Amsterdamse pamflettenkatalogus
- -74?/30 WILT U EEN GOEDE WONING ...
(1) anoniem (uitgegeven door BHW)
(2) A4, rose papier
(3) Wonen
(4) GA /
Het voorlopig woningcomitee kan van start gaan. Wij willen dat het achterstallig onderhoud verholpen wordt en er moeten verbeteringen aan de huizen plaatsvinden. De bewoners moeten hierover beslissen. Het woningcomitee krijgt straks bevoegdheden om huiseigenaren aan te schrijven en te verplichten achterstallig onderhoud ter hand te nemen. Door woningverbetering gaat de huur niet al te veel omhoog.
- -74?/32 Aan de bewoners van de Pieter Nieuwlandstraat 55 t/m 67.
(1) Aktiegroep De Sterke Arm
(2) A4, pica
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) ISG /
Uw huizen worden gesloopt. Ze zijn niet meer te redden maar spoed-ontruiming is niet nodig. Wij willen een geleidelijke herbouw van de buurt. Maar de politiek om te slopen zonder ook maar plannen voor nieuwbouw in de gaten te hebben maakt betaalbare woonruimte steeds schaarser. Als u het zinnig vindt aktie te voeren voor betaalbare herhuisvesting in de buurt, kom dan vrijdag naar de vergadering.
- -74?/52 Er worden binnenkort grote panden gekraakt ...
(1) A.A.P.(werkgroep huisvesting)
(2) A4, st.pen
(3) Wonen-kra
(4) GA SA / SA 004/001.1.01
Er worden binnenkort grote panden gekraakt. Wie wil helpen kraken, wie wil er wonen? Geef je op. (Intekenlijst).
- -74/68 CPN buurtmanifest huurmanifest
(1) Communistische Partij van Nederland afd. Spaarndammerbuurt
(2) 1v 4p, 17x21,5cm, el.stencil, tekening
(3) Wonen
(4) GA ISG / GA arch.CWS ISG stzmap CPN XXIII
(6) CPN Buurtmanifest
Binnenkort wordt in de Tweede Kamer de nota huur- en subsidiebeleid van minister Gruyters en de staatssecretarissen van Dam en Schaeffer in behandeling genomen. Onder het mom van een zgn.'progressieve' politiek wordt een reactionaire huurpolitiek vastgesteld. Met gebruikmaking van o.a.valse voorstellingen van zaken trachten Gruyters c.s.verslechteringen door te voeren, hetgeen ongetwijfeld door vele huisjesmelkers en speculanten wordt verwelkomd. Er is het idee huizen in klassen in te delen: het gevaar van ghettovorming is levensgroot aanwezig. Gruyters c.s.willen een jaarlijks bindende huurverhoging van minimaal 8%. Door koppeling van huren en inkomens zullen de 'laagstbetaalden' nooit een behoorlijke woning krijgen. Ook voor gerenoveerde woningen wordt de minimale huurverhoging 8%.
Het is betreurenswaardig dat ook in de vakbeweging deze huurnota als 'sociaal' wordt beschouwd. De stijging van de bouwkosten moet worden bestreden door de winsten van de grote bouwondernemers aan te pakken of de BTW op de woningbouw af te schaffen. Voer aktie.
- -74?/84 BEWONERSVERGADERING Het bewonerskommitee van de SRVU ...
(1) Het bewonerskommitee van de SRVU.
(2) folio, stencil en el.stencil, elite
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 65.1
Donderdag diskussie in het kombinatiegebouw van Uilenstede. Inleiders over de onderwerpen Perspektief van de huuraksie, Verslag van de laatste SSH-vergadering, Studiefinansiering, huurreduksie-aksie in de bijlmermeer, Jongerenhuisvesting en Stop Kalkar.
De student is het slachtoffer van een slecht studiefinansieringsstelsel en bezuinigingen daarop. De huuraksie is een van de middelen om een verdere verslechtering af te wenden en tot een verbetering te komen. Ter diskussie staat of de studentenhuisvesting open moet staan voor andere studerende jongeren.
- -74?/85 LOG huurpamflet nr.1 HET GAAT GOED MET DE HUURAKTIE
(1) LOG
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 65.1
(6) LOG huurpamflet 1
De huurverhoging wordt in bijna alle universiteitssteden geboykot, vrijwel overal onder de eisen: intrekking van de huurverhoging, betaalbare huren voor iedereen en een beter studiefinancieringsstelsel. Er zijn 6500 deelnemers. Staatssekretaris Klein schrijft dat hij bereid is de wijze van huurvaststelling los te koppelen van de maximum-rijksstudietoelage. Hij wil geen rekening houden met het studenteninkomen, maar alleen met de kosten. Koppeling van de huur aan het inkomen is op zichzelf niet slecht, maar dan wel aan het werkelijk inkomen. Klein wilde op 15 december overleg, maar dit gaat niet door omdat de huurachterstand nog niet geïnd is! Als we willen dat er iets goeds uit welk overleg dan ook komt, dan moeten we zorgen dat de aktie tegen die tijd op een hoogtepunt is. Dan zullen we de universiteitsraden en de Stichtingen voor Studentenhuisvesting aan onze kant moeten zien te krijgen. Evenals de huurders in de gewone volkswoningbouw willen we een betaalbare huur en een redelijk inkomen. Klein zullen we onder de neus wrijven dat volgens z'n PvdA-verkiezingsprogram een huur van 10% voor de laagstbetaalden nagestreefd moet worden. Weiger de huurverhoging.
- -74?/89 Beste Buurtbewoners, Steeds meer woningen in Uw buurt komen leeg te staan ...
(1) De bewoners van Anjelierstraat 137
(2) wrs.A4, elite
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 033/001.2.01
Steeds meer woningen worden dichtgespijkerd. Allemaal in het kader van het bestemmingsplan. Door de administratieve rompslomp, de spekulaties en het gebrek aan geld, zal de uitvoering nog jaren op zich laten wachten. Vindt U het niet vreemd dat woningen leeg staan terwijl er tienduizenden woning-zoekenden zijn? Het aanzicht van de straat gaat achteruit, het pand kan een toevluchtsoord worden voor ratten en kakkerlakken. Mensen tussen de 18 en 25 jaar kunnen niet op een normale manier aan woonruimte komen. Er is beloofd dat er één- en tweekamerwoningen gebouwd worden. Wij zijn gedwongen om op een andere manier aan woonruimte te komen. Wij zijn van plan het pand op te knappen. Wij willen ons inzetten voor de buurt.
-1-74/8 Aktiegroep "GEEF GAS" (aansluiting op aardgasnet voor woonboten.)
(1) Aktiegroep "Geef Gas"
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Wonen
(4) kopie op UB /
De aktiegroep heeft zich tot het college van B en W gericht met het verzoek woonboten op het aardgasnet aan te sluiten (zie -12-73/13). Wij zijn van plan 16 januari 700 handtekeningen aan te bieden. Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn. Wij hebben ons ook gericht tot de minister-president en de minister van economische zaken. Volgt de tekst van deze brieven. Strookje om in te vullen ter ondersteuning van de aktie.
-1-74/9 BHW BUURTKRANT BULLETIN BHW MAKELAAR RABBI MOET OPKNAPPEN !
(1) de Bond van Huurders en Woningzoekenden
(3) Ams-Oost Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan en tekst in: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor ...
1: Makelaar Rabbi probeert door grove beschuldigingen onze georganiseerdheid te breken. De bewoners lieten zich niet van de wijs brengen en stelden zich achter het buurtkomitee. Rabbi belde het buurtkomitee toen hij bot gevangen had en verzekerde ons dat hij voor maart gaat opknappen. We geven hem nog zolang de tijd, daarna zullen verdere akties volgen. Belangrijk is dat als Rabbi gaat opknappen, er kontrôle is, hoe dit gebeurt. Hiervoor is het noodzakelijk dat er in maart een vergadering komt.
2: Sinds makelaar Rabbi de woningen heeft overgenomen is er niets meer gedaan. Door zware druk heeft Rabbi opdracht aan de aannemer gegeven de klachten na te lopen. Om meer te bereiken dan een paar reparaties moeten we druk blijven uitoefenen. Ons eisenpakket: daken repareren, centraal antennesysteem, waranda's vernieuwen, opknappen trappenhuis en buitenboel, aanleggen douches, nakijken plafonds, verhelpen van klachten en regelmatig blijven onderhouden. 20 Januari vergadering in de buurtkeet.
-1-74/15 HUURAKSIE BULLETIN Op,Uilenstede ...
(1) (bewonerskomitee van de SRVU)
(2) dubbelz., folio, elite, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 65.1
(6) Huuraktiebulletin (Uilenstede)
Op Uilenstede weigeren 728 bewoners de huurverhoging 1973 te betalen. De volgende eisen worden gesteld: intrekking huurverhoging '73, een beter studiefinancieringsstelsel en betaalbare huren voor iedereen! Klein stelde dat de huuraksie overbodig was, omdat hij met een nieuw plan voor de studiefinanciering zou komen. Het zal jaren duren voor het ingevoerd gaat worden. Jaren, waarin wij niet met onbetaalbare huren kunnen blijven zitten. Volgt een uiteenzetting over het achterblijven van de rijksstudietoelagen bij de prijsstijgingen sinds 1966.
Voor onze problemen vormt het studiefinancieringsplan van de staatssekretaris (basisuitkering van fl. 3.000, fl. 500 kollegegeld en voor de rest rentedragende leningen) geen oplossing. Doe mee aan de huuraksie en wordt lid van de SRVU.
-1-74/24
(1) (uitgegeven door CPN en PvdA-afdeling Banne Buiksloot)
(3) Ams-Nrd Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan De Waarheid 1-2-74 p.2
Pamflet over het gebruik van stookolie voor centrale verwarmingen door woningbouwverenigingen.
21-1-74/2a Maandag 21 januari 1974.
(1) (aktiegroep "De Boze Bewoner")
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB /
We hebben de Dienst Studentenhuisvesting bezet. Dit jaar is de huuraktie een landelijke aktie geworden. In Amsterdam zijn al 3.000 deelnemers. Het ministerie weigert gehoor te geven aan de eisen: intrekking huurverhoging; betaalbare huren voor iedereen; een beter studiefinancieringsstelsel: studieloon; fl. 600 prijskompensatie nu. Veel studenten betalen al meer dan 30% van hun inkomen aan huur. Het ministerie is verantwoordelijk voor de huidige misère.
Wij eisen van CvB en DSH dat, overeenkomstig het besluit van de UR, huurboykotters bericht krijgen als ze naar een ander huis kunnen verhuizen en dat geen deurwaarders meer achter deelnemers aan deze aktie aangestuurd worden.
De nieuwe studiefinancieringsplannen van de regering bevatten niet veel verbeteringen. Morgen komt staatssekretaris Klein in de aula om hierover en over de huurhoogte met studenten te diskussiëren. Vanmiddag in de Oudemanhuispoort vergadering over voortzetting van de aktie.
Strookje om de giromachtiging van de DSH op te zeggen.
21-1-74/2b Maandag 2l januari l974
(1) (aktiegroep "De Boze Bewoner"0
(2) dubbelz., A4, achterkant: pica
(3) Ond-tert Wonen
(4) GA /
Zelfde tekst als /2a.
21-1-74/6 PAKHOED B.V. wil Aktiekomité Westelijke Eilanden monddood maken!
(1) Aktiekomité Westelke Eilanden
(2) A4, elite
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) GA /
Pakhoed B.V.wil het aktiekomité Westelijke Eilanden monddood maken! Hij heeft een kort geding aangespannen tegen het kraken van het pand Vierwindenstraat. Jarenlang stond het pand leeg. Het werd bezet om het weer een woonfunktie te geven. Het bleek plotseling verhuurd te zijn aan het gevaarlijke bedrijf Touwen. Wij verhinderen Touwen niet het gebouw te gebruiken zoals zij willen.
22-1-74/2 Amsterdam, 22 januari 1974 DE ONDERSTAANDE ORGANISATIES ...
(1) F.J.G. - afdeling Amsterdam, Jongerenkommissie Sociaal Fonds Bouwnijverheid, K.W.J. - afdeling Amsterdam, N.V.V.-J.C. - afdeling Amsterdam
(2) A4, 12" Courier
(3) Wonen
(4) kopie op UB / UB 65.1
De onderstaande organisaties betuigen hun solidariteit met het streven van de ASVA voor verbetering van de huisvesting van studenten. Zij zijn van mening dat een dergelijke verbetering voor alle groepen van jongeren (dus ook voor de werkende jongeren) zou moeten gelden en roepen daarom alle jongerenorganisaties op samen te werken voor een beter beleid voor jongerenhuisvesting.
(integraal)
-2-74/3 ATTENTIE: BEWONERSVERGADERING
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) A4, blauw papier, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
Standaardformulier voor het aankondigen van bewonersvergaderingen in de Bijlmer over de huurreduktieaktie.
-2-74/4 FEBRUARI 1974 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR 3
(1) Bewonerscomité Huurverlaging (Blmermeer, fp)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, cubic elite
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 3
Nu parlementair overleg geen huurverlaging gebracht heeft, gaat per 1 maart de huurreduktieaktie uitgevoerd worden. Een kwart van de huur moet op de geblokkeerde rekeningen van een notaris gestort worden. Het is geen huurstaking, maar een legale demonstratie voor betaalbare huren in de Bijlmer. Door huurverlaging komt er een redelijke verhouding tussen huur en inkomen en komt er een eind aan de leegstand. Er werden twintig drukbezochte flatvergaderingen gehouden. Tweeduizend bewoners leverden al een bereidverklaring om mee te doen in. Op 18 februari is er een massale vergadering in het Bijlmerhuis. De woningbouwverenigingen en de gemeente hebben sympathie voor onze aktie.
-2-74/16 DOE MEE AAN DE HUURAKTIE VERGEET HET NIET:
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) 21,3x29,7cm, oranje papier, off-set
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
Stort een kwart van uw huur per 1 maart op een van de rekeningen van notaris Stuyt. Stort het resterende deel op de rekening van uw woningbouwvereniging. Trek uw automatische giro- of bankoverschrijving in. Strookje om aan het comité mee te delen dat men aan de aktie meedoet. Met een grote deelname bereiken we ons doel.
-2-74/18 Aanwijzingen voor deelnemers aan de huur-reduktie-aktie
(1) anoniem (uitgegeven door Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer)
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
(5) Engelse, Servokroatiese en Italiaanse tekst
Doe mee aan de wettige aktie voor betaalbare huren in de Bijlmermeer. Stort vanaf 1 maart een kwart van uw huur op een geblokkeerde rekening van de notaris.
-2-74/29 NIEUW SUCCES HUURAKTIE
(1) Het bewonerskomitee van de SRVU.
(2) dubbelz., folio, elite, kop: el.stencil
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 65.1
Het boykotbedrag wordt zeker niet vóór 1 augustus a.s.ingevorderd. De SSH heeft bij het CvB erop aangedrongen de Staatssecretaris een tussentijdse toeslag op de rijksstudietoelage te vragen als kompensatie voor de gestegen prijzen. Per 1 september wacht ons een verhoging van de kale huur met 'slechts' 7%. De beperking van de verhoging is het gevolg van de landelijke huuraktie. Oorspronkelijk werd de verhoging geraamd op 10 à 13% omdat tot op heden de kale huur met eenzelfde percentage verhoogd werd als de maksimale rijksstudietoelage, die gelijke tred houdt met het inflatie persentage. Onze SSH heeft verzocht de verhoging tot 3% te beperken. Terwijl onze SRVU op het standpunt staat, dat deze verhoging 0% dient te bedragen zolang een reeële verbetering van het studenteninkomen uitblijft. Het tij in de strijd om het studenteninkomen begint te keren. Maar deze strijd is nog niet gewonnen. Oproep mee te doen aan de huuraksie. Wij zullen ons verzetten tegen de inning van de tweede termijn van fl. 500. 14 Februari bewonersvergadering in het kombinatiegebouw (op Uilenstede, fp). Stel je achter de eisen: intrekking huurverhoging, betaalbare huren voor iedereen, een beter studiefinansieringsstelsel.
11-2-74/4 Amsterdam, 11-2-1974 Kort geding over WONEN op het Realeneiland.
(1) (aktiekomité Westelijke Eilanden)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) GA /
13 Februari uitspraak in het kort geding dat Pakhoek/Blauwhoed, grootgrondbezitters op het Realeneiland, heeft gevoerd tegen de mensen die het pand Vierwindenstraat 4' weer voor bewoning in gebruik hebben genomen en tegen leden van het aktiekomité om zich koest te houden. Na de eerste zitting is er een gesprek geweest tussen Blauwhoed en de buurt. Wij hebben er op gewezen dat de woning onwettig verbouwd is tot kantoor en dat de woning terug moet komen. In het pand kunnen vier woningen gemaakt worden. De firma Touwen, die het pand huurt, zei alleen belangstelling te hebben voor het achterterrein en eventueel de opslagruimte beneden. Blauwhoed heeft de hele avond zitten vertellen dat het een centenkwestie is. Dit is typisch de houding van de grootgrondbezitter, van de spekulant. Voor de rechter hebben wij aangeboden het pand te ontruimen zodra de vroegere vierkamerwoning teruggebouwd wordt. Tegenover zo'n onwettige woningonttrekking is dat een heel soepele houding.
14-2-74/4 BEWONERSVERGADERING KIKKENSTEIN
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) A4, blauw papier, pica
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
(5) Standaardpamflet voor bewonersvergaderingen over de huurreduktieaktie. Plaats, tijd en flatgebouw werden er later bijgestencild
Op de bewonersbijeenkomst van 10 september jl.is besloten tot de huurreduktieaktie over te gaan als voor 1 december 1973 langs parlementaire weg onvoldoende resultaat zou zijn geboekt. Dit moment is nu aangebroken. Bewonersvergadering van Kikkenstein op 14 februari in de collectieve ruimte van Koningshoef. Strookje om mee te doen aan de aktie.
18-2-74/1 HUREN OMLAAG Nu het parlementaire overleg ...
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) dubbelz., A4, oranje papier, diepdruk
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
1: Nu het parlementaire overleg niet het gewenste resultaat heeft gebracht, wordt de huurreduktie-aktie ter grootte van een kwart van ieders huur uitgevoerd. Van 14 januari tot 8 februari worden in alle Bijlmerflats bewonersvergaderingen gehouden. 18 Februari demonstratieve bewonersvergadering in het Bijlmerhuis.
2: Richtlijnen voor deelnemers aan de huur-reduktie-aktie.
18-2-74/2a DEELNEMER HUUR-REDUKTIE-AKTIE
(1) (Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer)
(2) 21x±7,5cm, blauw of groen papier, pica
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
(5) Gestencild in vellen van vier strookjes. Bovenste strookje
Strookje om deel te nemen aan de huur-reduktie-aktie.
18-2-74/2b DEELNERMER HUUR-REDUKTIE-AKTIE
(1) (Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer)
(2) 21x±7,5cm, blauw of groen papier, pica
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
Zelfde tekst als /2a.
18-2-74/2c
(1) (Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer)
(2) 21x±7,5cm, blauw of groen papier, pica
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
(5) De eerste u in het woord huur is beschadigd
Zelfde tekst als /2a.
18-2-74/2d
(1) (Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer)
(2) 21x±7,5cm, blauw of groen papier, pica
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
(5) Onderste strookje
Zelfde tekst als /2a.
27-2-74/1 Aktie/buurtkomité Westelijke Eilanden Amsterdam, 27-2-1974
(1) Aktie/buurtkomité Westelijke Eilanden
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) GA /
Aan de bewoners van de Zandhoek. In het gemeentelijk oppepblad voor haar relaties staat een verhaal over de nieuwbouw van 18 woningen op het Bickerseiland. Er staat een foto bij van de Zandhoek! Alsof dat onze 18 betaalbare woningen zijn. Het is een bitter verhaal, want er wordt veel weggelaten.
Nog maar kort geleden wisten buurtbewoners niet beter of je woning werd niet onderhouden, omdat je niet kapitaalkrachtig genoeg bent. De ellende duurt jaren, je wordt doorgeschoven naar een andere woning en daar begint het opnieuw. Een rotsituatie, waarvoor héél langzaam, doordat we het niet langer namen, misschien wat soelaas komt.
Zandhoek 14 mag door dure restauratie niet verloren gaan voor de buurtbewoners. Zet Uw handtekening op deze brief voor een sociale oplossing voor Zandhoek 14 en de bewoners.
-3-74/3 Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer NU MEER DAN OOIT: VOLHOUDEN MET DE HUUR-REDUKTIE-AKTIE
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) A4, blauw papier, pica
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
Van alle kanten wordt nu geprobeerd de huur-reduktie-aktie te laten mislukken. Maar we staan nog steeds in ons recht. De meeste Bijlmer-gezinnen betalen ¼ van hun inkomen aan huur en er staan in de Bijlmer 1352 woningen leeg terwijl er 19.200 urgent woningzoekenden zijn. We zullen net zolang doorgaan tot de schrijnende huurproblematiek van de Bijlmer serieus zal worden behandeld in parlement en regering. Antwoord op de gestencilde brief van woningbouwverenigingen over huurachterstand met een uitleg over de huurreduktie-aktie. 1 April massale bewonersmeeting op 't Bijlmerplein.
-3-74/6 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR 4
(1) Bewonerscomité Huurverlaging
(2) dubbelz., A4, cubic elite, voorkant: el.stencil; achterkant: st.pen
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 4
3.650 Bijlmergezinnen hebben ons gemeld dat zij meedoen aan de demonstratieve huur-reduktie-aktie. Van de woningbouwverenigingen zijn geen harde maatregelen als huisuitzetting te verwachten, al hebben zij wel opgeroepen de hoge huren te betalen. Er is maar één middel dat de huur-reduktie-aktie kan stoppen: een kwart huurverlaging voor de hele Bijlmermeer.
Ons comité heeft van het begin af gesteld dat de beslissing de huren te verlagen een politieke beslissing zal zijn. 21 Maart forum in De Nieuwe Stad met woningbouwspecialisten van politieke partijen. Het is dan kort voor de verkiezingen en in het forum kunnen zij hun standpunten duidelijk maken.
Bijlmerbewoners die nog niet aan de aktie deelnemen, kunnen dit alsnog doen door een kwart van hun huur op de rekening van een notaris over te maken. Het comité neemt geen standpunt in t.a.v.de huurverhoging van 1 april. Het ontkent binding met een bepaalde politieke partij. In de Bijlmer staan 1352 woningen leeg.
-3-74/7 WEIGER DE HUURVERHOGING Aan de bewoners ...
(1) Huurderskomité Dapperbuurt
(2) folio, el.stencil, elite
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) GA SA / SA 040/001.4.01
(5) Zie ook De Waarheid 25-1-74 p.7
Het is ontoelaatbaar dat in een verkrottende buurt als de Dapperbuurt huurverhogingen plaatsvinden. Ga niet op het voorstel tot huurverhoging in. Het levenspeil van de werkende bevolking gaat achteruit. De huurverhoging doet daar nog eens een schep bovenop.
-3-74/8a EEN HUURSTOP PER 1 APRIL WEG MET DE WET OP DE HUURHARMONISATIE
(1) Het Huurderscomité Oud-Zuid
(2) kwarto, elite, st.pen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) GA /
Oproep van de regering een huurstop te eisen en intrekking van de wet op de huurharmonisatie. Door de duurte zijn nieuwe huurverhogingen niet meer op te brengen. Als de regering de huren aan banden wil leggen, zoals ze in een publikatie bekend heeft gemaakt, dan kan dat niet anders betekenen dan dat ze een huurstop instelt.
-3-74/8b
(1) Het huurderscomité Oud-Zuid
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB GA / UB 97.1
Waarschijnlijk dito als /8a.
-3-74/10 HUURDERSCOMITE DAPPERBUURT Aan de bewoners van de Dapperbuurt, ...
(1) Huurderscomité Dapperbuurt
(2) folio, el.stencil, pica, tekening
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) GA SA / SA 040/001.2.02
Nog steeds is er geen duidelijkheid over de huurhoogte van de nieuwbouw op het Bodencentrum. Met een handtekeningenactie ondersteunen wij de eis van de Gemeente, dat minister Gruijters de garantie moet geven, zoals toegezegd, dat de huren voor Dapperbuurters betaalbaar moeten zijn. In o.a.de Kinkerbuurt heeft massale aktie van de bewoners ook tot resultaten geleid.
De nieuwe huurverhoging is onaanvaardbaar. De huren stijgen en aan het onderhoud wordt niets gedaan. Steun onze massale onderhoudsaktie.
-3-74/11 Gruyters zegt botweg ,NEEN' tegen Bijlmerbevolking! BEWONERS ZETTEN HUURREDUKTIE-AKTIE ONVERMINDERD VOORT!!
(1) (bewonerscomité) (Huurverlaging Blmermeer, fp)
(2) A4, off-set
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
Met zijn beslissing de Bijlmerhuren niet te verlagen blijft de Bijlmermeer onbereikbaar voor de 19.200 urgent woningzoekenden. Langdurige leegstand van woningen zou hierdoor voortduren. Wethouder Kuypers heeft de verwachting uitgesproken dat geen harde maatregelen tegen deelnemers aan de huurreduktieaktie zullen worden genomen. Ook de Federatie van Amsterdamse woningbouwverenigingen heeft zich in deze geest uitgelaten. Stort een kwart van uw huur op een notarisrekening.
-3-74/12 Amsterdam maart 1974. Geachte Buurtbewoner,
(1) Namens het Comité Slotermeer en omgeving tegen de Huurharmonisatie.
(2) dubbelz., folio, elite, st.pen
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) GA /
Het ligt in de bedoeling per 1 april een nieuwe huurverhoging van 7% door te voeren. Hiervan is 1% in het kader van de huurharmonisatie. Afgelopen jaren was er veel verzet tegen de huurharmonisatie. Het inschakelen door de woningbouwverenigingen van de Huur- en Advies Commissie om een bindendverklaring voor de nieuwe huur van het Ministerie te krijgen had als eerste resultaat dat gebreken in vele woningen opgeheven moesten worden.
Prijsstijgingen hebben de koopkracht sterk verlaagd. Geen huurverhoging maar huurstop. Staatssecretaris Schaeffer heeft zijn belofte, gedaan tijdens een protestbijeenkomst in Slotermeer, om als de PvdA regeringspartij werd, de huurharmonisatie in te trekken, niet gehouden. De regering moet de Machtigingswet gebruiken voor het intrekken van de huurverhoging. 18 Maart openbare huurdersbijeenkomst in Marcantie.
Strookje om op te sturen aan leden van de Tweede Kamer om de huurverhoging in te trekken.
-3-74/13 WEIGER ... WEIGER DE HUURVERHOGING STRIJD VOOR BEHOUD VAN EEN LEEFBARE DAPPERBUURT MET BETAALBARE HUREN
(1) (de Sterke Arm)
(2) dubbelz., A4, pica, st.pen
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) GA SA / SA 040/001.4.01
De Dapperbuurt zal vernieuwd en opgeknapt moeten worden. Dit betekent niet dat de huisbazen niets meer aan het onderhoud hoeven te doen en nog minder dat ze de moed durven te hebben om nog jaarlijkse huurverhogingen uit te schrijven. Bouw- en Woningtoezicht heeft in het kader van een doelbewust verkrottingsbeleid nagelaten de huisbazen tot onderhoud te dwingen. Wonen is geen gunst, maar een recht. Weiger de huurverhoging.
Overzicht van mogelijkheden van weigering van huurverhoging en andere met wonen samenhangende zaken.
-3-74/16 DAPPERBUURTLIED.
(1) anoniem (uitgegeven door de Sterke Arm)
(2) A4, pica
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) kopie op UB en GA / UB 17.1
(5) Tekst: Erik Lange. Tekst in: Dappernieuws 66
Tekst van het Dapperbuurtlied. Oude wijken staan te scheuren, voor vernieuwing is geen geld. De regenten blijven zeuren, de stad dreunt van sloop-geweld. 't Is de schuld van het kapitaal.
-3-74/17 AKTIE BODENCENTRUM HEEFT SUCCES! HUUR fl. 30.- OMLAAG ...
(1) De bewonersgroepen van de PieterNieuwlandstraat, Von Zesenstraat, Commelinstraat, Commelinstraat en Wagenaarstraat -- De SterkeArm.
(2) folio, groen of blauw papier, pica, st.pen
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) GA SA / SA 040/002.2.01
Nog vorige week liet onderminister Jan Schaefer van Volkshuisvesting bij huuronderhandelingen met de gemeente weten dat hij gedaan had wat hij kon en dat hij het bereikte resultaat redelijk vond. De buurt vond dat niet. De buurtbewoners, die bij het overleg waren, stapten op en bezetten 's avonds de modelwoning van het Bodencentrum. Honderden buurtbewoners en 40 aktiegroepen verklaarden zich solidair. De politieke partijen schrokken hier vlak voor de verkiezingen wel even van. Op voorstel van de PvdA zal nu geld uit het gemeentelijk fonds woningonttrekking gebruikt worden om de servicekosten te betalen voor mensen met een inkomen onder de 16.000. Dat scheelt fl. 30 per maand. Maar voor mensen met inkomens tussen fl. 16- en 19000 is er nog geen verbetering. Dus moeten we door gaan met de aktie.
-3-74/20a pamflet over de pensionaksies in de dapperbuurt, ...
(1) buitenlands arbeiders kollektief
(2) dubbelz., A4, cubic elite; achterkant: el.stencil
(3) Mhg-gastar Wonen
(4) UB /
(5) Nederlandse en Arabiese tekst
In maart kregen 3 pensions een bevel tot ontruiming omdat ze te slecht waren. De marokkaanse bewoners stelden met het BAK aan de gemeente de eis: herhuisvesting van alle bewoners voordat het pension dicht gaat. Volgt een overzicht van de daarop volgende aktie (w.o.bezetting van het pension). De aksie is geslaagd dankzij het gezamenlijke verzet van de bewoners en het BAK en de steun van de buurtbewoners. Om te voorkomen dat opnieuw buitenlanders de dupe worden van sluitingen heeft het BAK in een gesprek met de gemeente een aantal eisen op tafel gelegd. De burgemeester heeft zich in prinsipe eens verklaard met de eisen. Duidelijke toezeggingen zijn er echter niet gedaan. Als u bericht krijgt dat een pension gesloten moet worden, neem dan kontakt op met het BAK. Verzet tegen het wanbeleid van de gemeente heeft alleen sukses door gezamenlijke aksie van buitenlanders en Nederlanders.
-3-74/20b
(1) buitenlands arbeiders kollektief
(2) dubbelz., A4, voorkant: cubic elite; achterkant: el.stencil, pica
(3) Mhg-gastar Wonen
(4) UB /
(5) Nederlandse en Turkse tekst
1: Dito als /20a.
2: Vertaling van voorkant.
-3-74/21 Aan de huurders van makelaar Aten. Naar aanleiding van ...
(1) Bond van Huurders en Woningzoekenden in de Transvaalbuurt
(3) Ams-Oost Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
1: N.a.v.de klachtenlijsten heeft de BHW vorige week een vergadering georganiseerd voor alle huurders van makelaar Aten. De voornaamste klachten zijn: lekkende daken, het schilderwerk aan de buitenkant, vochtige en gescheurde muren en de trapportalen. Besloten is de huisbaas, makelaar en aannemer uit te nodigen voor een vergadering met alle huurders op 9 april in de Buurtkeet. Dan kunnen de klachten naar voren worden gebracht en wordt voorkomen dat ze zich achter elkaar verschuilen. Als de besprekingen op niets uitlopen kunnen we overgaan tot gedeeltelijke huurinhouding. Ten overvloede raden we onze medehuurders aan de huurverhoging te weigeren.
2: Tekst van de uitnodiging aan huisbaas, makelaar en aannemer.
-3-74/28 STOP DE HUURVERHOGING
(1) 1: Werkgroep Huuradviezen
2: De Werkgroep Huuradviezen v/h Postjes-buurtkomité en de Werkgroep Hoofddorppleinbuurt .
(2) dubbelz., A4, groen papier, elite, st.pen
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Huurdersverenigingen
1: 11 Maart in buurthuis De Tulp grote protestbijeenkomst tegen huurverhoging en huurharmonisatie. Leden van gemeenteraad en 2e kamer zullen het woord voeren. Gelegenheid tot vragen stellen.
2: Minister Udink van het vorige kabinet vond 6% verhoging niet genoeg en voerde de wet huurharmonisatie in. Bedoeld om de huren van woningen gebouwd vóór 1968 meer in overeenstemming te brengen met woningen, welke de laatste 5 jaar met subsidie zijn gebouwd. Deze vergelijking gaat mank. U kunt altijd voor huuradviezen terecht in De Tulp. Tevens huurdersbijeenkomst op 18 maart in buurthuis de Meerpaal.
-3-74/39 @"WIJ WILLEN WONEN" wij willen wonen al een hele tijd
(1) vormingswerk jonge volwassenen carmel Wij Willen Wonen van VJV-Carmel
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica, tekeningen
(3) Wonen
(4) kopie op UB / UB 96.1
(5) Tekst: aktiegroep Wij Willen Wonen van VJV-Carmel
Tekst van het lied Wij willen wonen, waarin gepleit wordt voor woonrecht met 18 jaar, prettig en betaalbaar wonen.
-3-74/41 HUURSTOP Als gevolg van de enorme prsstgingen ...
(1) De federatie van Huurdersverenigingen (van gemeente-woningen te Amsterdam, fp)
(2) 22,9x31,1cm, off-set
(3) Wonen-hv
(4) GA / GA arch.CWS
(5) Eerste concept (aanwezig op GA) afgekeurd door HV Olympia, Nieuwendam en Tuindorp Oostzaan. Dit i.v.m.zinssneden als: Ultra rechtse figuren uit de V.V.D.en D.S.70 pogen enz. Oplage 10.000 ex.
De machtigingswet is gebruikt om de lonen aan banden te leggen en niet de prijzen en de huren. De grote bedrijven maken ongekend hoge winsten. De huren van gemeentewoningen stijgen in het algemeen met 6%. Elke huurverhoging dient, in verband met de stijgende kosten van levensonderhoud, onverantwoord genoemd te worden. Wij houden een petitie aan de regering.
-3-74/42 VRIJDAG 15 MAART onderhandelen wethouder kuypers en staatssekretaris schaeffer over de huren van de nieuwbouw op het bodencentrum.
(1) De Bewonersgroepen N.O.hoek en Pieter Nieuwland straat.
(2) A4, oranje papier, el.stencil, pica
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) SA / SA 040/001.4.01
15 Maart onderhandelen wethouder Kuypers en staatssekretaris Schaeffer over de huren van de nieuwbouw op het Bodencentrum. Schaeffer weigert op een openbare vergadering in de buurt te komen. Hij wil alleen onderhandelen in een besloten vergadering met vertegenwoordigers uit de buurt. Wij eisen: praten met vertegenwoordigers waarbij de andere buurtbewoners aanwezig kunnen zijn. Kom naar het stadhuis of naar De Werf. Na de onderhandelingen vergaderingen we in De Werf over de resultaten en te ondernemen stappen. Steun onze strijd voor betaalbare nieuwbouwhuren.
-3-74/43 datum; ... aan makelaar/huiseigenaar; ...
(1) (De Sterke Arm)
(2) A4, pica
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) SA / SA 040/001.4.01
Formulier om huurverhoging te weigeren. Verdere inlichtingen op het spreekuur van De Sterke Arm.
-3-74/44 datum................ Aan(makelaar/huiseigenaar)
(1) anoniem (uitgegeven door De Sterke Arm)
(2) A4, pica
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) SA / SA 040/001.4.01
Formulier om huurverhoging te weigeren.
1-3-74/1 ASVA ... Beste bewoners In jan. is de DSH bezet.
(1) ASVA
(2) A4
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
In januari is de DSH één dag bezet. Klein kwam met de toezegging dat ook studenten een oliesubsidie van fl. 7,50 zouden krijgen. Dat is de helft van het bedrag dat in de volkshuisvesting gegeven wordt en bovendien alleen voor 'oliekamers'. De boykot van de huurverhoging ging dan ook rustig door. Inmiddels kwam Klein met een konsessie: net als in de volkswoningbouw mogen de kale huren van studentenkamers niet meer dan 7% stijgen. Dat is in elk geval minder dan vorige jaren, tenminste als je inkomen met meer dan 7% stijgt. We moeten nog maar eens goed bekijken of die 7% akseptabel is. We kunnen ons spiegelen aan de huurstopaktie die rond 1 april in de wijken gevoerd zal worden. Stuur je demonstratieve aanvraag aan het universitaire noodfonds aan de ASVA.
10 Jongerenorganisaties zijn rond de tafel gaan zitten om over jongerenhuisvesting te praten.
Veel mensen hebben deurwaardersbrieven gekregen. Neem bij moeilijkheden kontakt op met de ASVA. Organiseer bewonersvergaderingen.
2 Maart landelijke LOG-HBO-demonstratie vanaf het Beursplein: volledige intrekking fl. 1000-wet, optrekken HBO-beurzen, betaalbare huren voor alle jongeren.
1-3-74/3a ASVA MANIFEST Universiteit in aktie
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, Bruxelles, achterkant: st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) ASVA Manifest
1: Met de komst van de nieuwe regering kwam de kans op volledige intrekking van de fl. 1000wet terug. Er ligt een halfslachtig kompromis met een navorderingsartikel. Strijd voor volledige intrekking is strijd voor gratis onderwijs. We moeten doorgaan met onze akties. De Poort is deze week aktiecentrum. Maandag en dinsdag aktievergaderingen. Oproep woensdag te staken. 2 Maart landelijke demonstratie.
2: 2 Maart Beursplein LOG-HBO demonstratie: intrekking fl. 1000-wet, optrekking hbo-beurzen, fl. 600 prijskompensatie, meer en hogere beurzen, betaalbare huren voor alle jongeren.
1-3-74/3b
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, Bruxelles; achterkant: st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG / ISG stzmap Landelijk Overleg Grondraden
(6) ASVA Manifest
1: Dito als voorkant /3a.
2: Vrijwel zelfde tekst als achterkant van /3a. Toegevoegd de eis: intrekking huurverhogingen.
2-3-74/2 2 maart 1974 Beste buren, Vandaag is het hoekhuis op de Lastageweg gekraakt.
(1) un nieuwe buren
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB / UB 11.2
Vandaag is het hoekhuis op de Lastageweg gekraakt. Wat schieten we daar nou mee op, zult u zeggen. Er zijn al kraakpanden afgebrand of worden verwaarloosd. Des te eerder staan B en W hier op de stoep om de hele buurt plat te gooien. Dat is iets wat we willen voorkomen! Door de woonpolitiek worden we gedwongen een groot deel van ons leven op grotere en goede woonruimtes te wachten. Dat willen we niet. We zijn een groep, die gezamenlijk allerlei problemen wil aanpakken. We willen een gemeenschappelijke ruimte en keuken met daarnaast voor ieder een eigen kamer. We kraakten op de Lastageweg omdat wij het schandalig vinden dat goede huizen opgeofferd worden aan de metro, die onnodig is als je het autoverkeer anders aanpakt. Wij zijn tegen een stadspolitiek die de mensen aan de rand van de stad in flats opstapelt. We willen op die plek wonen, waar nog echt geleefd kan worden.
7-3-74/2 SEKRETARIAAT IVO WINNUBST ...
(1) (Landelke studentenvereniging kunstonderws afdeling Rietveld)
(2) 21,5x35cm, fotokopie
(3) Wonen-kra
(4) kopie op UB /
Pamflet gericht aan de burgemeester. Protest tegen de ontruiming van de panden Keizersgracht 530-532. Er heerst enorme woningnood onder hbo-studenten. Het is begrijpelijk dat mensen in deze bedroevende omstandigheden lege panden kraken, die door britse ondernemers gebruikt worden om te spekuleren ten koste van woningzoekenden. Als hier geen verandering in komt zullen de hbo-studenten genoodzaakt zijn soortgelijke akties op touw te zetten.
11-3-74/5 BHW BUURTKRANT BULLETIN BHW EENDRACHT MAAKT MACHT.
(1) BHW
(3) Ams-Oost Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan en tekst in: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
1: Een delegatie is bij Rabbi geweest met de klachtenlijsten. Er kwamen meteen toezeggingen los. Voorlopig bleef het hierbij. Na dreiging met het inhouden van de huur kwam de loodgieter met drie dakpannen en een stuk lood. Dat hoeft voor ons niet. Reparatie, maar dan wel goed! 18 Maart vergadering van alle bewoners van Rabbi in de Buurtkeet. Ook makelaar Rabbi en huisbaas Agsteribbe zijn uitgenodigd. We peinzen er niet over de huurverhoging van 1 april te betalen.
2: Tekst van de brief aan huisbaas Agsteribbe. Makelaar Rabbi heeft vijf jaar niks meer gedaan aan het onderhoud. Bewoners die hun klachten rapporteerden werden onbeschoft behandeld of afgescheept. Er zijn lekkages, levensgevaarlijke elektriese leidingen, verrotte trapportalen, enz. Wij nemen dit niet langer. Rabbi zei dat hij voor fl. 10.000 aan kwitanties voor onderhoud had over 1973. Dat onderhoud zal dan wel ergens anders hebben plaatsgehad, maar niet in de Christiaan de Wetstraat. U kunt akties verwachten als aan deze toestand niet een einde komt. Daarom verwachten wij u 18 maart in de Buurtkeet.
11-3-74/6 Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt" ... Aan de bewoners van de verbeterde woningen van Patrimonium in de Oostzaanstraat, Hembrugstraat Zaanstraat.
(1) Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt"
(2) 2v 3p, A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) GA / GA arch.CWS
Patrimonium verhoogt de huren van de gereedgekomen verbeterde woningen eenzijdig met 7%. Wij worden voor voldongen feiten gesteld. In de gemeenteraad is een spoed-debat geëist over de komende huurverhoging. De meeste woningen hebben gebreken en de afwerking is matig. Redenen om deze verhoging te weigeren. De woningen zijn sinds 1973 met 125% verhoogd vanwege woningverbetering. Men hanteert de machtigingswet om de lonen te drukken. Wij dreigen van alle kanten gepakt te worden. Oproep de huurverhoging van 1 april te weigeren. De staatssekretaris van Volkshuisvesting heeft onder druk van de huurakties de huren van Patrimonium verlaagd. Patrimonium heeft de verlaging nog niet doorgevoerd. 14 Maart protestvergadering bij het C.W.S. Vul het klachtenformulier in.
11-3-74/7 PARTIJ VAN DE ARBEID DE HUURVERHOGING IS NIET VERPLICHT
(1) 1: Partij van de Arbeid
2: (uitgegeven door PvdA afd.Kostverloren)
(2) dubbelz., A4, wrs.off-set
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan De Waarheid 11-3-74 p.6
1: Wrs.dito als voorkant van 21-3-74/2.
2: Tekst die volgens De Waarheid tegenstrijdig is met de tekst op voorkant.
12-3-74/1 DIEMENAREN EN AMSTERDAMMERS,
(1) Aktiekommitee "Oud Diemen", mede namens de Gezamenlijke Aktiegroepen tegen Leegstand Amsterdam en de Kraakgroep van de A.A.P.
(2) folio, pica
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 004/001.1.01
Het ligt in de bedoeling binnenkort 60 huisjes in Diemen te slopen om plaats te maken voor een rekreatieterreintje voor pleziervaartuigjes. De burgemeester heeft er haast achter gezet. Laten wij haast maken met bezetten om nutteloze sloop te voorkomen. Kraak mee.
13-3-74/1 HUURVERHOGING! De stroom van ...
(1) anoniem (uitgegeven door pastores in de Jordaan)
(2) dubbelz., A4, off-set, 10" Courier en Orator
(3) Ams-C-Jord Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Vele Jordaanbewoners hebben de aanzegging tot huurverhoging in de bus gekregen. Onder het mom van 'geldontwaarding' en 'kostenstijging' worden huurverhogingen van 6 à 7% toegezegd. Dit argument gaat niet op waar woningen onderhoudsgebreken vertonen waar niets aan gedaan wordt of waar bewoners zelf het noodzakelijke onderhoud verrichten. De huurverhoging is niet verplicht. Volgt uiteenzetting over de technische kant van de huurverhoging en eventuele huurharmonisatie. De huurverhoging kan geweigerd worden bij o.a.onderhoudsklachten. Huurverhoging kan geweigerd worden via een aangetekende brief naar de huisbaas. Informatieavonden op 18, 19 en 20 maart in het Wijkcentrum en in De Branding. Tevens gelegenheid uw handtekening te plaatsen voor de aktie Huurstop Nu!
13-3-74/3 de HUURKRANT ... HET LEVEN IS TE DUUR WY BETALEN GEEN HOGERE HUUR
(1) (Huurderscomité v.Wou-Ferd.Bolbuurt)
(2) dubbelz., folio, pica, st.pen, kop: el.stencil, rode inkt
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) GA ISG / ISG stzmap Huurdersverenigingen
(5) Zie ook De Waarheid 1-3-74 p.7
(6) Huurkrant (Van Wou-Ferd.Bol)
Het leven is te duur. Wij eisen dat de huren, die in 1974 met 1% meer stijgen dan vorig jaar, aan banden gelegd worden: een huurstop per 1 april. Leven in een zgn.welvaartsstaat betekent in de eerste plaats goed wonen in ruime, goed onderhouden woningen. De meesten in onze buurt zijn hiervan uitgesloten. Hogere winsten van grote ondernemingen worden o.a.verkregen door huurverhogingen over de ruggen van de werkende mensen. Weiger huurverhoging.
13-3-74/5 HET LEVEN IS TE DUUR WIJ BETALEN GEEN HOGERE HUUR
(1) Huurders-comité v.Wou-Ferd.Bol-buurt
(2) dubbelz., kwarto, elite, st.pen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB / UB 97.1
Met de ongebreidelde prijsstijgingen en de pogingen tot loonstop wordt het levenspeil op grove wijze aangetast. Het ministerie adverteert pagina-groot "De huurprijzen tot eind 1974 aan banden". In de praktijk betekent dat 1% meer huurverhoging. Wij eisen huurstop per 1 april. Eerst meer en betere woningen, een sociaal recht en géén winstobjecten. U hebt het recht de huurverhoging te weigeren. Komt op de huurders-bijeenkomst op 13 maart.
13-3-74/6
(1) (uitgegeven door huurders woningen Algemene Woningbouw Vereniging (Diamantbuurt))
(3) Ams-Zuid Wonen Wonen-hv
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan De Waarheid 13-3-74 p.5
Oproep tegen het betalen van de huurverhoging en voor woningverbetering.
15-3-74/2 Eindelijk, na 2 jaar mogen de buurtbewoners meepraten over de huren op het Bodencentrum.
(1) anoniem (uitgegeven door bewonersgroepen uit de Dapperbuurt en de Sterke Arm)
(2) 2v 3p, A4, pica
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) kopie op UB en GA / UB 17.1
(5) Zie /3
Na 2 jaar mogen de buurtbewoners meepraten over de huren op het Bodencentrum. Niet in de buurt maar op het stadhuis, omdat staatssecretaris Schaefer weigerde naar de Dapperbuurt te komen. Garanties over betaalbaarheid van de huur kwamen niet. Dhr.Schaefer was het eens met de eis van de buurt dat de huren niet hoger dan fl. 150 moesten zijn. De PvdA schrijft in keerpunt'72 dat bewoners met een minimuminkomen niet meer dan 1/10 van hun inkomen aan huur betalen. Vandaag een mooie kans voor Schaefer om dit waar te gaan maken. Over veertien dagen worden de eerste woningen opgeleverd. Nu blijkt dat bewoners van slooppanden 17/22% van hun inkomen aan huur gaan betalen. De huidige subsidieregelingen zijn onvoldoende om de huren op het Bodencentrum betaalbaar te maken.
15-3-74/3 EISEN VOOR VERLAGING HUUR BODENCENTRUM.
(1) anoniem (uitgegeven door bewonersgroepen uit de Dapperbuurt en de Sterke Arm)
(2) A4, elite
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) kopie op UB en GA / UB 17.1
(5) Zie /2
Trek de servicekosten bij de subsidiabele huur, bereken de grondprijs niet door in de huur, pas de subsidieregeling 1974 toe, stel extra subsidie beschikbaar uit de pot 'fonds woningonttrekking', brengt de BTW terug tot 0%, laat het gemeenschapsgebouwtje buiten de huur van de woningen vallen er er moeten garanties komen dat er bij nieuwbouw in open gaten betaalbare huren komen. De progressieve partijen die nu in de regering zitten hebben geroepen dat de laagst betaalden niet meer dan 10-12% van hun inkomen aan huur mogen betalen. Schaefer maakt deel uit van deze regering. Hij zal alle beloftes nu waar moeten maken.
16-3-74/1 ONZE PROTESTWONING
(1) Bewoners Pieter Nieuwlandstraat Wagenaarstraat Commelinstraat Von Zesenstraat en de Sterke Arm
(2) A4, pica, st.pen
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) UB en GA /
Vanmorgen hebben Dapperbuurters zich tijdelijk gevestigd in de model-woning op het Bodencentrum (nu Roomtuintjes, fp) uit protest tegen de huren van deze nieuwbouw. Gister is in het stadhuis onderhandeld tussen wethouder Kuijpers en staatssecretaris Schaefer. De huren blijven rond de fl. 300. Onbetaalbaar! Als de bewoners van de te slopen panden in de buurt willen blijven, moet dat kunnen. Dat is altijd beloofd door de wethouders. Dat betekent dat de nieuwbouw betaalbaar moet wezen. De modelwoning zullen we gebruiken als informatiehuis over de huren en als protest tegen de onbetaalbaarheid.
18-3-74/2 18 maart 1974. HUREN TOCH NOG OMLAAG??
(1) bewoners protestwoning Bodencentrum
bewoners Pieter Nieuwlandstraat
bewoners Wagenaarstraat
bewoners Commelinstraat
bewoners Von Zesenstraat
De Sterke Arm.
(2) dubbelz., folio, blauw papier, pica
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) GA SA / SA 040/001.4.01
Uit protest tegen veel te hoge huren werd zaterdag demonstratief een woning op het Bodencentrum bezet. Honderden mensen bezochten de protestwoning. Besloten is met de aktie door te gaan totdat de huuronderhandelingen hervat zouden worden.
Maandag trokken bewoners naar het stadhuis, naar de openbare kommissievergadering van Volkshuisvesting. Alle kommissieleden steunden een motie vóór het rechttrekken van het falende huurbeleid.
De onderhandelingen zijn hervat omdat buurtbewoners eensgezind aktie voeren. De bezetting gaat door.
18-3-74/3 AAN ALLE MENSEN DIE OP HET BODENCENTRUM WERKEN.
(1) Bewoners uit de Pieter Nieuwlandstraat, de Wagenaarstraat, de Von Zesenstraat, de Commelinstraat en de Sterke Arm.
(2) A4, elite
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) kopie op UB en GA / UB 17.1
Zaterdag hebben Dapperbuurters zich tijdelijk in de model-woning op het Bodencentrum gevestigd, uit protest tegen de onbetaalbare huren van de nieuwbouw. Vrijdag is in het stadhuis onderhandeld tussen wethouder Kuijpers en staatssekretaris Schaefer. Het liep op niks uit, dat stond al vast. De bewoners van te slopen panden moeten in de buurt kunnen blijven. Dat is altijd beloofd door de wethouders. Dat betekent dat de nieuwbouw betaalbaar moet zijn. Vanmorgen is de woning naast de modelwoning bezet. Wij blijven tot de onderhandelingen over de huurhoogte hervat zijn en tot we de toewijzingslijst voor de nieuwbouw hebben kunnen kontroleren.
21-3-74/2 PARTIJ VAN DE ARBEID DE HUURVERHOGING IS NIET VERPLICHT
(1) Part van de Arbeid
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-C-Jord Wonen-hv
(4) kopie op UB /
(5) Zie 11-3-74/7 en -4-74/2
1: De huurverhoging is niet verplicht. De huisbaas mag dit jaar niet meer vragen dan 6 of 7%. U kunt de huurverhoging weigeren bij ernstige klachten over het onderhoud. Volgt informatie hoe de huurverhoging te weigeren. Sta op uw rechten, de huisbaas doet het ook.
2: Ook in Uw buurt geeft de Partij van de Arbeid huuradviezen. Volgt adres in de Jordaan.
23-3-74/3 DE GEMEENTE SOLT MET BUURTBEWONERS
(1) bewoners Gerard Doustraat 96
Werkgroep Buitenlandse Arbeiders De Pijp
(2) A4, oranje papier, pica, st.pen
(3) Ams-Z-Pijp Mhg-gastar Wonen
(4) UB / UB 19.1
7 Maart kregen de bewoners van 3 pensions, waar buitenlandse arbeiders wonen, het bericht dat deze op 16 maart gesloten zouden worden. De gemeente is van plan alle pensions die slecht en brandgevaarlijk zijn, te ontruimen. Een goede zaak, want de meeste pensions zijn mensonwaardig, er wordt grof geld aan verdiend, maar voor de mensen moet er wel vervangende woonruimte komen! Het pension Gerard Doustraat 96 moet nu 24 maart ontruimd worden. Wethouder Kuijpers weigert een onderhoud. De bewoners weten niet waar ze heen moeten. Zodra U merkt dat er iets gebeurt in het pension kom dan de straat op en laat merken dat u het er niet mee eens bent. Zet Uw handtekening op de protestlijst.
25-3-74/2 Buurtbewoners, Bij u allen,bewoners van een huurwoning in Slotervaart en Overtoomseveld ...
(1) Het huurcomité Slotervaart/Overtoomseveld.
(2) dubbelz., A4, off-set, o.a.elite
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) GA /
Per 1 april wordt de huur, meestal met 7%, verhoogd. Dit tijdens een duurtegolf. Rechtvaardiger is een huurstop. Huurverhoging werkt inflatie in de hand. De wet op de huurharmonisatie moet worden ingetrokken. Teken de petitie. 25 Maart buurtvergadering tegen de huur- en stookkostenverhoging, Buurtcentrum 'het Anker', Jacques Veltmanstraat. Sprekers van PvdA, CPN en de Bijlmeraktie.
-4?-74/2 PARTIJ VAN DE ARBEID DE HUURVERHOGING IS NIET VERPLICHT
(1) Part van de Arbeid
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-Oost Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
1: Zelfde tekst als 21-3-74/2.
2: In de Oosterpark-, de Transvaal-, de Dapperbuurt en de binnenstad geven de Partij van de Arbeid en de Politieke Partij Radicalen advies en informatie over de niet verplichte huurverhoging en alle andere huurzaken.
-4-74/4 CPN AFD - KINKERBUURT Buurtgenoten,
(1) CPN Afd - Kinkerbuurt
(2) folio, rode en zwarte inkt, elite, st.pen
(3) Ams-W-Kin Verkiez Wonen
(4) GA /
De stadsvernieuwing moet snel aangepakt worden. De miljarden die er voor nodig zijn kan Minister Gruyters niet boven tafel krijgen. Het progressief akkoord houdt voor de Kinkerbuurt dan ook valse beloften in.
De CPN eist het terugschroeven van de bewapeningsuitgaven ten gunste van betaalbare nieuwbouw. Tegen huur- en prijsverhogingen. Stemt CPN.
-4-74/5 WAARSCHUWING de omstandigheden in de nieuwmarktbuurt ...
(1) anoniem
(2) A4, off-set
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Zie /6 en /30
De omstandigheden in de Nieuwmarktbuurt laten het niet toe dat hier lukraak gekraakt wordt. Beslissingen over al dan niet kraken worden gemeenschappelijk genomen! Probeer je niet aan deze onderlinge afspraken te onttrekken! Gebeurt dit toch, dan zijn wij genoodzaakt hier tegen op te treden, want er zijn problemen in deze buurt die door buitenstaanders niet overzien kunnen worden.
-4-74/6a WARNING the circumstances in the Nieuwmarkt neighbourhood ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB / UB 11.3
(5) Engelse tekst. Voor- en achterkant identiek
1: Vertaling van /5.
2: Dito als voorkant.
-4-74/6b
(1) anoniem
(2) A4, off-set
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Engelse tekst
Dito als /6a.
-4-74/7 BHW BUURTKRANT BULLETIN BHW DE AKTIE IS VERSTERKT ! !
(1) De Bond van Huurders en Woningzoekenden Transvaal
(3) Ams-Oost Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan en tekst in: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
1: Op de vergadering voor Rabbi-bewoners trokken alle 17 aanwezigen van leer tegen de makelaar en zijn aannemer. Het werd duidelijk, dat met het beetje geld, dat voor het onderhoud was uitgetrokken, ook nog geknoeid is. Met Rabbi is afgesproken, dat hij alles binnen vier weken goed opknapt. Op 23 april komen we weer bij elkaar om te kijken of het goed gedaan is. Betaal geen huurverhoging: onze huizen beantwoorden niet aan de huidige levensbehoeften; deze huizen zijn in de loop der jaren allang afbetaald.
2: Wanneer we willen dat de klachten worden opgeknapt moeten we allemaal vrijdag naar de vergadering in de buurtkeet komen. Maken we niet met z'n allen een vuist, dan zijn we machteloos. Drie jaar verwaarloost Rabbi woningen. Pas na een aktie begint Rabbi met vertraging met opknappen: slechts bij 3 bewoners waren alle klachten verholpen. Via trucs tracht hij het verzet van de bewoners teniet te doen. Vrijdag in de buurtkeet vergadering over verdere akties.
-4-74/8 ALS JE VOOR JE RECHT OPKOMT KUN JE REKENEN OP EEN ONBESCHOFTE BEHANDELING
(1) (Bond van Huurders en Woningzoekenden in de Transvaalbuurt)
(3) Ams-Oost Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan en tekst in: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
1: Hoewel we een uitnodiging gestuurd hebben voor de vergadering met huurders over klachten aan makelaar Aten en de huisbaas hebben ze niet gereageerd. We hebben daarom besloten per 1 mei de gehele huur in te houden en de huisbaas, makelaar en aannemer worden weer uitgenodigd voor een vergadering op 7 mei. We zullen deze aktie doorzetten totdat bij iedereen de klachten verholpen zijn.
2: Tekst van een brief van makelaar Aten aan de huurders van een zestal panden in de Danie Theronstraat: de eigenaren van deze panden hebben slechts weinig van hun saldo opgenomen of op het onderhoud zelfs toegelegd. U kunt dan moeilijk spreken van een eigenaar die zijn bezit uitbuit. Voor fl. 100 huur kunt U geen flat verwachten waar stadgenoten in de Bijlmer fl. 400 voor betalen. Zelfs de woningbouwverenigingen, die subsidies krijgen, kunnen niet meer het nodige doen. In maart is aan de loodgieter opdracht gegeven het dak te repareren, maar heeft nog geen gelegenheid gehad het werk uit te voeren.
-4-74/30 WARNUNG die Umstände im Nieuwmarktgebiet ...
(1) anoniem
(2) A4, off-set
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Duitse tekst
Vertaling van /5.
-4-74/32 laatste nieuws 29 april ... MANIFESTATIE JONGERENHUISVESTING
(1) ASVA, SRVU.
HBO-kontaktgroep A'DAM,HTS-unie,VAS,HTSwildzanglaan
ANJV,NVVjc
SIKH,VJV,SFB, e.a. (uitgegeven door ASVA, fp)
(2) A4, pica, st.pen
(3) Wonen
(4) UB / UB 96.1
29 April Marcanti manifestatie jongerenhuisvesting: woonrecht vanaf 18 jaar, geen jongerenwoonbunkers, betaalbare huren.
-4?-74/34 BELANGRIJK ... VOOR BUURTBEWONERS ZEEHELDENBUURT
(1) Aktiecomité Zeeheldenbuurt.
(2) folio
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) GA / GA arch.CWS
Na twee moties van ons heeft de Gemeenteraad zich uitgesproken voor een financiële regeling voor de Zeeheldenbuurt zoals die ook voor de renovatie van de Spaarndammerbuurt geldt. B&W hebben hierover een brief geschreven aan het Ministerie voor Volkshuisvesting. Wij willen een gesprek met het Ministerie en houden een handtekeningenaktie om te laten zien dat onze eisen door de gehele buurt worden ondersteund.
2-4-74/1 n.a.v.herhaaldelk gerezen conflikten ...
(1) anoniem (uitgegeven door de bewonersvergadering Nieuwmarkt)
(2) A4, blauwe inkt, st.pen, tekening
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
N.a.v.herhaaldelijk gerezen conflicten bij de verdeling van woonruimten is op de bewonersvergadering besloten een groep samen te stellen voor de verdeling van woon- en/of bedrijfsruimten. Deze groep heeft mandaat gekregen deze ruimten in overleg met de gegadigden te verdelen onder de meest urgente gegadigden. De aanleiding tot het verspreiden van deze tekst zijn de problemen, omtrent verdeling en gebruik van de bedrijfsruimten Rechtboomssloot 26 ev., waarbij gebleken is, dat niet iedereen van deze vorm van gemeenschappelijke aanpak op de hoogte is.
3-4-74/2 WILT U IN DE TANG GENOMEN WORDEN?? Van vier kanten ...
(1) (martin jansen)
(2) dubbelz., kwarto, off-set, Advocate
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
De buurt (omgeving Den Texstraat) wordt door o.a.Heineken bedreigd. Bedrijven willen goede huizen slopen voor kantoren en een parkeergarage. In het voorontwerp structuurnota stelt de gemeente dat er in deze buurt niet meer woonruimte onttrokken mag worden voor bedrijfsruimte. Pas over drie maanden kan deze nota aangenomen worden. Dan is het te laat. Gemeenteraadsleden moeten stappen ondernemen. 3 April buurtvergadering in het CICSA-gebouw om wethouder Lammers te steunen.
Krantenknipsels over sloopplannen en akties van buurtbewoners.
3-4-74/3 Amsterdam, 3 april l974. AAN: ...
(1) (bewoners van het gebied tussen de Weteringschans en de Nikolaas Witzenkade)
(2) dubbelz., kwarto, off-set
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
Op 3 april is door bewoners van het gebied tussen Weteringschans en Nikolaas Witzenkade de volgende motie aan B en W en de gemeenteraad gericht. De woonfunktie en het sociale klimaat van de buurt worden bedreigd door verkrotting en woningonttrekking. Het voorbereidingsbesluit tot een bestemmingsplan moet snel genomen worden, zodat het woonbestand gehandhaafd kan blijven. Inspraak van buurtbewoners moet gegarandeerd worden. Wanneer de eisen niet worden ingewillige zullen hardere akties ondernomen worden. Ga mee op 10 april deze motie aanbieden bij het stadhuis.
3-4-74/4 3 APRIL BUURTVERGADERING
(1) anoniem (uitgegeven door Aktiegroep Den Texstraat)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
(5) Zie /3
3 April buurtvergadering. Ook Lammers komt! Behoud woonruimte, stop kantoorbouw.
4-4-74/4 HUURVERLAGING een aktievoorstel
(1) bewonerskomité Rustenburgerdwarsstraat
(2) dubbelz., A4, cubic elite, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB /
Velen twijfelen aan de effektiviteit van de huur-inkomensaktie van de Asva. Als je nl.aan de door de DSH gestelde huurachterstand komt kun je -om een bezoek van de deurwaarder te voorkomen- stoppen met boycotten of helemaal opnieuw beginnen. Krijg je hierdoor voor elkaar dat de huur verlaagd wordt? Voorstel om een eind te maken aan deze frustrerende toestand: berekend wordt het aandeel van de kale huur van het maandinkomen dat gemiddeld in de flat betaald wordt. Is dit gemiddelde percentage hoger dan 16 (= de door het ministerie gestelde norm), dan roepen de bewoners op tot een huurstaking. Iedereen zorgt dan een maand huurschuld te hebben. Bij een 'zachte vorm' dreigen we in mei voor september met een totale huurstaking, bij de 'harde vorm' laten we het in juni tot een totale huurstaking komen. Het komité adviseert de zachte vorm. Degenen die regeringsverantwoordelijkheid dragen dienen er voor te zorgen dat het in Keerpunt gestelde werkelijkheid wordt: lagerbetaalden mogen niet meer dan 10% van hun inkomen aan huur kwijt zijn!
4-4-74/6 UITSLAG VAN DE BUURTVERGADERING.
(1) (het aktiecomité (Den Texstraat, fp)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
Op de buurtvergadering van 3 april waren 200 mensen. Heineken, de wethouders en de rechtse politieke partijen en PvdA ontbraken.
Er moet een eind komen aan de onzekerheid over de bestemming van onze buurt. Dit is een woongebied. Niet wij, maar de kantoorgiganten moeten naar de rand van de stad. Wij willen zekerheid: een bestemmingsplan. 10 April gaan wij de aangenomen motie demonstratief aanbieden aan de gemeenteraad.
5-4-74/1 HUREN OMLAAG De tegenstanders ...
(1) (Bewonerscomité Huurverlaging Blmermeer)
(2) dubbelz., A4, oranje papier, off-set
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) GA /
De tegenstanders ondernemen pogingen onze huur-reduktie-aktie te ondermijnen. Er worden geruchten verspreid over processen. We moeten blijven strijden voor onze eis: betaalbare huren in de Bijlmermeer! Meer dan 2.000 mensen maakten een kwart van hun huur minder over aan de woningbouwvereniging. 5 April demonstratieve bewonersvergadering in het Bijlmerhuis.
7-4-74/1 HUREN OMLAAG Bulletin ... BEWONERSVERGADERING ...
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Blmermeer
(2) 21,2x30,3cm, rose papier, diepdruk
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
De bewonersvergadering van 5 april heeft besloten de huurreduktie-aktie op te schorten en de aktie voor drastische huurverlaging van alle Bijlmerwoningen met nieuwe vormen voort te zetten. De aktie heeft verlichting gebracht in de verhouding huur/inkomen voor grote groepen van de Bijlmerbevolking. Na verschillende eerdere maatregelen heeft minister Gruyters besloten per 1 april de subsidieregeling verder te verruimen.
Als gevolg van dreigende tegenmaatregelen wenste een niet te verwaarlozen aantal gezinnen de risico's van deelname aan de huur-reduktie-aktie niet meer te lopen en zij besloten van verdere deelname af te zien. De kracht van de huuraktie mocht niet op het spel gezet worden door een aktievorm voort te zetten als grote groepen gezinnen deze vorm niet meer steunen. Bovendien leidde de aktie tot een polarisatie waardoor vroegere medestanders zich van onze strijd hebben afgewend.
9-4-74/1 WIJKCENTRUM VONDELPARK- EN CONCERTGEBOUWBUURT ... OPENBARE VERGADERING IN DE COLLEGEZAAL ...
(1) Wkcentrum vondelpark- en Concertgebouwbuurt
(2) 21,4x30,4cm, krantenpapier, off-set, blauwe inkt, o.a.Polygo Elite
(3) Ams-Z-VPC Wonen
(4) GA /
(5) Druk: SSP
17 April vergadering in de VU in de Lairessestraat. Het wonen in onze buurt wordt bedreigd. Steeds meer panden worden aan hun woonbestemming onttrokken en verbouwd tot kantoren en hotels. Hierdoor neemt de verkeersdruk op de buurt toe. Tussen Banstraat en Jacob Obrechtstraat wil men op de plaats van de speelplaats en de kerk kantoorgebouwen bouwen. De snel voortschrijdende onttrekking van woonruimte dreigt het evenwicht tussen wonen en werken in de buurt te verstoren. Aan de gemeenteraad is gevraagd een voorbereidingsbesluit voor een bestemmingsplan te maken, waarin de woonfunktie wordt beschermd. Wethouder Han Lammers spreekt op de openbare vergadering.
11-4-74/1 HUUR-REDUKTIE-AKTIE OPSCHORTEN
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) A4, blauw papier, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
De bewonersvergadering van 5 april heeft besloten de huurreduktie-aktie op te schorten. De aktie voor huurverlaging wordt met andere middelen voortgezet. Bezoekt de vergadering op 19 april in Kikkenstein. De oplossing van het probleem van de hoge huren is een drastische huurverlaging.
16-4-74/1 OPROEP WOENSDAGAVOND 17 APRIL
(1) anoniem (uitgegeven door Aktiegroep Den Texstraat)
(2) ½ vel, elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
17 April vergadering. We gaan praten over de huidige stand van zaken en wat er verder gedaan moet worden. Sturen we een brief naar de ondernemingsraad van Heineken en wat moet daar instaan? Komt, alleen door gezamelijk aktie te voeren kunnen wij ons doel bereiken.
23-4-74/1 Grote DEMONSTRATIE Jongerenhuisvesting!
(1) A.N.J.V. A.S.V.A. H.B.O.-kontaktgroep N.V.V.-jongerenkontakt S.I.K.H. S.R.V.U. V.A.S. V.J.V. de Carmel F.J.G. Jongerencommissie G.A.K.en S.F.B.
(2) dubbelz., A4, off-set, foto
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Zie ook GA Aff 4943 (A/002411)
Grote demonstratie jongerenhuisvesting 29 april in gebouw Marcanti. De huisvestingssituatie is beroerd. Jongeren worden geacht bij hun ouders te wonen. Als je getrouwd bent krijg je pas na drie jaar een woning. Nieuwbouw is voor jonggehuwden onbetaalbaar. De kamers die er zijn -voor studenten- zijn alleen voor studenten al niet voldoende en zijn gebouwd alsof het pakhuizen waren. Wij stellen hier tegenover: woonrecht vanaf 18 jaar, betaalbare huren, meer woningen ook voor ons en geen jongerenwoonbunkers.
Op 29 april houdt de gemeenteraadskommissie voor volkshuisvesting een openbare hoorzitting over deze problematiek. Wij willen wonen. Kamer over? Verhuur 'm aan een werkende jongere!
24-4-74/5 OPROEP. Woensdagmiddag 24 april ...
(1) anoniem (uitgegeven door Aktiegroep Den Texstraat)
(2) 14,8x10,4cm, off-set
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
Woensdag 24 april wordt de motie, aangenomen tijdens de buurtvergadering van 3 april jl., in de gemeenteraad behandeld. Dit moet via de publieke tribune demonstratief begeleid worden. Gaat U mee?
27?-4-74/5 STOP WANBELEID! HOLLENKaMP EEN KaNTOOR!
(1) A!A!P.
(2) A4, pica, st.pen
(3) Ams-C-rest Wonen Wonen-kra
(4) UB GA /
De Lammerskliek van Publieke Werken heeft alweer een Engelse speculant ("belegger") toestemming gegeven een kantoorpand te bouwen. Terwijl veel van die betonnen kolossen leegstaan. Amsterdammers kunnen niet wonen in kantoren, dus dwing de gemeente tot de bouw van betaalbare woningen. Door deze speculatie wordt de grondprijs opgejaagd en wordt het onmogelijk hier woningen te bouwen. Stop sloop van woningen voor de bouw van kantoren.
-5-74/10 de lastige amsterdammer 1 het struktuuronderzoek in de bouw WONINGEN OF WINST
(1) de lastige amsterdammer
(2) dubbelz., A4, off-set, rode en zwarte inkt, tekening
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 060/002.1.01
In 1980 is het afgelopen met de massale produktie van nieuwe huizen. De bouwwereld wil de bouw, grotendeels op kosten van de belastingbetaler, wetenschappelijk doorlichten. De direkteur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid die als uitgangspunt voor dit onderzoek de werkelijke behoefte en niet de belangen van de ondernemers wilde nemen, is een paar maanden geleden de laan uitgestuurd. Wij, als bewoners moeten, nu het de verkeerde richting uit dreigt te gaan, onze eigen belangen gaan verdedigen, anders worden de laagstbetaalden, bouwvakkers en kleine aannemers het slachtoffer. Stuur een briefkaart aan de premier.
-5-74/14 AAN ALLE AMSTERDAMMERS DIE DE VERZIEKING VAN HUN STAD SPUUGZAT ZIJN.
(1) Rooie Arbeiderslst
(2) A4, off-set, zwarte en rode inkt, 10" Courier
(3) Ams-alg Verkiez Wonen
(4) UB ISG / UB 85.4
Amsterdam gaat naar de knoppen! Elke dag zie je meer gaten in de straten vallen. De eigenaren en makelaars lachen in hun vuistje. Zij verpatsen de grond aan het beleggersschorem. De huurders worden op transport gezet naar troosteloze buitenwijken, waar ze voor hun stapelwoning vier- tot zesmaal zoveel huur moeten gaan betalen.
Samkalden en zijn kliek in de gemeenteraad rotzooien maar wat aan. Stem Rooie Arbeiderslijst voor mensen die de vernieling van hun stad door het grootkapitaal spuugzat zijn.
-5-74/29 U WILT TOCH NIET NAAR DE BIJLMER!
(1) Stichting Jordaan onder Dak
(2) 1v 4p, A4, off-set, foto's
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) UB ISG / UB 9.1 ISG stzmap Jordaan
We zien in de buurt voortgaande verkrotting, sloopwerk, maar ook waanzinnig dure herstelwerkzaamheden of nieuwbouw, dus gedwongen vertrek van de Jordaners. Er zijn ook grotere bouwplannen, zoals op het terrein van de vroegere Venco-fabriek. Je schrikt van de huren die deze woningen moeten opbrengen.
Veel huizen zijn belast met aanschrijvingen om de woningen op te knappen. Veel eigenaars hebben daar het geld niet voor. Soms is zo'n aanschrijving zo zwaar dat er ook gesloopt mag worden. Het gevaar bestaat dat speculanten het pand kopen om alleen de grond te bezitten en deze later met grote winst te verkopen. Weer een paar woningen minder met lage huren. De Stichting wil de sloop verhinderen van panden die voor afbraak bestemd zijn. Zij wil panden kopen, opknappen en verhuren aan Jordaners, tegen betaalbare huren. Onlangs is een eerste pand aangekocht. Koop een deelnamebewijs. Elke gulden die u geeft en die wij gebruiken voor aankoop en renovatie van panden wordt door subsidies verdubbeld.
