Amsterdamse pamflettenkatalogus
-7-60/1
(1)       (bewonerscomité Tuindorp Buiksloot)
(3)       Ams-Nrd         Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 15-7-60 p.7
Bij aanvraag door de gemeente om de huur te mogen verhogen, moet ieder gezin afzonderlijk een bezwaarschrift bij de Huuradviescommissie indienen. Behalve individueel gemotiveerde bezwaarschriften dient ook een gemeenschappelijk protest tegen de voorgenomen huurverhoging te worden gehoord. Een dezer dagen zal aan alle bewoners een adres aan de gemeenteraad ter ondertekening worden aangeboden.
  -7-60/2
(1)       (enkele bewoonsters)
(3)       Ams-Zuid        Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Huis-aan-huis verspreid in de Saffierstraat. Gegevens ontleend aan De Waarheid 22-7-60 p.1
De huizen in de Saffierstraat doen minder dan ƒ 9 huur per week en kunnen daarom van de 20% huurverhoging vrijgesteld worden. Het onderhoud laat zoveel te wensen over dat niets zo'n verhoging zou kunnen rechtvaardigen. Het is een schande dat de woningbouwvereniging voor deze woningen een hogere huur wil bedingen. Alle gezinnen wordt aangeraden bij de huuradviescommissie protest in te dienen met vermelding van de toestand van de woning.
  -8-60/2
(1)       (de commissie uit de bewoners van de Spaarndammerbuurt)
(3)       Ams-W-Spa    Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 19-8-60 p.1
Al tientallen bezwaren zijn bij de Huuradviescommissie ingediend tegen de door de gemeente aangevraagde verhoging met 20% van huren beneden de ƒ 9 per week. Vele honderden hebben een adres aan de gemeenteraad ondertekend, waarin gevraagd wordt de huurverhoging geen doorgang te doen vinden of deze te beperken.
19-9-60/1
(1)       (CPN)
(3)       Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Uitgegeven n.a.v.voorgenomen huurverhoging met 20% van gemeentewoningen met een huur lager dan ƒ 9,- per week. Gegevens ontleend aan De Waarheid 20-9-60 p.6
De communisten zullen er 21 september in de gemeenteraad, als de adressen van de huurders behandeld worden, voor pleiten de huurverhoging geen doorgang te doen vinden. De huurverhoging kan verhinderd worden wanneer de linkse partijen één front vormen tegenover de huurpolitiek van de regering-De Quay.
  -1-62/1
(1)       (CPN-afdeling Eilanden, CPN gemeenteraadsfractie)
(3)       Ams-C-rest     Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 12-1-62 p.7
De sanering van Kattenburg wordt opnieuw vertraagd. Het Centraal Bureau voor huisvesting heeft aanwijzingen gekregen om gezinnen die Kattenburg gaan verlaten, voornamelijk onder te brengen in oude stadswijken en ze buiten de nieuwe stadswijken te houden. Voor alle bewoners die verhuizen zal een goede woning moeten worden gereserveerd in een buurt, die door henzelf als gewenst wordt beschouwd. Zij dienen een redelijke verhuiskostenvergoeding te krijgen en moeten alle huurverhogingen van na de oorlog voor de te saneren woningen afgeschaft worden. Bijzondere aandacht is nodig voor de bejaarden die gedwongen moeten verhuizen. Zo nodig zal hun een bijslag op de huren van de nieuw te betrekken woningen moeten worden toegekend. 16 Januari in gebouw het Eiland informatieve bijeenkomst over de sanering en haar gevolgen voor de bewoners.
28-5-62/1
(1)       (actiecomité Kalfjeslaan)
(3)       Ams-Zuid        Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 28-5-62 p.6
(Wethouder Van 't Hull (PvdA) heeft het plan dertien goede woningen aan de Kalfjeslaan af te breken voor stadsuitbreiding. Gedeputeerde Staten kwamen tot de slotsom dat negen woningen mochten blijven staan. Namens de bewoners van de vier resterende woningen heeft het comité bij de Kroon een verzoek ingediend om te gelasten dat ook deze huizen gespaard blijven, fp).
De wethouder gaf wel "dure" mensen toestemming dure woningen te bouwen.
23-8-62/1
(1)       (de initiatiefnemers van de huuractie)
(3)       Ams-Nrd         Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 23-8-62 p.2
Oproep tot actie tegen de huurverhoging in Amsterdam-Noord, in het bijzonder van bewoners van gemeentewoningen in de Van der Pek- en Bloemenbuurt. De huiseigenaren zijn niet verplicht een huurverhoging (van 10%, fp) door te voeren. Deze verhoging is ongewenst. De prijzen stijgen voortdurend. Probeer onder de huurverhoging uit te komen, o.m.vanwege de kosten, die de huurders hebben gemaakt om de woning redelijk bewoonbaar te houden. In de Huurwet wordt over deze mogelijkheid gesproken.
(Het ging o.a.om semi-permanente woningen, welke in de twintiger jaren werden gebouwd voor de duur van 25 jaar. Er werd door de gemeente vrijwel niets meer aan gedaan, fp).
  -5-63/2          Er is oplossing van de woningnood mogelijk
(1)       (CPN)
(2)       dubbelz., 15,4x20,7cm, krantenpapier, diepdruk
(3)       Verkiez            Wonen
(4)       GA /  GA H 530.353 
Een-zevende deel van de Amsterdamse gezinnen staat als woningzoekende ingeschreven. Het regeringsbeleid is welzijnszorg voor de rijken en militaire profiteurs. 70% Van de bouwvakarbeiders is te werk gesteld bij de bouw van bankgebouwen, luxe bungalows en andere niet-urgente bouwsels. In Amsterdam werkt slechts 10% van de bouwvakarbeiders in de volkswoningbouw. Hun aantal daalde de laatste drie jaar van 3800 naar 1100. Er is oplossing van de woningnood mogelijk. Maar daartoe is een andere regering nodig. Die het besluit neemt 50.000 volkswoningen te bouwen. Veroordeelt het woningbouwbeleid van de regering. Stemt 15 mei voor de maatregelen van de CPN.
  -11-63/1        LOONSVERHOGING en wat nu verder?
(1)       Partij van de Arbeid
(2)       19,1x27,9cm, krantenpapier, diepdruk
(3)       Werk   Wonen
(4)       GA /  GA B(1963) 1 
In hechte samenwerking slaagden de vakbonden er in een forse verhoging van de lonen af te dwingen. De PvdA hield een congres over de vraag: wat nu verder? Het eiste een scherpe controle op de prijzen en sprak zich uit tegen een huurverhoging. Er moeten 50.000 woningwetwoningen per jaar gebouwd worden.
  -  -64/7          Woningnood   De woningnood is ...
(1)       R.Rutgers
(2)       A4, elite
(3)       Wonen
(4)       ISG /   
(5)       Zie  -7-64/2
De woningnood is voor velen het meest urgente probleem. De markt wordt overstroomd met dure koopflats. Het spekuleren met onze bouwgronden is de gewoonste zaak van de wereld geworden. Duizenden bezitten riante bungalows, maar vele anderen wonen in krotten of hebben helemaal geen eigen dak boven het hoofd. Het bouwen van gesubsidieerde volkswoningen behoort voorrang te hebben. Ondergetekende wenst tot een 'pressiegroep' te komen om de woningnood langs demokratische weg doeltreffend te bestrijden.
  -5-64/2          De regering-Marijnen wil op 1 juli ... WEG MET DE HUURVERHOGING!
(1)       Communistische Partij van Nederland.
(2)       dubbelz., 20,3x31,1cm, krantenpapier, diepdruk
(3)       Wonen-hv
(4)       ISG /   
(5)       Literatuur: De Waarheid 15-5-64 p.5
De regering-Marijnen wil 1 juli een nieuwe huurverhoging van 10 tot 12 procent laten ingaan. De zevende huurverhoging sinds 1950 waardoor de huren twee en een half maal zo hoog als veertien jaar geleden worden. Bij elke huurstijging was het argument dat ze zou leiden tot de bouw van méér woningen en beter onderhoud. De bouw blijft achter. Er is bijna geen huiseigenaar die geld uitgeeft aan het onderhoud. De woningbouwverenigingen hebben niet meer en beter kunnen bouwen. De enigen die voordeel hebben geput zijn de grote huiseigenaren, de banken, de speculanten! Er is voor de arbeiders een looncompensatie aangekondigd van 1,3 procent. De ervaring van vorige huurverhogingen heeft geleerd, dat de prijsstijging die er op volgt de compensatie overtreft en het loon aantast. Voor de middenstand ontstaan nieuwe lasten door de huurverhoging van bedrijfspanden. De huurverhoging opent nieuwe speelruimte voor de sluipende inflatie. De Partij van de Arbeid, de P.S.P.en de vakbonden wijzen de verhoging af. Als communisten en socialisten en alle anderen actie voeren kan de verhoging worden tegengehouden. Voor loonsverhoging, weg met de prijsstijgingen!
  -7-64/1          MOET DE WONINGNOOD ONZE "NATIONALE VIJAND" BLIJVEN ?
(1)       Aktiekomitee woningnood
(2)       A4, elite
(3)       Wonen
(4)       ISG /   
(5)       Concept voor /2
Zelfde tekst als  -7-64/2.
  -7-64/2          Moet de woningnood onze "Nationale Vijand blijven?
(1)       Actiecomité Woningnood
(2)       22x27,8cm, diepdruk
(3)       Wonen
(4)       ISG /   
(5)       Zie  -  -64/7. Oplage 10.000 ex.
Een dak boven het hoofd behoort tot één van de eerste levensbehoeften. Woningnood betekent gezinsontwrichting, remt de ontplooiing van de opgroeiende generatie en veroorzaakt menselijk leed. De woningnood wordt steeds erger omdat de volkswoningbouw bewust wordt tegengegaan en het bouwbeleid is afgestemd op de zucht naar rijkdom voor enkelen. De autoriteiten erkennen het fiasco van het na-oorlogse woningbeleid.
De overheid moet langs democratische weg gedwongen worden die maatregelen te nemen die deze noodsituatie vereisen: o.a.sanering van het bouwbedrijf, ruime subsidies en het instellen van een bouwstop voor luxe hotels e.d.
Het Actiecomité staat los van de politieke partijen. Strookje om adhesie te betuigen.
  -10-64/3        WONINGZOEKENDE,   BELANGRIJK
(1)       Het dagelijks bestuur Aktiekomitee Woningnood
(2)       elite
(3)       Wonen
(4)       ISG /   
B&W hebben een kommissie ingesteld die het "woonverdelings-beleid" gaat "bestuderen". Iedereen weet dat de woningnood te wijten is aan te weinig woningen. Daar is geen kommissie voor nodig. Amsterdam heeft haast geen bouwgrond meer. Daarom is het een noodzaak dat de Bijlmermeer bij Amsterdam komt, opdat er geen tweede goudkust ontstaat, maar er wel goede volkswoningen worden gebouwd.
De woningnood wordt niet opgelost als wij alles overlaten aan de autoriteiten. Zij wordt pas krachtig aangepakt als alle woningzoekenden met klem gaan aandringen op maatregelen bij de autoriteiten. 29 Oktober openbare protestbijeenkomst in De Kroon.
8-12-64/1
(1)       (Studentenvakbeweging)
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 9-12-64 p.4
Na de opening vandaag van 80 studentenkamers van de Stichting Studenten Huisvesting, blijft er nog altijd een tekort bestaan van 4.674 kamers. Wij dringen aan op doeltreffende maatregelen.
11?-1-65/1      MENSEN   STAAKT DIT BEULENWERK
(1)       anoniem (uitgegeven door bewoners Generaal Vetterstraat)
(2)       wrs.kwarto, st.pen
(3)       Ams-Zuid        Wonen-kra
(4)       kopie op SA /    SA 008/2.01
(5)       Mogelijk alleen aangeplakt
Mensen, staakt dit beulenwerk. Helpt niet mee gezinnen op straat te zetten.
(integraal)
  -5-65/1          20 jaar woningnood, een nationaal schandaal!
(1)       "Actie-comité woningnood"
(2)       21,8x28cm, diepdruk
(3)       Wonen
(4)       ISG /   
(5)       Zie ook Pas p.371 noten 42 en 43
20 Jaar na de bevrijding zijn er 120.000 woningzoekenden. De woningnood is een bittere aanklacht tegen de "welvaartstaat" omdat hierdoor duizenden gezinnen geestelijk en lichamelijk kapot gaan. Wij woningzoekenden, krot- en kamerbewoners eisen betaalbare huizen voor iederéén. Deze eisen willen wij kracht bijzetten in een demonstratieve optocht op 8 mei van Droogbak naar Raamplein.
22-10-65/1
(1)       (C.P.N.)
(3)       Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Oplage 750.000 ex. Gegevens ontleend aan De Waarheid 22-10-65 p.3
Pamflet tegen de plannen tot huurverhoging, die op 26 oktober in de Tweede Kamer behandeld worden.
  -11-65/1        Uitnodiging tot de OPENBARE BIJEENKOMST ...
(1)       Actie-Comité Woningnood
(2)       10,5x13,8cm, cremekleurig papier, blauwe inkt
(3)       Wonen
(4)       ISG /   
18 November in Krasnapolsky openbare bijeenkomst. Wat doen wij met de woningnood? Sprekers: de voorzitters van de Ned.Vrijgezellen Bond afd.A'dam, de A'damse Neutr.Huurdersver.en het Actie-Comité Woningnood en H.Levy, arts en J.J.Vriend, architect.
  -  -66/16        DE WONINGNOOD KAN WORDEN OPGELOST!!!!!
(1)       anoniem
(2)       folio, elite, st.pen
(3)       Godsdienst       Wonen
(4)       ISG /   ISG stzmap J.Swagerman VI.27
(5)       Pamflet niet verspreid
Die kerk, die zich Huis van God noemt, maar het huis voor mensen vergeet, die kerk kan de woningnood verminderen. We doen een beroep op de kerk: bouw huizen! De kerk heeft geld en middelen om kristelijk te zijn, bv.door te eisen dat de Bijlmermeer vol goedkope volkswoningen komt. Zet uw kerk in beweging. Na Nieuwe Kerk is het tijd voor nieuwe huizen. De kerk staat in de steigers. Dat kost miljoenen. Zijn er geen urgentere bouwwerken? Valt het niet te prefereren: een bouwvallige kerk en kerkgangers in een eigen huis, boven een weelderige kerk (die over rechtvaardigheid predikt) te midden van woningnood? Geen kerkenbouw, maar huizenbouw.
29-1-66/1
(1)       (uitgegeven door Actie-Comité Woningnood)
(3)       Ams-Zuid        Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan de dagbladen van 31-1-66
Open brief aan Caransa. Als u er werkelijk behoefte aan heeft een monument voor uzelf op te richten, dan kunt u dat beter doen door de tien miljoen die u voor uw hotel in Buitenveldert hebt uitgetrokken, te besteden aan woningbouw en deze verhuren aan gewone mensen tegen betaalbare huren. Dat zal minder winst opleveren, maar voor duizenden gezinnen zou een dergelijke wijziging in uw plannen van grote betekenis zijn.
25-4-66/1        IN HOLLAND STAAT UN HUIS
(1)       (Provo)
(2)       folio, el.stencil, tekeningen
(3)       Bui-Az-Ind      Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Tekst: A.Boersma. Lit.: Van Duyn (1967) p.188. Facs.in Van Duyn (1985) p.69, de Echte Stadhuiskrant, Stad plein stopera (1981) p.2 en met Engelse vertaling in BAMN. Tekst in: Mamadouh (1992) p.69. Mamadouh p.256 noot 3: "De leus 'redt un pandje bezet un pandje' is overigens eerder gesignaleerd in het studentenblad Propria Cures van 14 november 1965 (Huysman 1989: bijlage 1)."
Het paleis op de Dam is niet bewoond en is het image van de woningnood. Geen huis in het magies centrum mag worden afgebroken zolang er nog mensen wonen in niew Amsterdam. Provo's werkgroep Witte Huizenplan lanseert un lieverevolusionaire oplossing van het woningprobleem, "het witte huis". Deuren van leegstaande woningen worden witgeschilderd ten teken dat iedereen erin wonen kan. Iedere zaterdag worden er lijsten met leegstaande woningen verspreid. Redt un pandje bezet un pandje.
29-4-66/1a      Oranje-komitee "DE PAREL ... Amsterdam@mers,   Gesterkt ...
(1)       het oranje-komitee "De Parel van de Jordaan"
Auke Pieter Boersma  (de overige komiteeleden Hans Tuynman, Peter Bronkhorst en Rob Stolk, konden niet tekenen omdat hun vrijlating geschiedde onder de chanterende voorwaarde dat zij een half jaar lang hun mening(en) niet meer mogen uiten.)
(2)       dubbelz., A4, elite, voorkant o.a.el.stencil, foto
(3)       Diversen          Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Tekst: Auke Boersma. Lit.: Van Duyn (1967) p.187 en Panholzer (1975)
Gesterkt door het sukses van Oranje-festiviteiten op 10 maart doen wij op koninginnedag een nieuwe poging de jeugd en het provotariaat in te schakelen voor een gezamenlijke viering van de feestdag. Programma: o.a.witte fiets-marathon, wedstrijd rookbomgooien, straattekenwedstrijd, verkoop bij opbod van Provo 1 en 7. 's Avonds om 10 uur lancering van het witte huizenplan.
29-4-66/1b
(1)       Dito als /1a
(2)       dubbelz., A4, papier met watermerkstrepen, elite, voorkant o.a. el.stencil
(3)       Diversen          Wonen-kra
(4)       UB ISG /   
Dito als /1a.
29-4-66/2        ACTIECOMITE WONINGNOOD ... Aan de Minister van Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting
(1)       Actiecomité Woningnood
(2)       folio, pica
(3)       Wonen
(4)       ISG /   
(5)       Het antwoord van de Minister is aanwezig op het IISG
Met bezorgdheid hebben wij kennis genomen van de voorgenomen maatregelen om in enige gebieden de huurbescherming af te schaffen, de particuliere bouw te bevorderen en de utiliteitsbouw op te voeren. Niet overal in die gebieden is de woningnood opgelost. De nieuwe maatregelen dreigen te leiden tot nieuwe onrechtvaardigheid: hogere huur, langere wachttijden en bouw van minder woningen met betaalbare huren. Dit jaar 7 mei weer protestmars tegen de woningnood. Onze verlangens zijn een bouwstop voor luxe hotels en kantoren, wettelijke maatregelen tegen grond- en huizenspeculatie en in de grote steden voorrang voor volkswoningbouw. Uitnodiging aan de minister om een debat aan te gaan.
  -5-66/2          DE WONINGNOOD IS ONZE NATIONALE VIJAND !!!
(1)       Actiecomité Woningnood
(2)       folio, cubic pica
(3)       Wonen
(4)       UB / Pr cor 2  
(5)       Zie 7-5-66/1. Mogelijk uitgegeven in mei 1965
Ondanks de beloften van vrijwel alle politieke partijen wordt dagelijks een aanslag gepleegd op het welzijn van honderdduizenden Nederlanders, doordat zij zuchten onder een nijpend gebrek aan behoorlijke woon- en leefruimte. Iedere Nederlander heeft recht op een behoorlijke huisvesting, die niet meer dan een redelijk deel van zijn inkomen mag opeisen. De woningproductie zal moeten worden verhoogd tot minimaal 140.000 woningen per jaar, afremmen bouwproductie in de utiliteitssector, sanering van het bouwbedrijf, goedkope credieten aan woningbouwverenigingen, instelling prijsstop op onroerend goed, verlaging van ongemotiveerd hoge huren en bouw van bejaardenwoningen om de doorstroming te bevorderen. Het comité eist van alle politieke partijen, dat zij hun verkiezingsleuzen waarmaken. Woningzoekende, kamer- of krotbewoner, sluit U aan.
  -5-66/4          Communistische Partij van Nederland ... Aan de bewoners van de Borgerstraat en omgeving
(1)       Communistische Partij Nederland afd.Kinkerbuurt
(2)       kwarto, slechte kwaliteit papier, cubic elite
(3)       Ams-W-Kin    Wonen
(4)       ISG /   ISG stzmap CPN XXII
In de Borger- en Jac.van Lennepstraat, op de Jac.van Lennep- en de da Costakade zijn al tientallen huizen gesloopt. De buurt is niet bestemd voor uitbreiding van het Wilhelmina ziekenhuis. De buurt gaat snel achteruit. Er staan half gesloopte huizen. Deze vormen een gevaar voor spelende jongeren en de volksgezondheid. Het raadslid van de CPN Wim van 't Schip heeft Burgemeester en Wethouders om maatregelen gevraagd en de terreinen in te richten als speelplaatsen. Bijeenkomst 9 mei in de Borgerstraat 36 hs. W.v.'t Schip zal daar aanwezig zijn.
7-5-66/1          DE WONINGNOOD IS ONZE NATIONALE VIJAND
(1)       Actiecomité Woningnood.
(2)       kwarto, Bruxelles
(3)       Wonen
(4)       ISG /   ISG stzmap J.Swagerman 27 nr.35
Zelfde tekst als  -5-66/2. In de tekst van /2 staat "...-meer dan 20 jaar na de bevrijding- ...", in dit pamflet is dat vervangen door 21.
  -10-66?/1      SANERINGSCOMITE "NIEUWMARKT"   Geachte Buurtbewoners.
(1)       Saneringscomité "Nieuwmarkt"
(2)       folio, slechte kwaliteit papier, pica
(3)       Ams-C-Nwm Wonen
(4)       UB / UB 10.1  
Onze commissie is er niet in geslaagd voor half October met positieve argumenten een vergadering te beleggen. Het Wijkcentrum hult zich nog steeds in een hardnekkig stilzwijgen. Daar de Sanering zuiver op het sociale vlak ligt, dachten wij dat hier toch wel een dankbare taak voor deze instantie was weggelegd. Van Gemeentelijke zijde werd ons medegedeeld, dat de sanering medio october in de Gemeenteraad behandeld zou worden. Wij hebben besloten dat het adviesbureau gevestigd dient te blijven, daar uit het bezoek hieraan valt af te leiden dat onder de Buurtbewoners de noodzaak er van wordt ingezien. Voorts ligt het in de bedoeling een vergadering te beleggen, waar de besluiten van de Gemeenteraad besproken zullen worden. Volgt waarschuwing tegen de handelwijze van de Gemeentelijke Woningdienst, zo veel mogelijk onder het betalen van een verhuiskostenvergoeding uit te komen.
13-12-66/1a    DEMONSTRATIE BAN DE BANK
(1)       Socialistische Jeugd van Nederland.
Provo (Amsterdam).
(2)       A4, pica
(3)       Ams-C-rest     Wonen
(4)       GA /  GAB1965-67 15 
(5)       Tekst gedeeltelijk in: Amsterdam door de bank genomen p.44
Regenten: handen af van de Amsterdamse binnenstad. Onze stad verziekt. Na Weesperstraat, Frederiksplein, Waterlooplein enz.onherstelbaar verpest te hebben, willen ze nu een massief bankgebouw in de Vijzelstraat plaatsen. Alweer wordt de leefbaarheid van Amsterdam op cyniese wijze opgeofferd aan de vermeende belangen van het bedrijfsleven. Bij gebrek aan een totaalvisie wordt de binnenstad onderhands versjaggerd. Terwijl Amsterdam lijdt aan de sociale gevolgen van de woningnood zal een groot aantal arbeiders aan de woningbouw onttrokken worden. Protesteert door deel te nemen aan de demonstratie tegen de bank (13 december, Dokwerker) in de Vijzelstraat. Amsterdam geen Banksterdam!
  -  -67?/9        MANIFEST   vakbonden ....... of iets anders?
(1)       anoniem (uitgegeven door Werkgroep uitgave "Manifest")
(2)       61x43cm, off-set, foto's, tekening
(3)       Linkse bew      Werk   Wonen
(4)       UB ISG /   ISG stzmap Vakbeweging div.
De vakbonden beslissen zonder ons over ons. Door onze houding is het mogelijk geworden dat partijleiders en vakbondbestuurders hun gang kunnen gaan. De vakbeweging heeft meer oog voor de belangen van het huidige systeem van produktie, dan dat zij zich richt op het veranderen van dat stelsel. Vormt van onderop kernen in bedrijven en kantoren om naar oplossingen te zoeken. Mogelijk kunnen onze organisatievormen gebruikt worden voor een verantwoordelijke produktie en een wereldbeschouwing van ekonomische gelijkheid voor allen.
Eén druk op de knop is voldoende om de totale vernietiging in te leiden. Onze druk op de knop is de massale staking. Bouwvakkers, het is onze schuld dat er geen goede en goedkope woningen gebouwd worden. Vorm kernen in de bedrijven die aansturen op een verantwoordelijke manier van bouwen.
16-3-67/2
(1)       (bewoners gemeentewoningen Tuindorp Oostzaan)
(3)       Ams-Nrd         Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 17-3-67 p.7
Oproep voor een bijeenkomst van huurders op 21 maart in het Zonnehuis om te bespreken wat er gedaan kan worden aan de vele gebreken die de woningen vertonen.
  -6?-67/3        Van Hall uitgeschakeld
(1)       Bewonerscomité Weesperstraat
(2)       dubbelz., folio, pica
(3)       Ams-alg           Wonen
(4)       kopie op GA / UB 7.2  
Teken de brief van de SSH met een incassomachtiging niet. Anders kan de SSH, buiten u om, andere kosten dan huur en service vaststellen en van uw rekening afschrijven. Het anticipeert op een nieuw bewonersreglement waarin gedetailleerd over boetes (individueel of collectief) gesproken wordt en omdat het een liquiditeitsvoorwaarde inhoudt, werkt het discriminerend voor werkstudenten die van onregelmatige inkomsten afhankelijk zijn.
  -6-67/8          Aan de bewoners van de door de SSH geëxploiteerde huizen.
(1)       anoniem
(2)       A4, pica, st.pen
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       GA /   
Vrede voor Israël. Maandagavond 19.30 uur vertrek Frederiksplein naar Israëlische consulaat. Demonstratieve optocht.
(integraal)
30-6-67/2        ASVA ... Amsterdam, 30 juni 67.
