaaidemonstraties bij het hoofdburo van politie zijn zowel 10 als 11 oktober in elkaar gerost. Zaterdag kwamen 40 mensen bij het hoofdburo roepen en zwaaien om de mensen, die op de dag van de ontruiming van zowel de Grote Wetering als van Huize Lydia gearresteerd werden, te ondersteunen. Op het moment dat men wilde aftaaien begonnen petten op de demonstratie in te rammen. Verontwaardigd over deze klopjacht hebben we zondag een vreedzame demonstratie met 300 mensen bij het hoofdburo gehouden. Dit maal kwamen vele busjes met open deuren aanscheuren. Alweer begonnen ze willekeurig te hakken. Velen zijn gewond geraakt. Tot laat in de avond bleven stillen en petten rondrijden om mensen met 'krakersuiterlijk' op te jagen of te arresteren. De metode Valken, preventief arresteren, gaat ze nog niet ver genoeg. Preventief in elkaar slaan lijkt ze beter. Standrecht zal ons er niet van weerhouden voor onze rechten op te komen. Daarom demonstreren we vanavond weer!
Vannacht is de Lucky Luik door een knokploeg ontruimd. Politie heeft ze geen strobreed in de weg gelegd. Pietje Dufour (hij was erbij) en de politie werken kennelijk samen. Dit schreeuwt om aktie!
12-10-81/3 PERSVERKLARING ( maandag 12-10-81)
(1) anoniem
(2) A4, cubic pica
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 012/004.1.01
(5) Zie 14-10-81/1. Zie ook GA Aff 5167 (A/005496)
Vannacht is door een knokploeg o.l.v.Pietje Dufour het gekraakte pand in de Jan Luykenstraat 3 ontruimd. Krakers hebben een aanklacht ingediend. De knokploeg had de krakers enkele uren gegijzeld. Eén van de agenten bleek een knokploeglid te herkennen. Een van de bewoners is geïntimideerd en moest een verklaring afleggen in aanwezigheid van knokploegleden dat hij niet bedreigd was. De politie zei dat zowel de krakers als de knokploegleden in het huis woonden. De krakers hadden de keus: of blijven met de knokploeg of met de politie mee naar buiten. De politie liet de knokploeg dus in het huis. Dit is door de politie toegegeven. De politie werkte samen met de knokploeg.
14-10-81/1 persverklaring 14-10-81 POLITIE DEKT KNOKPLOEG
(1) anoniem (met de hand bijgeschreven als ondertekenaar: Amsterdamse Kraakgroepen)
(2) 3v 3p, A4, cubic pica
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 012/004.1.01
1: Dito als 12-10-81/3.
2-3: Bij de ontruiming maandagochtend heeft de politie talloze strafbare feiten, door de knokploeg begaan, kunnen konstateren. Door de mishandelde bewoners is aangifte gedaan. De burgemeester heeft verklaard dat de ontruiming door de knokploeg ontoelaatbaar is. De politie heeft toegegeven dat er sprake is van huisvredebreuk. De politie weigert het pand te ontruimen in aanwezigheid van de bewoners en pers. Openbaarheid zou gezichtsverlies betekenen voor de politie omdat zij tijdens de gewelddadige inval de knokploeg ongemoeid hebben gelaten. De krakers verdenken de politie van samenwerking met de knokploeg. Door een stille ontruiming krijgt de knokploeg de kans tot een vrije aftocht. Door niet te ontruimen provoceren de politie en justitie een rel, waarna de krakers ongetwijfeld opnieuw gekriminaliseerd zullen worden.
15-10-81/1 LAATSTE WAARSCHUWING 15 okt. KNOKPLOEG
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, Courier, foto's, tekeningen
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Reguliersbreestraat 15-17 na knokploegen en brand vrijwillig verlaten, officiële ontruiming oktober. Geplande bezetting op 12-4-85 uitgelekt (Grachtenkrant 122 (23-4-85) p.20)
(6) Laatste Waarschuwing
12 Oktober snachts om 4 uur is door een knokploeg o.l.v.Lüske (en niet Dufour!) het gekraakte pand in de Jan Luykenstraat 3 ontruimd. De knokploeg had de krakers enkele uren gegijzeld. Politie lijkt duidelijk samen te werken met de knokploegen.
Het is de laatste weken menis in Amsterdam. Knokploegen tegen krakers in de 2e Jan Steenstraat en knokploeg met pistolen op de Prinsengracht (27 september). Diskoknokploeg in de Reguliersbree, slopersknokploeg op de Overtoom (5 oktober) en aanvallen van knokkers op de sociale akademie de Karthuizer. Ook bij de ontruimingen van de Wetering en Huize Lydia waren rechtse knokploegen aktief. Er moeten kennelijk eerst doden vallen voordat de politie ingrijpt. Vanochtend was het bijna zover in de Blasiusstraat, toen Guus door een huiseigenaar in z'n nek geschoten werd. Wij kunnen niet meer afwachten; het is oorlog. Vetro en Perugine (van Belafluss B.V.) wilden Burmanstraat 2 leeg hebben. Guus ging vanochtend met 4 vrienden polshoogte nemen in de Blasiusstraat om met de eigenaar te praten. Guus werd vast gehouden door een knokker, terwijl de ander hem in koelen bloede een kogel in de nek schoot. De 5 krakers zijn onder arrest gesteld.
Spekulatie + kraakgeschiedenis van Jan Luykenstraat 3.
Koningsplein 15/H'441 gekraakt zondag. (Grachtenkrant 32 (2-11-81) p.3: ontruimd op 26-10-81, fp).
Beetje alarm Albert Cuyp 244. Eigenaar Ghazi dreigde terug te komen met aannemer.
Nieuws over arrestanten.
Wij eisen dat de overheid optreedt tegen knokploegen; dat de Jan Luyckenstraat ontruimd wordt t.b.v.de bewoners, anders zullen we het zelf moeten doen; vervolging van de potentiële moordenaar; de arrestanten van de Weesperzij moeten vrij!
15-10-81/2 GANGSTERPRAKTIJKEN IN DE BUURT Donderdag 15 oktober
(1) Samenwerkende bewonersgroepen en Kraakgroep Weesperzij
Buurthuis het Oosterhonk
(2) A4, groene inkt, Bruxelles
(3) Ams-O-Wib Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / UB 294.4 SA 012/004.1.01
Er is vanochtend op mede-buurtbewoners geschoten, op bewoners en vrienden van het pand Burmanstraat 2, door de eigenaars Vetro en Perugini. Vetro en Perugini hebben een kort geding tot ontruiming verloren. Ze dreigden herhaaldelijk met knokploegen. Bewoners alarmeerden het buurthuis en de Burmanstraat 2, dat de italianen hun kantoor aan het dichttimmeren waren. Waarschijnlijk uit voorzorg als zij vandaag Burmanstraat 2 wilden leegknokken. Guus en enkele vrienden gingen polshoogte nemen. Guus werd vastgehouden, terwijl de ander hem een kogel door zijn nek joeg. De italianen beroepen zich op zelfverdediging. Dit is helemaal het toppunt; iedereen in de Blasiusstraat heeft gezien wat er gebeurd is. Ondertussen zitten er mede-buurtbewoners onschuldig vast. Wij zoeken betrouwbare getuigenverklaringen. De dreiging van knokploegen in de stad neemt toe. De politie juicht dit eerder toe, dan dat ze een einde maakt aan ontruimingen door knokploegen. Dit soort praktijken dulden wij niet!
15-10-81/3 Beste mensen, Vandaag is het 1 week geleden dat de gemeente ...
(1) 1: (de bewoners en hun vertegenwoordigers) (van Huize Lydia, fp)
2: (Wijkopbouworgaan Oosterpark)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, Prestige Elite
(3) Mhg Rechtsst Wonen
(4) SA /
1: Wij, Surinamers en andere buitenlanders, hadden Huize Lydia bezet omdat wij het niet eens waren met de kleine ruimte en de regels die ons van onze vrijheid beroofden. Wij wensen niet als vee behandeld te worden. Het is voor het eerst dat de gemeente zo hard is opgetreden tegen weerloze Surinaamse en Antilliaanse vaders, moeders, kinderen en baby's. Zij zijn het slachtoffer van spekulanten en pensionhouders. Tegen deze onderdrukkers doet de gemeente niets. Wij zullen blijven vechten voor een menswaardig bestaan. Tide, tamara, we stree go moro fara!
2: Dito als 10-10-81/1.
17-10-81/1 AMSTERDAMMERS, TETTERODE IS BEWOOND!
(1) De bewoonsters, bewoners en sympatisanten.
(2) A4, off-set, rode inkt, cubic elite, tekening
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 023/001.1.01
(5) Voor verslag kraak zie Grachtenkrant 31 (19-10-81) p.17-21
Vandaag hebben wij het voormalige Tetterode-komplex gekraakt. De Bataafse Aannemers Maatschappij wil hier kantoren, dure woningen, een parkeergarage en winkels bouwen. Daar heeft de buurt geen behoefte aan! De gemeente heeft nagelaten een bestemmingsplan te maken. De Dienst Ruimtelijke Ordening steunt de BAM-plannen. Kantoren zijn gedoemd tot leegstand. Deze kraak is ons enige alternatief tegen een voortdurend falend gemeentebeleid.
17-10-81/4 de bijna laatste waarschuwing ... KNOK ploeg PLOEG plantage kerklaan 23 II & 23 III
(1) anoniem
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 021/001.1.04
15 Oktober werd Plantage Kerklaan 23"+''' gekraakt door 12 personen. De eigenaresse is Sylvia Anna Nadort, wonend in het Silton hotel, Sarphatistraat 66. Er arriveerde een knokploeg o.l.v.Jan Mooijer, de man van Nadort. Zij gingen met ijzeren staven naar boven en smeten het huisraad uit 't raam. De politie deed niets en adviseerde een aanklacht op het bureau in te dienen. Volgt informatie over Mooijer, ook wel Zwarte Johnnie. Het Sarphatistraatcomité is enkele jaren geleden zodanig geïntimideerd door Zwarte Johnnie, dat men het onverantwoord vond nog langer door te gaan met de aktiviteiten tegen verloedering van de buurt. De kraakpanden tegenover het Silton Hotel werden met luchtdrukgeweren beschoten. In Sarphatistraat 56 hebben ze een tijd lang illegale buitenlandse werknemers gehuisvest. Wanneer het Mooijer uit kwam belde ie de politie om mensen aan te geven. Zo hoefde ie geen moeite te doen die mensen eruit te krijgen. In de Timorstraat 5 wilden ze een pand illegaal verbouwen tot pension. De gealarmeerde kraakgroep voorkwam dat het laatst overgebleven gezin er uit geslagen werd. Over de met een knokploeg ontruimde Kloveniersburgwal kunnen we een heel boek schrijven.
19-10-81/1 VERKLARING Op 15-10-1981 is kraker Guus in koelen bloede neergeschoten.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-O-Wib Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 012/004.1.01
Op 15-10-1981 is kraker Guus in koelen bloede neergeschoten. De eigenaar van het pand timmerde zijn kantoor dicht en stapte met een knokploeg een auto in. Hij was met een pistool gewapend en van plan Burmanstraat 2 (Guus zijn huis) te ontruimen. Guus en enkele vrienden gingen poolshoogte nemen. Guus werd vastgepakt, een ander schoot op 50 cm een kogel in zijn nek. De aanslag is geen losstaand incident. In het ongestraft optreden van knokploegen ligt de basis voor deze aanslag. De rechter heeft een ontruimingsvordering tegen de bewoners van de Lucky Luyk afgewezen. De eigenaar liet de bewoners eruit zetten door zijn sportschool. De politie liet de knokploeg ongemoeid. Justitie speelde op dit politiebeleid perfekt in door vertraagd te reageren. Burgemeester Polak spande de kroon met een verklaring waarin hij waarschuwde tegen elke vorm van eigenrichting. De ontruimde bewoners en de krakers werd de les gelezen, niet de knokploegen! Eigenrichting tegenover krakers, de anti-kernenergiebeweging (zie Dodewaard), anti-militaristen (Soesterberg), buitenlandse arbeiders, vrouwen, zigeuners, Surinamers en Antillianen (huize Lydia), drugsverslaafden en flikkers wordt oogluikend toegestaan. Wij eisen bescherming in de uitoefening van onze demokratiese rechten en vrijheden. Wij eisen dat de overheid optreedt tegen knokploegen, dat de Jan Luykenstraat ontruimd wordt t.b.v.de bewoners, strafrechtelijke vervolging van de daders van de aanslag en andere knokploegleden, stopzetting van het arrestatie- en vervolgingsbeleid van onschuldige mensen.
20-10-81/1 ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Steeds meer eigenaren nemen het recht in eigen hand ...
(1) Amsterdamse krakers.
(2) dubbelz., A4, off-set, Prestige Elite
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 012/004.1.01
(5) Facs.in Krakend Zuid 0031/Krkr Indiese Buurt 18 p.2 e.v.
Steeds meer eigenaren nemen het recht in eigen hand. Alleen al de laatste 14 dagen zijn er zo'n 15-tal knokploegen aan het werk geweest in Amsterdam. Eigenaren ronselen mensen meestal via sportscholen. Zij knappen het vuile werk op tegen betaling van zo'n fl. 1000 per man. Zij zijn altijd bewapend. Niet zelden investeren huiseigenaren zwart geld in sportscholen. Zij maken zwart geld, verkregen uit de narcotica-handel, koppelbazen-praktijken en prostitutie, door huizenhandel wit. Zij kopen huizen ver onder de marktwaarde, betalen onder de tafel de rest zwart bij, rammen de bewoners eruit en verkopen de huizen met fikse winst. Op deze manier heeft men zwart geld wit gemaakt. De financiële belangen zijn zo groot, dat ze eventueel over lijken gaan. In de oorlog profiteerde men van voedselschaarste, nu van woningschaarste. Ook al woon je met een woonvergunning, als je huis overgaat naar zo'n speculant loop je de kans dat er een knokploeg langs komt en dan ook nog door de politie als verdachte gearresteerd te worden. Polak als hoofd van de politie is verantwoordelijk voor de bestrijding van deze problemen. 2½ Jaar na zijn toezegging aan de raad dat er richtlijnen zouden komen hoe de politie in zo'n situatie zou moeten optreden zijn die richtlijnen er nóg niet. Gebrek aan richtlijnen leidt tot eigenrichting bij agenten juist in de lagere rangen. De lakse houding van het Openbaar Ministerie tegenover knokploegen is een aanmoediging van eigenrichting van Politie en knokploegen. Wij wachten niet tot de rechter in Den Haag naar aanleiding van het kort geding ons het zoveelste bewijs levert van de onmacht van justitie. Wij bezetten de Lucky Luyk en geven haar zo de oorspronkelijke woonfunktie terug.
20-10-81/2 PERSVERKLARING Geachte dames en heren, Vandaag , 20 oktober 1981 ...
(1) Diverse Amsterdamse Sportschoolhouders.
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 021/001.1.01
Vandaag hebben wij met behulp van amsterdamse krakers een eind gemaakt aan de onhoudbare situatie op het adres Jan Luykenstraat 3. Zondagnacht 11 oktober hebben een aantal onduidelijke lieden bovengenoemd pand 'ontruimd' van krakers. Onze collega, de Hr.v.d.Plas manifesteerde zich via de media voortdurend als leider van deze sportmensen. Lang niet iedereen is blij met de opstelling van de Hr.v.d.Plas en zijn sportlieden. Diverse mensen hebben de afgelopen week hun lidmaatschap van de sportscholen opgezegd. Dit heeft ons ertoe gebracht om samen met krakers het pand te ontdoen van de Hr.v.d.Plas en zijn sportlieden en terug te geven aan de rechtmatige bewoners. Wij hopen dat door deze aktie de goede naam van sportinstituten in ere kan worden hersteld. Helaas zijn wij door bedreigingen genoodzaakt ons voorlopig in anonimiteit te hullen.
21-10-81/1 bewonersgroep oostelijk havengebied 21-10-'81 Beste medebuurtbewoners, ...
(1) bewonersgroep oostelijk havengebied
(2) dubbelz., A4, fotokopie, elite, achterkant: tekening
(3) Ams-Oost Wonen
(4) SA / SA 039/002.2.01
De gemeente heeft ver gevorderde plannen liggen over het Oostelijk Havengebied. De gemeentelijke werkgroep gaat er niet vanuit dat hier mensen wonen. Op 30 september is er een kommissievergadering geweest over of en waar de snelweg gaat komen en of en waar er versneld zal worden gebouwd. Het gaat om een alternatieve route voor de Eilandenboulevard. Er zou een keuze gemaakt worden om bij het Veemarktterrein of op het oostelijk Y eiland versneld te bouwen. Een aantal bewoners zijn bijeen gekomen om zich beter te informeren. In een brief aan de gemeenteraad hebben wij uitstel van de beslissing over de weg gevraagd en inspraak geëist voor de bewoners. Er is toegezegd dat er een hoorzitting zal worden georganiseerd. Zondag 25 oktober op een buurtvergadering bespreken we een stuk voor het buurtblad De Eilander op de Levantkade 6.
25-10-81/2 PASST BLOSS AUF !!!!!
(1) Berlin@
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: Letter Gothic; achterkant: foto
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 051/001.3.02
(5) Vertaling van een Duitse brontekst
Het begon een jaar geleden in Kreuzberg waar de eerste huizen gekraakt werden. Er zijn 180 gekraakte huizen. Na de verkiezingen waarbij de CDU de meerderheid behaalde, begon het onmogelijk te worden nog te kraken. Elke nieuwe kraak is met een ontruiming beantwoord. Als CDU Senator 'Lummer' de ontruiming van 7 woningen aankondigt, is het hek van de dam. Actie's en straatgevechten, zowat elke dag. We kondigden 'Tuwat' aan. Het spectakel heeft vier weken geduurd. Nog geen drie weken later zijn onze zeven huizen ontruimd, met veel geweld waarbij een van ons om het leven is gekomen. Ons antwoord was dan ook zeer hard. Berlin heeft gebrand op die avond. Velen van ons zitten vast. ± 6000 Wachten op processen, waarbij straffen vallen van 1 tot 3 jaren. Nog meer huizen zullen ontruimd worden. Dit keer staan 14 huizen op de lijst, waaronder veel culturele centrums. Onzere huizen kunnen ze michien nemen, maar onzere dromen niet. Wij eisen fryheid alle politieke gevangenen, geen ontruimingen meer, weg met het Duitse staatsterror! Herr Lummer dat was je laatste nummer!
25-10-81/3 ZIGEUNERS IN AUSCHWITZ VERGAST - NU NOG STEEDS VERVOLGD!
(1) (krakers solidair met zigeuners)
(2) A4, el.stencil, zwarte en bruine inkt, foto
(3) Mhg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 021/001.1.04
In W.O.II zijn 500.000 zigeuners vergast. Voor zigeuners is de bevrijding nooit gekomen. De repressie door de staat neemt toe. Minderheidsgroepen worden nauwelijks nog getolereerd. Het ministerie van Justitie speelt met haar beleid in op fascistoide en rassistiese tendenzen. Ze doet dat door registratie, interneringskampen en zigeunerdossiers uit de Nazi-tijd. Justitie zal alles doen om deze mensen het land uit te krijgen. Doordat zigeuners de zwakste groep zijn, worden ze het eerst aangepakt. Samen moeten we ons sterk maken om dit racisme van de regering tegen te houden!
29-10-81/1 PERSVERKLARING Wij, bewoners van de Blaaskop, ...
(1) Bewoners Blaaskop
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 037/001.1.01
(5) Zie ook GA Aff 5014 (A/005582)
Wij zijn in beroep gegaan tegen de sloopvergunning en het ontruimingsbevel voor onze huizen. Desondanks heeft de gemeente laten weten door te gaan met het 'onklaar maken' van leegkomende woningen. Het voornemen een beroep naast zich neer te leggen vormt het zoveelste bewijs dat de rechtsorde waarop burgemeester Polak zo trots is, uitsluitend tegen krakers gericht is. Dat terwijl spekulant Verlinden met één telefoontje naar de Raad van State heeft kunnen bereiken dat de gemeente afzag van het opruimen van zijn bouwval aan de Stadhouderskade. Wij eisen dat burgemeester Polak uiterlijk 30 oktober met een verklaring komt waarin de gemeente afziet van voorbereidingen voor sloop en/of ontruiming van de Blaaskop. Provocaties rond de Blaaskop zullen door ons worden beantwoord.
-11-81/10 =NATIONALE PETITIE= GASPRIJSVERHOGING NEE!
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, 12" Courier, tekening
(3) Wonen-hv
(4) FP /
(5) Handtekeningenlijst
Gasprijsverhoging nee! De gasprijs kan en moet omlaag.
-11-81/13 TETTERODE MOET VOOR DE BUURT BEHOUDEN BLIJVEN.
(1) Initiatiefgroep C.W.
Wijkopbouworgaan oud-west
Huurdersvereniging K.B.
Dirk van Nimwegencentrum.
Borgercentrum.
Project mensen zonder werk.
A.N.J.V.
P.S.P. afd. Oud-west.
C.P.N. afd. Kinkerbuurt.
buurthuis"de Havelaar".
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) FP /
Het gekraakte bedrijfskomplex Tetterode wordt met ontruiming bedreigd. Het is gekraakt omdat de buurt niet in de plannen van de eigenaar B.A.M.gekend is en betaalbare woningbouw ontbreekt. Een vreedzame oplossing is mogelijk als de gemeente met de B.A.M.gaat praten over wijziging van de plannen. Manifestatie 12 november hoek Da Costakade-Kinkerstraat. Om te laten zien dat het anders kan: intrekken B.A.M.plannen, overleg met de gemeente, plannen voor en door de buurt, geen ontruimingen, geen geweld.
-11-81/23 Weer een schijnlokaalvredebreuk ontruiming?
(1) Bewoners(sters) F10
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.1.02
Ditmaal betreft het Frederiksplein 10. Gekraakt sinds 8 november 1981 en eigenaar is de vereniging 'Hendrick de Keizer'. Deze vereniging verbouwt monumenten voor tonnen aan gemeenschapsgeld en dan verhuurd (of t) voor woekerprijzen. Het pand stond leeg per 1 november 1980 en er werd af en toe een beetje gepield met de verfkwast. Wij eisen: intrekking ontruimingsbevel, onderhandeling over redelijke huur.
-11-81/37 bloemstraat ontruimen? NOOIT!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Bloemstraat 123-127)
(2) A4, el.stencil, Bruxelles, tekening
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) UB / UB 176.5
Wij wonen vanaf 13 februari aan de Bloemstraat 123 t/m 127. De panden zijn uitstekend geschikt voor bewoning. Eigenaar Leutscher begon in de panden illegaal met de bouw van luxe appartementen. De hele zaak werd opgerold door Bouw- en Woningtoezicht. Vorig jaar vroeg hij een bouwvergunning aan om kantoren te maken. Het is onbegrijpelijk dat hij die vergunning gekregen heeft. Uit de bouwtekeningen blijkt dat de vergunning voor kantoorruimten een truc is om weer luxe appartementen te gaan bouwen. Wat hebben we aan onbetaalbare appartementen, die ver beneden de maat zijn omdat ze van geen kant voldoen aan de eisen die worden gesteld aan goede woonruimte? Via een juridische truc staat Leutscher nu te wapperen met een ontruimingsbevel. De knokploeg in mei had weinig effect gehad. We zouden het op prijs stellen als u eens kwam kijken hoe het bij ons geworden is. Zaterdag hebben we de koffie bruin.
-11-81/41 AAN DE BEWONERS VAN DE NIEUWBOUW NOVA ZEMBLSSTRAAT ( BEHOUDEN HUYS)
(1) 3 namen
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) GA /
Zoals iedereen in de Aktiekrant heeft kunnen lezen zijn twee bewoonsters en de buurtopbouwwerkster bij woningbouwvereniging 'het Westen' de deur uitgezet toen zij wilden praten over de eindafrekening servicekosten 1980. Verschillende dingen kloppen niet en wij betalen ten onrechte zoveel. 26 November bespreken we gezamenlijk hoe we verder gaan.
-11?-81/42 HELP DE SCHUINE HENDRIK
(1) 13 namen (uitgegeven door bewoners Prins Hendrikkade 150, fp)
(2) dubbelz., folio, blauwe inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 294.4
Na 6½ jaar wonen in de Schuine Hendrik heeft de rechtbank beslist dat we eruit moeten. We hebben een vierde verzoek tot aankoop aan de gemeente gedaan. Wethouder Schaeffer wil een koppelkoop, meerdere of alle panden van middelgrote spekulant Moens tegelijk kopen. Oproep een adres aan de gemeenteraad te schrijven.
-11-81/44 AAN ALLE PALESTIJNSE SJAAL DRAGERS
(1) (de grote keizer i.s.m. het palestina komitee nederland)
(2) A4, geel papier, el.stencil
(3) Bui-Az-MO Wonen-kra
(4) SA / SA 001/002.4.03
(6) Origineel op SA (map 001/002.4.03). Zie ook GA Aff 8059 (A/002192)
11-13 November komen palestijnen naar de grote keizer om te vertellen over vluchtelingen, bezette gebieden, onderdrukking en oorlog. Onder deze mensen Bassam Shaka'a, burgemeester van Nablush die bij een aanslag zijn benen verloren heeft. Thema's: landproblematiek, vrouwenstrijd en studentenstrijd. Met de video's en film Westbank Story, De Palestijnen in Libanon en De vruchtbare herinnering. Met boekenstandje, fotoos, drankjes, hapjes, dias, muziek en informatie. Er heerst grote onwetendheid omtrent het palestijnse vraagstuk, sterker nog, rond dat hele volk hangt hier een taboesfeer.
-11-81/45 GEMEENTE SPEELT BEWONERS TEGEN ELKAAR UIT
(1) De bewoners van: J.M. Kemperstraat 92/106 Fannius Scholtenstraat 28/38 van der Hoopstraat 59/61 Cliffordstraat 2/4
(2) A4, off-set
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/004.1.01
Twee weken geleden was er een buurtvergadering over de afbraak, eind 1983, van onze huizen. Wij waren niet uitgenodigd. Tot spijt van de ambtenaren in 'De Koperen Knoop', kwam een gedeelte van ons toch. Er mocht niet meegepraat worden over de sloop. Door de ambtelijke projektgroep is alsnog een stenciltje door onze brievenbus gefrommeld. Hierin deden ze net alsof we konden komen praten over herhuisvesting na de sloop. Toen we daar woensdag kwamen bleek dat we geen recht hebben op herhuisvesting en dat de ambtelijke projektgroep stiekum plannetjes zit te maken over nieuwbouw terwijl de inspraakprocedure nog niet is afgelopen. De gemeente speelt paniekvoetbal omdat niet bekend is waarom de huizen gesloopt moeten worden, wat voor nieuwbouw er komt en niet bekend is wat er met aangekochte panden wordt gedaan. De ambtelijke projektgroep was zelf niet geinformeerd. De gemeente probeert ons te lijmen met tijdelijke verhuurkontrakten, een doorschuifsysteem. Wij weigeren ons eigen ontruimingsbevel te tekenen en tegen andere woningzoekenden te worden uitgespeeld. Wij eisen: herhuisvesting voor alle bewoners van de te slopen panden. Vergadering 23 november in van Hoogendorpstraat 45. Wacht niet tot de slopers voor de deur staan, kom naar de vergadering.
-11-81/46
(1) De huidige bewoners. (uitgegeven door bewoners Keizersgracht 695, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 32 (2-11-81) p.18. Pamflet wrs.niet uitgedeeld (zie p.19). Pand binnen kwartier verlaten omdat het inmiddels ingericht bleek te zijn
Na vier jaar leegstand is Keizersgracht 695 gekraakt. Het is eigendom van Geo-project B.V. (een dochteronderneming van Volker-Stevin). Er is een begin gemaakt het pand tot kantoorruimte te verbouwen en in luxe appartementen te splitsen. De voorlopige bouwvergunning werd in 1978 ingetrokken. Wij hebben het pand de bestemming gegeven die elk leegstand spekulatiepand moet hebben: woonruimte voor woningzoekenden.
-11-81/47 laatste nieuws F.10 ontruiming F 10 dat gebeurd zomaar niet dat gebeurt NOOIT
(1) De afzonderlijke bewoon(st)ers
(2) A4, el.stencil, rode inkt, elite, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 294.4
(5) Facs.(op zelfde papiersoort) in Grachtenkrant 34 (30-11-81) p.13
De officier van justitie heeft besloten Frederiksplein 10 te ontruimen vanwege de lokaalvredebreuk op twee potten verf en een ladder. De bewoners hebben besloten het pand niet te verlaten. Om het pand te behouden hebben we meer mensen nodig. We doen een beroep op een ieder, kom langs op Frederiksplein 10. Momenteel worden er 6 panden met ontruiming bedreigd. Als je alleen maar op een alarm afkomt is het pand in principe al verloren.
-11?-81/48 TETTERODE BLIJFT BEWOOND
(1) De bewoners en sympatisanten van Tetterode.
De buurtbewoners.
(2) dubbelz., folio, el.stencil
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 023/001.1.01
1: Tetterode blijft bewoond.
2: Gemeenteraadsleden, laat die slappe, afwachtende houding varen en doe er iets aan! Tetterode is nog te redden. Weeg af of het plan van de B.A.M.of van de buurt nu het beste is voor de Da Costa-buurt! Onze eisen: ambtelijk onderzoek naar de procdures die gevolgd zijn, de bouwvergunning aan de B.A.M.moet worden teruggedraaid, het gebied moet betrokken worden in het gebied van de Projectgroep Kinkerbuurt en er moet onderzocht worden of er mogelijkheden zijn voor de gemeente het Tetterode-complex aan te kopen. Tussen horen en luisteren bestaat een essentieel verschil. Luister en handel!
-11-81/49 WIJ ZIJN WOEDEND over het affiesje , dat oproept om de vredesdemonstratie op 2I november te verknallen/saboteren ...
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, Bruxelles, logo/tek.
(3) Linkse bew Oorlog Wonen-kra
(4) UB GA SA / UB 260.2 SA 047/002.2.52
Wij zijn woedend over het affiesje dat oproept van de vredesdemonstratie een rel te maken. Honderdduizenden mensen gaan voor het eerst de straat op. Als er sprake is van een begin van verandering, dan is dit het wel. Wij willen godverdomme niet dat een elite van radikale krachtpatsers deze mensen de stuipen op het lijf gaat jagen. Mensen die met deze dingen geen rekening houden gaan uit van het recht van de sterkste. En dat is de logika van het systeem waar wij flink tabak van hebben. 21 November is 30 april niet! Op 30 april ging het om een overbodig kroningsspektakel. Op 21 november tegen de agressieve amerikaanse politiek. Hoe kun je zeggen dat een demonstratie tegen kernwapens niks voorstelt als je weet dat ze elk ogenblik de aarde kunnen vernietigen? Kraak de kernbewapening. Demonstreren is soms heel lekker!
-11-81/51 WONEN MOET Beste bewoners van de Rozenstraat ... IEDERE DAG!
(1) De nieuwe bewoners van nr. 51-53 (uitgegeven door bewoners Rozenstraat 51-53, fp)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
22 November is het fabriekspand aan de Rozenstraat 51 en 53 gekraakt in samenwerking met de kraakgroep Jordaan. Wij zijn 11 mensen, afkomstig uit de Indische Buurt. We moeten vertrekken vanwege sloop. De gemeente weigert ons te herhuisvesten. Het pand staat 8 jaar leeg. Eigenaar is de beruchte Piet Dufour. Wonen moet, iedere dag!