-5-74/51 COM@ITÉ WIJKVERBETERING @"SPAARNDAMMERBUURT" WERKGROEP PART@IKUL@IERE SEKTOR OPROEP
(1) Comité Wkverbetering "Spaarndammerbuurt"
(2) kwarto, elite, st.pen
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) kopie op UB /
Openbare vergadering 8 mei. Uitgenodigd zijn sprekers van P.v.d.A.en C.P.N.
1-5-74/2a Communistische Partij van Nederland ... Open Brief over de stadsvernieuwing
(1) Communistische Part van Nederland District Amsterdam
(2) 2v 8p, A4, off-set
(3) Ams-alg Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Literatuur: Dappernieuws 70
De arbeidersbuurten staan op instorten. Wie deze toestand laat voortzieken neemt de verantwoordelijkheid op zich voor een verscherping van alle verhoudingen die hieruit onvermijdelijk zullen voortvloeien.
Om Amsterdam en de andere grote steden te redden is een plan nodig, dat door omvang en gewicht vergeleken kan worden met het Deltaplan. Een werkelijke stadsvernieuwing zal onverbrekelijk verbonden blijken te zijn aan een heroriëntering van de regeringspolitiek. Het plan kan gefinancierd worden door besnoeiing op de NAVO-uitgaven en de EEG-bureaucratie en door het geld weg te halen bij de grote bezitters en concerns door gedwongen leningen tegen verlaagde rente. De regering stelt dat de financiële middelen die voor de stadsvernieuwing ter beschikking staan voorshands beperkt zullen zijn. Bovendien ontbreekt in Amsterdam een totaalvisie op volkshuisvesting en stadsvernieuwing. Ook de zgn.'overloop' moet in de discussie betrokken worden. De discussie over uitbreiding van het grondgebied van Amsterdam moet geopend worden. Een structurele verlaging van het huurpeil is essentieel voor het welslagen van de stadsvernieuwing. De CPN waarschuwt voor de tendens om onder aanroeping van de 'inspraak' de organisaties van de arbeidersklasse uit te schakelen.
1-5-74/2b OPEN BRIEF OVER DE STADSVERNIEUWING
(1) (Communistische Part van Nederland District Amsterdam)
(2) 4v 8p, folio, Bruxelles, st.pen
(3) Ams-alg Wonen
(4) UB GA / GA arch.CWS
Waarschijnlijk zelfde tekst als /2a. Mogelijk herdruk uit augustus 1974.
5-5-74/2 5 MEI BEVRIJDINGSDAG 29 jaar geleden ...
(1) De Amsterdamse Aktie Part.
(2) kwarto
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 004/001.1.01
Na 29 jaar bevrijding zijn wij nog steeds niet bevrijd van de woningnood. De lichamelijke marteling is gestopt, de geestelijke, waarin velen moeten leven, duurt onverminderd voort. Om bevrijdingsdag toepasselijk te vieren wordt een kraakdag georganiseerd. Wie in de panden wil wonen, kan gewoon binnen komen.
Door spekulatie wordt de grondprijs te hoog voor woningen. De overheid doet niets tegen de bouw van nieuwe kantoren, terwijl er veel leeg staan. Geen kantoren, maar woningen.
6-5-74/8 OPROEP TOT BUURTVERGADERING
(2) ½ vel, elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
Dinsdag 7 mei vergadering. Verslag diverse aktiviteiten en nieuwe akties.
6-5-74/9 BHW BUURTKRANT BULLETIN BHW WIJ WILLEN WAAR VOOR ONS GELD.
(1) Het Buurtkomitee van de B.H.W.(Transvaalbuurt, fp)
(3) Ams-Oost Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
1: Op 1 mei is ons ultimatum afgelopen, dat gesteld is aan onze huisbaas Van Mourik. We hebben besloten een gedeelte of de hele huur in te houden als van Mourik niet zou reageren. Voor hem zijn onze klachten niet interessant. Wat hij voor zijn geld levert, interesseert hem niets. Maar ons wel. Ook in de Kinkerbuurt nemen bewoners van Van Mourik de sistematiese verwaarlozing van hun huizen niet meer. Evenals wij voeren zij aktie tegen de horizontale verkoop van de woningen. Om onze rechtvaardige aktie tot een succes te maken is het zaak dat iedereen meedoet. 21 Mei bespreken we verdere stappen.
2: Op de buurtvergadering van 25 maart is besloten de aktie verder door te voeren. Dat het mogelijk is klachten verholpen te krijgen blijkt uit de aktie bij makelaar Rabbi. Toen Rabbi ontdekte, dat de bewoners het samen gingen doen werd hij gedwongen op te gaan knappen. Dit was slechts mogelijk door gezamenlijke aktie van de bewoners. 1 April vergadering in de buurtkeet.
14-5-74/2 HUURSTAKING EEN VOORSTEL!
(1) (Blasiusstraat-verdiepingsvertegenwoordigers-overleg)
(2) dubbelz., folio, elite, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 66.1
Veel mensen doen mee aan de huurboycot. Sommigen naderen echter de grens van de maximaal toegestane huurachterstand. Zij moeten dan ophouden met boycotten. Om deze 'impasse' te doorbreken is het initiatief voor een huurstaking genomen. Andere redenen om de huuraktie van de studenten voor het voetlicht te halen zijn: het voornemen de studentenhuisvesting onder te brengen bij de gemeenten, wat waarschijnlijk huurverhoging zal betekenen, de beslissingen die in deze tijd van het jaar genomen worden over eventuele beurs- en huurverhogingen en de Gemeenteraadsverkiezingen waar de jongerenhuisvesting waarschijnlijk één van de verkiezingsitems zal worden.
Voorstel om aan de hand van een enquête het aandeel van de kale huur in het maandinkomen te berekenen en als dit percentage hoger is dan 16% (= de norm die het Ministerie stelt) op te roepen tot huurstaking. Als de DSH niet in staat is geld naar Den Haag over te maken zal staatssecretaris Klein gedwongen worden op onze argumenten in te gaan. Doel van de aktie is de overheid te wijzen op de discrepantie tussen het stellen en het toepassen van de 16% norm. Het gestelde in het verkiezingsprogramma van de progressieve drie, dat lagerbetaalden niet meer dan 10% van hun inkomen aan huur kwijt mogen zijn, moet werkelijkheid worden.
21-5-74/3 VANAVOND, DINSDAG 2l MEI ...
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Aktiegroep Den Texstraat)
(2) ½ vel
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
Vanavond buurtvergadering. Maandag wordt onze motie in de kommissie voor volkshuisvesting behandeld. Dank zij onze aktiviteiten wordt de kans groter dat onze eisen zullen worden ingewilligd. Agenda: verslag van aktiviteiten, o.a.van het gesprek met Heineken en bespreking van wat we verder gaan doen.
25-5-74/1a UITNODIGING zaterdag 25 mei KOFFIEBAR ROODMERK ... saneren:
(1) anoniem
(2) 2v 3p, folio, off-set, o.a.tekeningen en kaartje
(3) Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/001.1.01
25 Mei koffiebar Roodmerk, een ontmoeting van aktiegroepen uit Waterland en Amsterdam. Praten over sanering en overloop.
Het plan de Purmer vol te bouwen dateert uit het begin van de jaren zestig. De oude buurten van Amsterdam moeten opgeruimd worden en ruimte gaan bieden voor de uitbreiding van de City. De bewoners kunnen de stad uit. Het plan Groot-Purmer wil de Purmer volbouwen. Het nieuwe grote Purmerend moet 100.000 inwoners gaan herbergen. Het winkelcentrum wordt gebouwd door een Brits belegger die kontakten onderhoudt met D'66. Het zand voor de opspuiting wordt zonder vergunning uit de Gouwzee gezogen.
Purmerend heeft het hoogste percentage echtscheidingen in Nederland. 27% Van de bewoners heeft een huurschuld. Per hoofd van de bevolking wordt 40% Bijstand uitgekeerd. Veel mensen vertrekken weer naar Amsterdam. Er is weinig werkgelegenheid in Purmerend. Door het slechte openbaar vervoer worden veel mensen gedwongen naast hun dure woning een auto aan te schaffen. De huren zijn te hoog.
30 Mei gaan Provinciale Staten stemmen over het wel of niet volbouwen van de Purmer. PvdA- en D'66-politici wenden hun invloed aan om de Purmer vol te bouwen.
25-5-74/1b
(1) anoniem
(2) 2v 3p, A4, off-set, o.a.tekeningen en kaartje
(3) Vervoer Wonen
(4) UB GA /
Dito als /1a.
25-5-74/2 Amsterdam, 25 mei 1974 Aan de leden van Provinciale Staten ... Met het oog op ...
(1) Kerngroep "Geen hotelreus aan de Weesperzij"
Maskers Af
Wijkcentrum d'Oude Stadt
Werkgroep Opbouw Oosterparkbuurt
Lastige Amsterdammer
Wijkcentrum Midden Noord
Aktiegroep Nieuwmarkt
Verkeersgroep "De Tulp"
De Sterke Arm
Aktiegroep Uilenburg-Rapenburg-Valkenburg
Aktiegroep Westelijke Eilanden
(2) dubbelz., A4, off-set, o.a.Letter Gothic
(3) Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/001.1.01
(5) Opgenomen in Pamfletten uit de nieuwmarkt
Aan de leden van Provinciale Staten. Met het oog op de discussies over het streekplan Waterland op 27 en 30 mei brengen wij de volgende punten onder uw aandacht: de uitbouw van Purmerend betekent een uitbreiding van het aantal onleefbare en te dure slaapsteden; het beleid van B&W van Amsterdam is erop gericht de werkgelegenheid in de gemeente te vergroten, m.n.aan de zuidkant van de stad; de uitbouw in de Purmer zal betekenen dat wonen en werken verder uit elkaar getrokken worden - dit is in strijd met het regeringsbeleid; hierdoor ontstaan gigantische vervoersstromen; oplossing van de woningnood is geen kwestie van bouwproduktie, maar van eigendoms- en inkomensverhoudingen; voor zover er sprake is van overloopproblemen, kan dit opgelost worden door de bouw van betaalbare woningen in Amsterdam; wij wijzen de verklaring van de bouwbonden van 24 mei af: verbetering en nieuwbouw in Amsterdam zal de werkgelegenheid in de Amsterdamse bouw voor jaren veilig stellen; de Amsterdamse bevolking wil niet verplaatst worden naar betonnen slaapsteden. Wij dringen er op aan u tegen het streekplan Waterland uit te spreken.
25-5-74/3 KOM MAANDAGMORGEN NAAR HET STADHUIS!
(1) De inspraakgroepen Wagenaarstraat Commelinstraat Von Zesenstraat
(2) A4, pica, st.pen
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) GA /
De gemeente beslist maandag over de voorstellen van de inspraakgroepen over vernieuwing van de noord-oosthoek. Het gaat om gesloten bouwblokken, waardoor snel met het opvullen van de open gaten begonnen kan worden, en over het aantal kamers per woning. Als de gemeente kiest voor het voorstel van stadsontwikkeling dan komen er te veel grote woningen; als de gemeente kiest voor de voorstellen van de buurt, dan zullen veel meer mensen uit de buurt kunnen doorschuiven. Kom maandag 9 uur naar het stadhuis om de voorstellen uit de buurt kracht bij te zetten.
27-5-74/1 STRAATKREET 27 mei 1974
(1) anoniem (uitgegeven door de gezamenlijke straatgroepen N.O.-hoek Dapperbuurt)
(2) dubbelz., A4, off-set, blauwe inkt, foto, tekeningen
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) kopie op GA / UB 17.1
Door inspraak van de buurt heeft de gemeente gekozen voor: gesloten bouwblokken en meer kleinere woningen. De buurt wil geen massaal bejaardentehuis, maar een klein verzorgingstehuis.
27-5-74/2 OVER$LOOP DONDERDAG 30 MEI ...
(1) wkcentrum "d'Oude Stadt" wkcentrum Midden-Noord kerngroep Geen hotelReus ad Weesperzde Aktiegroep Nieuwmarkt Maskers Af verkeersgroep de Tulp de Sterke Arm werkgroep onderws de pp de lastige amsterdammer werkgroep opbouw oosterparkbuurt buurtgroepen uilenburg valkenburg rapenburg
(2) A4, blauw gegomd papier, off-set, tekeningen
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
30 Mei -één dag na de verkiezingen- nemen Provinciale Staten de beslissing over de uitbouw van Purmerend tot een stad van 90.000 inwoners. 60.000 Amsterdammers uit de 19e eeuwse wijken worden daarheen verplaatst. De overlopers slapen in Purmerend en werken in Amsterdam. Dagelijks urenlange reistijden. Stop de overlooppolitiek. Bouw betaalbare woningen in Amsterdam zelf! Geen beton in de Purmer!
28-5-74?/2 BUURTBEWONERS, Vandaag,28 mei,hebben wij het pand Eglantierstraat 232 gekraakt.
(1) de bewoners (van Egelantiersstraat 232, fp)
(2) A4, pica
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
Vandaag hebben wij Eglantierstraat 232 gekraakt. Wij zijn studenten en werkende jongeren. Vage beloften van de gemeente voor betere jongerenhuisvesting zijn niet omgezet in concrete plannen. Daarom én omdat de huren onbetaalbaar zijn, hebben wij gekraakt. Dit pand stond al lang leeg en was dichtgetimmerd. We hopen op begrip voor deze actie en zijn bereid er met U over te praten.
29-5-74/3 STICHTING ANTI-WONINGNOOD-AKTIE ... BUURTBEWONERS!
(1) Anti-woningnood-aktie
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Verkiez Wonen
(4) UB GA / UB 85.4
Elke dag worden er bewoners uit Uw buurt geconfronteerd met een aanzegging van de gemeente binnen een bepaalde tijd hun vertrouwde omgeving te verlaten. Enkele belangengroepen zeggen dat het maken van grote winsten belangrijker is dan het eerbiedigen van het recht van de medemens. Hoe durven Overheid en Politieke Partijen over welvaart te spreken als er nog duizenden gezinnen in krotten moeten wonen, omdat zij de hoge huren van de nieuwbouw niet op kunnen brengen? Dit is geen welvaart maar armoede. Als we werkelijke inspraak hebben, kunnen we hier iets aan doen. De A.W.A.doet mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen met kandidaten die beslissingen, genomen door buurtbewoners in openbare vergaderingen, in de gemeenteraad gaan utidragen en terug te brengen aan wijkraads- en aktiegroepenvergaderingen. Stem lijst 18.
29-5-74/4 Het was het B & W -monster dat toesloeg ...
(1) (AAP)
(2) A4, off-set
(3) Verkiez Vervoer Wonen
(4) UB GA SA / SA 004/001.1.01
(5) Zie ook GA Aff 7610 (A/003938)
Gedicht tegen de sloop- en metropolitiek van B&W. Stem op de AAP.
-6-74/3 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR 5
(1) Bewonerscomité Huurverlaging
(2) dubbelz., A4, el.stencil, foto
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 5
Het Comité heeft bij de Dienst Herhuisvesting gedemonstreerd tegen het schandaal van de verkoop van huurwoningen. Het gaat om Torenpark, waar door de hoge huren geen huurders voor te vinden waren, zodat besloten werd tot verkoop over te gaan. Wij zijn niet tegen eigen woningbezit, wel tegen het onttrekken van woningen aan het huurbestand en het feit dat kopers door belastingvoordeel en hogere subsidie goedkoper uit zijn dan huurders. Voor verlaging van de Bijlmerhuren door toepassing van de regeling voor koopwoningen en afschaffing van het luxe BTW-tarief voor huizen. Spekulanten willen de Torenparkflats bij tientallen kopen en daarna verhuren. Door de subsidies kunnen zij dit voor een lagere prijs doen dan de woningbouwverenigingen en toch nog winst maken.
-6-74/4 Pas op, ze verkopen je woning
(1) (Bewonerscomité Huurverlaging)
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Literatuur: /3
Protest tegen de verkoop van huurflats in de Bijlmermeer. Voor huurverlaging.
1-6-74/1 GEEN SLOOP - GEEN OVERLOOP amsterdam 1 juni 1974
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Aktiegroep Nieuwmarkt)
(2) A4, off-set
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
Met één stem meerderheid hebben Provinciale Staten besloten de Purmer vol te bouwen. Vol bouwen betekent: slapen in Purmerend, werken in Amsterdam, urenlang reizen. Op 8 juni komen de Waterlanders met alles wat rijden wil om hiertegen te protesteren, naar Amsterdam. Vergadering op 4 juni in De Smederij over de organisatie binnen Amsterdam.
3-6-74/1 WATERLANDERS OP DE BRES VOOR EEN LEEFBAAR AMSTERDAM
(1) Actie-comité van Purmer-bewoners "Wees wijs, houdt de Purmer groen"
(2) kwarto, off-set
(3) Ams-alg Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/001.1.01
(5) Oplage 25.000 ex.? Typoscript op GA. Zie ook GA Aff 4421 (B/0011471)
8 Juni Waterlands protest in de Amsterdamse saneringsbuurten. Vanuit Ilpendam vertrekt een demonstratieve tocht met tractoren en fietsen naar Amsterdam. Leden van Amsterdamse wijkcentra en actiegroepen zullen zich bij de stoet voegen. Behoud van de Purmer-polder voorkomt verdere aantasting van het Waterlandse gebied. Verstedelijking van Waterland brengt Amsterdammers nog verder van huis.
4-6-74/2 BERICHT De Purmer, 4 juni l974
(1) Het Comité van Purmer-bewoners
(2) kwarto, cubic elite
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
Amsterdam moet leefbaar en Waterland behouden blijven. Op 8 juni vertrekken we uit Ilpendam voor een demonstratieve tocht naar Amsterdam.
6-6-74/2 OVER HUREN EN HUIZEN. ASVA- INFORMATIE.
(1) (ASVA)
(2) A4
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
Vlak voordat staatssekretaris Klein komt met de vaststelling van de huren en beurzen neemt de beroering in de studentenhuizen nog grotere vormen aan. Bijna de helft van de bewoners neemt nu aan de huuraktie deel.
In de Rustenburgerdwarsstraat blijkt men 19% van zijn inkomen aan huur te betalen. In september begint men hier een huurstaking. In de Weesperstraat zijn in een week 60 machtigingsintrekkingen opgehaald. In de Bilderdijkkade werkte men naar een huurstaking toe, in Diemen wordt een huurinkomensenquête opgezet.
Slechts vier maanden, en niet aan ieder huis, is de oliesubsidie van fl. 30 gegeven. Het zou volstrekt onaanvaardbaar zijn als Klein met een nieuwe huurverhoging zou komen. Doe mee en neem initiatieven; drie jaar huuraktie kan en mag niet zonder gevolgen blijven.
6-6-74/4 OVERLOOP=SLOOP persbericht!
(1) lastige amsterdammer, werkgroep opbouw oosterparkbuurt, bastille-maandblad voor Purmerend, aksiegroep strohalm, wkcentrum midden-noord, aksiegroep nieuwmarkt, werkgroep onderws de pp, maskers af, ver. tot behoud van waterland, verkeersgroep de tulp, sterke arm, kerngroep geen hotelreus aan de weesperzde, buurtgroepen uilenburg, valkenburg, rapenburg, n.j.n.-afd.puermerend, wkcentrum d'oude stadt, congo-ver.v.biologiestudenten, zomerstraatteater, klubhuis de werf, gezamenlke aksiegroepen jordaan, ver.milieudefensie leidse in last, aksiegroep westelke eilanden, ver. tot behoud van het ijselmeer, wkcentrum jordaan, zes van de zeven van het klaverhuis, bewonersgroep ruigoord, tegengif nieuwendam, buurtcomité kadken, aksiegroep amstelveld, bond van huurders de pp, aap, fed. van vre socialisten, schinkelbuurt, werkgroep diemen-noord, de vre zeefdrukker, aksiecomité wees ws houdt de purmer groen, overlegorgaan haarlemmerbuurt, wkopbouworgaan de gouden reaal, r.o.v.e.r., quellncentrum, aksiegroep wegwezen, stop de kindermoord, banstraatgroep, verkeerd verkeer, clubhuis de boomspker, (met de hand bgeschreven, fp) bbk a'dam,
(2) folio, off-set
(3) Ams-alg Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/001.1.01
(5) Zie ook GA Aff 4904 (A/005803) en 4905 (A/005673)
8 Juni demonstratie tegen de bebouwing van de Purmer vanuit Ilpendam met traktoren en fietsen. De leuzen zijn: Woningen voor Amsterdammers in Amsterdam - het kan! en Purmer groen - doen! De tocht is een protest tegen de bebouwing van de Purmerpolder en de overloop-politiek. Vorige week hebben Provinciale Staten met één stem meerderheid een motie verworpen, waardoor begonnen kan worden met de uitbreiding van Purmerend van 30.000 tot 90.000 inwoners. Het overloop-beleid van Amsterdam betekent de lozing van 100.000 Amsterdammers als gevolg van de manier waarop de sanering en stadsvernieuwing wordt aangepakt. De organisatoren roepen alle Amsterdammers die willen opkomen voor een leefbare stad en hen die te lijden hebben van de saneringsellende op zich aan te sluiten bij de demonstratie. Slotmanifestatie op de Nieuwmarkt. Amsterdammers zijn geen overlopers.
6-6-74/5 ONDERHOUD OF VERKROTTING ??
(1) (de inspraakgroepen) (in de Dapperbuurt, fp)
(2) A4, elite
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) kopie op GA SA / UB 17.1 SA 040/002.2.01
27 Mei is door de gemeente het inspraakplan voor vernieuwing van de noordoost-hoek van de Dapperbuurt aangenomen. De plannen van de bewoners zullen worden uitgevoerd. Er wordt begonnen met nieuwbouw in de gaten. De huizen die nu nog staan moeten nog wel een paar jaar mee. Daarom moeten wij eisen dat het noodzakelijke onderhoud verricht wordt, zodat de verkrotting tegengegaan wordt. Verkrotting en voortijdige sloop betekent dat het opschuifsysteem van de huidige bewoners naar de nieuwbouw mislukt. Vul onderstaand strookje in met klachten over het onderhoud van uw woning. 13 Juni bewonersvergadering over het onderhoud.
7-6-74/1a OVERLOOP IS SLOOP! DEMONSTRATIE 8 JUNI ROUTE: ...
(1) anoniem (uitgegeven door Aktiegroep Maskers Af!)
(2) dubbelz., folio, off-set, tekening van D.W.Beerling
(3) Wonen
(4) UB GA / UB 96.1
1: Demonstratie 8 juni van Schellingwouderbrug naar St.Antoniebreestraat. Slotmanifestatie op de Nieuwmarkt.
2: Oproep aan alle Amsterdammers die rottig wonen: kom demonstreren met de bewoners van Waterland, die met traktoren optrekken naar Amsterdam. Zij verzetten zich tegen de bebouwing van de Purmer. Het stadsbestuur wil meer dan 150.000 Amsterdammers lozen. In 1962 zei het stadsbestuur dat de Bijlmerpolder volgebouwd moest worden om de nood van de saneringswijken te lenigen. Daar is geen moer van terecht gekomen. In 1974 zegt het stadsbestuur dat de Purmer en Zuidelijk Flevoland volgebouwd moeten worden, nog steeds om de nood van de saneringswijken te lenigen. Daar komt ook geen moer van terecht! Stop dit wanbeleid!
7-6-74/1b
(1) anoniem (uitgegeven door Aktiegroep Maskers Af!)
(2) folio, off-set, tekening van D.W.Beerling
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 004/001.1.01
Dito als voorkant van /1a.
7-6-74/1c
(1) anoniem (uitgegeven door Aktiegroep Maskers Af!)
(2) A4, off-set, tekening van D.W.Beerling
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
Dito als /1a.
7-6-74/2 OVERLOOP IS SLOOP! DE WATERLANDERS ...
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Aktiegroep Maskers Af!)
(2) A4, off-set
(3) Vervoer Wonen
(4) UB /
Deels zelfde tekst als /1a.
8-6-74/1 OVERLOOP = SLOOP Deze demonstratie is bedoeld ...
(1) Wees ws hou de Purmer groen
(2) A4, krantenpapier, off-set, tekeningen
(3) Wonen
(4) UB GA /
Deze demonstratie is tegen de plannen voor bebouwing van de Purmerpolder en tegen de overlooppolitiek van het Amsterdamse Stadsbestuur. Vorige week hebben Provinciale Staten het voorstel om de Purmer groen te houden verworpen. De Purmer is bestemd voor inwoners van Amsterdam. Ondertussen kunnen de Pijp, Dapperbuurt enz.dan worden gesloopt. Wij streven naar woningvernieuwing en de bouw van betaalbare huizen in Amsterdam zelf.
8-6-74/2 OVERLOOP IS SLOOP! DEMONSTRATIE 8 JUNI DE WATERLANDERS ...
(1) anoniem
(2) A4, off-set
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Opgenomen in Pamfletten uit de nieuwmarkt
De Waterlanders verzetten zich tegen bebouwing van de Purmer, die hen direkt in hun bestaan bedreigt. In 1962 zei het stadsbestuur dat de Bijlmerpolder volgebouwd moest worden om de nood van de bewoners uit de saneringswijken te lenigen. Daar is geen moer van terecht gekomen. Nu zegt ze hetzelfde van de Purmer en Zuidelijk Flevoland. Stop dit wanbeleid. Bouw in Amsterdam. 8 Juni demonstratie. Slotmanifestatie op de Nieuwmarkt.
10-6-74/1 COMMUNIQUE AAN DE BUURTBEWONERS De woningonttrekking ...
(1) Aktiegroep Den Texstraat
(2) dubbelz., A4, el.stencil?
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
Zowel Heineken als de Gemeente blijven bij hun voornemen om de plannen tot sloop in onze buurt te laten doorgaan. De uitspraken van Heineken en de Gemeente zijn geregeld met elkaar in tegenspraak. 10 Juni is er in het Stadhuis een commissievergadering over de bouwplannen van Heineken in de Den Texstraat. De eerder onder geheimhouding doorgedrukte woningonttrekking moet opnieuw besproken worden. Ieder wordt op deze openbare vergadering uitgenodigd.
26-6-74/2 AAN ALLE WERKENDE BOUWVAKKERS AAN ALLE WERKLOZE ...
(1) Werklozen aktiekomité
Bouwvakaktiekomité
Wkopbouworgaan Kinkerbuurt
Bouwvakkers objekt Intervam Noord
Bouwvakkers objekt Rembrandtpark
Bouwvakkers objekt Hillen & Roosen Leidsebosje
(2) 22,9x30,8cm, off-set
(3) Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Zie -7-74/2
Arbeiders dreigen het slachtoffer te worden van de regeringspolitiek. Duizenden kunnen niet aan een woning komen, toch loopt de volkswoningbouw terug. Er zijn geld en bouwplannen genoeg. De regering doet pogingen de uitkeringen aan werklozen aan te tasten om de mensen straks voor een lager loon aan het werk te zetten. Wij, werkloze bouwvakkers, eisen direkt geld voor de projekten die al klaar liggen. Demonstratie naar het slaan van de eerste paal in de Borgerstraat door werkende en werkloze bouwvakkers.
-7-74/8 ... "KAMPSTRA" ... "ALPHEEN AAN DE RIJN ...
(1) B.A.K. Jordaan
(2) dubbelz., A4, off-set, foto
(3) Ams-C-Jord Mhg-gastar Wonen
(4) UB / UB 9.1
(5) Arabiese tekst
Tekst over het pension De Tijdgeest en oproep om naar het kort geding te komen tussen eigenaar en pensionbewoners.
2-7-74/1 Aan de ambtenaren van de Dienst Herhuisvesting
(1) De bewoners van de bedreigde ll5 woningen
(2) A4, pica, zwarte of blauwe inkt
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/001.1.01
(5) Zie 27-10-74/1. Tekst in: 3-11-74/1
Wethouder Lammers heeft een 'sociaal onderzoek' aangekondigd onder Nieuwmarktbewoners op de metroroute. Noodgevallen moeten opgespoord en ergens anders onderdak toegewezen krijgen. Wij hebben ons zelf 'geherhuisvest' en wij blijven hier wonen. Het onderzoek staat in dienst van de sloop en daarom verklaren wij het besmet. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de ontstane onrust. Steun ons in de strijd voor een open demokratie.
11-7-74/1 ASVA informatie MAXIMUMBEURS 12% hoger ...
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
Klein heeft, zoals aangekondigd, de huren van studentenkamers losgekoppeld van de maximumbeurs. De beurs is 12%, de huur 7% gestegen. Dit zijn verbeteringen, maar wel minimaal. Er is een groot verschil tussen onze eisen en de werkelijke situatie. Komende maanden moet er gediskussieërd worden over wat we doen met de huurboykot.
De fl. 500-kollegegeldwet is, zij het niet van harte, aangenomen. Ondanks ons ideaal -gratis onderwijs- leek het ons niet juist om de fl. 500 te boykotten. Wel onverteerbaar is de navordering van het kollegegeld over de afgelopen jaren.
17-7-74/1 Extra buurtbericht voor de Egelantierstraat, ...
(1) Buitenlands Arbeiders Kollektief
(2) 2v 8p, 17x21,4cm, off-set, foto's, kaartje
(3) Ams-C-Jord Mhg-gastar Wonen
(4) UB / UB 54.3
(6) Extra buurtbericht
22 Juli komt het kort geding van de bewoners van pension De Tijdgeest tegen de huisbaas Kampstra voor de rechtbank. Zij eisen dat het pension opgeknapt wordt. Komt naar de rechtszaak.
Sinds het laatste buurtbericht van 20 juni is er in het pension niet zoveel veranderd. Nog steeds wordt de huur op de rekening van de notaris gestort. In het pension wonen 35 buitenlandse arbeiders. De vaste bewoners hebben veel last van 'losse gasten', vaak sleep-in-achtige figuren. Nu er geen beheerder meer is gaan de bewoners ook dit soort zaken zelf regelen. Hierdoor ontdekken zij dat zij het zelf beter kunnen dan al die beheerders van Kampstra. Volgt uitleg over de redenen waarom gastarbeiders hier komen werken. Beschrijving van de slechte woonsituatie in het pension. Ook in andere pensions voor buitenlandse arbeiders ziet het er vaak niet beter uit. Het verzet tegen slechte woonomstandigheden wordt hoe langer hoe meer door Nederlanders en buitenlanders samen gevoerd. Oproep meer kontakt te zoeken met buitenlandse arbeiders om hun isolement te doorbreken.
17-7-74/2 Beste Kollega's, Wij zijn 30 Marokkaanse ...
(1) 30 bewoners van 't Pension 'De Tijdgeest'
(2) dubbelz., A4, off-set, foto, tekening
(3) Ams-C-Jord Mhg-gastar Wonen
(4) UB GA /
(5) Nederlandse en Spaanse tekst
Wij zijn een rechtzaak begonnen tegen de eigenaar van ons pensiom om hem te dwingen ons pension op te knappen. Wij eisen dat hij de toiletten en de lekkende afvoeren repareert, douches aanlegt, de kapotte ramen maakt en onze lakens verschoont. Wij voeren samen met het BAK en de buren aktie. Wij hebben door een nieuwe wet huurbescherming. Wij betalen onze huur aan een notaris. Als wij het proces winnen betekent het dat ook anderen met meer kans op succes voor hun rechten kunnen opkomen. In Alphen aan de Rijn voeren buitenlanders aktie omdat ze hun pension uitgezet dreigen te worden. In een andere buurt van Amsterdam weigeren buitenlanders een onrechtvaardige huurverhoging te betalen. Wij vragen om onze rechtzaak te ondersteunen en te protesteren tegen de huiseigenaren en de gemeente die ook niets doet. 22 Juli naar de Prinsengracht om met ons goede huisvesting te eisen en verbetering van de pensions zonder huurverhoging.
17-7-74/3 ... "TIJDGEEST" 'Egelantiertstraat' ... "B.A.K."
(1) B.A.K.Jordaan
(2) A4, off-set, foto
(3) Ams-C-Jord Mhg-gastar Wonen
(4) UB GA /
(5) Arabiese tekst
Oproep om naar kort geding tegen de eigenaar van pension De Tijdgeest te komen.
17-7-74/4 PERSBERICHT Bewoners pension voeren Kort Geding ...
(1) BAK-Jordaan
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Jord Mhg-gastar Wonen
(4) UB / UB 9.1
10 Juli hebben drie buitenlandse arbeiders, bewoners van het pension De Tijdgeest in de Egelantierstraat, een kort geding aangespannen tegen de eigenaar. Zij eisen dat hij het pension opknapt. Volgt een opsomming van de gebreken in het pension. De bewoners betalen nu hun huur op een geblokkeerde rekening bij een notaris. Indien dit Kort Geding gewonnen wordt zal dit konsekwenties hebben voor de situatie in andere pensions, die nog steeds slecht zijn mede als gevolg van in gebreke blijven van de Gemeentelijke en andere instanties.
18-7-74/1 OPNIEUW: HUURVERHOGING
(1) Bewonerskommitee SRVU.
(2) dubbelz., A4, pica, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 67.1
Staatssekretaris Klein heeft het beursmaksimum met fl. 740 verhoogd. Van de verhoging blijft 2% over om de prijsstijgingen op te vangen. De studenten dreigen opnieuw achter te blijven bij de inflatie, te meer indien de staatssekretaris ons een eerste huurverhoging oplegt. De staatssekretaris wil van de studentenhuisvesting af. Hij doet alsof zijn plan de huur met 7% (het maksimum van de volkswoningbouw) te verhogen een tegemoetkoming is aan de eis voor betaalbare huren en dat nu de 16% norm is verlaten. Hij zwijgt erover dat het inkomen van de studenten is achtergebleven bij de loonontwikkeling. Ingevolge de machtigingswet kunnen huren van volkswoningbouw, in 1969 of later gebouwd -dus een groot deel van Uilenstede-, slechts met 3% i.p.v.7% verhoogd worden. De staatssekretaris heeft geen enkel gegeven over het inkomen van de studenten waaraan de redelijkheid van het huurpeil getoetst moet worden. Ook als uitgangspunt voor zijn studiefinansieringsplannen is een onderzoek hiernaar noodzakelijk, ook al zal de schrik hem om het hart slaan. Het kommitee raadt aan de oude huur te blijven betalen, vermeerderd met de verhoogde omslagkosten. Intrekking van de huurverhoging, betaalbare huren voor iedereen, een beter studiefinansieringsstelsel!
-8-74/2 LEGE PANDEN SCHANDALIG !!!
(1) A.A.P.
(2) A4, pica, st.pen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 004/001.1.01
Meld lege panden die een tijd leeg staan aan de werkgroep huisvesting van de A.A.P. Hiermee willen wij urgente woningzoekenden helpen. En de huiseigenaren dwingen te voldoen aan hun plicht, leegstaande panden aan het C.B.H.te melden. Door het kraken proberen wij kunstmatige verkrotting en speculatie tegen te gaan.
-8-74/8 BANSTRAATSTORY deel drie
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, stripje
(3) Ams-Z-VPC Wonen
(4) GA /
(6) Banstraatstory 3
Stripverhaal in vier afleveringen over spekulatie met kantoorbouw in de Banstraat.
-8-74/9 JONGEREN ZOEKEN KAMERS Honderden jongeren ...
(1) ASVA, MAI, SIKH, SRVU.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: elite
(3) Wonen
(4) GA /
Er zijn geen kamers voor honderden jongeren. Om hier een eind aan te maken houden wij een kameraktie van 28 augustus tot 7 september. 3 September bakfietstochten waarbij we huis aan huis vragen of men nog een kamer wil verhuren. Die avond feest in Paradiso. Ga in diskussie met de dan daar aanwezige tweede kamerleden over de oorzaken en oplossingen van de woningnood onder jongeren.
-8-74/10 JONGEREN ZOEKEN KAMERS Honderden jongeren ...
(1) A.S.V.A. M.A.I. S.I.K.H. S.R.V.U.
(2) dubbelz., A4, voorkant: el.stencil; achterkant: elite
(3) Wonen
(4) GA /
Honderden jongeren lopen deze week door Amsterdam op zoek naar kamers. Kameraktie van 28 augustus-7 september: standjes op de markt, tochten met bakfiets en demonstratieve tocht.
-8-74/14 JONGEREN ZOEKEN KAMERS Honderden jongeren ...
(1) (A.S.V.A., M.A.I., S.I.K.H.en S.R.V.U.)
(2) dubbelz., A4, elite, voorkant: el.stencil; achterkant: st.pen
(3) Wonen
(4) kopie op UB / UB 96.1
1: Dito als voorkant van /10.
2: Van 27 augustus tot 7 september aktiviteiten met de bedoeling zoveel mogelijk kamers binnen te krijgen. Het probleem van de kamer- en woningnood is nog nooit zo nijpend geweest als nu. Het is de taak van de overheid er zorg voor te dragen dat er huisvesting geschapen wordt voor de jongeren. Oproep mee te doen aan de kameraktie. Programma.
2-8-74/1 Extra buurtbericht 3 2 aug.l974
(1) (Buitenlands Arbeiders Kollektief)
(2) dubbelz., A4, off-set, 12" Courier, foto's
(3) Ams-C-Jord Mhg-gastar Wonen
(4) UB /
(6) Extra buurtbericht 3
De rechter heeft in kort geding beslist dat niet Kamstra, maar zijn vrouw de eigenaar is van het pension. Een kort geding tegen haar is al aangespannen om het pension opgeknapt te krijgen. Ook in andere pensions worden akties voorbereid. 23 Juli kondigde Kampstra sluiting van het pension aan wegens verbouwing. Opknappen is prima, maar het zal wel een smoes zijn om ons kwijt te raken. Als er verbouwd gaat worden laten we dan maar eens om tafel gaan zitten om oplossingen te zoeken voor het ongemak tijdens de verbouwing, het woonrecht en de huren na de verbouwing. Ook buitenlanders in een pension hebben recht op huurbescherming. De ontruiming op 3 augustus gaat dus niet door. Houdt komende dagen een oogje in het zeil.
19-8-74/1 EXTRA BUURTBERICHT .4. voor de Jordaan
(1) Buitenlands Arbeiders Kollektief
(2) dubbelz., A4, off-set, Prestige Elite, tekeningen
(3) Ams-C-Jord Mhg-gastar Wonen
(4) UB / UB 9.1
(6) Extra buurtbericht 4
Woensdag was het tweede kort geding tussen de bewoners van de Tijdgeest en de eigenaar. Behalve eerdere eisen (het bewoonbaar maken van het pension) hadden we een nieuwe eis: niemand mag op staande voet op straat gezet worden. Kamstra kwam met de eis dat 24 augustus de bewoners het pension verlaten moeten hebben. Uitspraak op 23 augustus. Bij ontruiming zullen de 30 bewoners de dupe zijn. De andere 1500 pensions in Amsterdam zijn vol of nog slechter. De bewoners zullen er niet zonder meer uitgaan en zij verwachten daarbij de steun van Nederlandse buurtbewoners. 21 Augustus op een buurtvergadering willen we met een aantal Nederlanders de zaak doorpraten in het wijkcentrum.
Eigenlijk zouden Tijdgeest-toestanden, verkrotting en grondspekulaties voorkomen i.p.v.genezen moeten worden. Daarvoor zal het grond- en huizenbezit wel op stapel moeten. Dan kunnen ook de oorzaken van de spanningen zoals in Rotterdam (waar buurtbewoners huizen van buitenlanders vernielden, fp) de wereld uit geholpen worden.
24-8-74/1 WEES WAAKZAAM!! Ws de nieuwe golf van huurverhogingen van de hand!!
(1) Communistische Part van Nederland - District Amsterdam
(2) 23x31,7cm, krantenpapier, off-set
(3) Werk Wonen
(4) UB /
Met behulp van de machtigingswet zijn lonen en salarissen aan banden gelegd. De regering trad niet op tegen prijsverhogingen en de monopoliebedrijven konden gigantische winsten behalen ten koste van de arbeiders. Het massale verzet werd afgedaan met nieuwe beloftes over een nieuw sociaal woningbouw- en huurbeleid. De uitgangspunten voor het nieuwe huurbeleid schijnen huurverhogingen te zijn en een huurbelasting. Werkelijk sociaal bouw- en huurbeleid betekent verlaging van de huren van nieuwbouwwoningen en het bouwen van veel nieuwe woningen die betaalbaar zijn. Met zulke maatregelen zou de regering inflatie en werkloosheid werkelijk te lijf gaan!
-9-74/2 de nieuwsmarkt het nieuws heet van de naald!!
(1) anoniem
(2) A4, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) GA /
(6) Nieuwsmarkt
Kinderkrant voor het feest in de Nieuwmarkt. Artikelen over koningin en prinsesjes die hun snelgebouwde huizen met gouden stoepen etc., maar tegen een lage huur, betrekken en over krakers.
-9-74/6 PRAATJES VULLEN GEEN GAATJES !!
(1) A.N.J.V. en aktiekomitee van werkloze bouwvakkers
(2) A4, elite, st.pen
(3) Werk Wonen
(4) ISG /
Bijna 30 jaar na de tweede W.O.is er nog steeds woningnood. Terwijl duizenden bouwvakkers zonder werk lopen, zijn er nog altijd tienduizenden die zoeken naar woonruimte. Door de schaarste worden de huren omhoog gedreven en zijn jongeren zowel als ouderen aan woekeraars overgeleverd. Door de werkloosheid wordt de hoogte van de lonen van de werkende bouwvakarbeiders ernstig aangevreten. Waar blijven de middelen om de noodzakelijke nieuw- en verbouwplannen ten uitvoer te kunnen brengen? In Den Haag is het nog steeds bezuiniging wat de klok slaat. Bij de gemeente liggen plannen voor bouwen in gaten en wijkverbetering op uitvoering te wachten. Neem deel aan een demonstratieve optocht op 10 september door de Oosterparkbuurt van het 's Gravenzandeplein naar het open gat Wibautstraat/Ruysstraat. Leuzen o.a.: Onmiddellijke uitvoering plannen voor wijkverbetering, stadsherstel en nieuwbouw, zelfstandige huisvesting voor jongeren. Sprekers van diverse organisaties.
-9-74/18 HUURAKSIE... EN VERDER?
(1) anoniem (uitgegeven door Bewonerskomité SRVU)
(2) dubbelz., A4, off-set?, Prestige Elite
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 67.1
(5) Gegevens ontleend aan origineel SRVU
Vorig jaar augustus is op VU-Uilenstede de huuraktie gestart omdat de huur te hoog was in relatie tot het studenteninkomen. Door de boikot overal in den lande zijn de huren voor het eerst minder omhoog gegaan dan de stijging van de max.rijksstudietoelage. Omdat de MRST altijd achter gebleven is bij de prijsstijgingen is het bedrag dat studenten met een MRST (7 à 8% van de studenten) uitgeven aan kale huur nog altijd 15,75%. De progressieve drie beloofden in Keerpunt '72 dat een huurpercentage van 10% toelaatbaar werd geacht. 17 September bewonersvergadering over de huuraksie, jongerenhuisvesting en (de snelle kweekreaktor in, fp) Kalkar. Vanuit verschillende organen op de VU wordt aangedrongen om de huuraktie op Uilenstede aan te pakken. In Utrecht wordt 12 september een uitspraak bekend van de rechtbank tegen een huurboikotter. Op Uilenstede hoeft men zich echter nog niet ongerust te maken. Willen we onze eisen ingewilligd krijgen dan is het noodzakelijk dat een ieder meedoet aan de huuraktie. Intrekking van de huurverhoging; een goed en gegarandeerd inkomen, een beter studiefinancieringsstelsel; meer, betere en betaalbare woningen voor alle jongeren.
-9-74/26 COMITÉ WIJKVERBETERING "SPAARNDAMMERBUURT" ... OPENBARE PROTESTVERGADERING
(1) Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt"
(2) kwarto, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Openbare protestvergadering 26 september in het Polanentheater tegen de bindende huurverhoging van 8% in 1975, tegen verslechtering inzake woningbouw. Voor maatregelen tegen huiseigenaren die hun eigendom laten verkrotten of weigeren dit aan de gemeente te verkopen. Gemeenteraadsleden van C.P.N.en P.V.D.A.zullen het woord voeren.
-9-74/27 COMITÉ WIJKVERBETERING "SPAARNDAMMERBUURT" ... Aan de Bewoners van de verbeterde/te verbeteren woningen in de Spaarndammerbuurt.
(1) Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt"
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG / GA arch.CWS
Bewoners van korporatie- en Gemeentewoningen. Wij hebben woningverbetering goedgekeurd onder voorwaarde dat de huren betaalbaar moeten blijven voor de huidige huurders. Minister Gruyters (D'66, in feite zonder achterban) kondigt een nieuw huur- en subsidiebeleid aan waar de honden geen brood van lusten. O.a.wordt voorgesteld de huren van verbeterde woningen elk jaar met minimaal 8% te verhogen. In verband met de grote onrust onder de bewoners openbare vergadering in het Polanentheater op 26 september. Huurverhoging weg er mee.
-9-74/28 COMITÉ WIJKVERBETERING "SPAARNDAMMERBUURT" ... EISENPROGRAMMA BEHORENDE BIJ DE PETITIE SEPTEMBER 1974.
(1) Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt"
(2) 2v 4p, A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG / GA arch.CWS
Eisen bij de petitie: schadevergoedingsregeling voor huurders die zelf woningverbetering hebben uitgevoerd; waar huiseigenaren grof geld verdienen met verkoop aan de gemeente, dreigen huurders de dupe te worden - een evenredige tegemoetkoming in de opbrengst is op zijn plaats. Verhoging van de verhuiskostenvergoeding, huurstop in het plangebied (bejaardentehuis, fp) en anders huurstaking, huurstop in de particuliere sector, versnelde ontruiming in het plangebied, geen invloed van Publieke Werken op de sociale begeleiding en herhuisvesting, goede vervangende huisvesting, bij woningtoewijzing mag het inkomen géén rol spelen, na ontruiming elke woning onbruikbaar maken, maatregelen tegen ratten/ongedierte, te klein gehuisvesten in bezit van geldige woonvergunning toevoegen aan het urgentenbestand.
Eisen en handtekeningen worden 25 september op demonstratieve wijze overhandigd op het stadhuis.
6-9-74/2 DIT IS HET BEGIN...... $LOPEN IN AMSTERDAM !!!!!
(1) A.A.P.
(2) A4, pica
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 004/001.1.01
(5) Zie ook GA Aff 4661 (B/001474)
In Amsterdam verschijnen overal hotels, kantoren, banken en snelwegen. De Amsterdamse kiezer moet opdraaien voor de waanideëen van Han -de Buldozer- Lammers. Waarom geen betaalbare woningen gebouwd? Geen ruimte, geen geld? Door verkrotting is er ruimte voor duizenden woningen; en er is wel opeens geld als er verkeerspleinen of een metro aangelegd moeten worden. De metro moet per sé door een rasechte Amsterdamse buurt. Niet onze huizen moeten gesloopt, maar de mooie, dure woning van Lammers. Wij hebben zijn deur nu dichtgetimmerd.
17-9-74/3 bouwen in de wagenaarstraat: OOK UW ZAAK
(1) Bewonersgroepen N.O.-hoek
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, pica, kaartjes
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) GA /
Als de nieuwbouw in de Wagenaarstraat klaar is kunnen bewoners van af te breken huizen hiernaar doorschuiven. De gemeente heeft het goede rapport van de aktieve bewoners over de vernieuwing van de N.O.-hoek op belangrijke punten overgenomen.
Kaarten van de door de architekten voorgestelde straatindeling. Voor inspraak bij het ontwerpen van de woningen is een architektenspreekuur ingesteld. 17 September hierover bewonersvergadering.
17-9-74/4 NIEUWBOUW IN DE WAGENAARSTRAAT OOK VOOR DE WAGENAARSTRAAT
(1) Bewonersgroep N.O.-hoek
(2) A4, blauw papier, off-set
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) kopie op GA SA / UB 17.1 SA 040/002.2.01
Nieuwbouw in de Wagenaarstraat ook voor de Wagenaarstraat. Beslis mee over de nieuwbouwplannen. Kom op de vergadering op 17 september.
18-9-74/5 OPROEP HUURAKTIE AANGEPAKT?
(1) anoniem (uitgegeven door Bewonerskomité SRVU)
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 67.1
Op de Bewonersvergadering Uilenstede van 17 september is besloten de huuraktie voort te zetten. Staatssekretaris Klein maakte in zijn begroting bekend dat de huuraktie harder aangepakt moet worden. 19 September vergadert de Stichting Studenten Huisvesting. Eén jaar meewerken aan de huuraktie vindt de SSH genoeg. Om de huuraktie veilig te stellen, de studentenfraktie in haar argumentatie te ondersteunen, om kenbaar te maken dat we een reële verbetering willen van huur-inkomen, roepen wij de Uilenstede-bewoners op naar deze SSH-vergadering te komen.
19-9-74/2 COMITé WIJKVERBETERING "SPAARNDAMMERBUURT" ... Aan de bewoners van Houtrijkstraat ...
(1) Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt"
(2) 3v 6p, A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
Op de vergadering van de bewoners uit het plangebied Polanen/Houtrijk/Assendelftstraat was de algemene klacht dat er niets gebeurt aan het woonklimaat; afspraken met wethouder Kuypers worden niet uitgevoerd. Er heersen hemelschreiende woontoestanden. Komende week wordt een petitie onder de bewoners gehouden voor hogere verhuiskostenvergoeding, huurverlaging, goede vervangende huisvesting, maatregelen tegen ratten, na ontruiming elke woning onbruikbaar maken, uitbreiding capaciteit Bouw- en Woningtoezicht en urgentiebewijzen voor te klein behuisden die in het bezit zijn van een woonvergunning. Deze eisen worden 25 september op demonstratieve wijze overhandigd aan het stadhuis.
25-9-74/1 Wat gebeurt er met het Herstelfonds en met je geld?
(1) anoniem (uitgegeven door Aktiegroep Nieuwmarkt)
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB SA / UB 98.1 SA 028/001.1.01
A.s.vrijdag vergadering over de vraag of er geld gegeven wordt voor het herstel van Dijkstraat 44. Zes toekomstige bewoners werken daar al drie weken aan het bewoonbaar maken. Donderdag bijeenkomst om te kijken hoeveel er in het Herstelfonds zit en hoeveel er per week per pand bijkomt.
25-9-74/2 BESLIS MEE NIEUWBOUW WAGENAARSTRAAT
(1) Bewonersgroep N.O.-hoek
(2) A4, geel papier, el.stencil, elite
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) GA /
26 September vergadering over de nieuwbouw in de Wagenaarstraat met de architect en volkshuisvesting. Er zijn makettes en we zullen proberen duidelijkheid te krijgen over de hoogte van de huren.
-10-74/16 NIEUWE RONDE IN HUURAKTIE
(1) Het bewonerskomité van de SRVU.
(2) dubbelz., folio, elite, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 67.2
Het komité heeft besloten de huuraktie door te zetten. Aanleiding is dat de SSH zich niet houdt aan de afspraak over de geklausuleerde machtiging. Binnenkort hopen we, als LOG, met staatssekretaris Klein aan de onderhandelingstafel te zitten. We zullen hem de volgende eisen voorleggen: huurbevriezing op het nivo van aug.'74, totdat een budgetonderzoek is gehouden, waarna een huur kan worden vastgesteld, die gekoppeld is aan het reële besteedbare inkomen van de student. Pas dan kan gewerkt worden aan een beter studiefinancieringsstelsel. Dit zijn perspektieven waarom de huuraktie doorgezet dient te worden. Het komité heeft besloten over te gaan op de maandelijkse periodieke overschrijving. De procedure hiervoor wordt uitgelegd op een ander pamflet (zie /17).
-10?-74/17 TECHNIESE AANWIJZINGEN VOOR DE HUURAKSIE IN OKTOBER EN NOVEMBER.
(1) anoniem (uitgegeven door Bewonerskomité SRVU)
(2) dubbelz., A4, el.stecil, elite
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 67.2
(5) Zie /16
Aanwijzingen hoe -in het kader van de huur-inkomensaktie- overgeschakeld moet worden van inkasso-afschrijvingen bij de giro naar periodieke overschrijvingen.
3-10-74/1 EXTRA BUURTBERICHT.6.
(1) (BAK-Jordaan)
(2) dubbelz., A4, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-Jord Mhg-gastar Wonen
(4) ISG /
(6) Extra buurtbericht 6
De rechter heeft in de zaak van de bewoners van De Tijdgeest niet alleen de eis om het pension door de eigenaar te laten opknappen afgewezen, maar ook beslist dat de eisers er binnen één maand uitgezet kunnen worden. Kampstra voelt zich sinds deze uitslag Heer en Meester in het pension. De 2 eisers kunnen op 20 oktober uit het pension gezet worden. De bewoners hebben besloten dezelfde lijn te volgen: als er een het pension uitmoet dan gaan ze allemaal.
De Gemeente probeert zich weer aan haar verantwoordelijkheid te onttrekken. Als je je stem niet laat horen doet ze niets en laten ze de huisbazen hun gang gaan, als je het wel doet dan zeggen ze dat je het zelf maar moet uitzoeken. Betekent deze uitspraak voor de Nederlandse buurtbewoners dat ook zij bij klachten de huisbaas niet kunnen dwingen tot onderhoud? 9 Oktober buurtvergadering in het wijkcentrum: wat gaat er met de Tijdgeest gebeuren, wat zegt het bestemmingsplan over de straat? Hoe krijgen we recht om mee te beslissen?
9-10-74/3 Extra Buurtbericht 7.
(1) BAK-Jordaan
(2) dubbelz., A4, off-set, tekeningen, stripje
(3) Ams-C-Jord Mhg-gastar Wonen
(4) GA /
(6) Extra buurtbericht 7
De rechter heeft in kort geding de eis van de bewoners tot opknappen van het pension van Kampstra afgewezen en besloten dat de twee eisers na een maand uit het pension kunnen worden gezet. Kampstra probeert de bewoners het pension uit te pesten. Wij gaan in hoger beroep. Geef geld. De huuradvieskommissie gaat advies geven over de kamer/bedprijzen. 9 Oktober buurtvergadering over de Tijdgeest in het wijkcentrum.
16-10-74/1 GEEN PROCESSEN IN STUDENTENFLATS ASVA HUURINFORMATIE no.1
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.elite, tekening van Willemen
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) ASVA Huurinformatie 1
Staatssekretaris Klein heeft de beurzen met 12% en de huren in studentenhuizen met 7% verhoogd. Hij vond het niet nodig om met een vertegenwoordiger van het LOG hierover te spreken. Hij probeert inmiddels de huuraktie door tot massale processen opdracht te geven, te breken. Dit zal hem door de massaliteit van de aktie niet lukken.
De beslissing van de Universiteitsraad om de huurverhoging van september niet door te voeren voor de Weesperstraatflat omdat de metrobouw bij de flat geluidsoverlast met zich brengt, is door de Kroon geschorst.
26-10-74/1 OPROEP AAN KRAAKGEZINNEN en SYMPHATISANTEN in de BIJLMERMEER
(1) namens de Beheersraad, en werkgroep huisvesting
(2) A4, rose papier, o.a. st.pen
(3) Ams-Bijlm Mhg Wonen-kra
(4) UB / UB 16.1
Er zijn problemen in de kwestie van de kraaksituatie in de Bijlmermeer. 67 Personen, die reeds vijf maanden in de kraakflats wonen, worden bedreigd door besluiten van de burgemeester. Er is een beleid vol tegenstrijdigheden gevoerd. Diverse Surinaamse organisaties hebben stappen ondernomen om uw (krakers)belangen veilig te stellen. Vergadering 26 oktober Bijlmerhuis. Het gaat om het behoud van uw woning.
27-10-74/1 BESTE BIJLMERKRAKERS zondag 27 oktober l974
(1) bewoners nieuwmarkt
(2) dubbelz., A4, blauwe inkt, voorkant: st.pen; achterkant: pica
(3) Ams-Bijlm Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA / UB 28.1
1: Dit pamflet hebben wij enkele maanden geleden met 160 mensen uitgedeeld in het kantoor van de Dienst Herhuisvesting. Sinds deze aktie is geen één herhuisvestingsambtenaar meer in onze buurt geweest.
2: Dito als 2-7-74/1.
28-10-74/1 Open brief aan: De politieke partijen in Amsterdam
(1) Het comité van solidairiteit met Bijlmerkrakers.
(2) 3v 3p, A4, rose papier, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen-kra
(4) UB / UB 16.1
Open brief aan de politieke partijen in Amsterdam, de landelijke Partij-sekretariaten en de frakties van de tweede kamer.
Dit jaar zijn in de Bijlmermeer op Gliphoeve ca.100 woningen gekraakt o.l.v.een Surinaams aktiekomité. Die kraakaktie werd veroorzaakt door de leegstand, de weigering aan Surinamers te verhuren vanwege de hoge konsentratie Surinamers die reeds op de Gliphoeve bestond, de huisvestingsnood van de migranten en de behoefte om voor de huisvestingsnood onder de migranten op indringende wijze aandacht te vragen. De houding van het gemeentebestuur kenmerkt zich door wanbeleid door onderlinge verdeeldheid wat er met de krakers moest gebeuren. De gemeente verklaarde de distributienormen woonruimte op de krakers van toepassing, met als resultaat dat slechts 18 gezinnen kunnen blijven. De eerste 26 gezinnen zullen komende week op straat worden gezet. De houding van het gemeentebestuur laat zich alleen verklaren door zorg voor de rechtsorde, ingegeven door gespierde taal van Amsterdammers die zich o.g.v.onvoldoende informatie kwaad hebben gemaakt over de kraakaktie. De ontruiming is inkonsekwent, getuigt van lafheid, onbetrouwbaarheid, nonchalance en is in strijd met ons gevoel van recht en billijkheid. Beroep op alle politieke partijen hun standpunt kenbaar te maken.
29-10-74/1 aktiekomité westelijke eilanden amsterdam, 29 okt. l974
(1) aktiekomité westelijke eilanden
(2) folio, elite
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) GA /
Adres aan de gemeenteraad. Vorig jaar beloofden wethouders dat de firma Vlietjonge aangeschreven zou worden voor achterstallig onderhoud aan de Poortwoningen. De gemeenteraad ging hiermee akkoord en in augustus dit jaar werd de laatste waarschuwing verstuurd. Maar tot daden is het nog steeds niet gekomen. Er liggen plannen voor een andere bestemming van de grond.
De gemeente doet niets aan een toekomstplan voor het Westerdok. De heren op het stadhuis kletsen uit hun nek. Gemeenteraad, zet Uw eigen besluiten door.
29-10-74/2 WROKOMAN DE BIJLMER-KRAKERS ...
(1) Wrokoman
(2) A4, slechte kwaliteit papier, pica, st.pen, kop: el.stencil
(3) Ams-Bijlm Wonen-kra
(4) UB GA / UB 16.1
De Bijlmer-krakers hebben B&W gedwongen te onderhandelen. Maar een gedeelte van hen heeft een ontruimingsbevel gekregen. De krakers doorzagen de pogingen van de gemeente om hen te verdelen. Hun eis blijft een woon-vergunning voor alle krakers en steun voor de sociaal zwakkeren onder hen. Er is een Solidariteits-Komitee gekozen. 30 Oktober manifestatie voor het stadhuis, waar dan de nota-volkshuisvesting in de gemeenteraad behandeld wordt. 2 November demonstratie vanaf het Museumplein. De LOSON is solidair. Slotmanifestatie in het Mozeshuis op het Waterlooplein.
-11-74/1 WAARSCHUWING! De laatste tijd zn er weer talrijke ambtenaren van het zogenaamde BOUWTOEZICHT opgedoken, ...
(1) anoniem (uitgegeven door Aktiekomité Westelijke Eilanden?)
(2) 38x21,6cm, groen papier, diepdruk
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) GA /
Bouw- en Woningtoezicht geeft de speculanten hun grote kans Goudkustwoningen in onze buurt te maken. Als je bij de gemeente klaagt over achterstallig onderhoud aan je woning komen ambtenaren je huis platlopen. Die hebben intussen de eigenaar een prettig bericht gegeven: er is subsidie uit Den Haag voor de zgn.opknap. Het huis wordt ontruimd, het kan heel lang leeg blijven staan en na de opknap gaat de woning fl. 500 per maand doen.
Wij eisen het onmiddellijk verhelpen van achterstallig onderhoud zonder huurverhoging, algehele opknap alleen als de huur betaalbaar blijft en als de bewoners kunnen terugkeren. Voor een sociale opknap van de buurt.
-11-74/6 CPN Buurtmanifest OVERDRUK ... MARIE VAN ZELST ...
(1) C.P.N.Afdeling Waterlooplein
(2) dubbelz., folio, el.stencil, foto
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/001.1.01
(5) Overdruk uit De Waarheid
(6) CPN Buurtmanifest
Vraaggesprekken met de buurtbewoners Marie van Zelst (van Actiecomité vervangende woonruimte) en Flip Schouten. De Nieuwmarktbuurt was aan verval onderhevig, nog vóórdat er met een woord over de metro gesproken was. De huiseigenaren staken nooit een hand uit aan het bewoonbaar maken van de huizen. Geef de mensen die echt uit de buurt weg willen een andere woning en stel de vrijkomende panden ter beschikking aan die bewoners (krakers), die per sé niet weg willen. Het is niet de schuld van de krakers, dat er zoveel jaar na de oorlog nog woningnood is. Het belang van de slachtoffers van de woningnood is, dat ze nu een andere woning aangeboden krijgen en dat voor buurtbewoners betaalbare nieuwe woningen gebouwd worden. Er treden in de buurt figuren op welke het niet te doen is om oplossingen voor de direct getroffenen te bewerkstelligen.
Er zijn plekken genoeg in de buurt waar zó begonnen kan worden met de bouw van woningen. Het is een fundamenteel recht van de werkers betaalbaar te wonen in een prettige omgeving. Met succes wist de CPN het plan uit 1953, dat voornamelijk voorzag in de bouw van kantoren, van tafel te vegen.
-11?-74/16 SRVU ssh MAATregelen
(1) SRVU
(2) dubbelz., A4, off-set?, Prestige Elite
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 67.2
(5) Gegevens naar origineel SRVU
Velen hebben een brief van de SSH ontvangen over de hoogte van hun huurachterstand. Volgen wenken hoe te handelen in gevallen dat men ook anders dan door de huurboykot achterstand heeft of als men geen VU-student is.
De huuraksie op Uilenstede leidt, door moeilijkheden met de huurbetaling en de bevoegdheden van de Uilenraad in deze, tot versterking van het zelfbestuur en uitbreiding van de bevoegdheden van de Uilenraad. Wij willen door het boikotten van de huurverhoging bereiken dat het ministerie tot de erkenning komt, dat de studenten behoren tot de laagste inkomensgroepen met een overeenkomstig persentage van het inkomen voor de huur en subsidies op de omslagkosten. Het gesprek met de staatssekretaris is op gang gekomen, maar deze probeert zijn positie te versterken door van de SSH's te eisen dat deurwaarders op de boikotters worden losgelaten. Wij stellen hier een uitbreiding van de huuraksie tegenover. Niet alleen je inkomen en huur van dit moment staan op het spel maar ook de uitgangspunten voor jongerenhuisvesting en studiefinansiering in de toekomst.
-11-74/30 COMITÉ WIJKVERBETERING "SPAARNDAMMERBUURT" ... Aan de bewoners van de gemeentewoningen in de Spaarndammerbuurt.
(1) Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt" Huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA / GA arch.HVS 1
Afschrift van brief aan de Gemeenteraad. Verzoek een eind te maken aan de desolate toestand waarin voor renovatie ontruimde woningen verkeren: leegstaande woningen dichtspijkeren, teveel gecreërde wisselwoningen verhuren en de 'opgeknapte' woningen aan de Spaarndammerdijk controleren alvorens te verhuren aan urgente bejaarden. N.a.v.dit beleid dient het overleg van ons met gemeentelijke instanties over de renovatie voorlopig opgeschort te worden. Binnenkort protestvergadering van de Huurdersvereniging.
-11?-74/31 Stree Pokoe! REFREIN: ...
(1) anoniem
(2) 3v 3p, derde vel: geel papier, pica
(3) Ams-Bijlm Mhg Wonen-kra
(4) UB / UB 98.1
(5) Zie 2-11-74/2
Tekst van de liedjes Stree Pokoe!, Leve de strijd van de Bijlmerkrakers en Bouw tap egi krakti.
1-11-74/1 OPROEP DEMONSTREER MEE ZATERDAG 2-NOV.
(1) Het kommitee solidariteit met de Blmerkrakers.
(2) folio, el.stencil
(3) Ams-Bijlm Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Zie 2-11-74/1. Zie ook GA Aff 4913 (A/005821)
Demonstreer 2 november vanaf het Museumplein, waarna manifestatie in de Mozes- en Aaronkerk.
De gemeente heeft enkele krakers in de Bijlmer een bevel tot ontruiming gegeven. Deze krakers, surinaamse gezinnen, hebben in juni 100 woningen gekraakt die jarenlang leegstonden. Vele van deze gezinnen woonden onder zeer slechte omstandigheden in pensions. Voor mensonwaardige toestanden betaalt de gemeente wel fl. 2400 per maand per gezin van 6 man aan de pensionhouders. Nadat de gemeente weigerde de eis voor een goede huisvesting in te willigen zijn de gezinnen tot kraken overgegaan. Want goed wonen is geen gunst, maar een recht. Dit slechte woningbouwbeleid treft ook het nederlandse volk, surinamers en antillianen en andere buitenlanders. Dáárom: voor een breed front tegen het wanbeleid van de gemeente, geen afbraak van goede woningen en voor de eenheid van nederlanders, surinamers en alle andere buitenlanders in deze strijd. Ondersteun deze strijd, ook financieel.
1-11-74/2 Bergen, november 1st 1974
(1) The participants of the Workshop
(2) A4, pica
(3) Ams-Bijlm Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 008/001.1.12
(5) Engelse tekst
De deelnemers aan de konferentie van Zwarte jeugd- en maatschappelijk werkers uit Engeland en Surinaamse en Antilliaanse welzijnswerkers in Nederland steunen de mensen uit de Bijlmermeer in hun strijd tegen de autoriteiten. Wij onderzoeken de akties van de gemeentelijke autoriteiten en hun racistiese politie. Wij zullen elke noodzakelijke steun geven aan de voortdurende strijd voor onze Bevrijding.
2-11-74/1 DEMONSTREER ZATERDAG 2 NOV.
(1) het kommitee solidariteit met de bijlmerkrakers
(2) A4, wit, geel, groen of blauw papier, st.pen, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 008/001.1.12
(5) Bankrekeningnummer rechtsonder doorgestreept of van stencil af gedraaid
Vrijwel zelfde tekst als 1-11-74/1.
2-11-74/2 LEVE DE STRIJD VAN DE BIJLMERKRAKERS De ...
(1) anoniem (uitgegeven door het kommitee solidariteit met de Bijlmerkrakers)
(2) A4, pica
(3) Ams-Bijlm Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 008/001.1.12
(5) Zie -11-74/31
Tekst van een lied waarin opgeroepen wordt tot eenheid van Nederlanders en buitenlanders in de strijd tegen de gemeente en kapitaal voor een betere woning.
2-11-74/3 SAMKALDEN MOET WEG!!!!!! Voor ...
(1) AAP
(2) A4, off-set, pica
(3) Ams-alg Ams-Bijlm Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 004/001.1.01
Het moet afgelopen zijn met het ontruimen van woningen in de Bijlmer en Nieuwmarktbuurt. Ondanks andere toezeggingen wil de gemeente 40 van de 100 door Surinamers gekraakte woningen in de Bijlmer ontruimen. Deze Surinamers worden dan weer naar pensions gedeporteerd. Opnieuw vertrapt het gemeentebestuur het fundamentele recht op een woning van iedere Nederlander.
Een gemeentebestuur dat haar zwakheid toont in misselijk makende onderlinge scheldpartijen en het bevorderen van partijbelangen, kan en mag niet blijven. Oproep door te gaan met het kraken van leegstaande woningen en panden van beleggers (spekulanten), ontruimingsbevelen op de Dam of voor het stadhuis te verbranden en zich indien nodig te verzetten. Bedenk dat opzettelijk instand gehouden woningnood een vorm van sociale onderdrukking is. U wilt toch ook niet worden verstikt in een fascistisch beleid? Steun de bedreigde buurten.
2-11-74/4 BUURTSTRIJD ONZE STRIJD Als ...
(1) (Cineclub en buurtbewoners van de Nieuwmarkt)
(2) dubbelz., A4, pica, st.pen
(3) Bui-Eur Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/001.1.01
1: Van 24 oktober t.m.11 november iedere donderdag filmvoorstelling in metrocafé Het hoekje om. Dit als voorbereiding op de Week tegen het imperialisme (19 t.m.23 november), een solidariteitsweeek met het volksverzet overal ter wereld: een verzet tegen de toenemende onderdrukking en de steeds groter wordende monopolies. In binnen- en buitenland zien wij de prijzen (winsten van de monopolies) enorm stijgen. In onze eigen steden zien we dat het grootkapitaal een steeds grotere greep krijgt. Hele wijken worden afgebroken voor kantoren, banken en hotels. 23 November propagandatocht vanaf Beursplein voor politieke en financiële steun aan het gewapend verzet in Chili. Demonstreer mee.
2: 7 November in het metrocafé de film Volksverzet in Ierland. Volgt een uiteenzetting over de aard van het verzet in Ierland.
In Amsterdam worden maatregelen genomen die tegen het belang van de bevolking zijn. Het toenemend verzet wordt steeds zwaarder bestreden. Dit is niet alleen een direkte aanslag op de portemonnee van de arbeiders maar ook op zijn leefgemeenschap, de buurt.
6-11-74/1 AMSTERDAMMERS! GEZIEN HET FEIT DAT WIJ ALLES ...
(1) Aktiegroep Nieuwmarkt
(2) dubbelz., A4, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/001.1.01
(5) Facs.in Rapport ontruiming en sloop
Gezien het feit dat: wij alles gedaan hebben om het gemeentebestuur duidelijk te maken dat wij het recht hebben in de Nieuwmarktbuurt te wonen en niet willen worden gedeporteerd naar de Bijlmer, Purmerend of een saneringsbuurt; het nu al voor de vierde keer is dat de gemeenteraad hier over beslist; wij het gevaar van het beleid, waarvan ook de metro een onderdeel is, vaak hebben aangegeven; als vanavond wordt besloten tot doordrukken van de metro ons het recht op wonen wordt ontnomen; wij niet van plan zijn herhuisvesting te aksepteren omdat de woningnood in Amsterdam al schrijnend genoeg is; nu al begonnen kan worden met de bouw van 400 woningen; het gemeentebestuur op geraffineerde wijze de kapitaalsbelangen dient; wij niet in de verdeel- en heerstechniek van het gemeentebestuur trappen, die bestaat uit het doen van individuele aanbiedingen volgens huisvestingsnormen van het CBH, die voor ons onaanvaardbaar zijn,
verklaren wij alle werkzaamheden voor de metro tot besmet werk. Wij zullen ons met alle middelen tegen deze werkzaamheden verzetten. Wij vragen alle arbeiders dit werk te weigeren. Wonen is geen gunst, maar een recht.
6-11-74/3 MANIFESTATIE VOOR DE RAADZAAL 6.11.1974
(1) (krakers in de Bijlmer)
(2) dubbelz., A4, Polygo Elite
(3) Ams-Bijlm Wonen-kra
(4) UB /
Vandaag wordt in de raad o.a.gesproken over de opvang en begeleiding van Surinamers en Antillianen. Onze eisen zijn: géén ontruiming, maar een woonvergunning voor alle krakers; steun voor de sociaal-ekonomies zwakkeren onder de krakers; géén pensions en géén barakken. Wij roepen op tot eenheid in de strijd voor een beter woningbouwbeleid. Wij verklaren ons solidair met alle 17.000 woningzoekenden in Amsterdam en ondersteunen daarom ook de Nieuwmarktbewoners, die ook met uitzetting bedreigd worden en vandaag samen met ons strijden. Vele organisaties staan achter ons. Samen met hen gaan wij door met onze rechtvaardige strijd. Wij zeggen dank aan de volgende organisaties die ons ondersteunen (volgt lijst van enkele tientallen organisaties).
6-11-74/4 DE STRIJD OM DE METRO. ANTWOORD AAN WETHOUDER LAMMERS
(1) Jan Launspach
(2) A4, dik papier, pica
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB /
Reaktie op een interview met wethouder Lammers in NRC/Handelsblad als reactie op een artikel van Launspach in dezelfde krant.
In mijn artikel heb ik niet Lammers persoonlijk aangevallen, maar de raad van Amsterdam. Lammers antwoordt niet op het hoofdpunt van mijn betoog, nl.dat het eigen leven van een buurt in het denken van de gemeente geminacht wordt. Evenmin heeft hij mijn uitspraak ontzenuwd, dat het minstens zes jaar duurt voordat er weer huizen kunnen staan en dat de buurt dan als levend geheel te ver kapot is om zich te kunnen herstellen. De overstaptijden per metro zijn onvoldoende doorberekend bij de poging tot een vergelijkend kosten-baten-onderzoek en daardoor bleef het N.E.I.rapport onafgemaakt. Hierop gaat Lammers niet in en daarom neem ik aan dat mijn bewering klopt. De juistheid van de uitspraak dat de metro langzamer is dan een goed tramsysteem kan makkelijk worden aangetoond. De wethouder wil geen referendum, waar ik in mijn artikel ook niet om heb gevraagd, omdat dit vertragend zal werken. Het tracee langs de Geldersekade is niet serieus onderzocht. Door het ontbreken van een bestemmingsplan voor de buurt als een buitenkansje te beschouwen, toont de gemeente minachting voor de bewoners.