(1)       ASVA
(2)       A4, pica, gestencild op briefpapier
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       GA /   
De SSH wil een nieuw bewonersreglement invoeren. De ASVA is van mening dat dat pas kan als de bewoners zijn gehoord. Dit kan pas na de vakantie. Wij hebben er begrip voor dat i.v.m.overname van de SSH-administratie door de Universiteit gemechaniseerd moet worden. Anders dan in de SSH-brief gesuggereerd is heeft de ASVA zich niet akkoord verklaard met een giromachtiging die verder gaat dan het overschrijven van huur- en servicekosten.
  -7-67/2          Aan de bewoners der SSH-huizen en schepen
(1)       Cultuurbeschermings-verzetsorganisatie
(2)       A4
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       GA /   
Wijk na wijk van de historische binnenstad wordt vernietigd door het gemeentebestuur. Bewoners moeten steeds verder van het centrum gaan wonen. Einddoel is de betonwoestijn. Dit gebeurt door dezelfde mensen die U voorliegen dat iedereen een auto zou moeten en dat er eeuwige werkverschaffing moet zijn voor een bevolking die verondersteld wordt zichzelf niet te kunnen bezighouden. Huiseigenaren, verkoop uw huis niet aan de gemeente; bewoners, weiger te vertrekken. Het historische deel van de stad moet gerestaureerd, niet gesloopt worden.
  -8-67/2          Na lezing a.u.b. doorgeven ... Aan alle huiseigenaren en huurders/bewoners van deze buurt
(1)       Soc.Jeugd (met stempel op pamflet)
(2)       dubbelz., folio, pica
(3)       Ams-C-WE     Vervoer           Wonen
(4)       GA /   
(5)       Verspreid in Haarlemmerhouttuinen. Literatuur: De Waarheid 17-4-69 p.6 en/of 18-4-69 p.4
Geen dure tanks maar ... betaalbare woningen!
(integraal)
  -10-67/1        GEEN DURE TANKS
(1)       F.J.G. A'dam
(2)       31,7x21,7cm, off-set?, zwarte en rode inkt
(3)       Oorlog             Wonen
(4)       GA ISG /   
Heeft de sanering pech onderweg?
Stimulering van de woningwetbouw (minimaal 75.000 per jaar).
Versnelde sanering van de volkswijken en beter onderhoud tot de saneerdatum.
Nationalisatie van de grond.
Eenvoudiger onteigeningsprocedure.
Instelling van een gemeenschaps-bouwbedrijf.
(integraal)
  -  -68?/1        HEEFT DE SANERING PECH ONDERWEG?
(1)       (Nederlandse Vrijgezellenbond)
(2)       A4, elite, st.pen
(3)       Ams-alg           Wonen
(4)       UB / UB 95.1  
(5)       Gestencild op briefpapier van F.J.G.
Forum over het distributiebeleid van woningen voor ongehuwden met vertegenwoordigers van politieke partijen in Krasnapolsky.
16-3-68/7        dinsdagavond 8 uur naar de HUIS-IN
(1)       C.P.N.  afd.Jordaan.
(2)       21,5x13,6cm, elite
(3)       Wonen
(4)       UB ISG SA / UB 95.1   SA 005/001.1.07
Om huiseigenaren, bouwers en beleggingsmaatschappijen aan hun trekken te laten komen, wil de regering-de Jong de huren 10 jaar achter elkaar verhogen met 4%, terwijl er aan het onderhoud van de huizen practisch geen enkele aandacht wordt besteed. Er zijn mogelijkheden deze huurverhoging niet te betalen. Inlichtingen donderdag 9 mei in de Waarheidswinkel. Het gemeenteraadslid W.van het Schip is aanwezig.
8-5-68/2          HUURVERHOGING IS EEN SCHANDAAL!!!
(1)       (gezamenlijke huurdersverenigingen Amsterdam-Noord)
(2)       kwarto, elite, st.pen
(3)       Ams-C-Jord    Wonen-hv
(4)       kopie op UB /   
Elke verhoging van de huren, hoe klein ook, is niet aanvaardbaar. Het onderhoud van de huizen is de laatste jaren schromelijk verwaarloosd. De 4% huurverhoging per 1 mei is niet verplicht.
10-5-68/1
(1)       (C.P.N.)
(3)       Ams-Nrd         Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 10-5-68 p.3
Solidair met de Franse strijd tegen het Gaullisme. Demonstratieve C.P.N.vergadering Woensdagavond 22 mei in Krasnapolsky aanvang 8 uur
sprekers: Fre Meis - Roel Walraven
Protest en actie tegen loonstop en huurverhoging van de Jong - Roolvink
(integraal)
22-5-68/3        Solidair met de Franse strijd tegen het Gaullisme
(1)       (CPN)
(2)       24,8x32cm, diepdruk
(3)       Bui-Eur            Werk   Wonen-hv
(4)       UB ISG /   
(5)       Zie /4
Vrijwel zelfde tekst als /3.
22-5-68/4        SOLIDAIR MET DE FRANSE STRIJD TEGEN HET GAULLISME
(1)       (CPN district Amsterdam)
(2)       kwarto, o.a. st.pen
(3)       Bui-Eur            Werk   Wonen-hv
(4)       UB ISG / UB 33.1  
Uiteenzetting van het standpunt van de CPN t.a.v.de door minister Schut voorgestelde huurverhoging en van het standpunt van de CPN-vertegenwoordigers in de gemeenteraad. De actie gaat voort, tegen deze en volgende huurverhogingen!
21-6-68/1
(1)       Het Huurderscomité (Transvaal-, Oosterpark- en Dapperbuurt, fp)
(3)       Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 21-6-68 p.7
Het huurderscomité roept alle bewoners op tegen de door de huiseigenaren opgelegde 4% huurverhoging te protesteren wegens de erbarmelijke verwaarlozing van de huizen. Wij zullen voor alle bewoners zonodig met de huiseigenaren overeenstemming zien te bereiken. Voor raad en hulp iedere donderdagavond in het zaaltje van de speeltuinvereniging Transvaalkwartier en in het wijkcentrum De Muiderpoort.
26-6-68/1        4 procent Huurverhoging?
(1)       FJG
(2)       14x22,2cm, krantenpapier, diepdruk
(3)       Ams-O-Dap    Ams-O-Wib    Wonen-hv
(4)       ISG /   
In oktober avonden over stadsvernieuwing, de rol van de PSP in de partijverandering, sex-feest en demokratisering op scholen.
17-10-68/2      FJG   PROGRAMMA POLITIEK KAFFEE ... DONDERDAG 17 OKTOBER : ...
(1)       (ASVA-ledenraad)
(2)       folio, elite, st.pen
(3)       Linkse bew      Ond-sekund     Wonen
(4)       GA ISG /   
De ASVA-ledenraad protesteert tegen het opheffen van de huidige regeling door de gemeente Amsterdam voor studentenhuisvesting. Andere veranderingen in de distributieregeling betekenen een verslechtering van de positie van financieel zwakke groepen in het algemeen.
24-10-68/4      Bestuursmotie Huisvesting,
(1)       (P.S.P.)
(2)       kwarto, pica
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       GA /   
Wat is er het laatste jaar gebeurd voor bewoners van saneringsgebieden? Het saneringscomité Nieuwmarkt vroeg de vergoeding voor hen die gedwongen worden te verhuizen, te verhogen tot ƒ 1.500. In de gemeenteraad waren alle sprekers vol zorg voor de bewoners. Een PSP-voorstel de verhuiskostenvergoeding ook inderdaad te verhogen werd m.n.door PvdA en CPN afgewezen. Ze waren tevreden met een door b.en w.toegezegde commissie die de werkelijke verhuiskosten zou gaan onderzoeken. Ook het weinig geld kostende PSP-voorstel om aan mensen die vervangende woonruimte weigeren en dan gedwongen worden naar een niet-passende woning te verhuizen tenminste een beroepsinstantie te geven, werd afgewezen. Er moeten meer huizen door het CBH verdeeld gaan worden. Immers de gemeente was in twee jaar niet in staat gezinnen uit de Valkenburgerstraat passende woningen aan te bieden. KVP, PvdA, VVD, CHU/AR en CPN zijn voor stagnering van de sanering verantwoordelijk. De PSP wil samenwerken met buurtcomités.
15-11-68/1      VERHUIZING?   U HEEFT RECHT OP l500 GULDEN!!
(1)       (PSP)
(2)       dubbelz., A4, elite
(3)       Wonen
(4)       kopie op UB en GA / UB 95.1  
Zelfde tekst als /1.
15-11-68/2      VERHUIZING?   U HEEFT RECHT OP 1500 gulden!!
(1)       (Federatie van Jongerengroepen van de PvdA, afdeling Amsterdam)
(2)       dubbelz., A4, elite, st.pen
(3)       Wonen
(4)       UB /   
Programma voor het politiek kaffee: 21 november Vondeling over zijn nieuwe boek, 22 november Defensie, 27 november W.Robol over de Russische Revolutie en 29 november Ruimtelijke ordening en woningnood.
21-11-68/1      Pieterspoort   POLITIEK KAFFEE ...
(1)       (Federatie van Jongerengroepen van de PvdA, afdeling Amsterdam)
(2)       kwarto, elite, st.pen
(3)       Oorlog             Wonen
(4)       ISG /   
Programma van het politiek kaffee: 28 nov. café-chantant en journalistenforum over het midden-oosten, 29 nov. ruimtelijke ordening en woningnood met Hans v.d.Doel en Saar Boerlage, 2 dec. Aarden en andere politici over de rol van de PPR bij de partijvernieuwing.
28-11-68/1      PIETERSPOORT   POLITIEK KAFFEE ...
(1)       Het Huurderscomité: Transvaal  Oosterpark  Dapperbuurt
(2)       kwarto, slechte kwaliteit papier, elite, st.pen
(3)       Bui-Az-MO     Linkse bew      Wonen
(4)       UB ISG / UB 49.1  
Huurverhoging? Neen! Openbare vergadering op 13 december in het Kraaiennest, Polderweg. Sprekers: Kuipers (PvdA), v.Schip (CPN), Boerlager (PSP). Gelegenheid tot informatie elke donderdagavond in het Wijkcentrum.
  -12-68/3        Huurverhoging? Neen!   OPENBARE VERGADERING ...
(1)       De gezamenlijke huurdersverenigingen: Olympia, Watergraafsmeer, Nieuwendam, Buiksloot, Oostzaan, Vogeldorp, Latherusbuurt, Uilenburg, v.d.Pekbuurt, Vogelenbuurt.
De aktiekomitees: Staatsliedenbuurt, Indische Buurt, Transvaalt, Oosterpark/Dapperbuurt, Kinkerbuurt, Paramariboplein en omgeving, Orteliússtraat, Wittenburg, Oosterburg, Zomers Buiten Noord, Spaarndammerbuurt, Oud West, Haarlemmerpoortbuurt.
(2)       12,4x21cm, geel papier, diepdruk
(3)       Wonen-hv
(4)       kopie op UB / UB 97.1  
Vele Amsterdammers hebben zich verzet tegen de huurpolitiek van minister Schut inzake de 4% niet verplichte huurverhoging. De ene groep mensen verzet zich binnen het raam van de loon- en prijspolitiek tegen elke vorm van huurverhoging. Een tweede kategorie is wel bereid huurverhoging te aanvaarden, maar niet eerder dan dat de huiseigenaar meer doet aan het onderhoud. Bovendien verzetten de mensen zich omdat er geen kompensatie tegenover staat. Het is een grof schandaal dat de huiseigenaren steeds maar weer toestemming krijgen huurverhoging te mogen doorvoeren voor woningen die nauwelijks meer zo genoemd mogen worden. In de komende periode zullen wij ons nog hechter moeten aaneensluiten met het oog op 1 januari, wanneer minister Schut 6% huurverhoging wil invoeren. Bovendien zal huurbelasting worden ingevoerd. De regering De Jong gaat vooraan in de politiek van prijsstijgingen. Oproep aktiekomitees te vormen om het verzet tegen de huurverhoging te organiseren.
  -12-68/4        HUURVERHOGING... NEEN!   Vele Amsterdammers ...
(1)       (bewonerscomité Osdorp)
(2)       dubbelz., 21,5x30,5cm, krantenpapier, diepdruk
(3)       Wonen-hv
(4)       kopie op UB / UB 97.1  
Protest tegen de plannen van minister Schut om de huren te verhogen. Er zal een handtekeningenaktie aan de Eerste en Tweede Kamer worden begonnen.
  -  -69/18        HIER SLOOPT DE HOLLANDSE SOCIETEIT
(1)       anoniem (uitgegeven door Buro de Kraker)
(2)       folio, dik groen papier, pica, st.pen
(3)       Ams-C-rest     Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
Hier sloopt de Hollandse sociëteit. De bouw van kantoren maakt moedwillig de woonhuizen kapot   Onzorgvuldig bouwen is goedkoop  Zo worden de mensen uit de binnenstad verdreven naar dure flats in de buitenwijken. Protesteer tegen dit vandalisme van de h.h.bouwers. Redt Uw pandje  redt Uw pandje
(integraal)
  -  -69?/19      SLAAP LEKKER VANNACHT!!!!!
(1)       anoniem
(2)       A4, elite, st.pen
(3)       Wonen
(4)       UB ISG / UB 4.2  
Door de woningnood is er een grote groep jongeren die gedwongen is op straat, in parken en in afbraakpanden te slapen. Wij eisen van B&W dat ze "ja" zeggen om, net als in alle buitenlandse steden, een oud schoolgebouw in te richten als opvangcentrum.
  -  -69?/20      HUURVERHOGING NEEN!   Huurderskomitee Oost
(1)       Huurderskomitee Oost
(2)       30,8x22cm, diepdruk
(3)       Ams-Oost        Wonen-hv
(4)       UB /   
Huurverhoging neen! Huurderskomitee Oost geeft raad en steun in alle huurdersproblemen iedere donderdagavond in Wijkcentrum Muiderpoort.
  -  -69/27        SLOPERS   bewoonbaar is ieder vertrek waar nog iemand wonen wil:
(1)       anoniem (uitgegeven door Buro de Kraker)
(2)       folio, el.stencil, tekening
(3)       Wonen
(4)       SA /    SA 008/001.1.03
(5)       Vrijwel dito als omslag eerste Kraakhandleiding
Slopers, sloop geen huizen zolang er te weinig zijn. Sloop liever gebouwen die onze samenleving onbewoonbaar maken: banken, makelaars verzekeringskantoren, kazernes, etc. Maar er is ook werk in de nieuwbouw.
23-1-69/1
(1)       (huurderscomité Amsterdam-West)
(3)       Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 23-1-69 p.6
Laat u niet intimideren door een mededeling van uw huiseigenaar, dat u per 1 april 6% huurverhoging moet betalen. De huiseigenaar kan alleen maar een huurverhoging doorvoeren na overeenstemming met de huurder. Oproep op 29 januari aan een openbare bijeenkomst in gebouw De Zuidpool (Vasco da Gamastraat) tegen de aangekondigde facultatieve huurverhoging deel te nemen, waar de nodige voorlichting wordt gegeven over welke stappen tegen de 6% kunnen worden gedaan.
8-2-69/3
(1)       (C.P.N. afd.Kinkerbuurt)
(3)       Ams-W-Kin    Diversen          Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 10-2-69 p.3
Oproep te protesteren tegen de invoering van de BTW en de aangekondigde huurverhoging van 6% en het petitionnement aan de Tweede Kamer hierover te tekenen.
14-2-69/2        WON@INGBELEID IS KLASSESTRIJD
(1)       bureau "de kraker"
(2)       kwarto, pica, st.pen
(3)       Wonen-kra
(4)       UB / UB 98.1  
Vrijdag was u getuige hoe tientallen jonge mensen door de politie in opdracht van de huizenexploitatiemaatschappij Parnassus op straat werden gezet en gearresteerd. De nog in staat van bewoning verkerende huizen (in de Dapperbuurt, fp) werden daarna in opdracht van de eigenaar verwoest. Sommige van deze huizen hebben al meer dan 2 jaar leeggestaan. Hoe is het mogelijk, dat dit in Amsterdam anno 1969 gebeurt ... Het in bezit nemen van leegstaande huizen is zonder meer door iedereen te rechtvaardigen. Immers: alle gemeentelijke instellingen houden de woningnood in stand, zijn corrupt en zijn een onderdeel van het kapitalistische systeem! Daarom worden makelaars en eigenaars de hand boven het hoofd gehouden, o.a.door het optreden van de politie. Ondermijn dit systeem! Weest solidair met alle illegale woningbezettingen! Weiger huurverhogingen! En eis met ons radikale onteigening (nationalisatie) van grond- en huizenbezit!
20-2-69/1        Amsterdam, 20-2-1969   Huurverhoging? NEEN!   Geachte buurtgenoten,
(1)       Het initiatiefcomité: 7 namen
(2)       16x25cm, slechte kwaliteit papier, diepdruk
(3)       Ams-West       Wonen-hv
(4)       UB / UB 97.1  
 
Ongetwijfeld heeft U gelezen over het succes van de huurdersbijeenkomsten op 29 januari en 5 februari, waar bezwaar werd gemaakt tegen de niet wettelijk verplicht gestelde jaarlijkse huurverhoging van 6%. Niemand kan de garantie geven, dat dit niet hoger zal worden. Waarschijnlijk zal ook Uw huiseigenaar van deze gelegenheid gebruik willen maken. Aangezien velen Uwer (zeer gerechtvaardigde) bezwaren tegen deze gang van zaken hebben, wil het comité de gelegenheid openen gezamenlijk alle mogelijkheden te bespreken wat hiertegen gedaan kan worden. Daartoe belegt zij met het Huurderscomité Amsterdam-West een openbare bijeenkomst in Woestduinstraat op 11 maart. We verzoeken U Uw mening kenbaar te willen maken.
  -3-69/3          de afdeling haarlemmerpoort van de cpn district amsterdam   OPENBARE VERGADERING ...
(1)       Het bestuur Afd. Haarlemmerpoort van de CPN.
(2)       kwarto, diepdruk
(3)       Ams-C-WE     Wonen-hv
(4)       ISG /   ISG stzmap CPN XXII
Donderdag 20 maart openbare vergadering tegen de facultatieve huurverhogingen van 6% per 1 april 1969 in gebouw De Arend. Spreker: W.van het Schip, Voorzitter van de Amsterdamse Gemeente raadsfractie der CPN. De regering heeft huiseigenaren de gelegenheid gegeven 10 jaar lang een facultatieve huurverhoging van 6% te eisen. Zij beoogt zgn.een naar elkaar toegroeien van de huurprijzen van oude en nieuwe woningen. Maar de woningen in de Haarlemmerpoortbuurt zijn niet vergelijkbaar met nieuwbouw. Laat U niet intimideren door bericht van Uw huiseigenaar, waarin bericht wordt dat U per 1 april 6% huurverhoging moet betalen.
  -3-69/4          datum: ............   Aan: (makelaar/huiseigenaar) ...
(1)       anoniem (uitgegeven door Aktiekomitee tegen de huurverhoging)
(2)       kwarto, elite
(3)       Wonen-hv
(4)       ISG /   ISG stzmap PSP 2
Formulier om de huurverhoging te weigeren.
  -3-69/7
(1)       (Huurderscomité Kinkerbuurt)
(3)       Ams-W-Kin    Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 13-3-69 p.6
18 Maart in gebouw De Liefde huurdersvergadering tegen de aangekondigde huurverhoging van 6% per 1 april.
  -3-69/8
(1)       (Huurderscomité Jordaan)
(3)       Ams-C-Jord    Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 13-3-69 p.6
19 Maart in het Roothaanhuis huurdersvergadering tegen de aangekondigde huurverhoging van 6% per 1 april.
  -3-69/9
(1)       (buurtcomité's Oostenburg en Wittenburg)
(3)       Ams-C-rest     Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 13-3-69 p.6
13 Maart in de Poolschool (Oostenburgergracht) huurdersvergadering tegen de aangekondigde huurverhoging van 6% per 1 april.
  -3-69/11        BULLETIN DE WAARHEID ... Hoe zit het met de huurverhoging?
(1)       De Waarheid
(2)       dubbelz., 20,1x30cm, krantenpapier, diepdruk
(3)       Wonen-hv
(4)       ISG /   
(5)       Overdruk uit De Waarheid 7-3-69
(6)       Bulletin De Waarheid
Uiteenzetting over de technische kanten van de fakultatieve huurverhoging van 6% april 1969, weigering van de huurverhoging en de Huuradviescommissie.
  -3-69/13        AAN DE BEVOLKING VAN AMSTERDAM EN OMGEVING   WEG MET DE HUURVERHOGING
(1)       CPN-distrikt Amsterdam
(2)       dubbelz., 21x31cm, krantenpapier, diepdruk
(3)       Wonen-hv
(4)       ISG /   ISG stzmap CPN XXII
Sinds 1 januari vliegen de prijzen omhoog. De kosten van levensonderhoud stegen de eerste maanden met 10 procent. De voornaamste oorzaak is de invoering van de BTW door de KVP-VVD regering De Jong. Voor de grote fabrieken en monopoliebedrijven zijn er extra winsten. Minister Witteveen (VVD) komt met nieuwe belastingverhogingen waarmee de extra oorlogsuitgaven moeten worden gedekt. Temidden van al deze lastenverzwaringen een huurverhoging van 6% met ingang van 1 april. Een fel protest is dringend nodig. Alleen bij hogere huren zouden de huiseigenaren in staat zijn aan hun onderhoudsplicht te voldoen. Het is bedrog. De vele huurverhogingen hebben niet geleid tot beter onderhoud, maar tot grotere winsten van de eigenaren. In het afgelopen jaar zijn duizenden Amsterdammers in verzet gegaan tegen de huurverhoging. Tientallen huurderscomités zijn opgericht. Voor woningen gebouwd voor 1958 is de huurverhoging niet verplicht. Zeg duidelijk Nee. Vorm comités van huurders om in eensgezinde aktie de verhoging ongedaan te maken. Op de adviesbureaus van de CPN kunt u alle inlichtingen en hulp krijgen.
1-3-69/6          Beste buurtbewoners ,   Misschien heeft u wel gezien ...
(1)       Bureau "De Kraker"
(2)       A4, Bruxelles
(3)       Ams-O-Dap    Wonen-kra
(4)       UB GA ISG / UB 17.1  
(5)       Met stempel of met de hand er bijgeschreven: Luister VRYDAG 18 30 19 00 u VPRO
Misschien heeft u wel gezien, dat een aantal mensen woningen in de Wyttenbachstraat heeft betrokken. Deze woningen stonden reeds 1½ jaar leeg. De mensen die er nu wonen betaalden kamerhuren van honderd à tweehonderd gulden. En ook mensen die een urgentieverklaring van het CBH hebben. Wij hopen dat U begrijpt waarom deze mensen het recht in eigen handen hebben genomen. Doordat huiseigenaren weigeren woningen te verhuren houden zij de vreselijke woningnood in stand. De gemeente werkt hieraan mee door huizen met huren onder de ƒ 50 vrij te laten en bewoonbare woningen met behulp van de politie te ontruimen. Waarna deze woningen dan 1 of 2 jaar leeg blijven staan. Aan Uw woning wordt door de huiseigenaren met medewerking van de Gemeente zoveel mogelijk verdiend. Bv.de huurverhoging per 1 april. Het gaat niet alleen om de mensen die in de bewuste woningen zijn getrokken, maar ook om U. Wij doen alles voor mensen die door het CBH, de huiseigenaren en de Gemeente in de steek worden gelaten.
10-3-69/1        DE SLOPER IS GEWEEST !!!
(1)       Buro "De Kraker"
(2)       A4, groen papier, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen-kra
(4)       UB / UB 17.1  
Aan de bewoners van de Dapperbuurt. Binnen enkele dagen dreigen enkele woningen tegen de grond te gaan. Deze worden nog bewoond door mensen in woningnood. De sloper wilde reeds vorige week beginnen. Het is hem niet gelukt. Zeker is dat hij terugkomt. Hij werd gestuurd door de Gemeente. Het lijkt erop dat de Gemeente de Dapperbuurt flink wil aanpakken. Saneren heet dat. Dat houdt in dat uw huis tegen de vlakte gaat en dat u naar de vlakte gaat, ghetto-achtige woonvlaktes wel te verstaan: Amsterdam-Noord, de Bijlmermeer, enz., met de bekende huren van ƒ 250. Mocht dit te veel voor u zijn, dan heeft de gemeente nog een soepele regeling voor u, en kunt u gedeporteerd worden naar een krottenwijk, die binnenkort ook gesaneerd moet worden. Saneren houdt voor de gemeente in: het optrekken van grote kantoorgebouwen en peperdure goudkustflats en het optrekken van de winsten van huiseigenaren, makelaars en gemeentelijk grondrendement. Dit saneringsspook begint bij ons, straks is hij ook bij u. Steun ons de sloper bij ons weg te houden.
10-3-69/2        DE SLOPER IS GEWEEST !!
(1)       Buro "De Kraker"
(2)       A4, wit of blauw papier, elite
(3)       Ams-O-Dap    Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Opgenomen in: Handleiding krakers
Zelfde tekst als /1.
11-3-69/1
(1)       (Huurderscomité Rivierenbuurt)
(3)       Ams-Zuid        Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 11-3-69 p.4
Oproep deel te nemen aan een openbare protestbijeenkomst op 19 maart in de wijkzaal van de Maranathakerk (Hunzestraat) tegen de aangekondigde huurverhoging per 1 april. De huurders zullen binnenkort wel een schrijven van de huiseigenaars ontvangen, waarin de huurverhoging wordt aangekondigd. Laat u echter niet intimideren. Volgt een opsomming van argumenten op grond waarvan een huurverhoging kan worden geweigerd. In 1968 werden door het optreden van huurders reeds successen bereikt in de Trompenburg- en Reitdiepstraat. Op de vergadering zal een verdere toelichting worden gegeven op de nieuwe huurwet.
17-3-69/1        Amsterdam 17 maart 1969   Aan de bewoners van de Bethaniënbuurt, ...