5-11-81/1 PERSVERKLARING 5/11/'81
(1) Wijkopbouworgaan Oud West
initiatiefgroep C.W.
Overleg Kinkerbuurt Noord
Werkgroep Straat
Infocentrum Borgerstraat
A.N.J.V.
P.S.P. afd. Oud West
Buurthuis "de Havelaar"
C.P.N. afd. Kinkerbuurt
Bewoners AMRO - GAEPER
Bewoners Nieuwkoop
Projekt Mensen zonder Werk - Oud west
de Paarse Kinker
Bewonerswerkgroepen Helmersbuurt, Boos, GEB-gebouw.
(2) dubbelz., A4, groen, blauw of geel papier, pica
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB GA /
Wij hebben vandaag de gemeentelijke voorpost van het buro Bestuurskontakten aan de Borgerstraat bezet. Wij protesteren tegen de dreigende justitiele ontruiming van het op 17 oktober gekraakte gebouw Tetterode aan de da Costakade. Verder willen wij de aandacht vestigen op het ontbreken van een goed beleid inzake het Tetterode kompleks: het ontbreken van een bestemmingsplan, het voorbijgaan aan pogingen uit de buurt inspraak te verkrijgen in (ver)bouwplannen, het (ver)bouwplan van de huidige eigenaar goed te keuren. Op het kompleks zouden kantoor- en winkelruimte benevens 13 te dure woningen en een parkeergarage komen; dit terwijl er meer behoefte bestaat aan betaalbare woningen en buurtvoorzieningen. Wij eisen van de gemeente: het voorkomen van een (gewelddadige) ontruiming, ontwikkelen van plannen voor invulling van het kompleks in samenwerking met buurtgroepen. Daarom eisen wij een gesprek met een vertegenwoordiger van B en W.
5-11-81/2 Beste buurtbewoners, De etage van het Reinildahuis die wij zojuist hebben gekraakt, wordt een wegloophuis voor jongeren uit kinderbeschermingstehuizen.
(1) De Reinilda krakers
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Leid Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
De etage van het Reinildahuis die wij zojuist hebben gekraakt, wordt een wegloophuis voor jongeren uit kinderbeschermingstehuizen. Als ze weglopen komen ze in een uitzichtloze situatie terecht, zonder geld en onderdak. Wij willen daar wat aan doen. We zijn al een jaar bezig met het zoeken naar een geschikt pand. Wij wijzen de gemeente erop dat er in haar beleid ruimte moet komen voor initiatieven die niet binnen de bestaande huisvestingsnormen vallen. Wij verwachten dit pand over te kunnen dragen aan de Stichting JOZO (Jongeren Opvang en Zelfhulp Organisatie).
14-11-81/1 FREDERIKSPLEIN 10 ONTRUIMEN?
(1) De Afzonderlijke bewoners
(2) folio, oranje papier, Light Italic, kop en onderkant: el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.1.02
(5) Tekst in: Grachtenkrant 33 (16-11-81)
Dit pand hebben we gekraakt op 8 november. Het is eigendom van vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging verbouwt monumentale panden die voor schofterige prijzen verhuurd worden. De Huidenstraat 19 is ook van Hendrick de Kijzer en destijds ontruimd. Ons pand is na een grondige verbouwing van 5 ton leeg komen te staan in november 1980. In een tijd van 60.000 woningzoekenden is dat schandalig. De officier van justitie overweegt een ontruiming. Het pand gaat stevig op slot. Zelf hebben we een haalbaarheids onderzoek aangevraagd over eventuele aankoop van ons pand. Wij blijven hier wonen.
14-11-81/3 NIEUWS OVERTETTERODE ... Rond het gekraakte Tetterode-complex wordt nog steeds hard gewerkt.
(1) De bewoners van Tetterode.
(Werkgroep Wonen Da Costabuurt)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, cubic elite
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB ISG / ISG stzmap Kraakgroepen Amsterdam II
Een ontruiming van het gekraakte Tetterode-complex proberen we te voorkomen. 9 November is er een gesprek geweest met Polak; dit was het resultaat van de bezetting van de voorpost op 5 November. Polak zegt machteloos te staan t.a.v.een ontruiming. Er mag niet ontruimd worden voordat ons alternatief plan wordt afgewogen tegen de bouwplannen van de project-ontwikkelaar. Tenslotte zijn de democratische wegen waarlangs de buurt 'inspraak' heeft niet benut en zijn de bezwaarschriften genegeerd. De staat van het gebouw is prima. De Gemeente zou de BAM kunnen bewegen haar aanklacht wegens lokaalvredebreuk in te trekken. 9 November is er een start gemaakt met het ontwikkelen van een bestemmingsplan. Zaterdag inloopmiddag in de Infowinkel aan de Da Costakade om met de buurtbewoners van gedachten te wisselen over de bestemming van het Tetterode-complex.
14-11-81/5 TETTERODE GEEN parkeergarage; ...
(1) (de bewoners van Tetterode)
(2) folio, geel papier, el.stencil, tekening
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 023/001.1.01
Geen parkeergarage, kantoren, grootwinkelbedrijf en onbetaalbare woningen, maar buurtvoorzieningen en betaalbare woningen. Heeft u ook plannen? Neem dan kontakt op.
15-11-81/1 PERSVERKLARING 15 nov. 1981 Wij,aktievoersters en voerders van FREDERIKSPLEIN 10 verklaren: ...
(1) De afzonderlijke bewoon(st)ers
(2) A4, watermerk?, blauwe inkt, Light Italic
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 294.4 SA 012/004.1.01
Wij klagen de vereniging Hendrick de Keyzer aan en het gemeentebeleid wat betreft monumentenpanden. Wij blijven onherroepelijk wonen, ondanks dat we van justitie niets meer dan een ontruiming kunnen verwachten. De restauraties van de Ver.Hendrick de Keyzer geschieden door en voor de elite, maar op kosten van iedereen. De gemeente steunt de restaurerende instellingen met 60 tot 80%. Het doel van de stichting is luxe panden te bouwen, die veel winst kunnen opleveren. In principe hebben de oude bewoners het recht terug te keren, maar die kunnen de huur niet meer opbrengen. De direkteuren van dit soort verenigingen hebben nevenfuncties in bedrijven als de beruchte West-Friesland hypotheekbank. Ze knappen panden op met geld waar anders een hele straat van verbeterd kan worden. Ze gebruiken de truc van na 't verbouwen eeuwenlang 't schilderswerk te rekken totdat er een huurkontrakt is. Op Frederiksplein 10 zou er sprake zijn van een rijk echtpaar zonder kinderen om een huis te gaan bewonen, wat geschikt is voor 10 mensen.
21-11-81/37 POLITICI, ze kunnen prima lullen
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: elite; achterkant: Bruxelles
(3) Linkse bew Oorlog Wonen-kra
(4) UB / UB 260.2
Politici, ze kunnen prima lullen, maar vraag ze niet wat ze aan de problemen van de jongeren, minderheden, woningnood, vrouwen of bewapening gaan doen! Politici: lulllen!! Geen vrede zonder rechten en vrijheid, daarom: alle kernwapens in de kraakbeweging, dan lullen we verder! Knokploeg - kernkop één pot nat, al die rotzooi uit onze stad!
Eenzijdige ontwapening? Maar wat denken jullie van burgermeester Polak die politieknokploegen afstuurt op drugsverslaafden, woningzoekenden, buitenlandse werknemers en geweldloze demonstranten. En die burgerknokploegen vrij spel geeft. Denken jullie wel écht na of lopen jullie als stomme kuddedieren achter holle kreten aan. Eenzijdige ontwapening, solidariteit, holle kreet, lik me reet! Kom ook eens meedemonstreren als Polak of van Thijn in eigen land oorlogje mogen spelen. Solidariteit = strijd, elke dag weer.
21-11-81/49 Amsterdam 2I-II-'8I BOMMEN MAKEN GEEN VREDE LEEGSTAND MAAKT GEEN RECHT
(1) de afzonderlijke bewoners van Frans van Mierisstraat 45II,III,IV .
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, Bruxelles, tekeningen
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.01
Vier jaar heeft het pand leeggestaan en nog zijn er geen aanwijzingen dat IJ.D.van Duyn het bewoont. Wonen doet hij in de Antzeniusstraat 83. Wij laten ons door deze (ex)rechten student niet intimideren en eisen met deze kraak ons fundamentele woonrecht op. Het is een schande dat de woningzoekende nog steeds zijn/haar eigen nood moet verlichten door zelf woonruimte in gebruik te nemen. De nieuwe 'Leegstandwet' brengt hierin geen verandering. Vier van ons hadden slechte woonruimte en twee zagen zich genoodzaakt hun toevlucht tot een pension te nemen. Het liefst hebben wij natuurlijk een redelijke huurovereenkomst. Wij hopen dat we in 'vrede' met onze nieuwe buurt zullen leven.
25-11-81/1 tetterode complex bureau voorlichting
(1) de bewoners/sters van het Tetterodecomplex
het wijkopbouworgaan Oud-West
Werkgroep wonen Da Costabuurt
Overleg Noord Kinkerbuurt
Overleg Zuid Kinkerbuurt
Centraal wonen
Info- winkel Da Costabuurt
Info- winkel Kinkerbuurt
Bewonersgroep Nooy
stichting ABC
politieke partijen (afdelingen)
(2) dubbelz., A4, off-set, blauwe en zwarte inkt, cubic elite, tekening
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Aan hen die wonen en werken in de buurt van het Tetterodecomplex. Op 17 oktober heeft een aantal krakers het Tetterodecomplex bezet. Zij willen daarmee protesteren tegen het beleid dat de gemeente met betrekking tot dit complex voert. In april heeft de eigenaar, de BAM, een plan ingediend voor de bouw van kantoren, winkels, 13 woningen en een parkeerkelder. De gemeente had niets te kiezen, omdat zij nagelaten had een bestemmingsplan te maken. Het plan past niet in een buurt als de Da Costabuurt waar grote behoefte is aan woonruimte en buurtvoorzieningen. Op 21 oktober is de bouwvergunning verleend. Hierbij hebben buurtbewoners minimale kansen gekregen hun bezwaren in te dienen. Er zijn 105 bezwaarschriften ingediend, die afgewezen zijn. De eigenaar heeft aangifte gedaan van lokaalvredebreuk. Tijdens een gesprek op 9 november dreigde de burgemeester constant met een gewelddadige ontruiming. Bewoners/sters van het pand hebben met de buurt een alternatief plan ontwikkeld met sociale woningbouw en buurtvoorzieningen. Eind van deze week zal overleg plaatsvinden tussen de wethouder, eigenaar, buurt en bewoners/sters waar het alternatieve plan besproken zal worden. We hebben deze brief geschreven als reactie op de brief van de gemeente die 24 november bij U in de bus kwam. De gemeente gebruikt haar brief om een ontruiming te rechtvaardigen.
25-11-81/2 BEWONERSVERGADERING van de woningen Spaarndammerdijk ...
(1) de bewonerscommissie
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) FP /
Bewonersvergadering van de woningen Spaardammerdijk 23-61 (de 80 dijkwoningen) op 2 december in het Polanentheater. Het Gemeentelijk Woningbedrijf heeft plannen met onze woningen, want er is geld voor. Het wil de woningen in bewoonde staat opknappen. Deze gaan 2 maanden duren, maar geven zoveel overlast dat het Woningbedrijf u zal adviseren naar een wisselwoning te gaan. De huurverhoging zal fl. 40 zijn. Wij vinden fl. 1200 wel erg weinig als vergoeding voor de overlast, 2 maanden wel erg lang en wij willen proberen tot een gezamenlijk standpunt te komen.
28-11-81/1 VANDAAG, zaterdag 28 nov hebben wij het spekulatiepand De Lairessestr 154 gekraakt.
(1) de afzonderlijke bewoners.
(2) A4, geel papier, el.stencil
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB / UB 193.3
Vandaag hebben wij het spekulatiepand De Lairessestraat 154 gekraakt. Het staal al 1 jaar leeg. Makelaar Elburg bood het pand in oktober '80 te koop aan. Een bouwvergunning voor vergroting kantoorruimte is nooit afgegeven. Op 10 april '81 werd het pand (in '71 gekocht voor 250.000 gulden) verkocht aan vennootschapsdirekteur Elburg voor 900.000. Als makelaar mag Elburg geen panden bezitten. Dezelfde 10 april verkoopt Elburg het pand voor 1.025.000 aan Netherlands Continental Investments Holdings BV, met als enig direkteur Beheermaatschappij Pharas BV, met als enig direkteur Koopmans. Vroeg notaris Spier eerst samen met Elburg een bouwvergunning aan, op 13 april verleent hij namens de ABN hypotheken aan Koopmans. De plaatsverwisseling van Spier is nogal opgevallen en in tegenstelling met de onafhankelijkheid die hoort bij het notaris zijn. Het pand staat nog steeds leeg en wordt nog steeds door Elburg aangeboden. Een pand waar zo mee gehandeld wordt en leeg staat wordt gekraakt. Vanaf nu is het weer een woonpand. Winstbejag mag niet ten koste gaan van mensen. We laten ons er niet uitslaan door wie dan ook! De Lairesse woonstraat.
-12-81/13 ONTRUIMEN ??? VERGEET HET MAAR !!!
(1) anoniem
(2) A4, rose papier, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB SA / SA 012/004.1.01
Onder het motto Ontruimen? Vergeet het maar! houden wij op feestelijke wijze de 50e ontruiming tegen, alleen al in de Staatsliedenbuurt. De ondertoon blijft ernstig. Het huisvestingsbeleid van Amsterdam is er op gericht de woningzoekende, die eindelijk een woning gevonden heeft, te ontruimen voor een andere. Herhuisvesting weigert de werkelijke leegstand te verwerken, waarbij de eigenaren aangepakt zouden moeten worden. Iedereen die een woning nodig heeft is even urgent. De overheid is verantwoordelijk voor de woningnood, niet de woningzoekende. Laat je daarom niet ontruimen! Wolvessperger heeft aangekondigd het aantal ontruimingen op te voeren tot 100 per week. Indien je een ontruimingsaankondiging van de deurwaarder ontvangen hebt, nodig je familie, vrienden en buren uit. Ben je onzeker, nodig dan ook krakers of een aktiegroep uit. Wanneer de deurwaarder komt, laat je hem niet binnen. Ga met de groep voor de straatdeur staan. De deurwaarder zal zijn weg vervolgen. Kom en maak ons Jubileum mee, 1e Keucheniusstraat 25, 4 december. Programma: koffie, gejuich, Braan komt, de band speelt, Braan krijgt de vergulde Koevoet.
-12-81/18 GROENTEBOER DREIGT MET BRANDSTICHTING!!
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, gewoon of kringlooppapier, el.stencil, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.1.01
(5) Origineel op SA (map 002/005.1.01)
Op 23 augustus werd de Groen van Prinstererstraat 70' t/m "" gekraakt. Eigenaar is de fam.Bouwman van de groentenzaak op 86-88. Bouwman wil ons op straat zetten. 21 December is er een kort geding. De familie is niet wars van smerige praktijken. Illegale verbouwing om extra hoge huren te kunnen vragen. De brandgevaarlijke zolder is illegaal verbouwd tot woning. Op ons stuurde Bouwman vriendjes met honden af en hij bespoot ons met een bijtende vloeistof. Hij dreigde zelfs met brandstichting. Wij hebben huur aangeboden. In het kort geding beschuldigt hij ons er van geen huur te willen betalen. Wij zijn bedreigd, achtervolgd en aangevallen, een huurkontrakt is ons stelselmatig geweigerd. Bouw en Woning toezicht zegt dat het pand aan sloop toe is. Jarenlang heeft Bouwman over de ruggen van woningzoekenden geld verdiend, mercedes gereden en zijn zaak uitgebreid. Boycot Bouwman.
-12-81/19 Vondel 14 Nu ook met misselijke truc bedreigd!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Vondelstraat 14)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) ISG / ISG stzmap Kraakgroepen Amsterdam II
(5) Zie ook GA Aff 5350 (A/002312)
Het gaat te ver in de Vondelstraat. Na bijna 2 jaar woonruimte voor 10 mensen, weer een kantoor? Tijdens het proces van 10 december tussen eigenaar Vollenhoven en huurder VNU over huurbetaling, bleek er nog een tweede proces te lopen. Dit is in september gestart door de eigenaar met medefinanciering van VNU tegen VNU. De truc dat krakers als de zijnen van de huurder worden gezien, als huisraad dus, wordt weer eens toegepast. Een slechte afloop dreigt, ondanks het zogenaamde plan van de gemeente aan te kopen. Wij blijven hier wonen.
14-12-81/13 WIBAUT BEKENT KLEUR!
(1) F.M.Wibaut
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, achterkant: tekening
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB / UB 294.4
Te lang is met mij gesold door de sociaal-demokratiese bestuurderen van Amsterdam. Ik distantieer mij. Van dezelfde straat waarvoor men mijn naam misbruikt heeft, heeft men een autosnelweg gemaakt. Alleen mijn linker oog wordt nog geprikkeld door onvervalste 19e-eeuwse arbeiderswoningen, gehuld in fleurige kleuren: de Blaaskop. Ik sloopte krotten. En zette er arbeiderspaleisjes voor in de plaats. Maar jij, kollega Schaefer, jij sloopt goede woningen. Omdat alleen dan het Rijk de bouw financiert. Als de bewoners hun huizen niet willen verlaten, dan zet hij ze op straat met behulp van de sterke arm. In de nieuwe woningen zet je mensen met gewenningssubsidie. Dat is een regeling die de bewoners er langzamerhand aan moet laten wennen om meer te gaan betalen dan zij kunnen betalen. De Blaaskop laat ik mij niet afpakken, Jan. Mocht jij het in je botgesloopte hoofd halen de Blaaskop alsnog op te blazen, dan neem ik mijn sokkel op en wandel!
17-12-81/1
(1) (uitgegeven door bewoners van gekraakte flats in Leiden)
(3) Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan De Waarheid van 18-12-81 p.6 en 19-12-81 p.4
In november zijn in Leiden 12 luxe koopflats gekraakt. Zij zijn een onderdeel van een complex van de Westland Utrecht Projekt Ontwikkeling, die na 2 jaar en 3 maanden nog nauwelijks heeft kunnen verkopen. Door deze kraak vinden deze huizen eindelijk hun bestemming. De WUPO belet dat gas en licht aan de krakers geleverd wordt om de krakers het wonen onmogelijk te maken. De WUPO heeft een vals pamflet verspreid van 'de Leidse kraakbeweging' met een oproep de WUPO-panden te kraken en te vernielen. We zijn het zat dat de WUPO betaalbare woonruimte onmogelijk maakt. Daarom deze actie bij het hoofdkantoor (aan de Sarphatistraat, fp).
- -82/4 AAN ALLE KRAAK- EN WOONGROEPEN.
(1) L.A.G; ( Landelijk Aktiekomité Groepshuisvesting)
(2) kwarto, 12" Courier
(3) Werk Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Veel woongroeporganisaties en vertegenwoordigers uit de kraakbeweging bezoeken de studiedagen 'Huis in eigen hand' over zelfwerkzaamheid. De woonwensen van woongroepen zijn nooit serieus genomen. De erkenning komt pas los als men geld ruikt. 'Vanwege het vermeende financiële voordeel van het leven in een groep' passen steeds meer Sociale Diensten een korting van 15% op de bijstand- of RWW uitkering toe. Met de extra korting kom je op een uitkering van fl. 854,15 per maand, een verlies van fl. 150,70. Dit is slechts 60% van het netto minimumloon. Wij roepen iedereen op aan de akties mee te doen tegen het korten op uitkeringen.
- -82?/18 Infomatiestencil "VENCEREMOS" De "VENCEREMOS" is een woonschip ...
(1) Ingrid en elsemarijn
(2) A4, el.stencil, rode inkt, Light Italic, kaartje
(3) Wonen-kra
(4) UB / UB 289.1
De Venceremos is een woonschip dat al maandenlang een ligplaats probeert te krijgen. Het schip is gekocht in de dwanghaven van de provincie Utrecht. Na 3 keer een plek in de omgeving van Amsterdam gekraakt te hebben en teruggesleept te zijn, ondernemen we nu een 4-de poging. We ruilen nu een schip in. Het schip wat ingeruild wordt telt 12 meter en het schip wat binnen gevoerd wordt 23 meter. Officieel kan de gemeente dit niet weigeren, maar of ze het ook officieel spelen is nog maar de vraag. In afwachting van de toestemming zijn we alvast in amsterdam gaan liggen. We hebben gezorgd dat het schip niet zondermeer verwijderd kan worden. Dit geeft ons de tijd om alarm te slaan. Het is de bedoeling deze versleping te voorkomen. We hopen op jullie te kunnen rekenen. De Venceremos ligt aan de veelaan.
- -82?/23 voor Behoud MILIEU WERK MAATSCHAPPIJ lijst 15 Een troep WOLVEN PLUNDERT, ...
(1) Prog.Partij voor behoud Milieu Werk Maatschappij.
(2) A3, fotokopie, o.a.Letter Gothic, tekening
(3) Ams-alg Milieu Wonen
(4) UB / UB 173.2
Een troep wolven verwoest onze steden, vernietigt het platteland en vermoordt het IJsselmeer. Verhevigt de woningnood, jaagt de woonlasten op, zet de klok terug met het openbaar vervoer, schept overbodige recreatiegebieden, verwoest in stilte het magnifieke Centraal Station, offert beschermde stadsgezichten en haalt tegelijk 600.000 vreemdelingen het land in. De democratie is een farce, de rechtsstaat bestaat niet meer. Geeft 'inspraak' om het verzet te elimineren. 175 Miljard staatsschuld hebben we niet zo maar op ons hals gehaald. De uitkeringen moeten omlaag, de welzijnsvoorzieningen teruggeschroefd en het ziekenfondspakket ingekrompen. We gaan naar Amerikaanse toestanden en later naar Zuid-Amerikaanse. Een kleine bovenlaag waar de economie omdraait en een grote onderlaag die niets heeft. In de jaren 50 presenteerde Amsterdam haar grootschaligheidsplan. Het plan lukte niet, ome Joop (Joop den Uyl, wethouder van Economische Zaken) verhuisde ijlings naar een Haagse stoel. Na de mislukking verschijnt een rapport, 'De ontwikkeling van het Westen des lands': de groeikernen werden geschapen.
- -82/29 Openbaar debat over de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting.
(1) de betrokken krakers.
(2) A4, el.stencil?, 10" Courier
(3) Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/007.2.01
We hebben besloten alleen aan het debat mee te werken als aan de volgende eisen is voldaan: het debat moet openbaar zijn, een stedelijk karakter hebben, de verantwoordelijke politici dienen aanwezig te zijn, de voorzitter zal voor elke partij aanvaardbaar moeten zijn, het publiek moet kunnen deelnemen en het G.D.H.-funktioneren dient het hoofdonderwerp van het debat te vormen. Deze eisen zijn niet onderhandelbaar. We starten met de voorbereidingen van het debat.
- -82/30 GEEN KNOKKERS TERUG IN DE LUYK
(1) anoniem
(2) A4, geel papier, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 021/001.4.01
(5) Ook afgedrukt in een Grachtenkrant. Mogelijk laatste blad van -8-82/12
Geen knokkers terug in de Luyk. Oorlogsvoorbereidingen begonnen.
(integraal)
- -82?/32 jongeren bouwen voor jongeren Plan om de door de gemeente aangekochte, veelal gekraakte panden ...
(1) NVV-jongerenkontakt
Pandenoverleg
(2) 1v 4p, A5, el.stencil, Bruxelles, tekeningen
(3) Werk Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 014/001.3.01
20 Panden zijn in 1980 door de gemeente aangekocht om jongerenhuisvesting te realiseren. Nog 20 panden staan op de nominatie om aangekocht te worden. In de verbouw is stagnatie ontstaan: de huren zijn te hoog, de oppervlaktes zijn te klein, de geluidsisolatie is slecht en dat levert een te hoge gasrekening op. We denken de stagnatie te doorbreken en werkgelegenheid te scheppen voor jongeren door het in het leven roepen van een experimenteel bouwbedrijf 'verbouwen tot jongerenhuisvesting'. Op basis van de regeling Experimentele Arbeidsprojekten voor Jongeren die voortkomt uit het Plan van de Jeugdarbeid van het NVV-jongerenkontakt. De bewoners stellen specifieke eisen: de verbouwingen mogen leiden tot huren van maximaal fl. 200 inklusief, de verbouwing zal in vele gevallen fasegewijs moeten plaatsvinden en de bewoners eisen een vergaande zeggenschap. De jongeren werken in een pand onder leiding van een leermeester. Gedurende de werkzaamheden kunnen jongeren hun vakdiploma's behalen. We denken te starten met drie bouwgroepen van 8 à 10 jongeren. Er zal subsidie moeten komen uit de regeling. De kosten voor materiaal zou gehaald moeten worden uit de HAT-regeling van het Ministerie van Volkshuisvesting.
- -82/33 Het Roodborstje is gekraakt!!!!!
(1) Kunstenaarskollektief "Kápka".
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
Wij zijn een kunstenaarskollektief van 15 personen. Jaren zijn wij op zoek naar woon/werkruimte. Wij menen op deze manier een goede bestemming voor 'Het Roodborstje' gevonden te hebben.
-1-82/1 EEN BUURTVOORZIENING ONTRUIMEN TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST HERHUISVESTING ?
(1) (Buurtwinkel in de Indische Buurt)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB GA ISG /
Sinds september 1980 draait de Buurtwinkel. Vele groepen hebben hun plek in de buurtwinkel en willen deze behouden! Die staat op de tocht indien wordt doorgedrukt dat de buurtwinkel moet wijken voor een kantoor van het GDH. Maak duidelijk aan B&W en de gemeenteraad dat de Buurtwinkel niet mag verdwijnen.
-1-82/9 BOYCOT aardgasprijs verhoging Per l januari l982 ...
(1) (kra(a)k(st)ers)
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen
(3) Wonen-hv Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 006/001.1.03
Per 1 januari is het aardgas weer in prijs omhoog gegaan, een verhoging van 20%, een verdubbeling in 3 jaar! 20 Tot 300 gulden per maand extra aan energiekosten. Voor de produktie van aardgas betaalt de Gasunie minder dan 1 cent per kubieke meter. Leve de winstcijfers van Shell en Esso en de nederlandse schatkist. De laatste jaren zijn akties gevoerd tegen deze zaak. Het LEK heeft met de OBASA een aardgaskrant gemaakt, waarin ze oproepen de verhoging te boycotten. Het wordt tijd dat wij als kra(a)k(st)ers de gasprijzen aanpakken: boycotten dus. Zet een aardgasalarm op, zodat het GEB niet nog eens honderden afsluitingen kan gaan verrichten. Op 11 februari is er een stedelijke vergadering over deze boycotaktie en over verdere akties tegen het GEB. Volgt uitleg over de boycot van de gasprijsverhoging.
-1-82/20 Het spant weer op Tetterode.
(1) 1: (Kraakspreekuur) (Kinkerbuurt, fp)
2: Bewoners/sters van Tetterode.
(2) dubbelz., kwarto, gewoon of kringlooppapier, pica
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB SA / SA 023/001.1.01
1: Iedereen kent in zijn/haar omgeving mensen die een woning zoeken. Bij deze woningnood is leegstand ontoelaatbaar. Bij het kraakspreekuur komen mensen langs die woonruimte zoeken. Weet u wat leeg te staan? Laat ons dit dan weten.
2: De dreiging van een ontruiming van Tetterode wordt groter. De P.G.G.M.(pensioenfonds van welzijnswerkers) en de B.A.M.hebben zich terug getrokken. Ook zij is tot de konklusie gekomen dat het projekt maatschappelijk onaanvaardbaar is. Nu wil Polak ontruimen. Wat er dan gaat gebeuren is dat het pand onbewoonbaar gemaakt wordt omdat er geen geld is. In plaats van buurtvoorzieningen en betaalbare woningen kiest Polak voor leegstand. Inmiddels hebben de politiebonden te kennen gegeven er niets voor te voelen de puinhopen van een slecht beleid op te ruimen. Helaas blijkt de gemeente niet te reageren op zinvolle ideeën. Daarom hebben wij besloten de barrikades weer op het pand te leggen. Geen geëtter rond de Tetter.
-1-82/24 SCHINKELSCHOOL OOK HIER RENOVEREN KRAKERS de stad
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Schinkelschool, Schinkelkade 20)
(2) 1v 8p, A4, off-set, zwarte en gele inkt, foto's, kaartjes, tekening
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 035/001.1.01
(5) Wrs.uitgegeven ter gelegenheid van de open dag
Dit krantje gaat over de oude school en later NUFA-fabriek. Dit pand is na 7 jaar leegstand op 8 oktober gekraakt. Het was bekend dat de gemeente plannen had: sloop en sociale nieuwbouw. We vinden het jammer een gebouw te slopen dat in zo'n uitstekende staat verkeert. Terwijl er zoveel open gaten in de stad zijn! Dit gebouw past beter bij onze woonwensen. Daarom gaan onze plannen er vanuit dat het gebouw gebruikt wordt voor jongerenhuisvesting, atelierruimte en bejaarden- en invalidewoningen. Op de plaats van de laagbouw kunnen 12 nieuwbouwwoningen gebouwd worden. Over de plannen wordt gepraat in een ontwerpteam van ambtenaren en vertegenwoordigers van de buurt. Uitgewerkte plannen zullen aan de buurt voorgelegd worden: sloop en dure nieuwbouw of aanpassing van het gebouw om ruimte te geven aan andere woonvormen. Van de sociale nieuwbouw zijn de huren erg hoog. De gemeente vindt het geleuter in het ontwerpteam prima, zolang wij en de buurt maar niet op resultaat rekenen. De gemeente hamert konstant op het feit dat ze geen geld hebben, maar ondertussen schieten de miljarden verslindende prestige objekten uit de grond. De metro is nog niet klaar of er worden huizen gesloopt voor die stopera. Het allerlaatste waar woningzoekenden behoefte aan hebben is de opera. Wie sloopt er nou een gebouw waar straks 40 mensen prima kunnen wonen.
Uitgebreide verhalen over bewoners, inrichting en plannen met foto's en bouwtekeningen.
-1?-82/25 Beste mensen, Binnenkort is de ontruiming van de Blaaskop ...
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt.
(2) 21x±14,8cm, kringlooppapier, elite
(3) Ams-O-Wib Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.1.01
Binnenkort is de ontruiming van de Blaaskop. De bewoners willen er blijven wonen. Om hierover te praten maandag vergadering in de Keucheniusschool. Hier komt ook iemand van de Blaaskop om te vertellen wat ze van plan zijn.
-1-82/28 UITNODIGING GEMEENTE LAAT FANNIUS SCHOLTENSCHIL IN DE KOU STAAN
(1) Bert Stamkot, Hokon Hansen, Freek van Kleij.
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: kaartje
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
(5) Zie /29
Het Ontwerp-Bestemmingsplan is klaar. Het resultaat is veel te mager. Wat er met de Fannius Scholtenschil (tussen de Van Limburg Stirum- en de Groen van Prinstererstraat) gaat gebeuren blijft in het vage. De gemeente wil 'behouden en herstellen'. De huisbazen laten de woningen verkrotten. Bewoners voeren aktie voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Denk aan de aktie in het Boureno-blok aan de De Wittenkade (wijkkrant december). De gemeente moet een samenhangend plan maken, onderzocht moet worden welke panden zijn op te knappen. Nu wijst de gemeente vrij toevallig panden aan voor sloop. De gemeente gaat niet zo maar aan het werk. Druk is nodig van de bewoners. Zo ging het ook in de Noord Oostpunt en het Witteneiland. Daarom is het belangrijk dat we een bewonersgroep oprichten. Voorbereidende vergadering 13 januari in het wijkcentrum.