16-11-74/1 EXTRA BUURTBERICHT no 8
(1) BAK-Jordaan
(2) dubbelz., A4, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-Jord Mhg-gastar Wonen
(4) GA ISG /
(6) Extra buurtbericht 8
Twee bewoners van het pension De Tijdgeest, die een rechtszaak tegen de pensionbaas waren begonnen om hem het pension te laten opknappen, zijn door de deurwaarder op straat gezet. De pensionbaas wilde meteen iedereen op straat zetten. Hij probeert al lang de mensen er uit te krijgen door licht en verwarming af te sluiten. De CPN heeft inmiddels vragen in de gemeenteraad gesteld. Waarom laat de gemeente de levensgevaarlijke toestand in het pension voortbestaan en stelt zij zich niet achter de eisen van de bewoners voor betere huisvesting?
Kom maandag naar de rechtszaal voor de behandeling van het hoger beroep.
18-11-74/7 informatie van de Weesperstraat l8-ll-'74
(1) huuraktiegroep Weesperstraat in samenwerking met ASVA sektie sociaal
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
De bewonersvergadering van de Weesperstraatflat heeft 22 oktober besloten de huuraktie anders op te zetten. Als resultaat van de huuraktie is de huurverhoging in studentenhuizen losgekoppeld van de hoogte van de maximale beurs. De max.beurs steeg meer dan de huur, maar het aantal uitgekeerde maximale beurzen is weer gedaald. De motivering van het ministerie om de huur met het maximale percentage te verhogen is zwak. Zo wordt voor vergelijking van studenten- met volkshuisvestingshuren juist een beginjaar genomen dat ongunstig uitvalt voor de studentenhuisvesting. Klein is al maanden bezig de Colleges van Bestuur in de verschillende steden ertoe te bewegen de huuraktie nu eens aan te pakken.
Aangenomen aktievoorstellen: alle boykotters zorgen ervoor in januari op dezelfde huurachterstand te gaan staan, waarna we verdergaande akties (huurstaking?) kunnen overwegen. Eén persoon per afdeling verzamelt elke maand de girokaartjes naar de DSH. Wij hopen dat alle bewonersvergaderingen het in dit pamflet gestelde in hun huis willen bespreken. Strookje om de giromachtiging van de DSH in te trekken.
19-11-74/2 CPN Buurtmanifest VOOR GOEDE WONINGEN ...
(1) CPN
(2) dubbelz., folio, el.stencil, elite, foto
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) UB GA /
(6) CPN Buurtmanifest
De toestand in de Jordaan is onhoudbaar: voortschrijdende verkrotting, gebrek aan betaalbare huurwoningen en de middenstand die het hoofd niet meer boven water kan houden. Waarom wordt de zaak niet op grote schaal aangepakt? Dat het kan bewijzen twee nieuwbouwprojecten, waarvan de huren beneden de fl. 200 liggen. Voor zeker tien andere projecten liggen de plannen voor nieuwbouw klaar. Door touwtrekkerij tussen gemeentelijke diensten en pogingen van regeringsinstanties de zaak op de lange baan te schuiven worden de bouwaktiviteiten vertraagd, terwijl de huurprijs onaanvaardbaar hoog dreigt te worden. CPN, PvdA en buurtactiegroepen hebben de eis 'bouwen in de open gaten voor onder de fl. 200' als uitgangspunt voor aktie genomen.
Ook in de Jordaan wordt de werkende bevolking getroffen door de werkloosheid. Het aanvatten van de woningbouw betekent dat velen weer aan het werk kunnen en een loon kunnen verdienen waar ze recht op hebben. De berusting van het kabinet Den Uyl kan slechts leiden van kwaad tot erger en dient te worden doorbroken.
21-11-74/4 DE GEZAMENLIJKE AKTIEGROEPEN AMSTERDAM AUTOVRIJ STEUNEN ...
(1) De gezamenlijke aktiegroepen Amsterdam Autovrij.
(2) A4, pica, off-set
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) GA SA / SA 060/002.2.01
(5) Oplage 2.150 ex.
300 Nieuwmarktbuurtbewoners moeten hun huizen ontruimen voor een metro, waarvan we nu al weten dat hij nutteloos zal zijn en dat de auto-chaos niet minder zal worden. Door de afbraak worden Amsterdammers gedeporteerd en worden de grondprijzen opgedreven, wat woningbouw onmogelijk maakt. Hiertegen zijn we de straat opgegaan.
22-11-74/3 De Oostln voltooien?
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen
(3) Vervoer Wonen
(4) GA /
1: Nieuwe metrolijnen worden gepland. In zuid zullen hierdoor veel huizen gesloopt en kantoren gebouwd worden. De heren politici worden overmoedig. Stop de metro, eis nieuwe verkiezingen.
2: In de hele stad zijn vandaag akties van aktie- en buurtgroepen om de aandacht te vestigen op het gemeentelijk beleid, waarvan de gevolgen in elke wijk te zien zijn. Er komen hotels, kantoren en autowegen. De bewoners worden gedwongen te verdwijnen.
28-11-74/3 DONDERDAG 28 NOVEMBER l974
(1) Open Overleggroep/Wkraad
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) GA /
28 November in het Willemshuis openbare vergadering over de gemeentelijke plannen voor de Jordaan. De slechte woonsituatie van het ogenblik en het nauwelijks op gang komen van betaalbare nieuwbouw zijn aanleiding geweest tot oprichting van de werkgroep wonen. Eisen waaraan (ver)nieuwbouw moet voldoen zijn naar voren gebracht. Huren moeten betaalbaar zijn en er moet systematische woningverbetering plaatsvinden.
Begin met het volbouwen van de vele gaten. Bouw ook tweekamerwoningen. Stop dure spekulatiebouw.
28-11-74/4 BUURTBEWONERS! Al eerder zijn ...
(1) buurtkomitee Cz. Peterbuurt
buurtkomitee Kadijken
buurtkomitee Oostenburg
buurtkomitee Wittenburg
huurderskomite Dapperbuurt
C.P.N. afd. Funen
Aktiekomite werkloze bouwvakkers
(2) folio, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Ams-O-Dap Wonen
(4) UB GA SA / SA 040/002.2.01
(5) Zie voor distantiëring door aktiegroep De Sterke Arm, Dappernieuws 82 (14-12-74) p.4 e.v.
28 November demonstratie van de Cz.Peterstraat naar het Dapperplein voor versnelde verbeteringen in de buurt, betaalbare nieuwbouw, geen verdere huurverhogingen, saneringssubsidie voor middenstand en eenheid van aktie voor werk en woningen. Ondanks de mogelijkheid om op grote schaal te bouwen zijn er 40.000 bouwvakkers werkeloos.
30-11-74/1 HET KOMITEE SOLIDARITEIT MET DE KRAKERS van de BIJLMER organiseert een KONMAKANDRA
(1) het komitee solidariteit met de krakers van de bijlmer.
(2) A4, el.stencil, zwarte en rode inkt
(3) Ams-Bijlm Wonen-kra
(4) UB / UB 16.1
(5) Zie ook GA Aff 4952 (A/003911). Kop met stempel datum, plaats en tijd bijeenkomst, wrs.versie voor Surinaamse belangstellenden
Het komitee organiseert op 1 december in het Bijlmerhuis een konmakandra. Fototentoonstelling, het koor van de krakers, toneel, dia's, lezing en diskussie. Na 5 maanden hebben de krakers in de Bijlmer reeds grote overwinningen geboekt in de strijd tegen het huisvestingsbeleid. 60 Van de 101 woningen zijn toegewezen. De mensen hoeven niet meer terug naar de pensions. Omdat iedereen recht heeft op een goede betaalbare woning is deze strijd gezamenlijk gevoerd door Surinamers, Nederlanders en buitenlanders. Versterk de eenheid.
30-11-74/2 HET KOMITEE SOLIDARITEIT MET DE KRAKERS van de BIJLMER ORGANISEERT EEN BIJEENKOMST
(1) het komitee van solidariteit met de krakers van de bijlmer.
(2) A4, el.stencil, zwarte en rode inkt
(3) Ams-Bijlm Wonen-kra
(4) UB /
(5) Kop conform stijl van in Nieuwmarkt gemaakte pamfletten
Op kop na (in rode inkt) dito als /1.
-12-74/2 ASVA INTREKKING MACHTIGING, NIET NAAR DE GIRO ...
(1) ASVA
(2) A4, Bruxelles
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB /
Strookjes om de giromachtiging van de Stichting Studentenhuisvesting voor de huur van studentenkamers in te trekken.
-12?-74/11 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR 6
(1) Bewonerscomité Huurverlaging
(2) dubbelz., A4, rose papier, elite, kop: el.stencil
(3) Ams-Bijlm Wonen Wonen-kra
(4) GA /
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 6
Wij hebben veel sympatiebetuigingen gekregen voor ons standpunt tegen de verkoop van huurflats en voor betaalbare huren. De gemeente heeft de verkoop van 93 flats tegengehouden. Deze worden gesplitst in kleinere woningen met een huur van nota bene fl. 498 per maand.
Wij hebben een telegram aan B&W gestuurd tegen de ontruiming van gekraakte flats.
Minister Gruyters heeft erkend dat de aanvangshuren verkeerd berekend zijn, dat de infra-strukturele voorzieningen niet in de huren doorberekend behoren te worden en dat 16% BTW op woningen niet juist is. Geen huurverhoging, maar huurverlaging!
-12-74/15 JoRDAANFILM.
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Cineclub)
(2) A4, pica, st.pen
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) ISG / ISG stzmap Jordaan
Donderdag 12 december in Metrocafé 't Hoekje Om vertoning van de Jordaanfilm. Volgt korte inhoud van de film. Deze film is een goed voorbeeld om de mensen een idee te geven van het woonprobleem.
-12-74/23 ALGEMENE BEWONERSVERGADERING IN DE BOUWKEET
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners studentenflat Oude Schans)
(2) 2v 4p, A4, pica
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 67.2
18 December algemene bewonersvergadering. Agenda: 1.verslag Algemeen Bewoners Overleg over de gemeenschappelijke ruimtes, de plaats van het ABO in het streven naar een verdergaande demokratisering van de woonvoorzieningen en een toelichting op de verkiezingskrant die onlangs in de flat is verspreid; 2.de huuraktie. Er bestaan plannen de huuraktie (het weigeren van huurverhogingen) te verscherpen tot een huurstaking. In Amsterdam zijn 2200 huurstakers. Als resultaat hiervan is de kale huur losgekoppeld van de 16% norm, maar veel boykotters zitten aan de grens van 2 maanden huurschuld en de financiële situatie van de studenten wordt slechter; 3.bespreking van de bewonersenquête over de woonomstandigheden in en rond het huis.
-12-74/27 DONDERDAG 19 DEC.
(1) (Cineclub)
(2) A4, pica, st.pen
(3) Ams-C-Nwm Bui-Am-N Wonen
(4) UB GA /
19 December Cineclub-filmavond in metrocafé 't Hoekje Om: vertoning van dia's en filmmateriaal over de verdediging van Dijkstraat 9, de film Peoples Park over bezetting van een universiteitsterrein door buurtbewoners, een korte film over een Portoricanenwijk in Amerika die moet verdwijnen voor een zakencentrum en de film Buurtstrijd onze strijd.
-12-74/28 huurdersvereniging "SPAARNDAM" ... UITNODIGING AAN ALLE BEWONERS
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) A4, pica, st.pen
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) GA / GA arch.HVS 3
11 December openbare vergadering in het Speeltuingebouw Zaandammerplein over huren, huurverhogingen en openslaande ramen. Wij hebben uitgenodigd sprekers van o.a.Comité Wijkverbetering, Federatie van Huurdersverenigingen van Gemeentewoningen, C.P.N.en P.v.d.A.
-12-74/29 C.P.N. afdeling Spaarndammerbuurt. ... Bewoners van Gemeente woningen, WAT IS ER GEBEURD
(1) C.P.N. afd. Spaarndammerbrt
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) GA / GA arch.CWS
Er is actie gevoerd om de huren betaalbaar te houden. Huren van F 125 tot F 160 en niet hoger zijn toegezegd. De bewoners wachten nu al twee jaar wanneer nu eindelijk hun woning wordt opgeknapt. De bewoners willen zo snel mogelijk een verbouwde woning tegen betaalbare huren, geen huurverhoging en geen dichtgespijkerde ramen. Oproep de huurdersvergadering op 11 december te bezoeken.
-12?-74/30 Amsterdam, Aan de Directie voor de Volkshuisvesting ...
(1) anoniem (uitgegeven door Comité Wkverbetering Spaarndammerbuurt)
(2) kwarto, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
Ondergetekende woont in het gedeelte van de Spaarndammerbuurt dat binnen twee jaar gesloopt wordt t.b.v.de bouw van een bejaardentehuis. Het wonen wordt steeds ondragelijker. Ik verzoek u voor mijn woning een krotverklaring af te geven.
5-12-74/6 5 december l974. Een verrassing voor Lammers
(1) anoniem (uitgegeven door Aktiegroep Den Texstraat)
(2) A4, fotokopie, cubic elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB / UB 9.3
Een jaar geleden is onze buurt in aktie gekomen. Resultaten: de bouwvergunning van Heineken is voorlopig afgewezen, Wereldhaven heeft geen toestemming gekregen haar gebouw achter Alhambra uit te breiden, Lammers had de toezegging gedaan dat voor ons gebied een voorbereidingsbesluit zou komen om te voorkomen dat nog meer woningen zouden worden opgeofferd, onze buurt wordt proefgebied voor een nieuwe oplossing van het parkeerprobleem. Als we niet alert blijven blijft het bij mooie besluiten, die niet uitgevoerd worden. Want wat is de stand van zaken nu? We worden niet gevraagd mee te praten over de plannen die de gemeente heeft met de resultaten van de parkeerenquête; Lammers is niet van plan zoveel ambtenaren in te zetten dat binnen een paar jaar een bestemmingsplan op tafel ligt, zodat iedereen dan weer kantoren en hotels kan bouwen; Nic.Witzenkade 39-45 staat nog steeds te verrotten; over enige tijd zal Heineken wel weer met een nieuwe bouwaanvrage komen. Met andere buurtgroepen wordt overlegd hoe we gezamelijk onze eisen bij Lammers en de gemeente op tafel kunnen leggen. 16 December in de Amstelkerk vergadering over verkeersoverlast en herbestrating. 18 December (interne) vergadering in het gebouwtje van de speeltuin.
15-12-74/1 Koningstraat 8 l5 december l974
(1) fam. Bouman-Clément
(2) folio, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB /
Bakker Stoekenbroek van de hoek, met een dalende omzet door het saneren en ziek van de spanning rond de metroaanleg, wil weg. Hij komt niet in aanmerking voor de verhuiskostenvergoeding. Om deze bekende buurtbewoner niet tegen zich te hebben, brengt het gemeentegrondbedrijf hem in kontakt met autobandenhandelaar Slagboom, die van Wittenburg weg moet (sanering overal!). De gemeente bemiddelt in een pure sleutelgeldzaak, waarin twee slachtoffers van de sanering tot onwettige overeenkomsten worden overgehaald. Zo bespaart de gemeente zich de moreel verplichte verhuiskostenvergoeding. Na deze afspraken werd in de winkel ingebroken. Onmiddellijk betrok een gezin uit de buurt, dat vroeger op het metro-tracée woonde, de bakkerswoning. Dat waren wij. Wij eisen van de gemeente: bakker Stoekenbroek een verhuiskostenvergoeding, Slagboom een passende bedrijfsruimte, voor ons gezin een huurovereenkomst.
- -75/17 BOND VAN HUURDERS EN WONINGZOEKENDEN ... Gezamenlijke Stookkostenaktie in de Bijlmer
(1) Bond van Huurders en Woningzoekenden (Gezamenlijke Stookkosten Komitee)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) UB / UB 16.1
In januari zijn de stookkosten met de helft verhoogd. We betalen de huur zonder dat we weten op welke manier die door de woningbouwvereniging wordt besteed. Volgens sommige schattingen zou vorig jaar in zone H fl. 150.000 overgehouden zijn aan servicekosten. We hebben recht op jaarlijkse afrekening van deze kosten, daarom: weiger de stookkostenverhoging. De stookkostenverhoging is de zoveelste aanslag op ons levenspeil. Nederlands aardgas wordt voor een zacht prijsje aan het buitenland verkocht.
Doet u mee aan de weigeringsaktie, vul dan onderstaand strookje in. Geeft bovendien de akseptgirokaart van de woningbouwvereniging mee. die worden binnenkort demonstratief overhandigd.
- -75/18 GEZAMENLIJKE STOOKKOSTENAKTIE IN DE BIJLMER
(1) (Gezamenlijke Stookkosten Komitee)
(2) dubbelz., A4, geel papier, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) UB / UB 16.1
(5) Zie /17. Tekst in: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
Zelfde tekst als /17.
- -75/23 Komitee van Wonignzoekenden ... GEEN BUROKRATIE BIJ CBH !
(1) Komitee van Wonignzoekenden- Bond van Huurders en woningzoekenden - Komitee van Woningzoe
(2) A4, elite
(3) Ams-Oost Wonen
(4) kopie op UB /
(5) Tekst in: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
Na eerdere aksies zijn wij opnieuw in het geweer gekomen tegen de leegstand in de Transvaalbuurt. Mevr.Kreugel (tante Coba) loopt erg moeilijk, heeft onlangs haar been gebroken en heeft een mediese urgentieverklaring. Een benedenwoning is voor haar zeer urgent. Recht tegenover haar staan twee benedenwoningen leeg van makelaar Roersma. Deze woningen worden haar door CBH geweigerd. Dit omdat die woningen te groot voor haar zijn (terwijl zij een grotere woning achterlaat) en zij twee eerdere (slechte) aanbiedingen geweigerd heeft.
Wij vinden het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat het CBH de regels zo burokraties hanteert. Heeft iemand die 40 jaar in een straat woont geen recht op een woning daar? Wethouder Kuipers deed ons gouden beloften, maar er is niets van terecht gekomen. We eisen een woonvergunning voor mevr.Kreugel.
- -75?/29 Beste Buurtbewoner, Zo te zien verkeert Uw huis in slechte staat.
(1) (buurtgroep Herenmarkt)
(2) dubbelz., A4, st.pen
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
Veel van de woningen als waar U in woont zijn in slechte staat. Ze lopen kans opgekocht te worden door particuliere ondernemingen, die er met zware subsidie 'paleisjes' van maken met zulke hoge huren, dat de oorspronkelijke bewoner er niet meer aan te pas komt. Bouw- en Woningtoezicht helpt bovengenoemde eigenaren. Mensen hebben recht in hun buurt te blijven en in een goed huis te wonen. Het gaat niet om wonen alleen, maar om een manier van leven. Het beleid van de Gemeente leidt tot city-vorming: de oorspronkelijke bewoners van de binnenstad komen terecht in slechte buitenwijken of in slaapsteden. We moeten de huizenopknappers dwingen de huren betaalbaar te houden en op te knappen in overleg met de bewoners. Neem kontakt met ons op als u zelf iets over dit soort aktiviteiten hoort.
- -75/30a DEZE WONING STAAT LEEG
(1) Gezamenlke aksiegroepen tegen leegstand
(2) folio, off-set, oranje en zwarte inkt, tekening
(3) Wonen-kra
(4) UB GA SA /
(5) Persiflage op het affiche, uitgegeven door het Ministerie voor Volkshuisvesting, dat bedoeld was om voor de ramen van te renoveren huizen te plakken
Deze woning heeft nog bestemming. Neem het recht in eigen hand, kraak dit pand.
- -75/30b
(1) anoniem (uitgegeven door de Gezamenlijke Aksiegroepen Tegen Leegstand)
(2) A4, kringlooppapier, off-set?, tekening
(3) Wonen-kra
(4) SA /
Dito als /30a, ondertekening weggevallen.
- -75/38 Wat gebeurt er met onze buurt!
(1) Bewonerswerkgroep Nic. Beetsbuurt
(2) folio, cubic elite, st.pen, kaartje
(3) Ams-W-Kin Wonen
(4) ISG / ISG stzmap Akademie Bouwkunst II
In de brief die u in de bus heeft gehad van de amtelijke projektgroep Kinkerbuurt wordt de indruk gewekt dat de besluiten samen met de Kinkerbuurt bewoners zijn genomen. Wij als bewoners hebben daar echter niets van gemerkt. Daarom zijn wij het niet eens met de plannen die buiten ons en u om zijn opgesteld. Om ook uw wensen aan bod te laten komen houden wij volgende week tussen de J.P.Heyestraat en de Tollensstraat vraaggesprekken. Ook als u mee wilt strijden voor betaalbare woningen in een leefbare Kinkerbuurt kunt u zich bij ons opgeven.
- -75?/47 voor de EENHEID van alle bewoners van de gliphoeve
(1) (Het Anti-Racisme Comitee)
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-Bijlm Mhg Wonen-kra
(4) UB / UB 16.1
Het Anti-Racisme Comitee is verontwaardigd over het pas opgerichte 'Comitee Gliphoeve 2', dat optreden van de gemeente eist omdat zij een zwart getto vreest. De Surinaamse kraakgezinnen ontvluchten de onmenselijke levensomstandigheden in de pensions. Over het algemeen vertonen deze gezinnen geen afwijkend of crimineel gedrag. Wij moeten gezamenlijk opkomen voor een leefbaar klimaat in de Gliphoeve en voor opvangmogelijkheden. Van de woningbouwvereniging moeten wij afdwingen dat reparaties worden uitgevoerd.
- -75/49 KOMITEE WONINGZOEKENDEN BHW VOERT AKTIE VOOR:
(1) Komitee Woningzoekenden BHW
(2) kwarto, off-set, zwarte en rode inkt, tekening
(3) Wonen
(4) ISG / ISG stzmap Bond van Huurders en Woningz.
Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: opheffing leegstand, kortere wachttijden, betaalbare renovatie en nieuwbouw, goede woningen aanbieden. Doe mee!
- -75/60 Snoekjesgracht 4.
(1) De Snoekjesgracht Beweging (S.G.B.)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Zie voor kraak Snoekjesgracht 6 14-4-73/1
Vrijdag werd de 2e en 3e verdieping van Snoekjesgracht 4 gekraakt. Textielhandelaar De Swarte heeft deze ruimten illegaal als woning onttrokken. Het grondbedrijf gedoogt die situatie, Volkshuisvesting wil deze ruimtes weer in het woningbestand opnemen. Door onze kraakaktie hopen wij deze ambtelijke twist te versnellen, aangezien wijzelf met nijpende woningnood te kampen hebben. Zondag heeft de politie, zonder aanklacht, de aanwezigen in arrest genomen. Morgen komt onze zaak in behandeling in een vergadering van de werkgroep Bouwen en Wonen, die zich bezig houdt met illegale woningonttrekkingen. Het ziet er naar uit, dat de zaak negatief zal uitvallen. Dinsdag in De Son hierover aktievergadering. Wij verwachten een maximale opkomst.
- -75/74 Komitee van Woningzoekenden ... GEEN BUROCRATIE BIJ CBH
(1) 1: Komitee van Woningzoekenden-Bond van Huurders en Woningzoekenden-Komitee van Woningz
2: Het Komitee van Woningzoekenden
De Bond van Huurders en Woningzoekenden
(2) dubbelz., kwarto, achterkant: elite
(3) Ams-Oost Wonen
(4) SA / SA 004/001.2.11
1: Zelfde tekst als /23.
2: Zelfde tekst als -3-75/12.
-1-75/2 NOG 20.000 WACHTENDEN VOOR U
(1) (Komitee van Woningzoekenden)
(3) Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
Amsterdam heeft officieel 20.000 woningzoekenden. In werkelijkheid 40.000. 8.000 Goede woningen staan leeg. Toch staan we bij Herhuisvesting in de rij. Want de gemeente levert Amsterdam over aan de grondspeculanten die liever hotels en kantoren dan woningen zien. Dit leidt tot sistematiese verwaarlozing van de buurten. De BHW en de Socialistiese Partij hebben samen met woningzoekenden een komitee opgericht, dat de schandalige toestand bij Herhuisvesting aanpakt. Het komitee eist o.a.opheffing langdurige leegstand, vordering leegstaande huizen, snellere huisvesting, betaalbare nieuwbouw en goedkope renovatie. 23 Januari openbare vergadering in Borgheem (Borgerstraat).
-1-75/5 PARTIJ VAN DE ARBEID Afdeling KOSTVERLOREN. Natuurlijk ...
(1) Part van de Arbeid Afdeling Kostverloren
(2) dubbelz., 21,5x±16,5cm, elite, st.pen
(3) Wonen
(4) kopie op UB /
De P.v.d.A.maakt waar wat beloofd is. Nu zijn er garanties dat per 1 maart de distributieregels van Herhuisvesting veranderd worden. De P.v.d.A.belooft U, dat we nog verder gaan.
-1-75/10
(1) (uitgegeven door Comité 'Werk en Woningen')
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan De Waarheid 17-1-75 p.6
Oproep zaterdagmiddag 18 januari aanwezig te zijn op het braakliggende terrein naast het Wibauthuis voor een actie, die ten doel heeft kracht bij te zetten aan de eis dat nu snel wordt overgegaan tot de bouw van betaalbare arbeiderswoningen. Er zullen ook handtekeningen in de buurt opgehaald worden.
In mei '74 werden vertegenwoordigers van CPN en PvdA het eens over de noodzaak van de bouw van betaalbare woningen daar. Er zijn twaalf open gaten in de Oosterparkbuurt waar met bouwen kan worden begonnen. Het wordt tijd een einde te maken aan woningnood en werkloosheid.
-1-75/18 JORDAANFILM. filmavond: 9 januari.
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Cineclub)
(2) A4, pica, st.pen
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) UB GA /
9 Januari Jordaanfilm in metrocafé 't Hoekje Om. De Jordaan is een lastige volksbuurt. Dat is ook een van de redenen waarom als enige investering ongeveer de gemeente de straten heeft geasfalteerd, omdat de keien tegen de politie gebruikt werden. De mensen zijn tegen de sanering van de Jordaan. De film gaat in op wat de sanering voor gevolgen heeft. Het overgrote deel van de bevolking moet verhuizen naar de woonkazernes in de Bijlmermeer, de huizen in de Jordaan worden veel duurder, zodat het voor de bewoners amper mogelijk is in de buurt te blijven. In de plaats van huizen komen bankgebouwen, winkelcentra etc. De sanering is in dienst van het grootkapitaal. Daarom is de Vrijheidsschool begonnen met de bouw van een speeltuin op een plaats waar de gemeente jarenlang een half afgebroken huis had laten liggen. Deze film is een goed voorbeeld om de mensen een idee te geven van het woonprobleem. Voorfilm: buurtstrijd onze strijd.
-1-75/20 PROGRAMMA ZONDAG 17 JANUARI 1975 RADIO MOKUM ... W AT ER BIJ KRAKEN KOMT KIJKEN.
(1) Radio Mokum
(2) dubbelz., A4, voorkant: kop en kader el.stencil, rode inkt, tekening, tekst: blauwe inkt, Letter Gothic en Light Italic, st.pen; achterkant: blauwe inkt, st.pen
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Zie ook GA Aff 213 (A/004909)
Het radioprogramma van zondag gaat geheel over kraken. Dat kraken vakwerk is geworden, is bekend. Mensen in allerlei buurten helpen elkaar met het open maken van panden, hulp bij restauratie en inzetten van ramen. De kansen voor mensen die kraken overwegen om een oplossing te vinden voor hun woonellende zijn gunstig genoeg om de stap te wagen. Wat te doen bij woningnood: informatie over kraken. Nieuws uit de Nieuwmarkt. Van de inhoud van dit programma komt een stencil beschikbaar. Laat zondagmiddag uw radio kraken!
-1-75/21 programma radio mokum zondag 26 januari 1975 RADIO MOKUM ... WAAROM?
(1) Radio Mokum
(2) dubbelz., A4, voorkant: kop en kader el.stencil, rode inkt, tekening, tekst: o.a.Letter Gothic; achterkant: blauwe inkt, st.pen
(3) Ams-C-Nwm Vervoer Wonen
(4) UB / UB 12.1
Al jaren verzetten mensen uit de Nieuwmarktbuurt zich tegen de plannen die vernietiging van Nieuwmarkt en andere delen van de stad tot gevolg hebben. Waarom riskeren bewoners een klap met een politieknuppel? Waarom worden er woningen opgeknapt die op de slooplijst staan? Waarom gaan ze niet gewoon weg? Eerste aflevering van een hoorspel en nieuws uit de Nieuwmarktbuurt. Luister zondag middengolf 230 meter. Bovendien zondag IKON Hilversum 2: bouwen in de Nieuwmarkt, voor en door bewoners over de opbouwplannen in de buurt.
-1-75/22 AMSTERDAM EN PURMEREND Purmerend is een ...
(1) Afdeling Purmerend van de PPR
Afdeling Purmerend van de PSP
Maandblad Bastille (kritisch tijdschrift voor Purmerend)
(2) A4, dik papier, watermerk, off-set, cubic-elite
(3) Wonen
(4) UB GA SA / SA 028/002.2.01
Purmerend is een onder de voet gelopen plaats. En als je dan onder de rook van een stad ligt, waarvan de 'gemeenteraad' in Den Haag zit (het zijn bijna allemaal Amsterdammers die over de overloop-politiek beslissen), dan heb je het moeilijk. Purmerend had 15 jaar geleden 10.000 inwoners, nu 30.000. En als de Purmer-plannen doorgaan zullen er nog zo'n 30 à 60.000 bijkomen!
Omdat niet alleen de woonfunktie in de Amsterdamse oude wijken, maar ook in het oude gedeelte van Purmerend vernietigd wordt, dragen wij onderstaand citaat van de oud-SDAP voorman Dr.Henri Polak op aan de heren slopers van Amsterdam: wethouder Han Lammers, en Purmerend: wethouder Han Bakker (volgt citaat waarin Polak zich krities uitlaat over het opofferen van stedeschoon aan verkeersvoorzieningen).
12-1-75/1 bericht voor buurtbewoners en pers Zondagochtend 12 januari is ...
(1) De Amsterdamse Aktie Part
De huidige bewoners
Diverse aktiegroepen
(2) A4, pica, off-set
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA SA / SA 004/001.1.01
(5) Zie 16-1-75/1
Zondag is door de AAP op de Brouwersgracht gekraakt. De aktiegroep uit de betrokken buurt betuigde steun. Het pand is gekraakt omdat de Brouwersgracht een goudmijn voor spekulanten geworden is. Het pand stond al twee jaar leeg. Een er in gevestigd klandestien hotel is door de gemeente tot bedrijfsruimte verklaard. I.p.v.zoiets ongedaan te maken ging de gemeente de hele zaak officieel maken! Hier is sprake van schandalige prijsopdrijving. De gemeente moet het pand kopen voor woningzoekende jongeren.
14-1-75/2 huuraktie bevalt Klein niet: ...
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4. el.stencil, o.a.elite
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
Als straf voor de huurboykot heeft staatssecretaris Klein 1 miljoen van de begroting van de SSH afgetrokken en de resterende 7 miljoen geblokkeerd totdat er op grote schaal processen tegen boykotters gevoerd zijn. De studentenhuizen zijn hiervan de dupe. Op het voeren van massaprocessen is ons recht niet ingesteld. 16 Januari vergadering in de Oudemanhuispoort.
14-1-75/5 Amsterdam, 14-1-1975 Onderwerp: zuiveringsakties DSH
(1) Het Bedreigde Bewoners Komitee
(2) A4, Bruxelles
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 68.1
De Dienst Studentenhuisvesting wil de studentenflats van de GU zuiveren van mensen die niet staan ingeschreven bij de Universiteit van Amsterdam. Dit zijn HBO-studenten, studiestakers en jonge arbeiders. Dezen zijn op de flats gekomen toen er niet op kollegekaarten kon worden gekontroleerd. Bedreigde bewoners hebben een komitee opgericht. Het DSH-plan moet nog behandeld worden door de Universiteitsraad en aktie kan een eventuele goedkeuring voorkomen. Met de voorgenomen 'sanering' wordt weer de aandacht gevestigd op de woningnood onder alle jongeren in Amsterdam. Studentenhuisvesting bestaat bij de gratie van de vroegere behoefte van het bedrijfsleven aan een snelle uitbreiding van het aantal studenten. Er zal voor oplossing van de woningnood onder alle jongeren gebouwd moeten worden en geen getto's alstublieft. Het op straat zetten van bepaalde studentenflatbewoners is alleen maar een 'verschuiving' van het probleem.
16-1-75/1 BERICHT AAN BUURTBEWONERS EN PERS Het afgelopen zondag gekraakte pand Brouwersgracht 84 ...
(1) Amsterdamse Aktie Partij
De jonge woningzoekenden
Diverse aktiegroepen.
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 004/001.1.01
(5) Zie 12-1-75/1
Het gekraakte pand op de Brouwersgracht zal door ons ontruimd worden omdat gas, water, licht en sanitair ontbreken. Opknappen is zinloos omdat wij een eventueel proces zullen verliezen.
In de toekomst zijn meer akties te verwachten. Doel zal zijn mensen woonruimte te verschaffen. De uitgangspunten: verzet tegen spekulatie en tegen restauratie die leidt tot prijzen die ver boven de draagkracht van het merendeel van de bevolking liggen.
22-1-75/1 HUURKRANT 2 Beste medebewoners,
(1) SRVU
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Huurkrant (Uilenstede) 2
De DSH van de UvA is door de staatssekretaris onder curatele gesteld en bij de SSH-VU is op de subsidies beknibbeld. Dit zal ten koste van de post onderhoud gaan. Wij eisen een beter inkomen voor studenten, een betere huurvaststelling en betaalbare woningen voor alle jongeren. 22 Januari bewonersvergadering.
25-1-75/6 STEMRECHT vanaf l8 jaar,dus ook WOONRECHT
(1) werkgroep"jongerenvoorzieningen van het C.W.S.
(2) dubbelz., A4, voorkant: elite, st.pen; achterkant: el.stencil, tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Literatuur: De Waarheid 20-1-75 p.6
De woningnood is nog steeds schrikbarend hoog. Om aan een goede woning te komen moeten jongeren vaak te hoge huren of overnamekosten betalen. Voor werkende jongeren of studenten een onmogelijke opgave. Wij hebben de gemeente de eis gesteld: woonrecht vanaf 18 jaar. De enige oplossing: bouwen en huren omlaag. Er staan 107700 woningen leeg. Maar wie wil verhuizen van een huur van fl. 80 naar een flat in de Bijlmer voor fl. 500. Jongeren die een wissel- of sloopwoning hebben bemachtigd worden na een aantal jaren op straat gezet. Voor deze jongeren eisen we: vervangende woonruimte en verhuiskosten vergoeding. Andere eisen: distributie van alle woningen door herhuisvesting, leegstaande panden bewoonbaar maken. Voorrang voor jongeren uit Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt bij toewijzing van woningen in deze buurten. 27 Januari woonmanifestatie voor jongeren in buurthuis De Schroef, Westzaanstraat.
29-1-75/1 Informatiebulletin "zuiveringsakties D.S.H."
(1) Het Bedreigde Bewoners Komitee.
(2) A4, elite
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
Uit een gesprek met het College van Bestuur bleek dat het nog niet zo'n vaart loopt met de voorgenomen uitzetting door de DSH van mensen die niet staan ingeschreven bij de UvA. Het CvB is wel van plan de uitzetting door te zetten, omdat staatssecretaris Klein gedreigd heeft de subsidie stop te zetten en er een wachtlijst is voor studentenflats. Voor oplossing van de woningnood onder alle jongeren zal er gebouwd moeten worden.
29-1-75/4 KOMITEE VAN WONINGZOEKENDEN Terwijl er 40.000 mensen in Amsterdam op een behoorlijke woning wachten, staan er nog steeds ruim 8.000 woningen leeg.
(1) Komitee van woningzoekenden
(2) dubbelz., kwarto, elite, st.pen
(3) Ams-Oost Wonen Wonen-kra
(4) UB GA /
Terwijl 40.000 mensen in Amsterdam op een behoorlijke woning wachten, staan 8.000 woningen leeg. Het Komitee eist van de gemeente: vorder lege woningen na drie maanden, zorg voor kortere wachttijden, betaalbare nieuwbouw en goedkope renovatie. Slechte woningen moeten door de eigenaar eerst opgeknapt worden. Mochten deze eisen voor de op onderstaande lijst voorkomende huizen (met minstens 50 woningen) niet binnen 4 weken ten uitvoer zijn gebracht, dan zal het komitee ze zelf distribueren.
29-1-75/5 BURO HERHUISVESTING BEZET Vandaag houdt ...
(1) (Komitee van Woningzoekenden)
(2) A4, Orator, Light Italic en 10" Courier
(3) Ams-Oost Wonen
(4) kopie op UB / UB 96.2
(5) Handtekeningenlijst. Tekst in: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
Vandaag houdt het Komitee buro Herhuisvesting bezet. Wij protesteren hiermee tegen de verschrikkelijk slechte gemeente politiek. 8000 Woningen staan leeg, maar de 20.000 woningzoekenden merken daar niets van. Na jaren wachten wordt je nog vaak een krot aangeboden. Wij eisen dat wethouder Kuipers hier naar toe komt om onderstaande petitie in ontvangst te nemen. Het buro blijft normaal geopend. Wij roepen u op hier te blijven totdat wethouder Kuipers komt. Het is belangrijk dat de woningzoekenden zich organiseren. Kom morgen naar onze aksievergadering in het Borgheem.
Petitie. Het Komitee eist: opheffing langdurige leegstand, elke woning vorderen na drie maanden leegstand; snellere huisvesting, kortere wachttijden; betaalbare nieuwbouw en goedkope renovatie; alleen goede woningen aanbieden, slechte woningen moeten eerst door de eigenaar worden opgeknapt. Wij overhandigen een lijst van leegstaande woningen in de Transvaalbuurt. Als deze woningen niet binnen vier weken zijn gevorderd, zal het komitee de huizen zelf distribueren.
29-1-75/7 29 januari l975. ACTIECOMITE RENOVATIE NU Op de laatste huurdersvergadering van de Gemeente woningen is voor de zoveelste keer door de bewoners aangedrongen op versnelde renovatie.
(1) Actiecomite Renovatie nu
(2) folio, pica
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) GA / GA arch.CWS
(5) Literatuur: De Waarheid 5-2-75 p.5
Er is nog steeds niet begonnen met de renovatie (in de Spaarndammerbuurt) van Gemeente woningen. Terwijl in Amsterdam 1900 bouwvakkers op werk zitten te wachten. Ondertussen heeft de Regering toestemming verleend voor de renovatie en heeft de Gemeenteraad hierover een motie aangenomen. Woningen ja, atoomstraaljagers nee. Bewoners hebben een acticomite gevormd voor renovatie nu, betaalbare huren en goede vervangende woonruimte. We starten met een handtekeningen actie.
31-1-75/1 BHW BUURKRANTBULLETIN BHW WONEN IN DE BIJLMER ...
(1) BHW
(2) A4, elite, kop: off-set, blauwe inkt
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
Stookkosten, parkeergarages en huur worden hoger: samen fl. 45 in drie maanden. Om een eind te maken aan de inflatie blijft ons weinig anders over de verhogingen niet te betalen. De BHW organiseert een aktie tegen de stookkostenverhoging.
-2-75/2 Comité Vervangende Woonruimte en Herstel Nieuwmarktbuurt. ... NU GEMEENTE AAN TOEZEGGINGEN HOUDEN !!!
(1) Comité Vervangende Woonruimte en Herstel Nieuwmarktbuurt.
(2) dubbelz., folio, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA /
Lammers heeft toegezegd dat alle bewoners die op het metro-tracé wonen andere woonruimte krijgen. Nu gaat het er om dat deze woningen van goede kwaliteit zijn. Als er geld is voor het verven van blinde muren moet er ook maar geld komen voor het oplossen van de werkelijke problemen van onze buurt. Er zijn bouwplannen in de Anthoniebreestraat. Er moet zo snel mogelijk een bestemmingsplan komen.
-2-75/4 Bewoners van Kikkenstein, Dit is ...
(1) de Voorlopige Huurderskommissie Kikkenstein
(2) dubbelz., A4, oranje papier, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
Oproep tot aktie tegen de stookkosten- en huurverhoging. De verhogingen zijn onaanvaardbaar, zeker nu het inkomen van de meeste mensen al niet genoeg omhoog gaat om de prijsstijgingen op te vangen. De verhoging van de energiekosten wordt veroorzaakt doordat de regering de prijs van het aardgas met die van de olie mee liet stijgen. De extra winsten gaan naar de oliemaatschappijen en de staat. Daardoor moet de regering de kostenstijging voor haar rekening nemen.
Minister Gruyters heeft erkend dat de huren te hoog zijn, maar wil toch een huurverhoging van 8% doorvoeren. Neem deel aan de aktie en vul onderstaand strookje in.
-2-75/6 KOMITEE VAN WONINGZOEKENDEN In Amsterdam staan ...
(1) Komitee van Woningzoekenden
(2) A4, pica
(3) Ams-Oost Wonen Wonen-kra
(4) UB SA / UB 17.3 SA 004/001.2.11
Er staan 8.000 woningen leeg in Amsterdam; er zijn 20.000 officiële woningzoekenden. De woningdistributie faalt. Bewoners worden doorgestuurd van krot naar krot, de horizontale verkoop woekert voort en nieuwbouw dreigt onbetaalbaar te worden voor de buurtbewoners. Als Herhuisvesting klaagt over slechte regels, moet ze niet zeuren, maar die regels overboord zetten. Het Komitee is in aktie gekomen. Wij eisen dat 60 lege woningen in de Transvaalbuurt binnen een maand worden toegewezen. Voor snellere huisvesting en betaalbare nieuwbouw, tegen leegstand.
-2-75/8 CPN Afd. Waterlooplein ... AAN DE BEWONERS VAN DE PLANTAGE
(1) CPN Afd. Waterlooplein
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.elite, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) UB / UB 8.2
De afgelopen tijd is strijd gevoerd voor verbetering van de buurt: tegen de sloop van woningen en tegen de uitbreiding van hotels en kantoren, voor het behoud van het Wertheimpark en voor een speeltuin. Toch dreigt een aantal woningen in de Plantage Badlaan, eigendom van de Universiteit van Amsterdam, te verkrotten. Tot nu toe is er nog niets verbeterd. Een aantal bewoners heeft toen geweigerd de huurverhoging te betalen. Het dagblad De Waarheid heeft met één van deze bewoners een interview gemaakt. De Waarheid ondersteunt de strijd van de buurtbewoners door als enige krant op te komen voor verbetering van de woningen en verlaging van de huur. Volgt een overdruk van een hoofdartikel uit De Waarheid van 10 februari tegen de huurverhoging van 1 juli, gevolgd door commentaar van Wim van het Schip.
-2-75/12 stookkostenkrant
(1) bond van huurders en woningzoekenden en het gezamenlijke stookkostenkomitee
(2) dubbelz., A4, blauw papier, el.stencil, Light Italic en 10" Courier, tekening
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) UB / UB 16.1
(6) Stookkostenkrant 1
Wij eisen een financieel overzicht en jaarlijkse afrekening van de stook- en servicekosten. Beter onderhoud van de flats en geen verdere verhoging van huren, parkeergarages en stookkosten. In januari zijn de stookkosten met de helft verhoogd. In 10 flats weigeren honderden bewoners de verhoging te betalen om de woningbouwverenigingen te dwingen opening van zaken te geven.
De woonkosten worden dit jaar in de Bijlmer fl. 75 hoger. Bestrijd deze vorm van inflatie: weiger de stookkostenverhoging. U kunt hiervoor een strookje invullen dat demonstratief overhandigd gaat worden. Het komité Huurverlaging gaat ook iets tegen de huurverhoging doen. Zij weigeren aksie te voeren tegen de woningbouwverenigingen.
-2-75/13 BUURTMANIFEST - BUURTMANIFEST Zo kan het niet langer!!
(1) Bewonerskomité Bellamystraat, Huuraktiegroep, WAK, werkgroep Tollensbuurt, werkgroep Zimmerterrein, Ontwerpgroep, Borgercentrum, Informatiecentrum Borgheem.
(2) dubbelz., A4, diepdruk, rode inkt
(3) Ams-W-Kin Wonen
(4) ISG /
(5) Literatuur: De Waarheid 5-2-75 p.5
Het gaat mis met de stadsvernieuwing in de Kinkerbuurt. De huren van het eerste nieuwbouwblok zijn te hoog. Bewoners van deze woningen, die al tegen het plafond zaten, hebben besloten de stookkostenverhoging van de c.v.niet te betalen.
Voor huren van de andere nieuwbouw worden al bedragen genoemd die nog 18% hoger liggen. We zullen gemeenteraad, Tweede Kamer en regering duidelijk moeten maken dat dit niet veel meer met volkswoningbouw heeft te maken.
8 Februari demonstratie tegen de hoge huren in de Kinkerbuurt van Cremerplein naar Borgheem, waar een straatvergadering is.
-2-75/18 BHW BUURTKRANT BULLETIN BHW KOMITEE VAN WONINGZOEKENDEN ... In Amsterdam ...
(1) Het Komitee van Woningzoekenden
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen, kop: off-set, blauwe inkt
(3) Ams-Oost Wonen Wonen-kra
(4) UB SA / UB 96.2 SA 004/001.2.11
(5) Handtekeningenlijst
1: In Amsterdam staan 8000 woningen leeg. Toch zijn er 20.000 officiële woningzoekenden. De woningdistributie faalt. De verplichting leegstand te melden wordt door makelaars en eigenaren naast zich neergelegd. Aan de leegstand wordt niets gedaan. Huizen, die door Herhuisvesting worden verdeeld zijn vaak ernstig verwaarloosd. De horizontale verkoop woekert voort. Alleen als alle woningzoekenden massaal een vuist maken, kan de gemeente tot een andere politiek worden gedwongen. Onlangs bezette het Komitee enige uren het buro Herhuisvesting. We overhandigden een lijst met lege woningen in de Transvaalbuurt. Als de gemeente die huizen niet binnen vier weken vordert neemt het Komitee de distributie zelf ter hand. 20 Februari aktievergadering in het Borgheem. Zet uw handtekening onder de eisen: opheffing langdurige leegstand, betaalbare nieuwbouw, slechte woningen moeten eerst door de eigenaar worden opgeknapt.
2: Voor het geld dat de metro-oostlijn gaat kosten konden 30.000 woningen gebouwd worden. Dat zou de officiële woningnood oplossen en 1800 mensen 25 jaar werk garanderen. Wat wij nodig hebben zijn geen buizen maar huizen. Oproep 15 februari mee te demonstreren.
-2-75/25 ACTIE-COMITÉ VERSNELDE RENOVATIE! februari l975. Aan de bewoners van gemeentewoningen, politieke partijen en andere organisaties.
(1) Actiecomite Versnelde Renovatie
(2) dubbelz., A4, pica, st.pen
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
De opgelopen achterstand bij de renovatie moet ingelopen worden. Het Comité van werkloze bouwvakkers staat achter de eis dat er extra bouwvakkers ingezet moeten worden. De huren van gerenoveerde huizen moet betaalbaar zijn voor de Spaarndammerbuurters. Om deze eisen kracht bij te zetten zal op 20 maart een petitie aan wethouder Kuypers aangeboden worden.
-2-75/34 SCHAEFER bouwt op KATTENBURG LUXE, ONBETAALBARE WONINGEN VOOR ARBEIDERS!
(1) (de Buurtcommitees (Kattenburg, fp))
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
14 Februari buurtvergadering tegen de tè hoge huren van de nieuwbouw op Kattenburg. Er zijn huren tussen de fl. 195 en fl. 265 toegezegd. De huren zijn nu fl. 307 waar allerlei kosten bij komen. De huren moeten omlaag, want anders is de belofte dat Kattenburg voor Eilanders is, een loze kreet!
-2-75/37 BEWONERS VAN HET SLOOPGEBIED POLANENSTRAAT/ ASSENDELFTSTRAAT/ HOUTRIJKSTRAAT PIKKEN DE WANTOESTANDEN MET BETREKKING TOT HUN HERHUISVESTING NIET MEER
(1) (Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt)
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) kopie op UB /
Aktievergadering 20 februari in gebouw De Schroef voor bewoners sloopgebied. Wat hebben de gemeente-autoriteiten sinds november 1974 met onze petitie voor versnelling sloop, vervangende woonruimte binnen en buiten de buurt, verhoging verhuiskostenvergoeding en bouw goedkope woningwetwoningen aan de Nova Zemblastraat gedaan? Bespreking aktieplannen tot massale huurweigering.
-2-75/38 PETITIE RENOV@ATIE NU
(1) Actiecomite Renovatie nu
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) GA / GA arch.CWS
(5) Handtekeningenlijst
Aan de Gemeenteraad. Bewoners van de gemeentewoningen in de Spaarndammerbuurt eisen het inlopen van de achterstand van de reeds lang beloofde renovatie. Als dit niet spoedig gebeurt, zal hardere actie niet uitblijven.
1-2-75/2 BUURTBERICHT voor nederlanders en buitenlanders in oud-zuid
(1) BAK-Oud Zuid
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-Zuid Mhg-gastar Wonen
(4) UB / UB 19.2
(5) Zie 18-2-75/1
(6) Buurtbericht (BAK Oud-Zuid) 1
De eigenares van het pension Lomanstraat 94 wil de 15 Marokkaanse bewoners op straat zetten om het huis leeg te verkopen. De bewoners beroepen zich op huurbescherming. De buitenlanders zijn hierheen gehaald om te werken. Zij hebben dan ook recht op een dak boven hun hoofd! Er is een kort geding tegen hen aangespannen dat 3 februari plaats vindt. Een klein aantal huizenspekulanten probeert zo veel mogelijk pensions in handen te krijgen. Zij proberen de bewoners -meestal gastarbeiders- er dan uit te werken. Het is mogelijk nog grotere winsten te maken door de panden als kantoren te verhuren of door er rijksgenoten uit Suriname in te huisvesten, waarvoor de gemeente hoge subsidies geeft. Niemand heeft er iets aan dat de woningnood groter wordt. Bovendien dreigt een groep (buitenlandse) buurtbewoners van zijn rechten en woonruimte beroofd te worden.
7-2-75/3 Aan de deelnemers van de Gezamenlijke Stookkostenaktie.
(1) Gezamenlijke Stookkosten Aktie
(2) A4, geel papier, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) UB / UB 16.1
De aktie tegen de stookkostenverhoging is deze week voorspoedig van start gegaan. In de F- en G-zone zijn op initiatief van de Bond van Huurders en Woningzoekenden komitees opgericht. In de zones H en K werken komitees op eigen initiatief. Wanneer alle initiatieven gebundeld kunnen worden in een grote aktie staan we sterker. Veel bewoners hebben ervaren dat de woningbouwverenigingen onze klachten naast zich neer leggen. Dan helpt alleen een aktie als deze, die de woningbouwverenigingen in hun portemonnee treft. Pas dan blijken ze toeschietelijker te worden. 13 Februari werkvergadering in Geinwijk over het organiseren van de weigering per flat, demonstratieve aanbieding van de strookjes aan de woningbouwvereniging en het organiseren van een klachtenaktie.
8?-2-75/1 CPN-afd. WATERLOOPLEIN ... VEEL FANFARES MAAR WEINIG VERBETERDE WONINGEN
(1) CPN-afd. Waterlooplein
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.elite
(3) Vervoer Wonen
(4) kopie op UB /
Krantenknipsels uit De Waarheid over het achterblijven van de stadsvernieuwing. De metro moet voltooid worden.
15-2-75/3 DE SLAG OM AMSTERDAM
(1) Samenwerkende buurtgroepen Amsterdam
(2) dubbelz., folio, el.stencil, rode en blauwe inkt
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/002.1.01
38 Gevallen van spekulatie langs de route van de metro. Redt Amsterdam, begin met de Nieuwmarkt.
15-2-75/5 METRO SLOKT ONS GELD OP
(1) Samenwerkende buurt- en aktiegroepen in de Transvaal- en Oosterparkbuurt
(2) dubbelz., A4, o.a.Prestige Elite en Light Italic
(3) Ams-Oost Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/002.1.01
Door de Wibautstraat wordt een metro aangelegd die evenveel kost als 30.000 woningen. Het ligt voor de hand met 20.000 woningzoekenden woningen te bouwen en op te knappen en het verkeer in woonstraten terug te dringen. In de Transvaal- en Oosterparkbuurt is ruimte genoeg. Het is de bedoeling de 19e-eeuwse wijken te laten leeglopen. De bewoners moeten naar slaapsteden. Dit brengt een geweldige hoeveelheid verkeer met zich mee.
15-2-75/10 BAJESKRANT ... OPBOUW VAN LEEFBARE VOLKSBUURTEN ...
(1) Bajeskrant
(2) A4, geel papier, elite
(3) Ams-C-Nwm Rechtsst Wonen
(4) UB SA / SA 028/002.2.01
Monsterlijke flatwijken verrijzen, volksbuurten worden nauwelijks opgeknapt. Dit betekent onvrede, lichamelijke en geestelijke klachten en agressie. De overheid heeft oplossingen bedacht: schaalvergroting van psichiatriese inrichtingen en gevangenissen. De Nieuwmarkters hebben zich niet als lul laten behandelen en strijden voor de opbouw van een leefbare buurt.
15-2-75/13 AMSTERDAM, 15 februari 1975 Terwijl de Nieuwmarkt ...
(1) Door speculanten bedreigde bewoners
(2) folio, blauwe inkt, 10" Courier
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG /
Terwijl de Nieuwmarkt tegen de grond gaat, zijn de plannenmakers al bezig met de Metro-Oost en -Zuidlijn. Vandaag is er een demonstratie tegen de aanleg van het metronet en voor de bouw van betaalbare woningen. Het internationale kapitaal heeft zich op Amsterdam geworpen en drijft de grondprijzen tot fabelachtige prijzen op. Deze haaien houden de woningnood in stand, geholpen door de ja-knikkers in de gemeenteraad. De partijen willen de eigendomsverhoudingen niet aantasten.
15-2-75/16 DAPPERBUURTERS, DEMONSTREER op zaterdag 15 februari ...
(1) Aktiegroep De Sterke Arm
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Vervoer Wonen
(4) GA /
Dapperbuurters, demonstreer 15 februari tegen de metroplannen van de gemeente. De metro stort Amsterdam in de vernieling. Er moeten goeie woningen voor worden gesloopt en we krijgen banken, kantoren en brede autowegen er voor terug. Duizenden mensen worden weggejaagd naar slaapsteden, waar het hele gezin moet werken om de hoge huur op te brengen.
Door het openbaar vervoer onder de grond te stoppen krijgt de auto boven vrij spel. Zo wordt de stad helemaal onleefbaar. De enigen die beter worden van de metro zijn de grondspekulanten, de kantorenbouwers, banken en hotelmagnaten.
Als het gaat om een metro, opera of nieuw stadhuis wordt er met miljoenen gegoocheld. Met het geld dat de Oostlijn heeft gekost hadden 30.000 woningen gebouwd kunnen worden. De woningnood, hèt grootste probleem van Amsterdam, zou daarmee een heel eind zijn opgelost.
Afbouw van de Oostlijn door de Nieuwmarktbuurt maakt de weg vrij voor uitbreiding van het metro-net. De metro moet nú gestopt worden, voordat onze stad helemaal naar de knoppen gaat.
15-2-75/17 PROTESTA 15 FEBRERO
(1) B.A.K.
(2) A4, off-set, Prestige Elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA / UB 12.1
(5) Spaanse tekst
15 Februari demonstratie vanaf het Museumplein tegen de woonpolitiek en de aanleg van de metro. De gemeenteraad geeft de voorkeur aan een dure metro boven woningbouw voor de 40.000 woningzoekenden. Wij eisen: stopzetting metro-aanleg, goede en goedkope huizen voor Nederlandse en buitenlandse arbeiders.
15?-2-75/18 PAMFLET PAMFLET AMSTERDAMMERS,
(1) anoniem
(2) kwarto, geel papier
(3) Ams-C-Nwm Vervoer Wonen
(4) UB / UB 96.2
Dit pamflet begeleidt akties van Amsterdamse aktie- en buurtgroepen vandaag om de aandacht te vestigen op het kwalijke gemeentelijke beleid. Overal komen hotels, kantoren en autowegen; woningen verkrotten en bewoners worden gedwongen te verdwijnen. Kom samen op tegen huisuitzettingen in de Bijlmer en de aanleg van de metro. Door zelf op te komen voor je eigen belangen in je eigen buurt bereik je meer dan met vertrouwen in het gemeentelijk beleid!
18-2-75/1 BUURTBERICHT 2 voor nederlanders en buitenlanders in oud-zuid
(1) BAK-Oud Zuid
(2) A4, el.stencil, o.a.elite, tekening
(3) Ams-Zuid Mhg-gastar Wonen
(4) UB GA / UB 19.2
(5) Zie 1-2-75/2
(6) Buurtbericht (BAK Oud-Zuid) 2
De president van de rechtbank heeft vastgesteld dat ook buitenlanders recht op huurbescherming hebben. Vanaf dit moment zal het voor pensioneigenaren moeilijk zijn tot sluiting en ontruiming over te gaan. Ook de eigenaar van het pension Jacob Obrechtstraat 25 dreigt de bewoners op straat te zetten. Als u meer wilt weten over de situatie van de buitenlanders in onze buurt: 23 februari in het wijkcentrum aan de Koninginneweg kunnen we bekijken wat we hier als buurt aan kunnen doen!
20-2-75/1 Amsterdam 20 febr. I975
(1) Het Komitee van Woningzoekenden
(3) Ams-Oost Wonen Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
Open brief aan B&W. In Amsterdam staan 8000 woningen leeg. Toch zijn er 20.000 officiële woningzoekenden. De woningdistributie faalt. De verplichting leegstand te melden wordt door makelaars en eigenaren naast zich neergelegd. Aan de lange leegstand wordt niets gedaan. Veel bewoners worden van krot naar krot gestuurd. De horizontale verkoop woekert voort. Nieuwbouw dreigt onbereikbaar te worden voor buurtbewoners. Als Herhuisvesting klaagt over slechte regels moeten ze die regels overboord zetten. Als de gemeente jammert over de geringe medewerking van huiseigenaren, moet ze niet meer subsidie geven, maar samen met huurders de eigenaren aan pakken.
Het Komitee gaat leegstand aanpakken door leegstaande woningen te verdelen onder de woningzoekenden. Van wethouder Kuipers hebben we geëist dat de 60 lege woningen in de Transvaalbuurt binnen een maand toegewezen worden. Verder eisen wij: elke woning vorderen na drie maanden, snellere huisvesting, betaalbare nieuwbouw, slechte woningen moeten eerst opgeknapt worden.
20-2-75/3 DONDERDAG 20 FEBRUARI 1975. WEIGER HUUR
(1) Aktie Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt"
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) kopie op UB /
(5) Zie -2-75/37
Hedenavond protestvergadering voor bewoners uit het sloopgebied Houtrijk/Polanen/Assendelft/Zaandijkstraat in gebouw De Schroef. Weiger huur.
25-2-75/29 AKSIE TEGEN LEEGSTAND komitee van woningzoekenden,
(1) komitee van woningzoekenden
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
Vanmiddag heeft het Komitee het al vier maanden leegstaande benedenhuis Dannie Therronstraat 22 gekraakt. Dit is de eerste in een reeks om te bereiken dat zowel Bouw- en Woningtoezicht als Herhuisvesting een einde maken aan de leegstand en de schandalige praktijken van huisbazen en makelaars. Een maand geleden bezetten het Komitee en de BHW Herhuisvesting. De direkteur kreeg een petitie met de eisen: elke woning vorderen na drie maanden, snellere huisvesting, betaalbare nieuwbouw en slechte woningen moeten eerst door de huisbaas opgeknapt worden, en bovendien een lijst met 40 leegstaande woningen in de Transvaalbuurt. Het Komitee eiste dat binnen vier weken begonnen moest worden met het vorderen van leegstaande huizen. Voor het leegstaande huis in de Dannie Therronstraat wil makelaar Roersma fl. 3000 sleutelgeld. Hij houdt de gemeente zoet door te vertellen dat hij zijn woning gaat opknappen. Kom naar onze aktievergaderingen elke 14 dagen in Borgheem (Borgerstraat).
27-2-75/2 JANTJE BETON: laat je niet door POLAK intimideren!
(1) (ASVA)
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
Binnenkort krijgen bewoners van studentenflats een brief waarin staat dat het CvB sympathie heeft voor de principiële bezwaren van de huurboykotters, maar hen toch vraagt de boycot te beëindigen. Met het breken van de huurboycot wil Klein de weg vrij maken voor nog hogere huren. Vrijdag aanbieden van handtekeningen aan Klein in Den Haag.
-3?-75/7 Tegen de stijging van de woonkosten
(1) Communistische Part van Nederland
(2) dubbelz., 22,2x30cm, krantenpapier, diepdruk
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
De kosten van het wonen worden onaanvaardbaar hoog. De CPN richt zich tegen de huurverhoging van 1 juli, omdat deze de inflatie zal opdrijven en de koopkracht zal aantasten. De CPN komt op voor de volgende maatregelen: bij huurverhoging een huurcompensatie in de lonen; i.v.m.de stijging van gas- en elektriciteitstarieven dient de regering een bijdrage ineens te verstrekken; alle mogelijkheden moeten openstaan om de huurverhoging te beperken; betaling uit de algemene middelen van voorzieningen die niet alleen de bewoners ten goede komen; verbeterde huursubsidieregelingen. Om uitvoering van deze maatregelen te verkrijgen is het nodig, dat de huurders, huurderscomité's en huurverenigingen tezamen met woningbouwcorporaties alsook vakorganisaties optreden. De CPN zal krachtig opkomen voor de belangen van de huurders.
-3-75/8 Stookkostenkrant 2
(1) bond van huurders en woningzoekenden (bhw) en het gezamenlijke stookkosten komitee
(2) dubbelz., A4, blauw papier, el.stencil, o.a.Light Italic en 10" Courier
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) UB / UB 16.1
(5) Tekst in: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
(6) Stookkostenkrant 2
Overzicht van de stand van zaken van de stookkostenaktie, waarbij de eisen zijn specifikatie en afrekening van stook- en servicekosten en terugbetaling van het teveelbetaalde.
Het komitee Huurverlaging is ook begonnen met een aktie tegen de stookkostenverhoging. Het richt zich vooral tegen de overheid in Den Haag, die verantwoordelijk is voor de verhoging. Wij richten ons tegen de woningbouwverenigingen die huurders geen inzicht geven in de besteding van het geld en vaak hun onderhoudsplicht niet nakomen. Wij zullen meedoen aan akties van het Komitee Huurverlaging tegen de stijging van de woonkosten in de Bijlmer met fl. 60 per maand.
-3-75/10 Bewonerscomité 'Kattenburg', ... BUURTVERGADERING
(1) Bewonerscomité 'Kattenburg'
(2) kwarto, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
Een eerste succes van onze aktie en die in andere buurten is dat Staatssecretaris Van Dam in feite heeft moeten erkennen dat de situatie m.b.t.de huren ondoenlijk is. Hij denkt dat op te moeten vangen met een aangepaste regeling van de gewenningssubsidie. Dat lost onze problemen niet op. Het bevestigt dat het voeren van aktie de weg is om onze verlangens uiteindelijk boven tafel te krijgen. De gemeenteraad, wethouder Kuipers en de vaste kommissie van volkshuisvesting van de Tweede Kamer bemoeien zich eveneens met het huurprobleem. Versterk de strijd en doe mee aan onze aktie: geen betaling van de 7% huurverhoging en de stookkostenverhoging per 1 april. Protestvergadering op 28 maart in de kollektieve ruimte.
-3-75/11 Komitee van woningzoekenden AKTIE TEGEN DE LEEGSTAND.
(1) Het Komitee van Woningzoekenden.
(3) Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
Op initiatief van de Socialistische Partij en de BHW is het Komitee van Woningzoekenden opgericht, dat aktie voert voor de eisen: opheffing leegstand, elke woning vorderen na drie maanden, snellere huisvesting, betaalbare nieuwbouw en goedkope renovatie, alleen goede woningen aanbieden, slechte woningen moeten eerst door huiseigenaren worden opgeknapt.
Voor het geld van metro zouden 30.000 woningen gebouwd kunnen worden, zouden 1880 mensen 25 jaar werk hebben. Voor de metro moesten vele woningen wijken. Er zijn al 150.000 Amsterdammers de stad uitgejaagd. Huiseigenaren kunnen subsidie krijgen voor renoveren. Het gevolg is dat ze de woningen verwaarlozen totdat ze bij de gemeente kunnen aankloppen. Aan het door splitsen onttrekken van woningen aan de distributie wordt nog steeds niets gedaan. Makelaars en huiseigenaren laten de krotten door Herhuisvesting aan woningzoekenden aanbieden. Het Komitee is begonnen met het kraken van woningen voor urgente woningzoekenden. Een gekraakte woning in de Dannie Theronstraat staat daardoor nu op naam van een urgente woningzoekende.
-3-75/12 AKTIE TEGEN DE LEEGSTAND
(1) Het Komitee van Woningzoekenden
De Bond van Huurders en Woningzoekenden
(2) dubbelz., kwarto, elite, st.pen
(3) Ams-Oost Wonen
(4) ISG / ISG stzmap Bond Huurders Woningzoekenden
(5) Tekst in: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
De huizen Afrikaanderplein 42hs en II zijn vanmiddag demonstratief bezet. Zij staan al geruime tijd leeg. Door minimale verbouwingen (die in feite het inhalen van achterstallig onderhoud zijn) probeert makelaar Albertz de huur zo op te trekken dat de woningen aan de CBH-distributie onttrokken worden. Omdat Albertz tegelijk aannemer is schrijft hij zijn eigen bonnen voor het in de verbouwing geïnvesteerde bedrag uit. Behalve dit vroeg hij in zeker één geval nog eens fl. 4.000 sleutelgeld.
Wij eisen dat de woningen ogenblikkelijk bewoond worden. De huur mag niet omhoog. Er moet een einde komen aan de mogelijkheden om 'goedkope' woningen aan de distributie te onttrekken.
-3-75/13 KOMITEE VAN WONINGZOEKENDEN ... KOMITEE VAN WONINGZOEKENDEN (KvW) NU OOK AKTIEF IN SASSENHEIMSTRAAT!
(1) Komitee van Woningzoekenden
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ... Zie /14
Terwijl er in Amsterdam 20.000 officiële woningzoekenden zijn, staan er zo'n 8000 woningen leeg. De verplichting leegstand te melden wordt door eigenaars en makelaars naast zich neergelegd en de Gemeente blijkt niet in staat doeltreffend op te treden. In de Sassenheimstraat staan gemiddeld 7 woningen langdurig leeg. We hebben een gesprek gehad met de wethouder en de direkteur van Herhuisvesting. De bedoelde woningen zijn in beheer bij Fagel van van der Sluis. De woningen zijn in één jaar 3x doorverkocht. De woningen zijn te koop aangeboden voor fl. 89.500. Eén eigenaar heeft een boete van fl. 300 gekregen omdat hij de etage niet leeggemeld had. De woningen worden verkocht met woekerwinsten en aan de distributie onttrokken. Omdat wij aannemen dat de eigenaar ook de overige etages zal proberen te verkopen besloten wij tot bezetting van 36'. Deze woning moet worden toegewezen aan een urgent gezin. Tot deze eis is ingewilligd zullen wij de woning bezet houden. Vanavond buurtvergadering.
-3-75/14 HET KOMITEE VAN WONINGZOEKENDEN UIT DE BEZETTE WONING GEZET
(1) (Komitee van Woningzoekenden)
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
De bezette woning aan de Sassenheimstraat (zie /13) is vanochtend met geweld door de twee eigenaars ontruimd. De politie wilde aanvankelijk niet komen. Toen de eigenaar het koopkontrakt van de woning toonde (dat dezelfde morgen was opgemaakt) besloot de politie dat wij het pand moesten ontruimen. De politie vertelde met CBH de afspraak gemaakt te hebben niet meer bij dit soort gevallen tussenbeide te komen. De makelaar moet ons op de hoogte stellen van wat hij met de woningen van plan is. Kom morgenavond naar de buurtvergadering.
-3-75/17 Beste buurtbewoner, Voor u ligt weer ...
(1) Bewonerswerkgroep Nic. Beetsbuurt
(2) 2v 2p, A4
(3) Ams-W-Kin Wonen
(4) ? /
Toen wij, bewoners van de Nic.Beetsbuurt, plotseling hoorden dat er vergevorderde plannen waren om de buurt te saneren, hebben wij bliksemsnel een enquete gehouden om de gemeente duidelijk te maken dat er onder de buurtbewoners misschien wel andere wensen leven. Voorlopige konklusies: 60% wil in de buurt blijven, buurtbewoners willen kleinere woningen en lagere huren dan de gemeente. De helft van de mensen wil geen centrale verwarming en de helft van de bejaarden wil niet in een verzorgingstehuis. Binnenkort zijn er inspraakvergaderingen waar wij onze eisen moeten stellen. In de Dapperbuurt en de Pijp blijkt dat eisen stellen zin heeft. Kom dus naar de vergadering.
-3-75/18 COMITE VAN REVOLUTIONAIRE MARXISTEN ... Het Comite ...
(1) Comite van Revolutionaire Marxisten
(2) kwarto, Artisan
(3) Linkse bew Wonen
(4) UB GA ISG /
Het CRM is onvoorwaardelijk solidair met dat deel van de bevolking dat zelf wil bepalen hoe de woongelegenheid en het vervoer in de stad geregeld moeten worden. Het parlementair systeem van de gemeenteraadsverkiezingen heeft afgedaan. Het bestuur moet in handen komen van vertegenwoordigers van de wijken, die onmiddellijk door hun kiezers moeten kunnen worden afgezet als ze hun plichten verzaken. Het gaat om het zelfbeheer. De arbeidersklasse heeft zijn eigen wetten en normen.
-3?-75/25 GEEN HUURVERHOGING OP 1 april
(1) Pv.d.A. afd. Zuid 2 C.P.N. afd. Oud-Zuid en afd. van Wou/Ferd. Bol P.S.P. afd. Zuid P.P.R. afd. Zuid Wijkcentrum Ceintuur
(2) A4, off-set, Letter Gothic
(3) Ams-Zuid Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap PvdA I
De tweede kamer heeft een nieuwe huurwet aangenomen. Inhoud: geen huurverhoging per 1 april, maar een niet verplichte huurverhoging van 8% per 1 juli. Tot vorig jaar was de huurverhoging 6%. Weiger voorlopig iedere huurverhoging. Teken geen nieuw huurkontrakt voor informatie ingewonnen te hebben. Eis van Uw huisbaas goed onderhoud van Uw woning.
-3-75/28
(1) (uitgegeven door Bewonerskomité Huurverlaging Blmermeer)
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan De Waarheid 28-3-75 p.7
Petitie aan de gemeenteraad voor ondersteuning van de eisen: stookkostenverhoging voor rekening van de regering en geen huurverhoging voor de Bijlmermeer.
-3-75/37 HUURPAMFLET NR.4. boykot stopt, huuraktie gaat door
(1) Het SRVU-bewonerskomitee.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.10" Courier
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 68.1
(6) Huurpamflet (Uilenstede) 4
Onder druk van de SSH, die dreigde een advokaat in te schakelen, heeft de Bewonersvergadering van Uilenstede besloten onder bepaalde voorwaarden de huurboykot op te heffen. Het verzet tegen de nieuwe huurverhogingen en afbraak van de voorzieningen zal moeten doorgaan. Volgende bijeenkomst Bewonerskomitee op 17 maart.
-3-75/43 algemene conferentie STADSVERNIEUWING VOOR EEN VERSNELDE AANPAK
(1) Communistische Partij van Nederland, Distrikt Amsterdam
(2) 2v 3p, folio, elite, kop: el.stencil, tekening
(3) Ams-alg Wonen
(4) UB GA /
De CPN waarschuwde als eerste tegen een dreigende citij vorming. Zij heeft de handhaving van woonfunkties in het centrum en de 19e eeuwse wijken voorgestaan. Er werden woningen gerenoveerd, er vindt bescheiden nieuwbouw plaats, het huurpeil ligt voorlopig aan banden. Maar het is onvoldoende. Het woning verval waaiert uit, er zijn tienduizenden woningzoekenden. Karige financiële fondsen en bureaucratie vormen een belemmering.
Nieuwe initiatieven zijn noodzakelijk. Daarom 12 april in het Foresterhuis Algemene konferentie stadsvernieuwing: hoe kan de stadsvernieuwing, met uitschakeling van parasitair speculantendom, in versneld tempo worden uitgevoerd? De CPN wil de resultaten bij het gemeentebestuur inbrengen.
-3?-75/46 komitee van woningzoekenden AKTIE TEGEN DE LEEGSTAND.
(1) Het Komitee van Woningzoekenden.
(2) dubbelz., wrs.A4, el.stencil
(3) Ams-Oost Wonen
(4) SA / SA 004/001.2.11
Op initiatief van de Socialistische Partij en de Bond van Huurders en Woningzoekenden werd rond de jaarwisseling het Komitee van Woningzoekenden opgericht. Het voert aktie voor de eisen: opheffen langdurige leegstand, elke woning vorderen na drie maanden, snellere huisvesting, kortere wachttijden, betaalbare nieuwbouw en goedkope renovatie en alleen goede woningen aanbieden. De metro Oostlijn gaat 1500 miljoen kosten. Voor dit geld zouden 30.000 woningen gebouwd kunnen worden. Er zijn in Amsterdam 20.000 geregistreerde woningzoekenden en het aantal verborgen woningzoekenden wordt op nog eens 20.000 geschat. Langs de metro en autowegen wordt de grond steeds duurder. Een speeltuin voor speculanten. Er zijn al 150.000 Amsterdammers de stad uitgejaagd. De subsidie voor renoveren is niets anders dan een premie op verwaarlozing. De meest bekende truc voor leegstand is 'het verfpottensysteem'. De huisbaas zet een pot verf in de woning en zegt tegen Herhuisvesting dat hij gaat opknappen. Herhuisvesting slikt dit als zoete koek. Na splitsing worden woningen horizontaal verkocht voor prijzen van fl. 40.000 tot fl. 50.000 per etage. Caransa heeft onlangs een groot aantal woningen aangeboden aan de bewoners. Aan deze manier van onttrekking van woningen aan de distributie wordt door de gemeente niets gedaan. Veel Amsterdammers krijgen van Herhuisvesting krotten aangeboden die zij dan ook prompt afwijzen. De schuld van het afwijzen ligt bij huiseigenaren die krotten laten aanbieden.