(1)       W.Niers
(2)       kwarto, watermerkstrepen, pica
(3)       Ams-C-Nwm Wonen
(4)       UB / UB 10.1  
18 Maart in "De Moor" contactbijeenkomst van de Gemeente om kennis te maken met de projectleider bij het herstel van de Bethaniënbuurt. Dit is een goede gelegenheid een eis van de bewoners naar voren te brengen: het herbouwde huis Kloveniersburgwal 38 moet voor een betaalbare huur aan gezinnen uit de Bethaniënbuurt ter beschikking gesteld worden.
25-3-69/1        WINSTEN LONEN PRIJZEN   We hebben een ...
(1)       1: PSP; 2: ASVA
(2)       A4, off-set
(3)       Werk   Wonen-hv
(4)       UB ISG /   
(5)       Pamflet mogelijk niet verspreid
1: De rechtse regering is verantwoordelijk voor de rampzalige prijsstijging die de afgelopen weken over ons is uitgestort. De hoofdoorzaak van die z.g.inflatie ligt in de invoering van de BTW. Die BTW, onderdeel van de EEG-politiek, is een indirecte belasting die als nadeel heeft ten opzichte van directe belastingen, dat ze minder rekening houdt met de draagkracht. De kleine man betaalt het gelag. Binnenkort gaan de huren, accijnzen en wegenbelasting omhoog. De arbeidsproductiviteit is sterker gestegen dan het inkomen. Lijkt het u waarschijnlijk dat in deze wanverhoudingen wezenlijke verandering komt zonder aantasting van de kapitalistische maatschappijvorm? Als u denkt van niet, dan bent u het daarover eens met de PSP.
2: De 6% huurverhoging is niet verplicht. Voor advies en hulp i.v.m.de huurverhoging Aktiekomite tegen de huurverhoging. Demonstratieve bijeenkomst in Frascati op zaterdag 29 maart. Sprekers o.a.Saar Boerlage en Dirk Schilp (overleden 24-3-69, fp).
27-3-69/2        AMSTERDAMMERS   HEDEN IS DE NOODTOESTAND ...
(1)       Amsterdammers,die het uiteindelijk zat zijn.
(2)       dubbelz., kwarto, elite
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Concept-tekst op UB
Wij hebben zelf het heft in handen genomen, gedwongen door het bedrog of de laksheid van de politieke partijen, die de woningnood al 20 jaar misbruiken voor hun verkiezingscampagnes. In onze stad komen invaliden en ouden van dagen jarenlang zelden op straat omdat ze de trap niet af kunnen, offeren jonge mensen hun spaargeld aan sleutelgeld, wonen 240.000 mensen in krotten of verkrotte huizen. Mensen worden in hun ontplooiingsmogelijkheden en gezondheid aangetast. Daarom wordt vandaag het CBH voor onbepaalde tijd bezet. Wij blijven open om woningzoekenden onderdak te verlenen aan de hand van het geregistreerde woningbestand en om klachten te registreren. Wij zijn bereid de consequenties van ons ingrijpen te aanvaarden. Maar berusten in een mensonwaardige situatie is erger dan lokaalvredebreuk. Steun onze eisen: duizenden betaalbare huurwoningen erbij; verbetering van verkrotte woningen; onmiddellijke toewijzing van leegstaande huizen; rechtvaardige verdeling van het huizenbestand.
29-3-69/1        amsterdam zaterdag 29 maart l969   AAN ...
(1)       Woningburo de Kraker
(2)       dubbelz., A4, Bruxelles
(3)       Wonen-hv        Wonen-kra
(4)       UB GA ISG SA /    SA 008/001.1.03
De politieke partijen zijn de steunpilaren van de gevestigde orde en niet in staat uw belangen te vertegenwoordigen. Laat uw ongenoegen niet kanaliseren in optochten en protestvergaderingen, die altijd een reaktie zijn op het overheidsbeleid. Stel zelf een direkte daad: doe het zelf. Neem de oplossing van het woningprobleem in eigen hand. Weest solidair, als buurt bent u onverslaanbaar. De huiseigenaar streeft naar winst. Een huis wordt pas een krot als de grond eronder teveel waard wordt om het als huis te exploiteren. Weiger de huurverhoging en stort het geld in een pot, door de buurt zélf beheerd, te gebruiken voor het onderhoud van de buurt. Dit is een stap naar volledige huurweigering en het in zelfbeheer nemen van het onderhoud en de nieuwbouw in de buurt. Hierdoor tast u onze kapitalistiese maatschappij in haar grondvesten aan. Redt un pandje bezet un pandje.
  -4-69/11        BESTE GEBRUIKERS VAN HET KOLLEKTIEVE RADIO EN TELEVISIE BEZIT
(1)       woningburo De Kraker
(2)       A4, blauw-groen papier, elite
(3)       Wonen-kra
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
Luister 19 april naar Hilversum 2 met 27 minuten unieke geluidsdokumenten van het kollektieve woningburo De Kraker (doet het steeds vaker). Opnamen van straatdiskussies, interviews met krakers, vernieling van één van de woningen in de Wijttenbachstraat, voorgelezen pamfletten en brieven aan het buro en over woningnood. Voor het ideologies monopolie van iedereen en: het wonen naar woonbehoefte (niet naar inkomen). Trouwens: woningnood breekt wet.
2-4-69/3          HUURVERHOGING?   Het beleid van ...
(1)       ASVA
(2)       21x30,5cm, rose papier, off-set
(3)       Wonen-hv
(4)       ISG /   
(5)       Huis-aan-huis verspreid
Het beleid van het ministerie van volkshuisvesting is er op gericht de huren via jaarlijkse huurronden op te schroeven. Op 1 april 1969 gaat weer de huurverhoging in. Deze is maximaal 6% en niet verplicht!!! Is uw woning in slechte staat, slecht onderhouden, heeft u veel kosten aan uw woning gemaakt of is de huur naar uw mening onredelijk hoog? Weiger dan de huurverhoging!!! U kunt om deze reden nooit het huis uitgezet worden. De hele maand geeft het ASVA-adviesbureau tegen de huurverhoging gratis advies.
3-4-69/1          amsterdam donderdag 3 april 1969   WIJ ZIJN SOLIDAIR ...
(1)       Woningburo de Kraker
(2)       A4, pica
(3)       Wonen-hv
(4)       UB / UB 97.1  
(5)       Zie 18-6-69/2b. Ook in Handleiding krakers
Wij zijn solidair met alle weigeraars van de 6% huurverhoging. Maar wij vinden óók dat weigeren alléén niet voldoende is. Het belang van de eigenaars is winst maken. Als het niet door huurverhogingen kan zullen ze het wel op een andere manier doen: de huizen laten vervallen en ze zo duur mogelijk verkopen aan een grote maatschappij, die genoeg kapitaal heeft om er kantoren en dure flats voor in de plaats te zetten. Op dat moment hebben de eigenaars de kans u een huur op te leggen of u voor tientallen jaren vast te leggen aan de afbetaling van een koophuis.
De buurt is er voor en van de buurtbewoners. Laat het weigeren van de huurverhoging het begin naar verdere aktie zijn: het tegengaan van verval van de buurt door de huurverhoging te storten in een buurtfonds, waaruit de ergste gebreken hersteld kunnen worden; uitstel van sloopwerkzaamheden eisen, slopen mag niet gebeuren voor zeker is dat de oude huizen door nieuwe vervangen kunnen worden met een betaalbare huur; het eisen van het openbaar maken van grond- en huizentransakties; de overheid en eigenaars de macht die ze hebben door de distributie van woningen te ontnemen door zélf de woningdistributie ter hand te nemen.
15-4-69/1        amsterdam 15 april 1969   DE WONINGNOOD ...
(1)       Woningburo De Kraker
(2)       folio, elite
(3)       Ams-O-Dap    Wonen-kra
(4)       UB SA / UB 17.1   SA 008/001.1.03
De woningnood gaat nooit verloren, want de een z'n nood is de ander z'n brood. Wonen naar woonbehoefte, niet naar inkomen. Wel woningnood, geen kantorennood. Dapperbuurt tuinstad. Redt un pandje bezet un pandje. dit zijn de teksten van plakaten, die in de Wijttenbachstraat zijn aangeplakt. Hier zijn vier huizen eind februari door het kollektieve woningburo "de Kraker", nadat ze al twee jaar leeg gestaan hadden, in gebruik genomen. De Gemeente stuurde slopers. De bewoners hingen een spandoek met de leus "Sloop je eigen huis man" uit het raam en verspreidden pamfletten in de buurt (zie  -3-69/10). Toen de slopers begonnen deuren in te slaan en muren weg te breken stonden op straat een groot aantal mensen te diskussiëren. Van één bewoner is het dak boven zijn hoofd weggesloopt (hij diende een aanklacht in tegen het slopersbedrijf en tegen de politie omdat deze weigerde hem te beschermen); de rest van de mensen woont nog steeds in de woningen. Enkele weken daarvoor werden door leden van het woningburo in gebruik genomen lege huizen binnen een uur door over-ijverige politiemannen uit hun woning gezet. Hierna werden de woningen vernield. Luister 19 april naar Hilversum 2 voor een geluidsband van 27 minuten over de gebeurtenissen. Voor het ideologies monopolie van iedereen.
29-4-69/1
(1)       (huurdersvereniging "De Gentiaan")
(3)       Ams-Nrd         Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Verspreid in de omgeving Wingerdweg. Gegevens ontleend aan De Waarheid 29-4-69 p.4
Een groot aantal bewoners heeft zich al als lid gemeld bij de huurdersvereniging. Een verdere huurverhoging is onaanvaardbaar. Wij roepen op de 6% huurverhoging niet te betalen. 2 Mei protest- en informatiebijeenkomst in Ons Huis aan het Mosplein waar informatie aan huurders gegeven zal worden. Sprekers: L.Wildeman (voorzitter gezamenlijke huurdersverenigingen en -comité's) en T.Schermacher (huurdersvereniging Van der Pek).
18-5-69/10a    AAN DE BEWONERS VAN DE CALEDONIA !!!
(1)       De bezetters van het Maagdenhuis
(2)       A4, elite
(3)       Wonen
(4)       ISG /   
In dit aan de bewoners van de Caledonia (schip voor studentenhuisvesting) gerichte pamflet wordt een gedeelte van de notulen van een vergadering geciteerd, waaruit blijkt dat de brandweer de huisvesting op het schip volkomen onverantwoord en het schip zelf bijzonder gevaarlijk vindt.
18-5-69/10b    Aan de bewoners van de Caledonia
(1)       De bezetters van het Maagdenhuis
(2)       A4, elite
(3)       Wonen
(4)       ISG /   
Zelfde tekst als /10a, toegevoegd de zinnen: Deze vergadering werd 15 september 1966 gehouden. Gezien de inhoud is het vreemd dat aan de situatie sindsdien nauwelijks iets veranderd is.
9-6-69/3          Amsterdam, 9 juni 1969   Geachte Buren,
(1)       anoniem
(2)       A4, pica
(3)       Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
Wij woonden maandenlang in erbarmelijke omstandigheden. Toen we de kelder waar we woonden moesten verlaten, kraakten we Utrechtsedwarsstraat nr.149, waar twee verdiepingen een jaar lang leegstonden. Dit omdat de eigenaar een leegstaand huis beter kon verkopen dan een bewoond.
Na er enkele dagen gewoond te hebben kregen we op een avond en nacht drie maal politiebezoek. Na gedwongen te zijn naar bureau Singel te gaan werd ons te verstaan gegeven niet meer terug te gaan. Toen we de volgende dag onze spullen wilden halen bleek de deur dichtgetimmerd, terwijl onze spullen nog binnen staan. Wij vinden dat de zaak hiermee niet afgelopen mag zijn!!!
18-6-69/2a      Amsterdam,   Damstraat,   l8 juni   ZIMMER MIT FRüHSTüCK
(1)       anoniem (uitgegeven door Buro de Kraker)
(2)       A4, pica
(3)       Ams-C-rest     Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
Dit huis (Damstraat 32) heeft twee jaar leeg gestaan. De eigenaar is al in het bezit van hotel de Gerstekorrel (hiernaast) en heeft nu ook dit pand onttrokken aan de broodnodige huizenvoorraad. Hij wil dit huis verbouwen tot hotelruimte en heeft daarvoor ƒ 120 per vierkante meter als steekpenningen aan de gemeente betaald via de regeling onttrekking woonruimte. Als dit zo doorgaat wordt de hele binnenstad ten behoeve van buitenlandse toeristen ontvolkt. Maar het toerisme moet geld opbrengen! De gemeente heeft geweigerd lege scholen beschikbaar te stellen voor jonge vakantiegangers met weinig geld. Maar wel legde Samkalden de eerste steen voor een luxueus hotel en liet hij het door de kommune Nieuw Nederland bezette gebouw aan het Museumplein ontruimen door de mobiele brigade. Wij zijn in dit huis gaan wonen omdat wij van de gemeente niets te verwachten hebben. Met de groep mensen waar niets aan te verdienen valt wordt geen rekening gehouden. Door de eigenaar aangerichte vernielingen worden door de gemeente met genoegen gade geslagen en haar voetknechten van buro Singel weigeren onze aanklachten in ontvangst te nemen. Laat van uw huis geen hotel maken. Red een pandje, bezet een pandje.
18-6-69/2b      Amsterdam, Damstraat, 18 juni   ZIMMER MIT FRüSTüCK
(1)       1: anoniem (uitgegeven door Buro de Kraker)
2: Woningburo de Kraker
(2)       dubbelz., A4, voorkant: pica
(3)       Ams-C-rest     Wonen-hv        Wonen-kra
(4)       UB GA / UB 97.1  
1: Zelfde tekst als /2a.
2: Zelfde tekst als 3-4-69/1.
18-6-69/2c      Amsterdam, Damstraat, 18 juni   ZIMMER MIT FRüSTüCK
(1)       anoniem (uitgegeven door Buro de Kraker)
(2)       A4, pica
(3)       Ams-C-rest     Wonen-kra
(4)       UB / UB 97.1  
(5)       In bovenkant aan beide zijden gaten van nietjes: bedoeld voor Kraakhandleiding?
Dito als voorkant van /2b.
26-6-69/1        MEDEDELING   I In een algemene vergadering van bewoners van de studentenflat ...
(1)       (bewoners van de studentenflat Rustenburgerdwarsstraat 3-31)
(2)       dubbelz., folio, pica
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       GA /   
De algemene vergadering van bewoners is van mening dat alle beleid inzake studentenhuisvesting bepaald dient te worden door de bewoners van de studentenhuizen. Het huidig beleid is ondoorzichtig en er is, ondanks dat dit door de minister wenselijk geacht wordt, geen inspraak.
De huur dient te worden gefixeerd op het huidige bedrag totdat gebleken is waarop het huurbedrag wordt gebaseerd.
  -7-69/3a        AAN   ALLE MENSEN IN AMSTERDAM
(1)       anoniem
(2)       dubbelz., kwarto, Bruxelles
(3)       Alt.lev-jt          Wonen
(4)       ISG /   ISG stzmap Paradiso
(5)       Zie 10-7-69/1
Amsterdam is altijd een goede stad geweest, met de nodige tegenstellingen om het spannend te maken. Tot nu toe hebben realiteit, de gastvrijheid en de openheid van de bevolking het gewonnen van de wat huiverige of soms fanatiek toeslaande autoriteiten. Het lijkt er op dat er een nieuwe periode van strak autoritair en niet humaan optreden van de overheden is aangebroken. Wat er aan de hand geweest is weet iedereen: de Maagdenhuisaffaire, optreden t.a.v.studenten, S.J.ers, druggebruikers, een onbegrijpelijke politiek t.a.v.de binnenstad, het nog steeds ontbreken van een jongeren adviescentrum, het ontbreken van inspraak van jongeren in het gemeentebeleid en niet erkende eisen van middelbare scholieren en werkende jongeren. Honderden jongeren slapen op straat, in leegstaande huizen, plantsoenen, etc. Het probleem bestaat niet alleen voor honderden buitenlandse toeristen, maar ook voor Amsterdamse jongeren die geen dak boven hun hoofd hebben. De Amsterdamse autoriteiten hebben een goed voorbereid plan van de tafel geveegd. Van 11-19 juli akties als het dragen van rouwbanden, slaapaktie, slapers in een bakfiets, inschrijving van onderdakzoekenden bij het CBH, etc.
  -7-69/3b        AAN   ALLE MENSEN IN AMSTERDAM,
(1)       anoniem
(2)       dubbelz., folio, Bruxelles
(3)       Alt.lev-jt          Wonen
(4)       UB / UB 7.4  
1: Zelfde tekst als voorkant /3a.
2: Dito als achterkant /3a.
10-7-69/1        AAN:   ALLE MENSEN IN AMSTERDAM ...
(1)       anoniem
(2)       dubbelz., folio, elite
(3)       Alt.lev-jt          Rechtsst           Wonen
(4)       UB GA / UB 4.2   
(5)       Zie ook GA Aff 4890 (A/003933) en  -7-69/3
Amsterdam is altijd een goeie stad geweest. Nu lijkt het er op dat een nieuwe periode van strak autoritair optreden aangebroken is: Maagdenhuisaffaire, optreden tegen studenten, SJ'ers en druggebruikers, het ontbreken van een jongerenadviescentrum en onvoldoende jongerenhuisvesting. De Amsterdamse jeugd protesteert massaal tegen deze toestanden. Een rouwweek met tientallen akties van 14 tot 21 juli.
25-9-69/1        Amsterdam  25 september 1969   BEWONERS VAN DE DAPPERBUURT
(1)       anoniem (uitgegeven door Buro de Kraker)
(2)       A4, elite

(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       UB GA ISG SA /    SA 008/001.1.03
 
Waarom worden huizen die nog tijdelijk bewoonbaar te maken zijn stelselmatig vernield? Waarom is het herstelwerk aan sommige woningen gestopt en staan ze nu al veel te lang leeg? Waarom is de huur van herstelde huizen 200 à 300 gulden per maand? Waarom liggen na sloop stukken grond jaren lang braak? Waarom worden sommige huizen wel goed onderhouden, terwijl andere aftakelen, ondanks de huurverhoging? Waarom is er eigenlijk nog woningnood? Vraag dat maar eens aan de bewoners van het pand Wijttenbachstraat 87.
  -10-69/18      HUURDERSVERENIGING @"SPAARNDAM" ... Oktober 1969
(1)       Huurdersvereniging "Spaarndam"
(2)       1v 4p, 16,6x21,5cm, cubic elite, st.pen
(3)       Ams-W-Spa    Wonen-hv
(4)       GA /  GA arch.CWS 
Begin oktober had de gemeentelijke woningdienst acceptgirokaarten gestuurd waarmee zij de 4% huurverhoging vorderde. De klachten over het onderhoud waren nog niet opgeheven, zodat dit in strijd was met de uitspraak van de huuradviescommissie. Er waren door de CPN al vragen over gesteld in de gemeenteraad. Het bestuur heeft geprotesteerd, waardoor ze de onrechtvaardigde inning hebben moeten stoppen.
In september is begonnen met reparaties aan balkonnen en waranda's. Er is door de huurdersverenigingen inspraak verkregen bij het onderhoud en beheer van gemeentewoningen. Vorig jaar hebben de elf huurdersverenigingen een overkoepelingsbestuur gevormd.
  -11-69/19      Een opgave!   Dit is de hoek TEN KATESTRAAT - BORGERSTRAAT.
(1)       Aktiegroep Kinkerbuurt B.B.K.
(2)       dubbelz., tekeningen
(3)       Ams-W-Kin    Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan Een mond voor de Kinkerbuurt (Pegasus 1970) p.41 e.v. Zie ook p.90 voor foto. Zie SA 034/001.1.03
De hoek Ten Katestraat-Borgerstraat ligt als vele terreinen al jaren braak. Dat moet afgelopen zijn! We gaan het zelf doen. War gaan wij maken op die terreinen? U kunt meedenken als U een plattegrond vervaardigt van de plek. Spaanderplaat is hiervoor geschikt. Hierop kunt U alles wat U wilt voorstellen, al uw ideeën invullen. Bovendien wordt in ons Aktiecentrum een stukje buurt nagebouwd, waarin de plattegrond van U past als een stukje legpuzzel. 14 November moet het klaar zijn. Prijs: een stuk leefbaarheid in de buurt.
  -12-69/8        AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE STAD AMSTERDAM
(1)       (Aktiegroep Kinkerbuurt BBK)
(3)       Ams-W-Kin    Vervoer           Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /    SA 034/001.1.03
(5)       Gegevens ontleend aan Een mond voor de Kinkerbuurt (Pegasus 1970) p.40. Handtekeningenlijst
Bewoners van de Kinkerbuurt zijn verontrust door de slechte woon- en leefomstandigheden (tekort speelplaatsen, sportterreinen en parkeerplaatsen) en dringen aan op een groter bedrag dan 1 miljoen voor de verbetering van de leefbaarheid in Jordaan en Kinkerbuurt, met spoed besteding hiervan en aandringen bij het ministerie bij het leveren van de rijksbijdrage in dit bedrag.
5-12-69/1a      AAN MAKELAARS EN ANDERE RIJKE STINKERS
(1)       (Woningburo de Kraker)
(2)       21,5x±8,5cm, elite
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG /   
Aan makelaars en andere rijke stinkers  stop  Eigendom = geweld  stop  Jullie handelen in geweld  stop  De waardeloze papiertjes die hier geveild worden krijgen door zegels, stempels en handtekeningen hun rechtskracht  stop  Het recht om onrecht aan te doen  stop  De kracht van de sterke arm, die met deurwaarders en politieagenten mensen met een eigen rechtsgevoel wel even komen leren wat eigendom is: geweld  stop  afz.Sinterklaasaksie van woningburo de kraker.
(integraal)
5-12-69/1b
(1)       (Woningburo de Kraker)
(2)       21,5x±8,5cm, elite
(3)       Wonen
(4)       UB GA /   
Zelfde tekst als /1a.
  -  -70/7          25 jaar Woningnood
(1)       anoniem (uitgegeven door J.Atsma)
(2)       10,4x15,2cm, off-set, voorkant: bruine of grijze inkt, tekening; achterkant: groene inkt
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Briefkaart
25 jaar Woningnood
(integraal)
  -  -70/8          CPN-WATERLOOPLEINBUURT ... Schut, Minister van Volkshuisvesting ...
(1)       CPN-Waterloopleinbuurt
(2)       dubbelz., folio, slechte kwaliteit papier, elite, st.pen
(3)       Ams-C-Nwm Wonen Wonen-hv
(4)       UB / UB 97.1  
Er worden steeds minder woningen gebouwd, die voor de werkende mensen dan nog onbetaalbaar zijn. Per 1 juli wil Schut, minister van Volkshuisvesting, opnieuw een huurverhoging doorvoeren, terwijl hij voor de volgende jaren reeds een jaarlijkse verhoging wil vastleggen. Zijn eerder gestruikelde plan van een huurbelasting probeert hij langs een achterdeurtje toch door te voeren. Zijn wijds gepropageerde doorstromingspolitiek is niets anders dan zijn falende beleid af te wentelen op de gezinnen met de lagere inkomens, die daardoor veroordeeld worden in krotwoningen te blijven huizen. Ook D'66, een partij die opvallend door de persmedia als een progressieve partij wordt gepresenteerd, geeft de volle steun aan deze rechtse politiek. Ook de PvdA voert een halfslachtige politiek. Door huurderscomité's op te richten en de huurverhoging te weigeren kunnen successen behaald worden. Het kan niet langer geduld worden dat er nog steeds gezinnen wonen in de saneringsbuurt Nieuwmarkt. Een versnelde ontruiming is hier op zijn plaats! Wel of geen herzien opbouwplan, de afbraak hoeft daar niet op te wachten. We staan voor een tweetal verkiezingen. Stemmen op de CPN is stemmen voor uw eigen belang.
  -  -70/22        WONINGZOEKEND AMSTERDAM ! ! ! !
(1)       J.Atsma
(2)       19,7x27,5cm, dun papier, elite, st.pen
(3)       Wonen
(4)       GA /   
Laat elke woningzoekende mij schrijven. Vul de opinieformulieren in zodat nog meer huizenzwendelaars in de gevangenis komen. Als wij onze krachten bundelen kan de woningnood niet lang meer duren.
  -1-70/2          MEDEBURGERS VAN AMSTERDAM   O, wat is het goed wonen in Amsterdam.
(1)       J.Atsma
(2)       kwarto, elite
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG / UB 95.2  
O, wat is het goed wonen in Amsterdam. Ja, voor de een wel en voor de ander niet. Dit willen wij graag veranderen. Maar dat kan alleen als het grote probleem opgelost is, de woonellende. 25 Jaar zijn wij nu bevrijd en het woningprobleem wordt doelbewust in het leven gehouden. Op 5 mei herdenken wij de dag dat wij bevrijd werden van de bezetters. Maar laten wij nu net als in die moeilijke jaren naast elkaar gaan staan en vechten tegen de woningnood en woningellende. Studenten steun deze actie! Dolle Mina's 1x Uw steun voor de woningnood. Een ieder die vechtlust in zijn body heeft, hebben wij nodig. Demonstreer midden maart met ons mee van het C.B.H.naar het stadhuis! Ik maak 1970 tot het woningjaar met steeds korte acties!
  -1-70/12        AKTIE BRENGT SUCCES!   Enkele duizenden huurders van gemeentewoningen ...
(1)       CPN-Distrikt Amsterdam
(2)       dubbelz., 16x26,5cm, diepdruk
(3)       Wonen-hv
(4)       GA /  GA arch.CWS 
Het gemeentelijk woningbedrijf wil de 4% huurverhoging van 1968, na het opheffen van de achterstand in het onderhoud, per 1 februari gaan incasseren. Resultaat van het protest is dat twee huurverhogingen uitgesteld zijn en dat aan tal van woningen voorzieningen getroffen zijn. De gemeenteraad besloot indertijd de niet verplichte huurverhoging door te zetten. De CPN was en blijft tegen. Alvorens tot betaling over te gaan, overlegt U eerst met de huurdersvereniging. Oproep de aktie ter hand te nemen. Het gaat om de golf van prijsstijgingen. Geen verdere verhoging van de huren! Lijstje van de spreekuren van de Adviesbureaus van de werkende bevolking.
2-1-70/1          DE JONG GEEFT GEEN GELD
(1)       ANJV.