-1-82/29 Wijkopbouworgaan Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt, ... Beste bewoners, Afgelopen woensdagmiddag ...
(1) Namens de bewoners, Freek van Kleij
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, voorkant: elite; achterkant: el.stencil, kaartje
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
(5) Zie /28
Woensdag hebben een zevental bewoners gepraat over de aanpak van de Fannius Scholtenschil. Op 19 januari komen we nog een keer bij elkaar in het wijkopbouworgaan.
De buurt gaat achteruit. Die verkrotting moeten we tegengaan. Panden moeten of opgeknapt of zelfs afgebroken worden. Uit het 'ontwerp-bestemmingsplan' blijkt dat de gemeente niet van plan is de kwaliteit van de panden te onderzoeken. We denken aan het houden van een buurtvergadering om te weten te komen wat er volgens de bewoners met hun woning moet gebeuren. We willen een bewonersgroep oprichten. We willen de buurtvergadering voor 2 februari beleggen, want dan komt wethouder Van der Vlis naar de buurt voor het bestemmingsplan. Dan kunnen we hem onze aktiepunten voorleggen.
8-1-82/2 STOP DE TOKO MAAR IN JE STOPERA
(1) De Bewoners (van Geldersekade 88-86, Zeedijk 98-91, fp)
(2) A4
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 295.1 SA 028/003.1.02
(5) Tekst deels in Grachtenkrant 38 (25-1-82) p.36. Zie ook GA Aff 5144 (A/004586)
Wij zijn de 15 bewoners van de voorheen Koninklijke Foto Film Fischel BV. We zitten hier vanaf juni 1980 nadat het pand 1½ jaar leeg gestaan had. Het pand is in handen gekomen van Blom BV, een aannemers en exploitatie bedrijf voor 1½ miljoen gulden. Wij hebben het bewoonbaar gemaakt, ook worden ruimten gebruikt door bands en toneelgroepen om te repeteren. In '81 bleek er een twijfelachtige koper te zijn die hier een toko wil vestigen, de Geldersekade kant zou dan weer leeg komen te staan. Dit Chinese echtpaar had de huidige eigenaar gedagvaard om ons via de Huidenstraat-truuk eruit te krijgen. De advokaat van Blom BV en van het echtpaar werken op hetzelfde kantoor! Vandaag heeft het Gerechtshof de truuk gehonoreerd en moeten wij binnen 24 uur het pand gebarrikadeerd hebben. Wij zullen een kort geding aanspannen tegen de kopers. We blijven er wonen!
13-1-82/1 Laat de stadsvernieuwing maar aan de BLAASKOP over!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Blaaskop)
dubbelz., 21,5x30,5cm, off-set, blauwe inkt, tekeningen
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 037/001.1.01
Onze appelboom is niet rendabel, net als onze huizen die voor de overheid niet rendabel zijn. Ook de boom zal gesloopt moeten worden. Dit is jammer, want de toekomstige bewoners zullen een appeltje voor de dorst hard nodig hebben. In Den Haag hebben ze daar iets op gevonden: u mag meepraten over de kleur van de plinten, maar niet over appelbomen. De Appelboom staat in Den Haag. Ze geven de mensen aanpassingssubsidie, telkens wat minder, zodat je over 4, 5 jaar -de lonen, uitkeringen en prijskompensatie gaan ook omlaag- weer zal moeten verhuizen. Wij hadden hier nog 10 jaar kunnen wonen. Wat er komt is stadsvernieuwing, gepland groen, prikkeldraad en 'verboden te betreden', beton met pluche bekleed, winkelcentra met HB-bewaking, snelwegen en opslagplaatsen voor rijdend blik. Uw toekomstdroom? Ons schrikbeeld ...
14-1-82/1 Aan de bewoners van de Le Mairestraat.
(1) 2 namen
(2) A5, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) GA /
Op 8 januari hebben wij Le Mairestraat 8hs opnieuw bewoond. Tot de renovatie zou de woning leegstaan. Wij willen de renovatie niet in de weg staan.
22?-1-82/2
(1) (uitgegeven door Wyers)
(3) Ams-C-rest Werk Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan dVk 30-1-82 (in Grachtenkrant 38) en De heren zijn toch geen inbrekers? p.124. Verspreid bij bezetting van het verkeerde pand van (architektenburo) HBM aan de Leliegracht
Wrs.grotendeels zelfde tekst als 30-1-82/4. De bezetters verkeerden in de veronderstelling dat het bezette pand van aannemer HBM was.
28-1-82/1 Aan de bewoners van Eigen Haard van het Spaarndammerplantsoen en het Schip: KORT GEDING OP KOMST WEGENS VOCHTOVERLAST
(1) de bewonerskommissies (Spaarndammerplantsoen, Zaanstraat, Hembrugstraat, fp)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) FP /
3 Februari kort geding tegen woningbouwvereniging Eigen Haard om de vochtoverlast in de benedenwoningen te verhelpen. Komt allen.
30-1-82/1 KOM SNEL OP 'T ALARM TETTERODE WORDT VERDEDIGD
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Tetterode)
(2) A4, el.stencil, kaartje
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
B.A.M.(eigenaar) wil kantoren. Hij heeft de vergunningen en een ontruimingsvonnis. Wij en de buurt hebben andere plannen. De financier heeft zich al teruggetrokken. Kom snel op 't alarm, Tetterode wordt verdedigd. Wees paraat, bereid je voor.
(vrijwel integraal)
30-1-82/4 WIJERS IN DE CLINCH MET MULTINATIONALS
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Wijers-komplex)
(2) dubbelz., A4, off-set, wit, oranje of blauw papier
(3) Alt.lev Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 017/001.1.01
(5) Zie ook GA Aff 5209 (A/004546)
Op 3 oktober '81 werd het Wijers-komplex gekraakt, met een oppervlakte van 16.000 m² het grootste kraakpand. Er kunnen 175 mensen wonen en er is veel ruimte voor allerlei projekten als drukkerij, bioscoop, werkplaatsen, winkel, oefenruimtes voor theater. Momenteel wonen 100 mensen in Wijers. Een architekt is bezig met een haalbaarheidsonderzoek voor een eventueel aankopen van ons pand. Dit alles wordt bedreigd door de hollandse betonmaatschappij en het hotelconcern Holiday-inn. Er is een gedeelte van ons pand gereserveerd voor 36 woningen. Nu is er een conflict tussen de gemeente en de HBM, over wie dit realiseren moet. In de woningbouw zit geen winst. De rest zal bestemd worden voor een luxe hotel. Uit een nota van de gemeente blijkt dat eerste klas hotels slecht draaien. Aangezien de houding van de gemeente non-aktief is, kunnen we aannemen dat de bouwvergunning verstrekt gaat worden. Door de bouw van dit hotel zal het centrum nog onbewoonbaarder worden. De gemeente heeft geen vat meer op wat er in het hartje van Amsterdam gebeurt; zij is in gebreke gebleven een bestemmingsplan op te stellen. Bedrijven krijgen hierdoor vrij spel. De HBM is de Huidenstraattruuk begonnen om ons eruit te krijgen. Dit kan in maart rond zijn. Wij zullen dit echter niet pikken. Op 30 januari is er een grote manifestatie in Wijers om bekendheid te geven aan de schrikbarende lijst van panden die bedreigd worden met ontruiming.
31-1-82/1 BONIFATIUS WEER bewoond
(1) Bewonersgroep Bonifatius
(2) A4, gewoon of kringlooppapier, el.stencil, o.a.10" Courier
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB SA / UB 187.2 SA 012/004.2.01
Het voormalig pension 'Bonifatius' (2e Oosterparkstraat 230-232) is na vier maanden leegstand weer bewond. Jullie kennen de akties door de bewoners tegen de spekulanten Bruinsma en Van der Putte. Deze heren verhuurden de kamertjes voor woekerprijzen aan Surinaamse en Antilliaanse mensen. Het pand was erg brandgevaarlijk en de gemeente was van plan het te gaan sluiten. De bewoners waren het niet eens met de tijdelijke opvang en dat had de bezetting van Huize Lydia tot gevolg. Half oktober spijkerde de gemeente het pand dicht. Het werd een leegstaand spekulatiepand. We vinden dat spekulanten die mensen uitbuiten geen recht meer op hun pand hebben. Daarom hebben we 'Bonifatius' gekraakt. We hopen snel goed te kunnen wonen. Niet met 47, zoals toen, maar met 8 of 9 mensen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de gemeente het niet ten bate van smerige huisjesmelkers gaat ontruimen.
-2-82/27 Maandagochtend komt de aannemer van Ter Haak op Buiten Visserstraat 6 zijn beruchte steigers ophalen.
(1) Gerke, Henk,Peter.
(2) A4, fotokopie, 12" Courier, tekening
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.2.05
Maandag komt de aannemer van Ter Haak op Buiten Visserstraat 6 zijn beruchte steigers ophalen. Komt hij met deze steigertruuk alsnog ontruimen? Voor de zekerheid moeten toch maar veel mensen komen koffiedrinken. De steiger wordt door ons naar buiten gebracht.
-2-82/28 ENKELE KANTTEKENINGEN AANGAANDE De Lange Adem
(1) Frans de Kruif
(2) 1v 4p, A5, el.stencil, 10" Courier, voorkant: foto
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 037/001.1.03
(5) Zie ook GA Aff 4714 (A/001622)
Sinds november 1980 wonen 50 mensen uit slooppanden van het Iepenplein en de Vrolikstraat in de rijksschool voor vroedvrouwen aan de Camperstraat, de Lange Adem. Het pand kwam in 1975/76 leeg te staan en werd opgekocht door het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis dat de grond bestemde voor de bouw van een nieuwe in-service verplegers-opleiding. Van 1980 tot juli 1982 heeft het OLVG het gebouw in bruikleen afgestaan aan de gemeente, die het uitgaf als tijdelijke huisvesting. Het gebouw dient 31 maart leeg te worden teruggegeven. De plannen voor de nieuwbouw zijn vijf maanden vertraagd.
Wat ons betreft blijft De Lange Adem staan. In de toekomst komt het misschien wel op de monumentenlijst te staan. Er vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats. Volksgezondheid is van plan te beginnen met afbouw van de in-serviceopleidingen. Is het niet meer mogelijk om de noodzaak van een nieuwe in-serviceopleiding ter discussie te stellen? Het OLVG geeft ons geen informatie omdat het zijn plannen wil doorzetten. Welke inspraak- en bezwaarschriftmogelijkheden zijn er? Een nieuw opleidingsgebouw zou op een geschiktere plek in de stad kunnen worden neergezet. Wil er nog kans zijn De Lange Adem te behouden, dan zal de gemeente aan de slag moeten.
-2-82/29 NIET NOG EEN ONTRUIMING DOOR DE HUIDENSTRAAT TRUUK
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Alexanderkade)
(2) A4, off-set, zwarte en blauwe inkt, tekening
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 040/002.4.02
Het Heftige Huis (Alexanderkade) moet bewoond blijven door de 15 krakers!!
-2-82/31 HUURBULLETIN 35 ... Per 1 januari j.l. is de gasprijsverhoging ingegaan, ...
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) dubbelz., A4, off-set, Letter Gothic, tekeningen
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskté Huurverlaging Bijlme
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 35
1 Januari is de gasprijsverhoging ingegaan. Per 1 juli worden de huren verhoogd. Destijds heeft het komitee voorspeld dat in 1990 fl. 1.100 per maand voor een vier-kamerwoning moet worden betaald als er niets gebeurt. Het Bewonerscomité wil met de bewoners en in overleg met de korporaties en Bijlmer-organisaties nieuwe initiatieven nemen om die ontwikkeling te stoppen. Stookkostenbesparing is hard nodig. Hierover op 1 maart bewonersvergadering in de Nieuwe Stad, Ganzenhoef. Wij vragen voor 1 juli huurbevriezing, zoals die ook in 1975 is afgekondigd. Minister Van Dam heeft toegegeven door voor de Bijlmerwoningen die ouder zijn dan 10 jaar geen 6% maar 4% huurverhoging toe te staan.
De Gasraad Zaanstreek heeft besloten de gasprijsverhoging, die 1 januari is ingegaan, niet af te dragen aan de Gasunie. Voor B&W bestaat er nu geen goede reden meer (Amsterdam wilde niet als enige gemeente zo'n aktie beginnen) om de gezamenlijke inhoudingsaktie met woningcorporaties en aktiekomitees van start te laten gaan. Dat tikt aan. Het kan over 300.000 aansluiting tot een onvoorstelbaar bedrag van 100 miljoen oplopen. Wij voeren een aktie met alle woningcorporaties om een 18% lager gastarief voor blokverwarmde woningen ingevoerd te krijgen. Het breken van de blokverwarmingsaktie kan niet aan de orde zijn. De politieke partijen in de Bijlmermeer wijzen een invordering van de blokverwarmingsgelden af.
-2-82/37 geen ontruiming ... WIJ amsterdamse krakers EISEN: ...
(1) (amsterdamse krakers)
(2) dubbelz., 11,1x15,6cm, off-set
(3) Ams-als Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 295.1 SA 047/001.2.01
(5) Ansichtkaart aan burgemeester Polak
Wij eisen: geen medewerking van de gemeente aan juridische truuks van eigenaars-speculanten, geen ontruiming op grond van de Huidenstraattruuk, geen ontruiming van Bloemstraat 123-125-127, Vondelstraat 14, Wijers, Alexanderkade 7.8.9, Wielingen, Stadhouderskade 139. Sowieso geen ontruiming maar huisvesting!
16-2-82/1 dinsdag l6feb. 82 BESTE BUURTBEWONERS. Zoals u waarschijnlijk wel weet ...
(1) de bewoners van Het Heftige Huis.
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 295.1
(5) Facs.in Grachtenkrant 40 (22-2-82) p.36
Wij hebben 26 januari verleden jaar de bovenverdfiepingen van Alexanderkade 7, 8 en 9 gekraakt omdat wij dakloos waren en dit pand al 5 jaar leegstond. De gemeente was in een ver gevorderd stadium met de aankoopprocedure. 13 Februari hebben wij echter een ontruimingsbevel in de bus gehad zonder dat wij een proces hebben gehad. Met deze juridische truuk probeert eigenaar Schouten nadat hij 6 jaar geleden de toenmalige huurders er uit gedreigd heeft ons er nu ook uit te werken. We zullen het pand tot de laatste snik verdedigen. Hulp van de buurtbewoners kunnen wij hard gebruiken.
19-2-82/1 SINGEL 114 - KRAAK Eindelijk Na 7 jaar leegstand is Singel 114 eindelijk weer bewoond.
(1) anoniem
(2) wrs.A4, el.stencil, logo/tek.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 032/001.2.01
Na 7 jaar leegstand is Singel 114 weer bewoond. Al twee keer gekraakt en even hard weer ontruimd. De laatste ontruiming, waaraan onfrisse lieden een flinke cent hebben verdiend, was niet zachtzinnig. Het pand is in opdracht van eigenaar Bogra Beheer grondig vernield. Knokploegleider Harry Gouwszwaard vindt 40.000 gulden belangrijker dan de levens van zes mensen. Bogra Beheer B.V.is onder beheer van Bochum en De Graaf. Deze zijn niet vies van knokploegen, voorbeelden in Rotterdam, Den Haag en Nijmegen. Bekend van De Graaf is zijn samenwerking met Genius B.V., met de heroinehandel dus. Van Bochum houdt zich op in de wereld van koppelbazen. Reden om hun panden met rust te laten en leeg te laten staan?
20-2-82/1 LAATSTE WAARSCHUWING/20-2-'82 KRAAKS GRCHTCRDL
(1) (autonome,marginale grachtenchaoten)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, elite, st.pen, logo's/tek., voorkant: kop: el.stencil, rode inkt; achterkant: groene inkt
(3) Ams-C-rest Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 300 SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
1: Kraaks Grchtcrdl: Singel 114, vrijdag gekraakt (eigenaar Bogra beheer, bekend van knokploegen). Een pand met geschiedenis. In '78 voor het laatst gekraakt en toen drie maal bezocht door een knokploeg olv Harry Gouwswaard! Gouwswaard werd onlangs veroordeeld tot 7 weken (nu pas). Westermarkt 9, zaterdag gekraakt. Flink verwaarloosd.
De Luyk-toestanden waren voor de VPC-buurt aanleiding na te denken over de betrokkenheid van de stad bij bedreigde panden. De meeste panden zijn afzonderlijk met de gemeente bezig om te kunnen blijven wonen. Maar wat levert het op? Verdomd weinig! We worden aan het lijntje gehouden door Schaefer en de zijnen. Na de tweede serie eind 1980 zijn geen panden meer aangekocht. Deze series zijn nog steeds aan het onderhandelen over noodvoorzieningen en betalen geen huur. Haalbaarheidsonderzoeken worden geselekteerd op persoonlijke voorkeur van de 'dikke'. Ondertussen gaan de ontruimingen door. Axi: stopzetting van alle overleg met de Gemeente! is het voorstel van de VPC. Met eisen: geen willekeurig aankoopbeleid, laat de gemeente met beleid op de proppen komen, geen ontruimingen, oplossingen voor alle bedreigde panden. 4 Maart vergadering op S 46.
Vogelstruys-proces 4 maart.
2: Na de kraak van het Wyers-complex waren veel mensen betrokken bij de gebeurtenissen. Totdat we alarmerende berichten hoorden over de bouwaanvraag door de HBM en we een Huidenstraattruuk op onze nek kregen. Veel mensen werden wanhopig. Het aantal actieve mensen kwam op 15. We zijn aan de gang gegaan met een haalbaarheidsonderzoek. Woensdag is de bouwaanvraag voor een hotel en parkeergarage in de commissie van Stadsvernieuwing besproking. Schaeffer negeerde ons haalbaarheidsonderzoek. 12 Maart uitspraak in hoger beroep van de nieuwe tegen de oude eigenaar. We hopen dat 22 februari veel mensen naar Wyers komen om met ons samen te zweren tot behoud van ons complex.
Een aantal panden wordt met ontruiming bedreigd: PHK 150, Alexanderkade 7, 9, 8, Vondel- 14, -luyk, -Wyers en de Bloemstraat. Kom op het alarm en maak er een troep van.
Ontruimingen in de Staatsliedenbuurt willen niet zo. Na 60 mislukte pogingen wordt met de buurt 'overlegd'. Ze proberen het nu in andere buurten, vrijdag 2e Kostverlorenkade 114 Braan en twee petten met succes geweerd.
25-2-82/2 Aan alle anti-fascisten Vandaag, 25 februari, ...
(1) Kraaksters en krakers uit de Grachtengordel.
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-C-rest Rechts bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Vandaag wordt hier het anti-fascistisch verzet van 41 jaar geleden herdacht. Aktievoerders en minderheden worden gekonfronteerd met geweld van extreem-rechtse clubs. Met name het Oud Strijders Legioen heeft kontakten met de top van rechtse partijen, leger en justitie die de dekmantel vormen van waaronder het door kan gaan met zijn ultra-rechtse propagandavoering en hardere akties. Het OSL gelooft in het korporatisme als maatschappijmodel. Emancipatie of belangentegenstellingen bestaan niet. Ze pleiten voor een sterk leger. Demokratisering is funest. Binnenlandse onrust moet met harde hand onderdrukt worden, "zonodig met gericht karabijnvuur". Buitenlanders wijzen zij aan als de veroorzakers van woningnood en van de ekonomische krisis, terwijl ze voorbijgaan aan het falende ekonomische en sociale beleid van de bestuurders. Zij hebben goede kontakten met extreem-rechts in de rest van Europa.
25-2-82/7 LAAT JE NIET BANG MAKEN. KRAKEN is NODIG!
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, o.a.10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 002/006.2.02
Ben jij ook een van die duizenden mensen die te klein wonen, of rot of helemaal niet? Denk jij ook wel eens: de enige die hier iets aan kan doen, ben ikzelf. Veel mensen zouden best willen gaan kraken. Maar ze durven niet. De leegstandswet is nog steeds niet in werking. Het kraken gaat dus door! Trouwens: wet of geen wet - kraken gaat door, want het is een logisch antwoord op een huisvestingsbeleid dat wel slechter maar niet beter wordt. Nog steeds geldt voor de kraker bescherming tegen huisvredebreuk! Talloze ontruimingen zijn tegengehouden door een klein groepje postende mensen. Als de deurwaarder dit ziet, gaat hij echt niet op de vuist! In de Staatsliedenbuurt zijn zo al 52 ontruimingen tegengehouden! Laat je niet afschepen, laat je niet intimideren. Zolang iedereen zich koest houdt, vinden de politici het allang best! Ze moeten gedwongen worden tot een ander woningbouwbeleid. Dat doen we door zelf iets te doen! Wend je tot het kraakspreekuur in je buurt!
25-2-82/8 PROCES CONTRA SIEM
(1) Siem
dubbelz., A4, off-set, achterkant: tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) FP /
Het vorige proces op vier december is verdaagd naar 26 februari. Op 15 oktober was er een demonstratie uitgeroepen door krakers op het Koningsplein. Ook ik liep mee. Verbaasd kreeg ik te horen dat ik opgepakt was voor openlijke geweldpleging. Twee stillen beweerden dat ze mij gezien hadden, een voorwerp door de voorruit van V.'s auto gooiend (toen kraker Guus neergeschoten werd in de Blasiusstraat, fp). Op het politieburo werd ik, zoals gewoonlijk bij krakers, vier dagen als een beest behandeld. De kans is groot dat ze nu een zondebok gevonden hebben om hiermee de hele kraakbeweging te kriminaliseren. Door mensen op te pakken, kunnen zij een voorbeeld stellen. Zo proberen zij te intimideren, om zo van volgende akties af te zien. Als voorbeeld krijg je natuurlijk een relatief veel te zware straf. Hierbij vraag ik jullie weer te komen. Op 26 februari is de rechtzitting. Wordt een rechtzetting! We gaan een grootse happening maken! Als protest tegen politiefotografen in de zaal, is het leuk om geschminkt óf gemaskerd te komen!
-3-82/11 AAN ALLE AMSTERDAMER MENSEN
(1) NKB (Nederlandse Kring van Beeldenstormers voorheen de Blaaskoppers)
(2) dubbelz., 21,6x31,2cm, off-set, foto, tekening
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB SA / SA 037/001.1.01
'n Droom wordt werkelijkheid: de Wibautstraat is af! Waarom de sociaal-demokraat Wibaut juist nu van zijn sokkel stapte en zich van het Wibauthuis naar de Blaaskop sleepte, werd doodgezwegen. Een standbeeld hoort symbolies te staan en niet symbolies akties te voeren. Wij van de NKB hebben ook aktie gevoerd op de dag dat de Blaaskop kapot werd gemaakt. Tegen de gemeentelijke instanties. Ons verzet tegen de heilige koe stadsvernieuwing -sloop/nieuwbouw- vindt de gemeente hinderlijk. Onze argumenten worden doodgezwegen. Justitie heeft ons vogelvrij verklaard. Het zwarte gat van de Blaaskop maakt ons razend! Daar hadden 150 mensen goedkoop kunnen leven. Wat komt er voor in de plaats? Stadsvernieuwing: gepland kijkgroen, prikkeldraad, supermarkten met HB-bewaking. Degene die dit schrikbeeld het hardst propageert, gaan wij hier vandaag verstenen. Wij schenken deze 'beul van Amsterdam' aan zijn sympathisanten en ambtenaren en zijn Partij van de Afbraak. Of is het inmiddels verboden een ouwe sociaaldemokraat te vervangen door een nieuwe?
-3-82/14 KRAKERS GEVEN WAPENS AAN EL SALVADOR
(1) zes namen (van bewoners gekraakt NRC-Handelsbladkomplex, fp)
(2) A4, kringlooppapier, stempel met gironummer
(3) Bui-Am-Z Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 051/002.1.04
Zolang Amerika en de Latijns-Amerikaanse diktaturen het regiem van Duarte blijven steunen, kan alleen gewapende strijd de bevolking van El Salvador bevrijden. Oproep aan kraakersters geld te geven dat via het El Salvador komitee zonder voorbehoud naar de FMLN-FDR gestuurd wordt.
-3-82/15 HOGE WOONLASTEN BRENGEN HUURDER VOOR RECHTER
(1) Huurcomitees West + Oostelijke Eilanden, Dapper- en Kinkerbuurt (Aktiegroep Westelijke Eilanden Bewonerskomité Kattenburg Huurdersvereniging Kinkerbuurt Huurkomité's Dapperbuurt Buurtopbouworgaan Dapperbuurt OBASA)
(2) 1v 4p, 30,4x42,3cm, off-set, foto's
(3) Ams-C-WE Wonen-hv
(4) UB GA SA / UB 289.1 SA 080/001.2.04
(5) Zie ook GA Aff 5184 (A/004474)
Geen deurwaarders, woonlasten omlaag! Jan Witte moet betaalbaar blijven zitten. 15 Maart aktiebijeenkomst Roothaanhuis, 16 maart rechtszitting Parnassusweg. Op 16 maart zal Jan Witte -bewoner van een nieuwbouwwoning op het Bickerseiland- voor de rechter moeten verschijnen. Jan Witte moet terechtstaan omdat hij de woonlasten niet kan opbrengen. In 1975 kwam hij op zijn nieuwe woning. Hij had er hard voor gevochten. De politici beloofden hem een mooie toekomst. De woonlasten waren hoger dan hij van zijn minimum-inkomen kon betalen. Jan Witte staat niet alleen met zijn huurschuld en de aktie die hij voert. Honderden bewoners in de nieuwbouw in stadsvernieuwingsgebieden zijn huurakties begonnen. De woningverbetering in Amsterdam ligt door akties van bewoners vrijwel stil. In bijna alle buurten worden stookkostenakties gevoerd. Dit proces gaat niet alleen om Jan Witte, maar om alle Amsterdammers met lagere inkomens voor wie nieuwbouw en renovatie onbereikbaar zijn geworden door de hoge woonlasten. Dit proces gaat om de vraag: 'wordt er nog wel gebouwd voor de buurt'? Oproep deel te nemen aan de protestbijeenkomst en aanwezig te zijn bij het proces. De politieke belofte 'dat de huren van de woningen binnen het bereik van de bewoners zullen moeten liggen (1971)' is verbroken. De huurschulden voor de 55 woningen van Lieven de Key op het Bickerseiland zijn opgelopen tot 130.000 gulden! Op 1 september 1981 telde het GEB 32.000 onbetaalde energie-rekeningen. 1500 Mensen zijn dit jaar in Amsterdam van gas en licht afgesloten.
-3-82/16 J.OBRECHT. WEER BEWOOND OP 14 MAART HEBBEN WIJ DE JACOB OBRECHTSTRAAT 25 GEKRAAKT.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.03
Op 14 maart hebben wij de Jacob Obrechtstraat 25 gekraakt. Het pand staat als kamerverhuurbedrijf ingeschreven en is in 1981 gesloten omdat het brandgevaarlijk was. De gemeente heeft de bewoners geherhuisvest. Hoe gaat dat met pensions? Een pand wordt volgepropt met buitenlanders die nog niet in aanmerking komen voor huisvesting. De G.S.D.betaalt per maand fl. 300 p.p.aan de eigenaar. Aan het onderhoud gebeurt meestal niets. Het kan dan jaren duren voordat het uit veiligheidsoverwegingen gesloten wordt. Het huis blijft dan leegstaan om de schijn te wekken dat het verbouwd wordt. Hierna komt er een nieuwe groep buitenlandse woningzoekenden in het pand. Exploitant Melior B.V. heeft voor dit pand in '75 een bouwvergunning gekregen. In november '81 is de verbouwing gereed. Helaas, de bewoners zijn dan al 2 maanden ontruimd. De eigenaar heeft meer van dit soort pensions. Wij vinden het geen oplossing om zoveel mogelijk mensen in kleine ruimtes te stoppen voor een hoge vergoeding. De gemeente moet leeggekomen pensions kopen en voor goede bewoning geschikt maken. Wij wonen er nu en we knappen het zelf wel op! Met krantenartikel over de bezetting van Huize Lydia.
-3-82/17 Onze Rijkdom is op straat gegooid.
(1) E.Visser
(2) A4
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 42 (22-3-82) p.22
Toenmalig wethouder Den Uyl is de bron van ellende van nu. Amsterdam wilde het plan uit de jaren 30 volvoeren. Het kapotslaan van de wijken rondom het stadshart en doorbraken in het hart om ruimte te scheppen voor autosnelwegen, grootschalige bedrijven en ondergronds openbaar vervoer. Ook plannen voor stadsspoorwegen tot diep in het gewest had ze gereed liggen ten koste van het NS spoorwegnet. De plannen zijn mislukt door Amstelveen, wat niet bij Amsterdam ingelijfd wenste te worden. Gedesillusioneerd moet hij naar Den Haag gegaan zijn, doch niet dan na het ophogen van het Westelijk Havengebied. In 1959 werd de groeikerntheorie geschapen en afgezien van de inpoldering Markerwaard. Vanaf die tijd ging de P.v.d.A.de lage huren theorie verkondigen, wat tot verwaarlozing van het woningbestand moest leiden om een alibi te hebben ze plat te gooien, wat nu in massa gebeurt. De stadsvernieuwing staat in verband met de spoorwegaanleg, de verbouwing van het CS, de planning van het Stadhuis, de aankondiging inpoldering Markerwaard en de zg.sneltram evenals de aanleg van de voorhaven. In 1973 werd met het kortzichtige beleid van miljarden wegsmijten voor de stadsvernieuwing begonnen. De goedkope woningvoorraad verdween en de staatsschuld steeg. De woningnood werd vergroot. De kleinschalige bedrijvigheid werd de nek omgedraaid. De woonlasten kunnen alleen omlaag als de goedkope woningvoorraad blijft. Overheidsuitgaven met onvoldoende rendement doen ons de das om.
-3-82/18 Aan HOLIDAY INN en al zijn klanten, ...
(1) Bewoners en sympatisanten v/h Wyers komplex,
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 41 (8-3-82) p.25
Wij delen deze stencils uit als protest tegen de plannen van Holiday Inn een hotel te bouwen op de grond waar ons huis nu staat. Er is elders in de stad gelegenheid dit hotel te bouwen. Holiday Inn wil omwille van de prestige deze betonkolos midden in het centrum. Alle woonruimte valt op deze manier ten prooi aan cityvorming. Uit rapporten blijkt dat er geen behoefte bestaat aan uitbreiding van de hotelcapaciteit. Wij zullen niet wijken voor dit hotelgeweld. Daarom verklaren wij het Holiday Inn concern tot een besmet bedrijf en raden gasten aan een ander hotel te kiezen, ook in verband met Uw eigen veiligheid. Als Holiday Inn niet ingaat op onze eis zal Uw gevoel van veiligheid danig teniet worden gedaan. Onze eis: Holiday dient af te zien van de bouwplannen op het Wyers komplex en zich te richten op het alternatief in Amsterdam-Sloterdijk. Weest solidair en verkiest wonen boven winst.
-3-82/20 AAN DE BEWONERS VAN DE VAN BOETZELAERSTRAAT Over de vergadering van 3 december ...
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt.