Het komitee is begonnen met het kraken van woningen voor urgente woningzoekenden. Op 25 februari werd Danie Theronstraat 22 gekraakt, vier maanden leeg. Twee maanden geleden vestigden we met de bezetting van Buro Herhuisvesting de aandacht op het schrijnende woningnoodprobleem. Direkteur Van der Veen kreeg een lijst met 60 woningen in de Transvaalbuurt. Op dit moment heeft Herhuisvesting het grootste deel van deze woningen gedistribueerd. Op 13 maart werd Afrikaanderplein 42 gekraakt. Makelaar Albertz en eigenaar Mul kwamen met een knokploeg. Nu zijn de woningen verhuurd voor de normale huurprijs van fl. 135 per maand. Iedereen die een huis wil kraken kan zich met ons in verbinding stellen.
4-3-75/1 Amsterdam, 4 maart 1975. Aan de bewoners van Marnixstraat 1 - 21
(1) 4 namen
(2) A4, diamant
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Zie 7-4-75/6
We hebben een brief gekregen waarin staat dat de huizen Marnixstraat 1-21 gesloopt worden. Binnen de gemeente is er onenigheid of er betaalbare nieuwbouw of een parkeerplaats gaat komen.
4-3-75/4 Overdruk uit De Waarheid ... AMSTERDAM, DE EENHEID EN DE DEMOCRATIE
(1) CPN district Amsterdam
(2) dubbelz., 23,1x30,9cm, diepdruk?
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/002.1.01
(5) Tekst: Rinus Haks. Overdruk uit De Waarheid van 28-2-75
De metro wordt aangegrepen voor aanvallen tegen de eenheid van actie van socialisten en communisten. De keuze gaat niet tussen woningen of metro, maar tussen bewapening of woningen en de metro. Het is beter front te maken tegen Gruyter's bouwbeleid dan een krotwoning in stand te willen houden.
5-3-75/8 Amsterdam , 5 maart I975 VERKLARING VAN HET COMITÉ "VERVANGENDE WOONRUIMTE ...
(1) Comité Vervangende Woonruimte en Herstel Nieuwmarktbuurt.
(2) dubbelz., folio, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG / ISG stzmap Metro
(5) Literatuur: De Waarheid 5-3-75 p.1
Om verdere aanleg van de metro te voorkomen worden in vele kranten en radio- en tv-rubrieken woordvoerders van de 'actiegroep Nieuwmarkt' veelvuldig aan het woord gelaten. De actiegroep gebruikt daarbij als voornaamste argument dat woningen aan het woningbestand worden onttrokken. Het gaat om 100 woningen, waarvan het grootste deel al jarenlang slooprijp is.
Wij bestrijden dat de 'actiegroep Nieuwmarkt' de bewoners van de hele buurt vertegenwoordigt. Tijdens onze eigen aksies is gebleken dat niet het verhinderen van de aanleg van de metro de voornaamste eis van de bewoners is, maar onmiddellijk begin met herstel van de Nieuwmarkt.
Van elke kant dient men zich van gewelddadig optreden te onthouden. Onze buurt mag geen proeftuin worden voor politie-operaties. Het schept een gevaarlijk precedent voor de verdere strijd van de arbeidersbeweging in Amsterdam en brengt geen oplossing voor mensen op sloopwoningen die zich door de woningnood gedwongen zagen ontruimde woningen te kraken en op te knappen. Het ligt aan de achtereenvolgende regeringen in Den Haag dat er geen grote aantallen goede en betaalbare woningen zijn gebouwd. Vervangende woonruimte voor iedereen!
7-3-75/5 Amsterdam 7-3-'75 Beste buurtbewoners
(1) De nieuwe bewoners en de woongroep A.A.P.
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) GA SA / SA 002/001.2.00
(5) Literatuur: Adriaenssen p.49
Het pand v.Limburgstirumstr./v.Hogendorpstraat is van Simon de Wit/Albert Heyn, die het moedwillig laten verkrotten. Het kan nog jaren duren voordat het pand verbouwd wordt tot supermarkt (die kleine middenstanders in de buurt bedreigt) en kantoorruimte en/of luxe appartementen (in ieder geval geen betaalbare woningen). Wij willen het pand in overleg met de buurt voor bewoning opknappen. Buurtbewoners vinden zulk overleg belangrijk om te voorkomen dat er dingen gebeuren als in het verleden toen vakantiegangers er in trokken en brandgevaar deden ontstaan.
17-3-75/5 Aktiekomitee VERSNELDE RENOVATIE ! ... AFSCHRIFT
(1) Aktiekomitee Versnelde Renovatie !
(2) dubbelz., kwarto, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
20 Maart wordt een door bewoners van gemeentewoningen in de Spaarndammerbuurt getekende petitie op het stadhuis aan de wethouder aangeboden. De eisen: versnelde uitvoer renovatie, betaalbare huren en bouwvakkers aan de slag!
-4-75/8 1 mei - VRIJ! Aan de andere kant van dit papier ...
(1) (Herman Vonk) (uitgegeven door Rooie Arbeiderspart, fp)
(2) dubbelz., 19,9x15,5cm, diepdruk
(3) Ams-C-Nwm Een Mei Wonen-kra
(4) UB ISG / UB 38.2
1: Lees het tweede couplet van de Internationale: "De staat verdrukt, de wet is logen". Toch worden PvdA- en CPN-mensen wethouder, burgemeester, minister. We moeten er op blijven wijzen dat socialisten zich niet verantwoordelijk mogen stellen voor een beleid in het kapitalisme. Door de Nieuwmarkt-bewoners zijn de PvdA-burgemeester Samkalden en de PvdA-, CPN- en PSP-wethouders behoorlijk ontmaskerd. Er zal eindelijk een politieke partij moeten komen die zich de naam 'socialistisch' waardig toont. 1 Mei wel de rooie vlag uit.
2: Tekst van de Internationale.
-4-75/11 Aan de bewoners van de Wagenaarstraat Op donderdag 1 mei ...
(1) Inspraakgroep Wagenaarstraat
(2) A4, elite
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) GA /
Op 1 mei wordt de eerste paal geslagen. Wij willen dit met een groot feest vieren. De woningen die gebouwd worden, zijn immers het eerste resultaat van de inspraak.
-4?-75/16 een krant van de arbeiders. ... Huren nieuwbouw kunnen twintig procent lager
(1) De Waarheid
(2) 1v 4p, 17x21,5cm, el.stencil, zwarte en rode inkt, o.a.pica, foto's
(3) Wonen
(4) ISG / ISG stzmap CPN XXIV
(5) Overdruk uit De Waarheid van 10-4-75
1-3: Berekeningen van een aantal studenten en docenten van de afdeling Bouwkunde van de Technische Hogeschool in Delft hebben de sommetjes van Van Dam c.s.in de Huurnota nagerekend. Uitgaande van de gebruikelijke afschrijvingstermijnen e.d.kwamen zij uit op huren van nieuwbouwwoningen die 20% lager liggen dan het huidige torenhoge peil.
Het systeem van de dynamische kostprijsberekening valt in het voordeel van de particuliere beleggers uit. Doordat woningbouwcorporaties verplicht zijn alle verdiensten weer in de woningbouw te investeren betalen de huurders de investeringen en spaart Den Haag subsidie uit. Op het ogenblik komt er aan BTW en rentes van de woningbouw net zoveel binnen als er aan subsidies wordt uitgegeven.
4: De Waarheid is een aktiekrant. Neem een abonnement.
-4-75/34 BUURTBEWONERS, KOMT ALLEN NAAR "DE AREND"!
(1) Overleggroep Haarlemmerbuurt
(2) A4, 15" letter
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) GA /
4 April buurtvergadering in De Arend over de te brede weg die het gemeentebestuur door de Houttuinen wil. Dat is in strijd met het raadsbesluit van november 1973. Men wil de mogelijkheid tot woningbouw kortwieken. Wij hebben een studie gemaakt over de mogelijkheden voor huisvesting en woonomgeving. Volgt lijst van andere buurtproblemen met de gemeente.
-4-75/41 Waarom is de melkfabriek in de Eerste Jan Steenstraat gekraakt?
(1) Bond van Huurders in de Pp
(2) dubbelz., A4, cubic pica
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/002.1.01
(5) Ook verspreid op twee vellen. Zie 18-4-75/5
De gemeente wil beginnen met de bouw van een giganties operagebouw op de plaats van de Oude Rai. Hierdoor dreigt de leegstaande melkfabriek gesloopt te worden om er een voorlopige sportruimte neer te zetten. Alle in de buurt aanwezige sociaal-kulturele voorzieningen kampen met onvoldoende ruimte. Daarom is de melkfabriek op 18 april gekraakt. We stellen de volgende eisen aan de gemeente: begin herstelwerkzaamheden aan de melkfabriek, subsidie voor soc.-kult.aktiviteiten in het gebouw, aansluiting van gas en water, inspraak in de gemeentelijke plannen, snelle renovatie van de omliggende woningen.
-4-75/43 oproep van 't ANJV-demonstreer mee als enige jongeren organisatie, in de spaarndammerbuurt, ...
(1) (ANJV afd Haarlemmerprt)
(2) A4, st.pen
(3) Ams-W-Spa Werk-wj Wonen
(4) UB GA ISG /
Oproep aan jongeren deel te nemen aan de buurtdemonstratie op 12 april onder de ANJV leuzen: geen studentenstop maar gratis onderwijs voor iedereen, tegen jeugdwerkloosheid, voor woonrecht v/a 18 jaar, verbetering jeugdvoorzieningen nu en betaalbare nieuwbouw ook voor jongeren.
-4-75/46 OPRoep! ... DEMONSTREER KOM OP DE DEMONSTRATIEVE OPTOCHT Voor versnelde renovatie en wijkverbetering
(1) 1: Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt"
Aktiecomité "Zeeheldenbuurt"
2: Amsterdams werklozen comite.
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Spa Werk Wonen
(4) SA / SA 057/001.3.02
(5) Zie 3-4-75/4
1: Kom op de demonstratieve optocht voor versnelde renovatie en wijkverbetering, 12 april Haarlemmerplein. De demonstratie wordt besloten met een openlucht meeting op het Spaarndammerplein. Voor een betaalbare woning. Stadsvernieuwing is werk voor duizenden bouwvakkers.
2: Wrs.dito als voorkant van 3-4-75/4.
2-4-75/4 OVERLEGGROEP "HAARLEMMERBUURT" ... ADRES aan de Leden van de Gemeenteraad ...
(1) Overleggroep "Haarlemmerbuurt"
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) GA /
Adres aan de Gemeenteraad over de rooilijnen langs de 2-strooksweg door de Haarlemmerhouttuinen.
De beslissing is van belang voor de nieuwbouwmogelijkheden in onze door kaalslag geteisterde buurt. Uit de Ontwerpnota Uitgangspunten Haarlemmerbuurt blijkt dat diepgaand is gestudeerd op verkeerscapaciteit, terwijl woon- en leefbaarheidsaspecten summier worden aangeduid. Wij bieden U hierbij een door de buurt verrichte studie naar de woonmogelijkheden aan.
7-4-75/2 Wil je een klacht indienen ...
(1) JAC
(2) A4, el.stencil
(3) Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG /
Wil je een klacht indienen tegen politie-optreden? Ben je ten onrechte uit je huis gezet? Het JAC is 8 april open.
7-4-75/7 SURINAMERS SOLIDAIR !!! VRIENDEN ,
(1) Vereniging "Stanvaste" i.o
vereniging van Surinamers in Amsterdam
(2) A4, o.a. st.pen, tekening
(3) Bui-Am-Z Mhg Wonen
(4) UB GA ISG SA / ISG stzmap Suriname div. SA 028/002.2.01
O.a.de regering doet alsof wij ook de schuld hebben van de woningnood. "Ze pikken onze huizen, werk en welvaart", zeggen de fassistiese partijtjes als de Nederlandse Volks Unie en Nieuw Rechts dan ook. Maar wie rooft er in werkelijkheid?
In ons land Suriname worden al onze rijkdommen geroofd en komen hongerlonen nog steeds voor. Dát zijn de praktijken van diezelfde kapitalisten die hier die huizen afbreken om hún kantoren en banken te bouwen. Laten wij ze samen bestrijden. Eenheid is onze kracht. Dat leerden wij in de kraakactie in de bijlmer. Voor de bouw van goede en betaalbare woningen. Tegen geweld van de overheid tegen bewoners van Amsterdam!
7-4-75/8 Amsterdam, 7 april 1975 Verklaring van het Comité "Vervangende Woonruimte Op de bijeenkomst ...
(1) Comité Vervangende Woonruimte en Herstel Nieuwmarktbuurt
(2) folio, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
Op de bijeenkomst van buurtbewoners van 26 maart in het gebouwtje van de speeltuin werd o.a.besloten dat een delegatie van het comité zou gaan praten met de fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad. Tot nu toe hebben we gesproken met CPN, PvdA, PPR, PSP en VVD. Onze voornaamste eis is dat nog dit jaar begonnen wordt met bouwen en dat procedurele kwesties, die het bouwen kunnen vertragen, opzij worden geschoven. Verder hebben we geëist dat de politieke partijen alles ondernemen om het ontruimen van woningen op de Lastageweg e.o.zonder veldslagen met de politie te laten gebeuren. Iedereen die een woning voor de metrobouw moet ontruimen, dient goede vervangende woonruimte aangeboden te krijgen, zodat ook elke noodzaak om verzet te bieden verdwijnt. De politieke partijen dienen ook een beroep te doen op de bewoners een dergelijke oplossing niet zonder meer van tafel te vegen. Temeer daar VVD, PPR, PSP en een deel van de PvdA de illusie in de hand hebben gewerkt dat het afbouwen van de oostlijn zou worden gestopt. PPR en PvdA waren positief over onze standpunten, de CPN stelde zich al eerder achter onze eisen. Wij doen een beroep op de aktiegroepen niet opnieuw onze buurt onder te doen dompelen in een sfeer van geweld.
12-4-75/2a OPEN BRIEF AAN DE C.P.N. Het verwondert ons ...
(1) Gez. Aktiegroepenoverleg
(2) dubbelz., A4, blauwe inkt, pica
(3) Linkse bew Wonen
(4) UB GA ISG SA / GA arch HVS ISG stzmap Metro SA 013/001.1.01
(5) Druk: Tegendruk. Uitgedeeld op de Algemene konferentie Stadsvernieuwing van de CPN. Zie 7-6-75/4
Voor de CPN-konferentie over stadsvernieuwing op 12 april heeft van de aktie- en buurtgroepen alleen De Sterke Arm een uitnodiging ontvangen. Deze besloot niet te gaan en dit standpunt voor te leggen aan de gezamenlijke aktiegroepen. Het resultaat is deze open brief.
In het diskussiestuk schrijft de C.P.N.dat zij al 20 jaar optreedt voor stadsvernieuwing en als eerste waarschuwde tegen een onbelemmerde opmars van banken, kantoren en speculanten. De werkelijkheid is dat de C.P.N.vanaf 1966 in de gemeenteraad vóór banken, kantoren en snelwegen stemde (met overzicht van de gevallen waarin dat gebeurde).
Citaat: "De CPN kwam op voor het herstel van de Nieuwmarktbuurt". Volgt overzicht van handelen van de CPN, waarbij dat niet het geval was. Het diskussiestuk zwijgt erover dat de metro bedoeld was om partikuliere investeringen aan te trekken, over de gedwongen verhuizing van 150.000 Amsterdammers de komende 10 jaar naar slaapsteden in de polder en woningdifferentiatie in de nieuwbouw die geen rekening houdt met de bevolkingsopbouw in de buurten.
De CPN tracht de resultaten van door bewoners gevoerde akties te claimen. In plaats van de buurtgroepen te steunen richt de CPN in opdracht van de partij-top eigen komités op die trachten de akties over te nemen.
Wij vinden dat er geen basis aanwezig is met een dergelijke partij te gaan praten.
12-4-75/2b
(1) Gez. Aktiegroepenoverleg
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Linkse bew Wonen
(4) GA /
Dito als /2a.
14-4-75/1 ASVA Vanochtend heeft ...
(1) (aktiegroep De Boze Bewoner)
(2) dubbelz., A4, voorkant: el.stencil, elite; achterkant: pica
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
1: Vanochtend heeft de aktiegroep het kantoor van de DSH bezet, omdat het Kollege van Bestuur met invordering van de huurachterstanden begonnen is. Wetend dat de boykotters zich aan het beraden zijn over het al of niet voortzetten van de huurboykot, heeft men gemeend tot invordering te moeten overgaan. Vóór 21 april moeten 2500 boykotters een half miljoen gulden bij elkaar slepen. Met een studenteninkomen kan dat niet. Vanavond bewonersvergadering over de boykot in het bezette DSH-gebouw en vergaderingen in drie studentenflats.
2: Staatssekretaris Klein probeert de huuraktie de grond in te boren. Het ministerie wil studentenvoorzieningen rendabel maken of opheffen. Men wil nog hogere huren doorvoeren en gemeenschappelijke voorzieningen niet meer subsidiëren. Men wil studenten en werkende jongeren niet zien als mensen met lage inkomens, die niet meer dan 10% van hun inkomen aan huur hoeven te betalen. De huuracties zijn een hindernis om deze plannen door te voeren.
15-4-75/5 ASVA EINDE HUURBOYKOT?
(1) ASVA
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 68.2
Gisteravond heeft de algemene bewonersvergadering in het bezette DSH-gebouw gesproken over het al dan niet ophouden met de huurboykot. Harde maatregelen hebben in andere steden de huurboykot gebroken. Klein heeft ook in het College van Bestuur in Amsterdam gedwongen maatregelen te nemen. Hierdoor ontstond onder bewoners twijfel over het doorzetten van de boykot. Dit zijn een aantal overwegingen op basis waarvan de ASVA het voorstel heeft gedaan de boykot op te heffen.
De boykot is sinds 1974 niet zonder resultaat geweest en heeft een positieve rol gespeeld in diskussies met het ministerie over de huurhoogten van een toekomstige jongerenhuisvesting. Op de bewonersvergadring bleek dat iedereen het erover eens was dat de huurboykot nu onder een aantal voorwaarden gestopt moest worden. Deze voorwaarden zijn: stopzetting huidige invorderingsprocedure, een kollektieve afbetalingsregeling van de huurschuld, mensen die de huurschuld niet kúnnen betalen moeten een beroep kunnen doen op het noodfonds, de mensen die met een deurwaardersprocedure te maken hebben moeten ook onder deze algemene regeling vallen en CvB en UR moeten zich tegen de aangekondigde huurverhoging van 8% uitspreken. Deze voorwaarden worden vandaag met een lid van het CvB besproken, waarna in het DSH-kantoor een bezettersvergadering gehouden wordt.
16-4-75/1 ASVA xxx HUURAKTIE ... DSH-BEZETTING HEEFT SUCCES: ...
(1) ASVA
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
Het College van Bestuur is gisteren grotendeels tegemoet gekomen aan de eisen die de bewonersvergadering maandag had gesteld als voorwaarden om met de boykot op te houden. Er is nu een soepele regeling getroffen om de huurachterstand te betalen. Voorwaarden zijn dat staatssekretaris Klein geen bezwaren mag maken en dat opgeroepen wordt tot beëindiging van de huurboykot.
De bewonersvergadering is gisteren globaal akkoord gegaan met deze regeling en heeft nog enkele aanvullingen voorgesteld, zoals overleg met de studentendekanen over uitbreiding van het noodfonds. Verder is er op aangedrongen dat overlegorganen in het vervolg tijdig op de hoogte worden gebracht van belangrijke brieven die de bewoners aangaan.
We raden iedereen nu aan vóór 30 april de achterstand te voldoen, een afbetalingsregeling te treffen of naar het noodfonds te stappen. Klein heeft z'n fiat aan de regeling gegeven.
17-4-75/8 Amsterdam, 17 april 1975. Beste buurtbewoners, ...
(1) Namens Han. en Nienke. (uitgegeven door bewoners Plantage Lepellaan 1, fp)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 002/001.2.00
Het JAC wilde het lege pand Plantage Lepellaan 1 kopen voor jongerenhuisvesting. Er moest geld van stichting huis komen om het huis te kopen. Toen dit te lang ging duren besloot het JAC het huis te kraken om druk achter de gemeente te zetten, die hun een pand had toegezegd. Het huis is twee maanden geleden verkocht aan de B.V.'Eigen Woonhuis' die het pand met dikke winst wil verkopen. Op deze manier wordt weer een woning aan het C.B.H.onttrokken. Dit, terwijl er 20.000 woningzoekenden staan ingeschreven. In Amsterdam staan 8000 woningen leeg waarmee gespeculeerd wordt. Wij willen hier graag blijven wonen omdat we nog geen Urgentiebewijs hebben. Dit geldt voor velen, vooral jonge mensen. Eigen Woonhuis wil dit pand desnoods met geweld opeisen, zoals ze het anderhalve maand geleden ook hebben geprobeerd. Te zien aan het bord wat nu voor de ramen is getimmerd. Zo worden er steeds meer mensen slachtoffer van speculatie.
-5-75/4 HUURDERSKOMITE DAPPERBUURT ... géén 8% HUURVERHOGING!
(1) Huurderskomité Dapperbuurt
(2) dubbelz., 34x21,5cm, el.stencil, elite
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) GA SA / SA 040/001.3.01
Er moet een huurstop voor de Dapperbuurt komen omdat wij in een saneringsbuurt wonen. Doe mee aan de protestaktie en lever het aangehechte strookje ondertekend in bij het komité.
-5-75/6 KOMITEE VAN WONINGZOEKENDEN ... Vanmiddag hebben we ...
(1) Komitee van Woningzoekenden
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
Vanmiddag hebben we Danie Theronstraat 24'' gekraakt. De woning staat al vijf maanden leeg. Volgt uitleg over de situatie van een gezin dat elders onder onhoudbare omstandigheden woont en volgens de regels niet voor een urgentieverklaring in aanmerking komt. Het zal iedereen duidelijk zijn dat in deze situatie kraken de enige oplossing is.
28 April was wethouder Kuipers op bezoek in de Transvaalbuurt. Hem is een petitie aangeboden. De bewoners hebben hem een aantal ernstige gebreken van hun woningen laten zien. 15 Mei zal een gesprek met hem plaatsvinden.
-5-75/8 EXTRA BUURTBERICHT nr.10
(1) (BAK Jordaan)
(2) dubbelz., A4, off-set, foto, tekeningen
(3) Ams-C-Jord Mhg-gastar Wonen
(4) ISG / ISG stzmap Akademie Bouwkunst II
(6) Extra buurtbericht 10
Vier maanden geleden hebben de laatste bewoners pension De Tijdgeest verlaten. Terwijl de gemeente met Kampstra over aankoop van het gebouw onderhandelde, verkocht hij het aan de heer Zafora. Het gebouw had gesloten moeten worden. Weer is het gebouw in partikuliere handen: na opknappen van het gebouw kan hij er zoveel mensen inzetten als hij goed vindt en de huren een flink stuk omhoog drijven. Zolang de gemeente niets doet kunnen spekulanten hun gang gaan en verandert de Jordaan van een arbeidersbuurt in een rijke lui's-buurt.
De eigenaar belooft er een goed pension van te maken. Het is de vraag of de gemeente de zaken goed kontroleert. Neem regelmatig een kijkje bij de verbouwing en als er iets niet in de haak is meldt het bij het wijkcentrum of op de lijnbaansgracht (politieburo, fp).
22 Mei willen we een gesprek met de gemeente hebben.
-5-75/12 Stookkostenkrant 3
(1) Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW) en het Gezamenlke Stookkostenkomitee
(2) dubbelz., ?, off-set, rood-paarse en zwarte inkt, foto's, tekening
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
(6) Stookkostenkrant 3
De stookkostenaktie in de Bijlmer wordt een succes! Het is nu vrijwel zeker dat de eisen worden ingewilligd. 'Het Oosten' zal in Hoogoord fl. 350 per woning terugbetalen. Van andere woningbouwverenigingen kan hetzelfde worden verwacht. Wij zullen met de weigeraars overleggen over stopzetting van de aktie. 21 April werd door een delegatie van het Stookkostenkomitee aan de Federatie van Woningbouwverenigingen een petitie aangeboden. Aan de voorzitter werden een petitie en strookjes van de weigeraars van de stookkostenverhoging overhandigd. De aktie heeft geleerd dat een weigeringsaktie tot resultaten kan leiden. Wie regelmatig de Buurtkrant leest (officiëel orgaan van de BHW) vindt daar nog meer bewijzen van. Eerder schreven we over mankementen aan de flatgebouwen en het slechte onderhoud. Verschillende bewonersgroepen denken over nieuwe akties. Sluit u aan bij de BHW.
-5-75/21 Verslag gesprek met Wethouder Kuypers over het Recreatiegebouw.
(1) De bewonerscommissie: (Kelbergen, fp)
(2) kwarto, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
Verslag van het gesprek met wethouder Kuypers over het uit de huur halen van een bedrag van fl. 12,70 dat elke bewoner van Kelbergen en Kantershof moet betalen voor het recreatiegebouw. Oproep deel te nemen aan de Bijlmerdemonstratie op 24 mei tegen de hoge woonlasten.
-5-75/22 De Blmer Huurkrant ... De Blmer Demonstreert
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Blmermeer
(2) 1v 4p, 22x31,2cm, krantenpapier, off-set, tekeningen
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
(5) Zie ook GA Aff 5127 (A/002524)
(6) Bijlmer Huurkrant
24 Mei vanaf Kraaiennest een auto- en een loopdemonstratie naar het Bijlmerhuis, waar een meeting wordt gehouden onder de leuzen: geen 8% huurverhoging, stookkosten omlaag, goede en goedkope woningbouw, verbetering huursubsidie. 12 Juni stedelijke manifestatie onder de leuzen: tegen stijgende woonkosten, voor goedkopere nieuwbouw, voor snellere stadsvernieuwing. Demonstraties vanaf Dapperstraat en Nassauplein naar de Albert Cuypstraat, waar een meeting wordt gehouden.
De huurpolitiek is gebaseerd op de huurprijs van nieuw gebouwde woningen. De nieuwbouw wordt steeds duurder door de enorme winsten van bouwondernemers en de grondspeculatie. De huren van bestaande woningen worden opgetrokken naar het huurpeil van nieuwgebouwde woningen. Door het invoeren van een politiek van goede en goedkope woningen vervalt het hoofdargument voor huurverhogingen. De huurreductieactie noodzaakte Gruyters en Van Dam niet alleen de huurverhoging voor nieuwbouwwoningen terug te brengen tot 3%, maar ook om de huursubsidie uit te breiden. Bij berekening van de huursubsidie mogen de inkomsten van de vrouw volgens het Comité, niet worden meegerekend.
-5-75/23 AAN DE BEWONERS VAN KIKKENSTEIN ZATERDAGMIDDAG 24 MEI ...
(1) Huurderskommissie Kikkenstein
(2) dubbelz., A4, oranje papier, pica
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
24 Mei zal er in de Bijlmermeer gedemonstreerd worden: geen acht procent huurverhoging, tegen stijging stookkosten, verbetering huursubsidie en eventuele eigen flateisen. Oproep aan de mars en meeting van het Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer deel te nemen. De huurreductieactie vorig jaar heeft aangetoond dat actie succes zal hebben. Door de huurders wordt in 50 jaar 4½ maal het bedrag aan bouwkosten opgebracht. Met huurverhoging van 8% wordt dat ca.8 maal. Door het btw-tarief en de rente omlaag te brengen kunnen de huren omlaag.
-5-75/24 Unieke betoging door Blmermeer
(1) C.P.N.afd.Blmermeer
(2) folio, el.stencil, o.a.foto
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
(5) Overdruk uit De Waarheid van 26-5-75. Zie -6-75/19
Verslag van de woonlastendemonstraties door de Bijlmer en van de daarop volgende bijeenkomst op 24 mei.
-5-75/28 NIEUWBOUW NU!! WAT WILT U ??????
(1) Overleggroep "Haarlemmerbuurt", Winkeliersver. Haarlemmerdijk en -straat, Aktiecomité Werkloze bouwvakkers, Buurt- en Kluphuiswerk Realenbuurt, Aktiekomitee Westelijke Eilanden, Buurtcomité Vinkenstraat, Beeldmobiel, Buurtcomité Herenmarkt, Zomerstraat theater, Wijkcentrum De Gouden Reael.
(2) A4, blauw papier, elite, st.pen
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) UB / UB 15.2
(5) Zie ook GA Aff 4922 (A/003629)
Wilt u een brede verkeersweg of snelle woningbouw? Aktiedag 20 mei. Wij eisen nu nieuwbouw op de Haarlemmerhouttuinen, het 'grootste gat' van Amsterdam. Geen werkloze bouwvakkers naar de bijstand, wel woningen en versnelde renovatie!
-5-75/29 HUURDERSKOMITE DAPPERBUURT ... de EERSTE RESULTATEN van de huuraktie
(1) Huurderskomité Dapperbuurt
(2) 34x21,5cm, el.stencil, elite
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) SA / SA 040/002.3.01
Een week na de start van de aktie tegen de 8% huurverhoging zijn al meer dan 600 handtekeningen binnen. In de Czaar Peterbuurt hebben 400 mensen hun handtekening gezet. Het buurtkomité op de Kadijken heeft 200 handtekeningen opgehaald. Wethouder Lammers heeft toegegeven dat een grootse huuraktie de huurverhoging ongedaan moet maken. Het was hem niet gelukt Min.Gruyters te overtuigen. De handtekeningenkraam zal 24 mei weer op de markt staan. U kunt ook nevenstaand strookje brengen. Doe mee aan de aktie tegen de 8% huurverhoging en voor een huurstop in de Dapperbuurt. Wordt lid van het Huurderskomité.
2-5-75/1 GEMEENTE KOMT BELOFTEN NIET NA
(1) Aktiegroep Nieuwmarkt
(2) dubbelz., A4, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/002.1.01
Al in 1971 deed de gemeente de belofte dat er een aktief aankoopbeleid in de Nieuwmarktbuurt plaats zou vinden ten behoeve van de woonfunktie. Hier is nagenoeg niets van terechtgekomen. Nieuwmarkt 7 laat een staaltje van dit falend beleid zien. Volgt de geschiedenis van dit pand sinds 1974: wegpesten huurders, spekulatie, doordat de grondprijzen door akties in de buurt dalen volgt leegstand, kraken, knokploeg, proces, vertrek van de krakers, opnieuw kraken. Gemeente, koop Nieuwmarkt 7 nu! Wij willen dat de toezeggingen waargemaakt worden. Al zijn de huidige mogelijke kopers dan geen 'groot-kapitalisten', het is wel de poen die zij kunnen opbrengen die bepalend is voor het feit dat zij daar kunnen komen wonen. De huidige eigenaresse moet niet denken dat de mensen die het pand opnieuw gekraakt hebben zich met grof geweld op straat zullen laten zetten. Als de gemeente het pand koopt kunnen de mensen die het nu nog (met een zware hypotheek) willen kopen, zich opgeven als gegadigden om het te huren.
2-5-75/2 BESTE BUURTBEWONERS, VANDAAG, vrijdag 2 mei l975, wordt het huis Kattenburgergracht 5 opnieuw bewoond, ...
(1) Opbouwkomité Kattenburgergracht.
(2) A4, blauwe inkt, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 8.2
Vandaag wordt het huis Kattenburgergracht 5 opnieuw bewoond, nadat het 2 jaar heeft leeggestaan! In die twee jaar is het huis zienderogen verkrot. Deze gang van zaken kunnen we overal in de stad waarnemen, waar Gemeente, partikuliere huisbazen en ook de Dienst Studenten Huisvesting huizen bewust laten verkrotten, omdat de grond meer opbrengt dan de huur. De woningnood staat deze situatie niet toe! Daarom hebben een aantal buurtbewoners het initiatief genomen tot het opknappen en opnieuw bewoonbaar maken van dit huis. Wat betreft de huur wordt door de bewoners hetzelfde standpunt ingenomen als de bewoners van de overige DSH-huizen aan de Kattenburgergracht. De huidige bewoners van de in redelijke staat verkerende huizen van de DSH (die inmiddels onder curatele is gesteld!) op de Kattenburgergracht verdwijnen voor de nieuwbouwplannen van deze stichting.
6-5-75/1a UNIVERSITEIT SPEELT VOOR PROJEKTONTWIKKELAAR
(1) aktiegroep nieuwmarkt.
(2) folio, off-set, pica
(3) Ams-C-Nwm Ond-tert Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Na de ontruimingen in de Nieuwmarktbuurt kwamen 57 mensen op straat te staan. Komende maanden komen daar nog 40 mensen bij. De gemeente is deze mensen op geen enkele wijze tegemoet gekomen. Als oplossing bleef voor deze onbehuisden woon- en bedrijfsruimte in en om de buurt te kraken. Omdat ook de universiteit zich schuldig maakt aan onnodige leegstand werden o.a.de panden Kloveniersburgwal 70 en 72 door ontruimden van de Rechtboomssloot en Lastageweg gekraakt. De panden staan al jaren leeg en de plannen die de universiteit er mee heeft zijn waarschijnlijk nog onbekend.
Onlangs is het raamplan voor kaalslag van het B.G.-kompleks bekend geworden. Er zijn o.a.voorstellen voor parkeergelegenheid voor 500 autoos en de aanleg van geklimatiseerde voetgangersroutes. Kosten: 432 miljoen. Nu weten we waar de minister het kollegegeld laat en waarom de herstrukturering zo noodzakelijk is. Dergelijke plannen hebben alles te maken met de metro. Om deze onderneming minder verliesgevend te maken werkt de universiteit graag mee aan de opzet van kantoorkolossen binnen loopafstand van de oostlijn. Wees solidair met de nieuwe bewoners, praat over deze sloop- en projektontwikkelaarsproblematiek van de universiteit en help bij eventuele ontruiming. Geen woningsloop voor universiteitsbouw!
6-5-75/1b
(1) aktiegroep nieuwmarkt.
(2) A4, off-set, pica
(3) Ams-C-Nwm Ond-tert Wonen-kra
(4) kopie op UB /
Dito als /1a.
27-5-75/1 1. 27 mei 1975 Open brief aan de kommissie van bijstand, ...
(1) Aktiegroep Nieuwmarkt, m.n. de bewoners van de twee betreffende panden. (Kloveniersburgwal 70-72, fp)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.3.05
Aan de kommissie van bijstand, wethouder Kuypers en aan de universiteitsraad. Na de gewelddadige ontruimingen in de Nieuwmarktbuurt kwamen 57 mensen op straat te staan. Daar komen nog 40 mensen bij. De gemeente is deze mensen op geen enkele wijze tegemoet gekomen. Eigen oplossingen werden onmogelijk gemaakt. Als enige oplossing bleef kraken. Omdat ook de universiteit zich schuldig maakt aan onnodige leegstand en verkrotting werden o.a.Kloveniersburgwal 70 en 72 gekraakt. Volgt geschiedenis van de panden 66-72. Er is door de universiteit een sloop- en bouwvergunning aangevraagd. Wij verzetten ons tegen sloop van 70 en 72: met deze plannen wordt er een stap gezet naar gedwongen deportatie van 100.000 amsterdammers, de city-vorming wordt in de hand gewerkt en er is twijfel omtrent het feit dat de juridiese fakulteit met akuut ruimtegebrek te kampen heeft. Dit kan niet los worden gezien van het raamplan voor de kaalslag van het Binnengasthuiskomplex. De methode van het raamplan heeft als konsekwentie dat aan de bevolking geen mogelijkheden worden gelaten zich tegen de plannen te verzetten. Dit alles staat evenmin los van de aanleg van de oostlijn. Wij eisen dat de woonfunktie behouden blijft.
28-5-75/7 WERKVERBAND HUISVESTINGSNOOD AMSTERDAM ... Aan de bewoners van de huizen ...
(1) Werkverband Huisvestingsnood van de Raad van Kerken in Amsterdam.
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB / UB 13.1
Aan de bewoners van de huizen in de Nieuwmarktbuurt die op 2 juni zullen worden ontruimd (en aan hun vrienden). Met de afbraak zult u de laatste direkte woonslachtoffers van de Oostlijn van de Metro zijn. De strijd zal niet helemaal voor niets geweest zijn: de rest van het Metronet is geschrapt. Politici en ambtenaren zullen altijd proberen te doen wat de sprekende minderheid wil als er geld te verdienen is en wat de zwijgende meerderheid toelaat! Zij wonen ongestoord en het deert hen niet als minderbedeelden geen woonruimte hebben of in versleten huizen wonen. Tegen hen vechten we door. Wij wensen u de moed en de energie, nodig om door te blijven vechten.
31-5-75/1 WEIGER DE 8%! Eindelijk is na lange strijd ...
(1) aktiegroep De Sterke Arm
(2) 1v 4p, 21,5x30,1cm, krantenpapier, off-set, elite
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 040/001.2.02
(5) Ook verspreid als bijlage bij Dappernieuws 93
Eindelijk is na lange strijd begonnen met de vernieuwing van de buurt. Dat betekent niet, dat de huisbazen het onderhoud van hun huizen achterwege mogen laten. Bouw- en Woningtoezicht heeft op een schandelijke wijze nagelaten de huisbazen te dwingen tot onderhoud. De huisbazen hebben nog de euvele moed jaarlijks huurverhoging te vragen. We herinneren ons hoe Gruyters, Van Dam en Schaeffer alles anders zouden gaan aanpakken. Het gaat nu niet meer om 6%, maar om 8% huurverhoging. In oude buurten, waar de woningen al dubbel en dwars zijn afbetaald zou geen enkele huurverhoging moeten worden toegestaan. Iedere cent huur die de huisbaas niet gebruikt voor onderhoud, valt onder de kategorie woekerwinst.
Volgt uitleg over het weigeren van de huurverhoging, het afdwingen van onderhoud, huuradvies, sleutelgeld, nieuwe huurcontracten en een formulier om de huurverhoging te weigeren.
31-5-75/2 DINSDAG 3 JUNI OPENBARE PROTEST- EN INFORMATIE BIJEENKOMST
(1) Voorlopig Huurcomité Osdorp: 8 namen
(2) folio, elite
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Osdorp
Op 1 juli gaan de huren met 8% omhoog en gaat een nieuwe regeling van huursubsidie in. 3 Juni openbare protest- en informatie bijeenkomst in het wijkcentrum. Sprekers: Fr.v.d.Berg (jongerenhuisvesting), Wied Wildeman (Huurdersfederatie Gemeentewoningen) en M.v.d.Berg (distriktbestuurder CPN).
De huurverhoging is hoger dan beloofd, de huurharmonisatie wordt toch doorgevoerd, er worden minder woningen dan ooit gebouwd en de nieuwbouw is onbetaalbaar voor gewone mensen. Bezoek de bijeenkomst om gezamenlijk in actie te komen tegen de aanhoudende aanvallen op ons levenspeil.
-6-75/4 JONGEREN VOOR STADSVERNIEUWING
(1) Het Stedelijk Overleg Jongerenhuisvesting (waarin zitting hebben: ANJV, ASVA, FJG in de PvdA, Holding, NVV-jongerencontakt, SIKH, SRVU, VJV.)
(3) Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan: Rapport Algemene Conferentie Stadsvernieuwing
-6?-75/6 COMPENSATIE VOOR HOGE WOON-VERWARMINGSKOSTEN
(1) Namens de initiatiefnemers Centrale Hemweg, naam.
(3) Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan: Rapport Algemene Conferentie Stadsvernieuwing
-6-75/12 Bewoners van Kikkenstein, De aktie die ...
(1) de Huurderskommissie Kikkenstein
(2) A4, oranje papier, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
Zet Uw handtekening om te protesteren tegen de woonkostenstijging. De huurderskommissie Kikkenstein heeft kontakt gelegd met het Bewonerskomité Huurverlaging Bijlmermeer om samen te werken. Aanval op het Gezamenlijke stookkostenkomité van de BHW.
Ga niet over tot individuele weigering van de stookkostenverhoging. Dit is niet zonder risiko's en treft de woningbouwvereniging, die zelf niet voor de verhogingen verantwoordelijk is. Onze eisen zijn tot de regering gericht.
-6-75/14 HUURBEVRIEZING VOOR DE HUGO DE GROOTBUURT
(1) Huur-komitee Hugo de Groot/Fred. Hendrikbuurt
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) UB / UB 18.4
9 Juni was er een buurtvergadering in het Trefpunt met diskussie over het achterstallig onderhoud en de sterke stijging van de woonkosten. Persoonlijke huurweigering alleen is niet voldoende. Aktie voeren voor huurbevriezing in onze buurt is nu geboden. Er werd een komitee opgericht om daarvoor aktie te voeren en informatie te geven over huurweigering.
-6-75/15 STOOKKOSTENAKSIE Zoals U ...
(1) BHW- Bond van Huurders en Woningzoekenden
Gezamenlijk Stookkostenkommitee
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan: Komitee Woningzoekenden BHW voert aktie voor: ...
1: De stookkostenaksie is een succes geworden. De woningbouwverenigingen hebben zich uitgesproken voor terugbetaling van de (te veel betaalde, fp) stookkosten. Ook wordt de gevraagde openheid van boeken gegeven. maar er zit een addertje onder het gras. De woningbouwverenigingen zijn van plan de stookkosten te koppelen aan de service-kosten, waar zij verlies op maken. Volkshuisvesting heeft het verzoek om de service-kosten te verhogen afgewezen. Zodat de huurders tòch een verkapte verhoging moeten betalen. Er is een brief gestuurd waarin een dergelijke koppeling wordt afgewezen. Voorlopig wordt de weigeringsaksie gestopt. Gebleken is dat aksie de enige manier is om iets gedaan te krijgen.
2: De teveel betaalde stookkosten worden terugbetaald. Ze worden niet verrekend met andere kosten, zoals de woningbouwverenigingen eerst van plan waren. Voortaan komt er in september een afrekening van het vorige stookseizoen. Als we samen aktie voeren, kunnen we wat bereiken.
-6-75/17 OPENBARE VERGADERING CPN AFD.JORDAAN
(1) (CPN Afd.Jordaan)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) ISG / ISG stzmap CPN XXIV
Door aktie zijn in de Jordaan en Spaarndammerbuurt schitterende resultaten behaald. Ook voor de Jordaan eisen wij een huurverlaging van 60% voor alle gemeentewoningen die gerenoveerd of gesloopt gaan worden. Het slechte onderhoud van de huizen en de achteruitgang van de buurt zijn reden om de huurverhoging van 1 juli te weigeren. Alle slecht onderhouden woningen moeten opgeknapt worden.
Bouwplannen voor 200 woningen worden uitgesteld, voor tientallen gaten ontbreekt het aan plannen. Het is waanzin dat de regering 2½ miljard aan atoomvliegtuigen vergooit en daarmee tienduizenden werkloze bouwvakkers en woningzoekenden in de kou zet. De stijging van de woonlasten (aardgas, elektriciteit) moet onmiddellijk in lonen en uitkeringen gecompenseerd worden.
Voor huuradvies en woonproblemen iedere donderdagavond spreekuur. Openbare vergadering CPN afd.jordaan 9 juni in Ons Huis. Spreker Wiet Wildeman. Gelegenheid tot diskussie.
-6-75/19 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR. 7
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Blmermeer
(2) dubbelz., 23x31,2cm, off-set
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
(5) Zie -5-75/24
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 7
24 Mei demonstreerden 400 mensen met een drumband en trok een stoet van 70 auto's door onze Bijlmer onder de leuzen: geen 8% huurverhoging, stookkosten omlaag, goede en goedkope woningbouw, verbetering huursubsidie! Daarna meeting in het Bijlmerhuis. Besloten werd brieven te sturen aan het ministerie, Eerste en Tweede Kamer en gemeenteraad, alsmede op te roepen voor deelname aan de manifestatie op 12 juni tegen het opjagen van de woonkosten en het trage stadsherstel.
-6-75/21 Bewoners van Kikkenstein, Vandaag ...
(1) De Huurderscommissie Kikkenstein
(2) A4, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
Vandaag bent u geconfronteerd met uw nieuwe huurbedrag. Wij menen u als volgt te moeten informeren: op 10 juni zal een delegatie uit de Bijlmermeer de handtekeningenstroken in de Tweede Kamer overhandigen. Afgelopen maanden zijn brieven verstuurd aan minister Gruyters. Hierop is niet gereageerd. Komt vóór 15 juni geen reaktie, dan wordt aangenomen dat minister Gruyters zich niet op normale manier wenst te verstaan met de Bijlmerbevolking. Zal bovengenoemde situatie zich voordoen dan zult u worden uitgenodigd voor een bewonersvergadering op 16 juni. Hier kunt u zich uitspreken over de gewenste aktievorm die wél aanslaat bij de minister. Overleg nu reeds met uw medebewoners. We menen u in dit stadium te moeten aansporen uw giromachtiging niet te veranderen en vooralsnog de reaktie van minister Gruyters af te wachten. Na 15 juni zal, in overleg met u, bepaald worden hoe onze houding zal moeten zijn.
-6-75/23 WEIGER DE8% !! Misschien heeft u, ...
(1) (bewonersraad Nieuwmarkt)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen-hv
(4) UB /
(5) Zie /26
Misschien heeft u, net als vele buurtbewoners, van uw huisbaas een brief gekregen dat u per 1 juli meer huur moet betalen. Omdat daar meestal geen reden toe is hebben wij op ons genomen daarover informatie te geven. In onze buurt doen huisbazen weinig aan onderhoud. De kontrole van de gemeente is te weinig. Als de woningen leeg zijn worden ze ineens wél verbouwd en tegen schandalig hoge huren verhuurd. Op dit moment heeft de buurt veel ongerief van de metro-aanleg. Ondanks deze vermindering van het 'woongenot' vragen de huisbazen meer huur. Volgt informatie over de mogelijkheid de huurverhoging te weigeren, onderhoud af te dwingen of een juiste huurprijs te doen vaststellen. Buurtbewoners, zet alle meningsverschillen terzijde en laat ons, door eensgezind weigeren de huurverhoging te betalen, de huisbazen dwingen het achterstallig onderhoud ter hand te nemen! Vul het formulier (zie /24) in. Heeft U geen klachten, maar wel last van de aanleg van de metro, dan vult U dat vak in. Voor hulp: Sociaal Raadsman, Bureau voor Rechtshulp, Buurtcentrum de Boomspijker of Rechtswinkel.
-6-75/24 Aan makelaar/huiseigenaar ...............
(1) anoniem (uitgegeven door Bewonersraad Nieuwmarkt)
(2) A4, off-set?
(3) Ams-C-Nwm Wonen-hv
(4) UB GA /
(5) Zie /23
Twee formulieren om de huurverhoging te weigeren.
-6-75/25 DOE MEE AAN DE AKTIE HUURSTOP OOSTERPARK BUURT
(1) Huurdersvereniging "Oosterpark"
Aktiekomitee "Werk en Woningen"
(2) dubbelz., 22,4x30,7cm, off-set, achterkant: Courier
(3) Ams-Oost Wonen-hv
(4) UB / UB 97.1
18 Juni buurtvergadering in het Oosterhonk voor: huurstop voor Oosterparkbuurt, huur oude woningen omlaag, tegen stijging van de woonkosten, versneld herstel van de buurt, betaalbare nieuwbouw. Weiger de 8% huurverhoging. De huisbazen moeten gedwongen worden tot het inhalen van het achterstallig onderhoud.
-6-75/26 WEIGER DE 8% ! Misschien heeft U, ...
(1) (bewonersraad Nieuwmarkt)
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen
(3) Ams-C-Nwm Wonen-hv
(4) UB /
Grotendeels zelfde tekst als /23. Volgende bewonersraadvergadering op 3 juli in de Jan de Liefdeschool.
-6-75/28 12 JUNI MANIFESTATIE TEGEN HET OPJAGEN VAN DE WOONKOSTEN EN HET TRAGE STADSHERSTEL
(1) de initiatiefgroep 12 juni manifestatie
(2) dubbelz., folio, pica, Bruxelles, st.pen
(3) Wonen
(4) GA / GA arch d'OSt
-6-75/29 COMITÉ WIJKVERBETERING "SPAARNDAMMERBUURT" ... Aan bewoners in de Hembrugstraat
(1) Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt"
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) kopie op UB /
In de buurt bestaat grote onrust over de aangekondigde huurverhoging van 8%. Openbare huurdersvergadering 10 juni in Ons Huis. Gezien de aangekondigde sanerings- en verbeteringsplannen van het partikulier huizenbezit moet een huurbevriezing afgedwongen worden. Reeds 5 jaar geldt een huurstop bij de woningbouwverenigingen.
-6-75/30 COMITÉ WIJKVERBETERING "SPAARNDAMMERBUURT" ... Aan de bewoners van de W.A.S.P./ ...
(1) Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt"
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) kopie op UB /
In onze buurt is grote onrust ontstaan over de huurverhogingsronde van 8%. De gemeente dreigt de woningbouwverenigingen te verplichten de in 1970 afgedwongen huurstop voor nog niet gerenoveerde woningen te doorbreken. Bewoners van pas gerenoveerde woningen worden geconfronteerd met hogere huren dan afgesproken met staatssecretaris Schaefer. Openbare huurdersvergadering 10 juni Ons Huis.
-6-75/31 COMITÉ WIJKVERBETERING "SPAARNDAMMERBUURT" ... Aan de Patrimoniumbewoners ...
(1) Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt"
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) kopie op UB /
De 8% huurverhoging van 1 juli van minister Gruyters (D'66) betekent een aantasting van het besteedbaar inkomen. De huren van verbeterde woningen worden tot ongekende hoogte opgedreven. Protesteer tegen de huurverhoging. Openbare huurdersvergadering 10 juni in buurthuis Ons Huis.
-6?-75/33 Beste buurtbewoners en andere belangstellenden, Een aantal woningzoekende jongeren hebben het pand Drie Koningen straat 1 gekraakt.
(1) (Een aantal woningzoekende jongeren)
(2) A4, pica, blauwe inkt
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) SA / SA 008/001.2.03
(5) Zie 21-6-75/6
Grotendeels zelfde tekst als 21-6-75/6. Bij ondersteunende groeperingen hier alleen nog het Jongeren Advies Centrum en de Stichting Streetcornerwork.
-6-75/35 Handtekeningen-actie voor het behoud en herstel van de woonruimte op de v. Limburg-Stirumstraat 34.
(1) (de bewoners van hierboven genoemd pand)(uitgegeven door bewoners Van Limburg Stirumstraat 34, fp)
(2) A4, pica, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/001.2.00
(5) Handtekeningenlijst. Er werden meer dan 500 handtekeningen opgehaald
Hiermee ondersteunen ondergetekenden de bewoners voor behoud en herstel van de woonruimte op de Van Limburg Stirumstraat 34.
-6-75/36 AKTIEVERGADERING tegen de 8% huurverhoging
(1) Huurderscomité dapperbuurt
buurtcomité Dz Peterbuurt
buurtcomité Kadijken
buurtcomité Oostelijke Eilanden
buurtcomité omgeving weesperstraat
(2) folio, el.stencil, elite
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) SA / SA 040/001.2.02
De aktie tegen de 8% huurverhoging is een groot sukses geworden. Er zijn 1400 handtekeningen opgehaald. 16 Juni aktievergadering in buurthuis De Kaai, Blankenstraat. U kunt daar informatie krijgen over het weigeren van de huurverhoging en het verlagen van de huur tot het peil van 1950. Er zijn sprekers van CPN, PvdA en PSP. U kunt zich opgeven voor de bustocht naar min.Gruyters in Den Haag.
De huurverlagingsprocedure voor huizen die worden afgebroken of gerenoveerd is in de Spaarndammerbuurt toegepast. Vele huren werden met 50% verlaagd. 18 Juni gaan we naar Den Haag om min.Gruyters de handtekeningen aan te bieden en een huurstop te eisen.
4-6-75/1 LEIDSE IN LAST POST extra editie
(1) Buurtcomitee De Leidse in Last.
(2) dubbelz., folio, off-set
(3) Ams-C-Leid Wonen-hv
(4) GA /
(6) Leidse in Last Post extra
1: Uitleg over wat men doen moet om als de huisbaas nalatig is, gebreken aan het huis te laten verhelpen.
2: Formulier om huurverhoging te weigeren.
7-6-75/4 OPEN BRIEF AAN DE CPN 7 juni 1975
(1) Gezamenlijke aksiegroepen Amsterdam
(2) 2v 3p, pica
(3) Linkse bew Wonen
(4) GA /
Op 12 april hebben wij een open brief verspreid op jullie zgn.'Algemene conferentie Stadsvernieuwing'. Hier is nooit een antwoord op gekomen. Jullie werken aan een manifestatie op 12 juni en doen oproepen aan aksiegroepen, zonder je rechtstreeks tot de Gezamenlijke aksiegroepen Amsterdam te richten. Dit doet het vermoeden rijzen dat jullie een soort eigen beweging op willen zetten die onder kontrole staat van de CPN. Volgt kritiek op de leuzen van de CPN-manifestatie. Het zou beter zijn als de CPN zou ophouden de strijd in de buurten tegen te werken en niet zo fanatiek het gemeenteapparaat zou ondersteunen. Dan hadden wij in jullie oproep misschien positieve voorstellen gevonden hoe we de strijd tegen de kapitalistiese stadssanering kunnen aanbinden.
10-6-75/3 Bewoners van Kikkenstein l0 juni l975
(1) Huurderskommissie Kikkenstein
(2) A4, oranje papier, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
De handtekeningen tegen de woonkostenstijgingen zijn demonstratief in Den Haag aangeboden. Minister Gruyters zal de huurverhoging voor de Bijlmermeer moeten inslikken.
De huurderskommissie sluit zich aan bij de oproep van het Bewonerskomité Huurverlaging Bijlmermeer om deel te nemen aan de manifestatie tegen het opjagen van de woonkosten en tegen het trage stadsherstel op 12 juni op de Alb.Cuypstraat. Demonstraties naar de manifestatie vertrekken vanaf de Dapperstraat en het Fred.Hendrikplantsoen.
De handtekeningenaktie en de financiële steunkampagne lopen geweldig. Verander nog niet uw automatische huuroverschrijving. Kom naar de algemene bewonersvergadering over de huuraktie in de binnenstraat.
11-6-75/1 oproep ASVASRVU 12 juni 19.30 uur Demonstratie
(1) ASVA SRVU
(2) A4, off-set
(3) Wonen
(4) kopie FP /
(5) Druk: SRVU. Oplage (voor ASVA en SRVU samen?) 1.000 ex.
Een groot aantal buurtkomitees heeft het initiatief genomen tot een demonstratie tegen de stijgende woonkosten. Wij als studenten horen bij de groepen wier woonkosten aan opdrijving bloot staan. Voor bewoners van studentenhuizen maken de huren minimaal 25% van ons inkomen uit. Een nieuwe huurverhoging en verhoging van de elektriciteitsrekening staan voor de deur. In Amsterdam zijn al akties geweest voor verlaging van de stookkosten. Het is belangrijk dat wij op 12 juni meedemonstreren. Een stoet vertrekt vanaf het Frederik Hendrikplantsoen, een tweede vanaf de Dapperstraat. Ze komen bij elkaar op Albert Cuyp, waar een open-luchtmeeting wordt gehouden.
12-6-75/1 12 JUNI MANIFESTATIE tegen het opjagen van woonkosten en het trage stadsherstel
(1) Initiatief groep 12 juni manifestatie
(2) 1v 4p, 22x30,4cm, krantenpapier, diepdruk
(3) Wonen
(4) GA ISG / ISG stzmap CPN XXIV
(5) Facs.in Rapport Algemene Conferentie Stadsvernieuwing
12 Juni openluchtmanifestatie Alb.Cuypstraat hoek Ferd.Bolstraat tegen het opjagen van woonkosten en het trage stadsherstel. Vooraf demonstraties vanaf de Dapperstraat en het Fred.Hendrikplantsoen naar de meeting. Voor betaalbare nieuwbouw, tegen spekulanten, huurbevriezing in oude wijken, geen huurharmonisatie.
Het wordt tijd dat er een eind komt aan de ongemotiveerde huurstijgingen. Gestegen woonkosten moeten in de lonen en uitkeringen worden gecompenseerd. Tegen 'keerpunt 72' en verkiezingsbeloften in is besloten de huurharmonisatie per 1976 in te voeren. Deze huurverhogingen spekken alleen de zakken van het grote huizenkapitaal en de schatkist. De huren in de nieuwbouw bereiken ongekende hoogten, van de huursubsidies zijn de uitkeringsnormen te laag. 150.000 Woningen moeten gerenoveerd, 50.000 gesloopt worden. De woningnood is nog steeds een omvangrijk probleem. De woningproduktie daalt. De regering moet de nodige miljarden voor de stadsvernieuwing beschikbaar stellen.
16-6-75/1 l6 juni l975 VANAVOND 20.00 UUR BEWONERSVERGADERING
(1) Huurderskommissie Kikkenstein
(2) A4, oranje papier, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
Vanavond zal de bewonersvergadering in de binnenstraat een beslissing nemen over de manier, waarop de aktie wordt voortgezet.
Minister en staatssekretaris hebben nog niets van zich laten horen. Daarom hebben vergaderingen in Kantershof en Koningshoef besloten drie maanden lang de oude huur te blijven betalen om kracht bij te zetten aan de eis, dat de veel te hoge woonkosten niet verder omhoog mogen gaan.
18-6-75/1 PVDA EN CPN EISEN: HUREN NIET OMHOOG IN ONZE BUURT
(1) PvdA, CPN
(2) dubbelz., 22,7x30cm, krantenpapier, diepdruk
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.van voorkant in Rapport Algemene Conferentie Stadsvernieuwing
Ongetwijfeld heeft de huisbaas u laten weten dat u van 1 juli af 8% meer huur moet gaan betalen. In vele Amsterdamse buurten zijn de huizen vaak slecht onderhouden en is de woonomgeving allerbelabberdst te noemen. De PvdA en de CPN in deze buurten vinden dat om deze reden de huren in de buurt niet moeten worden verhoogd. De voortschrijdende verkrotting, stagnatie in nieuwbouw en renovatie met daarbij grote werkloosheid in de bouw zijn voor ons onaanvaardbaar. Wij eisen daarom meer geld en minder rompslomp voor de nieuwbouw.
Weiger de huurverhoging. Spreekuren in de Spaarndammerbuurt, Jordaan en Staatsliedenbuurt.
19-6-75/1 Bewoners van Kikkenstein Na Kantershof ...
(1) De Huurderscommissie Kikkenstein
(2) A4, pica
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
(5) Verspreid samen met de /2
Na Kantershof en Koningshoef hebben bewoners van Kikkenstein besloten de huurverhoging voor minimaal drie maanden op te schorten. Minister Gruyters reageerde niet op onze eisen de energiekosten niet te verhogen, maar hiervoor compensatie door de regering te geven en de huur niet te verhogen. De actie is niet gericht tegen de woningbouwvereniging. Teken bijgaande brief die op 1 juli aan de woningbouwvereniging zal worden aangeboden.
19-6-75/2 Amsterdam, juni l975 Bouwver. Rochdale
(1) anoniem (uitgegeven door Huurderscommissie Kikkenstein)
(2) A4, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
(5) Zie /1
Om de eisen van de flatcomité's tegen de hoge woonkosten te steunen weiger ik voor minimaal drie maanden de huurverhoging te betalen. De opschorting zal voor de woningbouwverenigingen administratieve problemen geven. De verantwoording hiervoor ligt niet bij de bewoners van de Bijlmermeer, doch bij het ministerie van Volkshuisvesting.
21-6-75/2 A'dam 2I-6-'75 Amsterdammers, ...
(1) De Sterke Arm BHP (de Pijp) Woongroep van de A.A.P. BHW (transvaalbuurt) aktiegroep Nieuwmarkt kraakpanden-dienst/streetcornerwork Comitee van woningzoekenden aktiegroep Amstelveld SP Hemelrijk Scholierencomitee Leidse in Last Holding Stichting jeugd-woning/warningstraat
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 98.1 SA 002/001.2.00
(5) Voor Kraakpandendienst zie ook GA Aff 4951 (A/005096)
Vandaag wordt op verschillende punten in de stad aktie gevoerd tegen leegstand. Nog altijd worden de jongeren als woningzoekenden niet erkend. Velen moeten daardoor, indien ze al iets vinden, woekerhuren betalen of enorm hoge sleutelgelden. De jongeren willen eindelijk de rechten hebben die erkende woningzoekenden nu ook hebben: zelfstandige woonruimte, geen woonbunkers (jongeren-getto's), betaalbare huren en normaal gedistribueerd door de dienst herhuisvesting. Van de beloften van de gemeente iets te gaan doen aan jongerenhuisvesting is nog niets concreets terecht gekomen. Er moet nog steeds een wet komen die het mogelijk maakt panden, die langer dan een half jaar leegstaan te vorderen. Een groep jongeren heeft zelf het initiatief genomen en panden die twee tot drie jaar leegstonden, gekraakt. Deze panden worden nu bewoonbaar gemaakt. Woningzoekenden die het initiatief willen nemen panden die momenteel geruime tijd leeg staan te 'vorderen' kunnen inlichtingen krijgen.
21-6-75/5a Amsterdam, 2l-6-'75 Buurtgenoten,
(1) Han,Nienke,Jan,Jacques,Tom,Imre,Hylke en Amos.
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) GA SA / SA 002/001.2.00
Informatie over het pand v.Limburg Stirumstraat 34. De konfektiezaak in het pand ging vier jaar geleden dicht. Het pand, eigendom van Albert Heyn, werd een doorn in het oog. Het huis werd in bezit genomen door buitenlanders en jongelui, die het als tijdelijk onderdak gebruikten. Toen de huidige bewoners het huis met steun van aktiegroepen introkken, daartoe gedwongen door een tekort aan woonruimte voor jongeren, troffen zij een chaos aan. We willen dit pand behouden voor jongeren-huisvesting. Tevens willen we de aandacht van de gemeente vestigen op de noodsituatie van jongeren beneden de 25 jaar, de maatstaf voor huisvesting van de Dienst Herhuisvesting. Uiteraard willen we huur betalen en het pand netjes onderhouden. Strijdt met ons tegen leegstand en spekulatie en vóór huisvesting voor jongeren. Volgt lijst van organisaties die de aktie ondersteunen.
21-6-75/5b Amsterdam, 21-6-'75 Buurtgenoten,
(1) Han, Nienke, Jan, Jacques, Tom, Imre, Hielke en Amos
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/001.2.00
Iets ingekorte tekst van /5a. Zonder lijst van ondersteunende organisaties.
21-6-75/6 Beste burutgenoten en belangstellenden , Een aantal woningzoekende jongeren hebben het pand Drie Koningenstraat I gekraakt.
(1) (Een aantal woningzoekende jongeren)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) SA / SA 008/001.2.03
Een aantal woningzoekende jongeren hebben Drie Koningenstraat 1 gekraakt. De woningproblematiek onder de jongeren is groot. In het kader van de gemeentelijke woningdistributie bestaan er voor ons nauwelijks faciliteiten. Wij willen aandacht vragen voor ons probleem, tezamen met jongeren (hulpverlenings) organisaties, die in de loop van deze week leegstaande panden in de stad zullen kraken. Het pand stond al geruime tijd ongebruikt. Er bestaan plannen om er dure appartementen in onder te brengen. Ons stadsbestuur geeft met name in het centrum ruim baan voor dergelijke praktijken. Wij zijn bereid een redelijke huur te betalen. Onze aktie wordt al gesteund door JAC, Streetcorner-Work, De Sterke Arm, SP, BHW, BHP, Woongroep A.A.P., Scholierencommitee, Aktiegroep Amstelveld, Woningzoekenden-Commitee, Hemelrijk, Leidse in last, Stichting jeugd-woning Wanningstraat, Aktiegroep Nieuwmarkt en Holding.
21-6-75/7 21 juni - STEDELIJKE KRAAKDAG IN AMSTERDAM.
(1) Het Amsterdams Scholieren Komitee.
(2) A4, pica
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 008/001.2.03
Op het ogenblik zijn een aantal jongerengroepen bezig met het kraken van leegstaande panden. Jongeren kunnen geen urgentieverklaring, woningzoekvergunning en huursubsidie krijgen. De gemeente had al jaren geleden gezegd dit te veranderen. Wonen is nog steeds geen recht maar een gunst. De grond en de huizen worden gezien als artikelen die winst op moeten brengen voor een handjevol spekulanten. En dat gaat het best door kantoren of onbetaalbare woningen neer te zetten. Vragen helpt niet, daarom moeten jongeren zichzelf helpen. Je moet toch een dak boven je hoofd hebben. Het ASK staat achter deze aktie. Deze kraakdag is bedoeld als noodkreet. Betaalbare woningen voor iedereen, ook voor jongeren!
21-6-75/8 BESTE BUURTBEWONERS Het pand Nieuwe Zijds Voorburgwal 268 is gekraakt.
(1) De nieuwe bewoners van het pand op de Nieuwe Zijds Voorburgwal 268
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 008/001.2.03
(5) Pand in 1980 door de Gemeente aangekocht (zie 28-8-80/3)
Het pand is gekraakt. De aktie maakt deel uit van een over de hele stad verspreide aktie. Het liefst zouden wij in aanmerking komen voor een normaal huurhuis. Gezien onze slechte woonsituatie en geïrriteerd door de langdurige leegstand zijn we tot kraken over gegaan. Het pand behoorde toe aan Tabak. De zogenaamde vorderings-wet van wethouder Kuipers houdt in dat panden die langer dan een half jaar leegstaan gevorderd kunnen worden door de gemeente. Meneer Kuipers, hoe zit het met deze wet? Buurtgenoten steun onze aktie!
-7-75/2 CPN informatie ... Belangrijke resultaten afgedwongen door bewoners Spaarndammerbuurt
(1) CPN-Afdeling Oud Zuid/Weteringbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, foto
(3) Ams-W-Spa Ams-Z-Pijp Wonen
(4) ISG / ISG stzmap CPN XXIV
(5) Overdrukken uit De Waarheid van 16-5-75 en 4-7-75
Wethouder Kuypers heeft op een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het op initiatief van de CPN gevormde comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt toegezegd dat de huur voor onbewoonbaar verklaarde woningen en door het gemeentelijk grondbedrijf aangekochte woningen die binnen twee jaar gesloopt worden, teruggebracht wordt naar het peil van 1950. De verhuiskostenvergoeding bij renovatie is verbeterd. Onder druk van de actie werden verder nog een aantal kleinere toezeggingen gedaan.
Voor bewoners in andere buurten die in gelijke omstandigheden verkeren is er alle reden om ook deze huurverlaging te gaan opeisen. In de 2e Jacob van Campenstraat zullen 48 woningen worden opgeknapt die eigendom van de rijksgebouwendienst zijn. De hoge nieuwe huur werd door staatssecretaris Schaefer verdedigd met de mededeling dat de renovatiekosten fl. 70.000 per woning vergden. Deze uitspraak is van belang omdat de gemeente Amsterdam de grootste moeite heeft renovatieprojecten goedgekeurd te krijgen die boven de fl. 50.000 per woning komen.
-8-75/2a HET METRO-MUSEUM dat het daglicht kan verdragen
(1) Aktiegroep Nieuwmarkt
(2) dubbelz., folio, blauwe inkt, elite, st.pen, tekeningen met vloeistof in stencil gebeten
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen
(4) UB GA / UB 86.6
De gemeente wil met de metro-tentoonstelling 'Open buis' onder het Waterlooplein de metro aan de Amsterdammers verkopen. De tentoonstelling is verneukeratief. In 1975 werd besloten dat de andere lijnen niet gebouwd worden, maar dat is een vergissing die straks weer hersteld kan worden. Het zal nog heel veel strijd kosten voordat de Nieuwmarktbuurt gevuld wordt met goeie en betaalbare woningen. Er is nog steeds geen woningwetwoning gebouwd. Toch liggen de open gaten er al vanaf 1945. Als het aan de gemeente ligt blijft er geen huis rond het Waterlooplein meer staan. Wij vechten ervoor dat een Amsterdammer in Amsterdam kan blijven wonen. Het metromuseum dat het daglicht kan verdragen, dagelijks open, Waterlooplein 95.
-8-75/2b
(1) Aktiegroep Nieuwmarkt
(2) A4, elite, st.pen, tekening
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Misdruk of proefdruk?
Dito als voorkant /2a.
-8-75/3 opgelet ... NEEM VOOR EEN KEERTJE EEN SNIPPERDAG, ...
(1) 8 namen
(2) folio, elite, st.pen, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA /
Voorkom dinsdag dat naast het geplande metrostation Waterlooplein nog eens 30 woningen gesloopt worden. Resultaat: dat er nog eens ruim 60 woningen bij gebouwd kunnen worden. Tenminste als de vermaledijde plannen van de Bond van Nederlandse Architekten samen met de Westland Utrecht Hypotheek Bank niet doorgaan. Het gaat om het stuk Waterlooplein bij de Nieuwe Amstelstraat. Kom maandagavond 1 september in De Son op een korte ingelaste aktievergadering.
22-8-75/1 Aan staatsekretaris J.Schaefer
(1) namens de toekomstige bewoners,
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) UB GA ISG SA / ISG stzmap Woningen Amsterdam SA 040/002.4.01
Wij gaan er niet mee akkoord dat de huren van de door inspraak tot stand gekomen goedkope nieuwbouw hoger worden door het bespaarde bedrag op de subsidie in mindering te brengen. Hierdoor komt de huur evenhoog als van een woning in de Roomtuintjes. De huren daar zijn zo hoog dat de helft van de bewoners moet terugvallen op huursubsidie of bijstand.
Wij hebben er bezwaar tegen dat voor berekening van de huursubsidie het inkomen van de vrouw meegeteld wordt. Veel vrouwen werken voor iets extra's in de huishouding of de vakantie. Nu zullen ze moeten werken voor de huur. Ook vinden wij het onredelijk dat overwerk e.d.meegeteld worden.
25-8-75/5 SRVU Bezuinigingen op de kollektieve voorzieningen?
(1) SRVU
(2) dubbelz., A4, off-set, o.a.10" Courier
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 69.1
Wat betekenen de aangekondigde bezuinigingen op de kollektieve voorzieningen voor de bewoners van Uilenstede? Het grootste probleem is de huurverhoging met 8%. In keerpunt '72 vond de PvdA dat de huren van de lage inkomensgroepen niet hoger dan 10% van het inkomen mocht zijn. Studenten met een maximale toelage betalen 25%. Ook is een verhoging van de service-kosten aangekondigd. De regering wentelt de huidige crisis af op de bevolking. Ook de onderwijssector krijgt te lijden onder de bezuinigingen. Demonstreer 20 september in Den Haag tegen de bezuinigingen op de kollektieve voorzieningen.
-9-75/16 Bewoners van Kikkenstein In juni is ...
(1) Huurderscommissie Kikkenstein
(2) dubbelz., A4, oranje papier, pica
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
In juni is opgeroepen de huurverhoging voor minimaal drie maanden op te schorten als protest tegen de te hoge woonkosten en om Gruyters te dwingen een uitspraak te doen over de huurpolitiek.
Wij kregen een brief van Gruyters in antwoord op onze brief van juni. De discussie is weer op gang gebracht. Wij stellen voor per 1 oktober de nieuwe huur te gaan betalen en het achterstallige bedrag alsnog te voldoen. Het moet duidelijk zijn, dat deze speldeprik definitief kan worden als de huidige kostenopdrijving zich voortzet. Er komt een nieuwe gasprijsverhoging en de huurverhoging zal volgend jaar tussen de 8 en 12% liggen. Koop een protest-ansichtkaart en stuur deze aan minister Gruyters.
-9-75/17 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR. 8
(1) Bewonerscomite Huurverlaging Blmermeer
(2) dubbelz., 23,1x31,1cm, off-set
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 8
4000 Handtekeningen met de eisen geen 8% huurverhoging, stookkosten omlaag, goede en goedkope woningbouw en verbetering huursubsidie zijn in Den Haag aangeboden. Een kaartenactie voor minister Gruyters met dezelfde eisen is begonnen.
De te veel betaalde stookkosten zullen terugbetaald worden.
Minister Gruyters schreef ons dat hij in 1974 niet toegezegd heeft de Bijlmerhuren te verlagen. In een jaar tijd zijn de woonkosten gemiddeld fl. 120 gestegen. In diverse flats heeft men besloten de oude huur te blijven betalen. De huursubsidie moet verbeterd worden.
-9?-75/20a DE UNIVERSITEIT SLOOPT Op 4 augustus j.l. ...
(1) Aktiegroep Nieuwmarkt
(2) A4, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA /
4 Augustus is de Universiteit van Amsterdam begonnen met de sloop van panden aan de Kloveniersburgwal. Nadat vanaf 1963 de bewoners uit hun huizen waren gezet, bleven de panden leeg staan. Op 4 mei werden ze gekraakt door mensen die op straat waren gezet in de Nieuwmarktbuurt. Zij worden aan het lijntje gehouden door gemeente en andere instanties. Praat over deze sloop- en projectontwikkelaarspolitiek van de universiteit. Help bij eventuele ontruiming. Geen woningsloop voor universiteitsbouw!
-9?-75/20b
(1) Aktiegroep Nieuwmarkt
(2) folio, gelig papier, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA / UB VA 225
Dito als /20a.
4-9-75/1 DE KLOVENIERSBURGWAL, oftewel wie krijgt de zwarte piet
(1) aktiegroep Nieuwmarkt
(2) folio, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.3.05
4 Mei zijn de panden Kloveniersburgwal 70 en 72 gekraakt door door de metro onthuisde nieuwmarkters. De minister heeft de bouwplannen van de universiteit goedgekeurd: er kan gesloopt worden. Toegezegd is dat contact met de gemeente opgenomen zal worden over vervangende huisvesting en dat er niets zal gebeuren voordat de zaak in de universitaire bouwcommissie is behandeld. B&W hebben besloten dat geen vervangende woonruimte zal worden aangeboden. De bouwcommissie zit nu in een extra vergadering bijeen. De universiteit heeft de zwarte piet van de ontruiming aan de gemeente doorgeschoven. De universiteit stelt haar projectontwikkelaarsachtige bouwbeleid veilig.