(2)       dubbelz., folio, slechte kwaliteit papier, voorkant: pica, st.pen; achterkant: elite
(3)       Diversen          Oorlog Wonen
(4)       UB GA / UB 7.5  
(5)       Verspreid tijdens de bezetting van de afd.Militaire Zaken. Literatuur: De Waarheid 2-1-70
In Amsterdam zijn 35.000 woningzoekenden en 50.000 woningen die onbewoonbaar verklaard hadden moeten zijn. De oplossing: de Bijlmermeer, maar die is onbetaalbaar. Er worden wel banken en kantoren in de binnenstad gebouwd, maar er is geen cent voor speelplaatsen of parkeerruimten. Amsterdam eist nu geld, anders geen rekruten voor De Jong en sluiting van het belastingkantoor.
7-2-70/1          AKTIE '70 ... is tegen het huidige huurbeleid
(1)       Aktie '70
(2)       folio, rose papier, pica
(3)       Wonen
(4)       UB / UB 76.1  
(5)       Zie 6-4-70/2 en 28-2-70/1
Aktie '70 is tegen het huidige huurbeleid, toewijzings- en verdeelbeleid, tegen de bepaling dat men 27 jaar en ouder moet zijn om ingeschreven te worden, tegen het opsluiten van ongehuwde moeders in tehuizen en tegen partikuliere kamerverhuur. Vóór een progressief huurbeleid, een eerlijke verdeling van woonruimte en vóór crèches. Tegen sleutelgeld, vóór sleutels.
20-2-70/5
(1)       (Actiecomité van oud-NDSM-ers)
(3)       Werk   Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 20-2-70 p.7
Neemt als oud-NDSM-ers geen genoegen met de plannen van de NDSM tot woningontruiming. Met instemming hebben wij kennis genomen van de standpunten van de gemeentebesturen van Landsmeer en Purmerend, die stappen zullen ondernemen bij de NDSM-directie om de contracten (waarbij de NDSM woningen aan werknemers mag toewijzen, fp) met dit bedrijf te annuleren, waardoor de gemeente zelf weer het beheer over deze woningen krijgt en oud-NDSM-arbeiders er zullen kunnen blijven wonen. Andere gemeenten zullen worden verzocht soortgelijke stappen te nemen. Ook gedupeerden van de in 1968 ontbonden scheepswerf De Vries Lentsch hebben zich bij het actiecomité aangesloten.
28-2-70/1        ACTIE '70   roept een ieder op
(1)       Actie '70
(2)       dubbelz., kwarto, pica, voorkant: el.stencil
(3)       Wonen
(4)       UB / UB 76.1  
1: Actie '70 roept een ieder op 28 februari op het Beursplein te komen om vandaar in optocht naar Paradiso te gaan om te protesteren tegen de woningnood. Na afloop zal gesproken worden over woon- en daarmee samenhangende problemen.
2: Dito als 7-2-70/1.
  -3-70/2          MEDEBURGERS VAN AMSTERDAM   O, wat is het goed wonen in Amsterdam.
(1)       J.Atsma
(2)       20x28cm, dun papier, elite
(3)       Wonen
(4)       GA /   
Laten wij naast elkaar gaan staan om de woningnood, die 25 jaar na de oorlog doelbewust in stand gehouden wordt, te bestrijden. Geef je op voor een demonstratie in maart.
  -3-70/3          Amsterdammers demonstreren   ACTIES TEGEN ...
(1)       anoniem (uitgegeven door J.Atsma)
(2)       folio, el.stencil
(3)       Wonen
(4)       GA /   
Kranteknipsels over akties van J.Atsma.
  -3-70/4          dit is een ROTTE PLEK
(1)       anoniem (uitgegeven door Aktie '70)
(2)       A4, geribbeld papier, (pica), st.pen, tekening
(3)       Wonen
(4)       GA /   
(5)       Zie 5-3-70/2a, 9-3-70/1 en 22-3-70/1. Pamflet op leegstaande huizen geplakt. Facs.in Informtiebull.OV 10
Dit is een rotte plek
(integraal)
  -3-70/26        UITNODIGING   Maart 1970   Buurtgenoten,   De huurverhoging van 4% ...
(1)       bestuur van de Huurdersvereniging "Spaarndam"
(2)       21,6x21,5cm
(3)       Ams-W-Spa    Wonen-hv
(4)       GA /  GA arch CWS 
De 4% huurverhoging van 1968 is door duizenden bewoners van gemeentewoningen geweigerd op onderhoudsklachten. Komende tijd wil men de 6% huurverhoging van 1969 alsnog doorvoeren. Weigering van deze huurverhoging en de toekomstige verbouwing van de gemeentewoningen menen wij met alle huurders te moeten bespreken op 25 maart in het Wijkcentrum, Polanenstraat.
3-3-70/1
(1)       (CPN afd.Haarlemmerpoort en Spaarndammerbuurt)
(3)       Ams-C-WE     Ams-W-Spa    Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 4-3-70 p.4
Op 5 maart openbare vergadering van de CPN in gebouw De Arend voor de Haarlemmerpoortbuurt en op 6 maart in Ons Huis in de Nova Zemblastraat voor de Spaarndammerbuurt. Er bestaat onder de bewoners grote verontrusting over de wijze waarop de gemeente de sanering van onze buurten wil aanpakken. Men wil de huidige woningen vervangen door nieuw- of herbouw met een maandhuur van ƒ 200. Dit zal betekenen dat de huidige bewoners er niet meer zullen kunnen terugkeren. Spreker op beide bijeenkomsten: W.van het Schip (CPN-fractievoorzitter gemeenteraad).
5-3-70/2a        DEPARTEMENT van HUISVESTING ORANJE VRIJSTAAT.
(1)       Departement van Huisvesting Oranje Vrijstaat.
(2)       dubbelz., A4, pica, st.pen
(3)       Wonen
(4)       GA ISG /   
1: Het departement van huisvesting Oranje Vrijstaat is tegen het huurbeleid in de schaduwstaat, tegen de verdeling van woonruimte en tegen kamerverhuurbedrijven. Het is voor een huurbeleid waarbij de mens sentraal staat, een eerlijke verdeling van beschikbare woon- en leefruimte en vormt een alternatief kamerverhuurapparaat. In dit Atoomtijdperk worden mensen tot holbewoners gemaakt. Wij hebben nog mensen nodig.
2: Dito als  -3-70/4.
5-3-70/2b
(1)       Departement van Huisvesting Oranje Vrijstaat
(2)       kwarto, pica
(3)       Wonen
(4)       UB GA / UB 76.1  
Dito als voorkant /2a.
9-3-70/1          AKTIE '70 ... Hieronder volgt ...
(1)       (Aktie '70)
(2)       dubbelz., A4, pica, st.pen, tekening
(3)       Wonen
(4)       GA /   
(5)       Facs.in Informatiebull.OV 10
1: Lijst van leegstaande panden in de binnenstad. Waarom bouwt de gemeente deze panden niet om tot woonruimte?
2: Dito als  -3-70/4.
9-3-70/2          Mede-bewoners,   9-3-l970
(1)       namens het bewonerskomitee (van het Concordia-projekt, fp)
(2)       A4, elite
(3)       Ams-C-Jord    Ond-tert          Wonen
(4)       kopie op UB / UB 95.2  
We hebben een drietal afschriften van brieven gekregen, waarin de DSH verschillende instanties om inlichtingen verzoekt. Duidelijk blijkt dat zelfs zonder een huurverlaging geen woningen meer kunnen worden aanvaard na 1971. Maar de DSH wacht het huuradvies af, hetgeen betekent dat een huurverlaging zal moeten worden doorgevoerd. Waardoor het projekt eerder dan 1971 in gevaar komt, tenzij de opzet ervan wordt gewijzigd. De DSH zal schriftelijk moeten toezeggen dat bij een eventuele sanering vervangende woonruimte beschikbaar is en garanties moeten geven dat het Concordia-projekt in gewijzigde vorm wordt doorgezet. Er wordt gesproken over een schuld van de bewoners aan de DSH t.g.v.de huurstaking. Indien n.a.v.het huuradvies tot verlaging met terugwerkende kracht wordt overgegaan zou dat kunnen leiden tot een schuld van de D.S.H.aan de huurders. Reden temeer om door te gaan met de huurstaking.
17-3-70/1a      WIJ GAAN DEMONSTREREN ...
(1)       J.Atsma
(2)       kwarto, groen papier, watermerk Lectori Salutem LS, elite, st.pen, stempel
(3)       Wonen
(4)       GA /   
Wij gaan demonstreren op 17 maart 1970 10 uur van Beursplein naar het stadhuis en het C.B.H.tegen de woningnood en woonellende! Kom allemaal! Verkiezingsaffiches niet toegestaan.
17-3-70/1b
(1)       J.Atsma
(2)       21x22,3cm
(3)       Wonen
(4)       GA /   
Dito als /1a.
19-3-70/1        Aan de Gemeenteraad van Amsterdam   Amsterdam, l9 maart l970
(1)       (Aktie '70)
(2)       2v 2p, elite, achterkant: el.stencil
(3)       Wonen
(4)       UB GA / UB RvD  
Aktie 70 wil plannen tot kollektieve bewoning van leegstaande gebouwen in de binnenstad uitwerken. De grondslag is gemeenschappelijke service- en verblijfsruimten en individuele slaapgelegenheid. Gegadigden voor deze manier van wonen zijn alleenstaanden, ongehuwde moeders, werkende jongeren, enz. Een gebouw wordt beschikbaar gesteld tegen een reële huur. Wij verzoeken de gemeenteraad ons te helpen het plan te realiseren.
22-3-70/1        AKTIE ' 70   22-3-70.
(1)       Aktie '70
(2)       dubbelz., A4, pica, st.pen, tekening
(3)       Wonen-kra
(4)       GA /   
(5)       Tekst voorkant en facs.achterkant in Informatiebull.OV 10
1: Een mens kan wel van een half brood, maar niet met een half dak leven. Wij wensen niet tot krot-, zolder- of kelderbewoners te degraderen. Wij zijn het zat om een nummertje op een ellenlange wachtlijst te zijn. Wij zullen het (gekraakte) pand niet verlaten, voordat het pand de bestemming is gegeven waar het voor gebouwd is.
2: Dito als  -3-70/4.
22-3-70/2        MAANDAG SAMENKOMST WIJKCENTRUM 8 UUR
(1)       Het Weekendwerk
(2)       A4, elite
(3)       Ams-W-Spa    Wonen Wonen-kra
(4)       UB / UB 18.3  
Buurtbewoners, het Weekendwerk heeft lege huizen gekraakt. Het weekendwerk knapt huizen op van mensen die dit zelf niet kunnen. Waarom nu kraken inplaats van opknappen? De gemeente wil Uw huis opknappen, maar heeft U aan de gevolgen gedacht? U wordt er uit gezet, krijgt een tijdelijke woning, ver van Uw werk. U hééft de kans terug te komen, maar U moet dan ƒ 200 huur betalen. Beslis over Uw eigen woning! Komt daarom allen naar de vergadering in het wijkcentrum Polanenstraat op 23 maart. Het is in Uw eigen belang. Het is misschien nog niet te laat!
23-3-70/1        Amsterdam, 23 maart I970.   Geachte Heer Samkalden en raadsleden, ...
(1)       Joop Peters (en drie andere handtekeningen)
(2)       kwarto, pica, st.pen
(3)       Wonen-kra
(4)       GA /   
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10
Ondergetekenden hebben de panden Sarphatiestraat 85-87 betrokken, die een jaar en drie maanden leegstonden. Gelden voor de verbouwing waren nog niet beschikbaar. Dit is woonruimteverspilling en in strijd met ons democratisch recht op menswaardige behuizing. Burgemeester en raadsleden, legaliseer de bewoning voor 56 personen of wend Uw invloed aan voor alternatief onderdak.
24-3-70/1        Geachte redaktie,   Gaarne uw aandacht ...
(1)       Aktie'70 (3 namen)
(2)       kwarto, pica
(3)       Wonen-kra
(4)       GA /   
Op 5 mei wordt het zilveren jubileum van de woningnood gevierd. Ook in Amsterdam worden die dag zoveel mogelijk lege panden bezet om op dit zéér twijfelachtige jubileum de aandacht te richten. Op 28 maart organiseert Aktie '70 een rondvaart door de grachten om de mensen te laten zien wat er aan potentiele woonruimte leeg staat. Het betreft hier onrendabel geworden bedrijfspanden. De gemeente heeft 4,1 miljoen gulden beschikbaar om hier weer woonruimte van te maken, maar zij doet dit niet omdat zij liever elk jaar rente van dit bedrag trekt.
24-3-70/3        Geacht gemeenteraadslid, gaarne ...
(1)       B.de Jong
(2)       kwarto, pica
(3)       Wonen
(4)       GA /   
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10
Hierbij nodigen wij de gemeenteraadsleden uit voor een rondvaart door de grachten om de leegstaande panden te bekijken. De kabouters willen van de panden aksepteerbare woonruimte maken. Het gemeentelijk fonds van 4,1 miljoen gulden voor het onttrekken van woonruimte moet hiervoor gebruikt worden.
27-3-70/1a      PERSBERICHT VAN DE ORANJE VRIJSTAAT 27 - 3 -l970.
(1)       Kabouter Pers Bureau
(2)       dubbelz., kwarto, elite
(3)       Rechtsst           Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Laatste woord voorkant: functie. Tekst in: Informatiebull.OV 10
Terwijl krantenlezend Amsterdam nog in de waan verkeerde dat schaduw-burgemeester Samkalden bereid was met Actie '70 te gaan praten over een humane oplossing van de 56 bewoners van de panden in de Sarphatistraat, rukte zijn huurlingenleger met overvalwagens uit. Zonder pardon werden de bewoners in de kou gezet. Samkalden draaide in een gesprek om de woonellende heen. 's Avonds werd een ander pand in de Sarphatistraat gekraakt. Op het bericht dat het huurlingenleger weer kwam verklaarde de vergaderende volksvergadering van Oranje-Vrijstaat de oorlog aan de oude maatschappij. Gezamelijk trok men met matrassen naar de afgezette ambtswoning van de burgemeester. Joop Peters werd gearresteerd.
De volksvergadering besloot iedere zaterdag tegen de woningnood te protesteren. Een ander inmiddels gekraakt pand werd ontruimd. Zaterdag 28 maart actie op de Dam.
27-3-70/1b      PERSBERICHT ORANJE VRIJSTAAT 27 - 3 -1970.
(1)       Kabouter Pers Bureau
(2)       dubbelz., A4, slechte kwaliteit papier, elite
(3)       Rechtsst           Wonen-kra
(4)       UB GA / UB 76.1  
(5)       Laatste woord voorkant: funktie
Zelfde tekst als /1a.
  -4?-70/1        C.B.H. moet gereorganiseert worden ...
(1)       anoniem (uitgegeven door J.Atsma)
(2)       dubbelz., 10,4x15,2cm, off-set, tekening, achterkant: groene inkt
(3)       Wonen
(4)       UB GA /   
(5)       Briefkaart
  -4-70/2          HOUDT DE DIEF!!!
(1)       SJ,afdeling Zuid
(2)       A4, elite
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-kra
(4)       kopie op UB, GA en ISG / UB 19.1  
(5)       Zie /15
Vorige week is bij de bezetting van het Hema-huis de opslagruimte gedeeltelijk ontruimd. Een groot woord voor wat rommel. Geen pakhuis maar woonhuis. De HEMA kan zijn spullen terugkrijgen. Niet wij stelen, maar de HEMA. En dan niet wat rommel, maar huizen waar mensen in horen te wonen. Volgens de autoriteiten mag dat allemaal. Door onze aktie worden er vragen in de gemeenteraad gesteld. Een begin hebben we, maar we moeten doorgaan. We hebben tips nodig over ingepikte woonhuizen en mensen om hier wat tegen te doen.
  -4-70/10        AMSTERDAMMERS;   In de afgelopen 20 jaar ...
(1)       Vernietiging afbraakplannen
(2)       kwarto, off-set, tekening
(3)       Ams-C-rest     Wonen
(4)       UB GA ISG /   
De afgelopen 20 jaar zijn door B en W talrijke voorstellen tot afbraak van delen van de binnenstad ingediend. De laatste tijd hebben steeds 39 van de 45 raadsleden vóór deze plannen gestemd. En zo werd het doodvonnis geveld over steeds weer andere buurten. En wat te denken van het verwoestende metro-plan, waarvan de realisatie geen enkele vermindering van het autoverkeer te weeg zal brengen? Nooit zal dit stadsbestuur uit zichzelf ophouden met slopen, met vernielen. Want het steunt op gewetenloze partijen, op een gewetenloos technisch apparaat, op een gewetenloos economisch stelsel. Het overgrote deel van deze 39 raadsleden behoort tot de zes oude partijen. De PvdA is de motor van de zgn."zuilenpolitiek" en wordt in de volksmond reeds PvdAfbraak genoemd. De CPN ligt op de knieën voor het kapitalistische massaproduct, de automobiel. Wij vragen aan deze partij: de door technocraten fel begeerde vergroting van de afstand tussen wonen en werken (waarvoor dan weer een metro zogenaamd nodig is), betekent dát "vóór de gewone man zijn"? Of is dat soms de bouw van een bluf-stadhuis in een verwoeste wijk? Stemt Vernietiging Afbraakplannen.
  -4-70/15        AKTIE VOOR WOONHUIZEN; SUKSES.
(1)       S.J. Amsterdam-Zuid
(2)       kwarto, elite
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-kra
(4)       kopie op UB en GA / UB 19.1  
(5)       Zie /2
De HEMA-aktie is een succes geworden. De HEMA had 7 woningen ingepikt om als opslagruimte te gebruiken en was met drie andere hetzelfde van plan. Een bewoonster bracht de zaak aan het rollen, SJ-ers bezetten zo'n Hema-pand en het kwam in de krant. Raadslid Wim de Wolf stelde vragen. Nu moet de Hema de huizen weer vrijmaken voor bewoning. We moeten erop letten dat dit niet op de lange baan geschoven wordt.
Weiger huurverhoging. Bezoek de vergaderingen hiertegen.
Als u iets te missen heeft voor de jongens die het Hema-huis bezet hebben en die een geldboete zullen krijgen ...
  -4-70/16        Amsterdam, april 1970   HUURVERHOGING   PROTESTEER
(1)       Werkgroep De Pijp
(2)       dubbelz., A4, off-set
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-hv
(4)       kopie op UB /   
Binnenkort komt er weer een brief van uw huisbaas, omdat u weer meer huur moet betalen. Weiger als uw huis gebreken vertoont. Hoe te weigeren kunnen wij u uitleggen op 20 maart in gebouw De Hoeksteen in de Van Ostadestraat. Voorlichting door een jurist van het Bureau voor Arbeidsrecht NVV. Op de bijeenkomst willen wij ook uw andere klachten horen, zodat wij ook daar aandacht aan kunnen besteden.
3-4-70/1          Opgave lijst nr 3   Amsterdam 3april I970
(1)       Aktie '70
(2)       A4, elite
(3)       Wonen
(4)       UB SA /    SA 005/001.2.01
(5)       Op achterkant briefpapier van Aktie'70. Tekst in: Informatiebull.OV 10
Lijst van leegstaande panden.
3-4-70/2          Amsterdam, 3 april 1970   Aksie-70
(1)       Aksie-70
(2)       dubbelz., kwarto, pica
(3)       Wonen
(4)       UB GA / UB 76.1  
Aksie-70 bestaat uit mensen, die woon- of leefruimte zoeken. Wij willen in eerste instantie de leegstaande onrendabele bedrijfsruimten (vroeger woonruimten) weer bewonen. De bezette panden in de Sarphatistraat gaven onderdak aan 50 mensen. Maar door ingrijpen van B&W van Amsterdam werden deze mensen weer op straat gezet. Wij trachten B&W én de particuliere eigenaars van leegstaande panden er toe te bewegen deze beschikbaar te stellen voor het verlichten van de schrijnende woningnood. Volgt lijst van leegstaande panden.
6-4-70/1a        PERSBERICHT  AKTIE ' 70   Naar aanleiding van ...
(1)       J.Peters  B.de Jong
(2)       folio, elite, st.pen, tekening
(3)       Wonen-kra
(4)       UB GA ISG SA / UB RvD   SA 005/001.2.01
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10. Facs.(deels) in: Bommels (1971). Zie /1b
Aktie '70 beseft dat vele mensen snakken naar woonruimte, terwijl er ± 1000 woonruimtes leegstaan, waarmee een groot gedeelte van de woningnood in onze stad kan worden opgeheven. Aktie '70 organiseert excursies langs leegstaande panden. Momenteel zitten we met ± 50 woonruimtes à ƒ 80 in onze maag.
6-4-70/1b        AKSIEAKSIE ... 70 70 ... MENSENMENSEN
(1)       Joop Peters en alle anderen van Aktie 70 die in de Sarphatistraat het bewijs hebben geleverd
(2)       dubbelz., folio, elite, st.pen, tekening
(3)       Wonen-kra
(4)       UB GA / UB 76.1  
1: Dito als /1a.
2: Mensen leven, denken en voelen. Alle mensen willen leven en wonen. Dat is hun recht. Er zijn krankzinnig veel mensen die nu nog in erbarmelijke woonomstandigheden verkeren of zelfs niets kunnen krijgen. Terwijl er alleen al in Amsterdam honderden snel bewoonbaar te maken panden en duizenden woningen leegstaan. Oorzaak? Het schandelijke woonbeleid - het grote misdrijf van de autoriteiten en particulieren die over leegstaande ruimte beschikken. Wij willen geen valse sentimenten opwekken. Wij willen mensen helpen. Laten alle mensen die in miserabele woonomstandigheden verkeren of in afbraakbuurten wonen samengaan. Bel Aktie 70 als u leegstaande panden weet. Of doe een duit in het krakerszakje. Elke woensdagavond openbare vergadering. U kunt als u kamers vrij hebt deze aanbieden tegen redelijke prijs. Help ons de lege woonruimte bevrijden.
6-4-70/2a        AKTIE' 70 ... is tegen het huidige huurbeleid
(1)       Aktie '70 (, tevens departement voor volkshuisvesting van de Oranje Vrijstaat)
(2)       dubbelz., folio, elite
(3)       Wonen             Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10
1: Zelfde tekst als 7-2-70/1, toegevoegd: "Aktie '70 is tevens het departement voor volkshuisvesting van de Oranje Vrijstaat."
2: Er zijn veel mensen die in erbarmelijke woonomstandigheden verkeren terwijl honderden panden leegstaan. Wij willen iedereen helpen. Bel Aktie '70 als u leegstaande panden weet.
6-4-70/2b
(1)       Aktie '70
(2)       folio, elite
(3)       Wonen             Wonen-kra
(4)       GA SA /    SA 005/001.2.01
Dito als voorkant /2a.
8-4-70/1          OPNINIE-FORMULIER ... Naam : ...
(1)       J.Atsma
(2)       dubbelz., A4, elite
(3)       Wonen
(4)       UB GA / UB 95.2  
(5)       Literatuur: 18-4-70/2
Vragenformulier over woning en bewoner.
9-4-70/1          PERSBERICHT   Amsterdam, 9 april l970.
(1)       Socialistische Jeugd, distrikt Amsterdam
(2)       kwarto, pica
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-kra
(4)       kopie op UB / UB 95.2  
Leden van de SJ hebben vanavond een opslagruimte van de Hema bezet en een begin gemaakt met de ontruiming ervan. De opslagruimte, 1e Jan van der Heydenstraat 129, is eigenlijk een woning. Goedkope woonruimte werd opgeofferd aan de belangen van een grootwinkelbedrijf. De bezetters eisen, dat het ontruimingswerk door de overheid wordt voltooid en dat ook de vier andere huizen weer geschikt worden gemaakt voor bewoning. De bezetters zullen het pand niet vrijwillig verlaten.
11-4-70/1        Huurders worden uitgeknepen!!!!
(1)       anoniem (uitgegeven door J.Atsma)
(2)       folio, elite, st.pen, tekening, stempels met rode inkt
(3)       Wonen
(4)       UB / UB 95.2  
Huurders worden uitgeknepen!!!! Neem dit niet langer ... Maak samen een vuist  25 jaar woningnood
(Met rode stempel met wapen en telefoonnummer).
(integraal)
12-4-70/1        25 jaar woningnood; de maat is vol.
(1)       Socialistische Jeugd, afd. Amsterdam,zuid
(2)       A4, pica
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-kra
(4)       UB /   
Het grootwinkelbedrijf de Hema heeft in de Eerste Jan van Heydenstraat vijf huizen ingepikt en die als opslagruimte in gebruik genomen. De SJ heeft één van die woningen bezet. We eisen dat de overheid ervoor zorgt dat de huizen weer geschikt worden gemaakt voor bewoning. De bezetting wordt niet vrijwillig beëindigd voordat aan de eis is voldaan. De laagstbetaalden zijn het slachtoffer van 25 jaar woning-wanbeleid. Het overgrote deel van de woningzoekenden is niet in staat de hoge huren in de nieuwbouw te betalen. Het onttrekken van betaalbare woonruimte draagt er toe bij dat hun situatie uitzichtlozer wordt. Vorig jaar zijn aanzienlijk minder woningen gebouwd dan was toegezegd. Een nieuwe richtlijn werkt in de hand dat voorheen verhuurde woningen, die gesaneerd moeten worden, tegen hoge prijzen ten verkoop worden aangeboden. De huiseigenaren maken op deze wijze woekerwinsten. Weigert de huurverhoging te betalen. Kraken van jarenlang leegstaande saneringspanden is nuttig, maar biedt geen definitieve oplossing. Er worden te weinig betaalbare huizen gebouwd. In de zgn.vrije sektor dient veelvuldig te worden gekraakt en dan huurverlaging te worden geëist. We gaan de verantwoordelijken voor het woningbeleid het mes op de keel zetten.
15-4-70/1        OPNINIE-FORMULIER ... 25 jaar zijn ...
(1)       J.Atsma
(2)       A4, el.stencil, elite, foto, tekening
(3)       Wonen
(4)       GA /   
25 Jaar na de bevrijding wordt het woonprobleem doelbewust in het leven gehouden. Corruptie kan de boventoon voeren. Studenten, Dolle Mina's, steun deze actie. Iedereen hebben we nodig.