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/007.1.01
Over de vergadering van 3 december in de Koperen Knoop in verband met de sloop in de Van Boetzelaerstraat 1 t/m 33, 62 t/m 66 en de Groen van Prinstererstraat 66 t/m 74: de sloop kan pas een aanvang nemen als alle betreffende woningen onteigend zijn. Dit duurt 3 à 5 jaar. Tot die tijd wordt er geen onderhoud gepleegd. Van Boetzelaerstraat 25 en 27 hs zullen verder verkrotten. De woongroep heeft besloten deze woningen te laten bewonen. Een nutteloze leegstand tot datum sloop is iets waar niemand baat bij heeft. Mocht u bedenkingen hebben over het voorgenomen herstel, neemt u dan kontakt op met de woongroep.
-3?-82/21 OBRECHT 25 WYKT NIET VOOR knokploegen
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Jacob Obrechtstraat 25)
(2) folio, off-set?, zwarte en rode inkt, tekening
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.03
Obrecht blyft!
13-3-82/1 LAATSTE WAARSCHUWING 13 maart '82 Komende week verwacht: Pliessiegeweld in Wyers !!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 300 SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
De pliessie heeft in de week van 15-20 maart een inval (huiszoeking) in Wyers gepland. De huidenstraat-truuk werd afgewezen. De kriminalisering van krakers neemt ongekende vormen aan. Zet de telefoon naast je bed, want ze komen tegenwoordig steeds vroeger.
12 Maart werd uitspraak gedaan in het hoger beroep van de HBM tegen Wyers. De Huidenstraattruuk dus. Tot ieders verbazing werd HBM in het ongelijk gesteld. Het geeft ons weer wat tijd.
Vrijdag beklommen twee waaghalzen uit het puberpaleis Wyers de steigers van het paleisopdedam. Twee blikken maresjausee rukten aan om het vaandel 'Wij, God, Trix voor Wyers, tegen city-vorming' los te snijden. Het geheel staat op video. Misschien binnenkort in BGTV. Info-sentrum tegen sittievorming zit op Singel 504. De gemeente heeft een bod van 450000 gedaan voor de Alexanderkade. Aankoopstop van de baan? Weg met telebluf. Nog meer knurften!
15-3-82/1 jan witte blijft gewoon zitten, ... ONZE EISEN: ...
(1) (De bewonerskomitees van de Westelijke Eilanden, Kattenburg, de Kinkerbuurt en de Dapperbuurt)
(2) A4, rood papier, off-set, Prestige Elite
(3) Ams-C-WE Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 080/001.2.04
De bewonerskomitees hebben uitgerekend welke woonlasten aanvaardbaar zijn. Iemand met een minimuminkomen mag niet meer dan 17,5% aan woonlasten (huur, gas en licht, water en gemeentelijke belastingen) betalen. Voor een modaal inkomen is het maximum 23%. Er zal een systeem ontwikkeld moeten worden van woonlasten naar draagkracht. Mensen met een hoog inkomen maar met lage woonlasten zullen waarschijnlijk een woonlastenbelasting moeten gaan betalen. Wij eisen: stopzetting van alle processen, woonlasten volgens draagkracht, binnen twee maanden een hoorzitting waarin de huurders hun woonlastenproblemen uiteen kunnen zetten, dezelfde dag gevolg door een gemeenteraadsdebat. Het proces op 16 maart is het laatste dat getolereerd wordt. Aktievoorstellen: er zal een Alarmlijn ingesteld worden bij optreden van deurwaarders en bij prikakties. Wanneer er binnen twee maanden geen raadsdebat komt of wanneer dwangbevelen ten uitvoer worden gebracht, zullen onderstaande groeperingen het overleg met de gemeente opzeggen.
15-3-82/2a VOGELSTRUIS BIJNA UITGEBRAAKT ..?
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 015/003.1.01
(5) Facs.(deels) in Bluf! nr.8 p.4
Dinsdag Vogelstruis-proces in 't Paleis (van Justitie, fp). Als de hoofdschuldigen nu niet op 't matje komen, dan gaat 't knallen. Komt allen. Alle klachten zijn geseponeerd.
15-3-82/2b
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, zwarte en rode inkt, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 015/003.1.01
Dito als /2a.
15-3-82/3 U KRIJGT DEZE TEKSTEN NIET ZOMAAR,DE BEDOELING IS DAT ER MEEGEZONGEN WORDT
(1) anoniem
(2) A4, rose papier, 10" Courier
(3) Wonen-hv
(4) SA / SA 080/001.2.04
Tekst van de liederen Jan (Witte van de Westelijke Eilanden, fp) die rookt nog steeds zijn zware shag en van Ik ben m'n rechten kwijt (Ik kon geen huur betalen en zocht het hoger op, Rechter waar is mijn recht, ik ben m'n rechten kwijt. Heeft u misschien m'n recht gezien, ik wil er wel een stuk of tien).
16-3-82/1 KONTAKTADRES: ... AAN DE PERS EN ALLE ANDERE AANWEZIGEN BIJ HET PROCES VAN JAN WITTE ...
(1) OBASA
(2) A4, rood papier, off-set, o.a.10" en 12" Courier en Prestige Elite
(3) Ams-C-WE Wonen-hv
(4) UB SA / UB 289.1 SA 080/001.2.04
Op een stedelijke vergadering op 15 maart hebben 400 afgevaardigden van huurders- en bewonersgroepen het volgende eisenprogramma aangenomen: stopzetting processen of het dreigen daarmee door woningbouwverenigingen of de gemeente. Het proces op 16 maart is het laatste dat getolereerd wordt, een bewijs van een failliet volkshuisvestingsbeleid. Binnen twee maanden een hoorzitting waarin de huurders hun woonlastenproblemen uiteen kunnen zetten, gevolgd door een gemeenteraadsdebat. Politiek overleg op basis van onze eisen om te kijken hoe de woonlastenproblemen opgelost kunnen worden. Er zal een alarmlijn ingesteld worden bij optreden van deurwaarders en bij prikaties. Wanneer er geen raadsdebat komt zal overleg van bewoners met de gemeente worden stopgezet en zullen we naar akties zoeken die de administratie van verhuurders en de gemeente verstoren.
16-3-82/2 ARBEIDERSPARTIJ SOLIDAIR MET STRIJD TEGEN HOGE WOONLASTEN; ...
(1) Arbeiderspartij(opbouworganisatie)
(2) A4, 10" Courier
(3) Wonen-hv
(4) SA / SA 080/001.2.04
We staan voor een histories proces. Na jaren strijd tegen te hoge woonlasten, sleept de justitie (de woningbouwvereniging, fp) Jan Witte voor de rechter. Het interessert de hoge heren niet dat gezinnen in de grootste moeilijkheden worden gebracht. Zij zitten 'gebeiteld'. Wethouder Wolffensperger wist op de vraag hoeveel kamers zijn huis had niets te zeggen, want het waren er zoveel ... Terwijl de prijzen van gas omhoog schieten, maakt de Shell miljardenwinsten op ons aller aardgas. Zolang ons aardgas in de handen van Shell is zal er niet veel veranderen. Ook de vakbeweging zal hiervoor in het geweer moeten komen. We moeten doorgaan. Ook met andere soorten akties. We moeten ze niet de rust gunnen rustig in het stadhuis te zitten en hun plannetjes door te voeren, terwijl wij in alle ellende zitten. Laat de rijken de crisis betalen!
24-3-82/1 24-3-82 LAATSTE WAARSCHUWING knokploeg obrechtstraat
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, o.a.12" Courier, tekeningen, achterkant: rode inkt
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
De knokploeg-terreur is weer behoorlijk uit de klauwen aan 't lopen. Het pand Jacob Obrechtstraat 25 is twee maal door een grote gewapende knokploeg aangevallen. Knokploegleden worden niet vervolgd, de mensen die erachter zitten niet opgespoord. Justitie behandelt alleen de aangifte van lokaalvredebreuk van de eigenaar. Volgt uitgebreid verslag. Bij Wyers ontploft een bom, 6 mannen gaan een kledingzaak op de Nieuwendijk in. De politie weigert aangifte op te nemen. Maandag is op een stedelijke vergadering besloten om in geval van alarm voor de Obrecht eerst de politie de gelegenheid te geven de knokploeg aan te pakken. Als dit weer niet gebeurt, zullen wij over moeten gaan tot eigen akties ter voorkoming en bestrijding van deze tegen ons gerichte terreur. Verzamelen bij verzameladressen. Ga niet in je eentje naar het pand. Als de politie haar werk niet goed doet zullen we zelf snel in kunnen grijpen. Alle meldingen doorgeven aan het aktienummer. Knokploegen in de ziektewet. Volgt slaaplijst buurten (waarschijnlijk was er per nacht één buurt paraat op een verzameladres, fp).
25-3-82/1 Aan de bewoners van de Gouden Reael
(1) (diverse buurtgroeperingen)
(2) A4, groen papier, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-WE Kultuur Wonen
(4) UB GA /
De Voorpost van het Gemeentelijk Bureau Bestuurskontakten aan de Haarlemmerstraat 115 is bezet als protest tegen de manier waarop de gemeente deze buurt behandelt. Jarenlang is onze buurt er bekaaid afgekomen wat de dienstverlening betreft. Dit is een wijk met grote problemen. Bovendien een stadsvernieuwingsbuurt, dat betekent het voortdurend rechtbreien van fouten van gemeentediensten. Daarvoor is ondersteuning nodig van professionele krachten. Vanaf augustus 1981 hadden we eindelijk een minimumaantal dienstverleners. Ten gevolge van het gemeentebeleid is er een opbouwwerkster ontslagen. Er kan niet meer verantwoord gewerkt worden. De dienstverleners werden dan ook door hun werkgevers op non-aktief gesteld. Wij hebben de gemeente al 1100 handtekeningen aangeboden, hierop is niet gereageerd. Wij eisen: onze opbouwwerkster terug, onze externe deskundigen moeten aan het werk kunnen blijven en de gemeentelijke projektgroep moet daar de komende dagen aan gaan werken. Voor 30 maart willen we weten wat de projektgroep hieraan gedaan heeft.
29-3-82/1 Amsterdam/Zwanenburg ... Aan de leden van de RABO-bank Halfweg, ...
(1) Amsterdamse krakers en Het Spekulatie Onderzoeks Kollektief (SPOK)
(2) wrs.A4, 12" Courier
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.of tekst in Grachtenkrant 44 (19-4-82) p.25
Negatieve publiciteit over het financieringsbeleid van het RABO-bank filiaal Halfweg heeft de direkteur genoodzaakt tot het nemen van ontslag. De heer Wijsman heeft zijn positie misbruikt om dubieuze onroerend goed handelaren van het benodigde geld te voorzien onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de RABO-bank Halfweg. Wij staan hier omdat wij slachtoffers zijn van die onroerend goed handelaren. Het gaat om Jan Luykenstraat 3 (de Lucky Luyk) in Amsterdam, dat met ontruiming bedreigd wordt. Wij vragen u voor de derde keer de hypotheek aan Lüske en Bootsma op te zeggen. Ex-direkteur Wijsman heeft drie maanden geleden verklaard dat dit zou gebeuren. Dit moet een begin zijn van een sanering van het spekulantenbestand onder uw klantenkring: P.Pascha, J.Goozen, J.G.ten Bosch, P.Dufour, Manshanden, A.Mul, A.Verhoeven en R.van de Putte. Wij eisen van uw vergadering dat de financiering van bovengenoemde spekulanten wordt stopgezet.
-4-82/7 PARTIJ voor WERKEN WONEN WELZIJN Wij kunnen het niet alleen, ...
(1) Partij voor Werken Wonen Welzijn
(2) 1v 4p, A5, kringlooppapier, el.stencil, Diplomat, Light Italic en Prestige Elite, tekening
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) FP /
(5) Tekst: Lies Visser. Pag.1 en 4 identiek aan pag.2 en 3
Wij zijn het zat. Een stelletje machtswellustelingen heeft de macht gegrepen. De 4 grote steden in het Westen moeten stadstaatjes worden. De provincies zullen gewesten heten. Meerdere bevoegdheden zitten er aan te komen. Sinds decennia leeft dit streven bij de Amsterdamse regenten. Wat voor stadsvernieuwing door moet gaan is ordinaire kaalslag. De IJboulevard werpt zijn schaduwen vooruit. Maar hij zal erger zijn dan we denken. Het Centraal Station wordt tot metrostation gedegradeerd. Het Westerpark wordt weggevaagd. Asfalt, beton en armoede houden wij over. Wij komen met een alternatief verkeers- en vervoersplan, met een werkgelegenheidsplan gebaseerd op 't toerisme. Geen ontruimingen meer tbv.sloop of grote renovaties.
-4-82/23 KRAAKSTAAT kort nieuws 1 STADSVERNIEUWING
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/007.1.01
(6) Kraakstaat 1
De raadskommissie stadsvernieuwing heeft besloten de met sloop bedreigde panden aan de JM Kemperstraat en de F.Scholtenstraat opnieuw bouwtechnies te onderzoeken. Ook behoud en herstel korter dan 15 jaar moet onderzocht worden.
De Vrije Keyser TV zendt sinds kort vanuit onze buurt uit. Het is noodzakelijk dat een groep mensen klaarstaat om eventueel de politie de buurt uit te begeleiden. Elke maandagavond.
20 April spreekuurhoudersvergadering in koffiezat. Wie wil meehelpen met het tegenhouden van GDH-ontruimingen? 6 April zijn de GDH-ontruimingen tegengehouden van Groen van Prinstererstraat 70-2 en Van Beuningenstraat 106-hs. Opkomst 60 mensen. Braan vertelde dat ie die dag ook al op de Westerstraat was tegengehouden. Ondertussen is Keucheniusstraat 25-3, waar de 50ste GDH-ontruiming op feestelijke wijze tegengehouden werd, gelegaliseerd.
J.M.Kemperstraat 118 hs is in januari gekraakt en na drie maanden rust wordt het pand geveild. Nieuwe eigenaar is Amstelborg b.v.met direkteur Frans Meier. Als de bewoner thuiskomt zijn de sloten veranderd, zijn spullen in vuilniszakken gedaan en is op de muur 'verhuurd' geschilderd. Als tweede poging biedt Meier vervangende woonruimte aan. Als dit niet lukt, gaat Meier akkoord met een huurkontrakt. Meier is ook organisator van een knokploeg op Leidsegracht 36 in mei 1981.
Van Boetzelaerstraat 25 en 27 werden op 3 april gekraakt. Stonden al twee jaar leeg. Een eerdere poging mislukte door tegenwerking van buren. Het is een grote puinhoop.
7 April is op het Van Hogendorpplein het voormalige Slapsteakhouse gekraakt. Twee jaar leeg. Eigenares is mevrouw Harte uit Diemen. 20 Maart heeft een 'knokploeg' Groen van Prinstererstraat 14-3 ontruimd (ex-bewoners die hun eigen vriendjes op deze woning wilden zetten). De eigenaar was reeds akkoord met deze nieuwe bewoners. We zagen van aktie af en hebben voor de dakloze krakers Groen van Prinstererstraat 16-1 gekraakt.
Sinds kort wordt Bluf niet meer door de woongroep verspreid. Volgende nummer wordt gemaakt op 14 mei in Koffiezat, Van Hogendorpstraat 45.
-4-82/24 INFORRMATIE! WARMOES WILLEKEUR.
(1) Kraakkrant Haarlemmerbuurt
(2) dubbelz., A4, blauw papier, el.stencil, voorkant: tekening
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.1.01
(5) Origineel op SA (map 003/001.1.01)
(6) Kraak Informatie
Woensdag ruzie in de koevoet (kraakkafé De Vergulde Koevoet, Haarlemmerplein, fp). Buiten ging het nog even door. Wat herrie in de vinkenstraat. Drie golfjes, de acht stillen, namen gert, jan, mark en franz in de boeien naar de warmoesstraat wegens openlijke geweldpleging. Krakertje pesten dus. Het wordt tijd voor een warmoesstraat-aktie.
Gert jan is voor de piersonstraat veroordeeld voor het gooien van stenen die hij niet gegooid heeft. Hij is in hoger beroep, uitspraak 13 april.
Jan witte is een van de eilandbewoners in huurstaking. Zestien maart was het proces tussen hem en zijn woningbouwvereniging. Op de manifestatie rond het proces heerste een strijdbare stemming. De rechter heeft de eis (tot ontruiming, fp) van lieven de key niet-ontvankelijk verklaard, omdat de eis niet in hun belang was en jan moet zijn schuld betalen.
Stefan is veroordeeld tot dertien maanden.
De huidige bewoners van pension Holla krijgen vervangende woonruimte in de buurt.
De eigenaar (ter haak) van buiten visserstraat zes heeft zijn hoger beroep verloren. Na negen maanden achter staalplaten geleefd te hebben is het gevaar voor een politie-ontruiming geweken.
De wielingen brengt de huidenstraat truc bij de hoge raad. De leegstandswet hoeft alleen nog maar in de staatscourant te verschijnen. Burgervader polak deed een opzienbarende en loze uitspraak: hij gaat optreden tegen knokploegen. De gemeente heeft het plan met de IJ-boulevard dwars door de stad te snijden. De koevoet gaat dicht voor een opknapbeurt en een afkoelperiode. Iedereen dus naar de palmdwars. Onze buurt-werkruimte zit in de haarlemmerpoort. De alarmlijst wordt herzien want er gaat veel fout bij alarm. Centrumpartij is aktief in de buurt. De bakfiets is te huur op brouwersgracht 278 voor 1 gulden per uur. Het weggetje op het haarlemmerplein is fietspad geworden, er is zelfs een fietsersstoplicht. We kunnen nu nog de paaltjes weer de grond in rammen. We pikken het niet dat eisen zomaar zonder geweld worden ingewilligd.
El Salvador, elke vrijdag demonstratie vanaf de dam naar consulaat. Wapens voor el salvador.
-4-82/28 XIENEMA XINIX: EEN AVOND OVER MILITARISME
(1) (Xienema Xinix)
(2) A4, dik papier, watermerk, elite
(3) Linkse bew Oorlog Wonen-kra
(4) UB / UB 261.2
(6) Avond op 3 april
Wij dragen alleen het materiaal aan. Het is niet moeilijk het militarisme te zien bij de NAVO of het Derde Rijk. Pijnlijker wordt het om vergelijkbare symboliek te herkennen in de liederen en films van de arbeidersbeweging. Is militarisme typisch mannelijk? Wat te denken van ónze organisatie en leren-jassensymboliek. Beoordeling op uiterlijk. Een hoogtepunt aan militaire perfektie werd bereikt bij de suksesvolle herkraak van de Luckey Luik. Films: Preussens Gloria, Der Marsch zum Führer, Versus, Mujeres en Armas (dokumentaire Nicaragua 1979) en video over de herkraak van de luyk. Muziek zal verzorgd worden door de koevoet.
3-4-82/1 Beste buurtbewoners, Deze brief betreft van Boetzelaerstraat 25 en 27.
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt.
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/007.1.01
Van Boetzelaerstraat 25 en 27 zijn na een jaar leegstand aan bewoning toe. Er zijn geen plannen dit deel van de straat te renoveren of te slopen. Het is daarom noodzakelijk dat alle huizen bewoond zijn. Wij gaan zo verkrotting en ongedierte tegen.
21-4-82/3 politie helpt knokploeg bij ontruiming
(1) bewoners uit de Schinkelbuurt.
(2) A4, kringlooppapier, elite, st.pen
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) GA SA / SA 035/001.1.01
Vanmorgen drongen vier mannen met behulp van een cirkelzaag binnen aan de Schinkelkade 63 en zetten de bewoners op straat. De etage was op 17 april gekraakt door mensen die geen dak boven hun hoofd hadden. De etage is van Hensim b.v., een dochteronderneming van Metropool Doerga. Direkteur Van Aalst werd gesignaleerd bij de knokploeg. Het is een 'gerenoveerde' tweekamerwoning met een huur van per maand fl. 900. De woningen zitten niet meer in het GDH-bestand vanwege de hinder van de Tjoklat-fabriek. Die fabriek staat al jaren leeg! De politieinspekteur zette de bewoners op straat. Dat de eigenaar huisvredebreuk had gepleegd vond hij minder belangrijk. De bewoners kregen de keus: het pand vrijwillig verlaten of eruit geslagen worden. Als een huiseigenaar maar genoeg intimideert kan hij met zijn huizen doen wat hij wil. En dus wordt deze etage nu herkraakt.
28-4-82/1 Aan alle Amsterdamse mensen Vandaag, 28 April, hebben een aantal mensen aktie gevoerd bij het louche woonruimte-bemiddelingsburo Sannie.
(1) Een aantal amsterdamse krakers.
(2) A4, fotokopie, logo/tek., elite
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/007.1.01
Vandaag hebben mensen aktie gevoerd bij het louche woonruimte-bemiddelingsburo Sannie om duidelijk te maken hoe wij over ze denken. Sannie lokt klanten met goedkope woonruimte die ze niet hebben, ze hebben wel krotten, illegaal verbouwde zolders en onderhands verhuurde GDH-woningen. Als na het mislukken van de bemiddeling terugbetaling van het voorschot gevraagd wordt, wordt geregeld met knokploegen gedreigd. De praktijken zijn in strijd met alle verordeningen. De GDH weet al jaren wat er aan de hand is. Maar meer dan een knullige poging om Sannie's vergunning in te trekken heeft er niet plaats gevonden. Sannie de stad uit, om te beginnen bij onze buurt. Met adres en telefoonnummer van Waesdorp.
30-4-82/2
(2) A4, geel papier
(3) Ams-alg Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Verspreid bij de 'woede-demonstratie'
Lijst van instellingen om 'langs te gaan' met de demonstratie.
30-4-82/4 30 APRIL 23.00 UUR WOEDEDEMO
(1) Autonomen
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Bui-Am-N Werk Wonen
(4) SA / SA 047/001.2.01
(5) Origineel op SA (061/001.2.09)
Ben jij ook woedend over strafuitkeringen, wapenwedloop, gezeik over werken, woningnood, oranjefranje en de voortdurende volkerenmoord van de U.S.A.? Kom om je woede te koelen op het Amerikaanse consulaat, het arbeidsbureau, op banken en spekulatiekantoren, op militaire objecten. Verf verkrijgbaar bij Paradiso. Stenen liggen overal. 30 April, Kleine Gartmanplantsoen, 23.00.
-5-82/3 WEIGER HUURVERHOGING MASSAAL
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie?, Courier, tekening
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Pamflet uitgegeven in 1981?
Uitleg over de mogelijkheden van het weigeren van de jaarlijkse huurverhoging.
-5-82/4 IK WEIGER DE HUURVERHOGING U OOK?
(1) OBASA
(2) A4, geel papier, off-set
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Zie ook GA Aff 5174 (A/004894)
Ik weiger de huurverhoging. U ook?
(vrijwel integraal)
-5-82/9 PSPpamflet 16 ... Kraak de Spekulatie
(1) PSP federatie Amsterdam
(2) dubbelz., A4, off-set, tekening
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(6) PSP-pamflet 16
Het herhuisvestingsbeleid is er onder wethouder Wolffensperger (D'66) niet beter op geworden. B & W hebben de distributie in het honderd laten lopen. De PSP wijst invoering van een puntensysteem af. De PSP bepleit dat alle distributiewoningen door het GDH worden toegewezen en niet de helft door huiseigenaren en woningbouw verenigingen. Dat mensen op een distributiewoning trekken zonder toestemming van de GDH wijst de PSP af. Het wordt hoog tijd voor een krachtige aanpak van malafide huiseigenaren die de regels ontduiken of hun appartementen laten leegstaan. De stijging van de woonlasten heeft dramatische vormen aangenomen. Ook oude woningen worden steeds duurder. De stookkosten stijgen in een razend tempo. Bewoners met blokverwarming betalen 18-30% meer aan stookkosten dan mensen met een eigen kachel. Naast een goed isolatieprogramma is het nodig een lager blokverwarmingstarief in te voeren. De gevolgen van de stijging van de woonlasten zijn duidelijk te zien aan de betalingsachterstanden bij het GEB. Voor een strukturele oplossing zal de aardgasprijs naar beneden moeten. Verder zal de huursubsidie zo uitgebreid moeten worden dat niet alleen de huurprijs, maar ook de stookkosten meegesubsidieerd worden.
-5-82/17 VERHOGING GASPRIJS KORTZICHTIG!
(1) (Comité Wijkverbetering Aktiekomitee Zeeheldenbuurt)
(2) dubbelz., A4, off-set, tekeningen
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Per 1 januari is de prijs van het aardgas met 8 cent verhoogd. Deze gasprijsverhoging is onrechtvaardig. In Amsterdam werden vorig jaar 5000 huishoudens afgesloten van gas en electriciteit. In onze buurt zitten op het moment zelfs verschillende bejaarden zonder electriciteit. Wij moeten betalen, maar Shell en Esso worden ontzien. Zij verdienen dit jaar weer 3 miljard aan ons aardgas. Op het Zaandammerplein weigeren vele bewoners al jaren het hoge blokverwarmingstarief te betalen. Vanuit het CWS werd meegewerkt aan de stedelijke blokverwarmingsaktie. We roepen u op de gas- en lichtrekening gespreid te betalen. Volgen instrukties voor deze aktie. Als u uw GEB-rekening niet meer kunt betalen raden we u aan niet het probleem vooruit te schuiven, maar naar de hulpverleners in de buurt te gaan. Komt er toch iemand om u af te sluiten, dan willen wij door een alarmlijn dat proberen te voorkomen. Doe niet open voor de GEB-mannen en bel een van onze telefoonnummers. Er komt dan een groep mensen op de stoep staan om afsluiting te voorkomen.
-5-82/30 DOEWAT MET RECHT OP EIGEN WOON-SPEEL-, LEEF-, LEER-, EN WERKRUIMTE
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, 12" Courier
(3) Alt.lev Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB / UB 295.1
22 Mei zal er in het gekraakte fabriekkomplex aan de Van Ostadestraat 233a en misschien ook buiten een kulturele manifestatie gehouden worden over: Kraken is meer dan wonen alleen. Het speelt zich af in het kafee/restaurant en in het Van Ostade Theater. Het geheel valt onder de noemer: Amsterdam Kultuurstrijd. Omdat het een vorm van verzet is zelf initiatief te nemen over het opzetten van aktiviteiten in gekraakte ruimtes. Het aksent zal op de kraakkultuur liggen, waarbij het grote skala aan aktiviteiten binnen kraakpanden een hoofdrol speelt. Tentoonstelling over 30 panden waar meer gebeurt dan wonen. Markt waarop werkplaatsen zich manifesteren en mensen aandacht besteden aan duistere zaken rond city-vorming, Yboulevard en Stadsvernieling. Voor meer informatie, Ostadix, het kafee.
-5-82/36 PPR over wonen
(1) PPR
(2) dubbelz., A4, off-set, blauwe en zwarte inkt, tekeningen
(3) Wonen
(4) UB / UB 289.1
Woonruimte moet zo goed mogelijk over de mensen verdeeld worden. Er zijn woningen genoeg. Ze staan alleen vaak op de verkeerde plaats en bevinden zich in handen van de verkeerde mensen. Door een beleid dat speculatie tegen gaat, de bouw van huurwoningen bevordert en woonlasten koppelt aan de draagkracht van de bewoner zal veel worden verbeterd. Nu vervoer en energieprijzen duurder worden, wordt de woonbuurt weer van groot belang. Er moeten wijkvoorzieningen zijn. De woningnood in de steden zal misschien toenemen omdat mensen uit overloopgemeenten weer terug naar de stad willen. Goed en gratis openbaar vervoer voorkomt dat de trek naar de stad een vlucht voor te hoge autokosten wordt.
Jongeren, bejaarden, woongroepen, bewoners van woonwagens en woonschepen en buitenlandse werknemers en hun gezinnen passen niet in de bouwmaat. Leegstaande gebouwen kunnen verbouwd worden en er moeten meer kleine én grote woningen komen. We gaan op een andere maat bouwen.
-5-82/45 KRAAK INFORMATIE! VINKENSTRAAT 61
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakgroep Haarlemmerbuurt)
(2) 2v 4p, A4, blauw papier, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-WE Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.1.01
Kraak Informatie
(6) Originelen op SA (map 030/001.1.01)
Vinkenstraat 61. Drie en vier hoog zijn een jaar geleden gekraakt, het heeft toen een dag leeg gestaan. Een woningzoekende had een van de twee verdiepingen kunnen huren voor fl. 400 en fl. 3000 overnamekosten. Het huis is oud. Enkele dagen later weet de eigenaar binnen te dringen. Het kost moeite de politie ervan te overtuigen dat ze de eigenaar beter mee naar buiten kunnen nemen. Een gdh-ontruiming van deurwaarder Braan hebben we op de overbekende manier tegengehouden. Typies de manier waarop het GDH werkt, als de woning niet gekraakt was hadden ze hun gezicht daar nooit laten zien en had de eigenaar kunnen doen en laten wat hij maar wilde. Enkele maanden later heeft een fascistoide figuur zich in het pand genesteld. We besluiten de woningen alletwee te ontruimen. Enkele dagen later wilden nieuwe krakers hun spulletjes op de woningen zetten, maar er zat een nieuw slot op de buitendeur. Enkele weken later krijgt het wijkcentrum een brief van de advokaat van de eigenaar waarin hij eist dat een verdieping ontruimd wordt. Misschien is de volgende stap een rechtszaak (zie Ned.Jurisprudentie 85.188, fp).
In de Staatsliedenbuurt, waar ze nogal wat te stellen hebben gehad met kamerbemiddelingsburo Sanny, vond men dat het maar eens afgelopen moest zijn. De dienstdoende kantoorpik was net een toekomstige gedupeerde aan het inschrijven toen wij gemaskerd en beknuppeld op de Marnixstraat naar binnen liepen en vroegen om 10 goedkope woningen. De telefoons, de kas, de telmachines, alle mappen, kaartenbakken en verzekeringspapieren hebben wij in vuilniszakken ingeladen. Een paar liter afgewerkte olie achtergelaten. De administratie wordt gebruikt om gedupeerden hun gejatte centen terug te vorderen, hun huizenbestand om lege huizen te kraken en de kas (60 stuivers) om de volgende overval op zo'n buro te financieren. De boekhouding is naar het SIKH gegaan en zij denken genoeg bewijsmateriaal te hebben om ze juridies de doodsklap te geven.
Gemengd nieuws over het fietspad voor de Koevoet, uitspraak Gert-Jan over Nijmegen-Piersonstraat en Niet Gegooide Stenen, de Y-boulevard en de Posthoorn. Driedaagse manifestatie van het pandenoverleg in paradiso (31 mei-2 juni) onder het motto Erst kommt das Wohnen, dann die Moral. El Salvadollars, elke vrijdag om 7 uur vanaf de Dam. Je kan natuurlijk ook wél gaan stemmen op 2 juni, maar dan om de gemeenteraad te saboteren. Je stemt dan bijv.op een mafkees als Bibikof's Reagering of Lies Visser's W.W.W. Je krijgt dan wel leuke raadsvergaderingen met een hoop herrie.
-5-82/46 Beste Buurters, A.s. zaterdag 22 mei wordt in het kader van de ANTI-KRAAKWET ...
(1) Namens de gezamenlijk aktie-groepen tegen de Anti-Kraakwet.