8-9-75/3 COMITE WIJKVERBETERING "SPAARNDAMMERBUURT" ... " EEN ZWALUW IN DE LUCHT ...
(1) Comite Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt"
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) kopie op UB /
Op deze feestelijke bijeenkomst (oplevering eerste portiek gerenoveerde gemeente-woningen Zaandammerplein) kritiek op de manier waarop de stadsvernieuwing wordt aangepakt. Waarom zo traag en duur? Het Comite eist: sneller, betaalbaar, sociale begeleiding, meer aandacht voor de bejaarden en reorganisatie van de opname-koppels van Herhuisvesting.
10-9-75/3 Correspondentie adres: ... Betreft: Plannen met betrekking tot het gebied Bakkersstraat - Amstel ...
(1) 13 namen (uitgegeven door bewoners van Bakkersstraat en Amstel, fp)
(2) A4, slechte kwaliteit papier
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) SA / SA 032/003.2.05
(5) Pamflet zelf gedateerd 8 september
Aan de Commissies Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, de Gemeenteraad. Uit de kranten hebben wij mogen vernemen dat er verstrekkende plannen bestaan met betrekking tot het gebied Bakkersstraat-Amstel-Paardenstraat-Amstelstraat-Rembrandtplein. Wij, bewoners van Bakkersstraat en Amstel protesteren tegen de verkoop van de oostelijke zijde van de Bakkersstraat aan Caransa en tegen de vergunning tot het bouwen van een kantoor door de AMRO-bank. Deze plannen mogen geen doorgang vinden. Er zouden goedkope woningen moeten worden gebouwd. Bestaande woningen moeten herbouwd of opgeknapt worden. De woningen zijn bij uitstek geschikt voor jongeren. De monumentale gebouwen in dit gebied moeten hersteld worden. Voor dit gebied is geen bestemmingsplan. Wij willen dat de vergaderingen van de commissie omtrent dit gebied openbaar zijn. Kopieën van deze brief zijn aan dagbladen gestuurd.
19-9-75/1 studentenhuisvesting NU en STRAKS
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, st.pen, voorkant: elite; achterkant: Bruxelles
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
1: Staatssekretaris Van Dam wil bouwen voor studenten en andere jongeren als gemeenten en woningbouwcorporaties met plannen komen. Hij geeft toe dat er juist in de grote steden ruimtegebrek is. En wie kunnen de hoge grondprijzen betalen? In Amsterdam heeft de studentenhuisvesting met een bezuiniging van 1 miljoen te kampen gehad. Reden om zaterdag mee te gaan naar Den Haag om te demonstreren tegen de bezuinigingen op de kollektieve voorzieningen. Voor bewoners van studentenhuizen onder de leuzen Geen bezuinigingen op woonvoorzieningen, betaalbare huisvesting voor alle jongeren en geen woonbunkers maar jongerenwoningen geïntegreerd in de wijken.
2: Staatssekretaris Klein wil minder studenten op de sociale akademies omdat er geen garanties gegeven kunnen worden voor werkgelegenheid van afgestudeerden. Hij schreef er niet bij dat dit komt doordat ook in het welzijnswerk bezuinigingen plaatsvinden. De studentenstop bij medicijnen belemmert de uitbreiding van de gezondheidszorg en de vrijheid van onderwijs. Bij sluiting van het herseninstituut komen 72 mensen op straat. Dit jaar beginnen de voorbereidingen voor de invoering van de herstrukturering. Ons uitgangspunt is niet de kursusduur, maar de progressieve inhoud van onze studie. Dat kan niet zonder geld.
20-9-75/2 20-9-'75 A'dam COLLECTE JONGEREN-HUISVESTING
(1) De woongroep van de A.A.P. en de bewoners v.d. van Limburg Stirumstr. 34-36
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/001.2.00
15.000 Jongeren tot 25 jaar zoeken woningen in Amsterdam. Voor hen wordt van gemeente-zijde veel te weinig gedaan. Ondanks dat er veel woonruimte leegstaat. De huren zijn onbetaalbaar of het huis wordt bewust jarenlang leeggehouden door de eigenaar. Aan laatstgenoemde misstanden willen aktiegroepen iets doen. 21 Juni is een grote aktie gehouden voor woningzoekende jongeren waarbij panden (N.Z.Voorburgwal 268, Driekoningenstraat 1, v.Limburg Stirumstraat 34-36) bezet werden. Een plaats voor individuele hulpverlening is de van Hogendorpstraat 124 Hs. Woningzoekenden kunnen langskomen voor hulp. De opbrengst van deze collecte zal gebruikt worden voor het betalen van de huur voor dit informatiecentrum.
23-9-75/1a Amsterdam, 23-9-'75 Beste buurtgenoten, Zoals velen van u ...
(1) Wilma Marèse Willem Margreet Stan Loeki Arnoud
(2) kwarto, blauw papier, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 004/001.1.01
Het pand van Hogendorpstraat 73 is weer bewoond. Alleen de tweede verdieping was direkt te bewonen. De andere woningen zijn vernield, terwijl dit geen krot is. Dit is een voorbeeld wat er met huizen in Amsterdam gebeurt, terwijl deze vaak twee, drie jaar langer bewoond zouden kunnen worden. Er zitten ontzettend veel jongeren tussen de 16 en 25 jaar zonder woonruimte. Het is niet mogelijk zelfstandige woonruimte te krijgen. Deze leeftijdsgrens is vastgesteld door de Dienst Herhuisvesting (C.B.H.). We willen de gemeente wijzen op de noodsituatie waarin veel jongeren zitten. We willen huur betalen en het pand netjes onderhouden. Geen leegstand, wel een beter woningbeleid. Deze aktie is ondersteund door de woongroep A.A.P.namens de gezamenlijke aktiegroepen tegen leegstand.
23-9-75/1b
(1) Wilma Marèse Willem Margreet Stan Loeki Arnoud
(2) A4, wit of kringlooppapier, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 004/001.1.01
Dito als /1a.
29-9-75/2 Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer, ... Aan alle Tweede Kamerfracties,
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) dubbelz., kwarto, elite, st.pen
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA /
Brief aan de Tweede Kamerfracties met het verzoek nu eens de nog steeds niet definitief vastgestelde Bijlmerhuren te gaan bepalen en wel aan de hand van een aantal onderzoeken die aantoonden dat de huidige huren 25% te hoog zijn. Het standpunt van de KVP, de enige partij die reageerde op onze brief van 5 september, dat zij als minderheid in de situatie geen verbetering kan brengen, is onjuist.
-10?-75/1a INFORMATIE VOOR WONINGZOEKENDEN
(1) Woongroep A.A.P.
(2) kwarto, blauw of wit papier, elite
(3) Ams-W-Staa Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB SA / SA 004/001.1.01
(5) Zie -11-75/23
Mensen die problemen hebben met hun woning of een woning willen kraken kunnen inlichtingen inwinnen bij de A.A.P.in de Staatsliedenbuurt en (in samenwerking met de B.H.P.) in de Pijp. Ook kan men hier hulp inroepen bij het kraken en een bakfiets lenen. Wij doen een beroep op iedereen lege panden aan ons door te geven. Twee maanden geleden hebben mensen uit verschillende aktiegroepen de 'gezamenlijke aktiegroepen tegen leegstand' opgericht. Het doel is o.a.de z.g.n.'kraker' uit z'n isolement te halen en de akties op woongebied te coordineren. Er is ook financiele steun nodig voor het 'Steunfonds Herstel Brouwerswapen' (als dienstencentrum).
-10?-75/1b
(1) Woongroep A.A.P.
(2) A4, elite
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 004/001.1.01
Dito als /1a.
-10-75/12 DUYURU TÜRK@IYEL@I ...
(1) Hollanda Türkiyeli I@sçiler Birli@gi (H.T.I.B.)
Hollandadaki Fas @I@sçiler Komitési (K.M.A.N.)
Yabancí @I@sçiler Birli@gi (B.A.K.)
(2) A4
(3) Mhg-gastar Wonen
(4) kopie op UB /
(5) Turkse tekst
Gaat over ontruiming brandgevaarlijke pensions en de bezwaren tegen plaatsing in het kamp Tussenhaven.
-10?-75/25 Beste Buurtbewoners Zoals U misschien al hebt gehoord hebben wij weer een leegstand pand voor bewoning geschikt gemaakt.
(1) De nieuwe bewoners
(2) kwarto, blauw papier, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 004/001.1.01
Wij hebben weer een leegstaand pand voor bewoning geschikt gemaakt. Wij willen de gemeente er op wijzen in welke noodsituatie vooral de groep in de leeftijd tussen de 16 en 25 jaar verkeert. Deze groep wordt niet erkend als woningzoekend en wordt daardoor de dupe van verdachte praktijken van huiseigenaren (hoge huren, geen woonvergunningen). Wij richten ons vooral tegen het woningbeleid van de gemeente dat langdurige leegstand mogelijk maakt en urgente woningzoekenden laat wachten.
4-10-75/2 4 oktober 1975 Beste mensen, Deze week is er weer veel gebeurd.
(1) Bewonerskommité Oosterdok.
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB / UB 96.2
2 Oktober legden we onze problemen voor aan de bewonersraad van de Nieuwmarkt. Zij willen ons helpen bij onze strijd om behoud van het Oosterdok als woongebied en om aansluiting op het elektriciteits-net. Ter plaatse werd een brief opgesteld aan de verantwoordelijke wethouder, Roel van Duyn. 3 Oktober schreef van Duyn terug dat hij zelf niets aan onze zaak kan doen. Daarvoor moeten we bij Lammers en Samkalden zijn (afschuiven dus!). 4 Oktober kwamen we in spoedvergadering bijeen. We vinden dat we langs schriftelijke weg alles hebben gedaan wat we konden en besloten met de hulp van de aktiegroep Nieuwmarkt een lantaarnpaal te kraken om zo in eigen stroom te voorzien. Zodra er gevaar dreigt gaat er een sirene loeien ten teken dat iedereen zich bij de paal moet verzamelen, om het afsluiten van de stroom te voorkomen. Sta pal voor uw paal!
6-10-75/2 aan de Gemeenteraad van Amsterdam Gemeente bezorgd over koopwoningen
(1) Aksiegroep Nieuwmarkt Bewoners van gebouw de Son en van Oude Schans 74-76-78
(2) A4, off-set, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Zie /3
Blijkens een krantenbericht is het gemeentebestuur bezorgd over het toenemend aantal koophuizen in de stad, omdat dit de woningdistributie in gevaar kan brengen. Wij verbazen ons er over dat de gemeente de gevreesde ontwikkeling in onze buurt juist voortzet. Ontwikkeling van koopwoningen mag niet meer met medewerking van de gemeente plaatsvinden.
6-10-75/3 6-10-1975 Gemeente bezorgd over koopwoningen
(1) Aksiegroep Nieuwmarkt Bewoners van gebouwDe Son Bewoners Oude Schans 74-76-78.-
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.1.01
Zelfde tekst als /2.
15-10-75/1 Amsterdam, 15 oktober 1975. AMSTERDAMMERS ! Bewoners van de Van Limburg Stirumstraat 34-36 ...
(1) namens de bewoners en sympatisanten (van Van Limburg Stirumstraat 34-36, fp)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-WE Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 002/001.2.00
Bewoners van de Van Limburg Stirumstraat 34-36 hebben het gemeentepand Korte Marnixkade 4 bezet. Ons huis, in bezit van Albert Heijn en Simon de Wit, wordt verbouwd. De gemeente zal voor vervangende woonruimte zorgen. Maar pas in november. Terwijl de bewoners door de verbouwing in een koud en tochtig huis moeten leven, het huis voor iedereen toegankelijk is waardoor er waardevolle spullen zijn gestolen en het pand geen keuken meer heeft. We kunnen niet langer wachten! Vervangende woonruimte nu!
22-10-75/1 COMMUNISTI@SCHE PARTIJ VAN NEDERLAND AFDELING SPAARNDAMMERBUURT ... AAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEWONERS VAN DE SPAARNDAMMERBUURT
(1) Communistische Partij van Nederland Afdeling Spaarndammerbuurt
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Spa Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
De ondernemers proberen in de huidige crisis hun winsten veilig te stellen. Terwijl bewoners eisen dat renovatie en nieuwbouw versneld wordt uitgevoerd, worden bouwvakarbeiders op de objecten Zaanhof en Zaandammerplein ontslagen. Vertraging betekent opschroeving van de huren. Bouwvakarbeiders treden op voor uitbreiding van werkgelegenheid en verbetering van hun lonen. Zoals bij de firma Bakker in de Knollendamstraat, waar door eensgezind optreden fl. 25 netto is afgedwongen. Geen ontslagen, geen verdere vertraging bij renovatie.
25-10-75/1 Amsterdam, October 25th. To the participants of the congress,
(1) Aktiegroep Nieuwmarkt
Bewonerskomitee Hemelrk
Bewoners Oude Schans 74 t/m 78
(2) A4, off-set, blauwe inkt, elite
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.4.01
(5) Engelse tekst. Verspreid bij het kongres ter afsluiting van het Europese Monumentenjaar
Organisaties als Diogenes, Hendrick de Keyser en Stadsherstel kopen slechte, oude huizen en restaureren ze met veel subsidie om er leefbare woningen van te maken. Het centrum behoudt haar historiese waarde en haar woonfunktie. Maar na restauratie zijn het luxe appartementen geworden. Monumentenzorg: het voor de rijken mogelijk maken in een grachtenpand te wonen ten koste van de oorspronkelijke bewoners. Deze laatsten zijn niet in staat de hoge huren te betalen en worden afgevoerd naar steriele flats in de buitenwijken. Wij eisen: bij restauraties moet rekening gehouden worden met de rechten en de wensen van de oorspronkelijke bewoners; hiervoor is inspraak noodzakelijk; betaalbare huren, zodat de oorspronkelijke buurtbewoners kunnen terugkeren.
28-10-75/2a LANDELYKE PROTESTBYEENKOMST JONGERENHUISVESTING
(1) Landelijk Overleg Jongerenhuisvesting
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Wonen
(4) UB ISG /
(5) Zie ook GA Aff 5145 (A/002262)
1 November in Den Haag landelijke protestbijeenkomst jongerenhuisvesting in Den Haag. Tussen 4 en 6 november behandelt de Tweede Kamer de Nota Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens van Staatssecretaris Van Dam. Wij zijn het met belangrijke punten uit deze nota niet eens en om dit aan onze volksvertegenwoordigers duidelijk te maken organiseren wij een protestbijeenkomst met de eisen: bouwprogramma omhoog, betaalbare huren, geen diskriminatie met huursubsidie en goede woningen, ook voor ons.
Van Dam wil tot '80 40.000 wooneenheden bouwen voor alleenstaanden en stellen. Dat is véél te weinig: alleen al in Amsterdam hebben zo'n 40.000 jongeren woonruimte nodig. Bovendien wordt dat aantal afgetrokken van het totale bouwprogramma. Van Dam vindt dat jongeren meer van hun inkomen kunnen besteden aan huur dan gezinnen, omdat ze minder nodig hebben. Maar jongeren verdienen minder en betalen meer belasting. Dus: bij minimumloon 10% aan huur betalen.
28-10-75/2b
(1) Landelijk Overleg Jongerenhuisvesting
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
Dito als /2a, toegevoegd: Kaarten (fl. 6,- voor bus en zaal) op de SRVU-barak verkrijgbaar.
28-10-75/3 Extra Buurtbericht 1
(1) HTIB - Hollands Turkse Arbeiders Vereniging
KMAN - Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland
BAK - Buitenlandse Arbeiders Kollektief
(2) dubbelz., A4, off-set, 12" Courier, tekeningen
(3) Mhg-gastar Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Extra buurtbericht 1 (11?)
De gemeente gaat 39 pensions sluiten omdat ze brandgevaarlijk zijn. In deze pensions wonen gastarbeiders, nederlanders en surinamers. Deze maand nog wil de gemeente er vijf sluiten. De bewoners kregen maar drie weken voor de sluiting bericht. Iedereen weet hoe moeilijk het is een ander huis te vinden. De gemeente zegt dat de bewoners naar woonoorden kunnen, maar deze zijn te duur. De bewoners eisen in een brief aan de gemeente: uitstel van de sluitingsdatum totdat iedereen passende woonruimte heeft gekregen, goede vervangende woonruimte, de bewoners mogen niet naar woonoorden en bij gezinshereniging moet passende woonruimte aanwezig zijn voordat het gezin in Nederland is.
De werkgevers halen buitenlandse arbeiders hier naar toe; op deze manier komen ze aan goedkope arbeidskrachten en worden ze als loondrukkers gebruikt tegen nederlanders. Ook de huisbazen profiteren flink van de buitenlanders. Hoor je ooit over rassenrellen in sjieke buurten? Dáár hebben de mensen genoeg ruimte om anderen niet te hinderen. Samen moeten we de werkelijke oorzaken van onze problemen aanpakken. Teken de solidariteitslijsten.
28-10-75/4 De ondergetekenden zijn solidair met de aktie ...
(1) anoniem (uitgegeven door BAK)
(2) A4, off-set
(3) Mhg-gastar Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Handtekeningenlijst
De ondergetekenden zijn solidair met de aktie en de eisen van de Marokkaanse en Turkse bewoners van de vijf pensions.
-11-75/6 INFORMATIE AVOND over JONGERENHUISVESTING
(1) SRVU Studentenraad VU
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Wonen
(4) kopie op UB / UB 69.2
19 November op Uilenstede informatieavond over de Nota Van Dam (nota huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens). Het verschijnen van de nota is door akties afgedwongen. Zijn de maatregelen, waarmee Van Dam de woningnood van jongeren, buitenlandse arbeiders, etc.wil oplossen, toereikend? Hoe staat het met de hoogte van de huren? Kom je als jongere in aanmerking voor individuele huursubsidie? Hoeveel woningen gaan er gebouwd worden? O.a.sprekers van SRVU, Stichting Studenten Huisvesting en ANJV. Het Landelijk Overleg Jongerenhuisvesting heeft 1 november een protestbijeenkomst gehouden waar eisen geformuleerd zijn waaraan voldaan moet worden om de jongerenwoningnood op te lossen.
-11?-75/23 INFORMATIE VOOR WONINGZOEKENDEN
(1) Woongroep AAP
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
(5) Zie -10-75/1
Mensen die problemen hebben met hun woning of een woning willen kraken kunnen terecht op de volgende adressen (volgen adressen in Staatsliedenbuurt van de Woongroep en voor juridische zaken op woongebied) en van de Bond van Huurders in de Pijp. Men kan de Handleiding voor Krakers krijgen, evenals praktische hulp (bakfietsen, touw en blok). Wij doen een beroep op iedereen om lege panden aan ons door te geven. Meld je kraakaktie aan de zgn.anti-kraakwetgroep. Help mee met de akties tegen die wet. Isoleer je niet als kraker. De Gezamenlijke aktiegroepen tegen leegstand hebben tot doel kraakakties te coördineren en 'de kraker' uit zijn isolement te halen. Financiële steun is welkom.
10-11-75/3
(1) (uitgegeven door bewonersvereniging Huigenbos-Hakfort)
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Handtekeningenlijst. Literatuur in en gegevens ontleend aan: De Nieuwe Bijlmer 13-11-75 nr.314
Vanaf 1 december wordt er een reduktie van fl. 25 toegepast door de bewoners op de servicekosten. Dit omdat de woningbouwvereniging Eigen Haard niet tegemoet komt aan de eisen van de bewoners. Deze betreffen een betere service, betere sloten op de boxen en verantwoording over de stookkosten. Ook de bewoners die huursubsidie krijgen kunnen aan de aktie meedoen.
-12-75/2 CHANTAGE De gemeente heeft deze winkel ...
(1) anoniem
(2) 21,7x33,9cm, fotokopie, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA /
Nadat de gemeente deze winkel met bovenwoning had dichtgemetseld, dus aan de straat onttrokken, hebben wij het gekraakt om er een werkhuis van te maken. Op de woning komen woningzoekenden-met-urgentiebewijs. Nu weet de gemeente opeens iemand anders voor deze ruimte. De gemeente speelt een vies spelletje. Natuurlijk laten we ons niet uit dit pand zetten. Zet uw handtekening om te tonen dat u achter ons staat.
-12-75/14 BESTE BUREN EN BUURTBEWONERS Op 12 december j.l. ...
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Wijkcentrum d'Oude Stadt)
(2) A4, fotokopie?, elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA / GA arch d'OSt
(5) Oplage 125 ex. Literatuur over pand: Ons Amsterdam 1981 p.200 e.v.
B&W heeft aan OGEM een bouwvergunning verstrekt voor Herengracht 50-52 en panden aan de Keizersgracht, die behelst dat de panden tegen de vlakte gaan. Een dergelijke verstoring van het grachtenschoon moet ons allen tegenstaan. Wij willen, o.a.op initiatief van de coöperatieve woonvereniging Jan van Schaffelaar een handtekeningenaktie starten en een bezwaarschrift aan de Gemeenteraad richten.
8-12-75/2 Amsterdam, 8 december l975. Geachte buurtgenoten, In reaktie op protesten ...
(1) Bewonerscollectief Kloveniersburgwal 84
(2) A4, off-set, pica
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA / GA arch d'OSt
In reaktie op protesten uit de buurt stuurt de universiteit nu wél een uitnodiging voor haar informatie-avond op 15 december. Heeft u ook bezwaar tegen het verdwijnen van woningen voor kantoren, betonnen hoogbouw en een parkeergarage voor 500 auto's? 13 December voor-vergadering.
- -76/12 BOND VAN HUURDERS EN WONINGZOEKENDEN ... Beste mensen van de Majubastraat,
(1) anoniem (uitgegeven door B.H.W.)
(2) A4, geel papier, blauwe inkt, elite
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) kopie op UB /
Klachtenlijst over het onderhoud van woningen in de Majubastraat. Wij zijn bereid de huur te betalen, maar dan moeten de woningen goed onderhouden worden. Uit onderstaande klachten blijkt dat van goed onderhoud geen sprake is. Wij eisen dat de klachten verholpen worden. Volgt ruimte om klachten op te geven.
- -76/13 MAKELAAR DE GROOT
(1) Bond van Huurders en Woningzoekenden
(2) A4, groen papier, blauwe inkt, elite
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) kopie op UB /
(5) Zie /12
Voor ons, buitenlandse arbeiders, is de woningnood nóg groter. De kamerhuren zijn schrikbarend hoog (volgt praktijkvoorbeeld). De BHW interesseert zich voor al deze problemen, is a-politiek en wil u helpen.
- -76?/24 BOND VAN HUURDERS EN WONINGZOEKENDEN Connazionali, ...
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, pica
(3) Mhg-gastar Wonen Wonen-hv
(4) GA /
(5) Italiaanse tekst
1: We zijn reeds geruime tijd bezig met kraakacties van leegstaande woningen in de buurt. We willen hiermee de vaak nutteloze of langdurige leegstand aanpakken. Deze schandalige leegstand is meestal een gevolg van speculatie of wanbeleid van de Gemeente. Vooral het dichttimmeren van woningen en het jarenlang leegstaan zijn tekenen van het a-sociale Gemeentebeleid. Door de lange leegstand verpaupert de buurt. De panden die leeg staan trekken vaak onvoorzichtige figuren aan, met het risico van overlast en brand. Vanuit spreekuren helpen wij mensen die recht hebben op een woning en er een hard nodig hebben. Vele van deze mensen krijgen geen urgentiebewijs, worden niet als woningzoekende ingeschreven. Je bent pas urgent als je 25 jaar bent of een jaar samengewoond/getrouwd bent. Zelfs met urgentiebewijs moet je jaren wachten. In de tussentijd ben je slachtoffer van zolderkamertjes met hoge huren, sleutelgeld, hoge overnamekosten en horizontale verkoop. Veel mensen die legaal wonen, denken dat krakers 'een bepaald soort' zijn. Ten onrechte. Ook gezinnen, zelfs bejaarden kraken. Iedereen die geen woonvergunning heeft is een 'kraker'. Onze groep streeft ernaar het kraken in de hand te houden door adviezen, hulp en begeleiding. We stellen als eis dat de woningzoekenden huur betalen, hun huis opknappen en gas en elektriciteit opnieuw laten aansluiten. Hierop wordt toezicht gehouden.
2: Uw hulp is erg belangrijk. Indien er een woning leeg komt, kraak deze woning of help mee kraken. U kunt ook meehelpen door te controleren of alles volgens behoren gaat in zo'n kraakpand. Ook Uw tips over leegstaande panden zijn welkom. Voor meer informatie Van Hogendorpstraat 73 of 124. Laat U niet chanteren door Bouw- en Woningtoezicht. Als U moet verhuizen en U laat Uw huis leeg achter, hebt U recht op de fl. 3.500 onkostenvergoeding. Indien Uw huis later gekraakt wordt, is dat overmacht. Met kraken houden wij geen nieuwbouw tegen. Met kraken wordt op de rotte plekken van het woningbeleid gewezen. Dit kan snelle nieuwbouw stimuleren.
- -76?/48 BESTE BUURTBEWONERS, Zoals U al bemerkt hebt, zn we reeds geruime td bezig met kraakacties van leegstaande woningen in de buurt.
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/001.1.02
(5) Zie - -77/20 en /27
Zoals U al bemerkt hebt, zijn we reeds geruime tijd bezig met kraakacties van leegstaande huizen in de buurt. Hiermee willen we langdurige leegstand aanpakken. Deze is meestal een gevolg van speculatie of wanbeleid van de Gemeente. De panden die leegstaan trekken onvoorzichtige figuren aan, met het risico van overlast en brand. Vanuit spreekuren helpen wij mensen die hard een woning nodig hebben maar die dit recht niet krijgen. Velen worden niet als woningzoekende erkend. Je bent pas urgent als je 25 jaar bent of een jaar samenwoont/getrouwd bent. Zelfs met een urgentiebewijs moet je jaren wachten. In de tussentijd ben je dan vaak het slachtoffer geworden van zolderkamertjes met hoge huren, sleutelgeld, overnamekosten en horizontale verkoop (je betaalt dan 4 tot 6 keer de waarde van het huis). Het is begrijpelijk dat mensen naar het middel kraken grijpen. Veel mensen denken dat krakers 'een bepaald soort zijn'. Iedereen die geen woonvergunning heeft is een 'kraker'. Onze groep streeft ernaar het kraken in de hand te houden. We stellen als eis dat de woningzoekenden huur gaan betalen, hun huis opknappen en gas en electriciteit opnieuw laten aansluiten. Hierop wordt toezicht gehouden door aktivisten uit onze woongroep. Er wordt voor gezorgd dat er geen brandgevaarlijk materiaal in een kraakpand aanwezig is.
- -76/60 BESTE BUURTBEWON ERS, Zoals U al bmerkt hebt, zijn we reeds geruime tijd bezig met kraakacties van leegstaande huizen in de buurt.
(1) de bewoners van de Weteringschans l49
(2) A4, elite, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/001.1.01
(5) Zie - -76/48 en - -77?/20
In Amsterdam staan veel huizen leeg. De eigenaren die speculeren met hun bezit zijn in de eerste plaats verantwoordelijk. De mensen (vooral alleenstaanden en jongeren) die op zoek zijn naar woonruimte moeten wijken voor kantoren, banken en dure flats omdat die winstgevender zijn dan woningen met betaalbare huren. Voor een groot gedeelte is het gemeentebestuur mede schuldig, want de gemeente kan en wil geen maatregelen nemen die langdurige leegstand en illegale woningonttrekking onmogelijk maken. Wij besloten een pand te kraken. We hebben dit met 6 mensen gedaan die geen van allen als woningzoekenden worden aangemerkt omdat we beneden de 25 zijn. Bovendien wilden we met z'n zessen graag in een huis wonen. In deze buurt staan veel huizen leeg die vaak worden gesloopt om plaats te maken voor kantoren en luxe appartementen. Wij willen voorkomen dat iets dergelijks met dit pand gebeurt. We willen proberen in overleg met de eigenaar en eventueel de gemeente dit huis voor jongerenhuisvesting geschikt te maken. Wij hopen dat U begrip kunt opbrengen voor deze manier van handelen en dat we op uw ondersteuning kunnen rekenen.
- -76?/62 In Amsterdam staan sinds jaar en dag ontzettend veel huizen leeg.
(1) de bewoners van Weteringschans l49
(2) dubbelz., folio, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.04
(5) Pand in 1980 door de Gemeente aangekocht (zie 28-8-80/3)
Het is alweer 3 maanden geleden dat wij op Weteringschans 149 zijn gaan wonen. We hebben kontakt opgenomen met de eigenares. De makelaar liet ons weten dat het huis verkocht moest worden. Wij vroegen hem of hij bereid was met de gemeente te onderhandelen over de verkoop. Wij wilden dat het pand zou worden aangekocht voor jongerenhuisvesting. Wethouder Kuypers heeft ons half juli laten weten dat het hele zaakje naar stadsontwikkeling is doorgeschoven. Toen we de zoon van de eigenares huur aanboden voor de tijd dat we er in zitten, zag hij als enige oplossing dat wij het pand zouden verlaten. Hij dreigde met bloed & knokploegen. We willen niet toegeven aan intimidatie. We vechten voor een rechtvaardig woonbeleid. We hopen dat U ons steun wilt verlenen als er moeilijkheden dreigen.
- -76?/63 beste buurtbewoners, Het is alweer 3 maanden geleden dat wij op Weteringschans 149 zijn gaan wonen ; ...
(1) ASVA
(2) folio, blauwe inkt, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.04
De servicekosten in studentenhuizen zijn omhooggegaan door het doorberekenen van de verhoging van de gas- en elektriciteitstarieven. Dat dat gebeurt lijkt normaal, maar de nieuwe servicekosten slaan bij veel bewoners een gat in hun portemonnee. In de grotere huizen gaan de servicekosten tot 30% omhoog. Voor een kamertje van 3x4 meter is de huur soms fl. 175. De universiteit moet in deze penibele situatie doen wat de overheid aan studenten weigert: hun woonkosten binnen aanvaardbare grenzen houden. We willen een soortgelijk stelsel als in Groningen waar de universiteit de servicekosten, als die hoger worden dan 9/16 van de kale huur, voor haar rekening neemt.
-1-76/3 ASVA de service omlaag - de kosten omhoog?!?
(1) ASVA
(2) dubbelz., o.a. st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Zie /11
Tegen verhoging van de servicekosten, geef subsidie.
-1?-76/11 ASVA TEGEN VERHOGING VAN DE SERVICEKOSTEN, ...
(1) BHW
(2) A4, o.a. st.pen, gestencild op briefpapier ASVA (off-set, rode inkt)
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB /
(5) Handtekeningenlijst. Zie /3
Bezwaarschrift aan B&W tegen de Onroerend Goed belasting. Deze belasting is een verkapte huurverhoging. Het is belachelijk dat huurders van oude woningen nog eens belasting moeten betalen. Alle prijzen vliegen de pan uit, terwijl de lonen niet omhoog mogen.
-1-76/13 BHW BUURTKRANT BULLETIN BHW BEZWAARSCHRIFT
(1) (Commissie Ad Hoc Huuraktie 1976 Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt)
(2) 20,2x27,9cm, elite, kop: off-set, blauwe inkt
(3) Wonen
(4) UB /
29 Januari Polanentheater protestvergadering als inzet voor een handtekeningenaktie voor: huurstop voor partikuliere sektor, huurbevriezing voor gerenoveerde en nieuwbouw woningen, huurvaststelling nieuwe woningen in overeenstemming met de afspraken uit 1973 met staatssecretaris Schaefer en geen invoering 'inkomenshuren'. In de huidige crisis van het kapitalisme proberen ondernemers en regering verslechteringen door te drijven ten koste van arbeiders en kleine zelfstandigen. Sprekers Wim v.h.Schip (kamerlid CPN) en Gerard Gruppen (raadslid PvdA).
-1-76/35 HUURSTOP - JA 8% HUURVERHOGING - NEE
(1) (Aktiegroep Nieuwmarkt)
(2) dubbelz., folio, elite, st.pen
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Opgeheven Aktiegroep Nieuwmarkt. Voortgezet is de aktie: in en rondom de Nieuwmarktbuurt zijn vele gebouwen en woningen bezet. Bedreigd voelen zich de autoriteiten die de heersende wanorde in stand willen houden. Angst na het politie-optreden van verleden jaar is waar de autoriteiten nu op rekenen. Weer wordt er met ontruimingen gedreigd. Opnieuw staan we voor de keuze of we de komende konflikten als op zichzelf staande zaken zullen behandelen of dat we in het probleem van een ander ook ons eigen probleem zien. Vrijdag 16 januari bijeenkomst in gebouw 'De Son' over ontruimings-aanzeggingen, stadhuisplannen, anti-kraakwet, Jodenbreestraat en leegstand.
-1-76/36 OPGEHEVEN al sinds enige tijd door omstandigheden AKTIEGROEP NIEUWMARKT
(1) anoniem
(2) 34x43cm, el.stencil, blauwe inkt
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB / UB 14.1
(5) Zie ook GA Aff 5292 (A/002417)
De woningnood of woonnood zijn redenen te over om te gaan kraken. Zeker 5000 mensen wonen er in Amsterdam dan ook in gekraakte panden. 5000 Protesten tegen de woonsituatie en dus tegen het partikulier eigendom van woningen en grond. Door kraken werd de leefomgeving verbeterd of bestemmingen van panden veranderd.
Van Agt wil in zijn anti-kraakwet de politie de bevoegdheid geven elk gekraakt pand zo maar binnen te gaan en de bewoners en hun spullen op straat te zetten. Geef Van Agt zijn vet! Kraak de anti-kraakwet! Wees wijzer, neem 'n breekijzer. Informatie over kraken in Koffiebar Roodmerk.
22-1-76/4 kraak de antie kraakwet
(1) Bewonerscomite Huurverlaging Bijlmermeer.
(2) 2v 4p, A4, dik papier, watermerk, blauwe en rode inkt, foto, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/001.3.01
Het niet doorgaan van de huurverhoging voor de Bijlmer betekent het bevriezen van de huren. Het is een belangrijk resultaat in de 3 jaar durende strijd. Volgt overzicht van de akties tegen de hoge huren.
De akties tegen de verhoging van de stookkosten gaan verder. Ook m.b.t.de onroerend goedbelasting zijn resultaten bereikt. Al met al blijkt dat aktie tot succes leidt, indien men maar vastberaden vasthoudt aan de gerechtvaardigde eisen en hiervoor strijd blijft voeren.
24-1-76/4 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR. 9
(1) BHW Bond van Huurders en Woningzoekenden
(2) dubbelz., 23x31cm, off-set
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) GA ISG /
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 9
De BHW is tegen de nieuwe onroerend goed belasting, omdat: het een verkapte huurverhoging is; het belachelijk is dat huurders van oude woningen nog eens een nieuwe belasting moeten betalen; alle prijzen de pan uitvliegen terwijl de lonen niet omhoog mogen; de gemeente, die de belasting int, haar geld verkwist aan de metro, een nieuw stadhuis en een opera. 29 Januari aktievergadering in buurtcentrum Transvaal. De afgelopen weken hebben bewoners van grote huizen een aanslag van fl. 20 tot fl. 40 ontvangen. Vele reakties van bewoners heeft het buurtkomitee doen besluiten een aktie tegen de belasting te starten. Dit in navolging van akties in vele andere steden. Allereerst wordt een massale handtekeningenaktie gehouden. Betaal de belasting voorlopig niet. Het buurtkomitee overweegt een weigeringsaktie te starten.
29-1-76/1 BHW ... ONROEREND GOED BELASTING NEE!
(1) Bond van Huurders en Woningzoekenden
(2) dubbelz., A4, blauw papier, off-set, voorkant: zwarte en blauwe inkt
(3) Ams-Oost Wonen
(4) UB /
Na een grote buurtvergadering heeft het buurtkomitee besloten op te roepen de nieuwe Onroerend Goed Belasting te weigeren. Tegelijk is een bezwaarschriften-aktie van start gegaan. De Onroerend Goedbelasting neemt de plaats in van vier oude belastingen, die voor het merendeel door de huisbaas betaald werden. De invoering van de Onroerend Goed Belasting betekent daarom voor vele huurders een nieuwe belasting erbij. De BHW is tegen invoering, omdat: het een verkapte huurverhoging is; huurders helemaal geen onroerend goed bezitten; de kwaliteit van de huizen zo slecht is dat het belachelijk is dat er nog eens een belasting bijkomt; de prijzen stijgen terwijl de lonen zijn bevroren. In de Transvaalbuurt moeten alleen huurders van grote woningen de belasting betalen. Toch vindt de BHW aktie noodzakelijk. Het gaat om het principe, dat we nu ook al over wonen een belasting moeten betalen. De BHW heeft 70 bezwaarschriften opgehaald, die vandaag aan wethouder Sinnige worden aangeboden. Volgt lijst van aktiegroepen die zich solidair hebben verklaard.
-2?-76/8 BHW BUURTKRANT BULLETIN BHW De Bond van ...
(1) Bewoners en vrienden Oude Schans 74-78.
(2) 20,5x27,5cm, elite, kop: off-set?, rode inkt
(3) Ams-Oost Wonen
(4) kopie op UB /
Oude Schans 74-78 stond drie jaar leeg, toen wij het in augustus kraakten. Wij kraakten om te helpen voorkomen dat de binnenstad volloopt met elitebewoners en omdat de CBH-normen het ons onmogelijk maken zelfstandig woonruimte te vinden. Sindsdien hebben we geprobeerd het pand bewoonbaar te maken. Er wonen nu 12 mensen. Wij vinden -in tegenstelling tot Aristoteles- dat de derde verdieping en de zolder gehandhaafd moeten worden, hoewel het aanbouwsels zijn uit de 19e en 20e eeuw. Blankensteyn van Aristoteles was bereid een ander bouwplan te aanvaarden. Vervolgens vond hij dat er met de buurt en ons niet meer te praten viel. Daarom hebben wij 11 februari een bezoek gebracht aan de stichting Aristoteles, waar wij later door de politie gefouilleerd werden. De reden dat wij niet naar het gesprek van 11 februari gegaan zijn is dat wij geen inzage hebben gehad in de door de gemeente beloofde stukken. Zodat we tijdens een discussie ook geen tegengas kunnen geven. We hebben nogmaals aangedrongen op de beloofde informatie en een nieuwe afspraak.
-2-76/12 Aan de bewoners van de Nieuwmarkt. Het pand Oude Schans 74-76-78 stond al drie jaar leeg, ...
(1) Huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) dubbelz., A4, watermerk Auto mimeo Domtar, Letter Gothic en Orator
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.4.01
Aan de bewoners van de 'vroeger' reeds gerenoveerde woningen op de Spaarndammerdijk. Als de Gemeente nog niet op Uw klachten over Uw woning gereageerd heeft hoeft U de huurverhoging van 8% niet te betalen. De huurdersvereniging komt bij U langs. Weiger de huurverhoging en wordt lid van de huurdersvereniging.
-2-76/33 Huurdersvereniging "Spaarndam" ... februari 1976 HUURVERHOGING VAN 8% PER 1 APRIL !!
(1) Werkgroep Jongerenvoorzieningen (van het Comité Wkverbetering Spaarndammerbuurt, fp)
Huurdersvereniging "Spaarndam'!
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) GA / GA arch CWS
Aan de huurders van Stichting Huis in de Gemeentewoningen in de Houtrijkstraat. 4 Februari is er een voorlichtingsavond voor de bewoners van de 5e fase van de Gemeentewoningen. Met de Wethouder is overeengekomen dat jullie door Herhuisvesting 'opgenomen' worden, dus recht hebben op vervangende woonruimte. Jullie zijn tegen de afspraken niet uitgenodigd voor deze vergadering. Neem dit niet. Kom woensdag ook naar het Speeltuingebouwtje. Eis uitvoering van de gemaakte afspraken!
-2-76/34 huurdersvereniging "SPAARNDAM" ... krant nr.5
(1) Wkcentrum d'Oude Stadt Aktiegroep Amstelveld
(2) A4, o.a. st.pen, kop: el.stencil
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) GA / GA arch CWS
(6) Huurdersvereniging Spaarndam krant 5
Verzoek aan het bestuur van 'Hendrick de Keyser' een eenkamerwoning toe te wijzen aan het gezin van de melkhandelaar in de Kerkstraat: de woning ligt boven de winkel en het gezin is te klein gehuisvest.
20-2-76/1 Aan het Bestuur van de Vereniging "Hendrick de Keyser"
(1) de bewoners van Nieuwe Doelenstraat 1, 5, 7 en Oude Turfmarkt 153
(2) 2v 2p, A4, off-set, tekening
(3) Ams-C-Amst Wonen
(4) UB / UB 8.1
Woningzoekenden bezetten 4, al jaren leegstaande panden van de universiteit. Deze wil de panden, samen met tientallen andere, verbouwen tot kantoren. Verbouwing van deze 4 panden zou miljoenen guldens gaan kosten. Woningonttrekking is nooit aangevraagd. De panden zijn bezet. Behalve dat hierdoor een aantal mensen verlost is van de woningnood, betekent dit ook een nieuwe slag voor de universitaire sloop- en city-vormingsplannen. Wat de mensen in de buurt willen zijn woningen en buurtvoorzieningen. Op 15 december '75 is door de buurtbewoners hierover een duidelijke uitspraak gedaan. Zowel vanuit de buurt als door de universiteitsraad wordt een bestemmingsplan geëist. We vinden dat hierbij het wonen gewaarborgd moet worden. We doen een beroep op ondersteuning van deze eisen. Zolang er woningnood is en er desondanks woonruimte leeg staat, zolang gaat het kraken door.
21-2-76/2 BEKENDMAKING! OPNIEUW 10 WONINGEN ERBIJ!
(1) (Koffiebar Roodmerk)
(2) A4, watermerk Auto mimeo domtar, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 14.1
(5) Pamflet verspreid? Kraak mislukt door slechte aanpak. Zie 10-4-76/6
Op 1 april zullen 800 mensen in Kopenhagen op het kazerneterrein Christiania uit hun huizen gezet worden. Het terrein werd 5 jaar geleden gekraakt en er wonen mensen die gemeen hebben dat zij een eigen leven willen leiden. Het terrein moet ontruimd vanwege vage plannen. Stuur ze een steunkaart.
-3-76/1 OP l APRIL l976 ONTRUIMINGEN IN KOPENHAGEN
(1) Vereniging Milieudefensie
(2) A4, dik papier, watermerk, rode en zwarte inkt
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) kopie op UB /
(5) Per post verstuurd
De stad moet weer leefbaar worden. De overloop tast zowel stad als platteland aan. Studiedag op 10 april in Leiden.
-3-76/4 Verscheidenheid: wat b het bouwen vergeten werd.
(1) Christiania's alg. vergadering
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, bruine inkt, tekeningen
(3) Wonen
(4) UB /
Christiania is in gevaar. Onze vrijstaat, een oude kazernestad met 150 woningen, fabrieken en andere gebouwen, zal door fascistische buldozers opgegeten worden. Fascisten hebben Christiania's gevaar voor het bestaande systeem ingezien. Kabouters, Provo's, kom naar Christiania en je kunt ingezet worden in ons pacifistische regenboogleger.
-3-76/6 AMSTERDAMMERS ! Dit is een uitnodiging
(1) De werkgroep Wonen van het Wijkopbouworgaan "Slotervaart-Overtoomse Veld" i.o.
(2) A4, o.a. st.pen, tekening
(3) Alt.lev Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 103/001.1.02
1 April weer huurverhoging. Vergadering over de gerechtvaardigdheid van deze huurverhoging op 9 maart.
-3-76/8 WIJKOPBOUWORGAAN "SLOTERVAART- ... 1 APRIL A.S. IS HET WEER ZOVER:
(1) Huurders Komitée Dapperbuurt
(2) A4
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) GA /
(5) Oplage 5.000 ex.
De huurverhoging is onaanvaardbaar omdat er in de Dapperbuurt nauwelijks iets aan onderhoud van de huizen wordt gedaan en de woonkosten door prijsverhoging van gas en elektra al enorm gestegen zijn. De regering heeft een loonstop aangekondigd, zodat huurverhoging een reële daling van het besteedbaar inkomen betekent. Ook de vakbeweging begint te beseffen dat de huurstijging niet te accepteren is. Weiger de huurverhoging om de eis voor een huurstop kracht bij te zetten. Kom naar ons spreekuur.
-3-76/9 TEGEN DE HUURVERHOGING tegen stijging van de woonkosten
(1) C.P.N. Afd. Blmermeer
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) GA /
Nadat aangekondigd was dat er geen huurverhoging voor de Bijlmermeer zou komen, kwam de verhoging van de stook- en servicekosten als een koude douche. Op basis van het puntensysteem van Van Dam kunnen de huren in de Bijlmermeer fl. 65 omlaag. De ekonomische krisis grijpt om zich heen. De laagstbetaalden worden zwaar aangepakt. Voer aktie voor bescherming van de koopkracht. Betaal de verhoging van stook- en servicekosten voorlopig niet.
-3-76/10 C.P.N. AFD.BIJLMERMEER ... BUURTBEWONERS Als een koude douche ...
(1) Het Partbestuur van de CPN
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
In een periode van werkloosheid en loonbevriezing legt de regering-Den Uyl een huurverhoging van 8 tot 12% op. De kosten van bijkomende voorzieningen zijn schrikbarend gestegen. De communisten behoren tot de initiatiefnemers van het verzet tegen deze huurpolitiek, waarbij in verschillende wijken resultaten zijn geboekt, o.a.huurbevriezing. Door stijging van de woonkosten dreigt het reële inkomen van de gemiddelde werknemer aangetast te worden. Volledige looncompensatie is noodzakelijk.
-3-76/12 TEGEN HUURVERHOGING VOOR VOLLEDIGE LOONCOMPENSATIE In een ...
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Roodmerk)
(2) dubbelz., 22,5x30,6cm, krantenpapier, diepdruk, tekening van Willemen
(3) Wonen-hv
(4) GA ISG /
Christiania is een terrein in Kopenhagen dat 5 jaar geleden gekraakt is. Er wonen 800 mensen. Het is een autovrije stad. Het bestuur is gedecentraliseerd. Het loon is voor iedereen gelijk. De gemeente wil het terrein op 1 april ontruimen vanwege vage plannen. De steun die Christiania vanuit heel Denemarken krijgt is een reden om zich tegen de ontruiming te verzetten. Een leger van vrouwen zal een levende barrikade vormen.
-3-76/15 1 APRIL 1976 WORDEN IN KOPENHAHEN ...
(1) (Kraakgroep Nieuwmarkt Koffiebar Roodmerk)
(2) A4, blauwe inkt, elite
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Per post verspreid. Zie /16
1: 1 April worden in Kopenhagen door de politie 800 mensen uit hun huizen gezet. Een kazerneterrein in Kopenhagen werd 5 jaar geleden gekraakt. De bewoners noemen zich de Vrijstaat Christiania. De Vrijstaat is autovrij en wordt gedecentraliseerd bestuurd. Er worden 3 kranten uitgegeven en ze beschikken over een eigen kabelradiostation. Degenen die er werken krijgen een loon van 10 Kronen per uur. De rest gaat in de gemeenschappelijke kas. Drie jaar geleden werd Christiania erkend als 'sociaal eksperiment' door de gemeente Kopenhagen. Nu zegt de gemeente dat Christiania 1 april ontruimd moet zijn vanwege vage plannen met het terrein. De steun vanuit heel Denemarken vormt één van de belangrijkste redenen zich tegen ontruiming te verzetten. Er is een aanbod van 10.000 Denen om 1 april in Christiania te zijn. Steunt Christiania!
-3-76/16 ONTRUIMINGEN IN CHRISTIANIA
(1) Werkgroep Indische Buurt
PvdA afdeling IBB
(2) dubbelz., A4, watermerk automimeo domtar, blauwe inkt, elite
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.1.02
(5) Zie ook GA Aff 4894 (A/004708)
Brief waarin de mogelijkheden aangegeven worden om de komende huurverhoging te weigeren.
-3-76/27 PARTIJ VAN DE ARBEID,Afdeling Indische Buurt
(1) Aktiegroep De Sterke Arm
(2) dubbelz., A4, groen papier
(3) Ams-O-IB Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap I.Cornelissen voor '70 I
Per 1 april kan iedere huurder weer een huurverhoging van 8% verwachten. Voor de Dapperbuurt een belachelijke zaak. Al tientallen jaren wordt er aan onderhoud nagenoeg niets meer gedaan. Het overgrote deel van de bewoners van de nieuwbouw, de Roomtuintjes, heeft huursubsidie nodig, die ontoereikend is om de huren betaalbaar te maken en die een loonstop inhoudt. Bij de gemeente ligt al een open brief waarin een huurstop geëist wordt voor de Dapperbuurt. Ondertussen kunt u zelf de nodige aktie ondernemen om de huurverhoging te weigeren. Staatssekretaris Van Dam vond het 'onrechtvaardig' dat bewoners van oudbouwwoningen niet dezelfde onbetaalbaar hoge huren hoeven te betalen als nieuwbouwbewoners. Hij heeft een puntensysteem bedacht. Daarmee kan voor een bepaalde kategorie woningen de verhoging oplopen tot 12%. Volgt informatie over de weigeringsgronden voor de huurverhoging en een formulier hiervoor. Op de Roomtuintjes is de 8% huurverhoging verplicht, maar daar overwegen de bewoners akties. Kom voor advies naar ons spreekuur.
-3-76/39 uitgave: de Sterke Arm ... Weiger de huurverhoging Opnieuw worden ...
(1) woongroep singel 46
(2) 1v 4p, 20,3x28,1cm, pag.1 en 4: rode inkt, pica, tekening
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) ISG SA / ISG stzmap De Sterke Arm SA 040/001.2.02
Singel 46 is in handen van een beleggingsmaatschappij die het 4 jaar leeg heeft laten staan. De gemeente wilde het pand kopen en het een woonbestemming geven. We zullen er bij de gemeente op aandringen haar koopplannen alsnog uit te voeren. In deze tijd van woningnood is leegstand o.g.v.spekulatie niet te aanvaarden. Daarom hebben wij dit pand (op 3 maart, fp) gekraakt. Wij zijn een groep die bestaat uit zowel studerende als werkende jongeren. Allereerst willen wij hier wonen. Verder bieden we ruimte aan voor buurtaktiviteiten. Tevens wordt ruimte beschikbaar gesteld voor een therapie-opleidings-groep, waarvan de bestaande ruimte te klein is. Wij zijn van plan u op de hoogte te houden van de gang van zaken via een muurkrant.
-3-76/54 singel 46 gekraakt AAN DE BEWONERS VAN DEZE BUURT
(1) (de bewonersvergadering) (van Kattenburg, fp)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 98.1 SA 032/001.5.01
(5) Zie ook GA Aff 4734 (A/001561). Tekst in: Singel 46-48 een huis om in te wonen p.8
De bewonersvergadering heeft besloten de verhoging van de stook- en boilerkosten niet te betalen. We gaan een handtekeningenaktie op poten zetten naar gemeenteraad en woningbouwvereniging met de eisen: geen verhoging van de woonkosten, tegen aantasting van de huursubsidie, verlaging van de huren zodat deze in overeenstemming komen met de inkomens van de bewoners. De bewoners gaan massaal naar den Haag om te eisen dat de huren betaalbaar worden.
-3-76/55 BEWONERS VAN KATTENBURG DE AKTIE GAAT DOOR
(1) Het Bestuur van het Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt.
(2) wrs.A4, cubic elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) kopie op UB / UB 8.2
(5) Oplage 400 ex.
Oproep aan bewoners van voor-oorlogse woningen uit de zgn.partikuliere sektor tot weigering huurverhoging. Steun de handtekeningenaktie tegen het huurbeleid van Staatssekretaris Marcel van Dam.
-3-76/56 Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt ... maart 1976 Beste buurtgenoten, ...
(1) Comitè Wijkverbetering Spaarndammerbuurt
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Bespreking op 29 maart in Polanentheater voor bewoners hoek Assendelftstraat/Wormerveerstraat om aan de huidige slechte woonsituatie een eind te maken.
-3-76/59 Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt ... maart 1976 Aan de bewoners ...
(1) (Huurderskomité's Indische Buurt en Kinkerbuurt)
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
Zaterdag in het Bavohuis grote vergadering van de Amsterdamse Huurders Komité's tegen de huurverhoging en het falend stadsvernieuwingsbeleid. De opzet van de vergadering moet zijn om tot een daadwerkelijk doorzetten van de aktie te komen. Van Dam en Schaefer zeggen niet te zullen komen.
Steun de eisen van het huurstop komité Indische Buurt: huurstop voor de Indische Buurt, doorlopend onderzoek naar verzakkingen en snelle nieuwbouw van betaalbare woningen.
-3?-76/61 BUURTBEWONERS. A.s. Zaterdag wordt ...
(1) BHW
(2) A4, elite
(3) Ams-O-IB Ams-W-Kin Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap I.Cornelissen voor '70 I
Kruisjesformulier voor het weigeren van de huurverhoging. Sinds 1 januari heeft de minister een loonstop afgekondigd. Mensen die van een sociale uitkering moeten leven krijgen het steeds moeilijker. De prijzen voor het levensonderhoud stijgen bijna dagelijks. Gewone mensen worden er geen cent beter van en onze huizen evenmin. Onze huur zien we niet terug in het onderhoud. Voor slechte woningen zou je steeds minder huur moeten gaan betalen!
-3-76/63 BHW BUURTKRANT BULLETIN BHW Datum: ...
(1) Inspraakgroep noord oost en zuidhoek.
(2) kwarto, elite, kop: off-set, paarse inkt
(3) Wonen-hv
(4) SA / SA 031/002.1.02
(5) Ook verspreid als bijlage bij De Buurtkrant BHW 1/76
Vergadering in Ons Huis op 15 maart. Zolang er geen onteigeningsplan is moet de gemeente gebruik maken van aanschrijvingen met als alternatief staken gebruik, om zo die bouwgrond te krijgen, die past in de fasering van de vernieuwing. Enkele dagen geleden is het plan geopperd niet langer van deze aanschrijfmethode gebruik te maken en te wachten tot een onteigeningsplan is aangenomen. De gevolgen zijn: het recht op verhuiskosten-vergoeding vervalt, de huizen die leegkomen mogen niet worden gesloopt, volgende projekten kunnen niet worden gestart omdat op de onteigening moet worden gewacht. De oorzaak van de problemen is dat de gemeente geen goede voorstellen heeft gedaan aan de ondernemers voor de terugkeer van hun bedrijven. Er moet op korte termijn gehandeld worden, anders is alles voor niets geweest.
-3-76/65 DE VERNIEUWING VAN DE DAPPERBUURT DREIGT ENORM TE WORDEN VERTRAAGD
(1) Huurkom.Hugo-de-Groot--Frederik Hendrikbuurt
(2) A4, pica
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) SA / SA 040/002.3.01
1: Morgen buurtvergadering in buurthuis 't Trefpunt. Diskussie met sprekers van de PvdA en CPN, bespreking van gevoerde akties en van nu te nemen stappen.
2: Tips voor het weigeren van huurverhoging. Huurspreekuren in het Trefpunt en in het Wijkcentrum.
9-3-76/6 OPROEP MORGENAVOND huurvergadering in buurthuis 't trefpunt
(1) De initiatiefnemers: (13 namen)
(2) dubbelz., A4, blauwe inkt, voorkant: el.stencil
(3) Ams-W-Sta Wonen-hv
(4) kopie FP /
De verwarmingskosten zijn door de A.C.O.B.met de helft verhoogd. De totale verhoging van de woonkosten kwam uit op 14,5 tot 16%. In een petitie, ondertekend door 140 van de 200 thuis-getroffen bewoners, werd om overleg hierover gevraagd. Uit vele gesprekken is gebleken dat er allerlei vragen zijn over de dienstverlening en dat niet iedereen overtuigd is van de noodzaak om bij decreet uit Den Haag de huur met 8% te verhogen. Er kwam een circulaire van de coöperatie die moest aantonen dat de stookkosten terecht zijn verhoogd en er was een gesprek met drie bestuursleden. Dezen stelden zich nogal formalistisch op. Onze eis van een openbare vergadering op korte termijn is niet ingewilligd. Wij adviseren u voorlopig te blijven weigeren de verhoging van de stookkosten te betalen.
18-3-76/1 Aan de huurders van de A.C.O.B. Amsterdam, 18 maart 1976
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Blmermeer
(2) folio, pica
(3) Wonen-hv
(4) GA /
De staatssecretaris werd door akties genoodzaakt de 8% huurverhoging voor de Bijlmer niet te laten doorgaan. Maar de verhoging van de stookkosten was er de oorzaak van dat de woonkostenverhoging meer dan 8% was. De woningbouwvereniging moet met de bewoners stelling nemen tegen de opdrijving van de aardgasprijzen. 24 Maart massale huurdersvergadering in het Bijlmerhuis.
24-3-76/1 Uitgave Bewonerscomité Huurverlaging Blmermeer MASSALE HUURVERGADERING
(1) Bond van Huurders en Woningzoekenden
(2) 22,2x27,9cm, off-set
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) GA ISG /
Brief om betaling van de verhoging van de servicekosten in de flats in de Bijlmer te weigeren.
De service- en verwarmingskosten zijn verhoogd met respektievelijk 20 en 56%. De verhoging is onrechtvaardig. Betaling wordt opgeschort tot U ons middels een deugdelijke accountantscontrole van de juistheid overtuigd heeft.
Het is beter de isolatie in de gevels te herstellen dan de kosten voor verwarming te verhogen.
29-3-76/2 BOND VAN HUURDERS EN WONINGZOEKENDEN, ... Amsterdam, 29 maart l976
(1) Woongroep Doelenstraat
(2) kwarto, elite, kop: off-set, rode inkt
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) UB / UB 16.1
Het pand Nieuwe Doelenstraat-Oude Turfmarkt, eigendom van de Universiteit van Amsterdam en al 5 jaar leeg, is gekraakt. Over de plannen voor het binnengasthuisterrein bestaat onzekerheid. Wij willen hier wonen en we willen inspraak in het bouwbeleid van het Binnengasthuisproject.
-4-76/32 Aan alle AMSTERDAMMERS Hoek Nieuwe Doelenstraat-Oude Turfmarkt gekraakt!
(1) anoniem
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 8.2
(5) Zie 10-4-76/6
Wij betuigen adhesie met de mensen die 10 april het pand van de Amrobank aan de Nes 43-A in gebruik genomen hebben. Het is niet juist dat huizen jarenlang leeg staan. Wij ondersteunen het initiatief in het gebouw een buurtcentrum te vestigen, omdat wij hierin een mogelijkheid zien de leefbaarheid van een buurt, die langzamerhand dreigt te verkrotten, te vergroten. Wij dringen er bij de Amrobank en de gemeenteraad op aan het realiseren van dit initiatief mogelijk te maken.
-4-76/33 ADHESIE BETUIGING Amsterdam, april '76-
(1) de Nes-groep.
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 028/004.1.03
(5) Handtekeningenlijst
Uitnodiging voor de opening van het informatie/ontmoetingscentrum Nes-café, Nes 43a.
-4-76/35 UITNODIGING/// ... Aan alle buurtbewoners in de Burgwallenbuurt en symphatisanten,
(1) Aktiegroep De Sterke Arm
(2) A4, off-set, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB /
14 April optreden van de Rotterdamse toneelgroep Diskus met 'Want Rotterdam moet groeien' in Ons Huis, Zeeburgerdijk. Toegang gratis. Het gaat over Rotterdammers die geen heil zien in de plannen die de gemeente met hun buurt heeft. Tijdens het Dapperfestival waren de reakties laaiend enthousiast. Zowel mensen die alleen een gezellig toneelstuk willen zien als mensen die aktief willen worden, komen op deze avond aan hun trekken.
-4-76/36 Dapperbuurters, Aanstaande vrijdagavond 14 april ...
(1) Bewoners Amstel 13.
(2) A4, groen papier, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) SA / SA 040/001.2.02
Wij hebben het pand Amstel 13 gekraakt omdat: dit bedrijfspand reeds 4 jaar leeg staat, het gesloopt moet worden voor een stadhuis van 125 miljoen gulden, dit stadhuis zeker belangrijker is dan sociale woningbouw in de binnenstad en door de bouw van stadhuis en metro verder gestalte wordt gegeven aan de cityvorming. Help ons het pand voor bewoning geschikt te maken.
2-4-76/2 1e bericht WIJ HEBBEN GEKRAAKT !!!!!!!!
(1) Huurderscommissie (Kikkenstein, fp)
(2) A4, watermerk Auto mimeo domtar, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 8.2
Ondanks het feit dat ons een huurbevriezing is toegezegd worden wij geconfronteerd met een woonkostenstijging. Dit is een verkapte huurverhoging! 6 April bewonersvergadering in de crèche. Tijdens deze vergadering zal gesproken worden over de oprichting van een bewonersvereniging.
6-4-76/2 Bewoners van Kikkenstein Ondanks het feit, dat ons een huurbevriezing is toegezegd, ...
(1) de bewoners
(2) A4, oranje papier, pica
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) GA /
Vandaag hebben wij een aantal panden van de AMRO aan de Nes betrokken omdat wij woonruimte zochten en deze panden al vanaf 1970 leegstonden. De panden werden al in 1970 gekraakt. Geëist werd dat ze een woonbestemming zouden krijgen en dat er een bestemmingsplan voor de buurt zou komen. Er kwam niets van.
De Nes moet weer een bewoonbare buurt worden. Het bezette pand moet als woon- en werkruimte en als buurt- en actiecentrum gebruikt gaan worden.
10-4-76/3 AMRO-PANDEN IN DE NES GEKRAAKT!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Nes 43)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekening, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.1.03
Vandaag feest op het pleintje in de Nes. Er is ook een informatiekraampje over buurtaktiviteiten en -bedreigingen en er worden boompjes geplant. De Nes-buurt dreigt te verloederen: laten we daar wat aan doen.
10-4-76/5 zaterdag NU l0 april ...
(1) De bewoners van het hoekpand Oudeturfmarkt - Nieuwe Doelenstraat.
(2) A4, off-set, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Overzicht van de nieuwe bewoners van Oude Turfmarkt 153 (met foto's). De universiteit heeft de panden, die alle een woonfunctie hebben, al 5 jaar leeg laten staan. Een jaar geleden was de Universiteit van plan ze om te bouwen tot kantoorruimtes. Deze plannen werden echter ter vernietiging naar de Kroon gezonden. Het zag er naar uit dat ze zonder deze actie weer langdurig leeg zouden staan. Deze panden hadden al 5 jaar bewoond kunnen worden. De panden zijn nu bezet. Behalve dat hierdoor een aantal mensen verlost is van de woningnood, betekent dit ook een slag voor de Universitaire sloop- en city-vormingsplannen. Wat de mensen in de buurt willen zijn woningen en buurtvoorzieningen. Hierover is op 15 december 1975 door de buurtbewoners een duidelijke uitspraak gedaan. Tevens wordt zowel vanuit de buurt als door de Universiteitsraad een bestemmingsplan geëist. Hierbij, vinden wij, moet het wonen gewaarborgd worden. We doen een beroep op ondersteuning van deze eisen. Zolang er woningnood is en er woonruimte leegstaat, zolang gaat het kraken door.
10-4-76/6 BEKENDMAKING: Het pand Oude Turfmarkt 153 is gekraakt ...
(1) Namens de bewoners van pand Nes 43-A, Amsterdam.
(2) 1v 4p, folio, el.stencil, elite, pica, 10" Courier en Orator, foto's, tekeningen, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 8.2
(5) Zie 21-2-76/2 en -4-76/32
Brief aan de directie van de AMRO-bank. Voor de gekraakte panden is geen bouwplan of sloopvergunning aangevraagd. Wij stellen ons voor het woongedeelte als woning en het kantoorgedeelte voor buurtactiviteiten te gaan gebruiken. U kunt schriftelijk met ons contact opnemen over teruggave van het schaarse kantoormeubilair of het betalen van huur.
12-4-76/1 Amsterdam, 12 april '76 Aan de directie van de Amrobank,
(1) (De bewoners van Kattenburg)
(2) A4, elite
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Tekst van een brief aan staatssekretaris Van Dam van Volkshuisvesting. De bruto-huur van een 4-kamerwoning op Kattenburg is per 1 april gestegen tot fl. 442. Een stukje Amsterdamse stadsvernieuwing dreigt te mislukken. Wij eisen: ongedaan maken verhoogde stook-servicekosten, geen aantasting van de huursubsidie, huurbevriezing en hernieuwde huurprijsvaststelling.
15-4-76/1 Amsterdam, l5 april l976. Aan de staatssekretaris van de Volkshuisvesting ...
(1) bewoners en simpatisanten van de gekraakte amro-panden aan de Nes
(2) kwarto, pica
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) kopie op UB / UB 8.2
Na 5 jaar is het AMRO-pand aan de Nes weer gekraakt. Men wil er naast woningen ook een buurt-informatiecentrum en oefenruimtes voor amateurmuziek en toneelgroepen maken. De AMRO-bank probeert deze opbouwende plannen te kraken door de achterruimtes terug te krijgen om ze nog een paar jaar te laten leegstaan. Geeft U op om in geval van nood gewaarschuwd te worden. 5 Gulden spaarpremie (promotieaktie van de bank bij het openen van een nieuwe rekening, fp) voor investeringen in Zuid-Afrika. Amsterdam of banksterdam?
21-4-76/3a " WE NEMEN HET NIET ERNSTIG, ...
(1) bewoners en simpatisanten van de gekraakte amro-panden aan de Nes
(2) A4, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.1.03
1: Dank en hulde aan de oproerpolitie. Met de Nieuwmarktverfvlekken nog als statussimbool op hun helmen en schilden zorgden ze er in enkele uren voor dat een veelvoud aan initiatieven op organisatories terrein genomen zijn. Initiatieven, die niet alleen de veiligheid van de bedreigde panden beogen, maar die ook kunnen bijdragen tot een beter onderling kontakt tussen de vele oude getrouwen en de krakend verse bewoners en bewoonsters aan de Oude Turfmarkt, Nes en Amstel. In de Nes werden honderden kisten onder bewaking van de politie verhuisd, de buurt afgezet, drie mensen gearresteerd (lokaalvredebreuk). Het achtergedeelte is bezet door een bewakingsdienst. Aan de Oude Turfmarkt werden vloeren vernield. Vermoedens over grotere samenhangende aanpak van het kraak-spook in dit deel van de stad door de gemeente lijken gegrond. Hedenavond bijeenkomst in koffiebar Roodmerk over instelling wachtdienst en telefonies waarschuwingssisteem. Vrijdag in De Son vergadering om de ervaringen van de afgelopen dagen te bespreken, veiligheidsafspraken te maken en te bespreken wat de mensen van de Oude Schans willen doen.
2: Dito als /3a.
21-4-76/3b DANK EN HULDE AAN DE OPROERPOLITIE ...
(1) de bwoners van OTM 147 en 153
(2) dubbelz., folio, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
Medewerkers van de Dienst Bouw en Huisvesting intimideren bewoners van de gekraakte panden Oude Turfmarkt 147 en 153 en hebben elektriciteit onklaar gemaakt. De bewoners willen dat de woonfunktie gehandhaafd blijft, DBH wil er kantoorruimte van maken. Er is al genoeg kantoorruimte in de binnenstad. 25 Mei is er een hearing over het Binnen Gasthuisterrein. Zo'n hearing slaat nergens op als de universiteit de laatste woningen op dit terrein verandert in kantoorruimte.
26-4-76/5 DE UNIVERSITEIT IS NIET BANG VOOR KNOKPLOEGEN...
(1) De feestkommissie van de inspraakgroepen Dapperbuurt
(2) A4, watermerk Auto mimeo domtar, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
De Dapperbuurt zit in de problemen: onbetaalbare huren op de Roomtuintjes, te hoge huren in de Wagenaar- en de Commelinstraat, vertraging van de nieuwbouwplannen en de ondernemers weten na jaren onderhandelen nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Het heet dat we inspraak hebben, maar het lijkt een zoethoudertje te zijn. We willen weten waar we aan toe zijn: voor wie is de nieuwbouw, voor welke kinderen komt er een nieuwe school, welke kleine zelfstandige kan terugkomen in de nieuwbouw? Schaeffer en Van Dam moeten het maar eens voelen. Maar ook Kuypers en De Cloe en de Gemeenteraad zullen weten dat de Dapperbuurt zich niet laat inpakken. 6 Mei vergadering in Ons Huis. Maar eerst vieren we 1 Mei in Ons Huis. Korte toespraak, goede film en dia's over de buurt, muziek en daarna een gezellig feestje. Enkele bewoners organiseren een tombola.
26-4-76/6 26 April 1976 UITNODIGING VOOR DE 1 MEI VIERING IN DE DAPPERBUURT
(1) De bewoners van pand Nes 43-a
(2) A4, rood papier, el.stencil, elite
(3) Ams-O-Dap Een Mei Wonen
(4) SA / SA 040/002.3.01
Wij verzoeken u dringend de bureau's die zich op het pleintje aan de Nes bevinden, in een van uw kantoren onder te brengen. Zij zijn reeds eerder aangeboden bij het Amrokantoor en daar geweigerd. Op 26 april zijn andere bureau's de ruimte aan de Pietershalsteeg binnengebracht. Wij keuren de gebeurtenissen van 21 april af: met behulp van politiemacht verhuizen van lege kisten, het negeren van het aanbod van ons de kisten naar buiten te brengen, het wederrechtelijk betrekken van de panden Pietershalsteeg die door de groep als woonruimte betrokken waren en het verspreiden van valse berichten. Wij zijn bereid afspraken te maken over Amro-eigendommen in Nes 43a. U wordt wel verzocht daar eerst schriftelijk contact met ons over op te nemen.
29-4-76/5 Aan Dhr. Bennink, Joint general manager van de Amrobank.
(1) Bond van Huurders en Woningzoekenden
(2) folio, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.1.03
Drie jaar geleden heeft elke bewoner van de toenmalige renovatieblokken een brief van wethouder Kuipers gekregen, waarin deze schreef dat de huurverhoging na de renovatie grotendeels door subsidie van het Rijk zou worden beperkt. Er zijn toen afspraken gemaakt over de bruto-huur, die nog verminderd zou worden door de individuele huursubsidie. Een groot aantal woningen zijn gerenoveerd en weer bewoond. Van nog niet één bewoner heeft de BHW vernomen dat hij een gewenningsbijdrage zou ontvangen. Wel hebben een aantal bewoners na twee weken 8% huurverhoging gehad. De lonen zijn sinds 1 januari op de nullijn gezet. Dus zou volgens Kuipers ook de huurverhoging op de nullijn moeten. Kort na de oplevering zijn er al veel klachten over de woningen. 24 Mei vergadering in het buurtcentrum Transvaal. Hier zullen we alle klachten op een rijtje zetten en aktie-voorstellen bespreken.
-5-76/5 BHW BUURTKRANT BULLETIN BHW Aan de bewoners van de gerenoveerde woningen in Retiefstr., ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., kwarto, elite, kop: off-set?, blauwe inkt
(3) Ams-Oost Wonen
(4) kopie op UB /
(Foto van Van Agt met strop om nek).
Van Agt aan de strop.
(integraal)
-5-76/15 VAN AGT AAN DE STROP
(1) enkele verontruste krakers.
(2) A4, el.stencil, fotokopie, fotomontage
(3) Diversen Wonen-kra
(4) UB /
(5) Ontwerp: Justus v.d.Kamp
Wat kraken we nu eigenlijk? De woningnood, het eigendom van grond en gebouwen, de opgelegde manier van leven, de onvrijheid? Als je gekraakt hebt, wat ga je dan doen? Zo snel mogelijk 'zekerheid' kopen bij eigenaar en gemeente, is dat het 'gevecht voor het behoud van het pand'? Zijn we slachtoffers of helden van de woningnood?! Is een kraaksituatie niet pas een volwaardige woonsituatie, in tegenstelling tot een huur- of koopsituatie? Wel eens gehoord van 'je eigen leven willen bepalen', zonder kontrole door 'staat en kapitaal'? Wat heeft dat nou met kraken te maken en met onderdrukking van andere onkontroleerbare vormen van leven en wonen, zoals woonboten en woonwagens? En hoe zit het met de anti-kraakwet; serieus nemen of niet? Is er sprake van een 'kraakbeweging'? Hoe willen we in kraakpanden leven met elkaar? Vragen, verwarring, chaos, paniek. Worden we geleefd of leven we zelf? 31 Mei in het Nescafe praten krakers over kraken.
-5-76/30 WAT KRAKEN WE NU EIGENLIJK?
(1) De inspraakgroepen van de Dapperbuurt.
(2) 42,8x34cm, geel papier, tekst met vloeistof in stencil gebeten
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) UB / UB 98.1
Uit protest tegen het gemeentelijk wanbeleid, waardoor de buurt verder verkrot en nieuwbouw te langzaam van de grond komt, maken wij deze dichtgetimmerde woning weer bewoonbaar.
1-5-76/19 1 mei 1976 BUURTBEWONERS!!!!!!! WIJ MAKEN DEZE WONING, Dapperstraat 49, WEER BEWOONBAAR!!!!!!
(1) De inspraakgroepen van de Dapperbuurt
(2) A4, pica
(3) Ams-O-Dap Wonen-kra
(4) kopie op UB /
De gemeente komt haar beloftes om haast te maken met de buurtvernieuwing niet na. Er is bouwgrond en er zijn plannen genoeg, maar de nieuwbouw blijft uit of dreigt onbetaalbaar te worden. Nieuwbouw en sloop sluiten niet op elkaar aan. De belofte van de gemeente is afgedwongen door het buurtverzet tegen totale sloop.