15-4-70/2        MEDEBURGERS VAN AMSTERDAM   Ook vandaag ...
(1)       J.Atsma
(2)       A4, elite
(3)       Wonen
(4)       UB GA / UB 95.2  
25 Jaar na de bevrijding wordt de woningnood bewust in stand gehouden. Corruptie kan dan de boventoon voeren. Mensen worden naar dure woningen gedreven. Maak aan deze rotte plek een einde; gebruik alle middelen om Uw doel te bereiken! Het gaat niet om een ontwikkelingsland, maar om Uw eigen woonellende.
15-4-70/3        Eenmansactie
(1)       (J.Atsma)
(2)       A4, el.stencil, foto
(3)       Wonen
(4)       UB GA / UB 95.2  
Reproduktie van een krantenartikel over een aktie en de bedoelingen van J.Atsma.
15-4-70/4        WONINGZOEKEND AMSTERDAM
(1)       J.Atsma
(2)       dubbelz., folio, bruin papier, elite, st.pen, tekening
(3)       Wonen
(4)       UB GA / UB 95.2  
(5)       Zie 18-4-70/1
Vecht, als actiegroepen, voor Uw recht. Het corrupte systeem is aangetoond, drie beambten van C.B.H.zitten in de gevangenis waar zij thuis horen. Iedere huisbaas of makelaar moet zijn huis in goede staat brengen en houden. Zorg dat mijn opinie-formulieren ingevuld worden.
16-4-70/2        Het is nu 25 jaar geleden, dat nederland ...
(1)       oranje vrijstaat.
(2)       A4, pica
(3)       Wonen-kra
(4)       kopie op GA /   
(5)       Pamflet verspreid?
Het is nu 25 jaar geleden, dat nederland "bevrijd" werd. Het is Amsterdam niet aan te zien. Lege plekken, dichtgetimmerde ramen. Afbraak en vuil. Waarom hebben wij toegestaan, dat amsterdam onder onze ogen vernield werd en dat makelaars hun panden liever vernielen dan ze voor redelijke prijzen te verhuren? En niet alleen zij. Ook onze autoriteiten staan onnozel te kijken, wanneer door kraak-acties wordt gedemonstreerd, dat zij zich om de bevolking niet druk maakten. Wij hebben niet alleen woonruimte nodig. Wij hebben leef-ruimtes nodig. Ruimte om elkaar te ontmoeten, voor krêches, om kreatief bezig te zijn, voor verenigingen, klubs, groepjes, ruimte voor de jeugd. Sigma staat al vier jaar leeg. Natuurlijk zeggen B&W "We gaan er wat mee doen". Over tien jaar? We kraken de tent. En Sigma is van nu af aan "stadhuis" van de Oranje Vrijstaat.
18-4-70/1        WONINGZOEKEND AMSTERDAM
(1)       J.Atsma
(2)       20x28cm, dun papier, elite
(3)       Wonen
(4)       GA ISG /   
Dito als voorkant 15-4-70/4.
18-4-70/2        Woningzoekende worden uitgebuit !
(1)       De Semi-Rijksambtenaar, J.Atsma
(2)       A4, elite, st.pen, tekening
(3)       Wonen
(4)       UB GA /   
Woningzoekenden worden uitgebuit. Laat Uw geld niet door zwendelaars uit Uw zak kloppen. Vecht daar tegen. Vul onze opinie-formulieren in. Graag inlichtingen over makelaar Leenders. Een onderhoudswet moet een eind maken aan roofbouw op woningen. CBH moet doorgelicht, Bouw- en Woningtoezicht gereorganiseerd worden.
20-4-70/1        NIEUWSBRIEF 3
(1)       Komité Westelijke Eilanden
(2)       dubbelz., folio, elite (Nieuwsbrief 3) en folio, elite (Nieuwsbrief 4)
(3)       Ams-C-WE     Wonen
(4)       GA /   
(5)       Verspreid, geniet aan Nieuwsbrief 4
(6)       Nieuwsbrief (Westelijke Eilanden) 3
Verslag van het gesprek van buurtbewoners met wethouder De Wit. Deze is voorstander van kantoorbouw. De gemeenteraad mag bij de behandeling van de nota binnenstad niet voor kantoorbouw beslissen.
22-4-70/2        AMSTERDAMMERS   Eeen deel van ...
(1)       anoniem (uitgegeven door bezetters IWP van de UvA)
(2)       folio, watermerk (deel van de oplage) Canada Bond, elite
(3)       Ond-tert          Wonen-kra
(4)       GA ISG /   
(5)       Zie 2-5-70/2
Studenten hebben een deel van de universiteit bezet omdat de hoogleraren en de staf zich tegen demokratisering verzetten. Zij willen bewoners van huizen die gesaneerd worden helpen bij het organiseren van het verzet hiertegen en stakende arbeiders steunen met aksies en het verzamelen en doorgeven van informatie. Steun op 5 mei de manifestatie tegen onderdrukking door 25 jaar woningnood. Bezoek de meeting en kraak mee!
27-4-70/1        Officieel persbericht over de periode 30 april tot en met 5 mei 1970, ...
(1)       (KPB)
(2)       2v 2p, A4, slechte kwaliteit papier, elite
(3)       Alt.lev Milieu   Wonen-kra
(4)       UB GA / UB 76.1  
(5)       Facs.(deels) in: Bommels (1971)
Persbericht over de periode 30 april/5 mei.
30 April, "Koninginnedag" van de oude maatschappij, zullen de kabouters een Groene Dag houden in het Amsterdamse Bos. Elk departement verzorgt een stuk van de dag. De interdepartementele vergadering is van mening, dat monarchistische burgers van de oude staat hun feest van paling en patat in vrede moeten kunnen vieren. Per bakfiets zullen niet-monarchistische en anarchistische bejaarden vervoerd worden naar het Amsterdamse Bos. De kabouters hebben er geen behoefte aan de schuld te krijgen van eventuele rellen.
Op 1 mei akties voor gelijktrekken van de lonen voor man en vrouw (Dolle Mina) en afschaffing van het jeugdloon.
Op 4 mei zal Oranje Vrijstaat op de Vredesmarkt op het Spui en in Krasnapolsky benadrukken dat er niet alleen een "Oranje-verzet" geweest is, maar ook een "rood verzet".
Het geld voor banale bevrijdingsfeesten op 5 mei zou beter besteed kunnen worden aan voorzieningen voor de bevolking. Eventuele kraakakties zullen worden ondersteund.
  -5-70/4          HEB JE NOG GEEN WONING?
(1)       Nieuwe C.B.H.   Departement Volkshuisvesting Oranje Vrijstaat-Aksie 70- Uvrij
(2)       kwarto, deel oplage met watermerk Gestetner, st.pen
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Facs.in Informatiebull.OV 10 en Bommels (1971)
Heb je nog geen woning? Laat je kosteloos inschrijven bij het nieuwe CBH.
  -5-70/12        HUURVERHOGING?? NEE!   ZE PROBEREN HET MAAR
(1)       (PSP)
(2)       dubbelz., A5, off-set, voorkant: groene inkt; achterkant: rode inkt
(3)       Wonen-hv
(4)       ISG /   ISG stzmap PSP 2
De rechtse regering De Jong hoopt door de huurverhoging tijdens de vakantieperiode te laten ingaan, het nog steeds groeiende verzet te ontregelen. De huurverhoging kan geweigerd worden wanneer de woning niet goed wordt onderhouden, men zelf noodzakelijk onderhoud heeft bekostigd of wanneer men meent dat het woongenot niet in verhouding staat tot de huur. Het Aktiekomitee tegen de huurverhoging geeft advies en hulp. In 1968 en 1969 hebben 20.000 huurders in Amsterdam geweigerd de fakultatieve huurverhoging te betalen. Hierdoor moest de verhoging in 1969 voor vooroorlogse gemeentewoningen uitgesteld worden. Wij rekenen erop dat U bij de buren langs gaat om met ze te praten over de huurverhoging.
  -5-70/13        In Amsterdam zijn er zo ...
(1)       Aktiegroep Stadhuis (P.P.R.Amsterdam)
(2)       dubbelz., 14,6x10,1cm, diepdruk, foto's
(3)       Ams-alg           Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Briefkaart
Eerst huizen, huizen, huizen, dán pas een stadhuis! Ik doe niet mee aan de overbodige luxe van een stadhuis van 100 miljoen gulden.
  -5-70/19        ALGEMENE BUURTVERGADERING   maandag 1 juni
(1)       anoniem
(2)       A4, off-set
(3)       Ams-C-rest     Wonen
(4)       UB GA ISG /   
Algemene buurtvergadering 1 juni Mozes en Aäronhuis. Voor de verdere doorbraak snelweg-Lastageweg en de Metro moeten nog meer huizen worden afgebroken. De huizen op de Uilenburg en omgeving worden gesloopt om plaats te maken voor: banken, universiteitsgebouwen en kantoren. Nergens zullen voor arbeiders betaalbare woningen herbouwd worden. In de Bethaniënbuurt zullen huizen gerestaureerd worden, maar de huren zullen voor de huidige bewoners onbetaalbaar zijn. Dit soort afbraak en herstelpraktijken hebben ten doel ons en onze buurten te laten verdwijnen. 25 Jaar woningnood. De city-vorming wordt voltooid. Wij moeten er uit, de kantoren er in. De politieke partijen en vakbonden zwijgen. Hier tegen moeten wij ons verzet organiseren. Komt allen naar de openbare vergadering.
1-5-70/2          Flats in de Bijlmer bezet!
(1)       Socialistische Jeugd
(2)       dubbelz., kwarto, blauw of wit papier; voorkant: el.stencil; achterkant: elite
(3)       Ams-Bijlm       Wonen
(4)       GA ISG SA /    SA 008/001.1.01
1: Leden van de SJ hebben in de Bijlmer een lege flat, waarvan de huur hoog is, bezet uit protest tegen de woningnood.
2: Hopelijk helpen de komende kraakdagen meer dan 25 jaar verzoekschriften en protesten van gemeenten. De profiteurs van de woningnood worden eindelijk aangepakt. Alleen een massaal verzet kan de regering tot een ander bouwbeleid dwingen.
1-5-70/4          VOOR ONS GEEN BEVRIJDINGSFEEST   Op ...
(1)       Socialistische Jeugd (S.J.)
(2)       kwarto, IBM Charter
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG SA /    SA 008/001.1.08
5 Mei heeft niets meer te maken met anti-fascistische strijd. Wij willen geen feestelijkheden verstoren, maar ons bezig houden met de problemen van dit moment. 5 Mei is uitgeroepen tot Nationale Krakersdag. In Amsterdam staan 5000 woningen leeg. De rechtse bladen roepen op zoveel mogelijk troep te maken om ons daarna kapot te kunnen maken.
2-5-70/1          WONINGNOOD IS HUISBAZENBROOD   Gisteravond hebben leden ...
(1)       Socialistische Jeugd
(2)       kwarto, elite
(3)       Ams-Bijlm       Wonen
(4)       kopie op UB en GA / UB 16.1  
Gisteravond hebben leden van de SJ twee nieuwbouwwoningen in de Bijlmer bezet. Hier staan woningen leeg omdat de mensen die het hardst een woning nodig hebben, niet in staat zijn de huur te betalen. De bezetting is een politieke daad tegen het bouwbeleid van de regering. Voor: meer woningen, verlaging nieuwbouwhuren, ongedaanmaking van het vrijgeven van de huren en verbetering van oude stadswijken i.p.v.te wachten tot sanering onvermijdelijk is. Er moet aktie gevoerd worden anders duurt de woningnood nog 100 jaar.
Als het aan minister Schut ligt, moeten we binnenkort allemaal een huis kopen. Voor ons hoeven de mensen niet krom te liggen om onderdak te hebben. Een huis voor wie een huis nodig heeft!
2-5-70/2          AMSTERDAMMERS   Een deel van Uw universiteit is bezet ...
(1)       anoniem (uitgegeven door bezetters IWP van de UvA)
(2)       folio, elite
(3)       Ond-tert          Wonen-kra
(4)       UB / UB 60.1  
(5)       Zie /3. Literatuur: Harmsen (1993) p.478 e.v.
Vrijwel zelfde tekst als 22-4-70/2.
2-5-70/3          AMSTERDAMMERS !!   Een deel van de universiteit ...
(1)       anoniem (uitgegeven door bezetters IWP van de UvA)
(2)       A4, pica, st.pen
(3)       Ond-tert          Wonen-kra
(4)       kopie op UB / UB 60.1  
Zelfde tekst als /2.
5-5-70/1          KRAAKAKSIE ... wij zijn solidair ...
(1)       Aksie Kabouters
(2)       A4, slechte kwaliteit papier, pica, st.pen, tekeningen
(3)       Wonen
(4)       GA /   
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10
Wij zijn solidair met weigeraars van huurverhogingen, maar weigeren is niet voldoende. Kraak. Er moeten goedkope huizen gebouwd worden.
5-5-70/3          DAAROM KRAKEN WIJ   In Amsterdam ...
(1)       anoniem (wrs.uitgegeven door Oranje Vrijstaat)
(2)       A4, slechte kwaliteit papier, pica
(3)       Wonen-kra
(4)       GA SA /    SA 008/001.1.03
(5)       Facs.(deels) in: Bommels (1971)
Opsomming van wantoestanden op woninggebied in Amsterdam. Oproep om te kraken.
5-5-70/4          WONINGNOOD IS HUISBAZENBROOD   VOOR ...
(1)       Socialistische Jeugd
Karl Marx Instituut
(2)       A4, IBM Charter
(3)       Wonen
(4)       GA ISG /   
(5)       Zie 7-5-70/1
Bevrijdingsdag heeft niets meer te maken met anti-fascistische strijd. De autoriteiten maken van de gelegenheid gebruik ons te vertellen hoe goed we het wel niet hebben. Vandaag, nationale krakersdag, voert de SJ aktie voor verbetering van de woonsituatie in de buurten. De verantwoordelijken voor het woningbeleid moeten worden aangepakt.
5-5-70/5          WAT is het verschil tussen VRIJHEID en een LEEGSTAND PAND?
(1)       anoniem
(2)       folio, st.pen
(3)       Wonen-kra
(4)       GA ISG /   
Wat is het verschil tussen vrijheid en een leegstaand pand? Dat is een verschil tussen hemel en aarde, tussen dag en nacht, tussen vrijheid en onderdrukking! Iemand die geen of weinig onderdak heeft wordt lichamelijk en geestelijk onderdrukt. Iemand die geen of weinig onderdak heeft terwijl huizen leegstaan wordt dubbel onderdrukt! Daarom: 5 mei kraak .... Daar gaat weer een pand!
(integraal)
5-5-70/8          WONINGNOOD IS HUISBAZENBROOD!!!!   Drie weken geleden ...
(1)       S.J.
(2)       A4, elite
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-kra
(4)       kopie op UB en GA / UB 19.1  
Drie weken geleden werd in deze buurt een woonhuis bezet door de S.J., dat de HEMA had opgekocht om als opslagruimte te gebruiken. Ons protest was gericht tegen de opoffering van woonruimte aan de uitbreiding van dit groot-winkelbedrijf. Op deze aksie zijn veel reaksies gekomen. Het spreekt vanzelf dat we deze reaksies op de Nationale Kraakdag niet onbeantwoord konden laten. De huizen die voor bezetting in aanmerking komen zijn te talrijk. We moeten ons beperken tot het openbreken en kenmerken met opschriften. Woningzoekenden zullen de rest moeten doen. De rechtse pers en de autoriteiten stellen alles in het werk de nationale kraakaksies onmogelijk te maken. Men probeert rellen uit te lokken met het doel de aandacht van de werkelijke problemen af te leiden. In Amsterdam wordt een oorlogsstemming gekweekt. Zaterdag werden 100 politiemannen ingezet om tien leden van de S.J.uit een flat in de Bijlmermeer te verwijderen.
7-5-70/1          5 MEI - NATIONALE KRAAKDAG
(1)       (Afdeling Zuid van de SJ en studenten van een bezet Instituut)
(2)       dubbelz., A4, IBM Charter
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-kra
(4)       ISG /   
1: In de Pijp is een pakhuis van de HEMA gekraakt en de bestemming als woonhuis is er aan teruggegeven. De meeste huiseigenaren verdommen het hun huizen op te knappen, zodat ze onbewoonbaar worden. Wij demonstreren niet tegen de politie omdat dit de aandacht van de werkelijke problemen afleidt.
2: Dito als 5-5-70/4.
8-5-70/1a        DEMONSTREERT   Aan de Amsterdamse bevolking:   Op 5 mei, ...
(1)       Aktie 70  BBK-Amsterdam  F.S.J.W. Revolte  Notenkraker  Vrijheidsschool  Rode Jeugd  S.R.V.U.  4e Internationale  Aktiegroep Ongehuwde moeders Dolle Mina
(2)       A4, slechte kwaliteit papier, pica, st.pen
(3)       Rechtsst           Wonen-kra
(4)       UB ISG / UB 98.1  
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10
Op 5 mei werden in Amsterdam 50 panden 'gekraakt'. De politie meende te moeten antwoorden met grof geweld. Dit optreden is duidelijk bedoeld om de doeleinden van de krakers in diskrediet te brengen. Strijd niet alleen voor opheffing van de woningnood maar ook tegen verscherping van de onderdrukking. Zaterdag 9 mei demonstratie van Beursplein naar Westermarkt. Weg met de huisbazen en hun politieknokploegen.
8-5-70/1b
(1)       Idem als /1a, bovendien B.V.D.
(2)       A4, pica, st.pen
(3)       Rechtsst           Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
Zelfde tekst als /1a.
8-5-70/1c
(1)       Aktie 70  BBK-Amsterdam  F.S.J.W. Revolte  Notenkraker  Vrijheidsschool  Rode Jeugd  S.R.V.U.  4e Internationale  Aktiegroep Ongehuwde moeders Dolle Mina
(2)       kwarto, pica, st.pen
(3)       Rechtsst           Wonen-kra
(4)       UB / UB RvD  
Dito als /1a.
8-5-70/8          ORANJE VRIJBRIEF
(1)       Het nieuwe C.B.H.
(2)       dubbelz., 21,5x15cm, off-set, tekeningen
(3)       Wonen-kra
(4)       UB GA ISG SA /    SA 005/001.2.04
 
Vrijbrief voor bewoning van alles wat langdurig leeg staat. Betaal wat u er voor over hebt om het nieuwe CBH op gang te brengen.
9-5-70/1          AMSTERDAMMERS PROTESTEERT ZATERDAG 9 MEI
(1)       SRVU/Aktie '70/BBK-Amsterdam/Revolte
Dolle Mina (aktiegroep ongehuwde moeders)/Vrijheidsschool
BVD/Rode Jeugd/Notenkraker/Vierde Internationale
(2)       A4, off-set
(3)       Rechtsst           Wonen
(4)       UB /   
 
Protesteert 9 mei Beursplein tegen huisbazen, makelaars en hun politieknokploegen, tegen de huurverhoging.
11-5-70/4        BUURTBEWONERS   In uw buurt stonden reeds lange tijd enkele panden nutteloos leeg.
(1)       de 'krakers'. (van panden aan de Ouderkerkerlaan in Diemen, fp)
(2)       kwarto, pica, st.pen
(3)       Wonen-kra
(4)       ISG /   ISG stzmap Krakers Diemen
(6)       Kraakbulletin (Diemen) 1
In uw buurt stonden lange tijd enkele panden nutteloos leeg. Gisteravond hebben Amsterdamse woningzoekenden een paar van die panden 'gekraakt' omdat ze geen woonruimte hadden ofwel tegen woekerprijzen op kleine kamertjes moesten wonen. We hopen dat U begrip zult hebben. U bent welkom, de koffie is bruin.
14-5-70/1        MANIFEST   TEN EINDE, RAAD
(1)       Sektie Woon- en Leefklimaat v/h wijkcentrum Oude Stad
Werkgroep De Pijp
Aktiegroep Jordaad
Aktiegroep Kinkerbuurt BBK
Wijkraad Oude Stad
Saneringskomité Nieuwmarkt
Werkgroep Nieuwmarkt Studenten Bouwkunde
Aktiegroep "De Lastige Amsterdammer"
Stichting Blijvend Jordaan
Werkgroep Ruimte v/d kritiese Universiteit
Werkgroep Cocon
Buurt- en clubhuiswerk Reinildahuis
Aktie '70
(2)       2v 4p, folio, geribbeld papier, pica
(3)       Ams-alg           Vervoer           Wonen
(4)       GA /   
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10. Zie 1-9-70/3b p.4
De politieke partijen moeten vóór de gemeenteraadsverkiezingen onze eisen in dit manifest tot de hunne maken. Aan ontvolking van de binnenstad en verkrotting van de 19e eeuwse wijken moet een einde komen. Het wonen moet zwaarder gaan wegen. Er mogen geen verkeersdoorbraken door onze buurten komen. De nieuwe huizen moeten aan bewoners van gesloopte huizen gegeven worden en de huren moeten naar de draagkracht van de huidige buurtbewoners bepaald worden.
14-5-70/3        KRAAKBULLETIN ... nummer 2
(1)       De bewoners van nr. 59 (aan de Ouderkerkerlaan in Diemen, fp)
(2)       dubbelz., A4, pica, st.pen
(3)       Wonen-kra
(4)       ISG /   ISG stzmap Krakers Diemen
(5)       Zie 11-5-70/4.
(6)       Kraakbulletin (Diemen) 2
Wij zijn een groep studenten (grotendeels niet-Amsterdammers) die toevallig bekend raakten met de belachelijke toestanden in de Ouderkerkerlaan. Hoewel er al 25 jaar woningnood heerst, wordt deze buurt volledig aan zijn lot overgelaten en verkommert met de dag. Dinsdag werden twee, de avond ervoor bezette, huizen door de politie ontruimd. Waaronder de kapitale villa met zwembad op nummer 59, die uitstekend geschikt is om aan de wensen van zowel krakers als diemenaren (zwemmen!) te voldoen. De beheerder had toestemming gegeven het huis te bewonen, maar de burgemeester eiste lege oplevering bij overdracht aan de gemeente. Woensdag bleek nr.89 in opdracht van de burgemeester voor bewoning ongeschikt gemaakt te zijn. Alle buurtbewoners worden verzocht nieuwe ontwikkelingen te melden op no.59.
19-5-70/5        19 mei 1970   KRAAKBULLETIN 3
(1)       Aktiekomitee Ouderkerkerlaan
Aktiekomitee Diemen
De bewoners van de Ouderkerkerlaan 59
(2)       dubbelz., kwarto, voorkant: pica, st.pen; achterkant: cubic elite
(3)       Wonen-kra
(4)       ISG /   ISG stzmap Krakers Diemen
(5)       Zie 14-5-70/3
(6)       Kraakbulletin (Diemen) 3
Opnieuw hebben gisteravond woningzoekenden aan de Ouderkerkerlaan gekraakt. Ondenkbaar lijkt het ons dat B&W deze urgente gevallen uit de huizen laat zetten. 28 Mei belangrijke raadsvergadering over tijdelijke bewoning van de huizen. De studenten van no.59 werden, voordat ze dat pand betrokken, uit twee andere panden gezet. Het beste daarvan werd onbewoonbaar gemaakt in opdracht van de burgemeester. Dit is onduldbaar: er zijn inwoners van Diemen die om een woning zitten te springen. Een door alle frakties ondertekende brief aan het kollege van B&W vraagt om voorlopige stopzetting van alle sloopaktiviteiten. Volgt tekst van de brief van de raadsleden.
26-5-70/1        EEN HUIS VOOR WIE DIT NODIG HEEFT !
(1)       Socialistische Jeugd
(2)       kwarto, IBM Charter
(3)       Wonen-kra
(4)       kopie op UB /   
Te veel mensen wonen in een slecht huis en wordt er te veel huur betaald. De regering-de Jong is verantwoordelijk voor het rotte beleid. Daarom heeft de SJ akties tegen dat beleid gevoerd. Vanavond wordt er in de Brederodestraat gekraakt. Er moet nu verbetering in de woonsituatie komen.
28-5?-70/1      ++++ TELEGRAM ++++
(1)       (nieuw CBH)
(2)       23,5x±9cm
(3)       Wonen-kra
(4)       UB GA /   
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10
Lege woningen aangeven bij het nieuwe CBH.
28-5-70/2a      Het nieuwe C.B.H. aanvaardt hierbij ...
(1)       Het Nieuwe C.B.H.en samenwerkende organisaties
(2)       A4, elite
(3)       Rechtsst           Wonen-kra
(4)       UB GA /   
(5)       Zie /3. Tekst in: Informatiebull.OV 10
Het nieuwe CBH aanvaardt de uitnodiging van het hoofd Volkshuisvesting om kennis te nemen van de ervaringen van zijn dienst. Om te brainstormen over de effectuering van een nieuw beleid. Met toepassing van de wet zou de woningnood niet zo groot zijn. Het kraken was daarom een bona fide aktie tegen de wetteloosheid van het bestuur. Nu de wet wordt toegepast werken we mee.
28-5-70/2b
(1)       Het Nieuwe C.B.H.en samenwerkende organisaties
(2)       kwarto, elite
(3)       Rechtsst           Wonen-kra
(4)       UB GA ISG / UB 76.1  
Dito als /2a.
28-5-70/3        HET NIEUWE C.B.H. ... Het nieuwe C.B.H. aanvaardt hierbij ...
(1)       Het nieuwe CBH en samenwerkende organisaties
(2)       A4, elite
(3)       Wonen-kra
(4)       UB GA / UB 76.1  
Zelfde tekst als /2.
Laatste nieuws: Sarphatistraat 85-87 zijn open. Alle door autoriteiten genoemde "bestemmingen" die men met deze woonhuizen zou hebben, zijn slechts vage gedachten omtrent een mogelijk gebruik gebleken. Het Hoofd van Volkshuisvesting heeft meegedeeld dat destijds o.g.v.een "bouwverordening" of iets dergelijks uitzetting is gelast. Hij heeft thans toegegeven dat het inderdaad te gek is dat een verordening prevaleert boven oplossing van de woningnood. Hij is het er mee eens dat fundamentele materiële behoeften niet voor experimenten in aanmerking komen. Men geeft ook niet aan 50 mensen uit een hongerende bevolking drie maanden bij wijze van experiment voedsel. Daarom is het toewijzen van Singel 52 door burg.Samkalden "bij wijze van experiment" verfoeilijk. Sarphatistraat 85/87 zijn het duidelijkste voorbeeld van een verstard gemeentelijk woonbeleid geweest. We verheugen ons dat de nieuwe lijn openstelling thans weer mogelijk maakt.