(2) A4, Light Italic, st.pen, tekening
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/001.3.01
Zaterdag 22 mei wordt in het kader van de anti-kraakwet die 18 mei in de 2e Kamer is behandeld, een protest-aktie gevoerd. De wet houdt in dat duizenden mensen op straat gezet kunnen worden. Dit hangt iedere kraker boven het hoofd. Belangrijk is het een hechte groep te vormen om ons te kunnen weren tegen deze wet. Kom zaterdag naar de Van Hogendorpstraat 73.
-5-82/47 Beste Lui, zoals jullie misschien al weten ...
(1) Theo
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA /
Op 18 mei wordt in de 2e kamer de anti-kraakwet behandeld. Iedereen die zonder woonvergunning woont, loopt grote kans er afgezet te worden. Opnieuw kraken wordt bittere ellende. Deze wet maakt een grote kans er makkelijk doorheen te komen als er niet heel snel akties gevoerd worden! Er wordt gedacht dat het wel los zal lopen. Laat de komende weken het aktie voeren voor je rechten en je eigen huis voorgaan. 10 Mei vergadering over de akties tegen de anti-kraakwet (v.Hogendorpstraat 73), v/a 11 mei demonstratieve voettochten gedurende 2 weken, vertrek 17.30 u.van Bethaniënstraat 20, 's middags demonstratie in Den Haag, 14 mei demonstratieve kraakaktie, 18 mei hou deze dag vrij, 17 mei vergadering in de van Hogendorpstraat 73. Wat ook verwacht wordt is dat vanaf 12 mei 2 weken lang een vlag uit het raam gehangen wordt. In benedenwoningen moeten affiches of muurkranten voor het raam gehangen worden.
-5-82/48 15 mei HET SPOK PRESENTEERT EEN FILMAVOND OVER CITYVORMING
(1) (SPOK, Xinema Xinix)
(2) 21x28,9cm, kringlooppapier, off-set?, tekeningen
(3) Ams-alg Wonen
(4) SA / SA 012/002.2.04
Filmavond over cityvorming, 15 mei in Xinema Xinix. We hebben 5 uur filmmateriaal. Om de avond niet te lang te maken is er naast elke stoel een knop. Als meer dan 16 mensen die indrukken stopt de film om door een andere te worden vervangen: film met inspraak. De kijkers kunnen kiezen uit Spokkie (1962, de eerste film over de aktiviteiten van het SPOK), Leve het geld, Bouwen voor wie (Nijmeegse benedenstad), Y-boulevard (diaserie), Zipstones (een meneer verzet zich tegen urbanisatie), Boomsville, Lincoln Centrum, Waar je woont (metro), The City Cars or People?, Het verkeersprobleem (BP legt uit hoe het verkeersprobleem in de binnenstad op te lossen) en Mobility and Environment.
-5-82/52 ZEEDIJK II3 STAAT OP ROOD
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 028/003.1.02
In de zomer van '80 kraakten wij Geldersekade 108, waarvan de benedenruimte doorloopt tot aan de Zeedijk. Het stond 1½ jaar leeg, het werd gesloten wegens opium en wapens voor de Chinese onderwereld. De panden zijn eigendom geweest van krottenkoning Doerga. Op de veiling van 14 december ging Geldersekade 108 naar F.C.Munnik voor het prijsje van fl. 2.300, Zeedijk 113 ging naar Chan voor fl. 45.000. Chan werkte bij Hoi Tin, Zeedijk 115-117 (gesloten wegens heroïnehandel). Van loonwerker werd Chan zetbaas-eigenaar van Nan Kee, Zeedijk 111. Chan wist dat het pand bewoond was toen hij het kocht. De dag na de veiling probeerde hij met geweld binnen te dringen. Met het breekijzer in de hand probeerde hij ons om te kopen. Het voorstel voor het uitbetalen van fl. 3.500 hebben wij in ons bezit. Op 17 mei bereikte ons een dagvaarding voor 18 mei op foto's. De gedagvaarden zijn geen mensen die momenteel het pand bewonen. Krijgen we op deze manier de Zeedijk Heroinevrij? Wordt het niet tijd dat de gemeente opschiet met het opkopen van panden op de Zeedijk? Wij -in het bijzonder moeders van jonge kinderen- willen de heroinehandel eruit. Spookspelonken voor trafic in doodsspul, neen. (Met de hand bijgeschreven: Vooralarm Betreft vernieuwde dreiging. Aksievergad. 8u. av. 21 mei op Geld.k.108).
3-5-82/2 AAN HET PERSONEEL VAN DE U.v.A. en SSH.
(1) De Bezetters.
(2) A4, fotokopie, 12" Courier
(3) Ond-tert Wonen Wonen-hv
(4) FP /
De Dienst Studentenhuisvesting aan de Oude Turfmarkt is bezet door bewoners van Studentenhuizen. Dit omdat de SSH (dezelfde mensen als het CvB) poogt de boycot van huur- en servicekostenverhogingen te breken. Verleden week ontvingen 400 bewoners een dagvaarding en vele anderen een laatste waarschuwing. Daarmee werden afspraken geschonden. Wij boycotten omdat de woningen onbetaalbaar zijn geworden. Veel studenten moeten rondkomen van fl. 800 in de maand en zijn fl. 250 aan woonlasten kwijt. Het SSH-bestuur doet niets om ons te helpen of om met de bewoners tegen de regeringsmaatregelen te vechten. De tekorten van SSH zijn het gevolg van een financieel wanbeleid. Het CvB is volledig verantwoordelijk voor wat er nu gaat gebeuren. Wij roepen het personeel van de universiteit op om solidair te zijn.
3-5-82/3 MAANDAG 3 MEI BEZETTING DSH- KANTOOR.
(1) Het Akt@iekomité
(2) A4, 12" Courier, ook gekopieerd verspreid
(3) Ond-tert Wonen Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Sinds maart 1980 voeren de bewoners van de studetenhuizen een boycot van huur- en servicekostenverhogingen. De Stichting Studentenhuisvesting Amsterdam heeft vierhonderd dagvaardingen doen uitgaan voor boycotschulden. Het aktiekomité Deurwaarders nooit bezette het kantoor van de DSH. Onze eisen: intrekken dagvaardingen, geen invordering boycotschulden, intrekking nieuwe inkassobeleid en woonlasten omlaag. Aktievergadering Oude Manhuis Poort.
5-5-82/6 HET EINDE DER TIJDEN NADERT, of valt er nog iets te lachen....
(1) (werkgroep Beton van de NIVON-Jongeren)
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: Letter Gothic en 12" Courier; achterkant: stripje met o.a.tekeningen van Hergé
(3) Oorlog Werk Wonen
(4) UB /
Werkeloosheid, oorlogsdreiging, woningnood, hebben 'studeren' en 'school' nog wel zin, kun je je eigen toekomst bepalen ... Bovendien zijn er de steeds harder wordende akties. Wat kún je eigenlijk nog doen, heeft alles nog wel zin?! Over dit tema een weekend op 15 en 16 mei in Vlaardingen.
6-5-82/2 VOORALARM TIDORESTRAAT 16
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Tidorestraat 16)
(2) A4, pica
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) SA / SA 029/002.1.04
26 April hebben wij Tidorestraat 16 gekraakt. De ruimte stond een half jaar leeg en een eerdere poging om het te kraken was mislukt. Het pand was via tijdelijke verhuur toegewezen aan 'krakers' uit de Boeroestraat, die daar 1 juni weg moeten. De tijdelijke verhuur was een reden temeer om te kraken. Wij hebben de groep uit de Boeroestraat aangeboden iets anders te vinden. Tenslotte zijn we allemaal de dupe van hetzelfde beleid. Zij keerden zich tegen ons. Op een aanbod van de kraakgroep Staatsliedenbuurt wilden zij niet ingaan. Er werd een aanklacht huisvredebreuk ingediend. De politie heeft aangekondigd ons 7 mei uit het pand te zetten. We proberen met veel mensen de ontruiming te voorkomen.
24-5-82/2 op over NAME over op het B.G.
(1) B.G.- en buurtbewoners.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.cubic pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 295.1
Kloveniersburgwal 82 is op initiatief van bewoners van het B.G.complex en de buurt vanmorgen gekraakt om er in te gaan wonen! De Universiteit heeft al genoeg verpest aan de Kloveniersburgwal en de Oude Zijds Achterburgwal. Doodse kantoorwanden en onveilige straten. De verbouwing van 82 zou worden uitgevoerd zonder bouwvergunning. De universiteit kan het B.G.complex niet goed beheren: leegstand, het kinderdagverblijf is nog niet gerealiseerd, het terrein wordt afgeschermd door hekken, de 70 nieuw te bouwen woningen dreigen niet door te gaan en de fietsroute kan niet gerealiseerd worden. De bewoners van de B.G.panden hebben genoeg van het gerotzooi van de UvA. Nu Kloof 82 leeg is gekomen willen wij dit pand in eigen beheer houden. We willen overleg met gemeente, bewoners en gebruikers en buurtbewoners over de bestemming van het gehele B.G.-plan. Kloof 82 is een prestigekwestie. Wij hopen dat onze actie zal zorgen voor een verandering van de opstelling van de UvA m.b.t.het B.G.terrein en haar panden elders in de stad.
28-5-82/4 AAN HEN DIE HET WETEN WILLEN!! Vandaag, 28 mei, hebben wij het pand Vondelkerkstraat 4 gekraakt.
(1) De "autonome" bewoners van Vondelkerkstraat 4.
(2) A4, elite
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.01
(6) Van 27 mei is met balpen 28 mei gemaakt
Vandaag hebben wij Vondelkerkstraat 4 gekraakt. Het pand staat 5 jaar leeg, is eigendom van C.A.Vellekoop en wordt beheerd door Makelaar Rappange. U snapt wel: dikke spekulatie! Wij waren op straat komen te staan. De huizen waarin wij woonden moeten gesloopt voor 'sociale' nieuwbouw met van die leuke huren van fl. 400 en fl. 500 per maand. Wij zullen het pand onder geen beding verlaten. Spekulanten, wij pikken dit niet!
28-5-82/5 Wijkopbouworgaan Staatslieden-/Hugo de Grootbuurt ... Aan de bewoners van de De Wittenkade 148 t/m 162.
(1) Wijkopbouworgaan Staatslieden-/Hugo de Grootbuurt
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA /
Makelaar Nico Tel wil de huur van onze woningen (De Wittenkade 148-162) weer met 6% verhogen. Door onze actie vanaf 1978 is het achterstallig onderhoud nu wel uitgevoerd. We vormen daarmee een voorbeeld voor andere buurtbewoners en onze huizen zien er nu netjes uit. Er is echter een onjuist huurverhogingsaanbod. Onze makelaar noemt als tegenwoordige huurprijs een huur die we betaald zouden hebben als we nooit geweigerd hadden. U moet de oude huurprijs verhoogd met 6% huurverhoging en het verhoogde watergeld gaan betalen. Wilt U meer weten? Ga dan langs bij het Wijkcentrum, de sociaal raadsman of uw buren (volgen twee namen).
31-5-82/1 SSH LASTPAK VOOR BEWONERS!
(1) ABO
(2) dubbelz., folio, el.stencil, o.a.12" Courier
(3) Ond-tert Wonen-hv
(4) UB SA / UB 289.1 SA 047/002.4.30
Deze manifestatie onder het motto 'erst kommt das wohnen, dann die moral', is een goede gelegenheid voor bewoners van de panden van de Stichting Studenten Huisvestingom de problemen die de huisvesting van studerende jongeren met zich meebrengt naar buiten te brengen. De SSH verhuurt 6.000 wooneenheden in Amsterdam, Amstelveen en Diemen. In bijna alle panden is een bewonersorganisatie. Er is een overkoepelende bewonersorganisatie (Algemeen Bewoners Overleg) opgericht. Welke problemen zijn er? In het begin van de jaren '70 zijn voor zomin mogelijk geld zoveel mogelijk wooneenheden gebouwd. De meeste panden hebben nu al een grote opknapbeurt nodig. De panden voldoen niet aan de eisen van deze tijd. De huur staat in geen verhouding tot wat je er voor terugkrijgt. Sinds 1980 zijn de bewoners over gegaan tot het boycotten van de verhogingen van de energiekosten om druk uit te oefenen om de woonlasten omlaag te brengen. Tot nu toe heeft de SSH bijna nog niets ondernomen. Invordering van het boycotbedrag hebben de bewoners door bezettingen in maart 1981 en mei 1982 van het kantoor van de DSH weten te voorkomen. De bewoners vinden het de hoogste tijd dat er een nieuw SSH-bestuur gevormd wordt waarin ook de bewoners zitting hebben. De DSH werkt slecht en is daardoor de duurste verhuurorganisatie in Nederland. Een reorganisatie-plan houdt geen rekening met de gevolgen voor de bewoners. Wij stelden een alternatief plan op. Je ziet, reden om het kontakt en de onderlinge solidariteit met andere huurdersorganisaties en de kraakgroepen te verstevigen.
-6-82/10 DRANKGEBRUIK POLITIE VERONTRUSTEND
(1) anoniem (uitgegeven door gebruikers Palmdwarsstraat 2)
(2) A4, el.stencil, 12" Courier
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 033/001.3.02
(5) Uitgegeven na inval in kraakkafé o.g.v.ontbreken drankvergunning
15 Juni zijn 20 boys van buro warmoesstraat binnengedrongen en hebben de drank in beslag genomen. Zonder een ontvangstbewijs, zonder bevel van de officier van justitie, dus: diefstal. Laten we er voor zorgen dat het volgende keer ons feest zal zijn.
-6-82/14 hoorzitting woonlasten 19 juni
(1) Bewonerskomité Westelijke Eilanden/Bewonerskomité Kattenburg/Buurtopbouworgaan Dapperbuurt/Huurdersvereniging Kinkerbuurt
OBASA
(2) dubbelz., A4, lichtgeel papier, off-set, 10" Courier, voorkant: rode en zwarte inkt
(3) Wonen
(4) SA / SA 080/001.2.06
Naar aanleiding van het proces van Jan Witte is een hoorzitting afgedwongen door de nieuwbouwkomitees. Dit om de werkelijke gegevens m.b.t.de woonlastenproblematiek op tafel te krijgen en hun eisen onder de aandacht te brengen van de politieke partijen. Het is de bedoeling de raadsleden op de enorme menselijke problemen te wijzen en de financiële problemen achter de nieuwbouwgevels weer eens in de publiciteit te brengen. De hoorzitting zal worden gehouden op 19 juni in het stadhuis. Behalve bewoners worden ook de Stichting Konsumentenkontakt, Sociale Raadslieden, FNV, Federatie van Woningbouwkorporaties, Stichting Lieven de Key en het OBASA gehoord. Een tweede hoorzitting zal georganiseerd worden in september, bestemd voor tweede kamerleden. Zie de OBASA-krant van mei. Onmiddellijk stopzetten van de processen, geen huisuitzettingen, geen boedelverkoop.
1-6-82/2 BROUWERSGRACHT 75-77 GEKRAAKT! Na 2½ jaar leegstand ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Brouwersgracht 75-77)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, rode inkt, tekeningen, voorkant: zwarte inkt, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 47 (2-6-82) p.7
Na 2½ jaar leegstand hebben wij (op 21 mei, fp) het pand Brouwersgracht 75-77 gekraakt. Wij, tien volwassenen en kinderen, willen ruimte om te wonen en werken. De eigenaar Kuyten heeft het pand jarenlang laten leegstaan. Hij wilde er dure luxe-appartementen in maken, heeft het achterhuis illegaal gesloopt waardoor de zijgevel in puin ligt. Kuyten heeft gemeend een aanklacht lokaalvredebreuk te moeten indienen. Het gaat Kuyten om keiharde spekulatie. Kuyten staat buiten, naar zijn pand kan hij fluiten! We zijn begonnen met puinruimen en herstel. Naast woonruimte bouwen we aan een zeefdrukkerij, fietsenwerkplaats, werk- en atelierruimte, kinderspeelruimte en in de tuin en op het dak willen we groenten verbouwen en met milieu-vriendelijke technologie en energie experimenteren. De komende weken blijven spannend. Kuyten zal geen middel schuwen om ons uit het pand te krijgen.
4-6-82/3 GESOL MET NIEUWE AANLEUNWONINGEN
(1) anoniem
(2) wrs.±14x±27,5cm, tekening
(3) Wonen
(4) kopie op UB / UB 289.1
(5) Pamflet gevonden bij Sociale Dienst in Karel du Jardinstraat
In 1969 verscheen er een beleidsnota van B.en W.over de bejaardenzorg. Wat we nodig hebben, zo stelde die nota, zijn bejaardenhoven en aanleunwoningen. Die geven dat kleine beetje meer aandacht dat het oude mensen mogelijk maakt zichzelf te blijven. De kosten van wonen in een bejaardenhof zijn heel wat lager dan wonen in een bejaardenoord. Amsterdam kreeg er heel wat aanleunwoningen bij. En nu komt er een andere overheid, het ministerie, en verstoort met één domme maatregel een heel voorzieningensysteem: voor nieuwe aanleunwoningen geen aanvullende bijstand als de huur hoger ligt dan de tabel voor individuele huursubsidie toelaat. Dat betekent voor meer mensen een verzorgingshuis waar ze heel wat meer bijstand voor kunnen krijgen dan voor het wonen in een aanleunwoning nodig is. De maatregel maakt het bouwen van nieuwe aanleunwoningen onmogelijk, omdat ze te duur worden voor de meeste bejaarden.
9-6-82/1 'T KLOOSTER gekraakt HALLO STADSBEWONERS!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Barndsteeg 4-6)
(2) A4, zwarte en rode inkt, elite, logo/tek., kop: el.stencil?
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.3.04
Vandaag hebben wij Barndsteeg 4-6 gekraakt. 20 Jaar heeft de eigenaar (de gemeente) dit voormalig klooster laten verkrotten. Dit noemt de gemeente in haar bestemmingsplan 'algemeen nut'. Er kunnen hier 20 mensen wonen en er komen bedrijfjes zoals een coffeeshop, een restaurantje, een werkplaats en een theater. Er moet veel aan het pand gebouwd worden. Kom zondag langs voor een kop koffie en jullie initiatieven. We hopen dat de gemeente de buurt geen overlast zal bezorgen.
19-6-82/1 HET WEIGEREN VAN DE HUURVERHOGING 19 juni 1982
(1) (Fannius Scholten Buurtkomitee)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, voorkant: elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA /
(5) Nederlandse, Arabische en Turkse tekst
Informatie over het weigeren van de huurverhoging per 1 juli van 6 tot 10%.
-7?-82/1 Beste Buurtbewoners, In 1½ maand tijd ...
(1) Bewoners Oude Hoogstraat 9
(2) A4, dik papier, blauwe inkt, cubic pica
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB /
(5) Pamflet wrs.eerder uitgegeven
In 1½ maand tijd hebben wij, legale bewoners met huurcontracten van Oude Hoogstraat 9, onze vierde huiseigenaar. De huidige eigenaar, Guilien, is bezig het huis onder ons weg te slopen om ons weg te intimideren. We zitten al anderhalve week zonder water. Wij rekenen ook op uw steun bij verdere intimidaties.
-7-82/5 DE ONTRUIMINGEN BEGINNEN !!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/007.1.01
(5) Zie 3-7-82/4. Concept op SA (map 002/007.2.03)
Al heel lang is de gemeente van plan 1500 illegaal bewoonde woningen in de Staatsliedenbuurt te ontruimen. Volgende week wordt geprobeerd de 1e Nassaustraat 12-2 voor de tweede keer te ontruimen, ditmaal met veel politiegeweld. Dit ondanks overleg en de toezegging van de gemeente tijdens het overleg geen gewelddadige ontruimingen uit te voeren. De gemeente is slechts van plan via een zijdeur het failliete distributiesysteem weer in te voeren. Uit niets bleek dat de gemeente wilde optreden tegen malafide huiseigenaren. Dit was voor ons de reden aan het overleg mee te doen. Het overleg blijkt een zoethoudertje geweest te zijn. Wolffensperger (D'66), de baas van het GDH, heeft stevig verloren tijdens de verkiezingen en probeert nu door 'flink' op te treden zijn nek te redden. De PvdA-fraktie aast op zijn post en dringt al vier jaar aan op een slagveld in onze buurt. Het GDH doet niets en kán niets doen voor de woningzoekenden. Er zijn te weinig huizen. Voor de 3000 mensen die per jaar geholpen worden moeten er eerst 3000 ontruimd worden. In onze buurt gaan honderden goedkope woningen verloren. De helft van het aantal oorspronkelijke woningen komt daarvoor terug. Met een twee keer zo hoge huur uiteraard, want de opbrengst moet hetzelfde blijven. Dat de mensen dat niet meer op kunnen brengen schijnt 'onze' gemeente niet te interesseren. Schaeffer vindt z'n records belangrijker dan de bevolking. Tijdens de laatste verkiezingen heeft de meerderheid van de Staatsliedenbuurt niet op de volksvertegenwoordigers gestemd. Zij vertegenwoordigen ons niet, want we willen ze niet! Geen ontruimingen en geen politiegeweld in onze buurt! Komt allen om het pand te verdedigen!
3-7-82/1 PROGRAMMA 3JULI ... WAT IS ER AAN DE HAND ?
(1) (bewoners van het blok huizen met al die spandoeken)
(2) dubbelz., A4, pica, st.pen, tekeningen
(3) Ams-Oost Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Bewoners zijn een aktie aan het voeren tegen plannen van de gemeente om de boel te renoveren. Die renovatie wordt te duur en te slecht. Aanvankelijk was tussen de gemeente en de bewoners een akseptabel plan overeengekomen. Toen is de overheid aan het bezuinigen geslagen, wat betekent dat er 70 gulden meer als de afgesproken 270 gulden kale huur op tafel moet komen. Nu betalen we gemiddeld 185 gulden per maand.
Tekst van het lied Op een grote paddestoel, gericht tegen de te dure renovatie van woningen aan de Louis Bothastraat en het Krugerplein.
3-7-82/4 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN 1500 ONTRUIMINGEN !!!
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Verkiez Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 002/007.2.03
(5) Zie -7-82/5. Literatuur: Adriaenssen (1996) p.74. Concept op SA (map 002/007.2.03)
Al lang is de gemeente van plan 1500 illegaal bewoonde woningen in de Staatsliedenbuurt te ontruimen. In de week van 11-16 juni wordt geprobeerd de 1e Nassaustraat 12'' voor de tweede keer te ontruimen, ditmaal met veel politie(geweld). Onze buurt wordt platgesloopt. Honderden goedkope woningen gaan verloren. Slechts weinig en te dure nieuwbouwwoningen komen daarvoor in de plaats. Daardoor groeit de woningnood. Met welk recht verandert de gemeente onze buurt in een slagveld? Tijdens de laatste verkiezingen heeft de meerderheid van de Staatsliedenbuurt niet op de politici gestemd. Zij vertegenwoordigen ons niet, want we willen ze niet! Geen ontruimingen. Komt allen om het pand te verdedigen. Akties volgen.
3-7-82/5 Staatsliedenbuurt Kraakbeweging S.F.BRAAN gerechtsdeurwaarder
(1) 1: Staatsliedenbuurt Kraakbeweging
2: (woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, voorkant: el.stencil, o.a.10" Courier; achterkant: elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/007.1.01
(5) Aktieverslag in Bluf! 25 (8-7-82) p.5 (aktie bij huis wethouder Wolffensperger)
1: Op briefpapier van deurwaarder Braan. Aan de klandestiene gebruikers (volgen namen en adressen van wethouders en raadsleden): uit krachte van het bevel van de woningzoekenden van Amsterdam zal op de zevende juli tot ontruiming van bovengenoemde woningen worden overgegaan.
2: Voor elke ontruiming een raadslid! In de reeks van 1500 GDH ontruimingen in de Staatsliedenbuurt zal de 1e Nassaustraat 12'' de eerste zijn. Onder de slogan Alle politici onderaan de wachtlijst, maakt de woongroep Staatsliedenbuurt daarom woonruimte voor de 1500 gedupeerden. Iedereen die zich solidair voelt met onze ontruimingen van de bovengenoemde figuren, kom 7 juli naar de Wielingen. Neem eigen koevoet mee!
10-7-82/1 gekraakt--------"DE HOUTMAN"--------gekraakt
(1) De afzonderlijke bewoners van "De Houtman" Houtmankade 26 t/m 30
(2) A4
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) SA / SA 030/003.3.01
(5) Origineel op SA (map 030/003.3.02)
Vandaag is het pakhuizencomplex De Houtman gekraakt door vijftig woningzoekenden. Jaren zijn de panden alleen in gebruik geweest bij de duiven. De eigenaren J.W.v.d.Velden en J.Snoek B.V.uit Rotterdam hebben de pakhuizen in 1980 gekocht voor 2 miljoen en verder laten verkrotten. We zullen de panden opknappen en verbouwen tot woningen. De gemeente heeft plannen de panden te kopen voor jongerenhuisvesting. Dikke kans dat het dan nog 5 of 10 jaar duurt voordat er gewoond kan worden. Bovendien zal het de gemeente toch wel te duur zijn. Nu weten we tenminste dat er betaalbare woonruimte komt. We hopen op een goede samenwerking met de buurtbewoners.
14-7-82/1 Amsterdam,14 juli 1982. OPEN BRIEF AAN DE DIRECTIE VAN DE RABO BANK HALFWEG.
(1) Amsterdamse krakers en kraaksters.
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 021/001.4.01
1: Drie maal hebben krakers zich tot u gewend om de hypotheek op onder meer Jan Luijkenstraat 3 opgezegd te krijgen. Dit naar aanleiding van het knokploegoptreden. De opzegging van de hypotheek is uitgebleven. In Het Parool van 31 oktober 1981 verklaarde de toenmalige directeur Wijsman dat de RABO Halfweg de hypotheken van Chidda Beheer en J.Goozen ging opzeggen. Dit is niet gebeurd! We zijn het goed zat. Wij eisen een gesprek om te horen hoe en wanneer RABO bank Halfweg haar beloftes nakomt.
2: Overdruk van het artikel uit Het Parool.
20-7-82/1 20 juli 1982 Open brief aan de Burgemeester van Amsterdam. Op 15 juli ...
(1) De afzonderlijke bewoners en bewoonsters van de Lucky Luyk.
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 021/001.4.01
Op 15 juli heeft de rechtbank Den Haag de uitspraak gedaan dat U ons moet ontruimen. De doorzichtige opzet van Lüske is gehonoreerd. In dit proces zijn de bewoners slechts lijdend voorwerp geweest. De rechtbank interpreteerde Uw taak zo dat het een duidelijke beperking van de beleidsvrijheid van de Burgemeester betekent. Hiertegen ging U in beroep, maar niet omdat U vond dat Lüske over de ruggen van de bewoners ten onrechte zijn spekulatiewinsten ging opstrijken. In het uitblijven van een reaktie van U na het knokploegoptreden zagen knokploegen een vrijbrief om andere panden te ontruimen. In de twee weken daarna werden 15 panden bedreigd en de bewoners er uit geslagen. De kraakbeweging werd gedwongen het knokploeggeweld te stoppen en de Luyk binnen te dringen. We toonden aan dat aankoop van het pand voor de gemeente rendabel was. Het onderzoek verdween in de la. Wij zullen alle mogelijke middelen gebruiken om te voorkomen dat Lüske zijn winsten gaat opstrijken. Aan een ontruiming kunnen wij niet meewerken. U moet de uitspraak van de rechter naast U neerleggen.
27-7-82/1 PERSVERKLARING OVER AANKOMENDE AKTIES ROND DE LUCKY LUIK
(1) De Amsterdamse krakers en kraaksters.
(2) A4, pica, zwart-blauwe inkt
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB / UB 295.1
De gemeente heeft te kennen gegeven een ontruiming van kraakpand de Lucky Luik als onontkoombaar en als beste 'sociale oplossing' te zien. Andere oplossingen, met name aankoop, zijn blijkbaar niet meer aan de orde. En dat terwijl de gemeente heeft bewezen over een grote creativiteit te beschikken door de ambtelijke en juridische procedures rond de Stopera in recordtijd rond te krijgen. Een ontruiming betekent dat het gewelddadige optreden van een knokploeg beloond gaat worden! De komende tijd zullen er harde (prik-)acties gaan plaatsvinden. Doelwitten zullen zijn: Justitie, Gemeente, eigenaar Lüske c.s., Consulaten en Ambassades, dure winkelstraten, Hotels en toeristische attracties. Op de dag van de ontruiming en de dagen erna zal het tot een ongekende uitbarsting van geweld komen. Wij leggen iedere verantwoordelijkheid bij de gemeente.
-8?-82/9 Open brief aan onze buurtbewoners. Zoals U wellicht weet ...
(1) bewoners/sters en sympathysanten/tes van de Lucky Luyk.
(2) 2v 4p, A4, eerste vel: cremekleurig papier, pica
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB /
Steun van de buurt of druk op de gemeente kan verdere eskalatie voorkomen. Het pand werd op 4 april 1981 gekraakt en was eigendom van ex-notaris Slis-Stroom, die failliet werd verklaard. Spekulant Lüske kocht het pand ver onder de prijs. Hij kwam met een knokploeg. De officier van justitie gelastte ontruiming ten gunste van de bewoners. Lüskes advokaat Boekhoff, bekend van het verdedigen van heroïnehandelaren, bedacht een konstruktie op de op handen zijnde ontruiming. Er kwam een nieuwe huurder. Andere eigenaars zagen deze truuk met de onschuldige huurder wel zitten en stuurden knokploegen op andere panden af. Zo werden 15 panden bedreigd en bewoners uit hun huis geslagen. Kraker Guus werd door een huiseigenaar in zijn nek geschoten. De kraakbeweging zocht naar mogelijkheden om het knokploeggeweld te stoppen en wel daar waar het begonnen was: de Luyk. De knokploeg werd, na de herkraak, onder politiebescherming afgevoerd. Binnen vonden de krakers heroïnespuiten, kogels en gegevens over gokpraktijken. Advokaat Boekhoff spande een kort geding aan: de knokploeg moest terug in het pand. Overal in de stad kunnen krakers nu knokploegen verwachten.
De bewoners toonden aan dat aankoop van de Luyk voor 1 en 2 persoons huishoudens rendabel was voor de gemeente. De gemeente kon het pand kopen. Op 22 juli begon burgemeester Polak een gesprek met ons met de uiteenzetting dat hij het pand wel moest ontruimen. Over een sociale oplossing wilde hij pas praten op het moment dat het pand leeg was. Voor ons een onaanvaardbare eis. Als wij eruit gaan is er geen garantie dat het pand aangekocht wordt; de waarde schiet omhoog en aankoop is dan onmogelijk. Wij worden uitgespeeld tegenover andere kraakpanden die nu aangekocht worden. De bewoners zouden direkt op straat komen te staan. Wij kregen de indruk dat Polak aanstuurt op een konfrontatie. We zullen ons tegen een ontruiming verzetten. U kunt door druk op de gemeente uit te oefenen meewerken aan het voorkomen van deze zinloze ontruiming.
-8-82/12 KRAAK INFORMATIE! WESTERPARKFESTIVAL
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakgroep Haarlemmerbuurt)
(2) 3v 5p, p.1-4: blauw papier; p.5: geel papier; el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-WE Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.1.01
(5) Originelen op SA (map 030/001.1.01)
(6) Kraak Informatie
Westerparkfestival 17-22 augustus met forumdag over het westerpark, speakerscorner, rondleiding over het g.e.b.terrein. Buurten praten over inspraak. Wat voor procedures voor ons westerpark? We willen een mooi westerpark en veel plezier.