Na een veelbelovend begin met inspraak trekt de gemeente zich steeds minder van de bewoners aan. Rapporten blijven liggen, Bouw- en Woningtoezicht gaat zijn eigen gang: timmert hier en daar een pandje dicht en laat staan wat gesloopt moet worden. Voor de winkeliers is er geen enkele regeling om terug te kunnen komen in de nieuwbouw. De afbraak gaat verder en de nieuwbouw stagneert. Wij laten ons de inspraak niet afpakken. Een goede vernieuwing van de buurt is alleen gegarandeerd als buurtbewoners er zelf over kunnen meebeslissen. 17 Mei in Ons Huis buurtoverleg over de te voeren akties.
11-5-76/2 Amsterdam, 11 mei 1976 GEMEENTE BREEKT BELOFTES: BUURTVERNIEUWING IN HET SLOP!
(1) Woongroep Oude Turfmarkt
(2) dubbelz., A4, off-set, rode inkt
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) UB GA SA / UB 17.1 SA 040/001.2.02
Wij, bewoners van de vorige maand gekraakte panden aan de Oude Turfmarkt, ontvingen een brief van de Universiteit dat ze hier kantoren wil bouwen. De universiteit wil geen rekening houden met de wensen van de buurt. De toezegging van inspraak voor besluitvorming blijkt niet op te gaan. Pas op de hearing van 25 mei kan de buurt haar stem laten horen. Wij eisen: betaalbare woningen en geen kantoren aan de rand van het Binnengasthuisterrein, behoud van eerste-hulp-post, meer groenvoorzieningen.
11-5-76/3 AAN ALLE BUURTBEWONERS Onlangs ...
(1) amsterdamse kraakgroepen
(2) A4, watermerk Auto mimeo domtar, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.3.07
De anti-kraakwet, die 18 mei in de tweede kamer komt, bedreigt alleen al in Amsterdam meer dan 10.000 mensen. Als de wet wordt aangenomen kan de politie op verzoek van een eigenaar bewoners van kraakpanden zonder tussenkomst van de rechter op straat zetten. Iedereen die niet aan zijn eigen ontruiming meewerkt kan voor 6 uur in de cel belanden. De wet beschermt de belangen van hen, die huizen en gebouwen leeg laten staan om erop te verdienen. Dit is a-sociaal. Als er niet gekraakt wordt nemen leegstand en verkrotting toe. Als u vindt dat iedereen het recht heeft om te wonen kom dan naar de anti-kraakwetmanifestatie op 14 mei op het Rembrandtsplein.
14-5-76/1 DE ANTI-KRAAKWET TOESTAND
(1) anoniem
(2) A4, watermerk, blauwe inkt, elite
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/001.3.01
(5) Zie ook GA Aff 4911 (A/005828) en 4953 (B/001456)
14 Mei bijeenkomst van 5-9 uur op het Rembrandtplein tegen de anti-kraakwet. Elke middag om 5.30 uur anti-anti-kraakwet-wandel/fietstochten vanaf koffiebar Roodmerk. 18 Mei naar het Binnenhof in Den Haag.
14-5-76/2 FIKS HET ZELF, en met anderen.
(1) anoniem
(2) A4, off-set, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/001.3.01
Als 18 mei de anti-kraakwet wordt aangenomen betekent dat voor duizenden mensen dat zij zonder meer uit hun huizen gezet kunnen worden. Deze mensen hebben gekraakt, om net als U ook te kunnen wonen. Iedereen heeft recht op een woning, dus kraak de anti-kraakwet!
14-5-76/3 WEG MET DE anti-kraakwet
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, Light Italic en Pica
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/001.3.01
De woningnood neemt toe. Mensen met topfunkties wonen in riante villa's, de middenklasse wordt gedwongen naar woongetto's te verhuizen en de laagstbetaalden maken de ergste woonellende mee. Regering en gemeenteraad doen hier niets aan. Eigenaren laten 105.000 woningen, waarvan 10.000 in Amsterdam, leegstaan. Afgelopen jaar zijn er 41.000 woningen minder gebouwd dan het jaar ervoor. Hoewel de bevolking in Amsterdam afneemt, wordt de lijst van woningzoekenden groter. De winstmakelaars en huisjesmelkers wordt de beschermende hand boven het hoofd gehouden. 18 Mei wordt een anti-kraakwet in de Tweede Kamer gebracht, die de woningnood verergert. Het recht op goede en betaalbare huisvesting wordt genegeerd. Deze wet gaat tegen de belangen van de grote groep laagstbetaalden in. De wet is bedreigend voor alle mensen die niet de poen hebben een eigen huis te kopen. 14 Mei bij het Brouwers Wapen op het Rembrandtsplein demonstratieve bijeenkomst. Hang 18 mei, als de wet in de Kamer behandeld wordt, een spandoek voor uw raam. Elke dag voettochten tegen de antikraakwet vanaf Koffiebar Roodmerk.
14-5-76/4 DE ANTIKRAAKWET, GOED VOOR WINSTMAKERS
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Prestige Elite, tekeningen, voorkant: blauwe inkt
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Zie 14-5-76/5
1: Contactadressen voor informatie over kraken.
2: Kraak de anti-kraakwet! Het kraken gaat door! Groot getekend het anti-kraakwetsymbool (om in te kleuren en voor het raam te hangen).
14-5-76/5 CONTACTADRESSEN VOOR INFORMATIE OVER KRAKEN E.D.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, Prestige Elite, tekeningen, achterkant: el.stencil, blauwe inkt
(3) Wonen-kra
(4) kopie op UB /
(5) Zie 4-6-76/3 voor achterkant en 4-6-76/4 en 4-6-76/8 voor voorkant
1: Dito als /4.
2: Zelfde tekst en zelfde tekening als voorkant van 4-6-76/3 en /8.
14-5-76/10 DE ANTIKRAAKWET, GOED VOOR WINSTMAKERS
(1) Namens de gezamenlijke aktiegroepen, Woongroep AAP.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, blauwe inkt, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) ISG / ISG stzmap Anti-kraakwet
Wij hebben de melkfabriek op de Overtoom bezet uit protest tegen de anti-kraakwet. Deze maakt het mogelijk leegstand van gebouwen te legaliseren. De politie kan, als zij vermoedt dat ergens gekraakt wordt, een huis binnenvallen. Een echte wet voor een moderne politiestaat. Elke dag een voettocht vanaf de Betanienstraat en dinsdag 18 mei een protestaktie op het Binnenhof.
15-5-76/5 Amsterdammers, vandaag hebben wij de Melkfabriek op de Overtoom bezet.
(1) werkgroep burgwallen/nes/binnengasthuis
(2) A4, elite
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) GA SA / SA 011/001.3.01
Aan de universiteit en de gemeente. Tekst van een motie, aangenomen door aanwezigen op de hoorzitting over de toekomst van het Binnengasthuisgebied. Hardebol (lid college van bestuur universiteit) antwoordde op vragen dat de universiteit de zwarte piet van de ontruiming aan de Oude Turfmarkt doorgespeeld had naar de gemeente. Wij vinden het onaanvaardbaar dat u op papier woningen belooft, terwijl u met daden woonruimte onttrekt om er kantoren van te maken.
Motie: de vergadering eist intrekking van de ontruimingsaanvraag van de gekraakte panden en ongedaan maken van afspraken met aannemers over verbouwing van deze woonruimtes tot kantoren.
30-5-76/1 amsterdam 30 mei 1976 AAN LEDEN VAN DE UNIVERSITEITS RAAD ...
(1) anoniem
(2) A4, voorkant: blauwe inkt, elite; achterkant: off-set, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA /
De vergadering, bijeen in het Maagdenhuis op 25 mei 1976, eist van de universitaire gemeenschap, de universiteitsraad en het college van bestuur dat het de aanvraag intrekt tot het laten ontruimen van de gekraakte panden aan het Binnengasthuisterrein, afspraken ongedaan maakt over verbouwing van deze woonruimtes tot kantoren en op deze punten binnen twee weken antwoordt. Ieder tussentijds optreden dat niet strookt met deze eisen wordt beschouwd als een niet serieus nemen van het overleg met belanghebbenden.
Ziekenfabrieken aan de rand van de stad, leerfabrieken in het centrum: dat is het beleid van gemeente en universiteit. Door de sloop van een van de laatste ziekenhuizen in de binnenstad en het ontruimen van 40 bezette woonruimtes voor de bouw van kantoren voert de universiteit een hypokriet bouwbeleid. Hypokriet is het universiteitsbestuur, dat de zwarte piet van de ontruimingen doorspeelt naar de gemeente. ASVA, PP en PTA trokken op 1 juni hun motie in die de buurtmotie ondersteunde. Dit is de zoveelste ontmaskering van de demokratisering, die beoefening van de wetenschap slechts voor enkelen mogelijk maakt ten koste van de genoegens en belangen van velen.
30-5-76/2 MOTIE: BASIS VOOR ONDERHANDELINGEN aangenomen op universiteitshoorzitting
(1) Bewoners Nes 43-A.
(2) dubbelz., A4, off-set, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 080/003.1.11
(5) Voor kop pamflet zie 19-5-69/12
8 Juni vindt een kort geding van de Amro tegen de bewoners van Nes 43-a plaats. Het pand werd in 1970 gekraakt en staat na een kort geding alweer zes jaar leeg. Dit is het derde korte geding tegen de bewoners. De Amro eist natuurlijk ontruiming. Er zijn geen plannen met het pand. Amro wil het complex leeg laten staan tot het verkrot is en gesloopt kan worden voor weer een nieuw kantoorgebouw, dat op zijn beurt weer leeg kan blijven staan of verhuurd worden voor ontzaglijk hoge prijzen. En zo gaat langzamerhand de binnenstad d'r aan.
De bewoners die geen andere huisvesting hebben, zullen zich niet vrijwillig op straat laten zetten. De verkeerde staat voor de rechter, ook nu weer.
-6-76/16 KORT GEDING VAN AMRO TEGEN DE BEWONERS VAN NES-43-a
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door bewoners Oude Turfmarkt 145-149)
(2) A4, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.1.03
Volgende week wil de universiteit ze verbouwen tot kantoren. Het zal er dan mooi uitzien voor de toeristen. Voor de buurtbewoners wordt het een dooie hoek. Waarom nog een 'hearing' als de bouwplannen al klaar zijn? Besluitvorming vóór inspraak rechtvaardigt onze kraak.
(integraal)
-6-76/25a DE HUIZEN ZIJN NU BEWOOND
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door bewoners Oude Turfmarkt 145-149)
(2) ½ vel, el.stencil, rode inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 8.2
De Oude Turfmarkt rond 1980 (tekening van een betonnen kantoorkolos met een rijtje nep-gevels van grachtenhuizen er voor, fp) en op de straat staan een heleboel auto's. Rest van de tekst dito als /25a.
-6-76/25b De oude Turfmarkt rond 1980 ...
(1) Namens het Bewonerscomité (Kattenburg, fp)
(2) A4, watermerk Auto mimeo domtar, el.stencil, rode inkt, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 8.2
In een onbeschoft briefje verlangt woningbouwvereniging 'Onze Woning' de volle huur, in afwachting van de toekenning van de huursubsidie. Dit betekent een onoverkomelijke lastenstijging, ook al krijgen wij dit 'te veel' betaalde later terug. Wij blijven de 'oude' huur betalen. Kattenburg kan en zal de totale huur niet betalen. 'Onze Woning' liet doorschemeren dat zij geen aktie onderneemt indien men de oude huur blijft overmaken.
-6-76/27 GEEN PANIEK !!! Woensdag ...
(1) anoniem
(2) wrs.A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) kopie op UB / UB 8.2
De mensen met de relatief laagste inkomens zijn de mensen die de woonellende doormaken. Ondanks de woningnood staan duizenden woningen leeg, die gebruikt worden als winstobjekt. Gemeente en regering doen weinig om de woningnood op te heffen. Hoewel de bevolking van Amsterdam afneemt, wordt de lijst van woningzoekenden groter. Het bestuur staat aan de kant van het geld. Mensen moeten deze onrechtvaardigheden zelf te lijf gaan door lege huizen te kraken. De anti-kraakwet is bedoeld om kraken strafbaar te stellen. Door het aannemen van de wet worden de oorzaken van het kraken genegeerd. De politie kan als knokploeg voor de eigenaren gebruikt worden en zij krijgt een oncontroleerbare macht. Nu mag kraken niet meer, straks is staken verboden. Geen anti-kraakwet, geen hogere huren, geen slaapsteden. Blijf niet zwijgend wachten tot je wordt ontruimd.
4-6-76/2 DE ANTI-KRAAKWET Jarenlang al heerst er ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, pica
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Zie /8
Dito als achterkant van 14-5-76/5.
4-6-76/3 KRAAK DE ANTIKRAAKWET ! HET KRAKEN GAAT DOOR!
(1) anoniem
(2) A4, off-set, tekening
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Zie /8
Zelfde tekst als voorkant van 14-5-76/5.
4-6-76/4 CONTACT ADRESSEN VOOR INFORMATIE OVER KRAKEN e.d.
(1) anoniem
(2) A4, off-set, pica, tekening
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Zie /8
4 En 5 juni in de kleine komedie krakersfestival. De anti-kraakwet is door de tweede kamer aangenomen. Het is duidelijk dat deze wet alleen de belangen van de huiseigenaren en speculanten dient en dat hierdoor de woningnood nog groter wordt. Wat denken krakers, woningzoekenden en slechtgehuisvesten hiervan? Rond deze en andere vragen is het festival in de (gekraakte) Kleine Komedie georganiseerd. Wet of geen wet, het kraken gaat door! Op het festival is muziek, wordt een feest georganiseerd en zijn toneel en films. We hangen de breekijzers niet aan de wilgen.
4-6-76/5 vrdag 4 en zaterdag 5 juni in de kleine komedie, ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, paarse inkt, pica, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/001.3.01
(5) Zie ook GA Aff 2059 (A/005627)
Krakerslied tegen verkrotting en minister Van Agt.
4-6-76/7 KRAKERSLIED (op de wijze van merck toch hoe sterk)
(1) anoniem
(2) A4, blauwe inkt, elite
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/001.3.01
(5) Uitgegeven t.g.v.het Krakersfestival in de Kleine Komedie
1: Dito als /3.
2 en 3: Dito als /2.
4: Dito als /4.
4-6-76/8 KRAAK DE ANTIKRAAKWET! HET KRAKEN GAAT DOOR!
(1) De gezamenlijke kraakgroepen.
(2) 3v 4p, A4, off-set, tekening
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/001.3.01
Op een mooie pinksterdag wilden we even bij Van Agt langs om te protesteren tegen de anti-kraakwet. We wilden zijn riante woning hier en daar dichtspijkeren en dichtplakken. Door de anti-kraakwet kunnen goede en bruikbare woningen onbewoond gehouden worden. We hebben o.a.twee deuren voor de ramen en deuren van de verkeerde villa gespijkerd en twee zakjes menie naar de gevel geworpen. Het is overdreven een schadebedrag van 10.000 gulden te noemen. Justitie vat dit onder openlijke geweldpleging. In Arnhem is de bus met 64 terroristen naar het politieburo gebracht. Elf bleven er achter. We zijn geschokt dat justitie zo meedogenloos kan reageren op een enigszins uit de hand gelopen aktie. Terwijl uit de Nieuwmarkt verslagen liggen van gewelddadiger politieoptreden tegen mensen, die niet worden onderzocht.
10-6-76/1 VERKLARING VAN DE GEZAMENLIJKE KRAAKGROEPEN.
(1) namens een vergadering van nieuwmarkt krakers
(2) dubbelz., A4, watermerk Auto mimeo domtar, blauwe inkt, elite
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/001.3.08
Een Pinkster-uitstapje met politieke inhoud, te weten protest tegen de anti-kraakwet is voor nu nog 8 mensen geëindigd in het hoofdburo van politie te Arnhem. De verkeerde villa, of misschien heb je het nooit verkeerd met villa's ... Als het misloopt met akties, dan is hulp en uitingen van solidariteit van groot belang. 12 Juni willen we een solidariteits-gebeuren organiseren in Arnhem.
10-6-76/2 MINISTER KRAKERS IN CEL NA VERGEEFSE AANSLAG
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners van Nes 43a)
(2) dubbelz., A4, watermerk, blauwe inkt, voorkant: elite, st.pen; achterkant: tekst e.d.in stencil uitgebeten met vloeistof, tekeningen
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/001.3.08
Van de 10 Kleine Krakertjes op de Nes zijn er op dit ogenblik nog maar zes. Toch moet er nog een hoop gebeuren voordat de rechter hier komt kijken (a.s.woensdag 16 juni). Help de Nes met hun proces. Maak je eens een half dagje vrij om te schoonmaken, timmeren en nog veel meer.
(vrijwel integraal)
10-6-76/3 van de l0 Kleine Krakertjes op de Nes ...
(1) anoniem
(2) A4, off-set?
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB /
Fietsers, niet alleen de auto moet de stad uit getrapt worden. Help de komende tijd Amro-krakers, Binnengasthuis-krakers en stadhuisplankrakers.
12-6-76/7 FIETSERS NIET ALLEEN DE ...
(1) anoniem (kontakt adres Koffiebar Roodmerk en Anthoniebreestraat 40)
(2) folio, tekst met vloeistof in stencil gebeten, blauwe inkt, tekeningen
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Nog steeds zitten als nasleep van de aktie van de eerste Pinksterdag in Groesbeek (door krakers bij het huis van minister van justitie Van Agt, fp) acht mensen vast. Zitten in een cel is geen pretje. Je kunt de mensen in ieder geval schrijven of een kaartje sturen. Er kunnen per week drie mensen een half uur op bezoek. Geef geld voor het steunfonds. Wie aangifte wil doen van dingen die op het buro in Arnhem gebeurd zijn, neem dan kontakt op. We willen ook weten wie er niet bij het verhoor is gewezen op het recht om te zwijgen.
14-6-76/1 SOLIDARITEIT GEVRAAGD Nog steeds zitten ...
(1) reaktiegroep "vuile was"
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/001.3.08
Kom naar Oude Turfmarkt. 40 Woningen gaan hier verloren voor kollegezalen en kantoren. Daarna gaat het Binnengasthuis plat voor één grote betonnen wrat. Wij willen hier geen kantoorbouw & politie. Kom naar onze expositie.
22-6-76/1a KOM NAAR OUDE TURFMARKT l45-l49
(1) reaktiegroep "vuile was"
(2) folio, tekst met vloeistof in stencil gebeten, blauwe inkt, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.3.07
(5) Facs.op 23-8-79/1
Dito als /1a, onderste deel tekst weggevallen.
22-6-76/1b
(1) Wooncoöperatie Jan van Schaffelaar
(2) A4, watermerk Auto mimeo domtar, blauwe inkt, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA /
Sinds mei '73 wonen wij in een bedrijfspand. Het komplex waar het deel van uitmaakt is al jaren doelwit van beleggers. Zij tolereerden ons als bewoners, zolang ze nog met de Gemeente onderhandelden over hun aantrekkelijke bouwplannen. De afgelopen vijf jaar zijn acht bouwplannen ingediend en is het komplex vier keer van eigenaar verwisseld. De huidige eigenaar, een dochtermaatschappij van het Ogem-concern, zegde ons toe ons te voren van zijn plannen op de hoogte te stellen. Hij zou zijn belofte niet nakomen. Vooruitlopend op een bouwvergunning voor een luxe-appartementenprojekt wilde de gemeente ons november vorig jaar ontruimen. Dit lukte niet, waarop de eigenaar een proces tegen ons aanspande. Van de rechtbank kregen wij een gebruiksrecht tot augustus. Inmiddels bleek dat de bouwvergunning ten onrechte is verleend en wordt deze waarschijnlijk ingetrokken. Dit zou een belangrijke stap zijn naar verwezenlijking van onze plannen voor een woningbouwprojekt, waarbij goede woningen en lage huren het uitgangspunt zijn. Handtekeningenlijst tegen luxe-appartementen- en vóór woningbouw.
26-6-76/2 PLANNEN MET EEN BOUWRIJP STUKJE AMSTERDAM.
(1) bewoners Oude Zijds Voorburgwal 232 - 234
(2) dubbelz., A4, off-set, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Oplage 500 ex. Handtekeningenlijst
Ook hier, op de hoek Pijlsteeg, wonen krakers. Wij hadden genoeg van de slechte omstandigheden, waarin we woonden. Ook wij verkiezen de onzekerheid van een gekraakte woning boven de machteloosheid. Het gevoel je eigen leven te kunnen bepalen weegt op tegen bedreigingen. De huizen zijn eigendom van Krasnapolsky, die één kant van de Pijlsteeg bijna geheel in zijn bezit heeft. De bedoelingen van Krasnapolsky zijn vaag: uitbreiding hotelaccomodatie, parkeergelegenheid voor autobussen, dienstwoningen voor het personeel. Krasnapolsky heeft de huizen 1½ jaar leeg laten staan. Dat eigenaren naar willekeur met hun bezit kunnen omspringen komt omdat de gemeente geen voorbereidingsbesluit afgekondigd heeft. De grenzen van de willekeur wordt hier niet door de gemeente en staat bepaald, maar door mensen die in actie komen. Zij willen poen maar dat zal niet lonen; want wij willen wonen!
30-6-76/1 Van O.Z.Voorburgwal 232 - 234 (hoek Pijlsteeg) kun je vanaf nu zeggen: 'OOK HIER WONEN KRAKERS"
(1) (algemeen nederlands jeugd verbond)
(2) dubbelz., A4, voorkant: elite; achterkant: el.stencil, tekening, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 024/001.1.01
In amsterdam heerst kamer-woningnood. (Staatssekretaris) Van Dam doet er niks aan. Terwijl duizenden bouwvakarbeiders thuis zitten te kniezen.
Jongeren voeren aktie voor kamers en woningen. Dankzij akties staat er al één jongerenflat in onze buurt. Een pand als dat van Zadelhof staat al jaren leeg. Wat gaan we doen?
Woensdag 1 september protest-vergadering in het ANJV-clubhuis op de Postjesweg. Sprekers, tentoonstelling, muziek, cabaret. Zaterdag 4 september tentenkamp op het Mercatorplein om onze wooneisen kracht bij te zetten. Steun onze aktie.
-8-76/12 JONGEREN WILLEN WONEN Augustus 1976.
(1) anoniem
(2) A4, elite, st.pen
(3) Wonen
(4) ISG / ISG stzmap Stichting Ideële ... SIKH
De Universiteitsraad heeft zich in 1975 uitgesproken tegen ontruiming door politiegeweld. Maar diezelfde Universiteitsraad stemt toe als ze zelf in konflikt komen met een buurt over woningen die eveneens bezet zijn, ondersteund door politiegeweld. Het gaat over 40 woonruimten (waarvan het merendeel gekraakt) aan de Oude Turfmarkt en Nieuwe Doelenstraat, die onderdeel uit maken van het Binnen Gasthuis gebied. In een motie op een hoorzitting van de Universiteit van 25 mei werd gevraagd af te zien van de ontruiming. Niets heeft de Universiteit meer van zich laten horen. Kennelijk vindt zo'n gedemokratiseerde (?) instelling het niet nodig op een door 150 mensen aangenomen motie te antwoorden. Ze beschouwt net als andere autoriteiten inspraak als een efficiënte methode om de mensen monddood te maken: het bouwbedrijf is al begonnen met sloop en op 17 augustus ontvingen de krakers een dwangbevel dat ze het gebruik staken. Als we dit over ons heen laten gaan hoeft de Universiteit geen rekening met ons te houden. Denk er aan wat er op het Roeterseiland gebeurd is: totale verpesting van de buurt, sloop van vele goede woningen. Geen leerfabrieken in de stad, maar leerhuizen. Geen overwoekering van buurten door massale gebouwen maar ingepaste gespreid liggende kleine gebouwen: dat is een gedemokratiseerde universiteit.
-8-76/16 "DE UR (UNIVERSITEITSRAAD) HEEFT ZICH UITGESPROKEN TEGEN ONTRUIMING, ...
(1) de Bewonersgroep Oude Turfmarkt.
(2) folio, watermerk Auto Mimeo domtar, blauwe inkt, Letter Gothic en 10" Courier
(3) Ams-C-rest Ond-tert Wonen-kra
(4) UB / UB 98.1
Aan de bewoners van dit pand + sympatisanten. We zijn een nieuwe groep bewoners, die ondanks de pessimistische vooruitzichten, toch hard aan het werk zijn gegaan. Alle kamers van de nrs.149 en 153 zijn nu bewoond en we moeten ons gaan wapenen tegen de op handen zijnde ontruiming. Daarvoor organiseren wij a.s.weekend een werk-weekend.
11-8-76/5 Oude Turfmarkt 11-8-76 UITNODIGING aan de bewoners ...
(1) anoniem
(2) 21x±25cm, el.stencil, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB /
Kopie van het ontruimingsbevel van B&W voor de panden Oude Turfmarkt/Nieuwe Doelenstraat. Toegevoegde tekst o.a.: Donderdag ontruiming? Dinsdag aktievergadering Roodmerk. Hebben B&W eigenlijk nog wel een antikraakwet nodig?
17-8-76/2 No. 78 OVERMORGEN (DONDERDAG) ONTRUIMING??
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 98.1
1: Verzet zullen wij bieden tegen geweld van gemeente en universiteitsbestuur dat bij ontruiming van onze woningen aan Oude Turfmarkt gebruikt gaat worden. Steun ons op uw eigen wijze. 19 Augustus 's morgens vroeg verwachten wij een aanval. Wij, bedreigde bewoners, vragen bijval.
2: In maart 1975 sprak de Universiteitsraad zich uit tegen ontruiming, ondersteund door politiegeweld, in de Nieuwmarktbuurt en voor behoud van de woonfunctie in de oude buurten van Amsterdam. Diezelfde UR werkt, als ze zelf in konflikt komt met een buurt over woningen, ondersteund door politiegeweld, er aan mee dat de woonfunctie in een oude buurt verloren gaat om er kantoren van te maken. Op een hoorzitting van de universiteit is geëist de plannen tot ontruiming ongedaan te maken. Niets heeft de Universiteit sindsdien van zich laten horen. Zij beschouwt inspraak als een methode om de mensen monddood te maken. Geen leerfabrieken in de stad, maar leerhuizen.
18-8-76/1 VERZET zullen wij bieden ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners van de te ontruimen woningen Oude Turfmarkt/Nieuwe Doelenstraat)
(2) dubbelz., folio, blauwe inkt, voorkant: tekst in stencil gebeten; achterkant: Manifold en 12" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.3.07
Steun het verzet tegen de ontruiming van de woningen aan de Oude Turfmarkt. Geen woningverlies voor universiteit. Bel de voor dit geweld verantwoordelijke personen: lijstje met namen en telefoonnummers, waaronder dat van de ASVA.
19-8-76/1 steun het verzet tegen de ontruiming van de woningen aan de Oude Turfmarkt !
(1) Coöperatieve Woonvereniging Jan van Schaffelaar WA
(2) A4, rode inkt, tekst met vloeistof in stencil gebeten, st.pen?
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB ISG / UB 98.1 ISG stzmap ASVA '76
Adres aan de Gemeenteraad (onder intrekking van ons vorige adres van 18-6-76). 23 Augustus gaat de eigenares van onze panden, na een kort geding, tot onruiming over. Het spoedeisend karakter van het geding werd ontleend aan een (ten onrechte) verleende bouwvergunning. Daarom stellen wij de gemeente verantwoordelijk en dient zij zich garant te stellen voor onze kollektieve herhuisvesting. Een bouwvergunning is verleend op grond van een schetsplan, waarvan het bij de gemeente bekend was dat er nieuwe plannen waren ontwikkeld. Tenslotte wijzen wij U op de aktieve medewerking van een hoofdinspekteur van Bouw- en Woningtoezicht bij de ontruimingspogingen. Zonder bewoners en met een bouwvergunning dreigt het complex opnieuw een dankbaar object voor spekulatie te worden. De beslissing van het Gemeentebestuur impliceert een politieke keuze. Wij verzoeken U een termijn te stellen waarbinnen de eigenaar zijn plannen moet laten toetsen aan het goedgekeurde schetsplan, de bouwvergunning op te schorten en het afgeven van een sloopvergunning tegen te gaan.
22-8-76/1 Onderwerp Herengracht 50-52
(1) (coöperatieve woonvereniging "Jan van Schaffelaar")
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) kopie op UB /
Vanmorgen wordt de coöperatieve woonvereniging 'Jan van Schaffelaar' ontruimd. Wij wonen hier drie jaar en hebben woonruimte weten te maken voor 15 mensen. We hebben het pand enkele malen aan de gemeente voorgedragen voor jongerenhuisvesting. De eigenaar, het OGEM-concern, heeft alle medewerking van de gemeente gekregen om hier dure appartementen neer te zetten. Er ligt voor het concern een speculatie-winst van 1,5 miljoen gulden te wachten. De gemeente wil het pand dichtgetimmerd hebben vanwege 'gevaar voor de veiligheid'. Sinds wanneer zijn jongeren die hun woonrecht opeisen een gevaar voor de veiligheid? Een door ditzelfde OGEM-koncern gebouwde brug in Suriname is tot drie keer ingestort.
In Amsterdam lopen de schattingen over woningnood onder jongeren uiteen van 15.000 tot 50.000. In de stad staan tientallen moedwillig verkrotte panden leeg. Daarom: geen speculatie, geen leegstand maar meer woonruimte voor jongeren. Het pand mag niet gesloopt worden zonder dat duidelijk is wat er gaat gebeuren. Volgt de tekst van het Krakerslied.
23-8-76/1 Beste mensen, Vanmorgen wordt ...
(1) Woongroep "Gogem"
(2) dubbelz., A4, pica, st.pen, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA /
Perscommuniqué. De koöperatieve Woonvereniging 'Jan van Schaffelaar' heeft onlangs het pand Herengracht 50-52 verlaten. Hierop hebben wij als woongroep 'Gogem' het pand weer in gebruik genomen. Hiermee hopen wij te voorkomen dat dit pand prijsgegeven zal worden aan verdere speculatie in het centrum van de stad. Daarom eisen wij: de onmiddellijke intrekking van de ten onrechte verleende bouwvergunning, zodat er -i.p.v.verdere toename van luxe appartementen achter nepgevels- sprake kan zijn van een diepgaand onderzoek naar andere bestemmingen, zoals sociale woningbouw en jongerenhuisvesting. Hiervoor staan mogelijkheden aangegeven in de 'Nota van Dam'. Deze blijven in de praktijk papieren mogelijkheden, zolang de gemeente projektontwikkelaars de hand boven het hoofd houdt.
23-8-76/2 23 augustus l976 Herengracht 50 - 52
(1) De bewoners van alle bedreigde panden in de Nieuwmarkt en omgeving.
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Bewoners naar pand op Wittenburgergracht verhuisd (Ons Amsterdam (1981) p.203)
De gemeente misbruikt (vorige week de universiteit, morgen de Oude Schans) het ontbreken van een woonvergunning om mensen die ongebruikte bedrijfspanden hebben gekraakt daaruit te krijgen. Een toezegging van de wethouder een gesprek over deze zaak te hebben met de Bewonersraad Nieuwmarkt, is later ontkend. Wij eisen: dat de woningwet niet wordt misbruikt voor doeleinden waar ze niet voor bestemd zijn, dat tijd wordt gegeven verweer voor te bereiden en dat de ontruimings-procedure voor de Oude Schans wordt ingetrokken. Ook na de ontruiming zullen wij het pand voor sociale huisvesting blijven opeisen.
25-8-76/1 woensdag 25 augustus 1976 VERZET TEGEN ONTRUIMINGSBELEID GEMEENTE
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, watermerk Auto mimeo domtar, blauwe inkt, Letter Gothic
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Nadat maandag de eerste paal sinds 40 jaar voor sociale woningbouw is geslagen, komt donderdag de gemeente met haar kadootje: ontruiming van Oude Schans 74-76 omdat er stervensdure koopwoningen in gebouwd worden. Daags voor de sloop van de Lastageweg beloofde de gemeente dat de buurt niet opgeofferd zou worden aan het grootkapitaal en speculatie. Nu wordt ieder pand dat leeg komt voor gigantiese bedragen verkocht. Komt 26 augustus in de Boomsspijker voor een extra bewonersraadvergadering. Het gaat om de dreigende uitverkoop aan spekulanten tegen te gaan!
25-8-76/2 EXTRA BEWONERSRAAD VERGADERING
(1) ASVA
(2) A4, dik papier, watermerk Auto mimeo domtar, el.stencil, foto
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.4.01
26 Augustus vertrek Museumplein demonstratie voor oplossing kamernood en meer jongerenhuisvesting. Slotbijeenkomst met tentenkamp op het J.D.Meyerplein. De enorme kamernood onder jongeren valt niet op te lossen door kamerakties alleen. De kameraktie vandaag (Intree-woensdag) leverde 2 kamers op. De kamermarkt is uitgeput. Er zijn strukturele (er moet meer gebouwd worden voor jongeren) en noodmaatregelen (leegstaande panden geschikt maken voor tijdelijke bewoning) nodig. Maak Bungehuis tot Kerst voor tijdelijke bewoning geschikt!
25-8-76/3 DEMONSTRATIE voor oplossing kamernood en meer jongerenhuisvesting
(1) anoniem
(2) A4, elite, st.pen
(3) Wonen
(4) UB GA / UB 96.3
Woningbouwstichting Lieven de Key staat positief tegenover zelfbeheer. Er kan meer van verwacht worden dan van het gemeentelijk woningbedrijf waar de leeuwenberg onder komt te vallen wanneer het komplex eigendom zou worden van de gemeente. De onderhandelingen over de aankoopprijs tussen Hillen & Roosen en de gemeente liggen stil. In de pers wordt kraken nauwelijks met woningnood in verband gebracht, maar alleen met politieoptreden. Het is zaak de nadruk te leggen op de positieve kanten van het kraken.
-9-76/4 LEEUWENBERG VERSLAG VAN DE BLOKVERGADERING VAN 5 SEPTEMBER
(1) het organisatie comite
(2) dubbelz., folio, watermerk Auto mimeo domtar, el.stencil, o.a.10" Courier, foto's, tekeningen
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG / UB VA 334
Ontruimingen aan de lopende band. Andere huizen bedreigd: problemen alom. Maar: hoe zien we die? Elk huis voor zich en de politie voor ons allen of: door samen optreden elk huis een bolwerk? Binnenkort grote bijeenkomst van kraakhuizen, aktie- en buurtgroepen. Voorbereiding: 7 september in Roodmerk. Kan van elk huis hier iemand naar toe gaan?
-9-76/35 Aan hen die thans nog verblf houden in gekraakte huizen
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, rode inkt
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.1.02
Op de rommelige vergadering van 7 september is gepleit voor twee strategieën: direkte aktie tegen personen achter de ontruimingen en/of een nieuw kader ontwikkelen waarmee we impulsen kunnen realiseren. Een ontstane werkgroep stelt een algemene vergadering voor met werkgroepen: een krantgroep, leegstand- en woongroep, verdedigings-, juridische- en financiële groep. Volgende vergadering 28 september in de Smederij. Iedereen welkom!
-9-76/36 HOE GAAN WE VERDER IN DE KRAAKBEWEGING
(1) Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt,
Aktie Komité Zeeheldenbuurt.
(2) 1v 4p, folio, watermerk Auto mimeo domtar, el.stencil, Letter Gothic, tekeningen
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Bezuinigingseisen uit Den Haag leiden tot uitstel voor onbepaalde tijd bij de bouw van het bejaardenkomplex. De buurt gedoogt géén verder uitstel. Protestvergadering 9 september, 2 uur, in het Polanentheater.
-9-76/37 Geen bezuiniging ten koste van de bejaarde mens.
(1) (vier jongeren)
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB /
Wij willen hier gaan wonen. Wij kraken omdat het de buurt leefbaarder houdt, de huizen nog enkele jaren leegstaan, wij van onze te hoge huren afwillen en er voor ons een leeftijdsgrens is waardoor wij niet als woningzoekenden worden erkend. Willen wij nieuwbouw tegenhouden? Nee. Zodra de datum bekend is dat er gebouwd gaat worden en die datum vlakbij de sloopdatum ligt, gaan wij eruit. We hopen dat we niet te veel overlast bezorgen bij de inrichting van ons huis.
-9?-76/39 Beste buurtbewoners, Wij, vier jongeren, willen hier gaan wonen.
(1) (Woongroep-Staatsliedenbuurt)
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/001.1.01
Het pand Van Beuningenstraat 16 wordt geheel dichtgetimmerd. Het pand kan niet gesloopt worden, opknappen is niet rendabel. De Woongroep wil met urgente woningzoekenden dit pand opknappen tot de gemeente iets met dit pand gaat doen. Het is schandalig dat woningen jarenlang leeg blijven staan en dat de buurtbewoners tegen dichtgetimmerde ramen en deuren aan moeten kijken.
-9?-76/40 BUURTBEWONERS: Zoals u misschien gezien hebt,wordt het pand Van Beuningenstraat l6 geheel dichtgetimmerd.
(1) SRVU
(2) A4, o.a.st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/001.1.01
Zet hier je handtekening: weg met de huurverhoging, goede en betaalbare woningen voor alle jongeren en geen verdere aanslagen op de inkomenspositie van studenten.
7-9-76/1 huuraktie ZET HIER JE HANDTEKENING
(1) het bewonerskomitee. (Uilenstede, fp)
(2) A4, off-set
(3) Ond-tert Wonen-hv
(4) kopie op UB / UB 72.1
(5) Oplage 200 ex. Druk: SRVU. Handtekeningenlijst
Per 1 september zijn de huren van de VU-flats in de meeste gevallen met meer dan 10% gestegen. De huren stijgen harder dan de maximum-beurzen. Studenten dragen meer dan 25% van hun inkomen naar de huisbaas. De ministers hadden o.a.in Keerpunt voorgespiegeld dat zij nastreefden dat mensen 10% van hun inkomen aan huur betalen. Laat staatssekretaris Klein de huurverhoging intrekken.
16 Oktober organiseert het Landelijk Overleg Jongeren Huisvesting een manifestatie onder de leus Goede en betaalbare woningen voor alle jongeren. Zet je handtekening tegen de huurverhoging.
8-9-76/3 Huuraktiepamflet nr. 1 ... Protesteer tegen de huurverhoging!
(1) Bewonersgroepen Dapperbuurt - Aktiekomitee Westelijke Eilanden - Werkgroep Wonen Jordaan - Bewonersgroepen 2e en 3e Oosterparkstraat - Bewonersgroepen Nieuwmarkt
(2) A4, off-set, elite
(3) Ond-tert Wonen-hv
(4) kopie op UB / UB 72.1
(5) Gegevens naar origineel SRVU. Oplage 700 ex. Druk: SRVU
(6) Huuraktiepamflet (Uilenstede) 1
Als bewoners van Amsterdamse saneringsbuurten zijn we hier gekomen om tegen Uw wanbeleid te protesteren. Wij komen bij U protesteren omdat U de verantwoordelijke instantie bent voor de verkrotting en trage vernieuwing in onze buurten, U een zgn.betaalbare huur vaststelt die voor ons niet op te brengen is en U enerzijds de inspraak hoog in het vaandel draagt, maar anderzijds initiatieven uit onze buurten de grond in stampt. Wij eisen: maximale huren van fl. 200 per maand, maximale subsidie op de bouwkosten en dat wij mee kunnen beslissen over onze buurt. Stop vertraging van de buurtvernieuwing!
10-9-76/1 Amsterdam,10 september 1976 Aan het College van Burgemeester en Wethouders
(1) De verontruste bewoners en sympathisanten van het AMRO-pand aan de Nes 43a.
(2) A4, rode inkt, pica
(3) Ams-alg Wonen
(4) UB /
(5) Tekst in: Dappernieuws 123
De AMRO-bank is in het nieuws vanwege haar investeringen in Z-Afrika. Ook dichter bij huis verdient de AMRO geld ten koste van mensen met een laag inkomen. De bank is verantwoordelijk voor het op straat zetten van mensen zonder woning. Door deze ansichtkaarten-actie willen wij erop wijzen dat de handelwijze van de AMRO in het buitenland niet los gezien kan worden van die in het binnenland. Daarom is een democratische controle op investeerders dringend gewenst. De AMRO laat haar woningen aan de Nes opzettelijk leegstaan om er bij verkoop meer geld aan te verdienen. Zij probeert woningzoekenden die de panden opgeknapt hebben, eruit te krijgen. Momenteel is het hoger beroep gaande.
De AMRO werkt samen met de Banque Populaire du Maroc. Geld van rekeningen van Marokkaanse gastarbeiders bij deze bank verdwijnt geregeld in de zakken van de Marokkaanse regering. De AMRO is een van de aandeelhouders van een consortium dat leningen verstrekt aan de Z-Afrikaanse regering en staatsondernemingen. Hierdoor verleent zij steun aan het apartheidsbewind.
15-9-76/1 Waarom wij deze ansichtkaarten uitdelen:
(2) A4, off-set, elite
(3) Ams-C-rest Bui-Af Wonen-kra
(4) kopie op UB /
(5) Zie 8-9-76/2
20-9-76/2 Beste stadsvernieuwers uit Rotterdam,
(1) SRVU-kamerkmté
(3) Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan Dappernieuws 124
In Amsterdam zijn duizenden jongeren op zoek naar zelfstandige woonruimte. Om deze nood te lenigen is eind augustus een kameraktie gevoerd door SRVU, ASVA, SIKH, ANJV, FJG, VJV, NVV-jc en HBO-kontaktgroep. De kameraktie heeft slechts 50 kamers opgeleverd. De enige manier om uit onze woonproblemen te komen is dat er zo snel mogelijk gebouwd wordt voor jongeren. Goede plannen zijn er, maar de uitvoering door gemeente en Rijk laat op zich wachten. Om staatssekretaris Van Dam en de gemeente te dwingen een eind te maken aan deze schrijnende toestand organiseert Landelijk Overleg Jongerenhuisvesting 16 oktober een landelijke manifestatie onder de eisen meer geld voor goede woonruimte, bouwprogram omhoog, snellere goedkeuring bouwplannen en geen diskriminatie met de huursubsidie. Staatssecretaris Van Dam legt prioriteit bij de bouw van dure huurwoningen en ongesubsidieerde koopwoningen. Universiteit en gemeente bekijken de mogelijkheden voor noodoplossingen. 29 September worden de resultaten hiervan op de SRVU-barak besproken.
27-9-76/1 SRVU WIJ willen WONEN
(1) namens het ASVA-bestuur
(2) dubbelz., A4, off-set, elite, tekening van Willemen
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Oplage 1.500 ex.?
Aangenomen wordt dat in Amsterdam 5000 kamers voor jongeren tekort zijn. De partikuliere kamermarkt is vrijwel uitgeput. Om duidelijk te maken dat er meer gebouwd moet worden voor jongeren is er 16 oktober een landelijke manifestatie in Krasnapolsky. Er zijn noodvoorzieningen gevonden in het wooncomplex Tussenhaven en renovatieprojecten in de Transvaalbuurt voor 80 mensen. Dit verlaagt de druk op de kamermarkt. Als voorwaarde is gesteld dat de mensen binnen een half jaar een gewone kamer uit het DSH-bestand moeten krijgen. Voor mensen die belangstelling voor deze projekten hebben is er 7 oktober een vergadering.
30-9-76/2 KAMERNOOD ... Asva kamernood noodvoorzieningen
(1) Bond van Huurders en Woningzoekenden
(2) dubbelz., A4
(3) Wonen
(4) ISG /
Na de succesvolle weigeringsaktie hebben bewoners van Florijn en Fleerde 2 een overzicht van de stook- en servicekosten van de woningbouwvereniging gekregen. Uit de cijfers is niet veel wijzer te worden over de werkelijke noodzaak van de kostenverhogingen. Op de door de BHW bijeengeroepen bewonersvergadering van 19 oktober is besloten door te gaan met de weigeringsaktie. Er moeten duidelijker cijfers op tafel komen. Vul onderstaand strookje in om te laten weten dat u achter de aktie staat.
-10-76/11 BHW BUURTKRANT BULLETIN BHW Onlangs hebben bewoners van Florijn ...
(1) (Jongerencentrum de Carmel)
(2) kwarto, elite, kop: off-set, blauwe inkt
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) UB / UB 16.1
Het toneelstuk Kommer en Kwel werd gepresenteerd en gemaakt door de maandagavondwerkgroep van het jongerencentrum. Een waar maar naar verhaal: 10.000 jongeren in Amsterdam hebben geen goeie woonruimte. Kantoren en dure huizen genoeg. Maar ... niet voor ons. Ook wij willen wonen. 16 Oktober landelijke manifestatie jongerenhuisvesting. Demonstratie vanaf het Beursplein, gevolgd door manifestatie.
-10-76/17 aktie-groep JONGERENHUISVESTING jongerencentrum "CARMEL ...
(1) Communistische Partij van Nederland, afdeling Bijlmermeer
(2) 1v 4p, A5, off-set, foto's, stripje van Bram Vermeulen
(3) Wonen
(4) ISG /
Het bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer speelt een centrale rol in de aktie tegen de te hoge Bijlmerhuren. De woonkostenaktie gaat door. De huren mochten dan wel bevroren zijn, maar via verhoging van stook- en servicekosten gingen de woonkosten met enkele tientjes omhoog. De gemeente is er nog niet over uitgepraat en de nieuwe huurverhogingen staan alweer voor de deur. Er is dan ook het noodzakelijke initiatief van het comité een demonstratie te organiseren op 16 oktober vanaf Huygenbosch. De CPN roept op deel te nemen. Verhoging van de huren en gastarieven is een direkte aanslag op het levenspeil. Ook voor 1977 huurbevriezing. Geen afbraak van de huursubsidie.
-10-76/18 COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND, afdeling Bijlmermeer, ... DEMONSTREER ZATERDAGMIDDAG 16 OKTOBER MEE
(1) Huurdersvereniging Kinkerbuurt
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) ISG / ISG stzmap CPN XXIV
Door verhoging van de gasprijzen en de huur worden de woonkosten binnenkort fl. 30 tot fl. 50 per maand hoger. Een lage schatting, want veel bewoners zullen minder huur- en gewenningssubsidie krijgen. Op de vergadering van 5 oktober is besloten door te gaan met de aktie en is besloten tot een gezamenlijke aktie met de bewoners van de nieuwbouw in andere wijken. Oproep minder huur te betalen, al is het maar fl. 25. De voorzitter van de AWV, de woningbouwvereniging, heeft verklaard dat zij niemand uit zijn woning zal zetten en het tekort zal verhalen op het GEB.
-10-76/31 Huurdersvereniging KINKERBUURT. INFORMATIEBLAD
(1) (kraakinformatieburo voor de oostelke binnenstad)
(2) A4, groen papier, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Kin Wonen-hv
(4) kopie op UB /
De woningnood aan de orde in een zaal van Krasnapolsky, een toepasselijker plaats had niemand kunnen bedenken. Krasnapolsky bedreigt het wonen in de binnenstad. Jaren geleden verdwenen Sint Jansstraat 2-10 onder de slopershamer voor uitbreiding en een parkeergarage. Deze laatste is een ramp voor de buurt. Veel huizen in het blok van Krasnapolsky staan leeg.
O.Z.Voorburgwal 232-234 verkeren in uitstekende staat en zijn al tweemaal gekraakt. In januari '75 had Krasnapolsky een partikuliere knokploeg om dit woningnoodprobleem op te lossen, in juni '76 liet zij een overheidsknokploeg, uitgerust met getrokken pistolen, opdraven uit het buro Warmoesstraat.
Spekulanten als Krasnapolsky hebben hun eigen manieren om een bijdrage te leveren aan het probleem van de woningnood, de deelnemende organisaties aan deze manifestatie andere. Maar je kunt natuurlijk ook zelf iets doen: los je eigen woningnood op. Kraak, hou de stad bewoond en laat de spekulanten verrekken. Wekelijks spreekuur bij het kraakinformatieburo.
16-10-76/1 16 oktober 1976 De jongerenhuisvesting en Krasnapolsky:
(1) stichting Bamboulee
(2) A4, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Allemaal, zoals we hier bij elkaar zijn, zijn we het eens: er moet meer, betere en goedkopere huisvesting komen voor jongeren! Maar je krijgt gewoon niet de woonruimte waar je recht op hebt! Toch lijkt het belangrijkste aktiemiddel hier bijna vergeten: kraken! Oké, er komt een Anti-kraakwet, maar die is nog niet eens door de eerste kamer aangenomen. Bovendien is het maar de vraag of we voor een dergelijk stuk onrechtvaardige, kapitalistiese wetgeving het veld moeten ruimen! De kraakwet beschermt leegstand en spekulatie en vergroot daardoor kunstmatig de woningnood. Kraken is nog steeds het middel om huiseigenaren, gemeentes en regering onder druk te zetten, het middel tegen misdadige leegstand, spekulatie, enz. Kraken toont aan dat het huisvestings-, vorderings- en nieuwbouwbeleid faalt! Kraken is prakties: je lost je eigen woningnood op! Wees dus wijzer, pak een breekijzer! Geef Van Agt z'n vet: kraak de anti-kraakwet! Volgt lijst van Nederlandse kraakorganisaties.
16-10-76/3 WEES WIJZER: neem een BREEKIJZER!
(1) BHW
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen, tekening
(3) Wonen-kra
(4) UB ISG /
De meeste bewoners doen mee aan de stookkostenaktie. Ondanks dat staatssekretaris van Dam de huren dit jaar bevroor, zijn de Bijlmer-kosten nog nooit zo snel gestegen. De meeste woningbouwverenigingen weigeren inzicht te geven in het bedrag van de verhoging.
Wethouder en woningbouwverenigingen geven toe dat de Bijlmerhuren onaanvaardbaar worden, maar doen niets. Op 4 oktober is de verhoging in een commissie van de gemeenteraad besproken. GEB en woningbouwverenigingen kwamen daar met tegengestelde cijfers. De aktie kan nog niet worden stopgezet. In 1977 dreigt opnieuw een forse huur- en stookkostenverhoging. De regering wil de individuele huursubsidie verminderen.
19 Oktober buurtvergadering voor Fleerde, Florijn en Frissenstein.
19-10-76/2 BHW BUURTKRANT BULLETIN BHW Buurtvergadering F-D zone
(1) de bewoners
(2) kwarto, elite, kop: off-set, paarse inkt
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) UB ISG / UB 16.1
Het illegale 'jeugdhotel' De Branderij hoek Krom Booms-sloot/Koningsstraat is afgelopen zomer op last van de gemeente gesloten. Sindsdien is het gebouw gebruikt door rondreizende toeristen. De eigenaar wou het kennelijk laten verkrotten. Bovendien heeft het gevaar bestaan dat het weer als horeca-bedrijf terug zou komen of dat het verbouwd zou gaan worden tot dure appartementen. Omdat het niet aangaat een zo goed pand ongebruikt te laten terwijl er zoveel mensen zitten te springen om woonruimte, hebben wij het nu in gebruik genomen. We dringen er bij de gemeente op aan de onderhandelingen over aankoop te hervatten, zodat de woonbestemming veilig gesteld kan worden.
27-10-76/2 DE BRANDERIJ IS BEWOOND!
(1) CPN afdeling oosterpark
(2) dubbelz., A4, voorkant: el.stencil, foto; achterkant: blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.1.02
(5) Pamflet zelf gedateerd 21 oktober
1: CPN afdeling Oosterpark treedt op voor wonen (strijd voor stadsvernieuwing is strijd tegen werkeloosheid, woonkosten niet meer dan 10 tot 17% van het besteedbaar inkomen), voorzieningen (bejaardentehuis met verzorgingswoningen, gezondheidscentrum en bibliotheek in de buurt) en verkeer (geen geluidshinder en luchtverontreiniging van de Wibautstraat).
2: Overdruk uit De Waarheid van het artikel Oosterpark wil snel vernieuwen. Het actiecomité Werk en woningen en de huurdersvereniging Oosterpark, die deel uitmaken van het Open Overleg Oosterparkbuurt, voeren actie voor betaalbare huren.
8-11-76/1 CPN afdeling oosterpark TREEDT OP VOOR
(1) Wkcentrum De Jordaan
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) kopie op UB / UB 17.2
(5) Oplage 5.000 ex. Druk: SRVU
In de ontwerp-wet Stadsvernieuwing staat dat de huidige bewoners moeten kunnen terugkeren naar hun woningen op basis van betaalbare huren. De Gemeente komt deze beloften niet na, omdat zij particuliere eigenaren daartoe niet zou kunnen dwingen. Een nieuwe of vernieuwde woning in de Jordaan kunt u wel vergeten, omdat de huren onbetaalbaar worden. Die woning is nu bestemd voor een kapitaalkrachtige elite, die nu zo nodig in de Jordaan moet wonen, omdat die in is.
Wethouder De Cloe wacht al een jaar op een ministeriële goedkeuring om de grond in handen te kunnen krijgen. Het Rijk krijgt dus de schuld. Wij kunnen dit tweeslachtige beleid niet langer 'pikken'. Wij eisen van de gemeente op korte termijn: woningvernieuwing op basis van terugkeer en betaalbare huren, betere samenwerking tussen gemeentelijke diensten, een actiever beleid bij de aankoop van gronden en een humaner aanschrijvingsbeleid. 10 November gaan wij vanaf de Noordermarkt in een demonstratieve optocht naar het stadhuis om Samkalden deze wensen te presenteren.
9-11-76/1 BUURTGENOTEN, U kent het bestemmingsplan Jordaan.
(1) (Frans Halsgroep)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) UB GA /
Strip over de buurtgroep en hun ervaringen bij het streven naar goedkope nieuwbouw in de Pijp.
Jarenlang voeren wij strijd om in het open gat (hoek Dan.Stalpertstraat) goede en betaalbare woningen met inspraak van de buurt te realiseren. Het eerste nieuwbouwprojekt in de Pijp. De Frans Halsgroep is ook bezig met het autovrij maken van twee delen van de straat.
10-11-76/1 De Geschiedenis van het gat
(1) Het Bewonerskomité Blokken Korte Marnixstraat.
(2) dubbelz., folio, off-set, stripje van Bodoni
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB GA ISG / UB 19.1
Onze woningen zijn door de huisbaas (= de gemeente) jarenlang moedwillig verwaarloosd. De gemeente wil het niet hebben over achterstallig onderhoud; zij wil renoveren omdat dan het grootste deel van de kosten door het Rijk gefinancierd wordt. Hierdoor kunnen de huren verdrievoudigd worden. De gemeente wil het achterstallig onderhoud opnemen. Wij willen U het voorstel van de gemeente voorleggen als volgt: vooraf duidelijkheid over de consequenties voor de huur; garanties vooraf over de aard van de ingreep. 17 November vergadering in De Arend.
13-11-76/2 Bewonerskomité Blokken Korte Marnixstraat
(1) (bewoners uit de Spaarndammerbuurt - tevens leden van het Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt en het wijkopbouworgaan "Spaarndam")
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
Wij zijn verontrust over vertraging in de bouw van het verzorgingshuis, zelfstandige woningen voor bejaarden en gezinswoningen. Den Haag vindt dat er bezuinigd moet worden. Er is zes jaar gesloopt om dit bouwplan te kunnen realiseren. Honderden bouwvakkers zouden zo aan de slag kunnen. Wij eisen dat zo vlug mogelijk gestart wordt met de bouw van het bejaardenhuis. Uit protest worden hedenmiddag in de Houtrijk-, Zaan- en Assendelftstraat protestborden geplaatst. Binnenkort gaan we naar Den Haag honderden handtekeningen demonstratief overhandigen aan de regering.
13-11-76/6 zaterdag , 13 november Beste buurtbewoners , W bewoners uit de Spaarndammerbuurt ...
(1) de bewoners van Zwanenburgwal 50 beletage en 1e verdieping.
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
De Zwanenburgwal 50 beletage en 1e verdieping hebben wij als woonruimte in gebruik genomen omdat wij dringend woonruimte nodig hadden, deze woningen ten onrechte door het gemeentelijk Grondbedrijf verhuurd werden als pakhuis, het pand niet onderhouden wordt en omdat de gemeente kontakten heeft gehad over overname van het pand zonder dat de plannen besproken zijn in het blok Zwanenburgwal/Groenburgwal en met de Bewonersraad Nieuwmarktbuurt. Zonder ingrijpen van de bewoners dreigen in het blok allerlei dure monumentenrestauraties en appartementen te verrijzen in plaats van nieuwbouw in open gaten en opknappen van huizen voor mensen met lagere inkomens.
22-11-76/1 22 november 1976 aan de bewoners van de Nieuwmarktbuurt, ...
(1) Wkcentrum d'Oude Stadt
(2) A4, watermerk Auto mimeo domtar, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Protest tegen de voorgenomen ontruiming van het pand Nes 43. Door het lange tijd leeg staan van panden vanwege speculatieve doeleinden en schaalvergroting wordt de bewoonbaarheid en leefbaarheid van de buurt ernstig geschaad. Het AMRO-complex aan de Nes is hiervan een schrijnend voorbeeld. Het wijkcentrum eist dat de AMRO afziet van de ontruiming en dat het complex een zinvolle bestemming gegeven wordt. Indien deze eisen genegeerd worden zal het wijkcentrum zorgdragen voor: het verzamelen van gegevens over het bouw- en speculatiebeleid van de AMRO-bank in de binnenstad, de organisatie van een bijeenkomst over deze problemen, het oproepen tot een eventuele boycot van de AMRO en voor publiciteit en andere akties voor de uitvoering van deze boycot.
-12-76/1 Aan de directie van de AMRO-bank, ... Betr.: Ontruiming Nes 43
(1) Overleg Stuurgroep Amsterdam (O.S.A.)
(2) A4, off-set, elite, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA /
We zijn verheugd dat de Gemeente nu eindelijk aan iedere woningzoekende vanaf 18 jaar de gelegenheid biedt zich bij de Dienst Herhuisvesting in te schrijven. Waarom gebeurt het nu pas en waarom erkent de Gemeente niet het woonrecht. Aan alle nieuw-ingeschrevenen die aan de voorwaarden voldoen moeten urgentiebewijzen uitgereikt worden. Erkenning van het woonrecht betekent bovenal, dat er voor iedereen meer goede en betaalbare woonruimte moet komen.
Wij hebben de nodige twijfels bij de gemeentelijke aanpak van de huisvestingsnood onder kleine huishoudens. Hoe meer woningzoekenden zich laten inschrijven, des te duidelijker wordt het dat de Gemeente voor een andere aanpak zal moeten kiezen. Laat U inschrijven als woningzoekende.
-12-76/10 INSCHRIJVING!!!!! INSCHRIJVEN ALS WONINGZOEKENDE: ...
(1) De Woongroep.
(3) Wonen
(4) GA /
14 December informatie-avond over het kraken in de Van Hogendorpschool. Buurtbewoners klagen nogal eens dat ze niet ingelicht worden over kraakacties. U kunt op de avond met krakers kennis maken en praten over Uw ideeën en eventuele bezwaren wat betreft het kraken. Informatie-stands, muziek en fototentoonstelling over kraakacties.
-12-76/22 Geachte buurtbewoners, De Woongroep Staatsliedenbuurt organiseert ...
(1) Gezamenlijke aktiegroepen tegen leegstand
Overleggroep Haarlemmerbuurt
Bewonersgroep "Herenmarkt en omgeving"
Buurtkomitee Hemelrijk
Buurtkomitee Vinkenstraat
Aktiekomitee Westelijke Eilanden
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/001.1.01
Vandaag hebben wij Haarlemmerstraat 2, hoek Singel, gekraakt. Vanaf april hebben wij de gemeente erop gewezen dat het gevaar dreigde dat hier woningonttrekking zou plaatsvinden. Dienst Herhuisvesting (CBH) heeft geen enkele aktie ondernomen. Veel te lang laat de gemeente onze buurt verkrotten en ontvolken. Veel woningen al zijn omgebouwd tot pensions of bedrijfsruimten. Te weinig woningen zijn opgeknapt en als dat gebeurt dan worden de huren voor de buurtbewoners onbetaalbaar. Jongens van plezier verwerven steeds meer panden. Er wordt onnodig gesloopt (Haarlemmerhouttuinen) en nieuwbouw wordt vertraagd. De speculatie gaat maar door. Het aantal woningen in de buurt is tussen 1968 en 1973 gedaald van 2378 naar 1635 en het aantal bewoners tussen 1968 en 1975 van 7200 naar 3200. Elke week is er wel een winkelier met een opheffingsuitverkoop. De nieuwe eigenaar van het pand, de AMRObank, doet hier hard aan mee. AMRO heeft nagelaten de woningen als leeg op te geven bij het CBH. De AMRO heeft al twee kantoren op de Haarlemmerstraat en -dijk. Als de gemeente niet voor onze buurt zorgt dan doen we het zélf.
-12?-76/23 Beste buurtbewoner, Beste voorbijganger, Vandaag hebben wij het pand Haarlemmerstraat 2, hoek Singel, gekraakt.
(1) ASVA ABO Aktiegroep 'Kom over de noodbrug'
(2) A4
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.1.02
Woensdag hebben een veertigtal studenten stappen ondernomen om de al in januari door het C.v.B.toegezegde servicekostensubsidie boven tafel te krijgen. Deze week zijn servicekostenverhogingen van 30 tot 40% aangekondigd. Hierdoor komt men op huren van fl. 190. Het C.v.B.was op de hoogte van de vóór de verhoging al schreeuwende noodsituatie. Toch heeft het nagelaten de gedane toezeggingen effektief te maken. Het is volgens de decanen redelijk te noemen dat wanneer de overheid tarieven opdrijft en dit niet in het studenteninkomen wenst te kompenseren, dat dan de universiteit doet wat de overheid aan de studenten weigert: de studentenhuren binnen aanvaardbare grenzen houden. De enige oplossing is het optrekken van de beurzen en het aanpassen van de huren aan hetgeen in de volkswoningbouw gebruikelijk is. CvB-lid Hardebol zal in de CvB-vergadering de mogelijkheden voor het uit de weg ruimen van belemmeringen voor het doen van een uitkering uit het noodfonds ter sprake brengen. Mocht het CvB dinsdag in de U.R.op haar eerder gedane uitspraak terugkomen, dan zal de ASVA-fraktie een debat aangaan. Het is wel noodzakelijk dat we met veel bewoners aanwezig zijn.
3-12-76/1 ASVA Servicekostenverhoging !?!
(1) Dapperbuurters, verenigd in het buurtoverleg
(2) dubbelz., A4, off-set, elite
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB /
Woensdag organiseerde de gemeente een voorlichtingsavond over de vernieuwing van onze buurt. Deze voorlichting was een giller. Slechts een paar mensen waren op de hoogte van deze avond. De plannen bleken in tegenspraak met de buurteisen. Deze eisen kwamen voort uit jarenlange inspraak en kwamen neer op: Dapperbuurt voor Dapperbuurters, mogelijkheid tot doorschuiven van oud naar nieuwbouw, nieuwbouw in de open gaten en betaalbare huren. Als het aan de gemeente ligt verandert het buurtkarakter volkomen. Zij schrikken niet terug hiervoor grote delen van de buurt plat te gooien. Het gevolg van het gemeentelijk wanbeleid: verkrotting gaat door, vernieuwing stagneert en het voorzieningenpeil wordt aangetast. Wij willen U op de hoogte brengen van deze belachelijke gemeenteplannen en U laten zien hoe het voor de Dapperbuurt beter kan. Kom naar de tentoonstelling op 11 en 12 december in de Whamm.
7-12-76/2 BEWONERS VAN DE DAPPERBUURT NEMEN MATERIAAL VAN DE GEMEENTE IN BESLAG.
(1) Wijkcentrum De Jordaan
(2) A4, rode inkt, cubic elite
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) SA / SA 040/001.2.02
(5) Pamflet zelf gedateerd 1-12-76
Er bestaat voor de Jordaan een bestemmingsplan, dat bloksgewijs wordt uitgevoerd. Een vijftal blokken wordt momenteel geconfronteerd met deze aanpak. Bij de opstelling van het bestemmingsplan werden door de gemeente beloften gedaan t.a.v.het recht op terugkeer en betaalbare huren. De praktijk in het vijftal blokken wijst anders uit. De eigenaren voelen niet voor de terugkeer van de oorspronkelijke bewoners noch voor lage huren. De gemeente hanteert geen middelen om deze eigenaren te dwingen. Integendeel, zij helpt de eigenaren door het bouwvallig verklaren van panden en ter beschikking stellen van subsidies, zodat dure restauraties kunnen worden uitgevoerd. Over de open gaten die de gemeente na laat op te vullen hoeven we niet te spreken. Dagelijks komen er meer gaten bij. De weinige nieuwbouwplannen die worden uitgevoerd zijn meestal voor de elite bestemd. Binnen niet al te lange tijd zal elke Jordaner moeten verdwijnen. De buurt is voor hem dan te duur gemaakt. Gedwongen door de groeiende ongerustheid praten Jordaners 11 september in het Buurthuis Jan Ligthart met Burgemeester Samkalden over de stadsvernieuwing.
10-12-76/1 BUURTGENOTEN ! Sinds het begin van de jaren zeventig ...
(1) (Krakers Nes 43A)
(2) A4, pica
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) UB GA /
13 December tussen de middag vertrekt een kleine optocht van bewoners van Nes 43A langs AMRO-vestigingen in de binnenstad. Zij moeten van de 'recht'bank, die het eigendomsrecht zwaarder laat wegen dan het recht van wonen, uit hun huis. Dus willen de 10 mensen die op de Nes 43A wonen proberen zo'n eigendomsrecht te verwerven. Zij willen fl. 100 per persoon per maand betalen, maar dan wel de rechtszekerheid van eigenaren in spee. Krakers willen krediet om te kopen. Wil je weten hoe dat gaat aflopen loop dan mee. Nu schijnt de Belgiese staat die huizen over te willen nemen. Dit heeft te maken met een kultureel akkoord. Een politie-ontruiming past toch niet in een Nederlands-Belgies kultureel akkoord?
11-12-76/1 MAANDAG 13 DECEMBER XX
(1) (8 namen)
(2) A4, watermerk Auto mimeo domtar, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.1.03
(5) Zie ook GA Aff 4910 (A/005830) en 4930 (A/005543)
Wij wonen sinds 10 april in het huis Nes 43A. De AMRO liet dit huis jaren verkrotten en heeft er nog steeds geen plannen voor. De AMRO wil ons eruit zetten om de zaak weer jaren te laten verkrotten of voor veel geld te verkopen. De rechters hebben de AMRO gelijk gegeven. Blijkbaar staat het recht om te speculeren boven het recht om te wonen. Wij hebben geen ander huis. Het gemeentebestuur laat ons al jaren in de kou staan: geen nieuwe woningen en het toestaan van ontoelaatbare praktijken van huiseigenaren. Wij staan tegen een overmacht van onrecht en geweld. Misschien U ook wel morgen. Protesteer hiertegen bij de AMRO-bank en de wethouder van Volkshuisvesting. Steun bewoners Nes 43A!
11-12-76/2a AMRO ZET MENSEN OP STRAAT!
(1) 1: (8 namen)
2: de wereldraad van krakers
(2) A4, off-set, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 024/001.1.02
1: Dito als /2a.
2: Remember de dertiende december. Tocht van kredietonwaardigen langs AMRO-banken. De wereldraad vraagt uitstel van de ontruiming (van de AMRO-panden aan de Nes) volgens de 'zachte lijn'.
11-12-76/2b
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Nes 43A)
(2) dubbelz., A4, voorkant: off-set, pica; achterkant: blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 028/004.1.03
Gedeeltelijke overdruk van een reklamefolder van de AMRO-bank voor een rechtsbijstandverzekering: Als je in je recht staat komt alles toch vanzelf op z'n pootjes terecht? Het Amro uitgebreide rechtsbijstandcontract is het meest complete. Wanneer helpt dat me dan?
In elk geval niet als de Amrobank je uit je huis wil zetten? Voor meer informatie over de voorgenomen ontruiming van Nes 43A: koffiebar Roodmerk.
13-12-76/1 Als je in je recht staat komt alles toch vanzelf op z'n pootjes terecht?
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Nes 43A)
(2) dubbelz., 9,3x21,1cm, off-set, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.1.03
(5) Ontwerp: Mieke Beumer
Satire op een reklamefolder van de AMRO-bank voor hypotheken. Amro Eigen Huis Kraakplan. Wie wil er nou geen huis? Weinig onderwerpen staan zo in de belangstelling als Het kraak Huis. En iedereen ontdekt de voordelen die zo'n huis biedt, én de nadelen als de Amro de eigenaar is. Voor informatie over de voorgenomen ontruiming van Nes 43A: koffiebar Roodmerk. Lees de Kraakkrant.
13-12-76/2 Wie wil er nou geen huis?
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Nes 43A)
(2) dubbelz., 9,3x21,1cm, off-set, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.1.03
(5) Ontwerp: Mieke Beumer
Satire op een reklamefolder van de AMRO-bank voor W.A.-verzekeringen. Wil je ruiten ingooien bij de Amro Bank? Neem dan eerst het Amro krakersverzekeringspakket. Voor informatie over de voorgenomen ontruiming van Nes 43A: koffiebar Roodmerk.
13-12-76/3 Inderdaad. Wil je ruiten ingooien bij de Amro Bank?
(1) de toekomstige bewoners van de v. Limburg Stirumstr. 34-36 en de woongroep Staatslieden-buurt
(2) dubbelz., 9,3x21,1cm, off-set, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.1.03
(5) Ontwerp: Mieke Beumer
18 December vieren we het leegstands-jubileum van de woningen op de v.Limburg Stirumstraat 34-36. Deze woningen zijn een anderhalf jaar geleden gekraakt door woningzoekende jongeren. Zij hebben toen een handtekeningen-aktie gehouden voor verbouwing met bestemming jongerenhuisvesting. Er werden een dikke 500 handtekeningen opgehaald. Gemeente en de toenmalige eigenaar (Ahold) zegden toe dat er verbouwd zou worden. Sindsdien is de verbouwing steeds uitgesteld. De winkel onder de woningen was wel in ijltempo verbouwd. Wat doet Ahold met woningen waarmee hij geen winst kan maken, alleen maar de mensen helpt die erop willen wonen en de buurt alleen een wat beter aanzicht kan geven? Hij verkoopt ze gewoon. Aan de aannemers-firma Doornbos. Doornbos gaf ons te kennen dat hij geen haast heeft met de verbouwing. Hij vindt de plannen te duur. Blijkbaar houdt Doornbos wel van leegstands-feesten. Kom daarom zaterdag allemaal om duidelijk te maken dat u genoeg heeft van de schandalige leegstand en plaats uw handtekening voor een snelle verbouwing. U kunt een bakje warme snert halen en genieten van levende muziek. De leus van de dag: 1, 2, 3, 4 komt er nog wat van!
16-12-76/1 16- 12 -'76 5 JAAR LEEGSTAND......... HOERA!
(1) anoniem
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/001.2.00
Steeds meer huizen in onze buurt worden verkocht of peperduur verbouwd voor mensen van buiten de buurt. Ook de huren vliegen omhoog. Van het bouwen voor de buurt zelf komt op deze manier niets terecht. De wethouders Kuypers en de Cloe en gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd op 18 december in de Smederij op een open dag over de speculatie. Informatie over verkopen, bouwaanvragen en leegstand zal op kaarten te zien zijn. Enige van de buurteisen aan de gemeente: de gemeente moet meer huizen aankopen, grond alleen uitgeven voor woningwetbouw, alleen bouwen voor de meest urgenten uit de buurt, de hoeveelheid grote of kleine woningen aanpassen aan de huidige wensen in de buurt, alleen subsidie voor verbouw of restauratie geven als de huur betaalbaar blijft en het recht van terugkeer van de huurders is vastgelegd, niet aan uitplaatsing van de bewoners meewerken als de woning door verbouw onttrokken wordt aan de distributiesfeer, voor-kooprecht krijgen en leegstaande verdiepingen vorderen. Alle verbeterde woningen moeten door Herhuisvesting worden toegewezen.
17-12-76/2 UITNODIGING Steeds meer huizen in onze buurt ...
(1) de toekomstige bewoners van de v. Limburg Stirumstr. 34-36 en de woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., folio, watermerk Auto mimeo domtar, el.stencil, zwarte en blauwe inkt, 10" Courier en Light Italic, tekening
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.1.02
(5) Zie ook GA Aff 4927 (A/005675)
Zaterdag 18 december vieren we een Leegstands-Jubileum van de woningen op de v.Limburg Stirumstraat 34-36. Deze woningen zijn anderhalf jaar geleden gekraakt door jongeren. Zij hebben een handtekeningenaktie gehouden voor verbouwing voor jongerenhuisvesting. De Gemeente en de toenmalige eigenaar zegden toe dat er verbouwd zou worden. Sindsdien is de datum voor de verbouwing steeds uitgesteld. Inmiddels was de winkel onder de woningen wel in ijltempo tot een Simon de Wit verbouwd. In september stond AHOLD voor het blok: ze moesten verbouwen. Was me dat even een moeilijk parket voor onze warenhuis-reus! U raadt al wat r gebeurde. Wat doet Ahold met een stelletje woningen waarmee hij geen winst kan maken, alleen maar de mensen helpt die erop willen wonen en de buurt alleen een wat beter aanzicht kan geven? Hij verkoopt ze gewoon. Aan de aannemers-firma Doornbos. Doornbos gaf te kennen dat hij geen haast heeft. Alles gaat weer opnieuw beginnen! Blijkbaar houdt Doornbos wel van leegstandsfeesten. Daarom geven we hem er een. Kom allemaal om duidelijk te maken dat u genoeg heeft van de schandalige leegstand. Plaats uw handtekening. Deze worden opgestuurd naar Doornbos en de Gemeente. U kunt dan ook een bakje warme snert halen.
17-12-76/4 Tweede editie 17 en 18-12- '76 5 JAAR LEEGSTAND........... HOERA!