28-5-70/8a      HET NIEUWE C.B.H. ... persbericht   28 mei 1970
(1)       Het nieuwe CBH en samenwerkende organisaties
(2)       2v 2p, A4, elite
(3)       Wonen-kra
(4)       UB ISG / UB RvD  
1: Naar aanleiding van de kraakakties gaat Amsterdam eindelijk woonruimten vorderen. Er komt minder politie-ingrijpen. 5 Mei 1970 is niet voor niets geweest.
2: Het nieuwe CBH aanvaardt de uitnodiging van het hoofd Volkshuisvesting om kennis te nemen van de ervaringen van zijn dienst. Met toepassing van de woonruimtewet zou de woningnood nooit de excessieve vormen van vandaag hebben gekregen. Het kraken was daarom een bonafide aktie tegen de wetteloosheid van het bestuur. Nu de wet zal worden toegepast werken wij mee.
28-5-70/8b
(1)       Het nieuwe CBH en samenwerkende organisaties
(2)       kwarto, elite
(3)       Wonen-kra
(4)       UB ISG / UB 76.1  
Dito als voorkant /8a.
28-5-70/8c
(1)       Het nieuwe CBH en samenwerkende organisaties
(2)       A4, elite
(3)       Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
Dito als voorkant /8a.
28-5-70/9a      Departement voor Volkshuisvesting ... VERSLAG VOOR DE PERS.
(1)       Departement voor Volkshuisvesting OranjeVrijjstaat-Aksie 70-Stichting U-Vrij.
(2)       2v 3p, kwarto, elite
(3)       Wonen-kra
(4)       ISG /   
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10
De massa-deportatie der Amsterdamse bevolking gaat onverminderd voort. In de Sarphatistraat wordt woonruimte voor 600 mensen opgeofferd voor 50 parkeerplaatsen. Verslag van een ontruiming, gevolgd door kraken en politieoptreden.
28-5-70/9b
(1)       Departement voor Volkshuisvesting OranjeVrijstaat-Aksie 70-Stichting U-Vrij.
(2)       3v 3p, kwarto, watermerk Gestetner NF, elite
(3)       Wonen-kra
(4)       UB / UB RvD  
(5)       Op achterkanten: inschrijfformulier voor woningzoekenden
Dito als /9a. Op achterkanten: inschrijfformulier voor woningzoekenden.
30-5-70/2        PERSBERICHT   Ingaande 28 mei ...
(1)       Orange Free State Housing
(2)       kwarto, zwarte of bruine inkt
(3)       Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10
Ingaande 28 mei is er in Amsterdam-Noord een Kabouter-konsulaat.
Bij de ingebruikneming van het Oranjevrijpaleis aan de Damstraat (de voormalige Ned.Bank) is een telegram naar het Hoofdkwartier van het Leger des Heils in Londen verzonden, waarin aandacht gevraagd wordt voor oplossing van woonproblemen van daklozen in het gebouw.
30-5-70/3        KOMMUNIKEE   KOMMUNIKEE   NA HET ...
(1)       (Oranje Vrijstaat)
(2)       kwarto, bruine inkt
(3)       Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10
Na het in gebruik nemen van het pand Damstraat 14-16 is de Oranje-Vrijstaat geconfronteerd met de wettelijke eigenares van dit gebouw, het Leger des Heils. Omdat wij hun maatschappelijke doelstellingen onderschrijven zal het gebouw ontruimd worden.
30-5-70/6        De rechter en de kraker
(1)       anoniem (uitgegeven door Oranje Vrijstaat)
(2)       3v 3p, folio, rode inkt, elite
(3)       Rechtsst           Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Tekst: Dimitri Frenkel Frank en Per Justusen/Marius Ernsting. Tekst in: Informatiebull.OV 10
Toneelstukje over kraakster en huizenspekulatie.
31-5-70/1        Dit is bedoeld als een slordige leidraad, ...
(1)       Verkiezingscentrum Amsterdam Kabouterstad
(2)       2v 3p, folio, elite
(3)       Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10
Toneelstukje waarin het kraken gepropageerd wordt.
  -6-70/5          PERSBERICHT   Naar aanleiding van ...
(1)       Departement van volkshuisvesting van Oranje Vrijstaat
Uvrij / Aktie 70
(2)       A4, elite
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG SA /    SA 005/001.2.01
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10
N.a.v.het communiqué van B.en W.over de panden Sarphatistraat 85-87 zonden wij het volgende adres aan het college. Bij woningnood moet, net zoals bij hongers- en andere noden, de ergste nood onmiddellijk gelenigd worden. Het beleid van B&W t.a.v.de panden in de Sarphatistraat roept twijfels op aan de ernst die de gemeente maakt met de nood van daklozen en gebrekkig behuisden. Wij willen hierover een gesprek met u hebben, met vertegenwoordigers van de pers erbij. Wij stellen voor vrijdag in de Sarphatistraat.
  -6-70?/9        HUURVERHOGING?   TREK U VOORAL NIETS AAN VAN DE DREIGEMENTEN VAN UW HUISBAAS!!
(1)       het Aktiekomitee tegen de huurverhoging
het Amsterdams Adviesbureau en
de P.S.P.-afdeling Amsterdam
(2)       A5, off-set
(3)       Wonen-hv
(4)       GA /   
 
De huurverhoging van 1 juli is voor de meeste Amsterdammers niet verplicht. Men kan weigeren de verhoging te betalen wanneer de woning niet goed wordt onderhouden, men zelf noodzakelijk onderhoud heeft bekostigd of het woongenot niet in verhouding staat tot de huur. Bij ons kunt U met Uw vragen en problemen terecht. Reeds in 1968 werd door ons in een onderhoud met minister Schut gepleit voor een huurstop voor slechte woningen. Willen we een huurstop bereiken dan moet het protest tegen de huurverhoging nog massaler worden. Misschien kunt U in de straat een huurderskomitee samenstellen.
  -6-70/11        WEERT de SLOPERS uit de BUURT!
(1)       anoniem
(2)       29,7x21cm, rode inkt, st.pen, tekeningen
(3)       Ams-C-Nwm Ams-C-rest     Wonen
(4)       UB / UB 10.1  
(5)       Zie 1-6-70/5
10 Juni bijeenkomst gebouw Nieuwe Jonkerstraat/Lastageweg voor bespreking opknapwerk loods en teksten die naar bouwvakbonden, politiebonden, architekten, organisaties en ambtenarenbonden verstuurd worden. Al het sloopwerk en alle huisuitzettingen zijn voor besmet verklaard. Uilenburg, Rapenburg, Nieuwmarkt, Bethaniënbuurt, Valkenburg.
1-6-70/4          Buurtgenoten,   amsterdam  1 juni 1970
(1)       Het Geillustreerd Bethaniennieuws
(2)       A4, rode inkt, elite
(3)       Ams-C-rest     Vervoer           Wonen
(4)       GA /   
Alle politieke partijen voeren in hun verkiezingspropaganda leuzen, dat door op hun te stemmen er iets aan de woningbouw gedaan wordt en het verval van de oude buurten tegengegaan zal worden. Ook met 'Meer Geld Voor Amsterdam' valt de woningnood en het verval niet op te lossen! Door het tekort aan woningen kunnen de prijzen hooggehouden worden. 'Meer Geld Voor Amsterdam' betekent meer geld voor spekulanten en huiseigenaren. Het bezit van huizen met een lage huuropbrengst maakt het zowel voor privé-eigenaren als de overheid noodzakelijk ze zo snel mogelijk af te breken. Op de vrijgekomen grond worden kantoren en z.g.gerestaureerde huizen neergezet, die wél winst opbrengen. De aanleg van de metro is één van de middelen om onrendabele woningen af te breken. Wij moeten ons verzetten tegen de afbraak van onze woningen en kleine winkels en werkplaatsen. Willen we dit proces van afbraak keren dan moeten we de slopers uit de buurt weren! Vorm onafhankelijke aktiekommitees. Weiger elke huurverhoging.
20-6-70/1        Jordaners, maak één twee- drie woningnoodkomité's!
(1)       anoniem (wrs.uitgegeven door Woningnoodkomité Jordaan Blijf Staan)
(2)       21,5x±15,5cm, elite
(3)       Ams-C-Jord    Wonen-hv
(4)       ISG /   
In de Jordaan zijn veel slechte huizen, maar toch is er op 1 juli weer een huurverhoging. Door gezamenlijk optreden is er iets te doen tegen de tientallen jaren durende schandelijke verwaarlozing. Kom 24 juni naar Ons Huis om te zien wat het eerst aangepakt moet worden.
20-6-70/2        zij saneren, zij restaureren, zij profiteren, ...
(1)       J.B.S.  Woningnoodkomitee Jordaan
(2)       dubbelz., A4, voorkant: off-set; achterkant: elite
(3)       Ams-C-Jord    Wonen
(4)       GA ISG /   
1: De gemeente praat over sanering van de Jordaan, maar intussen verkrot de buurt. Na sanering komt er een dure buurt voor welgestelden, bedrijven en kantoren. Om hier iets tegen te doen is er vanavond een grote vergadering op de Noordermarkt.
2: Wij kraken het huis Noordermarkt 20, omdat dit huis door een vereniging van huizenrestaurateurs "Hendrick de Keyser", al jarenlang aan het woningbestand onttrokken wordt. Na restauratie is de huur te hoog. Er komen gezinnen te wonen die van de woningnood te lijden hebben.
20-6-70/3        Brief om de huurverhoging te weigeren   Hieronder ...
(1)       Woningnoodkommitee Jordaan Blijf Staan.
(2)       A4, elite
(3)       Ams-C-Jord    Wonen-hv
(4)       UB ISG /   
(5)       Zie /4
Brief om huurverhoging te weigeren.
20-6-70/4        HUURVERHOGING   l-7-l970
(1)       (Woningnoodkommitee Jordaan Blijf Staan.) (wrs.uitgegeven door Aktiekomité Westelijke Eilanden)
(2)       3v 3p, elite, st.pen, vel 1 en 2: folio; vel 3: A4
(3)       Ams-C-Jord    Wonen-hv
(4)       GA /   
1-2: Op de eilanden wonen niet de rijkste mensen. De huren zijn er niet zo hoog, maar de meeste huizen niet al te best. Als je de huurverhoging niet betaalt, denkt de huisbaas: laat de boel maar verder verkrotten. Er gaat wel een gemeentehuis voor 100-120 miljoen gulden gebouwd worden, waar je je urgentiebewijs kunt gaan halen, maar woningen zijn er niet. Misschien houdt de gemeente wel geen rekening met de bewoners omdat ze altijd maar hun mond gehouden hebben. Dat gebeurt op je werk ook. Doordat er meer kantoren gebouwd worden, worden er huizen gesloopt, d.w.z.dat de woningnood toeneemt.
Volgt overzicht van de rechten van de huurder, huurverhoging weigeren, Huuradviescommissie, Bouw- en Woningtoezicht en de Kantonrechter.
3: Dito als /3.
20-6-70/5        AGENDA AKTIEDAG JORDAAN ...
(1)       (Jordaan blijf staan)
(2)       kwarto, geel papier, elite, st.pen
(3)       Ams-C-Jord    Wonen
(4)       UB GA / UB 9.1  
Aktiedag tegen woningnood in en voor leefbaarheid van de Jordaan. Er worden twee pandjes en een speelterrein gekraakt, er zijn aktiviteiten voor de kinderen, een puzzeltocht langs de rotte en mooie plekken van de Jordaan, Cocon en de Vrijheidsschool ondernemen verkeersakties en 's avonds is er een grote anti-woningnoodvergadering op de Noordermarkt.
  -7-70/1          PAMFLET VAN HET VOLKSFRONT JORDAAN.
(1)       Volksfront Jordaan
(2)       A4, elite
(3)       Ams-C-Jord    Wonen
(4)       SA / UB 9.1   SA 033/001.2.01
(5)       [Vgl.met kopie van UB, dat vermeldde nl.kwarto] Ook verspreid als bijlage bij Jordaankrant nr.3 (6-70)
18 Juli zou Looiersgracht 80 door leden van het Volksfront worden opgeknapt om de nalatigheid t.a.v.het onderhoud van eigenaar Plug en makelaar Langkemper aan te tonen. De open brief in de kranten is waarschijnlijk voldoende aansporing geweest voor deze huisjesmelker. Hij heeft de toezegging gedaan het pand in augustus op te knappen. Komende maand zullen leden van het Volksfront verkrotte huizen in de Jordaan opsporen en in september een anti-huisbazenkampanje beginnen. Wij zullen aantonen dat goed georganiseerde aksie sukses kan hebben. Deze aksies zijn nodig om de arbeiders/huurders in de Jordaan te laten zien dat gezamenlijk optrekken nodig is.
3-7-70/1a        Departement voor Vokkshuisvesting ... Bestemd voor ieder die zich in een onmogelijke woonsituatie bevindt
(1)       Departement voor Vokkshuisvesting Oranje Vrijstaat - Aksie 70  Stichting U-Vrij.
(2)       2v 2p, kwarto
(3)       Wonen-kra
(4)       kopie op UB /   
Voor uittreksel zie /1b.
3-7-70/1b
(1)       1: Departement voor Vokkshuisvesting Oranje Vrijstaat - Aksie 70  Stichting U-Vrij.
3: Het Nieuwe C.B.H.
(2)       2v 3p, kwarto
(3)       Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10
1-2: Het herhuisvesten door het nieuwe CBH gaat te langzaam. Er staan genoeg panden leeg om 15.000 mensen een redelijke woning te bieden. De panden staan leeg door o.m.het gemeentebeleid. Bewoners worden uit de binnenstad verdreven om plaats te maken voor hotels en kantoren. Zaterdag 11 juli gaan we grootscheeps kraken.
3: Tijdens de verhuizing wordt voor de kinderen gezorgd. Zaterdagochtend 11 juli ligt er een briefje in de bus in welke straat je moet zijn en welke woning je kunt betrekken.
  -8-70/5          SSH VERHOOGT HUUR MET ƒ 9,50
(1)       Het ASVA-bestuur.
(2)       A4, pica, st.pen
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB / UB 95.2  
(5)       Zie ook GA Aff 4899 (A/005845)
De huurverhoging van de SSH met ƒ 9,50 is op geen enkele wijze te verklaren uit de verstrekte gegevens. Overschrijding van de door O&W gestelde limiet van 25% van de maximumbeurs is ontoelaatbaar. De subsidieregeling moet grondig herzien worden. Het dure en slecht georganiseerde servicepakket moet drastisch gewijzigd worden, zodat de kosten dalen en de kwaliteit omhoog gaat. Het is onaanvaardbaar de bewoners te laten opdraaien voor de financiële gevolgen van de beleidsfouten der autoriteiten (Caledonia, exploitatietekorten, begunstiging van bepaalde architekten en bouwers). Daarom: weiger deze huurverhoging te betalen. Maak maandelijks zèlf het oude bedrag over.
1-8-70/1          Departement Volkshuisvesting Oranje vrijstaat ... Beste mensen,
(1)       de lastige kaboutertjes.
(2)       kwarto, Bruxelles
(3)       Wonen-kra
(4)       UB /   
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10. Zie ook Grachtenkrant 411a (=412), 8-96, p.3: man schildert huisnummers over op Adelaarsweg om ontruiming te bemoeilijken. Literatuur: Tasman (1996) p.183 en 395
Hierbij bieden wij onze excuses aan voor het veranderen van uw huisnummer. Dit is gebeurd om een familie op de Adelaarsweg te helpen, die 30 juli door de deurwaarder uit hun gekraakte woning zou worden gezet. De aksie is geslaagd, want Samkalden zal zich inzetten om de woningproblemen van deze familie op te lossen.
3-8-70/2          ABBEY LEVEN LAAT LEVEN
(1)       De gelukkige bewoners van het pand Abbey Road 729.
(2)       dubbelz., A4, pica, achterkant: ook st.pen
(3)       Ams-C-rest     Wonen-kra
(4)       GA /   
(5)       Literatuur: Tasman (1996) p.182 e.v. Pand begin augustus verlaten i.v.m. ontruimingsdreiging
1: De aktie van het bedrijfsleven om leegstaande panden voor bewoning vrij te geven komt goed op gang. Vorige week werden mensen door Heineken aan leefruimte geholpen, nu stelde verzekeringsgroep Abbey-leven het pand Keizersgracht 729 beschikbaar aan de Oranjevrijstaat.
2: Reklame voor de Krities Alternatieve Kroeg.
10-8-70/1a      OPROEP AAN POLITIE EN VERZEKERINGS-KNOKPLOEGEN
(1)       Bindung FaSSisties-rechts
(2)       dubbelz., A4, pica, st.pen
(3)       Wonen-kra
(4)       kopie op UB / UB 95.2  
1: Oproep aan politie en verzekerings-knokploegen. Help arme Abbey de woningnood in stand te houden. Verzamelen maandag 10 augustus om 12 uur in het Beursgebouw. Doodt de Kabouters. Beloning. Gratis tankvol Chevronbenzine bij alle Tabak-pompen (Tabak, berucht huiseigenaar, fp).
(integraal)
2: Niet relevant.
10-8-70/1b
(1)       Bindung FaSSisties-rechts
(2)       kwarto, blauw papier, pica, st.pen
(3)       Wonen-kra
(4)       UB SA / UB 98.1   SA 005/001.2.01
Dito als voorkant /1a.
13-8-70/1a      ZWARTE LIJST WONINGNOOD AMSTERDAM
(1)       anoniem (uitgegeven door Aktie 70)
(2)       A4, pica, st.pen
(3)       Wonen
(4)       UB ISG /   
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10
Boykot de bedrijven die profiteren van de woningnood. Tabak, Abbey, Janus, Delta-Lloyd, De Lieme, Caransa.
13-8-70/1b
(1)       anoniem (uitgegeven door Aktie 70)
(2)       kwarto, wit of grijs papier, pica, st.pen
(3)       Wonen
(4)       UB GA /   
Dito als /1a.
  -9-70/9          INVESTEERDERS   l. KOPEN TEGEN LAGE PRIJZEN OP ...
(1)       anoniem (uitgegeven door Aktie Pandverbeuren)
(2)       dubbelz., A4, off-set, 10" Courier, tekening
(3)       Wonen
(4)       UB /   
Investeerders kopen tegen lage prijzen op voor het bestemmingsplan klaar is, laten de boel verkrotten en voeren de bewoners af naar dure woningen in de buitenwijken waarvan diezelfde opkopers vaak weer de geldschieters zijn. Zij breken de zaak af en zetten "rendabele" zaken neer: kantoor- of bedrijfsruimte of heel dure flats. Als het bestemmingsplan klaar is en er dus een grondverkoopstop komt, verkopen ze de grond tegen hogere prijzen aan de gemeente: de gemeenschap moet dus de spekulatiewinsten van de handige investeerders opbrengen.
Als er een buurt aan het verkrotten is, dan weet u zeker dat er kapitaal in de grond zit. Maar niet voor u. Wilt u hier blijven wonen? Doe dan iets.
  -9-70/10        OPROEP   aktie pandverbeuren
(1)       aktie pandverbeuren
(2)       dubbelz., A4, off-set, 10" Courier en Light Italic
(3)       Wonen
(4)       UB /   
Wijken van Amsterdam, verenigt u tegen de grote investeerders en hun handlangers: gemeente en rijk. Alle oude wijken worden bedreigd door de saneringsplannen. De plannen leiden tot deportatie van de oorspronkelijke bewoners naar slaapsteden, waar ze gedwongen worden steun te gaan trekken om de opgeschroefde huur te betalen. Het beleid van de gemeente wordt bepaald door ekonomische belangengroepen en hun 'inzicht' in wat 'het beste' voor de mensen is. Inspraak is slechts een zoethoudertje. Alleen door een frontaal gezamenlijk optreden van alle wijken kunnen we een machtsblok vormen. De nieuwe wijken lijden onder principieel dezelfde wantoestanden. U wordt geleefd.
Bezit van huizen en grond door personen is een ongeoorloofde zaak. De bezitter heeft daardoor de macht ook het leven van de mensen die in die huizen wonen te beïnvloeden. Als er iets met huizen of grond gaat gebeuren moet daarover meegepraat worden in open gespreksgroepen binnen de wijken. Kollektief moet een beslissing genomen worden.
  -9-70/23        AKTIE ' 70 ... BEWONERS VAN NOORD VECHT MEE SAMEN MET DE BEWONERS VAN DE OOSTZANERDIJK ...
(1)       Aktie 70
(2)       kwarto, pica, rode inkt
(3)       Ams-Nrd         Wonen
(4)       UB / UB 16.2  
(5)       Zie 5-10-70/1
Vecht mee met de bewoners van de Oostzanerdijk en van Oostzaan tegen het slopen van hun huizen. Deze huizen zijn zeer goed bewoonbaar. De landelijke omgeving is uniek. Moeten de kinderen opgroeien met het idee dat amsterdam-noord geen verleden heeft? Om duidelijk te maken dat Noord dit niet wil wordt er 26 september een demonstratie gehouden vanaf het Mosplein. Op de Oostzanerdijk houdt Gemeenteraadslid Joop Peters (kraker) een toespraak. De leefbaarheid in de stad begint daar waar men bereid is een mede-burger te helpen.
  -9-70/24        Aan de bewoners van de Woningbouwvereniging "Amsterdam Zuid"   Op een door de Aktiegroep Wijkverbetering Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt ...
(1)       (Aktiegroep Wijkverbetering Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt)
(2)       A4, blauw papier, elite
(3)       Ams-W-Spa    Wonen
(4)       UB GA /  GA arch CWS 
(5)       Zie /25
Op een vergadering op 18 september hebben wij ons beraden over wat ons te gebeuren staat in het kader van de sanering. Wij vragen u, huurders van Amsterdam Zuid aan het Spaarndammerplantsoen e.o., de volgende brief te ondertekenen aan de woningbouwvereniging.
Hoewel het rapport van de gemeente van november 1969 slechts een "ideeënschets" is, blijkt dat maatregelen te verwachten zijn die diep ingrijpen in ons leven in het renovatiegebied Spaarndammerbuurt. Wij verlangen een bijeenkomst waar aan de huurders opening van zaken gegeven wordt en gesproken zal worden over het recht mede te beslissen.
  -9-70/25        Aktiegroep Wijkverbetering Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt   Geachte Buurtgenoot,   Aangenomen mag worden ...
(1)       Aktiegroep Wijkverbetering Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt
(2)       A4, blauw papier, elite
(3)       Ams-W-Spa    Wonen
(4)       UB GA /  GA arch CWS 
Er zijn op het terrein van woon- en wijkverbetering ingrijpende maatregelen te verwachten. Hoewel "slechts" sprake is van een ideeënschets werken woningbouwverenigingen plannen uit zonder overleg met hun leden c.q.bewoners. Van medebeslissingsrecht is geen sprake. Tegen deze uitwassen treedt de Aktiegroep op. De woningbouwverenigingen en de gemeente zijn genoodzaakt de huurverhogingen te verschuiven naar 1 oktober. Om te voorkomen dat U voor een voldongen feit wordt gesteld beleggen we vrijdag 18 september een bijeenkomst voor huurders van woningbouwvereniging zuid in Ons Huis, Nova Zemblastraat.
1-9-70/2a        1 September,   Nieuwe Gemeenteraad
(1)       anoniem (uitgegeven door J.Atsma)
(2)       kwarto, bruin of wit papier, elite
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG / UB 95.2  
(5)       Zie /3a
Amsterdam, de stad waar woningnood heerst, waar verkrotting erger wordt, waar dwaze saneringsplannen worden uitgedokterd, waar Gemeentediensten slechter gaan functioneren. Steeds schuift het Gemeentebestuur dit alles af op Den Haag (en Den Haag op het gemeentebestuur). B&W zijn verantwoordelijk voor alle noden van het volk. Daarom blijf druk uitoefenen op Uw nieuw gekozen Wethouders. Blijf vechten tegen de woningnood. Steunt de actiecomité's. Zorg dat deze actie's voeren. Laten wij in alle wijken met elkaar vechten tegen de woningnood en de woonellende.
1-9-70/2b
(1)       anoniem (uitgegeven door J.Atsma)
(2)       dubbelz., kwarto, elite; achterkant: st.pen, tekening
(3)       Wonen
(4)       GA /   
1: Dito als /1a.
2: Tekening.
1-9-70/3a        Ja wel, als Uw machtige arm het wil dan was het afgelopen ...
(1)       J.Atsma
(2)       2v 4p, A4, elite, st.pen, tekening, vel 1: geel, blauw of kringlooppapier
(3)       Wonen
(4)       UB GA /   
(5)       P.3 begint met: WONINGZOEKEND AMSTERDAM ...
1-3: B&W en de gemeenteraadsleden waar U op gestemd hebt, hebben de woningnood niet opgelost maar hebben U verkocht aan de speculanten en de profiteurs van de woningnood. Er moet iets aan gebeuren. De rechterlijke macht moet zonder aanzien des persoons deze rotte plek in onze samenleving verwijderen. Een onderhoudswet moet een eind maken aan roofbouw op woningen. Er moeten ook goedkope woningen gebouwd worden.
4: Dito als /2a.
1-9-70/3b
(1)       J.Atsma
(2)       2v 4p, A4, elite, st.pen, tekening, vel 1: grijs papier; vel 2: wit-geel of blauw papier
(3)       Wonen
(4)       UB ISG / UB 95.2  ISG stzmap Wonen Amsterdam
(5)       P.3 begint met: Woningzoekende worden uitgebuit !
1-3: Dito als pagina's 1-3 van /3a.
4: Tekst van het Manifest Ten einde, raad (14-5-70/1).
3-9-70/4          ASVA ... Aan de bewoners der algemene studentenhuizen.