De etages Haarlemmerdijk 130 1+2 werden in februari 1980 gekraakt. Eigenaar Vermeulen heeft redelijke plannen voor een ingrijpende renovatie en de etages zijn aan hem teruggegeven.
Informatie over de Lucky Luik. Polak moet de Luik nu ontruimen. Er zijn waarschuwingsacties om de heren van ontruiming af te laten zien. De MAF heeft een bom bij de PvdA laten ontploffen (O, o wat heffie, ik kan met een paar stenen meer schade aanrichten dan zij met twee bommen, waar lullen we eigenlijk over?).
7 Juli vinkenstraat 98-hs gekraakt, al enige maanden leeg, eigenaar de heer Man.
14 Juli wilde het GDH korte marnixstraat 10-2 ontruimen. Na twee minuten was de deurwaarder alweer verdwenen. Bewoners blijven dus gewoon wonen en zullen wel gelegaliseerd worden door het GDH. Mocht er bij jullie ook zo'n GDH-ontruiming dreigen, kom dan naar het kraakspreekuur - gegarandeerd zonder geweld!
1 September komt Stefan vrij. Breng bloemen en taarten naar 't Seepaert op Prinseneiland.
Brouwersgracht 75-77 zit nog steeds in de juridiese problemen. Er loopt een hoger beroep.
10 Juli is de houtman gekraakt, een complex pakhuizen aan de houtmankade van 9000 m². De deur stond open en de buren reageerden positief. Het stond al twintig jaar leeg en er waren duiven die hun hele leven er gesleten hadden. De projektgroep spaarndammerbuurt (ambtenaren die in een buurt de stadsvernieuwing coördineren) baalde. Na twintig jaar leegstand hadden ze net drie dagen voor de kraak de aankoop en verbouwingsplannetjes rond. De eigenaren, twee speculanten uit rotterdam, j.snoek en j.w. v/d velden, hebben de panden in '80 gekocht met de bedoeling er luxe appartementen in te laten bouwen.
De heer jansen van buro sanny heeft na de overval een pistool aangeschaft.
Na een inval is het kraakkafé De Palmdwars voorlopig gesloten. Ondanks protestbrieven is de belastingdienst er opgedoken en zijn ze voor duizenden guldens aangeslagen.
Gekraakt Brouwersgracht 127-3.
De Binnenspiegel (nieuwe spiegelstraat 30) wordt deze week ontruimd. Als testcase voor de Luik. Een ontruiming in de duurste antiekstraat van nederland?
4-8-82/1 BESTE BUURTBEWONERS, Een tijdje geleden is "de houtman" gekraakt.
(1) bewoners van de houtman
(2) A4
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) SA / SA 030/003.3.01
Een tijdje geleden is 'de houtman' gekraakt. Helaas is er geen enkel waterkraantje in het pand. We hebben water nodig om bijvoorbeeld de duivenstront op te ruimen. We waren blij dat een van de buren ons voorlopig water wilde geven via een slang. De mensen in de nieuwbouw hoeven dit water niet te betalen. Iedereen betaalt in amsterdam een vast bedrag. Het is niet waar dat we warm water tappen. We zijn bij de woningbouwvereniging geweest, die laten het nu een tijdje toe. We hebben contact met het waterleidingbedrijf en water krijgen zal wel lukken. We hopen dat nu vervelende geruchten de wereld uit geholpen zijn en dat die slang kan blijven zitten.
14-8-82/1 NIET ALLEEN DE PET HEEFT DE BUURT BEZET
(1) (bewoners van de Nieuwe Herengracht) (nummer 11, fp)
(2) dubbelz., A4, off-set, foto, kaartjes
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/005.1.01
(5) Ontruimd op lokaalvredebreuk op 18-11-82 (zie 30-11-82/2)
Ook de bewoners van de Nieuwe Herengracht staan op wacht. Niet voor een prestigeprojekt maar voor zoiets simpels als wonen. Sinds 22 juli gekraakt: Nieuwe Herengracht nr.11. De eigenaar wil het verkopen om er een hotel van te maken. De krakers hebben plannen voor 4 verdiepingen woonruimte. De gemeente doet beloftes over het 'versterken van de woonfunktie' rondom de Stopera, maar komt die niet na. 17 Augustus dreigt er een ontruiming (makkelijk met het stopera-leger om de hoek). Vergadering 15 augustus. Overwerk maakt ons sterk.
Het kaartje laat zien dat van al die mooie woorden van B&W weinig terecht komt (16 punten rond het Waterlooplein met speculatie, kantoorontwikkeling en opdringende horeca). De Stopera komt er in het belang van de 'elite' en ook de omliggende buurten worden 'sjiek' of vind je zoiets ziek? Verzjieking.
-9-82/1 GEKRAAKT de HOUTMAN HET VERHAAL VAN DE HOUTMAN
(1) alle afzonderlijke bewoners van de Houtman Houtmankade 26 - 30
(2) A4, el.stencil, rode inkt, tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) FP /
(5) Origineel op SA (map 030/003.3.02)
Wij hebben in de vakantietijd een rij pakhuizen aan de houtmankade gekraakt. Deze huizen stonden jaren leeg. Er was geen water, riool, gas, muur of schoorsteen. We hopen dat we over een jaar klaar zijn met de verbouwing. De beneden-ruimtes zijn geschikt voor allerlei aktiviteiten. We willen dat samen met organisaties uit de spaarndammerbuurt opzetten. Toen we het eenmaal gekraakt hadden, bleek dat de gemeente ook met plannen bezig was. Er wordt geprobeerd buurtbewoners tegen ons op te zetten door te beweren dat wij de schuld hadden dat 50 buurtbewoners nu geen nieuwe woning kregen. We hebben ze gezegd dat het geld van de gemeente dan ergens anders aan besteed kon worden, bijvoorbeeld aan betaalbare woningen. De eigenaar is een speculant die er luxe appartementen in wilde bouwen. Hij had pech, die huizenmarkt stortte in. De eigenaar kondigt een proces tegen ons aan. Gelukkig kan de politie getuigen dat het gebouw helemaal leeg stond. De steun van de buurt is belangrijk om ontruiming te voorkomen. De eigenaar verliest zijn proces als de ambtenaren hun plannetjes intrekken en dat doen ze alleen als de buurt vindt dat er niet ontruimd moet worden.
-9-82/18 KRAAK INFORMATIE! DE HOUTMAN
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakgroep Haarlemmerbuurt)
(2) 2v 4p, A4, blauw papier, el.stencil, rode inkt, o.a.12" Courier, tekeningen
(3) Ams-C-WE Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) SA /
(6) Kraak Informatie
28 September buurtbijeenkomst in de Spaarndammerbuurt over de Houtman. De eigenaar is betrokken geweest bij het gesjoemel rond de Grote Keizer als stroman van de OGEM. Zijn advokaat is betrokken geweest bij de Huidenstraattruuk rond Vondelstraat 36.
Half augustus gekraakt Haarlemmerstraat 111-I, twee maanden leeg, klein eigenaartje. 's Avonds na de kraak: opeens jordaangordijntjes en plastic bloemen voor de ramen, eigenaar had de woning samen met zijn vrouw teruggepikt. Even later teruggekraakt. Alles weer goed en nooit meer wat van eigenaar gehoord.
Vinkenstraat 68-hs, jaren leeg, eigenaar Stadsherstel. Staat plotseling een echtpaar tussen de deur. De man bleek Hengeveld te zijn, de direkteur van Stadsherstel himself. De volgende dag met Hengeveld sigaren zitten roken op kantoor en hij maar vertellen hoe sociaal Stadsherstel wel is.
Begin augustus gekraakt Brouwersgracht 127'''. Een normaal gesprek met de eigenaar was niet mogelijk. Ze proberen de woning nu leeg te krijgen door de vorige bewoners te dreigen met een proces omdat zij de woning niet leeg zouden hebben opgeleverd.
Een paar weken terug is er alarm geslagen voor Binnen Visserstraat 6 omdat er een soort knokploeg met bouviers voor de deur stond. Het waren stillen die op zoek waren naar iemand die gegijzeld zou worden. Die bouviers bleken van omstanders te zijn. Het lijkt wel New York hier in de Haarlemmerbuurt.
De CPN heeft een verraderlijke rol gespeeld bij de Lucky Luik. Ze hebben een ondergronds contact gehad met de krakers. De gesprekken waren bedoeld om de krakers eruit te lullen. Toen de CPN weer werd opgenomen in het college van B&W stelde de CPN zich lijnrecht tegenover de krakers op. Eindelijk liggen de verhoudingen weer simpel en overduidelijk, plotseling herinneert iedereen zich weer dat de CPN voor de Stopera, de metro en grootschalige GDH-ontruimingen was.
Fietspad (ons eigen prestige-objekt). Voor de zevende keer is een paaltje op het fietspad Haarlemmerplein gezet omdat je nog steeds door het blik van je sokken werd gereden. Waddy en J.W.werden opgepakt. Drie weken later hebben 15 mensen voor de zoveelste keer paaltjes op het beruchte fietspad neergezet. Pas twee dagen later waren onze paaltjes weer weg en stond er een gemeentepaaltje. Auto's kunnen er meestal weer langs.
Donderdag buurtvergadering in de (Haarlemmer) Poortwerkruimte over Lucky Luik, de Houtman. Waarschijnlijk 2 en 3 oktober bijeenkomst in de Nieuwe Kerk ter afsluiting van de viering van 200 jaar diplomatieke betrekkingen tussen nederland en de Verenigde Staten. Hooggeplaatste amerikaanse regeringspikkies en kutjes van ons koninklijk huis zullen hierbij aanwezig zijn. Iedereen is bij deze uitgenodigd.
Handige tips voor rellers. Het zou weleens handig kunnen zijn als wij, thuisblijvers, de poezen en planten kunnen verzorgen van diegenen die zijn opgepakt, zonder in te hoeven breken, deuren te forceren of uit ramen te vallen (hè Waddy). Geef je reservesleutels aan iemand die lekker thuisblijft en wel bereid is voor je brilslangen, kanariepietjes en opgesloten kinderen te zorgen. Advokaten regelen is ook nooit weg.
Verantwoordelijken voor ontruiming van de Lucky Luik zijn: volgt namenlijst leden gemeenteraad met adressen en telefoonnummers.
-9-82/19 DEMO demo ... WOENSDAG 15 SEPTEMBER VERZAMELEN BIJ DE LUCKY LUIJK
(1) dâk (de amsterdamse kraakbewegingen)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 021/001.4.01
15 September verzamelen bij de Lucky Luijk, doel Paleis van Justitie. In de nacht van 11 op 12 oktober werden de krakers van de Luyk door een knokploeg onder toezicht van de politie uit hun huis gezet. De politie negeerde de aangifte. De politie wachtte zolang met de ontruiming van de knokploeg dat eigenaar Lüske via een doorzichtige truc een ontruiming wist tegen te gaan. Het niet optreden van politie en justitie leidde tot een opbloei van knokploegoptredens. Uiteindelijk hebben de krakers de Luyk herkraakt en daarmee ook de rust in de stad weer hersteld. Tegen zes leden van de knokploeg werden door ex-bewoners klachten ingediend. Twee knokploegleden moeten voor de rechtbank verschijnen wegens huisvredebreuk. Hier worden wij toch even niet goed van ... (teiltje!). Wat is er met de andere aanklachten gebeurd? Het proces van vandaag behandelt de belangrijkste zaken niet waardoor de klachten en vragen onder tafel gewerkt worden en een ontruiming naar buiten toe gerechtvaardigd kan worden onder het motto 'Wij treden op tegen knokploegen én krakers, eigenrichting kan nimmer geduld worden'. Daarom moet deze demo leiden tot vervolging van alle knokploegleden, onderzoek naar alle aanklachten, alsnog een buurtonderzoek, alsnog de aanklagers laten getuigen, een onderzoek naar de rol van de politie tijdens het knokploegoptreden en richtlijnen tegen knokploegen.
-9-82/20 speculant Ongeveer een maand geleden hebben wij een etage gekraakt op de Van Beuningenstraat 106'. ... Waasdorp ... dreigt met knokploeg
(1) De Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, wit, geel of blauw papier, el.stencil, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/007.3.01
(5) Oplage 3.000 ex. Zie 30-10-82/1
Een maand geleden hebben wij Van Beuningenstraat 106' gekraakt van een onvervalste speculant, Waesdorp. Hij heeft in de Staatsliedenbuurt J.M.Kemperstraat 39 (fl. 450 voor een zolder), Fagelstraat 88 (fl. 700 per etage) en Van Beuningenstraat 102-106 (huren mogen fl. 340 opbrengen, hij vraagt tussen de 500 en 700). Nieuwe huurders moeten vaak fl. 2000 overname betalen en er wordt een borg van fl. 4000 tot fl. 7500 gevraagd. Waesdorp zoekt zijn huurders onder mensen zonder urgentiebewijs in samenwerking met het louche woningburo Sanny. De huurders worden vaak ontruimd door het GDH en het spelletje kan overnieuw beginnen. De krakers van Van Beuningenstraat 106' zijn bereid een redelijke huurprijs te betalen. Waesdorp dreigde: Jullie zullen als lijken mijn pand verlaten. We verwachten dus binnenkort een knokploegje.
5-9-82?/1 BESTE BUURTGENOTEN Zoals u misschien al heeft opgemerkt, hebben vanmiddag 5 sept.een aantal mensen de huizen Oude Zijdsvoorburgwal 278 en 280 gekraakt.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners O.Z.Voorburgwal 278-280)
(2) A4, kringlooppapier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 295.1 SA 032/003.4.01
Vanmiddag gekraakt O.Z.Voorburgwal 278 en 280, onderdeel van het Brakke Grond Complex (eigendom van Sedijko). Aan de O.Z.-kant zijn grotendeels luxe maisonnettes. Alleen de gekraakte panden stonden leeg. Zij huisvesten nu jongeren die anders moeilijk aan bod komen.
6-9-82/1 Beste buurtbewoners en buurtbewoonsters In de nacht van ...
(1) De afzonderlijke bewoonsters en bewoners van Weteringschans 229 hs
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.04
(5) Tekst in Grachtenkrant 55 (20-9-82) p.7
Van 4 op 5 september zijn bij ons de ruiten ingegooid. Waarschijnlijk het werk van een rechts groepje dat een hekel aan krakers heeft. Heeft u ze gezien, neemt u dan contakt met ons op. We laten ons niet intimideren, we blijven gezellig wonen! Als u wilt kunt u helpen de schade te herstellen door geld over te maken.
6-9-82/2 Beste buurtbewoners( sters) ... Na twee jaar rustig te hebben gewoond op Vondelstraat 36 ...
(1) De verschillende bewoners( sters) van Vondelstraat 36.
(2) A4, pica
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) ISG / ISG stzmap Kraakgroepen Amsterdam II
Zaterdag hebben wij gehoord dat we met ingang van 11 september ontruimd kunnen worden. Het proces was niet tegen ons gericht, maar er was sprake van de Huidenstraat-truc. Tegen deze juridische mazenglipperij is al veel protest aangetekend. We komen in verzet en blijven strijden om het huis bewoond te houden. We werken samen met de gemeente om ons huis aangekocht te laten worden voor jongerenhuisvesting. We vinden het vervelend als bij een ontruiming in deze straat dingen gebeuren die u overlast bezorgen. We hopen dat u er begrip voor zult hebben dat we ons op deze manier niet uit ons huis laten zetten.
8-9-82/1 BUURTBEWONERS. OVERAMSTELSTRAAT 26' achter.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Overamstelstraat 26' achter)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.3.02
Na een inbraak op 19 juli waarbij een paspoort werd gestolen door De Boer (De Voorwaarts 60 te Apeldoorn), de huisvredebreuk van 31 augustus waarbij de inboedel uit de woning werd gezet en het ontbreken van aktiviteit door de politie, herkraken we vandaag de woning en zullen er zorg voor dragen dat er weer een urgent woningzoekende opkomt. Intimidatie van huiseigenaren tegen bewoners wordt schijnbaar door de politie toegestaan. Omdat de politie weigert tegen misdadigers op te treden, nemen we nu het recht in eigen hand!
11-9-82/1 BAH-Reno Buren Brief nr.36
(1) BAH-Reno bewonerskomitee
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-hv
(4) SA / SA 002/007.1.01
(5) Adriaenssen (1996) p.58: Boureno-panden op 20-9-82 geveild en aangekocht door woningbouwvereniging Rochdale
(6) BAH-Reno Buren Brief 36
1: We hebben weer post gekregen van de huisbaas en van de Tilburgse Hypotheekbank. Wacht met het storten van de huur. De Tilburgse is een failliete boedel, van hun hoeven we niets te verwachten wat het onderhoud betreft. We hebben beslag gelegd op de huizen en de huren om een eind te maken aan de toestand waarin noch Jansen noch de Tilburgse het onderhoud uitvoeren. Ze schrijven dat we met klachten terecht kunnen op De Wittenkade 140 huis. We hebben bij het weigeren van de huurverhoging lijsten met klachten ingediend. Dus laat hij daar maar mee beginnen. De huisbaas zet iedereen met huurachterstand op de lijst van wanbetalers. Toevallig krijgen we van hem twee en een half miljoen gulden dwangsom van het kort geding. Dus als er één wanbetaler is, dan heet hij Jansen. De gemeente knapt nu de huizen op omdat huisbaas Jansen niet aan zijn verplichtingen voldeed. We zijn steeds geholpen door advokaten waar we niet voor hoeven te betalen. De minister wil hierop bezuinigen. Hij wil een eigen bijdrage invoeren. Dat gaat weer de richting uit dat alleen mensen met geld een advokaat kunnen nemen. De advokatenkollektieven, rechtswinkels en het Buro voor rechtshulp houden volgende week een aktieweek. We moeten solidair zijn met deze advokaten. Dinsdag in het Buro voor Rechtshulp, Spuistraat, bijeenkomst om te protesteren tegen die bezuinigingen. Een groepje bewoners van Boureno gaat daar heen. Verzamelen in het Wijkcentrum.
2: De bewonersgroep van de 124 huizen van Boureno I BV in de Staatsliedenbuurt heeft beslag laten leggen op de door hen bewoonde huizen en op de huren. Boureno werd na een kort geding in april veroordeeld tot het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Tot nu toe hebben de bewoners noch het onderhoud noch de dwangsom gezien. De Tilburgse Hypotheekbank, aan wie de bewindvoerder zegt dat er betaald moet worden, is niet bereid de verplichtingen van de huisbaas over te nemen. Waarschijnlijk komt er een faillissement en worden de huizen verkocht.
13-9-82/1
(1) (uitgegeven door De afz.bewoners en bewoonsters van Weteringschans 229)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 55 (20-9-82) p.7. Uitgedeeld bij huizenveiling
De afz.bewoners en bewoonsters van Weteringschans 229 delen u mede dat wij over de toekomst van Weteringschans 229 beslissen.
(integraal)
13-9-82/2 Beste buurtgenoten, ... vorig jaar om deze tijd hebben we tijdens onze gezamelijke eetpartij op straat een buurtcomité opgericht.
(1) 6 namen (waarvan drie met titel, fp)
(2) 3v 3p, A4, pica
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) ISG / ISG stzmap Kraakgroepen Amsterdam II
Vorig jaar hebben we een buurtcomité opgericht. Bewoners hebben zich beziggehouden met het bestemmingsplan. Er is een bezwaarschrift ingediend tegen de parkeergarage. Op dit moment speelt een nieuw probleem. U heeft de brief ontvangen van de bewoners van Vondelstraat 36, ook feestgangers op ons straatfeest vorig jaar. Deze 8 mede-buurtbewoners worden binnen enkele dagen ontruimd. De bewoners zijn sinds 1980 in onderhandeling met de gemeente om het huis aangekocht te krijgen voor jongerenhuisvesting. Nu blijkt de Gemeente het pand te duur te vinden. Het naastgelegen Prinsenhotel wil uitbreiden. Vondelstraat 36 wordt zo gauw het dankzij de 'Huidenstraat-truc' ontruimd is doorverkocht aan het Prinsenhotel. De Gemeente zal dus moeten ontruimen. Wanneer buurtbewoners met krakers druk uitoefenen op de Gemeente is er toch vaak geld voor aankoop. Aangezien wij het behoud van de woonfunktie hebben onderstreept is het nu zaak weer aktie te ondernemen. Stuur bijgevoegde brief aan Burgemeester Polak, hang affiches voor de ramen en oefen bij officiële instanties druk uit.
Voorbeeldbrief aan burgemeester Polak met het verzoek niet tot ontruiming van de Vondelstraat 36 over te gaan. Of een ontruiming leidt tot leegstand of tot hoteluitbreiding. Dit laatste mag niet van het bestemmingsplan.
-10-82/1 OPROEP TOT VERSTORING VAN DE OPENBARE ORDE (DIE VAN POLAK) Het amerikaans kapitaal ...
(1) de autonomen, de chaoten, de punks, het A.A.F. (amsterdams autonomen front), het kommitee tot aftreden van Polak, R.A.M., M.A.F.,het kom. nederland klaar, afbreken maar, N.B.T.A., en vele sympathisanten.
(2) A4, pica
(3) Bui-Am-N Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 021/001.4.01
(5) Tekst in: Bluf! 38. De gehele demonstratie werd op 8 oktober gearresteerd. Literatuur: dagbladen van 9-10-82
Het amerikaans kapitaal heeft een feestweek georganiseerd in Nederland vanaf 3 Oktober, dat kost niet nix! Dit feest vindt plaats in het kader van de 200-jarige ekonomiese en militaire amerikaanse overheersing. In deze tijd van bezuinigingen wordt aan deze geldverslindende party 8 miljoen besteed. Wij hebben Beatrix uitgenodigd ook de Lucky Luik te bezoeken, omdat zij op onze kosten gratis woont. Dit feest past in de politiek van de overheid die prestige objekten bouwt, haar zin doordrijft en miljoenen steekt in het bewaken van de bouwput van de Stopera. Dit gemeentebestuur verstoort dagelijks ónze openbare orde door delen van de stad tot verboden gebied te verklaren. Oproep 8 oktober te verzamelen op het Leidse bosje om op te trekken naar het Rijksmuseum waar Beatrix wordt verwacht. Na haar aankomst is het de bedoeling haar op te sluiten binnen de hekken die om het amerikaans konsulaat staan. Komt allen de hekken verhuizen, neem ook het feestelijke gooi en smijt werk mee. Hun rechtsorde is de onze niet! Yankees go home (neem Trix mee)! Luik blijft, Trix niet!
-10-82/2 ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Stel....... U wordt vannacht ontruimd door een knokploeg, ...
(1) De Lucky Luyk
(2) A4, off-set
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 021/001.1.01
(5) Zie /17
Stel, U wordt vannacht ontruimd door een knokploeg en de politie weigert hiertegen op te treden. Daarom beslist u om de knokploeg uit uw huis te zetten. U komt te weten dat er een ontruimingsvonnis klaar ligt ten gunste van een nieuwe huurder die beweert dat hij het pand gehuurd heeft van de knokploegleider, nadat u uit uw huis werd gezet. En daarom dus 'niets met de knokploeg te maken had'. De gemeente onderhandelt met de knokploegleider/eigenaar. De gemeente zal het pand kopen mits u uw huis vrijwillig verlaat, zoniet dan zal de gemeente u ontruimen met een vonnis dat dankzij een knokploeg-optreden is verkregen. Toch is dit gebeurd met de bewoners van de Jan Luykenstraat 3, beter bekend als het kraakpand de Lucky Luyk. Daarom zullen wij proberen deze ontruiming te voorkomen. Daarom wordt het een rel. En wederom zal het gemeentebestuur u vertellen dat wij op die rel uitwaren. Maar wie worden er gearresteerd, in elkaar geslagen en uit hun huis gezet? Wij.
-10-82/11 VERGADERING WOE.20 okt. ... Wat te doen met het Arsenaal?
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 180.2
Vergadering 20 oktober: Wat te doen met het Arsenaal (Waterlooplein)? Ideeën, plannen, werk bemensing, etc.
-10?-82/12 GURE HERFST OP DSH EN UVA?
(1) het actie-comité (woonlasten, fp)
(2) A4, el.stencil, o.a.12" Courier
(3) Ond-tert Wonen-hv
(4) UB /
Aan het personeel van de D.S.H.en de U.v.A. Het college van bestuur is een besluit aan het voorbereiden waarin het gedogen van de boycot van huur- en servicekostenverhogingen wordt beëindigd. Er wordt nog steeds niet aan de eisen van de bewoners tegemoet gekomen. Het gaat voorbij aan de problemen van de bewoners van SSH-panden en houdt eenzijdig rekening met de financiële problemen van de SSH. Juist nu door het actie-comité woonlasten perspectieven geboden zijn om de boycot te beëindigen en de woonlasten tot een aanvaardbaar niveau te verlagen. Het voorstel van het actie-comité ziet er als volgt uit: de ondergrens van de boycot wordt verhoogd naar fl. 210, de huursubsidie wordt op een aparte rekening overgemaakt en wordt aan de SSH overgemaakt zodra de SSH start met de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Na uitvoering van de maatregelen wordt de boycot gestopt. De acties die gevoerd zullen worden wanneer het SSH-bestuur niet ingaat op onze voorstellen zijn niet gericht tegen het personeel.
-10-82/13 ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Terwijl van krakerszijde en veertig andere solidaire organisaties ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / UB 295.1 SA 021/001.4.01
(5) Zie 13-10-82/1
Terwijl initiatieven werden ondernomen om weer met de gemeente rond de tafel te gaan zitten, besloot burgemeester Polak in zijn eentje om tot een ontruiming over te gaan. Met deze ontruiming werd de knokploegterreur van Lucky Luyk-eigenaar Lüske beloond. In oktober 1981 ontruimde een knokploeg de Lucky Luyk. Ondanks de door Justitie toegewezen aanklacht tegen de knokploeg trad Polak niet op. Daarop besloten krakers het pand zelf te ontruimen. Polak negeert dat jongerenhuisvesting financieel het haalbaarst is. Het geweld van politie en overheid moet ongestoord plaats kunnen vinden. Daarom werd de noodtoestand afgekondigd. Als mensen niet gearresteerd kunnen worden, wordt het standrecht toegepast. Zonder vorm van proces ter plekke bestraft worden. De niet mishandelde arrestanten zijn op één hand te tellen. Werden zware criminelen vrij gelaten wegens plaatsgebrek, voor mensen die voor hun recht opkomen is blijkbaar plaats genoeg. De noodtoestand is bij Dodewaard en Amelisweerd ook al uitgeroepen. Polak verklaart zich solidair met Solidariteit in Polen. Tegelijkertijd schort hij in Amsterdam demokratiese rechten op. Als het systeem niet langer in staat is rechtmatig verzet af te kopen, worden mensen die voor hun rechten opkomen gekriminaliseerd en vogelvrij verklaard. Wij eisen: alle arrestanten vrij, onderzoek naar mishandeling arrestanten, herstel woonrecht Lucky Luyk, Paula Pot en Binnenspiegel, stopzetting Huidenstraattruuk, beleid tegen knokploegen, militairen de stad uit, afschaffing artikels 219 en 220 Gemeentewet en geen verdere ontruimingen! Oproep tot demonstratie! Zondag 17/10 Dokwerker. Opheffing van alle noodtoestanden.
-10?-82/15 LAFFE ONTRUIMING VAN 3 BEWONERS VAN HERENGRACHT 20
(1) Frans, Hans en Martin
(2) A4, fotokopie, pica
(3) Ams-C-rest Linkse bew Wonen-kra
(4) UB / UB 295.1
(5) Literatuur: Dijst (1986) p.224 e.v. Notulen van de huisvergadering in Grachtenkrant 56 (4-10-82) p.28-30. Facs.in Grachtenkrant (4-10-82) 56 p.60
Vrijdag zijn de drie 'dissidenten' van H'20 uit het huis gewerkt. Verkijk je dus niet: het pand heeft nu het jasje aan van een pand dat in het kader van de woningnood gekraakt is, maar is in feite gebarrikadeerd vanwege interne huisproblemen. Oproep hierover te praten. De huidige bewoners van H'20 zijn behalve krakers ook een ordinaire knokploeg!
-10-82/16 23 oktober FEESTEN voor RADIO VRIJE KEYZER
(1) Vrije Keyzer Radio
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Kultuur Mhg Wonen-kra
(4) UB / UB 238.2
Feesten voor Radio Vrije Keyzer met Armand, Simon Vinkenoog, Adriaan Bontebal, Ernst Stern, Theo de Roos, Social Unrest, The Young Hamlets en vele andere. Tussen de muren van Vrankrijk, Spuistraat. Hotstuff, poëzie, songs, herrie en vegetarisch eten. De middag zal staan in het teken van het woord fascisme onder de leus: Scharen in de lift (fascisme ontleed). Als laatste spreker/ster kan iemand van het Landelijk Initiatief 'Geef fascisme en racisme geen kans' nog alles rechtzetten. 's Avonds video en muziek.
-10-82/17 BUURTBEWONERS STEL... u wordt vannacht ontruimd door een knokploeg
(1) anoniem
(2) A4, cubic elite
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 021/001.4.01
(5) Zie /2
Vrijwel zelfde tekst als /2. Eis van de gemeente dat ze u tijdig inlichten wanneer de ontruiming plaats zal vinden, zorg dat uw auto op een veilige plaats staat en blindeer uw ramen. Kom ons meehelpen de Lucky Luyk te verdedigen.
-10-82/20 AGENTEN! Waarom zouden jullie je leven moeten riskeren bij de ontruiming van de Lucky Luyck?
(1) Verontruste Amsterdammers.
(2) A4, 12" Courier
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 021/001.4.01
Waarom zouden jullie je leven moeten riskeren bij de ontruiming van de Lucky Luyck? Als buffer tussen korrupte prestige-geile politici en ontevreden burgers worden jullie echt niet gewaardeerd door jullie werkgevers. Als jullie de bevelen van jullie 'meerderen' opvolgen, gaan jullie behoorlijk buiten je boekje. Jullie worden ingezet ten behoeve van onderwereld-spekulanten. Duizenden mensen gaan de Lucky Luyck verdedigen. Weiger dienst, staak, meld je ziek of beter nog: neem ontslag en sluit je bij ons aan!
-10-82/21 WAARSCHUWING Heren agenten, Het is levensgevaarlijk je voor maffia en wanbeleid van de overheid te laten inhuren.
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, 12" Courier
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 021/001.4.01
Het is levensgevaarlijk je voor maffia en wanbeleid van de overheid te laten inhuren. Met betrekking tot de Lucky Luik worden jullie misbruikt tegen een sociale-politieke strijd van de bevolking. Als incident om haar gezicht te redden en hun wanbeleid te dekken, probeert de gemeente de Luik uit handen van de maffia te redden. Als agenten staan jullie tegenover burgers die zich gedwongen voelen tot het uiterste te gaan voor deze rechtvaardige zaak. Voorkom een bloedbad, weiger dienst, neem ontslag of meld je ziek. Als er geschoten wordt dan zal het gehele politiekorps in Nederland doelwit zijn. Zo'n incident kan leiden tot gewapende strijd in de toekomst.
-10-82/22 UW Buurman Waasdorp
(1) (Woongroep staatsliedenbuurt (amsterdam ))
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/007.3.01
(5) Origineel op SA (map 002/007.3.01). Zie Adriaenssen (1996) p.80 e.v.