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/001.2.00
(5) Zie 16-12-76/1
Ondergetekenden vinden het een schandalige situatie dat de woningen op de v.Limburg Stirumstraat 34-36 vijf jaar leegstaan. Dringen er bij de Gemeente en de eigenaar, de Fa.Doornbos, op aan dat direkt met de verbouwing van de woningen wordt begonnen.
18-12-76/7 18-12-'76 Ondergetekenden vinden het een schandalige situatie ...
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, pica, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/001.2.00
(5) Handtekeningenlijst
Ondergetekenden vinden het een schandalige situatie dat de woningen op de v.Limburg Stirumstraat 34-36 vijf jaar leegstaan. Dringen er bij de Gemeente en de eigenaar, de Fa.Doornbos, op aan dat direkt met de verbouwing van de woningen wordt begonnen.”
- -77/15 EEN LUXE APPARTEMENTEN OP LEIDSEKADE 92 EN 93
(1) (bewoners van de Leidsekade 92 en 93)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) ISG /
- -77/16
De regering verdient alleen in 1977 ... DE WAARHEID SPECIAL
(1) (De Waarheid)
(2) dubbelz., 44x63,7cm, krantenpapier, diepdruk, tekeningen van o.a.Willemen, voorkant: zwarte en bruine inkt
(3) Wonen
(4) ISG / ISG stzmap CPN XXV
(6) De Waarheid Special
De Waarheid Special over huren, huurverhoging en wie er profiteren van woningbouw. De opbrengsten van de woningbouw bedragen voor de overheid 1250 miljoen gulden per jaar, 400 gulden per jaar per gezin. Die hoge opbrengsten zouden nodig zijn voor de stadsvernieuwing. Dan verdient de overheid nog 600 miljoen per jaar en laten we buiten beschouwing dat een groot deel van de subsidies voor de stadsvernieuwing bijdragen zijn aan particuliere huisbazen die jaren hun huizen verwaarloosd hebben.
- -77?/20
Beste buurtbewoners Zoals U misschien al hebt gehoord ...
(1) De nieuwe bewoners.
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/001.1.02
(5) Zie - -76/60. Vermoedelijk standaard-pamflet voor etage-kraken
Wij hebben weer een leegstaand pand voor bewoning geschikt gemaakt. Gedwongen door het feit dat we geen woonruimte konden krijgen, zijn wij dit pand gaan bewonen en opknappen. Wij willen de gemeente er op wijzen in welke noodsituatie vooral de groep onder de 25 jaar verkeert. Deze groep wordt niet erkend als woningzoekend en wordt daardoor de dupe van verdachte praktijken van huiseigenaren en kamerverhuurders. Wij richten ons vooral tegen het woningbeleid van de gemeente dat langdurige leegstand mogelijk maakt en urgente woningzoekenden laat wachten.
- -77?/27 BESTE BUURTBEWON ERS, Zoals U al ...
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, elite, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA /
(5) Zie - -76/48
Vrijwel zelfde tekst als voorkant van - -76?/61. Deze versie met veel taalfouten.
- -77/42 BHW TRANSVAAL de huisbaas is dik tevreden
(1) BHW Transvaal
(2) dubbelz., 14,8x11cm, off-set, tekening
(3) Ams-Oost Wonen
(4) FP /
Briefkaart aan wethouder Kuypers: vaste huurprijs fl. 160 tot fl. 200, goede en snelle renovatie, agressief aanschrijvingsbeleid voor goed onderhoud en verbod op horizontale verkoop.
- -77?/46 Buurtbewoners: Zoals u misschien gezien hebt, ...
(1) Woongroep-Staatsliedenbuurt
(2) A4, o.a.st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/016.2.01
Het pand Van Beuningenstraat 16 wordt geheel dichtgetimmerd. Het pand kan niet gesloopt worden, opknappen is niet rendabel meer. Er gaat natuurlijk wat met dit pand gebeuren maar dat kan nog jaren duren. De woongroep wil met urgente woningzoekenden dit pand opknappen om deze woningzoekenden onderdak te bieden tot de gemeente iets met dit pand gaat doen. Het is schandalig dat woningen jarenlang leeg staan en dat buurtbewoners tegen dichtgetimmerde ramen aan moeten kijken (zie de van Beuningenstraat, van Hogendorpstraat etc.). Daarom knappen wij ze tijdelijk op. Wij rekenen op uw steun en begrip.
-1-77/27 werkgroep bouwen en wonen: BOUWNIEUWS 2
(1) werkgroep bouwen en wonen
(2) folio, watermerk Auto mimeo domtar, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA /
(5) Zie -6-76/23
(6) Bouwnieuws 2
Nieuwbouw tussen Koningsstraat & Rechtboomssloot: uitleg 30 januari in de Smederij door de architekten van hun tekeningen voor nieuwe huizen. Bouwplannen zijn elke zondag in de smederij te zien.
-1-77/34 SNELLE BOUW EN BETAALBARE HUREN IN DE NIEUWMARKTBUURT ! Buurtgenoten, De briefkaartenactie ...
(1) Comité Vervangende Woonruimte en Herstel van de Nieuwmarktbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.Bruxelles
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB /
(5) Zie -10-76/32
Door een briefkaartenactie aan staatssecretaris Van Dam heeft de buurt zich uitgesproken tegen de hoge huren van de nieuwbouw. Een delegatie gaat 2 februari naar Den Haag voor de eis van snelle bouw en betaalbare huren. Wethouder Kuypers, ga mee.
-1-77/35 Dienst Herhuisvesting Amsterdam wij verwijzen U
(1) Dienst Herhuisvesting Amsterdam (niet uitgegeven door ondertekenaar, fp)
(2) 1v 4p, folio, el.stencil, zwarte en rode inkt, 10" Courier en Light Italic, tekeningen; bijlagen: A5, el.stencil, 10" Courier, Light Italic en tekening; bruine antwoordenvelop aan Herhuisvesting
(3) Wonen
(4) UB SA / SA 002/002.1.01
(5) Aan randen dichtgerild
Aan alle woningzoekenden van 18 jaar en ouder. Allen, niet beschikkend over ruime zelfstandige woning, ontvangen het formulier Bouwplaat Urgenten/Bewoonbaar Urgentiebewijs-Van Dam. Eigen benodigdheden: schaar, lijmpot en kwastje. Voor hen die naast het potje piesten zijn Bouwplaten Urgenten verkrijgbaar. Bouwplaat voor huisje. Op de noordwand werden een aantal veel gevraagde leuzen reeds aangebracht (Weg met Van Dam!, fp). De woning is vervaardigd van waterdicht urgentiebewijs. Het onderzoek in het kader van de nota Het Hek van de Dam heeft de overtuiging post doen vatten dat de problemen verbonden met de strukturele woningnood het hoofd kunnen worden geboden door de uitgifte van waterdichte urgentiebewijzen, welke voor bewoning geschikt zijn. Met als bijlagen formulier waarin de ondergetekende verklaart de bouwplaat ontvangen te hebben en niet meer urgent te zijn en een antwoordenvelop.
23-1-77/1a Beste mensen, 23-l-l977
(1) de nieuwe bewoners, 10 namen
(2) A4, watermerk Auto mimeo domtar, blauwe inkt, elite, st.pen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.4.01
Dit weekend zijn de panden Ververstraat 22a, 24 en 29 gekraakt. Het spijt ons dat we de buurt door allerlei misverstanden niet eerder hebben kunnen waarschuwen. Reden voor ons om te kraken is uiteraard de woningnood en hiermee samenhangend de overtuiging dat deze buurt leefbaar gehouden moet worden. We hopen dat we in noodsituaties op jullie medewerking kunnen rekenen. Kom eens langs.
(integraal)
23-1-77/1b 23 -1-1977 Beste mensen, Dit weekend zijn de panden Ververstraat 22a, 24 en 29 gekraakt.
(1) 10 namen
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 028/006.4.01
Zelfde tekst als /1a.
28-1-77/1 UITNODIGING Vergadering van huurders ...
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Wijkcentrum d'Oude Stadt)
(2) A4, pica, blauwe inkt
(3) Ams-C-Leid Wonen
(4) UB GA /
Vergadering van huurders van de panden welke zijn opgekocht door beleggingsmij Duvera B.V. De bedoeling is de panden (Korte Leidsedwarsstraat/Leidsegracht) tegen zo hoog mogelijke prijs door te verkopen. Wij vrezen dat ze tot dure appartementen verbouwd worden, waardoor bewoners met lage inkomens uit de buurt moeten verdwijnen. Wij willen deze kwestie met wethouder Kuipers bespreken. Breng bijgaand enquêteformulier mee naar de vergadering op donderdag 10 februari in het houten gebouwtje aan de Weteringschans 4.
-2-77/6 BHW BUURTKRANT BULLETIN BHW STEDELIJKE AKTIE, EN AKTIES IN DE TRANSVAALBUURT VOOR LAGERE HUREN!!
(1) Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW) Transvaal
(2) kwarto, elite, kop (op achterkant): off-set, groene inkt
(3) Ams-Oost Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Eind januari was er een grote buurtvergadering met wethouder Kuypers voor lagere huur voor renovatiewoningen. Deze moeten fl. 160 tot fl. 200 worden. Er werd besloten tot hardere akties. Een eerste aanzet tot komende akties is een kaartenaktie aan Kuypers met klachten over de eigen woning.
De nieuwbouw en renovatie is onbetaalbaar. Alle aktiegroepen organiseren een stedelijke aktiedag op 19 februari in het Mozeshuis. Zelf kunnen we de huur onder protest betalen of de stookkostenverhoging weigeren.
-2-77/7 BHW BUURTKRANT BULLETIN BHW ... Heroïne-geld en zwendel!!!
(1) Bond van Huurders en Woningzoekenden
(2) kwarto, elite, kop: off-set, groene inkt
(3) Alt.lev-dr Wonen
(4) UB GA ISG /
Vorige week verscheen in de Telegraaf een artikel over Evers, de man achter Groeneveld B.V. Deze bood in de omgeving Admiralengracht mensen voor een belachelijk hoge prijs hun eigen etage te koop aan. Evers had de huizen willen kopen met geld van de heroïne-handel.
De horizontale verkoop is een van de grootste problemen in Amsterdam. De BHW heeft een klachtenaktie georganiseerd om ervoor te zorgen dat Bouw en Woningtoezicht geen vergunning voor horizontale verkoop afgeeft. Deze klachtenlijsten worden 16 februari aangeboden aan de wethouder van Volkshuisvesting, Kuipers.
-2-77/12 BEWONERS VAN KIKKENSTEIN Per 1 april a.s. ...
(1) Huurderskommissie Kikkenstein
(2) dubbelz., A4, oranje papier, pica
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) GA /
Per 1 april dreigt er weer een verhoging van de kale huur en een stijging van de stook- en servicekosten. De oplevering van Kikkenstein ligt voor 1 april 1971, zodat de mogelijkheid niet uitgesloten is dat een huurverhoging berekend wordt van 11%. In geld 30 tot 50 gulden. De verwikkelingen rond de servicekosten in 1976 hebben geleid tot uitspraken van B en W en de Federatie van Woningcorporaties dat de woonkostenontwikkeling niet langer verantwoord is, woningbouwverenigingen dit jaar met een duidelijker overzicht van de kosten komen en een komende huurbevriezing voor een aantal flats. Ook dit jaar moet er een huurbevriezing komen voor de hele Bijlmermeer. Dit verlangt ook B en W in een brief aan Staatssecretaris van Dam. Wij vragen uw handtekening onder een petitie die dit tot uiting brengt en die onder de aandacht gebracht wordt van alle politieke partijen in de Tweede Kamer.
-2-77/16 BELANGRIJK voor iedereen die woont in het blok tussen Zwanenburgwal - ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, el.stencil, achterkant: zwarte en rode inkt, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA /
1: Voor iedereen die woont in het blok Zwanenburgwal-Raamgracht-Kloveniersburgwal-Amstel. Het Bouwfonds Nederlandse Gemeente wil in overleg met de buurt betaalbare woningen bouwen. De gemeente heeft naast nieuwbouwplannen ook plannen vrijwel alle achterhuizen en bedrijfsgebouwen aan de Verversstraat te slopen.
2: Uitnodiging voor buurtbijeenkomst in het Pintohuis a.s.vrijdag. Wat zal er gebouwd worden in de open gaten aan de Zwanenburgwal? Wat is de gemeente in dit gebied van plan? Waarom staan er woningen in ons blok leeg?
-2-77/42 BEWONERS VAN KIKKENSTEIN De in de maand februari ...
(1) Huurderscommissie Kikkenstein.
(2) A4, oranje papier, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) GA /
De in februari gevoerde handtekeningen-aktie heeft tot resultaat gehad dat 80% van de bewoners zich schaarde achter de eis: ook in 1977 een algehele huurbevriezing voor de Bijlmermeer. De petitie is verzonden aan alle fracties van de Tweede Kamer. Inmiddels zijn we weer geconfronteerd met een aanzienlijke woonkostenverhoging. 1 Maart bewonersvergadering in de kresj.
-2-77/69 WAAR LAAT DE GEMEENTE Z'N GELD...
(1) (Aktiecomité Westelijke Eilanden)
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) UB / UB 184.1
Grote Bickersstraat 40 huis, één van de Poortwoningen, is eindelijk gerestaureerd. Pas in 1976, als de gemeente eigenaar is geworden, worden de Poortwoningen een beetje opgeknapt voor veel te veel geld. Het opknappen van de woningen op de begane grond blijkt men 'vergeten' te zijn. Het is geen gezicht. De buurt besluit de handen ineen te slaan en een woning zelf te gaan opknappen. Samen met de Stadstimmertuinen wordt de zaak geklaard voor slechts fl. 14.000! Een aannemer had het voor fl. 26.750 voor de gemeente kunnen doen. Dat is heel wat minder dan de fl. 60.000 die de gemeente had berekend. Waar laat de gemeente zijn geld!? 12 En 13 februari zijn de kijkdagen in de betaalbare woning (huur fl. 100 per maand) gemaakt door en voor de buurt. 25 Februari zal wethouder Kuipers gevraagd worden de sleutels en woonvergunning te overhandigen. Hij is dan toch op het eiland vanwege de oplevering van nieuwbouw-woningen. 11 Februari persconferentie.
-2-77/71 OPROEP ... OPROEP ... Beste buurtgenoten, Staatssekretaris ...
(1) Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Op voorkant onderaan datum en plaats vergadering onderstreept. Zie /74
Staatssekretaris Van Dam heeft een huurverhoging voor 1 april van 7 t/m 11% aangezegd. Het Comité protesteert tegen het huur- en subsidiebeleid. De huurverhoging is ten onrechte: woonkosten van gerenoveerde en nieuwbouw woningen zijn onbetaalbaar; woningen welke nog niet gesloopt of verbeterd worden zijn verkrot; huurverhogingen worden niet gekompenseerd in de lonen. Oproep tegen dit huurbeleid te protesteren op donderdag 17 februari in het Polanentheater.
-2-77/74 OPROEP ...... OPROEP ... Beste buurtgenoten, Staatssekretaris Marcel van Dam ...
(1) Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG / UB 287.3
(5) Zie /71
Zelfde tekst als /71.
-2-77/75 SNELLE BOUW EN BETAALBARE HUREN IN DE NIEUWMARKTBUURT ! De succesvolle briefkaartenaktie ...
(1) Comité Vervangende Woonruimte en Herstel van de Nieuwmarktbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Prestige Elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB / UB 178.1
(5) Zie -10-76/32 en -1-77/34
De succesvolle briefkaartenaktie naar staatssecretaris van Dam, waarin aangedrongen wordt op het tot stand brengen van een betaalbare huur en snel realiseren van de nieuwbouw was aanleiding met buurtbewoners en ambtenaren een gesprek te hebben met staatssecretaris Schaefer. Schaefer wilde alleen praten over de kale huur en niet over de werkelijke woonkosten. Hij gaf toe dat zulke huren voor de laagstbetaalden onbereikbaar hoog zullen worden. Hij praat nu als een ambtenaar en verschuilt zich achter reglementen die door zijn voorgangers zijn opgesteld. Tussen de regels door was te merken dat men indertijd met veel hogere huren voor de nieuwbouw in de buurt heeft gespeeld, maar dat men onder invloed van de protesten daar niet mee voor de dag durfde te komen. De vraaghuur van fl. 285 voor een 2-kamerwoning zal ook nog gelden tegen de tijd dat de woningen opgeleverd worden. Voor deze buurt is het noodzakelijk dat deze huren omlaag gaan, anders is stadsvernieuwing tot falen gedoemd. Daarom: verlaag de B.T.W.op de sociale woningbouw, verlaag de rente op bouwsubsidies, verlaging winsten grote bouwconcerns, grondkosten omlaag en huurbevriezing in de stadsvernieuwingsgebieden.
-2-77/80 BEWONERS VERGADERING 7 FEBR. ... Uitnodiging voor de bewonersvergadering over de hoge huren, ...
(1) anoniem (uitgegeven door Bewonerskomité Roomtuintjes)
(2) A4, oranje papier, el.stencil, Bruxelles, tekening
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) SA / SA 040/001.2.02
Bewonersvergadering 7 februari over de hoge huren, rekreatiegebouw Roomtuintjes. Voor de bewoners van Roomtuintjes en nieuwbouw Wagenaarstraat en toekomstige bewoners van Wagenaar-/Commelinstraat en Wijttenbachstraat. Agenda: rapport van de gemeente over de onbetaalbare huren op de Roomtuintjes, problemen met 'Onze Woning' en huuraktie. De huren voor de nieuwbouw zijn in de hele stad onbetaalbaar. Daarom wordt er een stedelijke huuraktie-dag gehouden.
-2-77/83 BEWONERSCOMITE KATTENBURG EEN APPL AAN ONZE BUURT.
(1) Het bewonerscomité Kattenburg
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskomité Kattenburg
(5) Zie -3-77/58
Op 1 april worden we opgezadeld met 7% huurverhoging, verhoging van de stookkosten en stijging van de servicekosten, fl. 34 per maand. Een aanmerkelijk deel levert opnieuw 25% van de gewenningssubsidie in. Te verwachten is dat op 1 juli de huursubsidie weer omlaag gaat. Over vijf jaar komen de huren op fl. 700 per maand. Wie van ons kan er dan nog op Kattenburg wonen? Het recht op goede en betaalbare woningen zullen we af moeten dwingen. Zowel de bewoners van Rochdale als van Onze Woning hebben in meerderheid getekend voor een huurbevriezing, een onderzoek huur/inkomen met een nieuwe vaststelling van de huur. Hoge huren betekenen een rem op ontplooiingsmogelijkheden voor onze kinderen. Om ons te beraden op aktiemogelijkheden, opnieuw protestvergadering in de kollektieve ruimte op 28 februari.
-2-77/84 Bewonerskomité 'KATTENBURG' AAN DE BEWONERS VAN KATTENBURG ... Wij wekken u op maandagavond ...
(1) Het bewonerskomité 'Kattenburg'
(2) 21x14,9cm
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskomité Kattenburg
28 Februari buurtvergadering in de kollektieve ruimte. Er moeten beslissingen genomen worden over: 7% huurverhoging per 1 april en de lastenverzwaringen, de stookkostenaktie die we vorig jaar gestart zijn. De inzet van de hele buurt is nodig om tot betaalbare huren op heel Kattenburg te komen.
-2-77/86 VECHT MEE VOOR BETAALBARE HUREN Stedelijke huurkrant uitgegeven door: ...
(1) Huurdersvereniging Kinkerbuurt; Werkgroep Wonen Indische Buurt; Werkgroep Wonen Jordaan; Komitee Kadijken; Huurdersvereniging Spaarndammerbuurt; Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt; Komitee AA 16 (Jordaan); Komitee Wittenburg/Oostenburg; Informatiecentrum Oud-West; Bewonerskomitee Kattenburg; Huurderskomitee Dapperbuurt; Regio Overleg Staatsliedenbuurt; Werkgroep Wonen Bos en Lommer; Huurdersvereniging Nieuw-Nieuwendam N.O.; Wijkraad de Eilanden; Bewonersraad Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting Amsterdam; Federatie van Huurdersvereniging van Gemeentewoningen Amsterdam; Komitee vervangende woonruimte en herstel Nieuwmarkt; Aktiekomitee Zeeheldenbuurt; Wijkcentrum Rivierenbuurt; Huurderskomitee Amsterdam-West; Bewonerskomitee Roomtuintjes; Bewonersraad Makassarstraat; Buurtoverleg Dapperbuurt; Bewonersraad Nieuwmarkt; Huurkomitee Staatsliedenbuurt; Huurkomitee Hugo de Grootbuurt; Bewoners Comitee Witte Blok (Spaarndammerbuurt); Bewonersgroep Oosterparkbuurt; B.H.W. Transvaalbuurt; Werkgroep wonen Slotervaart; Weesperbuurt Komitee; Huurdersvereniging Indische buurt.
(2) 1v 4p, 30x44,1cm, krantenpapier, off-set, foto's, tekeningen
(3) Wonen Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Huurdersverenigingen
(5) Zie ook GA Aff 4919 (A/004135)
Sinds 1974 worden er nieuwe woningen gebouwd in de saneringswijken. De stadsvernieuwing komt niet ten goede aan de huidige bewoners door de hoge woonkosten, ondanks subsidie. Anno 1977 moet 60% van de bewoners van de Roomtuintjes en 70% van de bewoners in de Kinkerbuurt rondkomen van minder dan fl. 1.015 netto per maand, na aftrek woonkosten. Een aantal bewoners is vanwege de hoge woonkosten reeds verhuisd. De woonkosten nieuwbouw liggen tussen de fl. 350 en fl. 425 per maand. Van de bewoners moet 40-50% rondkomen van een uitkering. Hieruit blijkt dat een groot deel van de gezinnen geen perspektief heeft op inkomensverbetering. Volgen artikelen onder de koppen Oproep tot aktie aan de bewoners van de nieuwbouw- en verbeterde woningen, Steunfonds huuraktie fl. 5900, Waar staan de woningbouwverenigingen?, De regeringspolitiek spekt de zakken van de huisbazen!, Individuele huursubsidie is individueel onrecht, Huurverhoging en huurweigering, Het wonen op de Roomtuintjes is onbetaalbaar, Huren bij woningverbetering, Huurverlagingsaktie in de Kinkerbuurt en Objektsubsidies omlaag en huren omhoog!
12 Februari organiseert de CPN een conferentie over de stadsvernieuwing in De Hoeksteen onder de leuze Bouw de stad op. 19 Februari demonstratieve aktiedag tegen de hoge huren in het Mozeshuis. Eisen: het vaststellen van een apart huurregime voor nieuwbouw- en verbeterde woningen in stadsvernieuwingsgebieden, bereken huursubsidie niet op grond van het belastbaar inkomen maar van het netto-inkomen, geen verslechtering van de huurnormquote, verbetering van de subsidie voor de lagere inkomensgroepen.
-2-77/87 Demonstratieve AKTIEDAG tegen de hoge huren!
(1) 1: Wijkcentrum Huurcomité Hugo de Groot, Regio overleg Noord-Oost Punt huurcomité Staatsliedenbuurt
2: huurkomitee Frederik Hendrik/ Hugo de Groot buurt, huurkomitee Staatsliedenbuurt
regio-lverleg Noord Oostpunt (CPN, PvdA, Buurtgroep NOP en huurkomitees)
(2) dubbelz., 21,1x30,5cm, off-set, achterkant: Artisan
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) kopie FP /
1: Oproep van alle Amsterdamse buurt- en huurdersorganisaties: demonstratieve aktiedag tegen de hoge huren! 19 Februari Mozeshuis met informatiemarkt, bewoners over eisen/akties in verschillende buurten, Schaefer en Van Dam geven antwoord op de eisen en toneel.
2: Op de buurtvergadering van 8 februari met wethouder De Cloe is het probleem van de hoge huren aan de kaak gesteld. De huurverhoging van 7 tot 11% vanaf april 1977 waar in vele gevallen niets tegenover staat omdat de huisbazen niets doen aan onderhoud. De te hoge huren in de nieuwbouw. Het voorbeeld van de huren aan de Wittenkade liegt er niet om. Boven de kale huur komen nog servicekosten, wat al boven de 300 gulden aan woonkosten voor de bewoners betekent! Dit dwingt bewoners om te gaan zien naar een oude woning, die betaalbaar is. Dit kan de buurt niet accepteren. Alleen aktief opkomen van de bewoners kan redelijke huren opleveren. Wij geven een extra wijkkrant uit over de huren en de problemen in de buurt.
2-2-77/2 ASVA AKTIE HEEFT SUCCES
(1) ASVA ABO
(2) dubbelz., A4, elite, kop en slot: el.stencil, rode inkt
(3) Ond-tert Wonen-hv
(4) kopie op UB / UB 246.1
Aan de bewoners van de studentenhuizen. De onbetaalbaar hoge woonkosten gaan omlaag. De U.R.heeft besloten de servicekosten, voor zover ze meer dan fl. 59,15 per maand bedragen, te subsidiëren. Deze regeling zal met terugwerkende kracht vanaf september '76 ingevoerd worden. Een belangrijk succes door de akties. De overheid is verantwoordelijk voor de onbetaalbare hoogte van de woonkosten en voor de stijging van de energieprijzen. De bewoners kunnen het niet betalen. Het studiefinancieringsstelsel laat veel te wensen over. De universiteit zal met ons tegen dit overheidsbeleid moeten optreden. De situatie bij de studentenhuisvesting gaat als basis dienen voor de huisvesting voor alle jongeren, zeker kwa huurhoogte. Er is alweer een nieuwe huurverhoging aangekondigd per 1 september.
Dinsdag is door de U.R.ook besloten tot betere subsidieregelingen voor de mensa en is geld uitgetrokken voor tandheelkundige hulp voor studenten. 8 Februari ledenvergadering ASVA over de LOG-nota over studiefinanciering.
5-2-77/1
(1) (uitgegeven door 'Werkgroep Wonen' in de Indische Buurt)
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan Dappernieuws 134 p.4
Met deze beschildering van het stukje spoordijk willen wij op een 'schilderachtige' manier de slechte woonsituatie in de Indische Buurt aan de kaak stellen: nieuwbouw laat te lang op zich wachten, er bestaat onzekerheid over welke huizen opgeknapt en welke gesloopt gaan worden, er is gebrekkig onderhoud en gevaar voor verzakkingen. De schildering wordt uitgevoerd in samenwerking met het Amsterdams Werklozen Comité, buurthuis De Meevaart en schilderskollektief Kukeleku.
7-2-77/1 NOORDERMARKT bulletin no. 1.
(1) (Noordermarktkomitee)
(2) A4, st.pen
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Noordermarkt-bulletin 1
10 Februari vergadering van 't Wijkcentrum met gemeenteraadsleden over een nota waarin het Wijkcentrum vraagt om een beleid van de gemeente wat betreft de stadsvernieuwing etc.in de Jordaan.
7-2-77/5 Herengracht l4 gekraakt!
(1) Bewoners Herengracht l4.
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 024/001.1.02
(5) Ook verspreid als bijlage bij Kraakkrant 9 (2-77)
Woensdag is (tijdens de voetbalwedstrijd Engeland-Nederland) Herengracht 14, een monumentaal pand dat al jaren leeg stond, gekraakt. Toen we een draad van een veldtelefoon naar de Singel wilden leiden werd één jongen meegenomen naar het buro. Het pand is eigendom van Copthall Holdings Holland BV, een engelse beleggings/spekulatiemaatschappij. Er zijn twee figuren geweest die zich uitgaven voor eigenaar en koper. We hebben een gesprek op de brug (neutraal terrein) gehad. De 'eigenaar' stelde zich voor als Truyens, Keizersgracht 456. Elektriciteit en CV werden de eerste avond aangesloten en we hebben ook water. We zijn van plan een deel van de ruimte beschikbaar te stellen voor buurtaktiviteiten. We hopen hier behoorlijk wat tijd te kunnen blijven zitten (in eerste instantie met zijn twaalven).
15-2-77/2 februari 1977 Dapperbuurters Vandaag de dag worden honderden Amsterdammers het slachtoffer van een huurpolitiek, ...
(1) Buurtoverleg Dapperbuurt Aktiegroep De Sterke Arm
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica, tekeningen
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) UB GA /
Honderden Amsterdammers worden het slachtoffer van een huurpolitiek, die geen enkele rekening houdt met de inkomenspositie van de mensen in stadsvernieuwingsgebieden. Veel nieuwbouw staat er nog niet in de oude wijken. Veel mensen zijn zich dan ook nog niet bewust van de dreiging die hen boven het hoofd hangt. Een onderzoek van de dienst Volkshuisvesting met de bewoners op de Roomtuintjes bevestigt de onbetaalbaarheid. Bewonersorganisaties overal in de stad bereiden gezamenlijke akties voor tegen de onbetaalbare woonkosten van nieuwbouw- en renovatiewoningen. Oproep mee te doen aan de gezamenlijke aktiedag op 19 februari in de Mozes en Aaronkerk. Woonkosten in stadsvernieuwingsgebieden niet hoger dan 150 tot 200 gulden, geen huurverhoging in 1977.
16-2-77/2 BHW BUURTKRANT BULLETIN BHW Petitie over horizontale verkoop aan Wethouder Kuypers ...
(1) BHW
(2) dubbelz., kwarto, elite, kop: off-set, groene inkt
(3) Ams-Oost Wonen
(4) UB GA /
Petitie over horizontale verkoop aan Wethouder Kuypers van Volkshuisvesting, 16 februari. De wethouder verklaarde op een buurtvergadering in de Transvaalbuurt dat hij de gevaren van de horizontale verkoop kende. Deze zijn: het huizenbezit wordt versplinterd, het aankoopbeleid van de gemeente wordt doorkruist, de woningdistributie wordt nog moeilijker, de spekulatie wordt vergroot, er ontstaat onzekerheid bij de huurders en veel woningzoekenden steken zich in de schulden om zo'n te dure etage te kopen. Aan de wethouder wordt een lijst overhandigd van de firma's en personen die bij deze zaak zijn betrokken. De BHW eist: verbod op splitsing en horizontale verkoop, inspraak van bewoners in de keuringsrapporten van bouw- en Woningtoezicht, een aktief aanschrijvingsbeleid en aanwezigheid van de wethouder op een vergadering tegen de horizontale verkoop in West.
18-2-77/11 BESTE BUURTBEWONERS, Vandaag. vrijdag l8 februari ...
(1) De bewonersgroep,
Woongroep Haarlemmerbuurt
Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4
(3) Ams-C-WE Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 290.1
(5) Zie /12
Vandaag is het gewezen hotel op het Haarlemmerplein 17 gekraakt. Deze kraakaktie is gericht tegen de moedwillige leegstand van de eigenaar (gemeente) en tegen het jongerenhuisvestingsbeleid. Door de toenemende duidelijkheid over de geforceerde woningnood wordt de overheid gedwongen toezeggingen te doen inzake jongerenhuisvesting maar gebeurt er weinig of niets. We willen zoveel mogelijk ruimte omzetten in woonruimten. De benedenruimte benutten wij voor een buurtkoffiehuis en ontmoetingsruimte voor woningzoekenden. Wij rekenen op uw steun en begrip.
18-2-77/12 BESTE BUURTBEWONERS VANDAAG, VRIJDAG 18 FEBRUARI ...
(1) Woongroep Haarlemmerbuurt, Woongroep Staatsliedenbuurt.
(2) A4, pica
(3) Ams-C-WE Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/002.1.01
(5) [wrs.zelfde tekst als /11]
Vrijwel zelfde tekst als /11.
22-2-77/3 GANG VAN ZAKEN VERNIELING NIEUWE AMSTELSTRAAT 27
(1) Bewonersgroep Nwe. Amstelstraat/Nwe. Herengracht
(2) dubbelz., folio, watermerk Auto mimeo domtar, blauwe inkt, elite, st.pen
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.1.02
(5) Tekst in: Kraakkrant 10 (3-77) p.6 e.v.
Na het afzien van de kantoorbouwplannen door BNA en WUH zou de rest van het gebied Waterlooplein/Nieuwe Amstelstraat voor woningwetbouw bestemd kunnen worden. De meeste bewoners dachten dat Nieuwe Amstelstraat 27 verhuurd zou worden. Woensdag kwamen slopers. Wethouder De Cloe gaf toe dat hij per ongeluk de sloopvergunning getekend had. De volgende ochtend is de sloop stilgelegd. Duizenden guldens schade. In het komende gesprek met de wethouder willen wij eisen dat de gemeente de schade weer herstelt en verdere verloedering tegengaat. Maatregelen: het weer openstellen van de Nieuwe Amstelstraat voor voetgangers en fietsers, verhelpen gebreken aan gemeentewoningen, opknappen bestrating en tegengaan parkeer-overlast.
25-2-77/5 25 februari 1977 BUURTEN SCHAREN ZICH ACHTER 10% EIS VAN 'T BICKERSEILAND
(1) BHW Transvaal, Bewonersgroep 2e en 3e Oosterparkstraat, Bewonersraad Nieuwmarkt, Buurtoverleg Dapperbuurt, Buurtgroep Bickerseiland.
(2) A4, elite
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) UB / UB 287.3
(5) Zie ook GA Aff 5334 (A/004932)
Op de aktiedag 19 februari tegen de hoge huren in de nieuwbouw- en renovatiegebieden is door de buurtgroep Bickerseiland de volgende eis naar voren gebracht: Onze eis is tien procent van het netto maandloon aan kale huur. Deze eis moet opgenomen worden in het regeringsbeleid. Inmiddels gaan de akties in onze buurten van start. Wonen is geen gunst, maar een recht. Een gemeente die het ernstig meent met haar beloften De buurt voor de buurtbewoners, oud-bewoners mogen terugkeren enz.moet daaruit ook de konsekwenties voor de huur trekken. De regering moet over de brug komen: geen luxe BTW-tarief op de sociale woningbouw, geen rente tijdens de bouwtijd, grondkosten omlaag, bouwkosten drukken en stookkosten omlaag. In de Nieuwmarktbuurt is gebleken dat er best 'potjes' te vinden zijn om de huren omlaag te brengen. Service- en stookkosten moeten tot redelijke bedragen worden teruggebracht, zodat we in totaal niet meer kwijt zijn dan 200 gulden, uitgaande van fl. 1.200 netto per maand. We zullen elkaar zonodig te hulp komen als huizen of woningbouwverenigingen mensen individueel gaan aanpakken.
26-2-77/2 Beste mensen, Met dit briefje ...
(1) 6 namen
(2) A4, gehectografeerd, paarse inkt
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB /
Met dit briefje willen we jullie vertellen dat we het pand Verversstraat 26-28 per 26 februari bezet hebben. We zijn met z'n zevenen en woonden allemaal te klein, te donker en vooral te duur. Indien 't nodig mocht zijn, hopen we op jullie steun en medewerking.
(integraal)
-3-77/1 Weiger de huurverhoging Opnieuw worden de huren verhoogd.
(1) Buurtoverleg Dapperbuurt
(2) 1v 4p, 22x32cm, off-set, rode inkt
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) FP /
(5) Zie /41
Per 1 april kan iedere huurder weer een huurverhoging van 7% verwachten. Voor de Dapperbuurt is dat een belachelijke zaak. Al tientallen jaren wordt aan onderhoud niets gedaan. De huiseigenaren strijken alleen de huur op. Voor de eerste nieuwbouw, de Roomtuintjes, is het weigeren van de (verplichte) verhogingen de enige manier om gemeente en regering met de neus op de feiten te drukken: de nieuwbouw is onbetaalbaar. Het buurt-overleg heeft een brief aan gemeente en regering gestuurd, waarin een huurstop voor de hele Dapperbuurt geëist wordt.
Staatssekretaris Van Dam vond het 'onrechtvaardig' dat bewoners van oudbouw woningen niet dezelfde onbetaalbaar hoge huren hoeven te betalen als nieuwbouw bewoners. Om alle huren op te trekken heeft hij een puntensysteem bedacht. Weiger de huurverhoging. Kom naar ons spreekuur.
-3-77/4 PARTIJ VAN DE ARBEID Ongetwijfeld heeft de huisbaas U ...
(1) Partij van de Arbeid
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekening
(3) Ams-C-Jord Wonen-hv
(4) ISG /
De huurverhoging van 1 april is niet verplicht. Als de huisbaas uw woning slecht onderhoudt kunt U weigeren de verhoging te betalen. Een andere mogelijkheid is de aanwezigheid van 'nulpunten' (aanschrijving, electrische bedrading of gasleidingen afgekeurd, vocht of schimmelplekken). Weiger als het kan huurverhoging. Voor advies kunt u terecht bij o.a.onze stand op de Lindengrachtmarkt.
-3-77/20 7 tot 11 procent huurverhoging
(1) PSP
(2) dubbelz., A5, off-set, tekeningen van Arend van Dam en Gerard Goosen
(3) Wonen-hv
(4) ISG /
-3-77/21 UITNODIGING zondag 6 maart in de SMEDERIJ
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG /
1: Uitnodiging 6 maart in de Smederij: uitleg van de plannen voor de Nieuwmarkt en omgeving door architect Dik Tuynman. Vertoning van dia's 'de buurt vroeger en nu'. Elke zondagmiddag tentoonstelling. Bouwplaat van woning. Plak 'm en bedenk er de gevels bij. Neem hem mee naar de Smederij. Daar kan je mee helpen de meegebrachte woningen bij elkaar te zetten.
2: Vogelvlucht perspectief boven Waterlooplein en Jodenbreestraat (tekening van Dik Tuynman). Waterlooplein en Jodenbreestraat zijn op de tekening bebouwd met woningen en op het plein is ruimte gereserveerd voor de markt.
-3-77/40 Algehele huurstop voor Oosterparkbuurt oproep voor een openbare vergadering
(1) Huurders Vereniging Oosterpark
Aktie en informatie centrum CPN
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-O-Wib Wonen-hv
(4) FP /
1: Algehele huurstop voor Oosterparkbuurt. Oproep voor een openbare vergadering 17 maart buurthuis Iepenweg. Huurstop. Versneld herstel van de buurt. De huursverhoging van 1 april is niet verplicht. Betaalbare nieuwbouw. Wilt u informatie over woningen, huren enz.: Huurders Vereniging Oosterpark of Aktie en informatie centrum CPN. Kom naar de buurtvergadering.
2: Huurstop Oosterparkbuurt nu. Plak deze kant voor uw ruit!
(vrijwel integraal)
-3-77/41 WEIGER DE HUURVERHOGING De afgelopen weken ...
(1) volkoren
bew.gr.ruyschstr.-tilanusstr.
groepen v/h strookoverleg
(2) 1v 4p, 22x31,8cm, off-set, rode inkt, elite
(3) Ams-O-Wib Wonen-hv
(4) FP /
(5) Zie /1
De huurverhoging van 7-11% is niet verplicht. Voor het weigeren kunt u gebruik maken van het formulier wat hiernaast is afgedrukt. Kunt u niet weigeren op grond van slecht onderhoud, dan komt u bij het puntensiesteem terecht. Informatie op de spreekuren.
-3?-77/44 BEWONERS VAN KIKKENSTEIN. Op de bewonersvergadering van l maart ...
(1) Huurderscommissie Kikkenstein
(2) dubbelz., A4, oranje papier, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) GA /
Op de bewonersvergadering van 1 maart hebben wij geadviseerd een formulier aan te vragen bij de woningbouwvereniging of bij de Huur Advies Commissie. Doel van dit advies: alsnog de huurverhoging van 7% ongedaan te maken. Volgt overzicht van klachten over de woonsituatie, die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de huur. Zelfs bij toepassing van het puntensysteem zijn bij ons twijfels gerezen over de rechtvaardigheid van een 7% huurverhoging.
-3-77/45 BEWONERS VAN DE DAPPERBUURT!! In veel amsterdamse buurten ...
(1) Huurderskomitee Dapperbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) UB SA / UB 287.3 SA 040/001.2.02
In veel amsterdamse buurten voeren de bewoners aktie tegen de onbetaalbare huren in de nieuwbouw. Via een interview in het Parool laat staatssekretaris Van Dam de bewoners van de nieuwbouw weten, dat hij de huren helemaal niet te hoog vindt. Eerst de huur betalen volgens Van Dam en zie dan maar wat er voor andere bestedingen overblijft. En per 1 april doe ik er nog een schepje bovenop: 7% huurverhoging! Voor de bewoners: de broekriem aanhalen. Voor de regering: verdienen op de woningbouw. Het onderzoek op de Roomtuintjes heeft aangetoond dat veel mensen juist op noodzakelijke uitgaven moeten bezuinigen. Veel bewoners hebben een laag inkomen. Meer dan een miljard gulden heeft de regering vorig jaar aan de woningbouw verdiend. Het is dit schandalige huurbeleid, deze politiek van huuropdrijving, die het slagen van de stadsvernieuwing in Amsterdam bedreigt! Als er geen extra geld komt zullen de bewoners moeten verhuizen. Of zien het niet zitten om naar een nieuwbouwwoning te verhuizen. Alleen door aktie kan worden afgedwongen dat de nieuwbouw betaalbaar wordt! Voor snelle, goede en betaalbare nieuwbouw!
-3-77/48 OVER WONEN EN WERKEN IN EEN LEEFBARE VERVERSSTRAAT
(1) De bewoners van Verversstraat l6,22a,24 en 26/28
(2) A4, blauwe inkt, cubic elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Zie 1-4-77/3
Onze in uitstekende staat zijnde huizen zijn door de gemeente aangekocht. De gemeente probeerde de panden te verhuren als bedrijfs- en opslagruimte. Het vage begin van het bestemmingsplan wil dat het grootste deel van de Verversstraat gesloopt wordt. De gemeente heeft geen lust in het verbouwen tot woonruimte, omdat ook voor háár financieel gewin op de eerste plaats komt. Daarom heeft een aantal woningzoekenden die goede wil zelf maar opgebracht en zijn deze panden gaan bewonen ('kraken'). Wij hebben ons verzekerd van de steun van de bewonersraad Nieuwmarkt.
-3-77/49 werkgroep bouwen en wonen BOUWNIEUWS 4
(1) werkgroep bouwen en wonen
(2) folio, el.stencil, 10" Courier, Manifold en Letter Gothic, tekeningen
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.1.02
(6) Bouwnieuws 4
Over een jaar kan er al gebouwd worden aan de Lastageweg. Zondag 20 maart in de Smederij praten de mensen die in de buurt van de Lastageweg wonen of gewoond hebben over hoe het eruit moet gaan zien.
-3-77/50 Van de WERKGROEP BOUWEN EN WONEN BOUWNIEUWS 5
(1) (Werkgroep Bouwen en Wonen)
(2) dubbelz., A4, off-set, elite, tekeningen
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) kopie op UB /
(6) Bouwnieuws 5
-3-77/51 BELANGRIJK VOOR DE MENSEN IN HET BLOK ZWANENBURGWAL - GROENBURGWAL
(1) hubert, doenja
(2) 21,5x±17cm, watermerk Auto mimeo domtar, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.4.01
(5) Zie /52
Slagen we er niet in de bezette etage op Groenburgwal 55 te behouden, dan zal niet alleen dit hele huis in handen vallen van spekulanten, maar kunnen we hetzelfde verwachten met andere huizen in het blok. Het gevaar van knokploegen is groot en daarom is een voortdurende bezetting noodzakelijk. Kom dinsdag naar de bezette etage, zodat we gezamenlijk de bezetting in de komende dagen kunnen regelen.
-3-77/52 MEDEDELINGEN OVER GROENBURGWAL 55
(1) dezelfden als verleden keer.
(2) 21x14,8cm, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.4.01
(5) Zie /51
Welgeteld 6 mensen uit het blok Zwanenburgwal-Groenburgwal helpen mee de gekraakte etage op Groenburgwal 55 bezet te houden. En dat terwijl er hier bijna 140 krakers wonen. We nemen aan dat die overige 134 het ook niet nodig zullen vinden hulp te krijgen als ze zelf bedreigd worden. De verdieping moet nog een aantal dagen met extra mensen bezet gehouden worden. 13 Maart wordt het rooster gemaakt en bekijken we hoe de eigenaren verder het beste aangepakt kunnen worden.
-3-77/54 WEIGER DE HUURVERHOGING! De betaalbare woningen ...
(1) Comité Vervangende Woonruimte en Herstel van de Nieuwmarktbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-Nwm Wonen-hv
(4) UB /
Het betalen van huurverhoging heeft niet tot gevolg dat de huisbazen de woningen gaan opknappen. Voor de verkiezingen stelde de P.v.d.A.dat de huren te veel omhoog gingen. De regering den Uyl heeft bewezen dat zij deze beloften niet waar maakt. Verzet tegen de huurverhoging is verzet tegen de stijgende prijzen.
In onze buurt moeten woningen verbeterd worden. Hoe lager de oude huur, hoe minder de huur na verbetering. Weiger de huurverhoging.
-3-77/56 Amsterdam, ........1977 Geachte heer, mevrouw, Ondergetekende, huurder van de woning ...
(2) dubbelz., A4, elite, voorkant: st.pen; achterkant: pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA / SA 002/022.3.01
-3-77/57 weiger de huurverhoging Afgelopen weken hebben veel Oosterparkers ...
(2) 1v 4p, 22x31,8cm, off-set, rode inkt, o.a.elite
(3) Ams-O-Wib Wonen-hv
(4) SA / SA 002/022.3.01
-3-77/58 Bewonerscomité 'KATTENBURG' ... BESLUITEN BUURTVERGADERING 28 FEBRUARI 1977
(1) Het bewonerscomité Kattenburg.
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskomité Kattenburg
Besluiten buurtvergadering 28 februari: we weigeren de huurverhoging van 7% en die van de stookkosten, we gaan 12 maart handtekeningen aanbieden bij Van Dam, besloten is een streep te zetten onder de 'oude' stookkostenaktie en de ingehouden bedragen aan Onze Woning over te maken.
-3-77/59 Bewonerscomité 'Kattenburg', ... BUURTVERGADERING Beste Kattenburgers!
(1) Bewonerscomité 'Kattenburg'
(2) kwarto, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskomité Kattenburg
Buurtvergadering om onze gerechtvaardigde aktie tegen de 7% huurverhoging en voor lagere huren op Kattenburg te bespreken. Staatssecretaris Van Dam heeft moeten erkennen dat de situatie ondoenlijk is. Hij denkt aan een aangepaste regeling van de gewenningssubsidie. Ook de gemeenteraad heeft op 16 maart zich op het standpunt gesteld dat de huren omlaag moeten. De Tweede Kamer bemoeit zich eveneens met het huurprobleem. De kommissie volkshuisvesting was 18 maart in onze buurt. Wij doen een beroep op alle buurtbewoners mee te doen aan onze aktie. Protestvergadering 28 maart in de kollektieve ruimte. Lagere huren is een belang van alle Kattenburgse gezinnen!
-3-77/60 Bewonerscomité 'KATTENBURG' ... VERGEET U VOORAL DE BUURTVERGADERING NIET
(1) Het bewonerscomité Kattenburg.
(2) 21x15cm
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskomité Kattenburg
Buurtvergadering 28 maart in de kollektieve ruimte (Kattenburgerstraat in het 3e blok). Wij hebben voor deze protestvergadering de pers uitgenodigd. Laat die zien hoe eensgezind wij optreden voor huurbevriezing en de vaststelling van lagere huren. Er zal een geluidsbandje afgedraaid worden van een radioreportage van onze succesvolle bustocht naar (staatssekretaris, fp) Van Dam's huis in Soest.
24-3-77/3a 24-3-1977 BESTE MENSEN OPGELET!!!!!!
(1) anoniem
(2) A5, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 024/001.1.02
Zaterdag grote kraakaktie. In verband met eventuele politieakties is het verzamelpunt op het pleintje voor Nes 43a. Komt allen!
Bovenzijde vel, achter Grote kraakaktie vier uitroeptekens.
24-3-77/3b
(1) anoniem
(2) A5, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 024/001.1.02
Zelfde tekst als /3a.
Onderzijde vel, achter: Grote kraakaktie vijf uitroeptekens.
24-3-77/4 BESTE MENSEN! OPGELET!!! Grote KRAAKAKTIE
(1) anoniem
(2) A4, off-set
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 024/001.1.02
(5) Zie 26-3-77/2
26 Maart grote kraakaktie. I.v.m.eventuele politie-akties is het verzamelpunt op het Pleintje voor Nes 43a. Komt allen.
26-3-77/2 Van O.Z.Voorburgwal @232@-234 (hoek Pijlsteeg) ...
(1) de bewoners O.Z.Voorburgwal 232 - 234
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 290.1
(5) Zie 24-3-77/3, 30-3-77/1 en 10-12-93/1
Ook wij verkiezen de onzekerheid van een gekraakte woning boven de machteloosheid waarin je verkeert als je niets anders kunt doen dan bij huisbazen en gemeente je hand op te houden. Ondertussen staan een heleboel panden te verkrotten. De huizen staan 7 jaar leeg en zijn eigendom van hoteleigenaar Krasnapolsky. De bedoelingen zijn: uitbreiding hotelaccomodatie, parkeergelegenheid autobussen en dienstwoningen personeel. Dat eigenaren naar willekeur met hun bezit kunnen omspringen komt omdat de gemeente geen bestemmingsplan heeft afgekondigd. De grenzen van de willekeur worden veel eerder bepaald door mensen die in actie komen door bijvoorbeeld de huizen te kraken.
29-3-77/1 BESTE MENSEN: Vorige week ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewonersgroep De Punt)
(2) A4, Bruxelles, achterkant: el.stencil, kaartje
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) GA /
Vorige week heeft U een uitnodiging gekregen voor de vergadering van 30 maart in Buurthuis de Iepenweg. Deze vergadering gaat over het stuk tussen Wibaut-, Vrolikstraat, Iepenweg, Iepenplein en Tweede Oosterparkstraat. Op het kaartje het plan dat de Gemeente hiervoor gemaakt heeft. Terwijl op een buurtvergadering op 8 december door ons een heel ander plan gemaakt is. Het gemeenteplan houdt in dat we binnen 3 jaar weg moeten en dat de meesten nooit terug kunnen komen omdat de huren waarschijnlijk boven de fl. 500 komen. Laten we morgen praten over wat wij als bewoners met onze huizen willen en wat wij aan de gemeenteplannen moeten doen. Tot morgen op het buurthuis.
30-3-77/1 25 maart j.l. kraakten 10 woningzoekenden ...
(1) Gezamenlijke aktiegroepen tegen de leegstand.
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-C-Nwm Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 024/001.1.02
(5) Met uittreksel in Duits, Engels en Frans. Zie 26-3-77/2. Zie ook GA Aff 4981 (A/005482)
25 Maart kraakten 10 woningzoekenden de al 7 jaar leegstaande panden van Krasnapolsky aan de Oudezijds Voorburgwal 232-234. De volgende dag ontruimde de politie. Ook op de protesterende menigte werd ingeslagen, 40 mensen werden afgevoerd naar het politieburo. Krasnapolsky is verantwoordelijk voor verloedering van een flink stuk binnenstad. Bewoners moesten vertrekken voor auto's van rijke hotelgasten. Drie keer al zijn deze huizen gekraakt en met grof geweld ontruimd. Krasnapolsky onderhoudt klaarblijkelijk goede betrekkingen met het politieapparaat. De huizen staan nu weer leeg! Mensen, hier klopt natuurlijk een heleboel niet. Schrijf het gemeentebestuur over deze praktijken, liefst met een afschrift naar de direktie van Krasnapolsky.
31-3-77/1 BUURTVERGADERING VOOR DE EILANDEN DINSDAG 5 APRIL ...
(1) (komitee Wittenburg-Oostenburg)
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: elite
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen
(4) ISG / ISG stzmap Komitee Oostenburg/Wittenburg
Buurtvergadering 5 april in de Poolschool om een mening te vormen over de 'nota van uitgangspunten' over de toekomst van de buurt. 22 Maart heeft de gemeente een informatie-avond gehouden over deze nota. We moeten als buurt een uitspraak doen over verkeer en wonen. Ook moeten we het hebben over woningdifferentiatie (zijn er niet meer 2, 3-kamerwoningen nodig dan 4-5 kamerwoningen), volgorde van het werk en inspraak. 25 April komt de gemeenteraad in de buurt om te 'horen' wat wij vinden. Daarom is het belangrijk dat we eisen formuleren waar we als buurt achter staan.
-4?-77/42 FRANS HALS HUIS GEKRAAKT
(1) 1: (stichting PIJP)
2: Stichting Project Integraal Jongerenwerk Pijp
(2) dubbelz., A4, elite, achterkant: st.pen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB / UB 192.1
1: Op 24 maart heeft de stichting Pijp woningzoekende jongeren geholpen bij het betrekken van een leegstaand bejaardentehuis in de Frans Halsstraat. Met deze 'kraak-aktie' wil de Stichting bereiken: onder de aandacht brengen hoe groot de woningnood is onder jongeren, aan een aantal jongeren een oplossing bieden, onder de aandacht brengen hoe nijpend het tekort is aan sociale-kulturele voorzieningen voor tieners in de Pijp en door beschikbaarstelling van ruimten een oplossing bieden voor de ruimteproblemen van die groep. Er zullen gesprekken met de Gemeente (eigenaresse) worden aangevraagd.
2: Uitnodiging om maandag te komen praten over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. We willen de buurtbewoners inlichten waarom wij het Frans Halshuis gekraakt hebben.
-4-77/44 BUURTBEWONERS EN BELANGSTELLENDEN Vrijdag 15 april werd een dichtgetimmerd pand aan de Haarlemmerweg gekraakt.
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, Bruxelles
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/002.1.01
15 April werd een dichtgetimmerd pand aan de Haarlemmerweg 73 gekraakt. Eén van de vele panden in Noord-Oost punt die dichtgetimmerd werden omdat er nieuwbouw op komst is. Dit plan wordt ca.1981 uitgevoerd. Nog 3 à 4 jaar moet de buurt tegen dichtgetimmerde woningen kijken met vervuiling, brandgevaar en tot ergernis van omwonenden en voorbijgangers. Door het kraken wordt de buurt tot aan de sloop leefbaar gehouden en worden mensen voor een aantal jaren aan een woning geholpen. Door vandalisme van Grondbedrijf en Bouw- en Woningtoezicht zijn de panden grondig vernield. De reaktie van de gemeente was dat 30 man politie, werklui en ambtenaren het pand overviel. Het huisraad werd in een verhuiswagen gesmeten. Alles moest snel gebeuren om protesten te voorkomen. De eigendommen konden worden opgehaald in de van Hogendorpschool. Kort geleden is het pand in de Pijlsteeg (van Krasnapolsky) ook zonder gerechtelijke procedure ontruimd. In de gemeenteraad heeft Samkalden toegezegd dit soort politie-optreden te voorkomen. De nieuwe richtlijnen weten we nu: gewoon doorgaan met harde ontruimingen zonder gerechtelijke procedures. Onder het motto: Woningnood? Onzin! Dit belet ons niet door te gaan met het aktievoeren tegen het schandalige woningbeleid. Vele andere gekraakte panden in de Staatsliedenbuurt werden niet ontruimd. Wij vragen ons af of de heren ambtenaren van plan zijn een snelweg aan te leggen in plaats van woningen te bouwen.
-4-77/45 Aanklacht tegen en/of getuigenverklaring van het gebeurde dd. 26 maart 1977 ...
(1) anoniem
(2) A4, elite, blauwe inkt
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 024/001.1.02
Aanklacht/getuigenverklaring van het gebeurde dd.26 maart hoek Oudezijds Voorburgwal en de Pijlsteeg. Op 26 maart is de politie tussenbeide gekomen in een konflikt tussen Krasnapolsky en de bezetters van de panden Oudezijds Voorburgwal 232-234. De gedupeerden willen een aanklacht indienen. Daarvoor hebben zij een verslag van het gebeurde nodig. Contactadres: H.de Groot, De Wittenkade.
-4-77/46 Bewonerscomité 'Kattenburg' ... INFORMATIE (om te bewaren)
(1) Bewonerscomité 'Kattenburg'
(2) A4
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskomité Kattenburg
Op de buurtvergadering van 28 februari namen wij de beslissing de 7% huurverhoging en de stookkostenverhoging per 1 april niet te betalen. Wij storten deze bedragen op de girorekening van het Comité. Volgen de kortingsbedragen variërend van fl. 22,60 voor een 1-kamerwoning tot fl. 29 voor een 4-kamerwoning. Het bewonerscomité houdt iedere maandagavond spreekuur. In het 'weerstandsfonds' is al fl. 1500 gestort. Strookje om zich op te geven voor deelname aan de huuraktie.
1-4-77/3 vrijdag l april l977 @"Er kan uit iets slechts iets goeds voortkomen"
(1) hubert
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: foto; achterkant: rode inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 047/002.4.38
(5) Zie -3-77/48
1: Overdruk van artikel uit De Telegraaf van 1 april 1977 over opening van nieuw bedrijfspand Audion Elektro. Eigenaar Reichsthaler (in 1937 uit Neurenberg weggegaan) kocht woningen rond zijn bedrijf aan de Groenburgwal op om ze te verbeteren. Krakers drongen zijn panden binnen. Reichsthaler: De politie kon er niets aan doen. Net zoals toen in Neurenberg. Minister Gruyters: Het is schorem.
2: Wat een originele kijk van onze huizen-minister op de woningnood. De Telegraaf durft mensen die de moed hebben hun woonruimte te kraken met nazi's te vergelijken. Nemen we dat? Schorem, verenigt je! O ja, Gruyters woont op Prinsengracht 339, Reichsthaler op Limburghof 11.
1-4-77/4 GEACHTE BUURTBEWONERS WIJ JONGEREN ...
(1) Sarphatistraat 62
(2) A4, blauwe inkt, elite, st.pen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.3.04
Wij jongeren, slachtoffers van een falend huisvestingsbeleid, kraken omdat leegstand een onrechtvaardige zaak is. De meesten van ons worden niet als woningzoekenden erkend. Wij kunnen bij wijze van spreken zowel bezems als juridische bijstand gebruiken. Het pand Sarphatistraat 64/62 staat reeds jarenlang leeg. Als kraken sedert de anti-kraakwet een misdrijf is, wat is jarenlange leegstand dan in uw ogen!
17-4-77/1 Bewoners van bedreigde huizen aan Zwanenburgwal - Verversstraat - Groenburgwal.
(1) een aantal bewoners van
Groenburgwal 31/Verversstraat 22a
Verversstraat 26-28
Zwanenburgwal 50
(2) A4, watermerk, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 290.1
Bewoners, kom 20 april naar de Konijnenberg, want de rust is maar schijn. Na de verkiezingen dreigt onmiddellijk ontruiming. In de toekomst nog meer leuks: sloop groot deel Verversstraat en een aantal huizen aan Zwanenburgwal en Staalstraat, 'vernieuwing' van zowel huizen als bewoners van de Zwanenburgwal als aanpassing bij 't stadhuis, verdere verdrijving van mensen uit hun goedkope woonruimte aan Zwanenburgwal en Groenburgwal. Ook met het Leeuwenbergkompleks kan het nog behoorlijk fout gaan. Praten en papier is niet genoeg, aan de 'Bewonersraad' hebben we weinig, aan elkaar veel meer. Laten we ons verzetten tegen de gemeente, want die hebben we helemaal niet nodig.
19-4-77/2 Aan alle bewoners van de Zuid-Dapperbuurt RAADSLEDEN KOMEN NAAR ONZE BUURT
(1) Bewonersgroep Zuid-Dapperbuurt
(2) A4, el.stencil, elite, kaartje
Ams-O-Dap Wonen
(4) FP /
(5) Facs.in Dappernieuws 137
Kom naar de buurtvergadering 19 april in Buurthuis De Werf. Er is nog altijd geen uitzicht op nieuwbouw in de gaten. Wethouder De Cloe heeft de plannen van de bewoners voor geleidelijke vernieuwing van tafel geschoven en wil de komende jaren slechts verdere afbraak. Alleen de gemeenteraad kan nu nog ingrijpen. Raadsleden zijn uitgenodigd voor 19 april.
Op 6 april eisten bewoners van de raadskommissie Publieke Werken zich uit te spreken over de plannen voor de Zuid-Dapperbuurt. Wethouder De Cloe beloofde onder deze druk de plannen volgende maand te zullen behandelen.
20-4-77/4 BESTE BUURTBEWONERS: De afgelopen weken ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewonersgroep De Punt)
(2) kwarto, watermerk Rex Rotary electro papier, cubic elite
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) GA /
De afgelopen weken zijn er bij een aantal van U mensen langs geweest om te praten over de nieuwste plannen van de gemeente. Als deze doorgaan, zal vrijwel niemand meer terug kunnen komen. Daarom willen we het tekenen van het plan door projektontwikkelaar IMBO stopzetten. En we willen dat er een plan gemaakt wordt in samenwerking met de buurtbewoners. Vanavond vergadering in buurthuis Iepenweg. Voor verdere informatie, zie de Punt-story ( -4-77/39).
-5-77/3 DAPPERBUURTERS! Aanstaande woensdag 4 mei ...
(1) Bewonersgroep Zuid-Dapperbuurt
(2) A4, groen papier, cubic elite, st.pen
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) FP /
4 Mei worden plannen voor de vernieuwing van de Zuid-Dapperbuurt behandeld in de gemeenteraadskommissie van Publieke Werken en Stadsontwikkeling. Het plan van de bewoners: direkt bouwen, bewoners kunnen doorschuiven van oud- naar nieuwbouw en behoud van markt en winkels. Het plan van de gemeente: bouwen over 5 jaar, Dapperbuurters worden weggesaneerd, bewoners de buurt uit dus winkeliers de dupe. Kom 4 mei naar buurthuis de Werf, dan vertrekken we met z'n allen naar de raadskommissie. Voor kinderopvang wordt gezorgd.
-5-77/9 EXTRA HUURBULLETIN ... Enige weken geleden ...
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) A4, el.stencil, elite, foto
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) GA /
(6) Huurbulletin Bijlmermeer extra
Enige weken geleden belegde ons comité een forumavond met politici over de huren. Enkele partijen stuurden geen kamerleden, maar gemeenteraadsleden. Deze mensen, die dichter bij het vuur zitten, vertolkten soms een mening die afweek van de opvattingen in den Haag. Volgt aanvullende informatie over de standpunten van politieke partijen. De landelijke VVD heeft aangekondigd honderden miljoenen guldens te willen bezuinigen op de subsidies. Net zoals de landelijke CDA. De PvdA stelt dat bij de huidige subsidieregeling iedereen zijn huur kan voldoen. Daarin past dan ook de zeven procent huurverhoging.
Subsidies kunnen elk moment worden teruggedraaid. Wij hebben verlaging van de woonkosten aan de orde gesteld.
-5-77/39 KRAAK-AKTIE QUELLIJNSTRAAT 143
(1) Namens de buurtgroep Gerard Dou/Quellijn, Harold.
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 192.1
Vrijdag zorgde een aktie van de buurtgroep Quellijn/Gerard Dou voor de nodige opschudding, waarbij zelfs de politie te pas kwam. 12 Mei werd een halve woning gekraakt op de eerste etage van Quellijnstraat 143. Vrijdag verscheen de beheerder die sommeerde het pand te ontruimen. Uit gesprekken met de legale bewoners was de indruk ontstaan dat de beheerder de woningen illegaal verhuurde en sleutelgeld eiste. Er werd door de beheerder gedreigd met fysiek geweld. De woning werd gebarricadeerd. Toen de bewoonster, die eerdere aanspraken zou hebben op de woning, met een aantal mensen en de beheerder verscheen, is door de buurtgroep de politie gewaarschuwd. Er werd besloten tot een gesprek in het buurthuis. Wij besloten de woning ten behoeve van de nieuwe bewoonster te ontruimen. De krakers willen in samenwerking met de buurtgroep wat aan de leefbaarheid in de buurt doen door onnodige leegstand tegen te gaan. Meer informatie in het buurthuis in de Quellijnstraat.
-5?-77/42 GEMEENTELIJKE DIENST HERHUISVESTING BEZET
(1) De Gezamenlijke Aktiegroepen.
(2) A4, elite
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/001.3.01
Herhuisvesting is bezet omdat de anti-kraakwet (18 mei in de Tweede Kamer) leegstand beschermt, het huisvestingsbeleid faalt, er niet wordt opgetreden tegen speculatie en sleutelgelden. Kraak het woningbeleid!
-5-77/43 Bewonerscomité 'KATTENBURG', ... DISCUSSIE MET POLITIEKE PARTIJEN
(1) Bewonerscomité 'Kattenburg'
(2) A4
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskomité Kattenburg
Wij hebben politieke partijen uitgenodigd om met de buurt de discussie aan te gaan over de huren in onze buurt. Het is nuttig met de verkiezingen voor de boeg ons van standpunten op de hoogte te stellen. En standpunten uit te lokken zodat we partijen daaraan kunnen houden na de verkiezingen. Laat iedereen aanwezig zijn en hartige vragen voor de dame en heren meenemen. Vergadering 2 mei in de collectieve ruimte. Het comité zal er voor zorgen dat de buurt in het teken van onze huuraktie staat!
1-5-77/18 HUISVESTING - AKTIE ZEEMANSHUIS @- AMSTERDAM
(1) Kees Helmers.
(2) dubbelz., A4, cubic elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) FP /
Bij mijn vakbondswerk voor tewerkgestelde dienstweigeraars in Amsterdam (zo'n 170 dienstweigeraars) kwam als hoofdprobleem de huisvesting in het Zeemanshuis naar voren. Er is kontakt geweest met het ministerie van Sociale Zaken. Wij hebben voor een deel van de mensen andere huisvesting gevonden in Huize Hortus. Door de dienstweigeraars werd eigen huisvesting als ideaal gezien, maar pensionverandering niet. Inmiddels heeft Soza de inwoning bij het het Zeemanshuis opgezegd, zodat iedereen moet verhuizen naar Huize Hortus. Het valt me op dat het beleid van Soza er op gericht is dat ook het privé-leven van de tewerkgestelde wordt gerelateerd aan een dienstplichtig militair. Het huisvestingsprobleem voor de d.w.'ers is nog niet opgelost.
10-5-77/1 KRANT ALGEMEEN BEWONERS OVERLEG Nr. 2, 10 mei 1977 ABO-ASVA PROTEST MEETING 23 MEI 1977 OUDEMANHUISPOORT
(1) ABO
(2) dubbelz., 46x62,4cm, off-set, voorkant: foto; achterkant: zwarte en blauwe inkt, tekening
(3) Ond-tert Wonen
(4) FP /
(5) Achterkant te gebruiken als affiche
(6) Krant Algemeen Bewoners Overleg 2
De verslechteringen uit de nota Bleijerveld hebben hun schaduw vooruitgeworpen. De nota werd 15 april aan de huismeesters en het DSH-personeel gepresenteerd. 23 Mei protestmeeting Oudemanhuispoort: geen afschaffing beheerders en huismeesters, tegen kostenverhoging voor bewoners, voor verbetering woon- en leefklimaat in de studentenhuizen en bewoners en personeel moeten kunnen meebeslissen.
Tekst van brief aan College van Bestuur over de nota.
Al in 1975 werd de vervanging van inventaris door de DSH gestaakt. Deze maatregel werd genomen na een strafsanctie van O&W waarbij een miljoen op de DSH-begroting werd gekort. De UR heeft een motie aangenomen om vier ton ter beschikking te stellen voor vervanging van de inventaris van gemeenschappelijke ruimtes.
Volgt uitgebreide geschiedenis vanaf 1974 van de perikelen rond de studentenhuizen van de UvA. Vergaderingen in de huizen van 12-18 mei. Teken de handtekeningenlijsten.
18-5-77/3 KRANT ALGEMEEN BEWONERS OVERLEG nr.3
(1) ABO SZH ASVA
(2) dubbelz., 46x62cm, off-set, foto's, tekeningen
(3) Ond-tert Wonen
(4) GA /
(6) Krant Algemeen Bewoners Overleg 3
Manifest: voor een democratisch tot stand komen organisatieopzet van de DSH, voor het tot stand brengen van een optimaal voorzieningen niveau in de huizen en een optimale werksituatie voor het personeel, voor medebeslissingsrecht van alle geledingen op alle niveaus, voor het waarmaken van een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van studenten- en jongerenhuisvesting en dus tegen steun aan verslechteringsvoorstellen uit Den Haag.
Het college van bestuur en de DSH-top willen een reorganisatie van de DSH ten koste van de studentenhuizen. Het doel van een reorganisatie mag niet zijn bezuinigen. Het tegenhouden van afbraak van de studentenvoorzieningen is inzet van onze actie. Geen afschaffing beheerders en huismeesters, tegen kostenverhoging voor bewoners, voor verbetering woon- en leefklimaat in de studentenhuizen. Protestmanifestatie Oudemanhuispoort 23 mei met sprekers, aanbieden handtekeningen aan UR en forum-discussie.
-6-77/7 AAN de BUURTBEWONERS van de volgende straten:
(1) Huurkomité Staatsliedenbuurt
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-hv
(4) UB GA /
Aan de bewoners van J.M.Kemperstraat, van Beuningenstraat, de Wittenstraat, Groen van Prinstererstraat en de Wittenkade. In april is er iemand bij U langs geweest om Uw handtekening te vragen onder de eisen huurbevriezing voor de Staatsliedenbuurt, wettelijke onderhoudsplicht voor huisbazen en betaalbare huren voor nieuwbouw. Er zijn 300 handtekeningen opgehaald. De handtekeningen zijn naar de staatssekretaris van Volkshuisvesting gestuurd.
-6-77/9 BESTEMMING NIEUWMARKT: BOUWEN VOOR DE WERKENDE MENSEN
(1) CPN-afdeling Waterlooplein
(2) A4
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB /
Nu de metro verder afgebouwd wordt, is het des te belangrijker de plannen voor herstel van de hele buurt af te ronden en aan de slag te gaan. Het bestemmingsplan biedt daarvoor mogelijkheden. Als belangrijkste punt moet worden genoemd dat er betaalbare huren komen. Werkende mensen en gezinnen moeten kunnen wonen in de buurt. Daarom is het belangrijk dat er een ruime hoeveelheid meer-kamerwoningen worden gebouwd. Want gezinnen moeten niet door de kleine en slechte woningen gedwongen worden ergens anders te gaan wonen. Voor de middenstand moet er voldoende ruimte blijven of komen. Optreden vanuit de gemeente samen met de bewoners is nodig om van de regering geld op tafel te krijgen om een snelle bouw met betaalbare huren in de buurt mogelijk te maken.
-6-77/13 DAPPERBUURTERS Vrijdagmiddag l7 juni ...
(1) Bewoners Groep Zuid Dapperbuurt
(2) A4, oranje papier, cubic elite, st.pen
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) FP /
17 Juni belangrijke vergadering van de gemeenteraadskommissie voor Publieke Werken over de vernieuwing van de Zuidelijke Dapperbuurt. Er liggen een plan van Stadsontwikkeling en een van de bewonersgroepen. In de kommissie zijn op 4 mei onze uitgangspunten aangenomen. De kommissie wilde de verschillen precies uitgerekend zien. Uit de vergelijking door de Projektgroep (van de gemeente) is gebleken dat het bewonersplan beter is: meer bewoners kunnen doorschuiven, de vernieuwing verloopt sneller, het karakter van de buurt blijft behouden, er kunnen meer woningen gebouwd worden, bij elk blok kunnen we meebeslissen. We gaan met zijn allen naar de raadskommissie in de Koopmansbeurs.
-6-77/22 BETAAL NIET trek zonodig je machtiging in
(1) (ASVA en ABO)
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen
Ond-tert Wonen
(4) FP /
21 Juni zal de universiteitsraad de intrekking van de servicekostensubsidie en de reorganisatie van de D.S.H.behandelen. Redenen om in grote getale aanwezig te zijn.
De brieven over de servicekostensubsidie zijn reeds de deur uit. Trek daarom je giro-machtiging in.
De in februari 1977 verkregen servicekostensubsidie wordt door het C.v.B.per 1 juli stopgezet, de achtste huurwijziging in nog geen jaar. Bewoners worden opnieuw gedwongen 30 tot 40 percent van hun inkomen aan huur te besteden. De gevolgen: studievertraging door noodgedwongen bijverdienen en vlucht uit de dure huizen waardoor deze verworden tot doorgangscentra. Door de subsidies is het schrikbarende verloop op de Zilverberg teruggebracht. Voor het verzoek van het ministerie tot stopzetting is geen rechtsgrond aanwezig. Betaal de verhoging niet!
-6-77/24 UNIVERSITEIT behandelt SERVICEKOSTENsubsidie REORGANISATIE DSH
(1) ASVA ABO
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) FP /
Een maand geleden werd een druk bezochte meeting belegd over de reorganisatie van de DSH, waarbij 3000 handtekeningen werden aangeboden aan de voorzitster van de Universiteitsraad. Op 21 juni werd door de verkiezing van een nieuw lid van het College van Bestuur niet toegekomen aan de punten servicekostensubsidie en reorganisatie DSH. Dinsdag 28 juni staan deze twee punten nu op de agenda van de extra vergadering van de Universiteitsraad in het Maagdenhuis. Wat betreft de reorganisatie van de DSH is al te kennen gegeven dat het College ernstige fouten heeft gemaakt. De intrekking subsidie servicekosten druist in tegen een unaniem besluit van de universiteitsraad.
Donderdag 30 juni vergadering voor bewonersorganisaties, huismeesters en buropersoneel in Meer en Vaart over de te volgen gedragslijn. Lever bijgaand strookje voor intrekking van je giro-machtiging voor de huur in bij beheerder, ASVA of tijdens de UR-vergadering zodat collectief aanbieden mogelijk wordt.
-6-77/28 BESTE BUURTGENOTEN !!! Zoals U inmiddels wel zult weten is de Martinusschool sinds 17 juni weer in gebruik.