(1)       ASVA Algemene Studenten Vereniging Amsterdam
(2)       dubbelz., A4, pica, kop: off-set, rode en zwarte inkt
(3)       Ond-tert          Wonen-hv
(4)       UB /   
(5)       Met als bijlagen deel brief van advokaat en van de stand van de aktie
Sedert de huuraktie een week geleden begon te lopen, hebben 341 bewoners hun machtiging ingetrokken. Aan de intrekking van de machtiging en het niet betalen van de huurverhoging is geen enkele juridische konsekwentie verbonden. Door zijn machtiging in te trekken geeft men te kennen dat men niet akkoord gaat met de door de SSH voorgestelde huurverhoging. Uitgebreide informatie in het bulletin van de HSSH.
9-9-70/1          Wat doen KROONENBERG en DE RUITER ?   Er heerst onrust ...
(1)       Aktiegroep Gerson
Amsterdam Kabouterstad
(2)       kwarto, watermerk Gestetner, pica
(3)       Ams-C-rest     Werk   Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
Er heerst onrust onder het personeel van Gerson, Bishoff en het Lingeriehuis over de toekomst van hun baan. Om zekerheid voor het personeel te krijgen en De Ruiter en Kroonenberg te waarschuwen dat het zo niet kan doorgaan, is het pand van Van Veen in de Hartenstraat gekraakt.
30-9-70/1a      30 SEPTEMBER   WOENSDAGAVOND
(1)       Aktie pandverbeuren
(2)       kwarto, off-set
(3)       Wonen
(4)       UB GA SA /    SA 005/001.1.01
(5)       Facs.in Bommels (1971)
30 September meeting woningnood, sanering, sloop, verkrotting. Aktie. Brakke Grond.
30-9-70/1b
(1)       Aktie pandverbeuren
(2)       21,5x22,8cm, boekdruk
(3)       Wonen
(4)       UB SA / UB 95.2   SA 005/001.1.01
Dito als /1a.
5-10-70/1        amsterdam 5 oktober 1970   ONTEIGENING HUIZEN OOSTZANER DIJK.
(1)       bewoners oostzanerdijk en aktie '70.
(2)       kwarto, rode inkt
(3)       Ams-Nrd         Wonen
(4)       UB / UB 16.2  
(5)       Zie  -9-70/23
De gemeente wil de huizen kopen. Voor een groenstrook? Voor de metro? Er worden geen duidelijke antwoorden gegeven? Laten wij niet vergeten dat er nog steeds een woningnood is. Als er over gepraat wordt in de gemeenteraad weet het merendeel niet waar ze het over hebben. Alleen de taxateur van het wibauthuis weet het. De bewoners van de huizen aan de dijk zijn van mening dat de vrijheid waarin ze nu wonen en leven niet met geld te betalen is. Wilt u meer weten van onze aktie dan kunt u terecht bij Aktie '70.
-11-70/2        BASTA A.S.T.A.   ASTA YOU ARE NOT WELCOME
(1)       Ministry of offense! Kabouterpower!
(2)       folio, pica, st.pen
(3)       Ams-alg           Milieu   Wonen
(4)       UB GA ISG / UB 7.5  
(5)       Engelse tekst
Toeristen zijn niet welkom in Amsterdam. We leven in een stervende stad, stervend door de zgn.vooruitgang, die het slopen van oude huizen en het bouwen van hotels en banken voor jullie stomme middenklasse toeristen betekent. Geen toerist kan ons helpen in onze vrijheidsstrijd tegen onze geldgeile regering. Onze zee is vergiftigd, onze steden overbevolkt en de woningnood neemt toe. Amsterdam is geen mentaal Davos voor opgefokte zakenlieden op kamerasafari. ASTA (American Society of Travel Agents, fp), jullie maken ons ziek met jullie kapitalistiese, spektakulaire kongres. Dit kongres wordt gehouden zonder Amsterdamse mensen, dus tegen Amsterdamse mensen. Zij hebben geen voordeel van jullie kongres.
  -11-70/11      Amsterdam welcomes you   BEWARE!
(1)       The people of Amsterdam
(2)       1v 4p, A5, off-set, tekening
(3)       Diversen          Wonen
(4)       GA ISG /   
(5)       Engelse tekst. Tekst in: Informatiebull.OV 10. Facs.(deels) in: Bommels (1971). Zie voor vertaling 3-11-70/1
Pamflet aan de deelnemers van het ASTA-kongres (Amerikaanse reisburo's, fp).
Burgemeester Samkalden wil van Amsterdam een Manhattan maken. Door het laten ontstaan van krottenwijken worden de bewoners gedwongen in slaapsteden te gaan wonen. Om ze naar hun werk te laten gaan wordt een metro aangelegd, die nog meer offers van de woonwijken vraagt. Als u een rondvaart maakt kunt u niet zien dat achter de gevels van de herenhuizen honderden kantoren leegstaan. Ze worden níet gebruikt om de woningnood te verlichten. Wel voor het bouwen van hotels. Toekomstige hotels moeten buiten het centrum gebouwd worden.
  -11-70/16      Huurstop voor de Indische buurt NU
(1)       CPN-afdeling Indische buurt
(2)       19,5x27,1cm, diepdruk
(3)       Ams-O-IB       Wonen-hv
(4)       kopie op UB /   
(5)       Literatuur: De Waarheid 5-11-70 p.6 en 13-11-70 p.2
Onder de verslechteringen die de regering-De Jong wil doorvoeren is het plan van minister Schut de huren van oudere woningen stelselmatig op te voeren. Op een vergadering op 12 november onder het motto Huurstop voor de Indische buurt stelden de buurtbewoners aan de orde: in alle woningen ontbreekt modern wooncomfort, keukens zijn te klein en in de meeste ervan ontbreekt een geiser, slaapkamers zijn veelal te klein, de woningen tussen Molukken- en Celebesstraat zijn door de bewoners bewoonbaar gemaakt. Hier geldt eerder een huurverlaging dan een -verhoging. Namens de vergadering van de CPN werd een protesttelegram gestuurd. Voorts werd besloten tot het vormen van een huurcommissie. Weg met deze nieuwe lastenverzwaring. Weg met minister Schut. Teken de petitie-lijsten van de huurcommissie.
  -11?-70/19    "AKTIEGROEP WIJKVERBETERING SPAARNDAMMER- EN ZEEHELDENBUURT"   Waarde buurtgenoten, ...
(1)       Aktiegroep Wijkverbetering Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt
(2)       A4, blauw papier, elite
(3)       Ams-W-Spa    Wonen-hv
(4)       UB GA /   
Sinds in maart de Aktiegroep werd opgericht is belangrijk werk verricht. Er werden 5.000 handtekeningen aan de burgemeester aangeboden, alternatieve plannen opgesteld ter verbetering van de leefbaarheid, de huurverhoging uit- of afgesteld. Vanaf heden vrijdagavond een adviesbureau van de aktiegroep in Ons Huis, Nova Zemblastraat.
3-11-70/1        Vertaling van de folder voor het ASTA congres "AMSTERDAM WELCOMES YOU - BEWARE!
(1)       De Bevolking van Amsterdam.
(2)       dubbelz., quarto, elite
(3)       Diversen          Wonen
(4)       ISG /   ISG stzmap Amsterdam (div.)
(5)       Zie  -11-70/11
Brontekst van  -11-70/11.
30-11-70/2      AFSCHRIFT   Amsterdam, 30 november l970.   Aan de Burgemeester & Wethouders van Amsterdam.
(1)       7 namen
(2)       kwarto, elite, rode inkt
(3)       Ams-C-Nwm Wonen
(4)       UB / UB 10.1  
Bewoners & gebruikers van Keizersstraat 2a protesteren tegen ontruiming van Keizersstraat 2. Het dichttimmeren is misdadig ivm de woningnood en onze veiligheid (enige vluchtweg bij brand). We eisen dat dit pand als woonruimte voor noodgevallen in de buurt in gebruik zal worden genomen in overleg met aktiegroep Nieuwmarkt & het Wijkcentrum.
5-12-70/1        WONINGZOEKENDEN VOOR TIENDUIZENDEN OPGELICHT
(1)       J. Atsma
(2)       21x24cm
(3)       Wonen
(4)       UB / UB 95.2  
(5)       Met stempel: mededeling voor de pers
Ieder heeft recht op een goede en betaalbare woning zonder dat men een huisbaas, makelaar of ambtenaar daarvoor steekpenningen geeft. Laten deze profiteurs nu boeten voor hetgeen zij U aandeden. Nu is het mogelijk! Recherche van het Ministerie van Volkshuisvesting heeft een actie opgezet om al deze profiteurs en zwendelaars de das om te doen. Schrijf aan de Recherche van het Ministerie. Maakt Amsterdam weer gezond!
8-12-70/2        Amsterdam, 8 december l970.   Aan de burgemeester ...
(1)       Aktiegroep Nieuwmarkt  Sektie Woon & Leefklimaat van het wijkcentrum d'Oude Stadt.
(2)       folio, off-set
(3)       Mhg     Wonen
(4)       UB GA ISG /   
Aan B&W en de gemeenteraad.
Wethouder Rossen heeft tijdens een bijeenkomst van Marokkanen verklaard, dat de brand in de Amstelstraat een aansporing moet zijn het woningprobleem voor de buitenlanders zo snel mogelijk op te lossen. Maar het is toch iedereen bekend hoe talloze parasieten schatrijk worden aan de slechte woonsituatie in Amsterdam en dat er in heel Amsterdam van de werkende bevolking prakties niemand naar zijn werkelijke behoefte woont. Uw eigen ambtenaren verklaren dat de situatie hopeloos is. Wanneer zal de burgemeester eens zeggen, dat de situatie boven zijn hoofd uitgroeit, dat het niets meer uitmaakt of je bij het CBH met welke verklaring dan ook staat ingeschreven, dat alle miljoenen voor de Metro en het Stadhuis ten koste van woningen gaan? De haveloze situatie waar de gastarbeiders in verkeren is een gevolg van de woningnood.
10-12-70/2      AMSTERDAMMERS, uw stad een brandstapel ........
(1)       Werkgroep DAR
(2)       folio, el.stencil, o.a.elite
(3)       Mhg     Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Zie ook GA Aff 4892 (A/002516)
De brand in de Amstelstraat, die het leven eiste van negen buitenlanders uit ontwikkelingslanden die hier naar toe gekomen waren om hun gezinnen uit de armoede te verlossen, heeft het falend beleid van gemeente en regering duidelijk gemaakt. De woningnood moet opgeheven worden, de logiesverordening moet worden verbeterd en het ekonomies beleid veranderd. Zaterdag 12 december demonstratie vanaf Dokwerker en kranslegging. Bijeenkomst in Frascati.
10-12-70/3      DEMONSTREER  MEE MET DE GASTARBEIDERS
(1)       Werkgroep Noord, Griekenlandgroep, ASVA.
(2)       folio, pica
(3)       Mhg     Wonen
(4)       UB GA ISG /   
In Amsterdam werken 5000 gastarbeiders, die voor een deel in pensions slapen voor ƒ 20 per bed per week. In de Reguliersdwarsstraat is een exploitant die zo ƒ 364.000 per jaar verdient. De brand in de Amstelstraat is dus geen toevallige gebeurtenis, maar het gevolg van het feit dat men wel over de arbeidskracht van de buitenlandse arbeiders wil beschikken, maar niet in staat is goede huisvesting te bieden. Zaterdag demonstratie. Vergadering van "de werkgroep buitenlandse arbeiders" maandag in de Oudemanhuispoort.
10-12-70/4      Ai nostri Turchi, Spagoli, Italiani, lavoratori e amici
(1)       anoniem
(2)       folio, el.stencil
(3)       Ams-C-rest     Mhg-gastar      Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Italiaanse tekst
Gisteren 9 doden door het gemeentelijk huisvestingsbeleid. En morgen? Demonstratie ter nagedachtenis van de slachtoffers van de brand in het pension aan de Amstelstraat. Eist betere huisvesting! Demonstratie 12 november, met toestemming van de Amsterdamse politie, vanaf de Dokwerker, kranslegging bij het pension en bijeenkomst met sprekers in Frascati. >Partecipate tutti!
12-12-70/1      TÜRK - ISPANYOL VE ...
(1)       anoniem?
(2)       A4, el.stencil
(3)       Mhg     Wonen
(4)       GA /   
(5)       Turkse tekst
Demonstratie n.a.v.de dood van 9 gastarbeiders bij een brand in de Amstelstraat. Van Dokwerker, vergadering in Frascati.
12-12-70/2      ... 9 ... l2 ... l970 ...
(1)       anoniem?
(2)       kwarto, el.stencil
(3)       Mhg     Mhg-gastar      Wonen
(4)       UB ISG / UB 54.2  ISG stzmap Buitenlandse arbeiders
(5)       Arabiese tekst
Zie /1.
17-12-70/1a    ORANJE VRIJSTAAT   DE ZAAK  VAN VEEN   DE RUITER   KROONENBERG
(1)       De bezetters, Frits Bollmeyer, Henk van der Kley, Pim van den Berg
(2)       3v 5p, off-set, rode en zwarte inkt
(3)       Rechtsst           Werk   Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
Drie bezetters van de panden van beddenmagazijn Van Veen komen 18 december voor de rechter. In dit ekonomies systeem is het mogelijk duizenden mensen te bedriegen en toch binnen de grenzen van de wet te blijven. De wet speelt een dubieuze rol. Kapitaalbelangen wegen zwaarder dan belangen van mensen. Textielfirma's van goede naam worden opgekocht om uitverkopen te houden van partijen van mindere kwaliteit. De panden worden vervolgens verkocht en het personeel ontslagen. Intussen is na een gesprek van de Nederlandse Bank met bankdirekteuren de geldkraan van De Ruiter dichtgedraaid en zijn bij Gerzon en Bishoff aktiekomités aktief. Alle personeelsleden moeten zich inzetten voor radikale medezeggenschap en het koperspubliek moet zich afkeren van zaken van sociale piraten.
17-12-70/1b    ORANJE VRIJSTAAT   DE ZAAK VAN VEEN - DE RUITER - KROONENBERG
(1)       De bezetters, Frits Bollmeyer, Henk van der Kley, Pim van den Berg
(2)       3v 5p, off-set
(3)       Rechtsst           Werk   Wonen-kra
(4)       UB GA SA /    SA 005/001.2.01
1: Zelfde tekst als eerste pagina van /1a.
2-5: Dito als /1a.
19-12-70/9      j'accuse   woningnood & ontwrichting
(1)       j'accuse
(2)       dubbelz., 16,7x22,8cm, off-set, tekening van Albert Hahn
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Zie 26-12-70/1 en 27-12-70/1
Herdenking van de woningnood op 26 december in Krasnapolsky.
24-12-70/1      jonge gezinnen - ongehuwde moeders - ...
(1)       Aktie 70
(2)       folio, geel of wit papier, off-set, tekening
(3)       Wonen-kra
(4)       UB GA ISG SA /    SA 005/001.2.01
(5)       Facs.in Informatiebull.OV 10. Literatuur: Tasman (1996) p.186
Volgens wethouder Kuypers is er in lege panden in het centrum plaats voor minstens 20.000 woningzoekenden. Meldt u bij Aktie 70.
26-12-70/1a    J'accuse   WIJ KLAGEN AAN: Ieder die mooi praat en niets doet
(1)       Rode Jeugd
(2)       kwarto, pica, st.pen
(3)       Linkse bew      Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Zie 19-12-70/9
Enkele honderden intellektuelen, studenten en andere bevoordeelden komen tesamen om hun verontwaardiging uit te spreken over de maatschappelijke mistoestanden. Deze ethisch verontruste mensen zijn het roerend met elkaar eens en ze zullen zelfs tot aksie oproepen, want ook hier is immers van een zekere ontwikkeling sprake. Voor de werkende bevolking heeft de 'ethische verontrusting' nooit bestaan, haar verzet berust op eigen maatschappelijke nood. Ook voor de intellektueel moet de tijd van de ethische verontrusting voorbij zijn. Zij mogen niet slechts de huidige lapmiddelen hanteren als niet de oorzaak aangepakt wordt. Het is nu tijd voor de harde politieke strijd. Eerst als men zich op het standpunt van de arbeidersklasse stelt en meevecht tegen het kapitalisme wordt men geloofwaardig.
26-12-70/1b
(1)       Rode Jeugd
(2)       A4, pica, st.pen
(3)       Linkse bew      Wonen
(4)       UB / UB 95.2  
Dito als /1a.
26-12-70/2      VERGADERING OVER DE WONINGNOOD door 'J'ACCUSE' ...
(1)       Aktiegroepen: Bickerseiland, de Pijp, en Nieuwmarkt.
(2)       A4, rode inkt, elite
(3)       Wonen
(4)       UB /   
(5)       Zie 19-12-70/9
J'Accuse praat vanavond over woningnood. De strijd tegen de woningnood is een boven de partijen staande gemeenschappelijke belangenstrijd. Deze vergadering heeft echter een partij-politieke achtergrond gezien de politieke samenstelling en kleur van de organiserende organisaties en het niet uitnodigen van aktieve aktiegroepen. De hier aanwezige Van Tijn jaagt wel op woningburoos, maar niet op het deportatie- en huurwoekerburo Gemeentelijk Huisvestings Buro van zijn partij-magnaat Samkalden.
  -  -71/4          IS PANDVERBEUREN EEN SPELLETJE?   Om de ...
(1)       anoniem (uitgegeven door Aktie Pandverbeuren)
(2)       folio, off-set
(3)       Wonen
(4)       kopie op UB / UB 95.2  
Is Pandverbeuren een spelletje? Om de dooie dood niet. De bank maakt er geen spelletje van. Zij is niet te gierig om het huis te repareren, maar zij kan er meer aan verdienen als er geen huis meer is. En de snelste manier om dat te bereiken is het huis te laten wegrotten. Dat is een misdaad. Alleen mag het van de wet. Wij jongeren zijn het zat nog langer te horen dat de woningnood binnen een paar jaar voorbij zal zijn. Wij worden wel héél zwaar getroffen door de woningnood. Wij zijn niet degenen die zó veel verdienen dat zij een huis in de Bijlmer kunnen betalen. Daarom worden leegstaande panden verbeurd. Ook luchtvervuiling, jeugdloon etc.zijn terug te voeren tot één oorzaak: de struktuur van de maatschappij, het kapitalistische systeem. Wie de maatschappij wil verbeteren moet het kapitalistische systeem bestrijden. Door Marx is bewezen dat juist de tegenstellingen binnen het kapitalisme toenemen. Daarom revolutie, en dat is geen spelletje. Wij, revolutionair socialistische jongeren, staan voor de taak ons op die maatschappelijke omwenteling voor te bereiden.
  -  -71/5          HELPT ... AMSTERDAM ... BEWONERS UIT KROT WEGGESPOELD
(1)       J. Atsma
(2)       folio, wit of oranje papier, el.stencil, elite, tekening
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG /   
Krantenknipsels over bewoners die door lekkages uit hun huis gespoeld zijn en over het beschermheerschap van prins Bernhard van de Stichting Behoud Boroboedoer. Wij kunnen ook 10 tot 20 miljoen gebruiken. Vecht mee voor een leefbaar Amsterdam. Graag zouden wij de Prins als beschermheer aan onze zijde zien, om samen met het volk van Amsterdam de hoofdstad weer leefbaar te maken.
  -  -71/6          OPROEP AAN ALLE MENSEN DIE IN 1971 WILLEN HELPEN ...
(1)       J. Atsma
(2)       kwarto, geel papier, watermerk Gestetner, elite
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG /   
Oproep aan alle mensen die willen helpen met de strijd tegen de woningnood en de verkrotting van Amsterdam! Strijdt tegen de profiteurs van de woningnood, tegen de gemakzucht van B&W die Amsterdam verkopen aan de speculanten. Uit is het met lange debatten voeren op een avond waar niks uit voortkomt. Er is werk aan de winkel! Treedt toe tot onze medewerkers, om de strijd tegen de woningnood, om de redding van Amsterdam.
  -  -71/7          GEEF ONS GOEDE EN BETAALBARE WONINGEN!!
(1)       anoniem (uitgegeven door J.Atsma)
(2)       19,7x33,5cm, st.pen, tekening
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG / UB 95.2  ISG stzmap Woningen Amsterdam
Geef ons goede en betaalbare woningen!! Vecht in de wijken  aktie  De maat is vol  aktie  vecht  Nee  1971  vecht  25 jaar woningnood
(integraal)
  -  -71/8a        BUURTBEWONERS,   OOK IN DEZE BUURT ...
(1)       Aktiegroep Nieuwmarkt  Sektie Woon & Leefklimaat (van Wijkcentrum d'Oude Stadt, fp)
(2)       A4, elite
(3)       Ams-C-Nwm Wonen
(4)       UB /   
Tabak heeft een huis in deze buurt dat leeggekomen is niet opgegeven aan het CBH. Hij wil het via een woningbureau voor duur geld verkwanselen. De onderhuurster, die al 7 jaar op de zolderkamers heeft gewoond, heeft de woning in gebruik genomen. Tabak bedreigt haar nu met zijn knokploeg. Slaat het rapalje van Tabak toe, dan zullen we de bewoonster krachtig bij moeten staan. Toon uw solidariteit, blijf waakzaam.
  -  -71?/8b
(1)       Aktiegroep Nieuwmarkt  Sektie Woon & Leefklimaat
(2)       A4, rode inkt, grote letter
(3)       Ams-C-Nwm Wonen
(4)       UB / UB 10.2  
Zelfde tekst als /8a.
  -  -71/14        Ondergetekenden,bewoners van de Bethaniënburt ...
(1)       (bewoners van de Bethaniënburt)
(2)       A4, rode inkt, elite, st.pen
(3)       Ams-C-rest     Wonen
(4)       UB /   
(5)       Handtekeningenlijst
Ondergetekenden, bewoners van de Bethaniënbuurt, verzoeken de direktie van de Bijenkorf de panden Rapenburg 53-55, die eigendom zijn van de Bijenkorf en waar geen direkte bestemming voor is, bewoond te laten door de huidige bewoners totdat ze gesloopt worden. Het nodeloos leegstaan van panden betekent een nodeloze verkrotting van de buurt en wij achten het daarom nuttig dat de panden bewoond blijven.
-  -71?/15      SSH vermindert service ...
(1)       ASVA
(2)       A4, pica
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB GA /   
De servicekosten zijn verhoogd, maar de service met de helft ingekrompen. Verleen niet opnieuw een machtiging. wij eisen hervatting van de service met subsidie van het ministerie. Betaal het oude huurbedrag. Volledige openbaarheid van het beleid, medezeggenschap van de bewoners.
  -  -71/32a      JA   PvdA in aktie   HUURHARMONISATIE ??
(1)       PvdA
(2)       dubbelz., 12,9x20,3cm, off-set, achterkant: adressen gestencild, elite
(3)       Wonen-hv
(4)       GA /   
(5)       Zie /34. Alle inlichtingen etc.op pag.2 onderstreept
Pas op voor de huurharmonisatie. Dit is een extra verhoging boven de normale huurverhoging van 6% voor oudere huizen. Hierdoor wil men het verschil in huur met nieuwbouwhuizen verkleinen. Teken niet voor de huurharmonisatie als u het er niet mee eens bent.
  -  -71/32b
(1)       PvdA
(2)       dubbelz., 12,9x20,3cm, off-set, achterkant: adressen gestencild, elite
(3)       Wonen-hv
(4)       GA /   
Dito als /32a, "Alle inlichtingen ..." op achterkant niet onderstreept.
  -  -71/34
(1)       PvdA
(2)       dubbelz., 12,9x20,3cm, off-set, achterkant: adressen gestencild, pica
(3)       Wonen-hv
(4)       GA /   
Dito als /32. Adressen gestencild met lettertype pica.
  -  -71/36a      CPN waterlooplein ... HUURVERLAGING!!
(1)       CPN afdeling waterlooplein en omgeving
(2)       dubbelz., kwarto, elite, st.pen, kop: el.stencil, rode inkt
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-hv
(4)       UB / UB 97.1  
Het besluit van de gemeenteraad om de huren van sloopwoningen terug te brengen tot het peil van 1950 is nog niet uitgevoerd. Dat kan alleen maar passen in een kampagne om een wig te drijven tussen de bevolking en haar gekozen vertegenwoordigers en om de gemeenteraden ondergeschikt te maken aan de plunderplannen van de rechtse regering. Wij eisen huurverlaging voor sloopwoningen en een huurstop voor de rest van de buurt. Ons adviesbureau is u behulpzaam.
  -  -71/36b      CPN waterlooplein ... HUURVERLAGING!
(1)       CPN afdeling waterlooplein en omgeving
(2)       dubbelz., kwarto, pica, st.pen, kop: el.stencil, rode inkt
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-hv
(4)       UB / UB 10.2  
Zelfde tekst als /36a.
  -  -71?/38      WIJKCENTRUM @"DE MUIDERPOORT" en COMITÉ LEEFBAARHEID voor UW belangen!!
(1)       Wijkcentrum "De Muiderpoort" en Comité Leefbaarheid (Dapper-, Oosterpark- en Transvaalbuurt, fp)
(2)       folio, elite, st.pen
(3)       Ams-Oost        Wonen
(4)       kopie op UB en GA / UB 17.3  
Sinds een jaar worden ook de bewoners van de Dapper-, Oosterpark- en Transvaalbuurt geconfronteerd met de gevolgen van de verkrotting en afbraak. Het comite wil samen met de bewoners iets doen om verlichting en een oplossing te vinden m.b.t.de menselijke kant van de problematieken. Het gaat om mensen, om U, die moeten leven in een afbraak-buurt, die weg moeten vanwege verkrotting en afbraak. Volgt een overzicht van de aktiviteiten en bereikte resultaten van het comité tot nu toe.
  -  -71/71        TABAK   profiteur van de woningnood
(1)       anoniem
(2)       A4, wit of dik groen papier, groen papier met watermerk Rex Rotary electro papier, el.stencil
(3)       Wonen
(4)       UB GA /   
Tabak profiteur van de woningnood No.1. Opruimen, weg er mee.
(integraal)
  -  -71/72        Aksiegroep JORDAAN   De Aksiegroep JORDAAN bestaat ...