Een maand geleden hebben wij een etage betrokken op de Van Beuningenstraat 106. Van Waasdorp, Prof.Lorentzlaan 66, uw buurman. Waasdorp is eigenaar van J.M.Kemperstraat 39, Fagelstraat 88 en Van Beuningenstraat 102-106. Voor gedeeltelijk gerenoveerde woningen vraagt uw buurman huren van 500 tot 800 gulden exclusief (gemeentenorm 340 gulden). En de nieuwe huurders moeten 2000 gulden sleutelgeld en 4000 tot 7500 gulden borg betalen. Aangezien de huurders geen toestemming van de gemeente hebben worden ze binnen 2 maanden en 9000 gulden lichter door de politie op straat gezet. En het spelletje van Waasdorp begint opnieuw. Wij hebben in overleg met de gemeente enige van deze etages betrokken. Na weken van terreur en intimidatie, waaronder het proberen te vergiftigen van bewoners met een zoutzuuroplossing, is de grens bereikt. Uw buurman sprak de woorden: Jullie zullen dit pand als lijken verlaten. Dit kunnen U en wij niet tolereren. Mocht u overlast krijgen, dan is dit te wijten aan de criminele praktijken van uw buurman.
11-10-82/1 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN !!! 11 oktober 1982
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB SA / SA 021/001.4.01
(5) Zie ook GA Aff 5166 (A/005498)
Precies een jaar nadat de Lucky Luik door een knokploeg ontruimd werd, is de Mobiele Eenheid het pand binnengedrongen om het te ontruimen. De Lucky Luik werd door een knokploeg van de eigenaar ontruimd. Een groep krakers heeft het pand herkraakt om een eind te maken aan knokploegterreur. De knokploeg is vandaag alsnog gehonoreerd voor zijn optreden, alle praatjes over een andere sociale oplossing ten spijt. Het argument voor ontruiming van Polak is dat hij het pand voor 3-kamerwoningen in plaats van jongerenhuisvesting wil bestemmen. Polak kan niet toegeven dat hij in gebreke is gebleven en dat het alleen aan de krakers te danken is dat het huisrecht van de bewoners/sters werd hersteld. Polak roept de noodtoestand uit en geweld over de stad af. De noodtoestand betekent dat samenscholen met meer dan drie personen niet meer mag. De politie/ME krijgt nu de kans zijn agressie te botvieren op onschuldige burgers. Talloze willekeurige mensen zijn opgepakt. Wij eisen: herstel huisrecht bewoners/sters, alle arrestanten vrij, aanpakken van de knokploegen, opheffen noodtoestand, terugtrekking ME-ers en militairen en aftreden van Polak. Vanavond demonstratie, verzamelen op het Koningsplein.
11-10-82/2 Verklaring van het dagelijks bestuur van het CPN-distrikt Amsterdam over de ontruiming van Jan Luykenstraat 3, ...
(1) (het dagelijks bestuur van het CPN-distrikt Amsterdam)
(2) A4, fotokopie?, cubic elite
(3) Ams-Z-VPC Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 021/001.3.01
(5) Literatuur: CPN en de kraakbeweging p.22
Met afschuw is kennis genomen van de ontruiming van de Lucky Luyk en van de bijzondere maatregelen in het kader van de openbare orde. Het bereiken van oplossingen zonder geweld, die in het bereik lagen, zijn door eenzijdige maatregelen van burgemeester Polak geblokkeerd. Hiermee krijgt de geweldsspiraal nieuwe impulsen. Oplossingen over de bestemming van de Luyk en pogingen tot bemiddelingen zijn door de ontruiming doorkruist. Over de ontruiming heeft de burgemeester geen overleg gevoerd. Dit is in strijd met de strekking van het programakkoord. De maatregelen die de demonstratievrijheid belemmeren moeten opgeheven worden. Alle M.E.-eenheden moeten teruggetrokken worden. Alles moet in het werk gesteld worden om een demokratische oplossing mogelijk te maken. Herstel van de situatie zoals die voor de ontruiming bestond is noodzakelijk.
13-10-82/1 OPROEP TOT DEMONSTRATIE! zondag l7/l0 l6.00 dokwerker OPHEFFING VAN ALLE NOODTOESTANDEN!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, cubic elite, tekening
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 021/001.4.01
(5) Zie -10-82/13. Zie ook GA Aff 7253 (A/005605)
In het programakkoord van het nieuwe kollege van B en W staat dat zij het geweld in deze stad willen voorkomen door bij ieder konflikt naar een politieke en vreedzame oplossing te zoeken. Hiervan is het volgende terecht gekomen:
Terwijl initiatieven werden ondernomen om met de gemeente rond de tafel te gaan zitten, besloot burgemeester Polak in zijn eentje om tot een gewelddadige ontruiming over te gaan en werd de knokploegterreur van Luyk-eigenaar Luske beloond. Ondanks een door justitie toegewezen aanklacht tegen de knokploeg, trad Polak niet op. Door deze nalatigheid verstoorde Polak een jaar de openbare orde. Hij speelt woningzoekenden tegen elkaar uit en denkt zo zijn ontruiming 'aanvaardbaar' te maken. Ook nu weer zijn op grote schaal militairen ingezet. Het geweld van de overheid moet ongestoord plaats kunnen vinden. Daarom werd de noodtoestand afgekondigd. Het lijkt erop (Dodewaard, Amelisweerd) dat de toepassing van dit artikel eerder regel dan uitzondering wordt. Als mensen niet gearresteerd kunnen worden wordt het 'standrecht' toegepast. 167 Mensen zijn gearresteerd. Deze arrestanten wordt rechtsbijstand en mediese hulp geweigerd. Ze worden vijf dagen in preventieve hechtenis genomen of moeten duizend gulden borg betalen die zij terug krijgen als zij beloven een maand lang niet te demonstreren. De niet mishandelde arrestanten zijn op één hand te tellen. Werden voor kort nog zware kriminelen vrij gelaten wegens plaatsgebruik, voor getuigen van het overheidsgeweld zijn cellen genoeg. Dinsdag zijn met een huidenstraattruuk de Paulus Potterstraat en de Nieuwe Spiegelstraat ontruimd. Panden die door de huidenstraattruuk bedreigd worden: Vondelstraat 36, Bloemstraat, Nieuwe Herengracht 11, de Wielingen e.a. Wij eisen: alle arrestanten vrij, onderzoek naar mishandeling arrestanten, herstel woonrecht bewoners/sters van de Lucky Luy, Paula Pot en Binnenspiegel, stopzetting huidenstraattruuk, aktief beleid tegen knokploegen, M.E.en militairen de stad uit, afschaffing artikels 219 en 220 Gemeentewet en geen verdere ontruimingen!
15-10-82/1 NOODTOESTAND WANTOESTAND
(1) Krakers/kraaksters uit Artis, Plantage en Oost.
(2) dubbelz., 21x29,1cm, off-set, foto
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 021/001.4.01
Maandag is Amsterdam het toneel geweest van ongekende rellen. Via dit pamflet willen we duidelijk maken hoe het zover heeft kunnen komen en welke maatregelen van burgemeester Polak deze onnodige eskalatie in de hand heeft gewerkt.
Het gekraakte pand Lucky Luyk was het symbool geworden voor verzet tegen knokploegen-terreur en spekulatie. Het waren de krakers/sters die er als eerste de sociale bestemming aangaven. Het waren de krakers die de knokploeg er weer uithaalden. Omdat in die periode een aantal panden door knokploegen ontruimd werden en er geschoten werd. Er moesten per sé driekamerwoningen komen en de krakers moesten maar een ander pand opzoeken. Bewoners van kraakpanden konden tot nu toe altijd blijven zitten na aankoop door de gemeente. In 90 procent van de gevallen gaat het hier ook om toevoeging van woonruimte. Om 1 uur 's middags kondigde burgemeester Polak de noodtoestand af. De gemeente was nog in onderhandeling met de bewoners. De ME lokte gevechten uit door willekeurig charges uit te voeren. Zo ging er tenslotte ook een tram in de fik. De Luyk is nu in handen van de politie. Dinsdag zijn er meer dan honderd mensen gearresteerd. Dinsdag lag er ook een oproep in de bus (zie -10-82/7) van rechtse groepen om op 16 oktober te protesteren tegen al die terreur en onveiligheid. Die ze zelf scheppen. Oproep op 16 oktober de was buiten te hangen die deze types verdienen: bonte was, vuile was. We zullen ons niet houden aan het verbod om met meer dan drie personen op straat te lopen. 17 Oktober zullen we vanaf de Dokwerker demonstreren tegen de noodtoestand en vrijlating eisen van alle arrestanten.
17-10-82/1 DEMONSTRATIE programma magiese ring luckie luik me DEMOSTRATIE vanaf DE DOKWERKER
(1) (Het hoofdstedelijk geheim kraakoverleg inclusief de krakers van amsterdam noord in overleg met het presidium van de republiek der Nederlanden)
(2) A4, elite, st.pen, tekening
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 021/001.4.01
De demonstratie vanaf de Dokwerker. Niet georganiseerd om een aanval te doen op de mobiele eenheid bij lucky luyk doch wel om een soepele ring van mensen om de luyk geschaard te krijgen die vooral niets doen. Dat is dan een staat van beleg, een niet strafbare handeling. Per kraakdecreet is bij deze de noodtoestand opgeheven. Wij roepen de staat van beleg uit. Als je terugschiet, schiet je te laat. Kraken is een milieu-aangelegenheid. Krakers samen met groenen en links en rechts allemaal samen!
18-10-82/2 VERKLARING Waarom bezetten we de Nieuwe Lelie?
(1) anoniem (uitgegeven door CPN-leden, aktief in de kraakbeweging)
(2) 4p.
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend / SA 021/001.3.01
(5) Gegevens ontleend aan CPN en de kraakbeweging p.13 e.v.
Wij hebben het districtskantoor van de CPN bezet omdat we bang zijn voor een slappe houding van de gemeenteraadsfractie bij het evalueren van de semi-noodtoestand en de drie ontruimingen die Amsterdam vorige week hebben ontregeld. Wij hebben dit kantoor bezet om te laten zien dat het ons ernst is en om niet geruisloos ons partijboekje in te leveren. Terwijl onze partij haar verbindingen met de arbeidersklasse ziet vervagen, dreigt nu een breuk met 'de nieuwe sociale bewegingen'. Veel mensen verliezen hun geloof in de CPN. Drie weken geleden deden wij een beroep op het districtsbestuur om het stemgedrag van de gemeenteraadsfractie inzake de Lucky Luik te veroordelen. De CPN moest uitspreken dat de eisen van de krakers serieus genomen moeten worden. Er mag geen twijfel bestaan over de solidariteit van onze partij met de kraakbeweging. Drie weken, drie ontruimingen en een semi-noodtoestand verder zit onze partij nog steeds in B&W. Onze partij kan niet langer volstaan met het uitgeven van stencils en vage interviews in ons volksdagblad en voor Radio Stad. Onze partij heeft in de affaire een rol gespeeld, het geven van goedkeuring aan de ontruimingen. Het draaiboek voor de operatie moet bij onze fractie bekend zijn geweest.
Van de kant van de fractie is geen overleg gevoerd met partijgenoten die actief zijn in de kraakbeweging. Een historische vergissing. Een verdere fout ligt in een verkeerde beoordeling van de conflictstof tussen de sociaal-democratie en de nieuwe sociale bewegingen. Onze partij wordt terecht van verraad beschuldigd. Nog een fout: sinds het stemmen voor koop van de Luik mits het pand leeg was, heeft onze fractie voortdurend gehoopt dat het goed zou aflopen. Kameraden, sinds wanneer is hoop ons strijdmiddel? Waar is het politieke realiteits-besef gebleven? Nog een fout: veel afdelingen hebben geprotesteerd en er worden eisen gesteld aan districtsbestuur en gemeenteraadsfractie. Nog steeds worden de eisen van de kraakbeweging niet serieus genomen.
Hoe vaak mag de noodtoestand nog worden afgekondigd, hoeveel arbeiders mogen op straat gezet worden en hoeveel raketten mogen er opgesteld worden voordat onze partij haar vuile handen terugtrekt? Wij vinden dat de partij haar deelname aan B&W moet opzeggen en dat de partij haar fouten moet erkennen. Het moet duidelijk zijn dat de leden het voor het zeggen hebben. Wij willen onze ervaringen in de strijd gebruiken om op constructieve wijze zaken te doen.
19-10-82/1 CENSUUR OP DE KABEL
(1) radio en televisie de Vrije Keijzer
(2) A4, off-set, o.a.elite, tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 012/002.1.02
Op last van burgemeester Polak werd deze week het kabelnet bij voorbaat afgesloten voor elke uitzending van VKTV. Deze censuur staat op één lijn met het verbreken van een verbinding van radio Stad, het innemen van perskaarten, het in elkaar slaan van fotografen en het belemmeren van het NOS-journaal opnames te maken van de ME op 12 oktober. Onderstaande organisaties voelen zich bedreigd door de maatregel van Polak.
19-10-82/2 19 oktober Beste buurtbewoners en bewoonsters, Hoe staat het momenteel met Vondelstraat 36?
(1) de verschillende bewoners en bewoonsters van Vondelstraat 36.
(2) A4, cubic elite
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) ISG / ISG stzmap Kraakgroepen Amsterdam II
7 Oktober viel de uitspraak in het kort geding dat wij tegen van Vliet (van Vondelstraat 44/46) hadden aangespannen om ontruiming te voorkomen. De ontruiming dient opgeschort te worden tot over de bestemming van het pand definitief beslist is. Na de uitspraak bleek dat mr.Scheltema het nogmaals wilde proberen met een gelijkluidend vonnis, maar nu van de rechtbank in Den Bosch. Daarop zijn wij maandag weer een kort geding begonnen om te voorkomen dat we samen met de Luyk ontruimd worden. Dat 2e proces wonnen we. Nu dreigde Scheltema met een nieuw proces om degene wiens naam nu bekend is te ontruimen. Dat dat had kunnen gebeuren hebben we 12 oktober bij de Paulus Potterstraat kunnen zien, waar de situatie identiek aan de onze was. Dat proces werd uitgesteld. We zijn door het oog van de naald gekropen en de situatie is nog steeds kritiek. In hogere instantie wegen de belangen van huiseigenaren zwaarder dan die van bewoners voor het juridisch apparaat, maar het ontruimen van ons huis ten gunste van leegstand of een hotel is een politieke en geen juridische keuze. Daarom is het goed dat er reacties van buurtbewoners en het wijkopbouworgaan naar B & W en de gemeenteraad zijn gegaan. Wij zullen verder strijden voor het behoud van ons huis!
20-10-82/1 MAFFIA-PRAKTIJKEN IN DE VAN BEUNINGENSTRAAT !!
(1) woongroep Staatsliedenbuurt
(2) 2v 3p, A4, p.1-2: el.stencil, cubic elite
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/007.3.01
(5) Origineel op SA (map 002/007.3.01). Zie Adriaenssen (1996) p.81
1-2: We meldden u in een eerder pamflet ( -9-82/20) dat medio augustus de etage van Beuningenstraat 106' gekraakt werd. Eigendom van spekulant Waasdorp, die o.a.de panden van Beuningenstraat 102 en 104 bezit. Hij vraagt fl. 600 huur per maand per etage, fl. 2.000 sleutelgeld en fl. 600 borgsom die men vaak niet terugkrijgt. De bewoners hebben na de kraak aangeboden een redelijke huurprijs te betalen in ruil voor een huurkontrakt. De bewoners kregen van Waasdorp te horen dat zij als lijk uit het pand zouden vertrekken. Op 5 oktober trapte Waasdorp de deur in en goot flessen gevelzuur leeg in het hele huis. Een van de poezen heeft dit avontuur niet overleefd. Kennelijk onder de indruk van ons vorige pamflet wilde Waasdorp plotseling wel onderhandelen. Overeengekomen werd dat er geen akties ondernomen zouden worden door beide partijen. Kort hierop werd opnieuw de deur ingetrapt. Een van de bewoners is als gevolg van alle spanningen haar baan kwijtgeraakt. Ondanks dit alles blijven de bewoners bereid een redelijke huur te betalen mits de schade wordt vergoed. Wij zullen de strijd tegen malafide eigenaren blijven aanbinden. Wij gaan er niet uit! Voor informatie over of ervaring met dergelijke zwendelpraktijken, kraakspreekuur in de Rioolrat. Voor andere reakties: Dhr.Waasdorp (volgen adres en telefoonnummer).
3: Waasdorp vond dit alles nog niet genoeg. Op 22-10 kwam de bewoner het 'vriendje' van Waasdorp (T.Janbroers, fp) tegen. De bewoner werd zijn eigen gang in geslagen. Herman heeft aangifte gedaan bij Warmoesstraat. Die hebben er verder niets mee gedaan. Vrijdag 29-10 waren telefoon en babyfoon kapotgemaakt. Waasdorp was weer in het pand geweest. Waasdorp's vriendje stond de bewoner buiten met een loden pijp op te wachten. Hij sloeg alarm. Een kraker werd een arm gebroken, een buurtbewoner een hersenschudding geslagen. Gealarmeerde politie nam Waasdorp en Co mee naar het buro. Op het buro werd de bewoner in een cel gegooid op grond van 'uitlokking van openbare geweldpleging'. Waasdorp ging vrijuit. Buurtbewoners hebben geholpen het pand te verdedigen. Iedereen hartstikke bedankt. Waasdorp dreigde met een pistool terug te keren. Wij zullen niet wijken.
-11-82/1 20 GULDEN IS GENOEG! voor een SLOOPWONING
(1) 20 gulden-aktie sloopwoningen Hugo de Grootbuurt: Fred.Hendrikplantsoen/Lodewijk Tripstraat/Fagelstraat.
(2) dubbelz., A4, fotokopie, Courier, foto, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Overdrukken uit Buurtkrant Hugo de Groot van 9-82 en 11-82
Ongeveer 30 huurders van sloopwoningen rond het Fred.Hendrikplantsoen betalen sinds 1 september slechts 20 gulden. De eigenaren doen niets meer aan de woningen. Luister naar de Buurtradio op 20 november.
-11-82/3 CWS roept op tot deelname 1 DECEMBER ...
(1) CWS
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Zie ook GA Aff 5186 (A/002738)
Oproep tot deelname aan woonlastenmanifestatie op 1 december in Den Haag. Woonlasten omlaag.
-11-82/7 BUURTBIJEENKOMST VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN
(1) (een aantal verontruste uitkeringsgerechtigden)
(2) 1v 4p, A5, off-set, 12" Courier, foto
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG /
Het aantal uitkeringsgerechtigden is ook in onze buurt snel gestegen. Voor het leven van een uitkering hoeft niemand zich te schamen. Ook zonder schaamte is de situatie al vervelend genoeg. Maar misschien zijn er ook enkelen die zeggen: 'ik kan er nog van rondkomen en het thuis zijn verveelt me nog niet'. Bedenk dan dat de regering bezig is de uitkeringen aan te pakken. Als we allemaal moeten inleveren, waarom blijven dan de rijken buiten schot? Ook voor mensen die nog werk hebben is een tijd van onzekerheid aangebroken. Om over al deze dingen eens te praten in buurthuis de Reiger buurtbijeenkomst op 15 november. Voor die avond hebben we mensen uitgenodigd van de ANBO (bejaardenbond), de Werklozen Belangen Vereniging, het WAO-comité, het projekt Mensen zonder werk en van het Platform van Uitkeringsgerechtigden.
-11-82/17 Bericht uit de Linke Lelie. De aanleiding van dit schryven ...
(1) De bewonersters van de ll
(2) A4, kringlooppapier, elite
Ams-C-rest Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 032/003.4.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 60 (29-11-82) p.6. Zie voor diskussie idem p.4 e.v.
Er gebeuren vreemde dingen rond ons pand en deze keer niet alleen van de kant van de eigenaresse. Oorzaken zijn foutieve voorlichting in de grachtengordelkrant (zie Grachtenkrant 58 (3-11-82) p.4, fp), tegenwerking door geen alarm door te bellen. Het ware verhaal: op 31 oktober werd leliegracht 49 gekraakt na overleg met het kraakspreekuur. Tijdens de kraak bleek dat de binnenplaats geschilderd werd om het pand tzt.te verkopen of te verhuren. Twee petten hebben leegstand gekonstateerd. Woensdag 17/11 zijn twee rechercheurs langs geweest om te vertellen dat er hier sprake schijnt te zijn van huisvredebreuk. Voor ons doet dit niet ter zake omdat het gaat om woonruimte die is onttrokken aan het woningbestand omwille van kantoorruimte. Wij hebben er weer woonruimte van gemaakt. Misschien is dit stencil al duidelijk genoeg om ons alsnog te komen helpen.
-11-82/20 AMSTERDAM ONTLUYKT ... huis aan huis krant uit de kraakbeweging
(1) (Amsterdamse krakers en kraaksters)
(2) 1v 4p, A2, krantenpapier, off-set, foto's, tekeningen
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 021/001.4.01
(5) Oplage 120.000 ex. Huis-aan-huis verspreid. Bijdrage Grachtenpot fl. 250
Met veel wapengekletter werd op 11 oktober de Lucky Luyk ontruimd. Op deze dag verloren wij veel sympathie. De Luyk was door haar geschiedenis een symbool geworden in de strijd die krakers/sters voeren tegen spekulatie, woningnood en knokploegen. Nadat het pand gekraakt en verkocht was, drong een knokploeg de Luyk binnen. De gevolgen van het door de overheid toegestane knokploegoptreden werden snel zichtbaar: er barstte een knokploeggolf tegen krakers los. 15 Knokploegen in één week. Met als dieptepunt het schot dat kraker Guus in z'n nek kreeg. Na lange aarzeling besloten we de Luyk te herkraken. De herkraak was suksesvol. De knokploeggolf hield op. Ons voorstel aan de gemeente was de Luyk na aankoop een sociale bestemming te geven, jongerenhuisvesting waarbij de krakers konden blijven zitten. Maar de gemeente wilde van de Luyk 3-kamerwoningen maken. De gemeente probeerde ons uit te spelen tegen andere woningzoekenden. al jarenlang is de gemeente onmachtig iets te doen aan spekulatie en leegstand. Er is nog steeds geen vorderingsbeleid. Voor de zoveelste keer koos de gemeente voor ontruiming voor spekulanten.
Lijst van knokploegoptredens sinds 1974. Informatie over onderwereldfiguur eigenaar van de Luyk Lüske en over ex-notaris Slis-Stroom. Het verhaal van de uitgebrande tram (wagennummer 689). Het verhaal van advokaat Dolf Hartkamp (al mijn kliënten waren geslagen). Informatie over kraakpanden en huurprijzenstrijd en andere artikelen.
-11-82/21 Aan alle Amsterdamse mensen ... WIE ZWIJGT, STEMT TOE Dit stuk hebben we geschreven vanwege alarmerende gebeurtenissen van de laatste twee weken, waaraan in de krant en op t.v.te weinig ...
(1) Krakers/sters en sympathisanten van Amsterdam
(2) dubbelz., 20,2x29,7cm, off-set, voorkant: foto
(3) Ams-alg Rechtsst
Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 001/003.5.03
(5) Bijdrage Grachtenpot fl. 444,20
Wat is er de laatste twee weken gebeurd? Brandstichting in de Grote Keyser en bij Radio Stad. Bewoners in elkaar geslagen bij de Kleine Wetering en de Wielingen. In de Schinkelbuurt, de Pijp en in de Damstraat zijn soortgelijke dingen gebeurd. Hier waren ook gastarbeiders het doelwit. In de Staatsliedenbuurt is een pand aangevallen met gevelzuur. In Wyers is een kraker traangas in de ogen gespoten. De ruiten meermalen ingegooid van panden op de Weteringschans, Prinsengracht 747 en de Moreelsestraat. Een reeks panden is telefonisch bedreigd. De bedreigingen komen van knokploegen of mensen die openlijk zeggen op de Centrumpartij te stemmen. Een jaar geleden hebben drie weken lang soortgelijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Kraakpanden werden bedreigd of ontruimd door een knokploeg. Aan die gebeurtenissen kwam een eind toen krakers/sters de Luyk herkraakten. Dit omdat gemeente, politie en justitie niets deden om de golven knokploegoptredens te stoppen. Sinds de ontruiming van de Luyk is er een toename van terreur. Dit is te wijten aan het niet optreden van politie en justitie, de noodverordening en de rol die de pers speelde. Veel kranten schreven dat er nu eens hard tegen krakers moest worden opgetreden. De politie kon willekeurig mensen in elkaar slaan en daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van Einstein t.v.-piraten. Bij veel krakers/kraaksters moeten weer de spiralen voor de ramen en brandblussers en stenen naast het bed. Als justitie en politie niet optreden tegen de intimidaties en aanslagen, dan zullen we het zelf moeten doen.
-11-82/22 HOUTMAN ... Schaefer wil de Houtman ontruimd hebben.
(1) anoniem
(2) 2v 3p, A4, wit of groen papier, el.stencil, pica
(3) Ams-W-Spa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 030/003.3.01
(5) Origineel op SA (map 030/003.3.02). Zie ook GA Aff 5192 (A/005615)
Vanaf het moment dat de Houtman gekraakt is heeft de gemeente dit als een prestige zaak gezien. Opnieuw dreigen 40 mensen op straat gesmeten te worden. De Houtman is op 10 juli in samenwerking met het woon- en kraakspreekuur Haarlemmerbuurt gekraakt. Het is een komplex van 7 pakhuizen aan de Houtmankade. Het komplex stond al lange tijd leeg. Van Bouw en Woningtoezicht hadden we te horen gekregen dat er een haalbaarheidsonderzoek naar jongeren huisvesting gaande was en dat het kraken de ambtelijke molen sneller zou doen draaien. Vijf maanden later is er zo'n 50.000 gulden in gebouwd en kunnen de 40 mensen er al redelijk wonen. De ambtelijke projectgroep was plannen aan het maken om er 'sociale woningbouw' te plegen. De wijkraad heeft besloten om achter de plannen van de projectgroep te gaan staan. De bewoners van de Spaarndammerbuurt zien een gewelddadige ontruiming in hun buurt niet zo zitten. De buurtorganisaties zijn op zoek naar een 'humane oplossing' voor de krakers. Op tijdelijke herhuisvesting gaan wij niet in. De 'sociale woningbouw' is niet zo sociaal. Naast de veelal slechte bouwkwaliteit zijn de woonlasten niet op te brengen. 'Sociale woningbouw' wordt door de gemeente gebruikt om buurtbewoners en krakers tegen elkaar uit te spelen. De projektgroep wordt door de gemeente gebruikt om haar plannen door te drukken en de buurt monddood te maken. We hebben de buurtorganisaties aangeboden betere plannen op te stellen voor de Houtman. Eigenaar V.V.S.moet de Houtman leeg aan de gemeente opleveren. Zij maakt in de zaak tegen ons gebruik van het advokatenkantoor Jansen en Bartels, in het nieuws rond Vondelstraat 36. Wat is het nut van stadsvernieuwing als de mensen waar voor gebouwd wordt, de huren en energiekosten niet kunnen betalen?
-11?-82/23 wij presenteren............ ..........DE WONINGBOUWSHOW..........
(1) (redaktie wijkkrant Gouden Reael in samenwerking met het Woonspreekuur Haarlemmerbuurt en afzonderlijke bewoners en bewoonsters van de Houtman)
(2) 1v 4p, 30,4x43cm, off-set, foto, tekeningen
(3) Ams-W-Spa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 030/003.3.01
(5) O.a.verspreid als bijlage bij de Wijkkrant Gouden Reael en Bluf!
Zolang de sociale woningbouw overgelaten wordt aan partikuliere bouwbedrijven en zelfs van hen afhankelijk is, kun je je goedkope woninkie wel vergeten. Wij betalen via onze belastingen de winst van de bouwondernemingen en worden de huren kunstmatig hoog gehouden. Veel woningbouwprojekten komen pas van de grond als de gemeente gelijktijdig toestemming geeft voor kantoor- of hotelbouw door dezelfde projektontwikkelaar (Oostelijk Havengebied en de Oeverlanden). Nu de krisis toeslaat wordt de arbeidsintensievere volkswoningbouw het eerst overboord gegooid. Zo hebben we de 'unieke' situatie dat in Amsterdam 10.000 bouwvakkers werkloos zijn en er 60.000 mensen als urgent woningzoekende staan ingeschreven. De woningvoorraad in Amsterdam blijft terug lopen en het aantal vierkante meters kantoorruimte wat leegstaat begint in de richting van de miljoen te lopen. Politieke wil om tot oplossingen te komen ontbreekt bij 'onze stadsbestuurders'. Nationalisatie van alle bouwbedrijven, alle privégrond in handen van de gemeenschap, het bezit van meer dan 1 woning zou verboden moeten worden, nationalisatie van alle pensioenfondsen zodat goedkoop geld naar de bouw vloeit in plaats van (zoals nu) naar investeringen in zuid-franse luxe vakantiebungalows.
Interview met Jan Witte (10% huuraktie Westelijke Eilanden) en uiteenzetting van de plannen van de bewoners van de Houtman. Verslag van de kontakten met de ambtelijke projectgroep. Wat er mankeert aan de plannen van de projectgroep: de projectgroep ontwikkelt op eigen houtje een plan zonder inspraak, de overheid past haar bouwprogramma nauwelijks aan aan jongeren, de gemeente geeft door het laten uitvoeren van de verbouwing door de eigenaar opnieuw een speculant de kans zijn hoofd boven water te houden, het plan gaat de overheid 8 miljoen kosten. De buurtorganisaties willen dat de bewoners van de houtman hun huis verlaten in ruil voor andere woonruimte. We voeren aktie tegen de plannen van de projectgroep, dat past in het groeiende verzet tegen de stadsvernieuwingspolitiek. Door te onderhandelen over vervangende woonruimte wordt de strijd tegen stadsvernieuwing een stuk ongeloofwaardiger. Daarom verhuizen we niet.
-11?-82/24 LAATSTE OPROEP! De officier van justitie heeft een aanklacht ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, Prestige Elite, tekeningen
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA SA / UB 295.1 SA 036/001.1.03
De officier van justitie heeft een aanklacht lokaalvredebreuk tegen de Jacob Obrechtstraat 25 afgewezen. De bezetting loopt nog volgens een stedelijk rooster omdat de dreiging van knokploegaktiviteiten nog niet geweken is. Wij hebben nodig: bezetters en woongroepen die het pand bewoonbaar maken. Voor alle kraakspreekuren: informeer woongroepen over deze mogelijkheid. De ex krakers van de Obrechtstraat, die daarvoor 5 maanden de Luyk bezet hebben gehouden, zijn elders in de stad aan het herstellen van alle spanningen. Zij hadden de Obrechtstraat gekraakt om er rustig (?) te kunnen worden. Nu dit de eerste weken niet mogelijk bleek, zien zij er verder van af. Het pand kan weer bewoond worden en het liefst door een rustige groep die van wanten weet en niet te veel opgefokt raakt.
-11-82/25 HET WORDT WEER TIJD OM WAT TE DOEN. MEER BEWEGING?