(1) bewoners v.d. Martinusschool
(2) A4, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.3.01
De Martinusschool is sinds 17 juni weer in gebruik. De gemeente was in overleg met de buurt over de bestemming. De buurt was voor woongroepen en buurtaktiviteiten. De ambtenaren kregen van wethouder Schaefer een dubbele opdracht: praten met buurt en met een grote woongroep. De buurt was tegen deze woongroep omdat deze de hele school wilde (geen buurtaktiviteiten) en langdurige huisvesting wilde. De gemeente vraagt een huur van fl. 80.000 per jaar die niet op te brengen is. Om deze redenen is het gebouw gekraakt. De wijkraadvergadering heeft zich achter deze kraakaktie gesteld. De enige reaktie was een brief van Schaefer dat een ontruimingsprocedure in gang zou worden gezet. We hopen door een brief van bewoners, wijkorgaan, zuid-oost-pijpoverleg en kraakgroep de pijp de gemeente te laten inzien dat onze aktie in overeenstemming is met de wensen van de buurt.
1-6-77/1 huurdersvereniging 'SPAARNDAM' krantno.17
(1) huurdersvereniging 'Spaarndam'
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(6) Huurdersvereniging Spaarndam krant 17
Ondanks overleg en aktie drukt de gemeente toch de stookkostenverhoging per 1 juli door. 8 Juni spoedvergadering in het speeltuingebouw. Er moet eerst gepraat worden over het laag houden van de kosten. En pas daarna over eventuele verhogingen. De gemeente heeft nu het overleg de grond in geboord. Wij hebben het daarom opgeschort.
15-6-77/2 Amsterdam, 15-6-77 beste buurtbewoners!
(1) de bewoners van Rechtboomsloot28
(2) A4, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.1.02
Rechtboomsloot wordt nu bewoond. Wij woonden aan de Amstel maar in verband met de bouw van het nieuwe stadhuis moesten wij verhuizen. Wij zijn lerende en werkende jongeren, moeder is trots op ons. Voor dit pand had de gemeente plannen voor jongerenhuisvesting, die door te hoge verbouwkosten niet door konden gaan. In eigen beheer zal dit wel mogelijk zijn.
15-6-77/3
(1) (uitgegeven door uitgegeven door Werkgroep Wonen Indische Buurt)
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan 2 Jaar strijd tegen koopwoningen in de indiese buurt p.6. Handtekeningenlijst. 760 Handtekeningen verzameld van bewoners Bakker-panden
Verzoek aan de gemeente om niet toe te geven aan projektontwikkelaar G.W.Bakker in zijn pogingen koopwoningen in de buurt te bouwen.
17-6-77/1 INFORMATIE OVER DE BRANDERIJ, ...
(1) bewoners van De Branderij.
(2) dubbelz., A4, voorkant: elite; achterkant: el.stencil, foto, tekeningen
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Zie ook GA Aff 4926 (A/001107)
16 Juni kwam de deurwaarder langs met een bevel om de volgende dag half negen 's ochtends voor een kort geding tot ontruiming te verschijnen. Eigenaar Van Manen is er in geslaagd een naam te weten te komen. De Branderij is gekraakt met instemming van de bewonersraad nadat tot ieders opluchting het jeugdhotel door de gemeente gesloten is. De eigenaar wil het pand verkopen aan iemand die van plan is er opnieuw een horeka-toestand van te maken. En dat terwijl het ontwerp bestemmingsplan dit uitsluit. Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen het pand te verbouwen voor jongerenhuisvesting. Er zijn besprekingen gaande. 23 Juni horen we het vonnis.
28-6-77/1 huurdersvereniging "SPAARNDAM" krant nr.19
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) 2v 3p, A4, elite, st.pen, kop: el.stencil
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(6) Huurdersvereniging Spaarndam krant 19
Verslag van de ontwikkelingen m.b.t.de stookkostenaktie. We zijn nu al vier maanden in aktie tegen de onbillijke verhogingen van de stookkosten. Er is overleg geweest met wethouder Kuypers. Hij gaat overleggen over isolatie en grootverbruikerstarief voor gas. Voorlopig zijn dat alleen maar zoethoudertjes. Vrijdag bijeenkomst.
29-6-77/1 Amsterdam, 29 juni 1977 bericht aan de leden van de commissie voor de publieke werken ...
(1) bewonersgroep Verversstraat en omgeving.
(2) dubbelz., A4, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG /
Wij, die wonen in de Nieuwmarktbuurt, zijn hier naar toe gekomen, niet alleen vanwege belangstelling voor wat zich in de Dapperbuurt afspeelt. Wij zijn hier omdat het Grondbedrijf zich niets aantrekt van de afspraken tot overleg en informatieverstrekking. Hoewel de gemeente beweert dat het bestemmingsplan vastgesteld wordt in overleg met de bewoners, gaat het in de praktijk anders. Het Grondbedrijf en Stadsontwikkeling nemen de vrijheid een eigen beleid te voeren. Een voorbeeld is de gang van zaken in het gebied rond de Verversstraat. Een groot deel van het blok is al gemeente-eigendom. De bestemming van de verworven panden wordt echter op geen enkele wijze ter diskussie gesteld. De bestemming die het Grondbedrijf aan panden tracht te geven, bedreigt het wonen in dit gebied. Zelfs woningen dreigen (illegaal) als kantoorruimte verhuurd te worden. Waren een aantal panden in het verleden niet gekraakt, dan waren we al lang voor voldongen feiten gesteld en onder meer opgescheept met een studentensociëteit. B&W heeft onder druk van het Grondbedrijf de 4 omstreden panden te laten ontruimen. Dit betekent dat van het bestemmingsplan niets terecht zal komen. Overal elders in de buurt worden steeds meer mensen door spekulanten hun huis uitgewerkt. De gemeente blijft in gebreke met maatregelen hiertegen. Op onze 'nota over de stadsvernieuwing in de Nieuwmarktbuurt' van december '76 hebben we niet eens antwoord gehad. Het wonen in de binnenstad voor mensen die geen hoog inkomen hebben komt steeds meer in de verdrukking. Daarom zouden we verwachten dat de gemeente haar bezit ter beschikking stelt van woningzoekenden. Het tegendeel gebeurt. Wij vragen u dringend te bewerkstelligen dat de ontruimingsprocedure in elk geval gedurende de vakantie-periode wordt stopgezet, zodat over deze kwestie een diskussie mogelijk zal zijn.
-7-77/6 Bewonerscomité 'Kattenburg' ... HUURDERS MOGEN GEEN SLACHTOFFER WORDEN VAN WANBELEID VOLKSHUISVESTING
(1) Het bewonerscomité Kattenburg
(2) kwarto
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskomité Kattenburg
Door achterstand bij de huursubsidie weigeren de Woningbouwverenigingen medewerking te verlenen aan het direct in mindering brengen van de subsidie op de huur. Dat is de zaak op zijn kop zetten. De huurders ontvangen juist huursubsidie omdat zij de vreselijk hoge huren niet op kunnen brengen. Vorig jaar was er een zelfde situatie. Wij hebben toen betaling van de volledige huur geweigerd. En met succes. Ook dit jaar roepen wij onze buurtbewoners op het zelfde te doen. Wat voor huurbriefjes er ook in de brievenbus rollen, iedere bewoner blijft zijn oude huur betalen. Het comité zal de woningbouwverenigingen verzoeken het besluit in te trekken.
4-7-77/1 huurdersvereniging 'SPAARNDAM' Krant no.20
(1) huurdersvereniging 'Spaarndam'
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Manuscript op GA
(6) Huurdersvereniging Spaarndam krant 20
U kunt een hogere huursubsidie krijgen, maar dan moet U ook de nieuwe huur betalen, inklusief stookkosten- en huurverhoging. Huursubsidie is voor ons een lapmiddel om de verhogingen te verdoezelen. In augustus is er opnieuw een openbare vergadering. Blijft uw oude huur doorbetalen tot de vergadering.
13-7-77/1 BESTE BUURTBEWONERS ! Misschien is U opgevallen dat het voormalige logement DE HAARLEMMERPOORT ...
(1) de bewonersgroep van Haarlemmerplein l7
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 002/013.3.04
Misschien is het U opgevallen dat het voormalige logement De Haarlemmerpoort op Haarlemmerplein 17 er weer behoorlijk bijstaat. In februari is het verwaarloosde pand gekraakt. Nu dreigt Haarlemmerplein 17 weer dichtgespijkerd te worden door de gemeente wegens brandveiligheid en een verbouwing. Deze schijnargumenten hebben een andere bedoeling. De gemeente is bang dat haar plannen (appartementen die een hoge huur moeten opbrengen) worden gedwarsboomd. Van de oorspronkelijke toezegging de Korte Marnixblokken als één geheel aan te pakken waardoor de huren laag konden blijven, komt niets meer terecht. Haarlemmerplein 17 mag pas ontruimd worden als de renovatie gaat beginnen. Voor de panden 15, 17 en 23 moet gebouwd worden voor buurtbewoners en jongeren. Ook de ontmoetingsruimte De Vergulde Koevoet en buurttheater De Groenlandsestraatweg mogen niet verdwijnen. Deze week komen we bij U langs om uw handtekening te vragen.
17-7-77/1 Het kan niet anders!
(1) (kraakgroep de Pijp)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB SA / SA 031/004.3.01
Op de bovenste verdiepingen van de Martinusschool gaan mensen wonen. Het gebouw staat al maanden leeg. Ambtelijk 'overleg' wordt misbruikt om burgers aan 't lijntje te houden. De aantasting en uitholling van hun rechten en belangen wettigt de buitenparlementaire controle van de burgers, die zich realiseren dat zij slecht en zonder achting worden geregeerd.
-8-77/1 Twee jaar geleden werd bekend ...
(1) Buurtgroep Govert Flinck/1e Jan Steen.
(2) dubbelz., A4, elite, achterkant: el.stencil, foto
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB / UB 192.1
Twee jaar geleden werd bekend dat de gemeente sloopplannen heeft voor de Govert Flinckstraat en andere delen van de Pijp. Vanaf die tijd is een groep bewoners bezig aan te dringen op verbetering van hun buurt. De buurtgroep heeft voortdurend gehamerd op zoveel mogelijk renovatie. Het gaat er op lijken dat de gemeente werkelijk plannen wil maken. Dat Govert Flinckstraat 15 t/m 53 gesloopt gaat worden is wel duidelijk. Op korte termijn kan al met bouwen op de plaats van de Melkfabriek begonnen worden. De weggesaneerde bewoners moeten voorrang krijgen bij de toewijzing van de huizen. Hoe denken de ambtenaren de behoeften van de buurtbewoners te peilen? Wat er met onze buurt gaat gebeuren moet bepaald worden door alle mensen die hier wonen en werken! Kom daarom naar de buurtvergadering in De Lange Pier 31 augustus.
-8-77/6 GEEN. BALLAST KANTOOR Nº 3
(1) anoniem (uitgegeven door aktiegroepen omgeving Wibautstraat)
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, Light Italic, Prestige Elite en 10" Courier, tekening
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) UB GA SA / SA 041/001.2.03
(6) Geen Ballast-kantoor 3
Vertaling in gewoon Nederlands van het kort geding-vonnis, waarbij de rechter de bezwaren van de bewoners tegen de bouw van een kantoorkomplex aan de Wibautstraat/Burmanstraat afwijst. De feiten waar de uitspraak op gebaseerd is, krioelen van de fouten en bewijsbare onwaarheden. Er mag niet gebouwd worden en daarom heeft de rechter ongelijk. Dit is geen rechtspraak, maar rechtspreken wat krom is. Daarom gaan we in hoger beroep. Help mee, ook financieel.
12-8-77/1 SAMENWERKENDE BEWONERSGROEPEN IN DE WEESPERZIJDESTROOK
(1) Samenwerkende bewonersgroepen in de Weesperzijdestrook
(2) 3 of 4v 4p, A4, Light Italic en Prestige Elite, pag.2-4: blauwe inkt
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) UB GA ISG /
In 1972 ging door onze aktie de 'Hotelreus van Philips Pensioenfonds' niet door. Maar de geschiedenis herhaalt zich. De Gemeente Amsterdam en Engelse beleggers proberen een kantoor aan de Wibautstraat door te drukken, in strijd met beleidsbesluiten van de gemeenteraad, afspraken met de buurt, zonder rekening te houden met besluiten van Gedeputeerde Staten. Wij vragen jullie onze aktie tegen 'krombuiging van het beleid' te ondersteunen. In een kort geding heeft de rechter door de bewoners aangedragen bewijzen genegeerd, de leugens van de Gemeente-advokaat als feiten geaccepteerd. BenW negeert beleidsbeslissingen van de Raad en lapt Bestemmingsplannen aan z'n laars.
23-8-77/1 SRVU KAMERNOOD ENORM GROOT
(1) SRVU
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 247.1
De bliksemenquete bevestigt dat 27% van de eerstejaars nog geen definitieve huisvesting gevonden heeft in Amsterdam of Amstelveen. Zeker 500 van hen zullen het zonder definitieve huisvesting moeten doen. In alle universiteitssteden bestaat een dergelijke situatie. De universiteiten en het ministerie hebben de verantwoordelijkheid dat er oplossingen worden gekreëerd. De Universiteit van Amsterdam heeft 64 hotelkamers gehuurd. Wageningen besloot barakken neer te zetten. De VU dient dat voorbeeld te volgen. Er is een verklaringenaktie gestart om er bij het Kollege van Bestuur op aan te dringen haast te maken met noodvoorzieningen. Deze zullen 25 augustus aan het Kollege worden aangeboden. Voorafgaand aktievergadering op de SRVU barak. 1 + 2 September kamerzoekaktie in Buitenveldert en Amstelveen.
26-8-77/2 ASVA'OPROEP ... Een kamernood als nooit tevoren
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, elite, Bruxelles
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 287.1
Ieder jaar weer is de kamernood onder eerste-jaars schrijnend. Vanuit Den Haag streeft men naar geïntegreerde jongerenhuisvesting. Dat kan alleen wanneer er woonruimte is om te integreren. Tienduizenden woningen zou Van Dam voor jongeren bouwen. Het werden er nog geen duizend. Partikuliere huisbazen maken van de nood driftig misbruik, voor kamers kleiner dan 9 m² wordt soms meer betaald dan fl. 200. Staatssekretaris Klein is zo vrij geweest de Universiteiten te verbieden geld uit te trekken voor noodvoorzieningen. Het enige middel dat nog rest is aktie voeren. Oproep vanmiddag, op deze Duitendag, deel te nemen aan de demonstratie vanaf de grote tent: snelle oplossing van de kamernood, realisering noodvoorzieningen en meer goede en betaalbare huisvesting voor alle jongeren. In Amsterdam zoeken 2500 studenten een kamer. Duizenden oproepen om kamers beschikbaar te stellen moeten verspreid worden.
29-8-77/1 SRVU NOODVOORZIENINGEN NU
(1) SRVU
(2) dubbelz., A4, off-set, tekening
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 247.1
500 Eerstejaars aan de VU hebben nog geen vast onderdak. Het bestuur van de VU moet er voor zorgen dat er noodvoorzieningen komen. De SRVU heeft kontakten met hotels. Een tweede noodoplossing is het leegstaande psychologicum op het VU-terrein dat bewoonbaar is voor 50 studenten. Er is nog geld over op de begroting. U.R.-leden zullen stellen dat staatssekretaris Klein heeft verboden geld te besteden aan noodvoorzieningen. In Groningen, Wageningen en aan de UvA zijn echter reeds voorzieningen getroffen. 30 Augustus vergadert de UR over de noodvoorzieningen. Kom allemaal.
Als resultaat van een kleine SRVU-aktie komt er een sleep-in op Uilenstede. 1 En 2 september kamerzoekactie in Buitenveldert en Amstelveen. 1 September aktievergadering met de eisen: noodvoorzieningen nu, geen verbod van noodvoorzieningen.
-9-77/24 Buurtvergadering Maandagavond 26 SEPT.
(1) anoniem (uitgegeven door Bewonerskomité Kattenburg)
(2) 21x15cm, st.pen
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskomité Kattenburg
(5) Zie /32
Buurtvergadering 26 september in de collectieve ruimte.
-9-77/25 Bewoners Kattenburg verontwaardigd over optreden wethouder
(1) (bewonerscomité)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) GA /
2 Oktober geeft het bewonerscomité verslag van de ontwikkelingen aangaande onze huuractie. In een gesprek met wethouder Schaefer en woningbouwverenigingen werd de Zwarte Piet naar de bewoners teruggespeeld. Den Haag wil niet dokken, en nu zouden wij, de bewoners, onze actie moeten beëindigen. Dat nooit! Kom naar de vergadering om samen de verdere stappen te bespreken. Weiger huur- en stookkostenverhogingen. Huurbevriezing vanaf 1977.
-9-77/30 Huurdersvereniging gemeente woningen "Transvaal e.o." ... Aan de bewoners van de renovatiewoningen, ...
(1) Huurdersvereniging gemeente woningen "Transvaal e.o."
Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW) Transvaal
(2) A4, geel papier, elite
(3) Ams-Oost Wonen-hv
(4) FP /
We hebben bereikt dat de stookkostenverhoging voor de grotere woningen omlaag is gebracht, dat er warmtemeters zijn geplaatst en dat ernstige klachten verholpen zijn. We hebben beloofd gekregen dat het Gemeentelijk Woningbedrijf een klachtenenquête zal opstellen. Daar moeten we iets aan gaan doen! Een ander aktiepunt is het indienen van schadeklaims als gevolg van slechte renovatie. Ook het geld voor niet geleverde diensten moet worden teruggevorderd. Bij dit pamflet worden schadeformulieren uitgereikt. Wat we nog niet bereikt hebben is: betaalbare huren, verlagen stookkosten, betere inspraak bij de renovatie en snellere en kwalitatief verbeterde renovatie.
-9-77/32 Het Bewonerscomité 'KATTENBURG' roept u op voor een BUURTVERGADERING ...
(1) Het Bewonerscomité 'Kattenburg'
(2) dubbelz., kwarto
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskomité Kattenburg
(5) Zie /24
Buurtvergadering 26 september collectieve ruimte. Het leefbaar maken van onze woonomgeving gaat voort als een slak op een teerton. Twee jaar moest het duren voordat de daktuinen klaar waren. Het is stil rond de huur- en stookkostenverhoging. Het eerste 'schuldbriefje' is in onze bussen gegleden. Van Dam heeft op groffe wijze uitgehaald tegen de Kinkerbuurters, die een zelfde actie voeren als wij. Onrustbarend zijn de operaties die voor de komende jaren worden uitgedacht: bevriezing van de inkomens, prijsstijgingen en bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Ons levenspeil is in groot gevaar. Aangezien de huren een aanzienlijk deel van onze inkomens opslokken, spannen we op dit punt alle krachten in ter verdediging van onze bestedingen. Daarvoor moeten de huren omlaag. Goed wonen tegen een redelijke prijs is een sociaal recht waarvoor de werkers en hun organisaties altijd al gevochten hebben. De eis dat de huur niet meer mag bedragen dan een redelijk percentage van het inkomen is rechtvaardig en te verwezenlijken. Voor een aantal woningen van Onze Woning zijn de huren met terugwerkende kracht verlaagd. Dit moet voor alle woningen op Kattenburg mogelijk zijn. Wij willen ook het vraagstuk van de parkeergarages bespreken. Het gevaar dringt zich op dat er in de toekomst flink voor zal moeten worden betaald.
1-9-77/1 SRVU VU STUDENTEN ZOEKEN BETAALBARE KAMERS!
(1) SRVU
(2) A4, off-set
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 247.1
Vrijwel zelfde tekst als 5-9-77/2.
1-9-77/2 1 september 1977. Aan de bewoners, die wonen in de woningen ...
(1) De bewonersgroep.
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-Zuid Wonen
(4) GA /
1: Aan de bewoners van Eigen Haard tussen de Lutmastraat, Jan Lievensstraat, Jozef Israêlkade en Diamantstraat. Steeds meer bewoners worden ongerust over het verloop van de renovatie. Zelfs de bewoners kommissie is nu afgetreden, omdat zij van mening zijn dat zij aan het lijntje zijn gehouden en onvoldoende informatie kregen van Eigen Haard. Er zal iemand bij U aan de deur komen met een handtekeningenlijst. Deze lijst wordt naar Eigen Haard gestuurd met de eis dat zij een bewonersvergadering moet organiseren waar zij duidelijkheid van zaken geeft.
2: Geschiedenis van de laatste maanden. 15 Juni bewonersvergadering van verontruste bewoners om te vernemen wat bewoners dachten over de renovatieplannen en de hoge huren. Zij hebben een telegram gestuurd naar Eigen Haard over de hoge huren en de slechte voorlichting. 27 Juni organiseert Eigen Haard een vergadering. De opgestelde vragenlijst is door Eigen Haard nauwelijks bevredigend beantwoord. Wij willen betere voorlichting en lagere huren.
5-9-77/2 SRVU VU-STUDENTEN ZOEKEN BETAALBARE KAMERS
(1) SRVU
(2) A4, off-set (?)
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 247.1
(5) Gegevens naar origineel SRVU. Zie 1-9-77/1
10% Van alle studenten heeft nog geen (behoorlijke) kamer. Aan de V.U.is het percentage dakloze eerstejaars 27 ofwel 550 personen. We staan hier in deze buurt kamers op te halen voor dakloze studenten. Zoudt U willen kijken of U nog een kamer(tje) vrij hebt?
6-9-77/1 SRVU SRVU-kamernoodpamflet nr.3
(1) SRVU
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Kamernoodpamflet (SRVU) 3
De Universiteitsraad heeft 30-8 een motie aangenomen voor het treffen van noodvoorzieningen ten behoeve van dakloze eerstejaars. Staatssekretaris Klein heeft zijn verbod noodvoorzieningen te financieren uit de universitaire middelen nog niet opgeheven. We stellen voor het KvB ertoe te dwingen het verbod van Klein te doorbreken. Meer dan 500 eerstejaars hadden nog geen kamer. Het enige resultaat van een handtekeningenaktie was het inrichten van een sleep-in op Uilenstede tot 9-9, en dan nog niet eens door het KvB. We vereren de staatssekretaris vrijdag met een bezoek met tenten en een kartonnen huis op het Binnenhof om hem erop te wijzen dat hij maatregelen moet treffen. 12 September aktievergadering in het Hoofdgebouw. 13 September begint de UR over de noodvoorzieningen. Kom allen.
8-9-77/1 Amsterdam, 8 sept. 1977 Aan: burgemeester en wethouders
(1) namens de bewonersraad Nieuwmarkt,
(2) A4, off-set, Prestige Elite, foto
(3) Ams-C-Nwm Ams-C-rest Wonen
(4) kopie op UB / UB 178.1
Protest tegen de kantoorbouwplannen van Grand Vista Properties op het terrein Jodenbreestraat. Al lijkt de woonfunktie in de Nieuwmarktbuurt enigszins door het ontwerp-bestemmingsplan gewaarborgd, toch presteert de gemeente het om tweehonderd meter van de zwaar bevochten woningbouw toestemming te verlenen voor de bouw van een kantoorgebouw. De kantoorbouw breidt zich steeds verder uit! Wij ondersteunen de eisen van de bewoners van de door Maup Caransa en Philips pensioenfonds zwaar geteisterde Jodenbree-snelweg: houd de bouwaanvraag aan, wijzig het bestemmingsplan en bouw iets wat aansluit bij het over de brug gelegen woonreservaat Nieuwmarkt.
12-9-77/2 SRVU GELD VOOR NOODVOORZIENINGEN NU
(1) SRVU
(2) A4, off-set, elite
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 247.1
(6) Kamernoodpamflet (SRVU) 4
Twee weken geleden droeg de Universiteitsraad het Kollege van Bestuur op, alles in het werk te stellen om noodhuisvesting te realiseren. De reden hiervan is de enorme kamernood. Er zijn geen noodvoorzieningen gekomen, omdat deze niet kostendekkend uitkomen. Dus moet er worden gesubsidieerd, waar de universiteit zeker geld voor heeft. Ex-staatssekretaris Klein heeft echter zo'n uitgave verboden. De universiteitsraad staat voor de beslissing zich aan het verbod te houden of haar verantwoordelijkheid voor studentenhuisvesting zwaarder te laten tellen. Vanmiddag meeting in het hoofdgebouw, waar wordt geëist nu met geld over de brug te komen. Komt allen!
12-9-77/3 GEEN BALLAST KANTOOR Nº 5
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Prestige Elite en Light Italic, tekening
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) UB SA / SA 041/001.2.03
(6) Geen Ballast-kantoor 5
Meteen na de schandelijke uitspraak van het Kort Geding zijn bewoners naar juristen van het Ministerie gegaan om aan te tonen dat de bouwvergunning voor een kantoorkomplex aan de Wibautstraat in strijd is met de wet. Inmiddels heeft minister Gruijters de bouwvergunning geschorst. Wilma veegt zijn gat af met dit Koninklijk Besluit en bouwt gewoon door. B en W doen niks. Zij besloten dat de werkzaamheden zover kunnen worden voortgezet totdat de bronbemaling kan worden beëindigd. Voor de zoveelste keer liegen B en W dat ze scheel zien. Een door bewoners gevraagde deskundige heeft een onderzoek op het bouwterrein gedaan: er is helemaal geen bronbemaling! Dit is bevestigd door de direkteur van Bouw- en Woningtoezicht. De pers voelt zich zwaar belazerd door B en W en laten dat duidelijk in hun kranten merken. En wat doen B en W? Niks. 14 September worden BenW aan de tand gevoeld in een Gemeenteraadsvergadering.
16-9-77/2 Geachte Braderie-bezoeker,
(1) anoniem (uitgegeven door Aktiekomité Westelijke Eilanden)
(2) dubbelz., A4, blauw of lichtbruin papier, elite
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) GA SA / SA 080/001.1.01
U vindt hier de tekeningen van de Westelijke Eilanden. Voor de Haarlemmer Houttuinenweg moesten heel wat huizen gesloopt worden. Hier wordt nog gevochten voor betaalbare nieuwbouw. Op de Westerdokstrook moeten 150 woningen komen. De poortwoningen moesten van de gemeente maar gesloopt worden. Aan de bovenkant zijn nieuwe ramen ingezet en toen was het geld op. De buurt heeft een van de benedenwoningen tot een redelijke woning gemaakt. Een bejaard echtpaar heeft van Herhuisvesting de woning toegewezen gekregen. In het 'middenblok' wordt binnenkort gestart met de opknap. Aan het eind van de straat is de renovatie aan de gang van monumenten die betaalbaar moeten worden voor de buurt. Aan uw rechterzijde op de Westerdokstrook ziet u twee kantoorkolossen. Daar ontstond het aktiekomité toen een bewoonster hoorde dat er nog een kantoorkolos zou gebouwd worden genaamd de Narwal. Op het Prinseneiland, waar de gemeente nog niet veel heeft aangekocht, ziet u het mensenpakhuis 'Holla'. Voor de kamertjes mag je fl. 350 per maand neertellen. Op het Realeneiland is het helemaal een treurige zaak. Aannemer Hillen en Roosen heeft de zaak laten verkrotten. Je moet voortdurend op je hoede zijn, anders loopt de gemeente over je heen.
29?-9-77/3 Kraakbulletin Voor de mensen die het artikel in het Parool ...
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Kin Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/002.1.01
(6) Kraakbulletin
Voor de mensen die het Parool van 27 september over de Woongroep Staatsliedenbuurt hebben gelezen. In het artikel wordt gesproken dat er in de Woongroep regels zijn. Als men -volgens het Parool- last veroorzaakt in de buurt dan worden 'er soms knokploegen georganiseerd', die de probleemgevallen 'uit hun woningen gooien'. Hier zit het Parool er toch vies naast. Er wordt af en toe het een en ander door de Woongroep gecorrigeerd. Dit wordt met praten opgelost. Een uitzondering is een geval als dat van v.Beuningenstraat 10, waar baldadige jongens uit Oost zich ten koste van de bewoners ruimte hadden verschaft voor het houden van feesten. Deze woningen zijn met gewone woningzoekenden bezet. Dit met medeweten van de politie. Een ander punt is dat de Woongroep een concurrent zou zijn van het G.D.H. Dit is helemaal niet het geval. Wachtlijsten worden lang niet overal gebruikt en waar ze wel gebruikt worden is er nauwelijks sprake van een wachtlijst. Ook wordt in het artikel gesproken over een Zeeuwse kolonie. We hebben 5 zeeuwen geteld en die zijn net zo amsterdams als ieder ander die jaren in Amsterdam woont. Een laatste punt is dat er op werkplaatsen nieuwe vloeren klaar zouden liggen voor te kraken huizen. Dit komt niet in die mate voor als in het Parool wordt gesuggereerd. Het komt wel eens voor, b.v.in de Kinkerbuurt.
-10-77/18 Beste mensen, Wij, Olaf Appie Tom en Frans hebben ongeveer een maand geleden een etage gekraakt op de Geldersekade 79.
(1) Appie Olaf Frans Tom.
(2) ½ vel, watermerk, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 290.1
Wij hebben een maand geleden een etage gekraakt op de Geldersekade. Alleen de derde etage is nu nog niet gekraakt. Deze komt 14 oktober leeg te staan. Wij hebben dan om 9 uur 's morgens hulp nodig om de slopers uit het huis te houden.
-10-77/20 WIJ WILLEN WONEN ZAT.29 OKT.
(1) Stedelijk Overleg Jongerenhuisvesting (anjv asva fjg in de pvda hbokg jac nvvjc sikh srvu vjv)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekening
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 008/001.3.09
(5) Wrs.gestencild bij SRVU. Wrs.ook in off-set: druk SRVU 17-10-77, oplage 10.000 ex., geen overgebleven ex.bekend. Zie ook GA Aff 4964 (A/002401)
Zaterdag 29 oktober aktiedag Wij willen wonen. Geen diskriminatie van jongeren bij woningtoewijzing, bouwprogramma omhoog. Demonstratie Westermarkt, manifestatie in Paradiso.
B&W willen de inschrijvingsleeftijd voor een woning via de Dienst Herhuisvesting op 25 jaar houden. Het woningtekort in de hele stad is schrikbarend. Slechts enkele honderden woningen per jaar zullen in de komende periode gebouwd worden.
-10-77/22 Betaalbare woningen nu en niet over twintig jaar! OOSTERPARK WIL SNEL VERNIEUWEN
(1) CPN afdeling Oosterpark
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) FP /
(5) Overdruk uit De Waarheid
De bewoners van de Oosterparkbuurt willen dat er nu eens snel aangepakt wordt met de vernieuwing. Er moeten snel en op grote schaal woningen gebouwd worden met de voorzieningen die nodig zijn om de buurt leefbaar te houden. Namens 35 groepen heeft het Open Overleg Oosterparkbuurt van de gemeentelijke autoriteiten verlangd dat op korte termijn de inspraak voor het ontwerp-bestemmingsplan afgerond wordt. Een snelle ontwikkeling wordt belemmerd door het optreden van een groep onder de naam Overleg Bestemmingsplan Oosterparkbuurt, die zoveel mogelijk woningen gerenoveerd wil zien in een faseringsschema. 21 Oktober buurtvergadering waar vertegenwoordigers van de gemeente uitgenodigd zijn. Het actiecomité Werk en woningen en de huurdersvereniging Oosterpark voeren actie voor betaalbare huren.
-10-77/24 CPN Afdeling Hoofddorpplein-Surinameplein e/o ... Tegen de speculanten:
(1) CPN Afdeling Hoofddorpplein-Surinameplein e/o
(2) 1v 4p, 23x31cm, off-set, foto, kaartjes
(3) Ams-West Wonen
(4) GA /
Het horizontaal verkopen van woningen grijpt als een kwaadaardig gezwel om zich heen. Op dit moment worden duizenden woningen tegelijk gesplitst en op de markt geworpen. 90.000 Woningen komen in principe voor splitsing in aanmerking. Ten nadele van de huurders en van de stadsvernieuwing. De bewoners van buurten waar particuliere huizen staan, gebouwd tussen 1920-1940, worden ernstig bedreigd. Bewoners die hun woning niet willen kopen komen onder druk te staan hun huis te verlaten. Door niet in te gaan op het aanbod te kopen verdedigt u eigen belang, maar ook die van de stadsvernieuwing. Anderen denken met een dergelijke sprong hun woningprobleem op te lossen. Dergelijke kopers moeten grote bedragen opbrengen, die in geen verhouding staan tot wat er voor geboden wordt. Zij hebben een huis gekocht dat tientallen jaren ernstig is verwaarloosd. Het offensief van de grote huisbazen en beleggers moet gestopt worden. Wetgeving moet verbeterd worden. Geef lege etages onmiddellijk door aan uw actiecomitee. Praat met de aspirantkopers van deze etages. Het aan de paal nagelen van de speculanten zal een rem op hun praktijken zijn. Met de transactie van de Teekens BV zijn de slagerijen Kruijer, Kroese en Jan de Boer betrokken.
Nationale Nederlanden wil 933 woningen in onze buurten afstoten. Verkocht aan de Haagse beleggingsmaatschappij Teekens BV. Met de bedoeling te splitsen. Door dit soort transacties worden woningen aan de distributie onttrokken. Nu al worden etages verkocht voor 60- tot 70.000 gulden per stuk. Nog niet zo lang geleden bracht een heel pand niet meer dan 35.000 gulden op. Woekerwinsten ten koste van mensen die zitten te springen om een woning.
-10-77/30 Bericht van P-H kade l50
(1) de bewoners P-H-kade I50
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB /
(5) Zie 10-10-77/1
Dit huis wordt 10 oktober op de veiling te koop aangeboden. Nadat wij het pand in april 1975 betrokken hadden, na een leegstand van enkele jaren + bewoning door slaapzaktoeristen en junkies, zijn wij hard bezig geweest het pand op te knappen. Van binnen is dit beter gelukt dan van buiten. De eigenaar is medio '72 naar het buitenland vertrokken. Vanwege de hypotheekschuld gaat de Rabo-bank het pand verkopen. Dit betekent mogelijke ontruiming, stopzetting pogingen het pand op te knappen, mogelijkheid dat dit pand voorwerp wordt van spekulatie. Sinds twee weken zijn wij bezig weer druk uit te oefenen op volkshuisvesting en grondbedrijf om ons pand aan te kopen, evenals het pand naast ons. Twee jaar geleden vond het grondbedrijf het niet exploiteerbaar. Wij zijn van plan de veiling te voorkomen. Kom 10 oktober naar koffiebar Roodmerk van waaruit naar gebouw Frascati (veiling) gegaan zal worden.
-10-77/31 Wat je zoal kan overkomen als je in een huis woont......
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Prins Hendrikkade 150-151)
(2) A4, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.5.01
(5) Zie 10-10-77/1
Sinds 2 jaar hebben wij het pand Prins Hendrikkade gekraakt. Op 26 oktober komt iemand aan de deur, die zegt dat hij de nieuwe eigenaar is. Binnen 24 uur uit hij vier maal bedreigingen als Ik spijker jullie tegen de muur, ik neem wel een paar mannetjes mee. Het blijkt te gaan om de heer Moens uit de Beemster (Moens Vastgoed B.V.). Als het eigenaars zo uitkomt, menen zij zondermeer tot geweldadige huisuitzetting te kunnen overgaan, gezien de recente gebeurtenissen op de Kromboomssloot en de Koningsstraat. In de meeste gevallen worden de eigenaars op geen enkele manier gehinderd door de politie. Wij leggen ons niet meer bij deze dreigementen. Moens wil dure appartementen bouwen. Moens bezit veel slechte huizen en is al vaker met een knokploeg gekomen. Zoals een keer in de Marnixstraat waar hij het tegen een groep surinamers moest afleggen die hun recht op wonen verdedigden. Weest paraat want Moens loopt vrij op straat!
-10-77/36 Oproep aan alle bewoners tot het bijwonen van Openbare debatavond over Huur- en stookkostenschandaal
(1) Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt
Aktiecomité Zeeheldenbuurt
Belangengemeenschap winkeliers Spaarndammerbuurt
Wijkopbouworgaan Spaarndam
Huurdersvereniging 'Spaarndam'
Dienstverlenersoverleg Spaarndammer-Zeeheldenbuurt
CPN afd. Spaarndammerbuurt
(2) 21,4x30,3cm, off-set
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) kopie op UB / UB 190.1
Openbaar debat op 5 oktober in het Polanentheater over het huur- en stookkostenschandaal van nieuwbouwwoningen Nova Zemblastraat en gemeentewoningen Zaandammerplein, onbetaalbaarheid huren Bokkinghangen, vertraging bij renovatie en uitblijven van maatregelen voor de kleine zelfstandigen. Met wethouders, gemeenteraadsleden en politieke partijen.
-10-77/37 JONGERENHUISVESTING Nadat drie weken lang ...
(1) De Jongerenhuisvestingsgroep.
(2) A4, Bruxelles
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
Nadat drie weken elke dinsdag in het buurthuis 'de Witte Brug' informatieavonden voor Jongerenhuisvesting zijn gehouden, volgt 25 oktober de afsluiting. Op deze avond wordt iedereen van informatie voorzien over de mogelijkheden van de jongerenhuisvesting in de Staatsliedenbuurt. Er worden ook aktiepunten opgesteld en een korte film vertoond. Er treden bands op. We willen het aantal jongeren weten die dringend woonruimte nodig hebben. Kom op voor je eigen woningen! Kom ook 29 oktober Westermarkt, demonstratieve optocht voor Jongeren: Wij willen wonen. Dezelfde dag: Manifestatie te Paradiso.
-10-77/38 4 oktober- film: Der lange Jammer, ...
(1) anoniem
(2) folio, rood, geel of wit papier, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 002/013.2.01
Film over bewoners van een nieuwbouwflat in Berlijn waar de huren fors omhoog gaan, fototentoonstelling over de Staatsliedenbuurt en informatiestands jongerenhuisvesting. 11 Oktober films van het Stadsjournaal (De Dapperbvuurt, om elke centimeter wordt gevochten en Te huur), informatie door regio overleg, woongroep, ANJV, KMAN, de ambtelijke buurtgroep en over de nieuwbouw in de N.O.P. 18 Oktober film Leve het geld, weg met de mensen. Film over de Staatsliedenbuurt, gemaakt door de woongroep. Informatie rond projekten jongerenhuisvesting. 25 Oktober opstellen van aktiepunten.
5-10-77/2 Partij van de Arbeid ... AAN DE BEWONERS VAN DE SPAARNDAMMER EN ZEEHELDENBUURT
(1) Het bestuur van de afdeling Noord-West van de Partij van de Arbeid
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) kopie op UB en GA /
(5) Zie -10-77/36
Sinds 1970 is er strijd gevoerd door de bewoners uit de Spaarndammerbuurt voor snelle en betaalbare verbetering en nieuwbouw van woningen. Deze strijd wordt door ons ondersteund. Wij zijn het niet eens met degenen, die vinden dat de nieuwbouwwoningen in de Nova Zemblastraat niet te betalen zijn voor álle bewoners en daarom 'besmet' moeten worden verklaard. De woningen zijn ruim. Bovendien is er de mogelijkheid voor individuele huursubsidie. Akties om de woningen te boycotten kunnen er alleen maar toe leiden dat er verder niets in de buurt gebeurt! De pogingen van vanmiddag om de woningen in de Nova Zemblastraat te bezetten, keuren wij af.
10-10-77/1 Amsterdam, 10 oktober 1977 Open brief aan makelaars en andere huizenkopers,
(1) De bewoners (van Prins Hendrikkade 150, fp)
(2) dubbelz., A4, off-set, foto's
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA / UB 290.1
(5) Zie -10-77/30 en -10-77/31
U bent hier vanavond weer bijeen gekomen om huizen onder de hoogstbiedenden te verdelen. Een van de te veilen panden is de Prins Hendrikkade 150, bewoond door 7 volwassenen en 2 kinderen. Zonder overleg wordt beslist over hun woonlot. Zo zijn de bewoners overgeleverd aan de wil van de eigenaars. Het leger der woningzoekenden klaagt over de te geringe gemeentelijke kontrole op het woningbestand. Door de koehandel worden de prijzen van huizen opgedreven en de spekulatie neemt toe. Het beheer en bezit van huizen zou een kollektieve zaak moeten zijn. Wij accepteren dat niet zomaar. Koopt het pand niet: afgezien van de bouwvallige staat (zie foto's) kunt u op onze welwillende tegenstand rekenen. (Foto van pand met bewoner naast container: Deze en nog 10 andere kontainers, die we uit het huis hebben gehaald, storten we gewoon weer terug).
13-10-77/1 BEWONERS STELLEN EISEN AAN GEMEENTE
(1) 1: (De bewoners van Sarphatistraat en omgeving)
2: (commitee Sarphatistraat)
(2) dubbelz., A4, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) SA / SA 080/003.3.03
1: 14 Oktober werd de metro geopend. De bewoners hebben jarenlang de ellende van de werkzaamheden ondervonden. In september hebben de bewoners zich tot BenW gewend en eisen gesteld t.a.v.de verbetering van de straat en het behoud van de woonfunctie. De buurt eist een bestemmingsplan en buurtvoorzieningen. De eisen werden door 100 handtekeningen onderstreept. Wethouder de Cloe wil een gesprek om te bepalen welke maatregelen uitvoerbaar zijn. Wij vragen U in zo groot mogelijke getale aanwezig te zijn bij de demonstratie op 14 oktober, vertrek bij de Dokwerker. 13 Oktober buurtvergadering Poort van Weesp.
2: Vertegenwoordiger van het commitee tijdens de uitzending van Radio Stad op 11 oktober: Sinds de hongerwinter is de buurt verloederd. We hebben een buurt zonder winkels of buurtvoorzieningen. We hebben wel een heleboel verkeer, verzakking en geluidsoverlast. We willen een bestemmingsplan voor het gedeelte weesperbuurt aan de kant van de Roetersstraat, verandering van het sluimerende bestemmingsplan van de Weesperstraat aan de zijde van de Amstel en verandering van het bestemmingsplan Roeterseiland, anders slokt de universiteit nog een aantal huizen op.
14-10-77/3 CPN-Afdeling Waterlooplein, ... DE METRO RIJDT
(1) CPN-Afdeling Waterlooplein
(2) dubbelz., A4, off-set, foto
(3) Ams-C-Nwm Vervoer Wonen
(4) UB /
De metro is afgedwongen via strijd. Tegen een regeringspolitiek die de mond vol heeft van 'voorrang voor het openbaar vervoer', maar de tarieven omhoog jaagt. Tegen lieden ook, die het wilden voorstellen alsof het bij een voorziening als de metro gaat om een keuze tussen de ene voorziening en de andere. De CPN heeft opgetreden voor snelle afbouw van de metro, omdat de metro een verkorting van de reistijd tussen woningen en werk betekent. Nu kan de nieuwbouw ter hand genomen worden. De verkrotting in de oude wijken gaat sneller dan de bouw. De nieuwbouw dreigt verloren te gaan voor de mensen uit de stadsvernieuwingsgebieden door steeds hoger wordende huren. Nu is het nodig verder op te treden voor snel herstel van de buurt en snelle nieuwbouw met betaalbare huren. De CPN heeft in de gemeenteraad voorgesteld: gratis openbaar vervoer in de binnenstad.
21-10-77/2 Aan de deelnemers van het congres van de NWR ...
(1) Het Landelijk Overleg Jongerenhuisvesting: NVV-jongerenkontakt, A.N.J.V., Werkende Jeugd-CNV, F.J.G., L.O.W.A.H., L.O.G., L.O.H.B.O. en S.I.K.H. i.s.m. KWJ-Breda, Kommitee 1+2 p.h.h. Breda, JAC Breda, NVV-jc Breda, Kommitee Jongerenhuisvesting Utrecht en Stedelijk Overleg Jongerenhuisvesting Amsterdam.
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Wonen
(4) SA / SA 008/001.3.07
Jarenlang is door ons voor de jongerenhuisvesting aan de bel getrokken. Jongeren eisten van de overheid meer geld voor goede woonruimte, betaalbare huren, bouwprogram omhoog, snellere goedkeuring bouwplannen en geen diskriminatie met de huursubsidie. Twee jaar na het uitkomen van de Nota van Dam zit onze zaak nog steeds in het slop. Slechts duizend jongeren wonen in de 'wooneenheden in woongebouwen'. Tienduizend waren er gepland. Wij eisen van de woningbouwverenigingen dat zij zich sterk maken voor de jongerenhuisvesting en verwachten van uw congres vergaande besluiten tot een snelle en doeltreffende aanpak van de huisvestingsnood onder jongeren. U kunt bestaande woningen verhuren aan jongeren, panden aankopen en verbouwen, in nieuwbouwprojekten grote aantallen woningen voor jongeren meebouwen, bebouwingsvoorstellen doen voor nieuwe terreinen. De hete kastanjes kunnen niet aan de gemeentes worden overgelaten. Hoe kunt u zich hard maken voor verbetering van van Dam's subsidieregels als u de bestaande mogelijkheden nauwelijks benut?
Het is ontoelaatbaar te spreken van zoiets als 'bijzondere huisvesting'. Jongeren stellen geen prijs op een uitzonderingspositie. Er moeten normale kleine woningen op grote schaal meegebouwd worden. Vele bestuurders van woningcorporaties schijnen de volkshuisvesting te beschouwen als een aardige vrijetijdsbesteding. Maar men werkt met miljoenen, die door de bevolking zijn opgebracht. Betrek juist de jongeren bij het werk van uw organisaties. Jongeren eisen: aktiever optreden corporaties, woningtoewijzing ook aan jongeren, geen diskriminatie van samenwonenden, demokratisering corporaties en jongerenorganisaties en corporaties moeten samen strijden tegen de woningnood!
-11-77/4 Woensdagavond l6 november,
(1) De bewoners van de "Wielingen".
(2) dubbelz., A4, pica, st.pen, tekeningen
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA /
Buurtbewoners, het pand de "Wielingen" Volkerakstraat/Wielingenstraat staat op het punt verkocht te worden aan een projektontwikkelaar, waardoor het gevaar ontstaat dat het pand verloren gaat als jongerenhuisvestingsmogelijkheid. 22 November moet het College van Diakenen beslissen over het koopkontrakt. Vandaar dat wij op 16 november een informatieavond houden om Uw steun te verkrijgen. Tot ziens bij ons thuis!
-11-77/26 DOE MEE AAN DE AKTIE BUURTBEWONERS In de Indische Buurt ...
(1) Huurdersvereniging
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-O-IB Wonen-hv
(4) UB GA /
In de Indische Buurt is de sanering zichtbaar. Er wordt meer gesloopt dan gebouwd. De uitvoering van nieuwbouwplannen laat wel erg lang op zich wachten. Dit verslechtert de woonsituatie in onze buurt. De nieuwbouwhuren zijn al erg hoog, maar zullen door de vertraging voor de buurtbewoners helemaal onbetaalbaar worden. Wij eisen: versneld herstel van de buurt, betaalbare nieuwbouw. Op 19 november gaan we een leus kalken op het terrein van de Nieuwbouw aan de Insulindeweg/Sumatrastraat. We zullen handtekeningen ophalen. Oproep aanwezig te zijn. Sociale woningbouw alleen door strijd.
-11-77/30 Aan de bewoners van het blok Waterlooplein-Jonas Daniël Meyerplein- ...
(1) bewoners Nieuwe Amstelstraat 27 Nieuwe Amstelstraat 32 Waterlooplein 103-105.
(2) 2v 3p, A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) kopie op UB / UB 178.1
Donderdag heeft de stichting bouwgemeenschap Waterlooplein in het Mozeshuis een vergadering belegd om ons op de hoogte te brengen van de visie die zij heeft over de toekomstige bebouwing. Op de achterkant enkele uitgangspunten waaraan volgens ons die verbouwing zou moeten voldoen, als bijdrage aan de discussie. Als u het met deze uitgangspunten eens bent, onderteken ze dan.
Ondergetekenden, bewoners van het blok Waterlooplein-Amstel wensen dat bij de opbouw van hun gebied met de volgende uitgangspunten rekening wordt gehouden: alle bestaande gebouwen worden gehandhaafd, de nieuwbouw wordt aangepast aan de bestaande situatie en niet aan het stadhuis, het oude stratenpatroon zal gehandhaafd blijven en de nieuwe amstelstraat wordt weer een doorlopende straat, de bewoners van te vernieuwen panden kunnen overgaan naar nieuwbouw, alle woningen in de sociale woningbouwsfeer (dus geen koopwoningen), op de begane grond sociale bedrijfsruimten, kantoren verspreid binnen het gebied enz.
-11-77/33a GROTE KRAKERSVERGADERING STAATSLIEDENBUURT DINSDAG 8 NOVEMBER ...
(1) anoniem (uitgegeven door de Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA /
(5) Mogelijk uitgegeven in november 1979?
1: Grote krakersvergadering Staatsliedenbuurt 8 november in Buurthuis De Witte Brug. Laten we ons organiseren voor het te laat is. Zwemmen of verzuipen? Zwemmen = we laten de gemeente zien dat jongerenhuisvesting noodzakelijk is, zorgen ervoor dat de kraakacties goed blijven lopen en dat onze woongroep goed georganiseerd is. Verzuipen = stilletjes in onze kraakpanden zitten. We zwijgen over het feit dat kraken een noodzaak is. We laten onze acties doodbloeden.
2: Om ervoor te zorgen dat we 1980 nog halen roepen we alle krakers uit de buurt op om op de vergadering te komen. We willen dan nog eens duidelijk maken dat kraken voor ons een noodzaak is. Ook wij zouden liever legaal wonen. Jongerenhuisvesting is een probleem van de eerste orde. De gemeente doet weinig om een oplossing te zoeken. Wij moeten de gemeente pressen over deze problemen na te denken. Hoe we dat het best kunnen doen, bespreken we in de vergadering. De noodzaak dat iedereen meedoet is er gewoon. Wat gaat er gebeuren als het blok Van Beuningenstraat/Van der Duynstraat gesloopt wordt? Er wonen 150 krakers. Wat moet er allemaal niet gebeuren? Spreekuren, administratie, bakfietsen, contributie, kraakkrant etc. De groep is te klein. Juist nu vallen er beslissingen over de hele buurt en moeten we onze stem laten horen.
-11-77/33b
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA /
Dito als voorkant van /33a.
-11-77/34 Lieve kra(a)kers(sters) uit dit stukje Blasiusstraat
(1) nr. 77: vier namen
(2) A4, elite, st.pen, tekeningen
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB / UB 187.1
De ongekoördineerdheid en de chaos onder de nieuwe bewoners van de Blasiusstraat is al bijna spreekwoordelijk. Bijeenkomst op 17 november in het buurthuis Iepenweg.
-11-77/36 Beste Buurtbewoners, Tijdens de laatste buurtvergadering van 26 september ...
(1) Het bewonerscomité Kattenburg.
(2) dubbelz., A4, elite, voorkant: el.stencil met overdruk /37
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskomité Kattenburg
Dat de huren op Kattenburg in geen verhouding staan tot het inkomen van de Kattenburgers, wordt bij de verantwoordelijke instanties het liefst onder tafel gewerkt. Om die instanties nogmaals op onze problemen te wijzen werd door de buurtvergadering van 26 september de noodzaak erkend op demonstratieve wijze duidelijk te maken dat de Kattenburgers niet over zich zullen laten lopen. Corporatie Onze Woning, die met de mond belijdt dat ze achter onze acties staat, stuurt dreigende brieven naar de bewoners die in aktie staan. Het comité heeft om opheldering gevraagd. Rapagne verkondigde dat de woningbouwvereniging drie van zulke brieven moet sturen voordat ze aan B & W toestemming mag vragen om gerechtelijke stappen te ondernemen. Het bewonerscomité heeft wethouder Kuipers voor maandag uitgenodigd. Door de buurtvergadering werd geconstateerd dat de pers te weinig aandacht aan de problemen van de Kattenburgers had besteed. Alleen als journalisten via een actie gedwongen worden er aandacht aan te besteden, dan willen ze een poging wagen. Het comité roept de bewoners op voor een korte demonstratie door de wijk met een protestmeeting in de collectieve ruimte op 21 november.
-11-77/37 maandag 21 november DEMONSTRATIE en Protestvergadering voor betaalbare huren op KATTENBURG!
(1) anoniem (uitgegeven door Bewonerskomité Kattenburg)
(2) folio, off-set?
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskomité Kattenburg
(5) Facs.op /36
21 November demonstratie en protestvergadering voor betaalbare huren op Kattenburg vanaf de Kruisstraat. Protestvergadering met politieke partijen, woningbouw en B&W in de kollektieve ruimte.
23-11-77/1 AKTIEKOMMITEE PALMDWARSSTRAAT OPGERICHT!!!!!!!
(1) het kommitee, 12 namen (uitgegeven door Aktiekomité Palmdwarsstraat, fp)
(2) A4
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) FP /
(5) Zie ook GA Aff 5290 (A/002560)
In aansluiting op de bewonersvergadering van 8 november is er 22 november een aktie kommitee opgericht. Wij leggen een aantal eisen aan U voor: de Jordaan voor de Jordaanbewoners (eerste keus bij nieuwbouw), woningwetwoningen met betaalbare huren, onmiddellijke uitvoering van de bestaande nieuwbouwplannen en inhalen van achterstallig onderhoud. 1 December vergadering in het Jan Ligtharthuis. Wij als jordaners willen een halt toeroepen aan de verkrotting en onze buurt leefbaar houden.
25-11-77/2 Doorhalen wat niet verlangd wordt tjktrrrrrrrrrr-tjktrrrr
(1) bewonersgroep waterlooplein-nieuwe herengracht
(2) 2v 8p, 15,2x21,4cm, off-set, o.a.Courier, tekeningen, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB / UB 178.1
(5) Zie 12-12-77/3
Open brief aan de leden van de Bond van Nederlandse Architekten. Chronologie van het gebeuren aan het Waterlooplein: 2-9-75 Aktiegroep Nieuwmarkt bezet het hoofdkantoor van de BNA aan de Keizersgracht, 29-9-75 buitengewone ledenvergadering, 1-12-75 advies van de projektgroep BNA aan het bestuur, 12-12-75 algemene ledenvergadering, 1-4-77 bestuur BNA besluit overeenkomst te tekenen die het mogelijk maakt in het plangebied zoveel mogelijk woningbouw te realiseren, 9-6-77 eerste overleg met bewoners, 10-11-77 tweede overleg. Kaartje van plangebied. De gemaakte plannen ontlokten nogal wat kritiek. In een van de hoeken komt geen sociale woningbouw, de ligging van de metro-uitgangen is van vroegere plannen overgenomen, er komt te veel kantoorbouw, bestaande woningen worden tot kantoor bestemd, het vroegere gesloten bouwblok tussen Nieuwe Amstelstraat en Nieuwe Herengracht wordt doorbroken. Over de wijze waarop de Stichting Bouwgemeenschap Waterlooplein de woningbouw wil realiseren zegt ze niets en ze heeft geen kontakt willen opnemen met de woningbouwvereniging Lieven de Key. Wat door de bewoners naar voren is gebracht is zozeer verdraaid dat het in hun tegendeel is gaan verkeren. Wij stellen voor een plan te laten ontwikkelen op basis van door de bewoners onderschreven uitgangspunten.
30-11-77/4 KRANT ALGEMEEN BEWONERS OVERLEG nr.4
(1) Algemeen Bewoners Overleg
(2) dubbelz., 46x62cm, off-set, foto's, tekeningen van Ikkus
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA /
(6) Krant Algemeen Bewoners Overleg 4
Informatie over de reorganisatie van de Dienst Studenten Huisvesting, met name de Technische Afdeling. Zo lang als de stichting studentenhuisvesting bestaat heeft het bestuur een wanbeleid gevoerd. Toen in januari het College door acties gedwongen werd de onbetaalbare servicekosten te subsidiëren besloot zij het servicepakket in te krimpen, vooral waar het de schoonmaak van de collectieve ruimten betrof. ABO en ASVA roepen op de manifestatie en demonstratie op 6 december vanaf Oudemanhuispoort via kranslegging bij DSH-kantoor door het aktiecomité Wij Willen Huismeesters Houden naar het debat van de Universiteitsraad in het Maagdenhuis. Voor verbetering van het woon- en leefklimaat in de studentenhuizen, geen afschaffing beheerders en huismeesters, tegen kostenverhoging voor bewoners, bewoners en personeel moeten kunnen meebeslissen.
-12-77/9 AMSTERDAMMERS ! KOMT ALLEN ... en neemt uw vrienden kennissen en familie mee.
(1) anoniem
(2) A4, elite
(3) Ams-alg Wonen
(4) UB GA / UB 172.1
15 December Amstelkerk: Amsterdammers goed genoeg voor Amsterdam. De laatste 'ontwerp-raamnota' over de stadsvernieuwing maakt het helemaal bont: grote aantallen 'ongewenste bevolkingsgroepen' (de kleine minder draagkrachtige huishoudens = het merendeel van de stadsvernieuwingsbevolking) moeten de buurt en de stad uit! Daarom sloten tientallen groepen zich aaneen en organiseren rond 15 stellingen over hun stad een diskussie met 20 Amsterdamse politici over stadsvernieuwing. Het belangrijkste item van de Gemeenteraadsverkiezingen, mei '78. Gaat de halve stad, zonder beleid, plannen en geld plat? Of vernieuwen politici, ambtenaren en bewoners samen de stad, gat na gat.
-12-77/15 OPEN BRIEF Open brief aan de heren de Cloe en Kuijpers, ...
(1) Bewonersgroep Govert Flinckstraat, namens de Gezamenlijke Actiegroepen Tegen Leegstand.
(2) A4, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) FP /
Open brief aan de wethouders van Publieke Werken en Stadsontwikkeling en van Volkshuisvesting. U heeft op een niet-openbare vergadering het besluit genomen de panden Govert Flinckstraat 15-53 binnen drie maanden te laten slopen. De vergadering van betrokken bewoners, gehouden op 7 december, bestrijdt uw beslissing. U gaat voorbij aan openbaar overleg, de uitslag van het 'onderzoek' van Bouw en Woning Toezicht is geheim, het onderzoek was oppervlakkig, u laat aanvechtbare technisch-financiële overwegingen zwaarder wegen dan belangen van de buurt, u sluit goede herhuisvesting van bewoners uit en wij vinden afbraak onverantwoord voordat er door de buurt geaccepteerde bouwplannen zijn. Onze eisen: intrekking van dit besluit, openbaarmaking rapport Bouw en Woning Toezicht, goede herhuisvesting.
-12-77/18 ALLE KRAKERS!!! OPROEP AAN ALLE KRAKERS!!!
(1) De bewoners van het pand en de kraakgroep.
(2) ½ vel, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA /
Vorige week is een groot pand van Heineken, Nic.Witsenkade 7, gekraakt. Een poging het pand met een knokploeg te ontzetten mislukte. Heineken heeft nu gedreigd het pand 9 december te komen ontruimen m.b.v.een deurwaarder. Om dit tegen te gaan wordt iedereen dringend verzocht die dag te komen. Beste krakers. Denk niet alleen aan je eigen hachie! Help je medekraker.
-12-77/20 DIT IS EEN UITNODIGING VOOR EEN BUURTVERGADERING ...
(1) Een paar bewoners ( en wàt voor ! )
(2) A4, elite, st.pen, tekeningen
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB /
Buurtvergadering 14 december in het de Pintohuis over: de indertijd gehouden enquete, hoe de wethouder publieke werken met ons solt, een verhaal over de laatste bouwdag van de Nieuwmarktbuurt en de eisen die we toen aan de gemeente stelden, wat gebeurt er met de Zwanenburgerstraat en de Amstel en wat doen we met het bestemmingsplan dat nog een maand ter inzage ligt. Als iedereen komt dan maken we er iets goeds van!
-12-77/21 Hallo lieve buurtbewoners
(1) Alle bewoners van het "Hans de Ries Huis"
(2) A4
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB /
(5) Nederlandse en Engelse tekst
24 December hebben wij het pand Kromboomssloot 55 gekraakt. Het is eind vorig jaar in handen van de gemeente overgegaan. Onderhandelingen met een groep geïnteresseerde jongeren liepen vast vanwege onenigheid over de architektenkeuze. We hopen dat we hier kunnen blijven zitten zodat het huis toch z'n uiteindelijke bestemming krijgt. In geval van moeilijkheden hopen we dat we op jullie steun kunnen rekenen.
-12-77/25 de maat is vol!! De verkrotting van onze buurt heeft de afgelopen week tot twee maal toe dodelijke slachtoffers ge-ëist.
(1) C.P.N. Afdeling Staatsliedenbuurt.
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/002.3.05
De verkrotting heeft slachtoffers geëist. Bij branden in de Van Beuningen- en de Fanius Scholtenstraat zijn drie doden te betreuren. Vier jaar geleden bij een brand in de Van der Duynstraat heeft de gemeente toegezegd de vernieuwing van de buurt snel ter hand te zullen nemen. De afgelopen vier jaar is de verkrotting toegenomen. Bouw- en Woningtoezicht heeft heel wat woningen afgekeurd. Die worden dichtgespijkerd maar niet gesloopt, zodat ze door woningzoekenden gekraakt konden worden. De gemeente is daarmee verantwoordelijk voor het feit dat talloze mensen op onverantwoorde wijze zijn gehuisvest. Oorzaak is het feit dat de regering te weinig geld voor de stadsvernieuwing ter beschikking heeft gesteld. De PvdA-wethouders hebben zich onvoldoende afgezet tegen de falende regeringspolitiek. Ze hebben de strijd voor versnelde stadsvernieuwing en betaalbare huren afgeremd. Een van de programmapunten van het nieuwe CDA/VVD-kabinet is subsidie op de woningbouw te laten vallen en over te hevelen naar de bewapening. Alle progressieve mensen in de buurt zullen moeten optreden voor afbraak van de krotten en voor betaalbare nieuwbouw. Zaterdag 17 december openluchtmeeting hoek Cliffordstraat/Fanius Scholtenstraat over de toestand in onze buurt. Hier wordt gesproken door Roel Walraven, fraktie-voorzitter CPN in de gemeenteraad. De volgende eisen zullen naar voren gebracht worden: sloop onveilige woningen, ontwikkeling vernieuwingsplan, snellere aanpak noord-oost punt, leegstand voorkomen, toewijzing van tijdelijke bewoning door de gemeente. Tegen de verkrotting, voor betaalbare nieuwbouw, voor veiligheid van onze buurt, eenheid tegen een rechts regeringsbeleid!
-12-77/26 Buurtgenoten, Met grote schrik moeten wij constateren ...
(1) Bewonerscomité Kattenburg
(2) kwarto
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskomité Kattenburg
Er wordt opnieuw een aanval gedaan op onze inkomsten in de vorm van gas en elektriciteit. Met bedragen variërend tussen de 400 en 1200 gulden. Maar zonder uitleg! Oproep voor een protestvergadering op 6 december in de collectieve ruimte. Wij raden U aan voorlopig niets te betalen. Met z'n allen kunnen wij deze aanval te lijf gaan.
-12-77/29 GEEN VERHOGING STOOKKOSTEN GEEN LUXE-BTW TARIEF OP AARDGAS
(1) (Huurdersvereniging Dapperbuurt)
(2) dubbelz., A4, voorkant: el.stencil
(3) Ams-O-Dap Wonen
(4) SA / SA 040/002.4.01
Weet u het nog? 'Aardgas: goedkoop! Doe uw kolenhaard weg en verwarm uw huis met aardgas'. Terwijl het aardgas voor een zacht prijsje aan het buitenland wordt verkocht, krijgen de bewoners de ene prijsverhoging na de andere gepresenteerd. Daarmee stijgen ook de winsten van ESSO en Shell. Het aardgas is een zeer dure brandstof geworden. Voor 1978 en daarna zijn nieuwe prijsverhogingen aangekondigd. Nauwelijks hebben de ondernemers hun eis van een (van BTW-verhogingen) 'gezuiverde' prijskompensatie ingewilligd gekregen of de regering schroeft het BTW-tarief op aardgas op van 4 naar 18%. Voor de bewoners van de nieuwbouw komt dat dubbel hard aan. De vakbeweging heeft zich tegen de BTW-verhoging op het aardgas gekeerd omdat de koopkracht erdoor wordt aangetast. Onder druk hiervan is de verhoging uitgesteld van 1 januari tot 1 april 1978. Verdere aktie is nodig. De Huurdersvereniging start een handtekeningenaktie, 17 december Dappermarkt. Voor betaalbare woonkosten, voor snelle vernieuwing van de Dapperbuurt.
6-12-77/3 REAKTIE VAN HET WIJKCENTRUM OP DE AFSCHUWELIJKE BRAND VAN BEUNINGENSTRAAT EEN NIEUW DRAMA MOET WORDEN VOORKOMEN
(1) Het Wijkcentrum (Staatsliedenbuurt, fp)
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/002.3.05
(5) Zie Adriaenssen (1996) p.51
De buurt is opgeschrikt door een hevige brand in de Van Beuningenstraat. Twee mensen kwamen om het leven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De aansluiting van gas en elektra waren in orde. Een aantal gekraakte woningen wordt niet op verantwoorde wijze bewoond. Die woningen zullen of direkt ontruimd moeten worden of aangepast aan de veiligheidsvoorschriften. Er moet zo snel mogelijk nieuwbouw komen! De plannen zijn er, maar het tempo is traag. Daarvoor blijven ontruimde woningen leeg staan. Alle panden op één na in de Van Beuningenstraat zijn in handen van de Gemeente. Wij hebben de Wethouders De Cloe en Kuypers drie eisen gesteld: kraakpanden dienen door de Gemeente op veiligheid gekontroleerd te worden, de nieuwbouw Noord Oost Punt moet versneld worden en ontruiming jaren voor de sloop dient vermeden te worden.
7?-12-77/4 Aan alle buurtbewoners Zondagnacht 4 december werd de hele buurt opgeschrikt door de afschuwelijke brand ...
(1) Bewoners van de van Beuningenstraat.
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/002.3.05
(5) Facs.in Kraakstaat 1 p.10
4 December werd de buurt opgeschrikt door de afschuwelijke brand. Wat moeten we doen om de veiligheid zo groot mogelijk te maken? Het GEB begint met een controle op de veiligheid van gas en elektriciteit, er wordt een voorlichtingsavond georganiseerd over brandveiligheid. Wij staan open voor vragen en reakties. U kunt hiervoor iedere avond terecht.
9-12-77/3 ASVA ABO ... AKTIE HEEFT SUKSES
(1) ASVA ABO
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
Tweehonderd bewoners van studentenhuizen waren 6 december aanwezig op de manifestatie over de plannen van het College van Bestuur voor aanzienlijke kostenverhogingen en verslechteringen in het servicepakket van de studentenhuizen. De universiteitsraad nam de ASVA-motie over: uit de reorganisatie van de DSH mogen geen kostenverhogingen of serviceverminderingen voor bewoners voortvloeien. Maar we zijn er nog niet. 19 Januari ABO-vergadering om de problemen van de studentenhuisvesting (reorganisatie, relatie met jongerenhuisvesting, servicekosten) door te spreken. 20 December ABO-vergadering op ASVA-kantoor ter voorbereiding van de vergadering op 19 januari. Er komt nog een ABO-krant.
10-12-77/1 Amsterdam, 10 dec. '77. Buurtbewoners/Bedrijven,
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Bewonersraad Nieuwmarkt)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG /
Het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwmarkt ligt ter inzage. Dit bestemmingsplan dreigt voor velen het wonen en werken in onze buurt onmogelijk te maken. De gemeente wil nieuwbouw van 4 en 5 kamerwoningen waardoor voor urgent woningzoekenden en oudbewoners geen woningen worden gebouwd. Er worden te weinig woningen gebouwd, waardoor ze onnodig duur worden. Door de bepalingen op binnenterreinen worden bedrijven en achterhuizen bedreigd. Het roept geen halt toe aan speculatie. Woonboot bewoners worden niet genoemd en dus vogelvrij verklaard. Middenstand en kleine bedrijven worden bedreigd. U heeft het recht tot en met 29 december bezwaar te maken.
11-12-77/1 omgeving Nieuwmarkt KORT PANDEN NIEUWS
(1) anoniem
(2) A4
(3) Ams-C-Nwm Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/002.3.05
(5) Literatuur: Adriaenssen (1996) p.51 e.v. Slopers door 50 krakers tegengehouden. Eerste paal nieuwbouw op 4-7-80 geslagen door kraker Piet Polderman
In de Van Beuningenstraat wonen zeker 100 krakers. Sinds de brand op nummer 26, waarvan de oorzaak onbekend is, is er een hetze begonnen tegen kraakpanden, o.m.aangestoken door het wijkcentrum. Gebruikmakend van deze sfeer heeft de gemeente besloten de panden 20 t/m 28 zo snel mogelijk te slopen; hoewel alleen 26 naar beneden hoeft en de rest gestut kan worden. De vrees dat door deze tweede bres in het blok sloop versneld zal worden, wordt door geruchten versterkt. Maandag komen waarschijnlijk de slopers voor het benedenhuis van 24. Dit is bezet. Wees voorbereid op alarm. Of liever: kom en neem een fototoestel mee. Elke gelegenheid zal de ambtenarij aangrijpen om lastige pottenkijkers bij haar stadsvernieuwingsoperatie uit de weg te ruimen. 15 December komt de antikraakwet in de eerste kamer.
15-12-77/2 WIJKKRANT EXTRA ... WIJKRAAD VERGADERDE OVER BRANDEN IN DE BUURT
(1) (Wijkcentrum Staatsliedenbuurt en Hugo de Grootbuurt)
(2) dubbelz., 29,7x21cm, off-set, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/002.3.05
(5) Zie over vergadering Adriaenssen (1996) p.51
(6) Wijkkrant Staatsliedenbuurt extra
Maandag is in de wijkraad de grote ongerustheid besproken die ontstaan is door de branden in de Van Beuningen- en de Fannius Scholtenstraat. Er was een grote delegatie aanwezig van de woongroep, die verantwoordelijk is voor een groot aantal kraakakties. De groep leverde kritiek op het pamflet dat vorige week door het wijkcentrum is verspreid (zie 6-12-77/3). De woongroep vond dat de eis ontbrak dat alle bewoners die door de brand dakloos werden, geherhuisvest moeten worden. De woongroep was bang dat de kontrole op de kraakpanden door het GEB gebruikt zou worden als excuus om krakers de buurt uit te zetten. De wijkraad wees er op dat het enige tijd duurt voor gekraakte panden goed zijn opgeknapt. Tot die tijd zijn deze extra brandgevaarlijk. Zijn panden brandgevaarlijk dan zullen er maatregelen getroffen moeten worden. Als dat ontruiming zal betekenen moeten we dat accepteren. Wel moeten we eisen dat de bewoners geherhuisvest worden. De wijkraad blijft het georganiseerd kraken krities bekijken. Kraken is geen werkelijke oplossing. Er zal gevochten moeten worden voor meer en betaalbare woningen en voor een rechtvaardiger toewijzingsbeleid. De toewijzingsgrens moet omlaag naar achttien jaar. Verder is het een goede zaak dat ontruimde panden geschikt gemaakt worden voor tijdelijke bewoning. Maar toewijzing moet op kontroleerbare wijze geschieden en niet door een willekeurige groep. De eisen aan de burgemeester: herhuisvesting van de mensen die dakloos zijn geworden, kontrole op brandgevaarlijkheid van alle panden, maatregelen ter bevordering van de veiligheid in overleg met de buurt, versnelde nieuwbouw, herhuisvesting voor alle bewoners die door ontruimingen hun huis moeten verlaten, ontruiming lang voordat nieuwbouw gaat plaats vinden moet worden voorkomen, toewijzing voor tijdelijke bewoning via de gemeente en de leeftijdsgrens voor woningtoewijzing naar achttien jaar. De wijkraad ondersteunde het initiatief van de CPN om zaterdag een openlucht-bijeenkomst te organiseren. Oproep naar de bijeenkomst te gaan. We moeten de aangekondigde politiek van de CDA/VVD-regering bestrijden om bouw-subsidies in te trekken.
23-12-77/2 Amsterdam 23-12-1977. L.S.
(1) margriet joke jan
(2) 3v 5p, pag.1: elite; pag.2-5: blauwe inkt, pica
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) kopie op UB / UB 178.1
Deze week hebt u bericht gekregen over het ontwerp-bestemmingsplan voor de Nieuwmarkt buurt. Het zou goed zijn als zoveel mogelijk bewoners dit bekijken. Sommige bewoners zullen er zelf niet aan toe komen hun bezwaren op te schrijven. Daarom is een bezwaarschrift opgesteld, wat op 29 december opgestuurd zal worden. Dinsdag komen we bij u langs, met het bestemmingsplan om zonodig toelichting te geven en met handtekeningenlijsten voor het bezwaarschrift.
Bezwaarschrift tegen het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwmarkt van bewoners uit het blok Zwanenburgwal, Verversstraat en Groenburgwal. De woeker- en winsthandel wordt met dit bestemmingsplan op geen enkele manier tot staan gebracht. Het plan geeft niet de minste garantie dat we hier kunnen blijven wonen. Er staan voorschriften in die tot doel hebben het overgrote deel van de buurtbevolking weg te saneren. De woningdifferentiatie is er niet op gericht de woningnood voor de buurtbewoners te verminderen, maar om de bevolkingssamenstelling te veranderen. Vrijwel alle nieuwbouw zal uit 4 en 5 kamerwoningen bestaan, waaraan bij de huidige buurtbewoners de minste behoefte bestaat. Voor ons eigen blok bestaat een plan van Stadsontwikkeling uit 1973 dat zowel de bebouwing als de bevolking saneert: driekwart van de huidige blokbewoners zou moeten vertrekken. Leden van de gemeenteraad, dit nemen wij niet. Het bestemmingsplan is niets anders dan een nieuwe versie van het gemeentelijk saneringsplan. Volgen bezwaren tegen diverse onderdelen van de voorschriften van het bestemmingsplan. In de toelichting wordt gesproken van het 'thans leegstaande Leeuwenbergkompleks'. Maar daar wonen al jarenlang meer dan 100 mensen. De gehanteerde cijfers dateren uit 1972. In ons blok hebben mensen zelf sindsdien 100 woningen tot stand gebracht.