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, pica, tekeningen
(3) Ams-alg Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.3.01
(5) Gebruikt als achtergrond voor omslag van Grachtenkrant 60 (29-11-82). Manuscript op SA (map 010/002.3.01). Zie 30-11-82/2
(6) Vlugtig Weerzien 0
We raken geïsoleerd. 'Men' kriminaliseert ons. Dit heeft als gevolg dat het volk ons niet meer zo ziet zitten als aktievoerders, maar als relschoppers. Niet zo fraai dus, gelukkig proberen krakers in de vorm van een persgroep hierin verandering te brengen. Ze zijn bezig de kloof tussen de media en ons te verkleinen. Wij zijn bezig onszelf te isoleren. Alleen niet met opzet. Hoe houden krakers elkaar in de buurt op de hoogte? Veel buurten hebben een kraakkafee. Enkele buurten hebben nog een eigen kraakkrant (Grachtenkrant, Kraakstaat in de Staatsliedenbuurt). Verder worden er buurtvergaderingen gehouden en verschijnen er pamfletjes omtrent aankomende ontruimingen. Stedelijk worden krakers onderling minder goed op de hoogte gehouden vandaag de dag. Er is een radio, er zijn onregelmatig stedelijke vergaderingen en er is een krant. De radio, Vrije Keizer, funktioneert niet. De stedelijke vergaderingen zijn ook niet ideaal om op de hoogte te blijven. Onze schrijvende pers is helaas enkel de Bluf. Het is geen stedelijke kraakkrant, eerder een landelijk aktieblad met het aksent op Amsterdam. Het is geen krant meer van ons. Er staat te weinig in wat er in de stad gebeurt op kraakgebied en je moet een abonnement nemen. Ook Bluf werkt dus isolerend, steeds vaker vernemen we kraaknieuws vanuit de dagbladen. Wij vinden dat het weer tijd wordt elkaar op de hoogte te houden met nieuws van het kraakfront. Terug naar het gestencilde A-viertje, wekelijks in de bus bij iedereen. Maar 'wij' zijn dan maar twee mensen. Wij nodigen iedereen die mee wil doen uit te komen naar de voorbereidende vergadering, 17 november Kerkstraat 242.
-11-82/26 Verpleeg- en verzorgingstehuis "Huize Marjo" ... BUURTBEWONERS
(1) Personeel van Huize Marjo.
(2) 2v 2p, A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 012/004.2.01
(5) Zie 20-11-82/2
Buurtbewoners, op 20 november werd Huize Marjo gekraakt. Er waren zelfs nog medewerkers in het pand, die gedwongen werden het te verlaten. De krakers zeggen de oude villa te hebben gekraakt om deze voor sloop te behoeden. Het gebouw is hard aan renovatie toe. Het was niet meer geschikt om bejaarden te huisvesting. Op 9 november hebben wij het oude pand tijdelijk verlaten om plaats te maken voor nieuwbouw. Alle vergunningen waren rond. De bouwvergunning zou spoedig afgegeven worden. De verzorgingsprijs zal een x bedrag bedragen. Iedere bejaarde kan in aanmerking komen voor dit nieuw te bouwen huis. Of men wel of niet voldoende eigen geld heeft maakt niets uit. Als er op het allerlaatste moment geen bezwaarschriften waren ingediend zou er nu al een start van de nieuwbouw geweest zijn. In de Anna Vondelstraat woonden de bejaarden met zes of meer mensen op 1 kamer. Ook in de tijdelijke huisvesting op het W.G.terrein is de situatie niet verbeterd. Dat is toch geen huisvesting voor bejaarden anno 1982. Geen huisvesting meer voor bejaarden. Niet meer kunnen wonen waar men in zijn jeugd gespeeld heeft. Mag niet van de krakers.
-11-82/27 xinema xinix draait in het arsenaal, waterlooplein 65 WATERLOOPLEIN film van joost ranzijn
(1) Xinema Xinix
(2) 21,5x31,5cm, off-set, fotomontage
(3) Ams-C-rest Mil-kern Wonen-kra
(4) SA / SA 012/002.2.04
20 November Waterlooplein, film van Joost Ranzijn. Amelisweerd video, Hotel Bosch, anti-kernenergie karavaan video, tentoonstelling over cs gaz, geen kernafval in zee, diaas en tentoonstelling, nuts ontruimingsvideo? Saxophone & drums live.
-11-82/28 GEEN GEWELD OM EEN HALVE WONING
(1) De bewoonster, krakers en sympathisanten
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 002/007.1.01
(5) Pamflet gemaakt door Eric. Origineel op SA (map 002/007.1.01). Woning bij tweede GDH-poging ontruimd
Een aantal weken geleden hebben wij de ontruiming van de Nieuwe Oostenburgerdwarsstraat 9-IIIrv tegengehouden. Deze 1-kamerwoning was gekraakt om landurige leegstand te voorkomen, maar vooral om iemand van onderdak te voorzien. In hetzelfde huis had een woning 6 jaar leeg gestaan. De woningen waren eigenlijk voor de sloop bestemd, maar omdat daar geen geld voor was had het Grondbedrijf ze maar wat opgelapt. De huurprijs van fl. 43 zegt genoeg over de kwaliteit. Nadat de bewoonster de woning een opknapbeurt had gegeven komt het G.D.H.plotseling met een bewoner die meer recht zou hebben. Stuivertje wisselen heeft niets te maken met een serieus huisvestingsbeleid. Het G.D.H.blijkt vastberaden haar wil met geweld door te zetten. Wij eisen van het G.D.H.dat de woning niet ontruimd wordt. Wij vragen hierbij uw steun.
-11-82/29 Bezwaar. Sociale woningbouw bouwen aan de Houtmankade is onmenselijk :
(1) anoniem (uitgegeven door de Vereniging tot behoud van De Houtman)
(2) A4, 12" Courier
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) SA / SA 030/003.2.01
Sociale woningbouw aan de Houtmankade is onmenselijk: het wordt een afslag van de Y-boulevard naar het centrum, de geluidshinder zal enorm zijn en er ligt gif naast Houtmankade 26-30 in de grond. Stop uw plannen, dit is geen stadsvernieuwing.
-11-82/30 BESTE BUURTBEWONERS, Omdat wij U graag op de hoogte houden ...
(1) de bewoners en bewoonsters. (van Anna Vondelstraat 12, fp)
(2) A4, donkergeel papier, cubic pica
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.01
(5) Zie 20-11-82/4
Zaterdag kraakten wij Anna Vondelstraat 12 om dit tegen verkrotting te behoeden en onderdak te bieden. Het pand bevond zich in afschuwelijke staat. De sloop/bouwvergunning voor 'huize Marjo' was toch al bijna rond? Er is een procedure gaande tegen de sloop. Hoorzittingen moeten nog plaatsvinden. Maar wat heb je daaraan als er alleen nog maar gesloopt kan worden omdat er alleen nog 4 muren en een dak overeind staan! De kapot geslagen plafonds, vloeren, waterleiding worden weer hersteld. We hopen dat U achter onze aktie staat. Is dat niet het geval, kom dan toch eens langs voor een praatje of een bak koffie.
20-11-82/2 Beste buurtbewo(o)n(st)ers, Vandaag, ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Anna Vondelstraat 12)
(2) A4, blauw of geel papier, elite
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB SA / SA 012/004.2.01
(5) Zie -11-82/26. Pand 29-11 ontruimd
Vandaag is Anna Vondelstraat 12 gekraakt. De eigenaresse wil het in goeie staat verkerende pand slopen en een superdeluuks verzorgingstehuis voor bejaarden neerzetten. Vanuit de buurt is hiertegen geprotesteerd. Wij willen wonen en het huis behoeden voor jarenlange leegstand.
20-11-82/3 WEG MET STAATSTERREUR EN FASCISME
(1) (krakers)
(2) folio, el.stencil, blauwe inkt, tekeningen
(3) Rechts bew Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Ook wij krakers verklaren ons solidair met deze demonstratie. Tegen het overheidsbeleid, de toenemende onverdraagzaamheid en fascistische tendenzen in de samenleving. Met dit pamflet willen wij de situatie van de krakers verduidelijken. 11 Oktober was de ontruiming van de luik. Burgemeester Polak kondigde 2½ dag de noodtoestand af, wat betekende dat iedereen die ervan verdacht werd de openbare orde te gaan verstoren kon worden opgepakt en mishandeld. De arrestanten moeten zelf bewijzen dat ze onschuldig zijn. Deze noodverordening wordt vanaf 1 januari in afgezwakte vorm opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. In de toekomst kan ieder makkelijk herkenbare groep worden opgepakt. De krakers worden verantwoordelijk gesteld voor de rellen rond de Luik. Maar deze rellen zijn voor ons nog de enige manier om voor onze woonrechten op te komen. Krakers zijn vogelvrij verklaard. Terwijl de knokploegen en spekulanten ongestoord verder gaan: de brandbommen in de Grote Keizer en bij Radio Stad, telefonische en persoonlijke bedreigingen. De overheid is niet in staat haar beloftes na te komen om leegstand te bestrijden en woningnood op te lossen.
30-11-82/1 laatste nieuws!?! GOTVERDOMME!
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, foto
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.01
(5) Zie 20-11-82/4
Anne Vondelstraat ontruimd! Kraakbeweging, hoezo? Gaat dit zo door? (Met foto van brandende tram).
30-11-82/2 vlugtig weerzien 1 ... 30 november 1982 ONTRUIMING ANNA VONDELSTRAAT l2
(1) (mensen uit de grachtengordel, dapperbuurt, rievierenbuurt, vpc-buurt, pijp en nieuwmarkt, veertien in totaal)
(2) dubbelz., folio, pica, voorkant: kop el.stencil, rode inkt, tekeningen; achterkant: Bruxelles
(3) Ams-C-rest Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 295.1 SA 010/002.3.01
(5) Oplage 1.500 ex.
(6) Vlugtig Weerzien 1
Huize Marjo, een voormalig verpleegtehuis aan de Anna Vondelstraat werd 20-11 gekraakt om het voor sloop te behouden. De stichting Ned.huis voor bejaarden wilde het pand slopen voor een nieuw tehuis. 29 November werd op lokaalvredebreuk ontruimd door petten.
18 November werd Nieuwe Herengracht 11 (zie 14-8-82/1) stil ontruimd op schijnlokaalvredebreuk. Alleen Dapperbuurt werd gealarmeerd. Konden niet veel doen met z'n vijftienen.
Biesboschstraat 65² werd 6 november gekraakt. 8 November ontruimd door Recourt. De herkraak werd tot driemaal toe uitgesteld wegens gebrek aan belangstelling vanuit de stad. 11 November is het uiteindelijk geherkraakt. Bluf wilde hier niets over schrijven? De aanklacht huisvredebreuk van Recourt werd toegewezen. Zowel mensen van kraakspreekuur rivierenbuurt als uit de buurt hadden zich gedistansieerd van de herkraak. De ontruiming volgde op 18 november, alarm werkte slecht. Overheid maakt gebruik van verdeeldheid en desinteresse van ons om aan lopende band te ontruimen.
Nieuwe kraken: 23 november Nieuwe Nieuwstraat 39-41 (3 maanden leeg na ontruiming wegens het feit dat er gedeald werd of een GDH-ontruiming, eigenaar NBU Beheer uit Zandvoort met plannen voor een hotel). Zaterdag Weteringschans 269, eigenaar Hoek uit Huizen. Een gesprek met de eigenaar werd een scheldpartij.
Leliegracht 49 kan ontruimd worden wegens lokaalvredebreuk, gekraakt op 2 november, eigenaar Hoekstra, maand leeg. Vondelstraat, eigenaar Van Vliet, wordt ook bedreigd door huidenstraat-truuk proses. Uitspraak 16 december.
Gisteren is de voorpost in de Dapperbuurt ontruimd. Was bezet door het Commelinteater omdat ze vervangende ruimte eisen.
"Omdat het weer tijd wordt om wat te doen", was de strekking van het pamflet dat een paar weken geleden verspreid werd (zie -11-82/25). Het resultaat heb je nu in handen. Het wordt wekelijks op dinsdag gevuld met aktienieuws over voornamelijk kraken. Finansjeel hopen we gesteund te worden door 'kapitaalkrachtige' buurten. Het kost ons vijf tientjes per week. Het grootste probleem zal het verspreiden worden, dit lukte met de laatste waarschuwing ook niet al te best.
30-11-82/3 Beste Buurtbewoners en buurtbewoonsters, Zoals jullie wel gezien of gehoord zullen hebben ...
(1) De ex bewoners(sters) van huize Marjo.
(2) A4, donkergeel papier, elite
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.01
(5) Zie 20-11-82/4
Gisteren is Huize Marjo aan de Anna Vondelstraat 12 ontruimd door een waanzinnige politiemacht. Onze strijd tegen de sloop is hierdoor bemoeilijkt maar niet gestaakt! Vanuit de stichting (eigenares van het pand) zijn ontzettend emotionele stensils verspreid die de waarheid verbloemden. Laat jullie niets wijsmaken! Dit pand wordt met de grond gelijk gemaakt en er komt een afzichtelijk betonblok voor in de plaats. Verzet je tegen de sloop, schrijf bezwaarschriften. Amsterdam heeft er weer een zooitje daklozen bij, een goed bewoonbaar pand staat te verkrotten (met kraakwacht). Het spijt ons voor de politie, we waren echt te teneergeslagen om er een rel van te maken. Tot ziens.
-12-82/6 LAATSTE WAARSCHUWING !!! ... RELLEN IN DE ROZENSTRAAT ?
(1) (de afzonderlijke bewoonsters en bewoners van Rozenstraat 13-15.)
(2) A4, pica
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 033/001.2.02
Minstens vijf jaar staat de Rozenstraat 13-15 te verkrotten. Alle kraakpogingen werden door onderwereldfiguur Jantje Smit in opdracht van eigenaar Van Wijnen hardhandig voorkomen. Zijn terreur zorgde ervoor dat een kompleks woonhuizen in een onherstelbare puinhoop veranderde. Zondag werd de Rozenstraat gekraakt. Wat een puinhoop! Maandag kwam agent Elout met een verhaaltje dat Peter Adelaar op zijn buro was gekomen die beweerde in ons huis een sportschool en meubelhal te beginnen. Volgens Elout had Adelaar na de kraak van de Laurierstraat (twee maanden geleden) een verbruikerskontrakt. Adelaar zegt dat hij er gewerkt heeft (de deuren waren dichtgetimmerd). Peter Adelaar is een ordinaire kraakwacht! Elout speelt een smerig spelletje door samen met spekulant en kraakwacht ons te willen ontruimen op lokaalvredebreuk. Wij blijven wonen. Geen Vogelstruys in de Jordaan!
-12-82/7 KRAAKSTAAT kort nieuws Omdat er nog steeds een chronies gebrek aan kommunikatie c.q. informatie in de buurt is, ...
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(5) Zie ook 15-11-83/1 en 16-4-98/1
(6) Kraakstaat
We willen minimaal één keer per twee weken met dit buurtinformatiestencil uitkomen. De 'Kraakstaat' blijkt niet regelmatig uit te kunnen komen. Dit stencil geeft buurtinformatie aangevuld met aktuele stedelijke informatie.
Eigenaar Waasdorp mishandelde bewoners van de gekraakte etage 106' aan de van Beuningenstraat. N.a.v.een knokpartij tussen (buurt)bewoners met Waasdorp en zijn vriendje klerekast Janbroers hebben 12 huurders van Waasdorp besloten tot akties voor huurverlaging. Van Waasdorp heeft ook panden in de Oostelijke Eilanden en aan de Wittenkade.
De gereedschapsuitleen maakt een goeie kans op 12 mille subsidie. Gereedschap te verkrijgen op vertoon van je lidmaatschapskaart en tegen lage prijzen.
Een aantal panden dat Bouw- en Woningtoezicht een jaar geleden nog slooprijp achtte, zijn door krakers opgeknapt (19, 23 en 25 hs in de van Boetzelaerstraat).
Deze maand gaat de krèche aan het van Hogendorpplein open.
Er wordt gewerkt aan het opknappen van het huis aan de Groen van Prinstererstraat 36, beter bekend onder de naam 'Rode Morgen'. Er is dokumentatie en plaats voor aktiviteiten zoals thema- en diskussie-avonden. Neem kontakt op met Paul of Claire.
De 'Houtman' is 7 juli gekraakt. De bewonersorganisaties in de buurt hebben zich achter de plannen van de ambtelijke projektgroep stadsvernieuwing gesteld voor de bouw van 88 woningen en HAT-eenheden. Stadsvernieuwing blijkt weer een goeie truuk om bewoners tegenover elkaar uit te spelen. De 'Houtman' dreigt het laatste ontruimingskadootje van Polak te worden.
De Woongroep verkeert in staat van faillissement. Er was voor dit jaar geen subsidie aangevraagd bij het Wijkcentrum en de Rioolrat geeft voorlopig geen geld uit t.b.v.kraakaktiviteiten. Dok die fl. 5,- per maand nou eens.
In de van der Hoopstraat 127-1 is een ontruiming tegengehouden, maar in de Nieuwe Oostenburgerdwarsstraat (Kattenburg) is een tweede ontruiming doorgezet. Het Grondbedrijf (eigenaar) had deze één-kamerwoning als enige in het pand in het distributiecircus getrokken, zodat hij voor ontruiming in aanmerking kwam. Hij moest fl. 50 opbrengen, terwijl de andere woningen in het pand fl. 43 zijn.
-12-82/8 AAN DE OMW)NENDEN VAN DE WIELINGEN We hebben al enige tijd het idee ...
(1) De bewoners van de wielingen.
(2) dubbelz., A4, fotokopie?, Bruxelles
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.3.01
Door het ontbreken van contakt tussen U en ons zijn er misverstanden en onduidelijkheden ontstaan. Vandaar dit schrijven. Het Sweelink-conservatorium wil afstand doen van de Wielingen. De vorige eigenaar, Noorlander, heeft voorzien het pand weer in bezit te krijgen. Hij probeert ons alsnog eruit te krijgen omdat het pand met ons erin geen speculatie object kan zijn. Alternatief voor hem zou zijn het pand aan de gemeente te verkopen wat minder lucratief is. Zodoende heeft hij de huidenstraat truuk voor de tweede maal toegepast. Volgens de uitslag van het kortgeding mag Noorlander ontruimd worden met de zijnen die wij juridies voorstellen. Door dergelijke juridiese procedures wordt ook uw huurrecht beschaamd. Voor de zoveelste maal moeten we in verzet komen tegen een dreigende ontruiming. Op 16 december spant onze advokaat een kortgeding aan. Wij willen een ontruiming en geweld voorkomen. Het zou goed zijn met buurtbewoners hierover te praten. Er wordt 15 januari een politiek forum gehouden.
-12?-82/9 aan alle amsterdamse mensen Ondanks dat er in Amsterdam 60.000 woningzoekenden zijn ...
(1) De afz. bewoners/sters van Vondelstraat 36 en hun sympatisanten.
(2) dubbelz., 21,3x30,3cm, off-set, achterkant: foto
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) GA ISG SA / SA 036/001.1.06
Weer wil men een woning ontruimen. In augustus '80 is Vondelstraat 36 gekraakt na een jaar leegstand. Er is met de gemeente onderhandeld over aankoop ten behoeve van jongeren huisvesting. Na twee jaar rustig wonen viel er een ontruimingsbevel door de bus. Waarschijnlijk klinkt de term Huidenstraat-truc u niet vreemd in de oren. In het proces bent u geen partij. U dreigt als huisraad op straat te worden gezet. Ons huis/woon-recht wordt genegeerd. De nieuwe eigenaar zal het huis doorverkopen aan de eigenaar van het Prinsen hotel op Vondelstraat 38. Zijn plan is ons huis te gebruiken om zijn hotel uit te breiden. Uit het bestemmingsplan blijkt dat er in ons pand alleen gewoond mag worden. Onruiming zal enkel leiden tot leegstand. Daarom hebben buurtbewoners en het wijkcentrum bij de gemeente geprotesteerd. Verschillende politieke partijen hebben zich uitgesproken tegen de huidenstraattruc. Maar zij beletten burgemeester Polak echter niet om te ontruimen. De gemeente zwijgt in alle talen. Weer hecht de gemeente meer belang aan spekulatie. Wij zijn niet van plan te wijken.
-12?-82/10 DIT IS EEN BEZETTING DOOR VRIENDEN EN AFZONDERLIJKE BEWONERS ...
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan origineel (SA map 030/003.3.02). Verspreid in Rotterdam
-12?-82/11 beste mensen, VANDAAG IS DE ROZENSTRAAT 13-15 WEER BEWOOND!
(1) Groeten van de afzonderlijke bewoonsters en bewoners van Rozenstraat 13-15
(2) A4
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.02
Vandaag is de Rozenstraat 13-15 weer bewoond! Zes mensen en twee poezen hebben weer een dak boven het hoofd. De loods blijft beschikbaar voor de mensen die daar al gebruik van maakten. Het huis staat al heel lang leeg. Eigenaar is projektontwikkelaar Van Wijnen uit Dordrecht die het in 1977 heeft gekocht. Wij hopen in ons nieuwe huis nog lange tijd te kunnen wonen.
-12-82/12 DE NOORD AMSTERDAMMER ... Republiek der Nederlanden in gekraakte manege
(1) (Nova Zembla)
(2) 29,7x21cm, wit of dik grijs papier, fotokopie, foto's, tekeningen
(3) Ams-Nrd Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 041/001.2.06
Overdruk van artikel uit De Noord Amsterdammer van 17-12-82 over de in augustus 1982 door de Republiek der Nederlanden gekraakte Ninteman-manège. De krant vermeldt als gesprekspartners voor het interview Jacob Jutte, J.en G.Bruens.
Otonoom in Amsterdam Noord. Dat ju juzelf helpt, dat ju bijna stikt in je omgeving. Een stekkie voor juzelf. Dit is de Vrijstaat. Mocht je langer blijven dan heb je het gemaakt. Organiseer een pop (of zo) konsert of dans de zigeunerdans rond het vuur. Krakers en punks hebben zoveel basisbelangen. Daar wij niemand boven ons erkennen valt er niets te eisen. Pas op voor ijsberen.
1-12-82/1 ROZENSTRAAT 13-15 LAURIERSTRAAT 8-10 ... Beste buurtbewonersters, ...
(1) bewonersters Laurierstraat 10 Rozenstraat 13-15
(2) dubbelz., A4, slechte kwaliteit papier, o.a.12" Courier
(3) Ams-C-Jord Wonen Wonen-kra
(4) UB / UB 176.6
De panden aan het begin van de Rozenstraat en Laurierstraat staan al jaren te verkrotten en maken deel uit van de plannen van de gemeente tot sloop/nieuwbouw en renovatie, voorgelegd aan de buurt op de informatie avond d.d.1-12-'82. Om een buurtgericht beleid te bewerkstelligen heeft de gemeente in de 11 stadsvernieuwingsgebieden projektgroepen aangesteld, die sociale woningbouw moeten coördineren. Het is slechts een papieren beleid. Wanneer de gemeente wil onteigenen, kan de eigenaar toch dure (koop)woningen bouwen. Ook wordt inspraak vanuit de buurt als een belemmerende factor gezien. Sociale woningbouw ligt politiek gevoelig en wordt er naar gestreefd deze in recordtempo te realiseren. Projektgroepen fungeren slechts als verlengstuk van de gemeente. Kraken van panden is nog het meest effektief gericht tegen leegstand en verkrotting. Nadat twee panden werden gekraakt bood van Wijnen -sinds 1977 eigenaar- de gemeente het complex te koop aan. De onbetrouwbare eigenaar wordt nu beloond met een bouw opdracht. Er is nooit overleg geweest met de buurt bij het maken van de bouwplannen; er is zelfs nooit informatie gegeven. Rozenstraat 13-15 wordt gesloopt, terwijl dit bouwtechnisch een goed pand is. Wijnen kan aan nieuwbouw meer verdienen. Door zelfwerkzaamheid van de bewonersters hebben de panden een goede woonbestemming gekregen. Wij stellen een cascobouw regeling voor, waar een rijkssubsidie regeling voor bestaat. Wij hopen dat u ons steunt.
1-12-82/2 WOONLASTEN OMLAAG;OM TE BEGINNEN AAN DE HOUTMANKADE
(1) de afzonderlijke bewoners en bewoonsters van de "Houtman"
(2) A4
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv Wonen-kra
(4) SA / SA 030/003.3.01
(5) Verspreid op woonlastenmanifestatie in Den Haag. Origineel op SA (map 030/003.3.02)
Vooral in de stadsvernieuwingswijken van de grote steden worden steeds meer mensen geconfronteerd met onbetaalbare woonlasten. Het verzet wordt feller. Wat is het nut van stadsvernieuwing als de kwaliteit van de woningen meestal slecht is en als de mensen waarvoor gebouwd wordt de huren en stookkosten niet meer kunnen betalen. Ook vanuit de kraakbeweging is geprotesteerd tegen de hoge woonlasten. Wat de overheid hier tegenover stelt is haar a-sociaalwoningbouwbeleid en het ontruimen van woningen. Veertig mensen dreigen in Amsterdam op straat gesmeten te worden ten bate van een project voor sociale woningbouw. Wij hebben het initiatief genomen om zelf woningen te kreëren, betaalbare en op onze wensen afgestemde woonruimte. De gemeente in de persoon van wethouder Schaefer ziet dit als een prestigeslag en wil haar a-sociaalwoningbouwbeleid de mensen door de strot duwen.
4-12-82/1 DIT IS EEN BEZETTING WIJ EISEN ANTWOORD OP DE ONDERSTAANDE VRAGEN ...
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan origineel (SA map 030/003.3.02). Verspreid bij bezetting kantoor ambtelijke projektgroep aan Spinhuissteeg
7-12-82/1 Vlugtig Weerzien 2 ... ONTRUIMING LINKE LELIE
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, elite, kop: el.stencil, rode inkt
(3) Rechtsst Werk Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 2
Ontruimd: de Linke Lelie door 1 busje petten, de bezetters waren een paar dagen eerder al vertrokken (geen steun, zie -11-82/17); Nwe Oostenburgerdwarsstraat 9 (eigenaar de gemeente, eerste ontruiming voorkomen) door petten; Vincent van Gogh 43 (wederom G.D.H.ontruiming, ook eerste maal tegen gehouden); Nuts te Nijmegen (kort geding); Commelintheater (6 mensen gearresteerd).
Gekraakt: 2e Oosterparkstraat 230 (pakhuis naast Bonifatius); 2e Goudsbloemdwarsstraat 9 (eigenaar gemeente, verzakt pand); Commelintheater naar Voorpost Dapperbuurt en weer ontruimd.
Aanklacht lokaalvredebreuk tegen Spuistraat 216 (Vrankrijk), aanklachten diefstal & verduistering Weteringschans 269. Prikaktie de Houtman: korte bezettingsaktie in het spinhuis, waar alle projectgroepen bij elkaar zitten en waar de stadsvernieuwing georganiseerd wordt, in 200-voud affiches met hun bouwplan erop op alle muren geplakt. Tegen Alan Reeve is 3 december 20 jaar geëist wegens moord. Als nasleep van het 1e paaloproer van 3 juli zijn alsnog 3 mensen gearresteerd op videobeelden. Tegen 1 is één jaar geëist. 5 December is roet in het eten gegooid bij 8 vooraanstaande C.P.-ers en O.S.L./C.P.-advokaat Van Heyningen. Afgelopen zaterdag in V&D in de kalverstraat aktie tegen bezuinigingen op sociale uitkeringen, het personeel reageerde agressief, de politie arresteerde 4 vrouwen.
Veel positieve reakties gehad. Bluf reageerde in nummer 46 een beetje naïef. Bluf heeft niet meer de effektiviteit en bereik als voorheen de laatste waarschuwing. Daarom 'vlugtig weerzien', snel en aktueel, we hebben het weer nodig.
13-12-82/3 HOU DE WINTER WARM geen stille ontruimingen......
(1) De afzonderlijke bewoonsters en bewoners van beide panden (Weteringschans 269 en Vrankrijk, fp)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Artisan, voorkant: gele, rode en zwarte inkt
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 022/001.2.01
De afgelopen weken zijn enkele panden ontruimd. Het aantal stille ontruimingen is toegenomen. Dit stencil is bedoeld om informatie te geven over Weteringschans 269 en Vrankrijk waar de mogelijkheid van ontruiming bestaat. Beide panden hebben steun hard nodig. De hulp van de hele grachtengordel is nodig.
Eigenaar De Wit doet pogingen ons uit Vrankrijk weg te krijgen. Hij heeft een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. Er is een bouwvergunning voor een klein deel van het complex. De Wit wil het Spuistraat-gedeelte slopen. De Wit heeft twee panden aan het Raamplein, die onder monumentenzorg vielen, illegaal gesloopt. Het huis is gebarricadeerd. Trappen waren vernield, leidingen uit het pand gesloopt, wc's kapot geslagen. We zijn hard bezig het bewoonbaar te maken. We organiseren half januari een benefietfeest.
27 November is Weteringschans 269 gekraakt. Het pand bleek leeg. We hebben gepraat met de eigenaar en de 'huurder'. We hebben eigenaar Van den Hoek duidelijk gemaakt dat we niet zouden vertrekken. Hij heeft toen een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. Het reklameburo dat er voor ons heeft ingezeten is 18 mei failliet verklaard. De kurator vertelde dat het pand een maand daarvoor door Van den Hoek is leeg gehaald. De eigenaar schijnt een vies mannetje te zijn.
14-12-82/1 3 Vlugtig Weerzien dinsdag 14 december 1982
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, elite, kop en tekeningen: el.stencil, rode inkt
(3) Ams-West Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 3
3 December is Hemonystraat 24' gekraakt, eigenaar grondbedrijf.
11 December is de Roerstraat 82' gekraakt (3 maanden leeg, eigenaar Walta bv met directeur Jitte de Boer die zei niets van de bv af te weten). Waarschijnlijk valt de woning nog net onder het G.D.H. Er gaan 3 mensen wonen in de 'roerige roer'.
11 Oktober is 1e Jacob van Campenstraat 29 gekraakt, eigenaar Kemp, een jaar leeg. Klacht lokaalvredebreuk is nog gaande.
Vondelstraat 36: sympathisanten hebben op het museumplein een gat gegraven om duidelijk te maken dat de gemeente met een beleid moet komen rond hun pand. Donderdag uitspraak in het hoger beroep van de eigenaar.
De Wielingen: 16 december kort geding tegen bouwbedrijf Wisenecker uit Huizen die door de huidenstraattruuk een ontruimingsbevel heeft verkregen. Er lopen nog steeds onderhandelingen over aankoop door de gemeente.
Bouwonderneming de Wit heeft een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend tegen Vrankrijk.
Weteringschans 269: eigenaar Van der Hoek heeft een aanklacht ingediend wegens lokaalvredebreuk.
Van Gogh 43': ingebroken door G.D.H. + 2 petten en de G.D.H.kandidaat. Afgelopen week kwam het 2e ontruimingsbevel. De bewoner was snel naar de lege etage erboven verhuisd, op 1 hoog keek de politie plus Braan (de deurwaarder) verbaasd rond. De kandidaat was niet op komen dagen, ze vertrokken. Een hoog is herkraakt en twee hoog is ook gekraakt.
De bewoners van de Jacob Obrecht betalen de G.E.B.waarborgsom niet omdat het een diskriminerende maatregel is jegens kraakpanden en een belachelijke smak geld (1500 piek).
De politie heeft donderdagavond geprobeerd in het kader van de maatregelen tegen de kraakkafees de Palmdwars binnen te vallen.
Dinsdag is bij de Sloterdijkstraat 6 deurwaarder Braan voor de 8ste maal in de Haarlemmerbuurt tegengehouden.Op het kraakspreekuuroverleg vrijdag in de Molly wordt er verder gepraat over (schijn)lokaalvredebreuk en het binnenlaten van politie. Volgt lijst met kraakspreekuren.
31-12-82/1
(1) (uitgegeven door bewoners Van Eeghenstraat 115)
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan 4-1-83/1. Kraak mislukt doordat etage door kraakwacht bewoond werd
In een oliebol kun je niet wonen.