(1)       (Aksiegroep Jordaan)
(2)       A4, elite, st.pen
(3)       Ams-C-Jord    Wonen
(4)       kopie op UB / UB 9.1  
De Aksiegroep bestaat uit buurtbewoners die genoeg hebben van het onderhandelen met de gemeente. We gaan zelf beslissen wat er in de buurt gebeurt. We hebben van de gemeente het gebruik geëist van het onderstuk van Nw.Leliestraat 54. Eén van de aksies is om te zorgen dat de huidige bewoners van het pand een ander huis kunnen krijgen, zodat er gesloopt en gebouwd kan worden. De aksieruimte is bestemd voor iedereen die het slachtoffer is van het gemeentelijk "saneringsbeleid", zodat we een macht vormen waartegen de huiseigenaren en hun knechten BenW en de raad machteloos staan. In de Jordaan moeten nu goede en goedkope woningen gebouwd worden. De gemeente heeft geld van Klompé gekregen voor het bevorderen van de leefbaarheid. De bewoners moeten hierover zelf kunnen beslissen: nieuwe huizen, verbetering huizen, cresjes, speelruimtes.
  -  -71?/76      AKTIEGROEP ZELFBESCHIKKING JORDAAN ( in oprichting)   TIENPUNTENPROGRAMMA:
(1)       Aktiegroep Zelfbeschikking Jordaan ( in oprichting)
(2)       dubbelz., A4
(3)       Ams-C-Jord    Ond-prim         Wonen
(4)       UB / UB 9.1  
(5)       Zelfde lettertype als diverse pamfletten van de Aktiegroep Jordaan
Tienpuntenprogramma. Opknappen van woningen en het bouwen van betaalbare huizen. De Jordaners moeten in hun buurt kunnen blijven, zij die gedwongen zijn te verhuizen naar buiten moeten de mogelijkheid krijgen terug te keren. Mensen van buiten de buurt kunnen pas in de Jordaan wonen als eerst de kans wordt gegeven aan ex-jordaners. Er moet begonnen worden aan het verbeteren van lagere scholen. De school moet een funktie krijgen in de buurt. Er moeten betere voorzieningen komen: zwembaden, sportgelegenheden, telefooncellen, speeltuinen, crèches en openbare toiletten. Geen huizen neer voor het verkeer. Er moet begonnen worden met zebrapaden en verbreding van de trottoirs. Alle puin weg nu. De gemeente voert alleen uit wat de buurt beslist. Jordaners willen zelfbeschikking om gedwongen sanering, dure flats en verkrotting stop te zetten, zodat de oorspronkelijke bewoners terug kunnen keren.
Aktieprogramma. Nu beginnen met de bouw en het opknappen van oude huizen, waarbij de buurtbewoners zelf worden ingeschakeld. Het geld moet komen uit de huur die al jarenlang te veel wordt betaald aan de huisbazen. Er moeten vaste bijeenkomsten komen waar de plannen besproken worden.
  -1-71/3          SUCCESSEN VAN HET RECHTSKUNDIG BURO ...
(1)       rechtskundig buro BHW
(2)       folio, IBM Text
(3)       Ams-Z-Pijp     Linkse bew      Wonen
(4)       GA /   
Het rechtskundig buro van de BHW draait nu een half jaar in de pijp. Veel bewoners zijn er gekomen met klachten over het onderhoud van de woningen of met verhalen over intimidaties door huisbazen. Tot nu toe is er nog geen enkel proces of kort geding verloren! Laat iedereen die moeilijkheden heeft met zijn huisbaas naar het rechtskundig buro komen. Daar wordt hij gratis geholpen. Dit is een van de manieren waarop de BHW de buurtbewoners helpt te vechten tegen de woningellende, ook al zullen we met rechtskundige buro's geen woningnood oplossen.
Het is nu al de derde keer dat ons buro verhuist. Dit is te danken aan o.a.de PvdA. De gemeente en de politieke partijen zijn niet vóór maar tegen de belangen van de buurt. Ze proberen de aksie te smoren in leugens, halve beloften en lege praatjes. Eenheid van alle arbeiders is een eerste vereiste. Organiseert U allen in de BHW!
  -1-71/7          Hoorzitting BIJLMER, KINKER- en DAPPERBUURT
(1)       Comite Leefbaarheid Transvaal - Oosterpark en Dapperbuurt
(2)       dubbelz., 22x34,2cm, off-set, foto
(3)       Ams-Bijlm       Ams-Oost        Wonen
(4)       UB ISG SA / UB 7.6 GA AA 696.034  SA 040/001.1.01
(5)       Zie /8
Wij voelen ons onzeker over de verkrotting en afbraak van de Oosterpark- en Dapperbuurt. Als er niets gebeurt zal ook de Transvaalbuurt vroegtijdig verkrotten. In Oosterpark- en Dapperbuurt moeten 3000 woningen weg. Om op te komen voor de belangen van uw en onze buurt is dit comité opgericht. Wij willen een inspraakcentrum, geen gaten maar snelle betaalbare herbouw, betere parkeervoorzieningen, meer speelruimte voor de kinderen, maar wij willen vooral weten waar we aan toe zijn. Meldt u aan op onze buurtvergaderingen op 28 januari, 18 en 25 februari voor resp.Oosterpark-, Dapper- en Transvaalbuurt. Agenda: vaststellen van de problemen; mogelijkheden bespreken wat er aan gedaan kan worden. Aanwezig zijn wethouders en vertegenwoordigers van de politieke partijen. Volgt overzicht van wat het comité tot nu toe gedaan en bereikt heeft.
  -1-71/8          geengapendegaten ... MOETEN WEER 80 WONINGEN TEGEN DE VLAKTE ???
(1)       (Comité Leefbaarheid Oosterpark, Transvaal- en Dapperbuurt)
(2)       folio, pica
(3)       Ams-Oost        Ams-O-Wib    Wonen
(4)       kopie op UB en GA / UB 17.1  
In 1967 besloot de gemeenteraad dat deze 80 woningen (hoek Wibautstraat/Ruyschstraat) plaats moeten maken voor de parkeergarage van het Wibauthuis. Dit kwam het Comité kort geleden ter ore en het zond direct een adres aan de Raad om tegen deze onttrekking van woonruimte te protesteren. Iedere woning minder in de stad noodzaakt wéér een gezin verder van zijn werk te gaan wonen, dat haast wel verplicht wordt een auto te kopen en daardoor de behoefte aan parkeerruimte in de stad vergroot. Waarvoor dan wéér woningen worden afgebroken. Wordt de metro niet aangelegd om straks auto's uit de stad te houden? 28 Januari in de Doopsgezinde Kerk een buurtvergadering. Zie voor meer informatie bijgaand gedrukt pamflet (zie /7).
  -1-71/17
(1)       (CPN afd.Dapperbuurt)
(3)       Ams-O-Dap    Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 14-1-71 p.6
19 Januari openbare bijeenkomst in het Bavo-huis in het kader van de strijd tegen de huurverhoging en voor het herstel van de buurt. Spreker: het CPN-gemeenteraadslid W.van 't Schip. Wij pleiten voor een huurstop in de Dapperbuurt. De 2700 bouwvallige woningen dienen onbewoonbaar verklaard te worden, zodat de huur automatisch met 60% verlaagd wordt. Doordat er regelmatig bewoners uit de buurt vertrekken daalt de omzet van de winkeliers en markthandelaren. Ook de vraagstukken van de middenstand worden op de bijeenkomst bediskussieerd.
  -1-71/19        Actiegroep Wijkverbetering Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. ... WILT U HUURVERHOGING?
(1)       De Actiegroep. (Wijkverbetering Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, fp)
(2)       A4, grijs papier, elite
(3)       Ams-W-Spa    Wonen-hv
(4)       UB GA ISG /   
De regering poogt de werkende bevolking een reële inkomensverlaging op te leggen. Minister Schut wil trachten de huren 'aan te passen' aan die van peperdure nieuwbouw. Woningbouwverenigingen worden verplicht als eersten de huren aan te passen. De actiegroep treedt niet alleen op voor renovatie en leefbaarheid, maar mobiliseert ook bewoners tegen de huurpolitiek. Zet Schut voor schut.
  -1-71/21        BEWONERS VAN DE DAPPERBUURT   HUURSTOP!
(1)       CPN afdeling Dapperbuurt
(2)       kwarto, slechte kwaliteit papier, pica, st.pen, tekening
(3)       Ams-O-Dap    Wonen-hv
(4)       SA /    SA 040/001.1.01
 
Om de eisen van huurders en middenstanders ten aanzien van huren en herstel van de buurt kracht bij te zetten openbare vergadering op 19 januari in het Bavohuis. Spreker W.van het Schip, voorzitter CPN-fractie gemeenteraad. Minister Schut herhaalde dat er een plan zal komen om de huren op het peil van de nieuwbouw te brengen. Wethouder Kuypers heeft verklaard dat de helft van de woningen in onze buurt binnen tien jaar gesloopt moet worden. De CPN verlangt dat die woningen onbewoonbaar worden verklaard. Want dan wordt de huur automatisch 60% verlaagd. Door vertrek van bewoners daalt de omzet. Dat heeft tot gevolg dat winkeliers bij opheffing van hun zaak een lagere uitkering krijgen. Over bovengenoemde zaken kunnen we op deze vergadering spreken.
4-1-71/1          VOOR ALLE WONINGZOEKERS VAN AMSTERDAM
(1)       Aktie 71
(2)       21,3x33,8cm, geel papier, off-set, tekening
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG SA /    SA 005/001.2.01
(5)       Aktieverslag in Tasman (1996) p.187 e.v.
Voor alle woningzoekers is er op 4 januari een afscheidsreceptie van burgemeester Samkalden.
23-1-71/2        Gemeente Amsterdam ... Geachte Mevrouw Hofman, ...
(1)       anoniem (wrs.uitgegeven door Aktiegroep Nieuwmarkt)
(2)       A4, el.stencil, o.a.elite
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4)       UB /   
Brief van de Wethouder Gemeentebedrijven aan Tini Hofman: N.a.v.Uw verzoek om aansluiting van elektriciteit, gas en water in in gebruik genomen (gekraakte, fp) woningen, bericht ik U, dat B&W reeds enige jaren geleden besloten bij wederrechtelijke bewoning geen aansluiting toe te staan.
1971: Meer dan honderd gezinnen en alleenstaanden blijven als het aan de gemeente ligt zonder water, gas & licht! Schande!
25-1-71/1        AKTIE 7l - ORANJEVRIJSTAAT - DEPT. VOLKSHUISVESTING   betreft: ...
(1)       Kabouter-Krèche Ouders en Bewoners  Aktie 71 OranjeVrijstaat
(2)       dubbelz., folio, pica
(3)       Ams-C-rest     Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Tekst in: Informatiebull.OV 10. Literatuur: Tasman (1996) p.187. Eigenares gaf toestemming voor bewoning tot verkoop. Pand op 16-2-71 vrijwillig verlaten na verkoop
De AMRO-bank helpt niet mee de woningnood te lenigen. Zij laat zelfs opzettelijk woningen verkrotten. Er kunnen 20.000 mensen in panden in het centrum van Amsterdam wonen. De AMRO en collega-huiseigenaren staan bewoning in de weg. Elf jaar heeft het huis Keizersgracht-Leidsestraat leeggestaan. Nu het gekraakt is wil de AMRO de bewoners en de kinderen van de krèche op straat zetten. De AMRO biedt de panden als 'leeg te aanvaarden' aan, terwijl ze na 11 jaren weer bewoond worden. De prijs is met tonnen gezakt om een snelle verkoop te forceren. Er moet een gemeentelijk onderzoek komen naar de woningpraktijken van de AMRO-bank.
27-1-71/1a      SPOEDADRES AAN DE GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM.
(1)       Kabouter-Krèche, Ouders en Bewoners Amro-panden Leidsestr.hoek Keizersgr.
Aktie 71 Oranjevrijstaat
Ufree Stichting Uvrij
namens deze: André Schmidt
(2)       kwarto, oranje-bruin papier, pica, st.pen
(3)       Ams-C-rest     Wonen-kra
(4)       GA /   
Ondergetekenden verzoeken een onderzoek in te stellen naar leegstand van woonruimte in eigendom bij de AMRO-bank en naar speculatiepraktijken, alsmede om langdurig leegstaande ruimte te vorderen.
27-1-71/1b
(1)       Dito als /1a
(2)       folio, pica, st.pen
(3)       Ams-C-rest     Wonen-kra
(4)       UB / UB 98.1  
Dito als /1a.
29-1-71/4        DRINGENDE OPROEP ... AAN ALLE BEWONERS VAN GEKRAAKTE HUIZEN ...
(1)       anoniem (wrs.uitgegeven door Aktiegroep Nieuwmarkt)
(2)       dubbelz., folio, rode inkt, pica; achterkant: elite
(3)       Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Nederlandse en Engelse tekst
Aan alle bewoners van gekraakte huizen in de Koningsstraat e.o. Zondagavond hebben we besloten water en licht zo veel mogelijk zelf aan te sluiten. Woensdag op de tweede bijeenkomst waren er nog maar een paar mensen om verdere praktiese afspraken te maken. De toestand in de Nieuwmarktbuurt lijkt rustig, maar onder de oppervlakte broeien er allerlei konflikten. De gemeente zal op de een of andere manier iedereen op straat gooien. Misschien wachten ze nog even tot na de verkiezingen. Zondag waren we het er over eens onze woningen te verdedigen. We moeten praten over de oorzaak van de vijandigheid van een aantal mensen tegenover krakers en hoe onze houding tegenover journalisten zal zijn. Laatste nieuws: vanmorgen heeft de gemeente het winkeltje in de Dijkdwarsstraat op het lichtnet aangesloten. Vanavond vergadering, ook over deze verdeel- en heerspolitiek. Engelstalige oproep het pamflet te laten vertalen en naar de vergadering te komen.
  -2-71/7          KAPITALISME? NEE!
(1)       Rode Jeugd
(2)       dubbelz., A4, voorkant: off-set; achterkant: pica, st.pen
(3)       Ams-C-Nwm Linkse bew      Wonen-kra
(4)       UB /   
1: Dito als 31-1-71/1.
2: Dito als 6-2-71/5.
  -2?-71/10      OPEN BRIEF AAN DE AMRO EN DE GEMEENTE AMSTERDAM
(1)       Aktie Pandverbeuren
(2)       kwarto, off-set, Courier
(3)       Ams-C-rest     Wonen-kra
(4)       UB GA ISG SA /    SA 005/001.1.01
(5)       Facs.in Informatiebull.OV 10
De politie treedt wel op tegen de krakers-woningzoekenden, maar niet tegen de grote woningkrakers als de grote investeerders en de gemeente. De AMRO kraakt de binnenstad, daarom kraken wij de AMRO en wij blijven in de panden totdat de plannen met dit blok openbaar zijn en er een nieuw plan voor de bedreigde buurt, met medebeslissen van de binnenstadsbewoners, gemaakt is.
  -2-71/11        Datum   Aan: (makelaar/huiseigenaar )
(1)       (Werkgroep De Pijp)
(2)       21x26cm, off-set
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-hv
(4)       GA /   
Formulier om huurverhoging te weigeren.
  -2-71/15
(1)       (gezamenlijke huurdersverenigingen Amsterdam-Noord)
(3)       Ams-Nrd         Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 5-2-71 p.6 en 10-2-71 p.4
Oproep over te gaan tot actie tegen de huurplannen van minister Schut. Daartoe zal o.a.een handtekeningenaktie gevoerd worden. De lijsten zullen naar de Tweede Kamer worden gezonden. 18 Februari protestvergadering in Jeugdgebouw Noord aan de Meeuwenlaan. Spreker: L.Wildeman (gemeenteraadslid CPN).
  -2-71/16        DE RODE VLAG ... febr.l97l ... BUURTBEWONERS, VERZET U!..
(1)       Bond van Nederlandse Marxisten-Leninisten
(2)       dubbelz., A4, elite, st.pen, kop: off-set, rode inkt, pica, tekeningen
(3)       Linkse bew      Wonen Wonen-kra
(4)       UB / UB 95.2  
Oud Amsterdam vervalt door verwaarlozing. De huisbazen zien een vette winst bij grondverkoop liever dan een 'magere' huuropbrengst. Gemeente en grote ondernemingen betalen de huisbaas goed! Wend de dreiging af uit uw woning 'gesaneerd' te worden - de dreiging van onbetaalbaar hoge huren en de vergrote afstand om op uw werk te komen vanaf 'slaapsteden'. Bedenk dat er geen enkel serieus plan bestaat voor woningbouw in het stadscentrum en de 19e eeuwse buurten. Verzet u tegen huisuitzetting door de overheid. Eist van de huisbaas de verplichte reparaties! Verzet u tegen onbewoonbaarverklaring, zoals de CPN voorstelt. Bouw- en Woningtoezicht kan nuttig zijn om reparaties af te dwingen, maar deze instanties kunnen bewerkstelligen Uw woning te ontruimen. Probeer al uw acties met buurtbewoners gezamenlijk te doen. Woningkrakers helpen door hun daad het verzet tegen de afbraak van Uw buurt. Weest solidair met ze en helpt ze! Activeer de buurtcomité's. De oorzaak van de woningellende is de kapitalistische maatschappij. Verzet tegen sanering en huisuitzetting is daarom verzet tegen het kapitalisme. De BNML is in actie tegen het kapitalisme, tegen de politieke degeneratie van PvdA en CPN. Leest De Rode Vlag. Geen afbraak maar verbetering van uw woning!
  -2-71/19        DAPPERBUURT MOET WOONBUURT BLIJVEN !!!!!
(1)       De Sterke Arm voor Eenheid van de Dapperbuurt
(2)       A4
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.1.01
(5)       (Ook) verspreid als bijlage bij De Sterke Arm (informatiekrant 18-2-71)
18 Februari was er een buurtvergadering in de Muiderkerk. De wethouders Kuipers en Lammers hadden ons te vertellen dat ze begrip hebben voor onze problemen en dat ze het zo moeilijk hebben als wethouders. En dat wisten we allang. Over het bestemmingsplan niets. Over een saneringsplan niets. Over het Bodecentrum niets. We mogen nog een jaar wachten op een nota stadsvernieuwing. Velen liepen dan ook weg. We moeten tot eensgezinde aktie overgaan. In de Pijp kan het. In Rotterdam kan het. Wij blijven niet wachten. Wij trekken de buurt in om met mede Dapperbuurtbewoners uit te maken hoe we het beste aktie kunnen voeren.
2-2-71/1          TELEGRAM   2.2.'7l.-
(1)       (200 bewoners van de Kinkerbuurt)
(2)       folio, elite
(3)       Ams-W-Kin    Wonen
(4)       GA /   
Tekst van telegram en brief aan de gemeente. Kinkerbuurt moet woonbuurt blijven, wat i.v.m.speculatie spoedig vastgelegd moet worden en Bouw- en Woningtoezicht moet minder laks optreden tegen huiseigenaren. Oproep om 6 februari naar een bijeenkomst met gemeenteraadsleden te komen.
5-2-71/3          ALLEEN voor HOOFDEN VAN HUISHOUDENS
(1)       komitee waakzaamheid volkstelling en sjaloom
(2)       1v 4p, 20x21cm, off-set, zwarte en rode inkt, met facs.van volkstellingsformulieren
(3)       Persregist         Wonen
(4)       UB GA ISG /   
Laat u geen persoonsnummer geven; als u vindt dat de wetten verouderd zijn, wees dan een lastige Nederlander. De regering heeft de gegevens nodig om een goed woningbouwbeleid te voeren. Maar is er na de telling van 1960 een beter bouwbeleid gevoerd? Tel niet mee.
6-2-71/5a        WATER, GAS EN ELEKTRICITEIT VOOR DE HELE BUURT.
 
(1)       Rode Jeugd
(2)       A4, pica, st.pen
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
Hele straten vol leegstaande woningen zijn in deze tijd van woningnood bezet en weer bewoonbaar gemaakt. De gemeente, door kapitalistiese motieven geleid, had deze huizen jarenlang laten verkrotten en weigert nu aansluiting op water, gas en elektriciteit. In een groot deel van de andere woningen ontbreekt badgelegenheid, een badhuis werd afgebroken. Wel probeert de gemeente zich een "progressief" gezicht te kopen door een tienduizenden kostende sauna in de Kosmos te subsidiëren. Kom naar de wekelijkse buurtvergadering in de Smederij.
6-2-71/5b
(1)       Rode Jeugd
(2)       A4, helder wit papier, pica, st.pen
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
Dito als /5a.
8-2-71/1          HUURVERHOGING   WERKGROEP DE PIJP ...
(1)       Werkgroep De Pijp
(2)       dubbelz., A4, off-set, rode en zwarte inkt
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-hv
(4)       GA /   
Als er gebreken aan uw huis zijn heeft u het recht de huurverhoging te weigeren. 8 Februari voorlichtingsavond.
23-2-71/1        LASTAGE ... no 13 EXTRA EDITIE! ... De metro gaat voor, ...
(1)       Lastage  weekblaadje van bewoners
(2)       A4, off-set, o.a.Delegate, tekeningen
(3)       Ams-C-Nwm Vervoer           Wonen
(4)       UB GA / UB 10.2  
(6)       Lastagenieuws 13
Het verzet in de gemeenteraad tegen de Oostlijn van de metro is maandag, na uitschakeling van democratische procedures, tot zwijgen gebracht. De beslissing over de metro werd losgekoppeld van het bestemmingsplan Nieuwmarkt. Ondanks toezeggingen in 1968 van B&W. De inspraak-procédure is een farce gebleken. Terwijl vanavond de Raad voor de Stedebouw met bewoners een advies moet opstellen voor de gemeenteraad, is gisteren definitief een besluit genomen.
  -3-71/1          Gemeenschappelijke uitgave:    Huurdersverenigingen Gemeentewoningen ...
(1)       Huurdersverenigingen Gemeentewoningen "Transvaal" en Buurtcomité's Transvaal/Watergraafsmeer
(2)       dubbelz., kwarto, slechte kwaliteit papier, elite
(3)       Ams-Oost        Wonen-hv
(4)       kopie op UB en GA / UB 17.3  
Voor grote delen van onze buurt staan, als de plannen van de regering de Jong doorgaan, na de facultatieve huurverhoging van 7% per 1 mei verhogingen van ƒ 17 op het programma. Schut's "huurharmonisatie" houdt in, dat oudere, gesubsidieerde woningen een huurverhoging krijgen gelijk aan die in de Bijlmer (!). Dit tegen de ... woningnood!
De toestand van de woningen in Transvaal en Watergraafsmeer is zo, dat bijna iedereen zich bij weigering der facultatieve huurverhoging kan beroepen op slecht onderhoud. Wij moeten komen tot een totale huurstop, d.w.z.dat iedereen de verhoging weigert. Alleen dan kunnen Schut's plannen getorpedeerd worden. Geef u op als lid. Vorm met uw buren comité's. Weg met de huurverhoging, weg met Schut!
  -3-71/7          HUURVERHOGING? NEE!!   DE VERHOGING IS NIET VERPLICHT
(1)       het aksiekomitee tegen de huurverhoging
het amsterdams adviesbureau
PSP-amsterdam
(2)       A4, off-set
(3)       Wonen-hv
(4)       UB ISG /   
De huurverhoging met 7% van 1 april is niet verplicht. Men kan weigeren de verhoging te betalen wanneer de woning niet goed wordt onderhouden, men zelf het noodzakelijke onderhoud heeft bekostigd of wanneer men meent dat het woongenot niet in verhouding staat tot de huur. Sedert 1968 hebben tienduizenden huurders geweigerd de niet-verplichte huurverhoging te betalen en velen hebben daarmee sukses geboekt. Volgt uitleg over de mogelijk op de weigering volgende procedure. Van ons kunt u voorgedrukte brieven krijgen voor uw huiseigenaar. Wij willen u bij het invullen behulpzaam zijn. Wij rekenen erop dat u bij uw buren langsgaat om met ze te praten over de huurverhoging.
  -3-71/9          Bond van Huurders en Woningzoekenden ... GROTE DEMONSTRATIE TEGEN DE VOORGENOME HUURVERHOGINGEN.
(1)       Bond van Huurders en Woningzoekenden-BHW
(2)       A4, elite, st.pen
(3)       Wonen-hv
(4)       kopie op UB /   
Demonstratie tegen de voorgenomen huurverhogingen op 13 maart hoek D.Stalpertstraat/Frans Halsstraat, door de Pijp naar het huis van Samkalden. Elk jaar komen er grotere huurverhogingen. Het blijft niet bij deze aanslag op ons levenspeil, want daarnaast kondigt de regering ook nog een loonstop en een anti-stakingswet af. Loonstop nee! Huurstop ja!
Alleen door onze krachten te bundelen in een grote demonstratie en door massaal de huurverhoging te weigeren, kunnen we dit uitbuiten tegen gaan. Van regering en parlement hebben we niets te verwachten. En de gemeente is het knechtje van de huisbazen; zij gaat voorop bij het verwaarlozen van de buurten. A.s.dinsdag buurtvergadering in het Knooppunt.
  -3-71/11        HUURVERHOGING? MOEILIJKHEDEN?
(1)       (Huuradvies-dienst PvdA)
(2)       kwarto, elite, st.pen
(3)       Wonen-hv
(4)       kopie op UB / UB 97.1  
M.i.v.1 april mogen de huisbazen maximaal 7% meer huur gaan vragen. Betaal deze huurverhoging nooit zonder meer! Iedereen kan onze hulp inroepen. Met Schut in de huurput. Geen huurverhoging in saneringswijken.
1-3-71/2          Bond van Huurders en Woningzoekenden   BUURTBEWONERS.
(1)       Bond van Huurders en Woningzoekenden
(2)       ½ vel, pica, st.pen
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-hv
(4)       GA /   
Er is een loonstop afgekondigd terwijl de prijzen enorm gestegen zijn en de huur alwéér omhoog gaat met 7%. Ook wil de regering de beruchte huurwet van Schut doordrukken waardoor de huren in onze buurt tot ongekende hoogte zullen stijgen. Buurtvergadering tegen de huurverhoging op 1 maart in De Lange Pier (Gov.Flinckstraat).
8-3-71/1          OPROEP   Op 9 maart as. ...
(1)       (het presidium, overkoepelend orgaan van huurdersverenigingen en commité's)
(2)       kwarto, o.a. st.pen
(3)       Wonen-hv
(4)       kopie op UB /   
Op 9 maart zal het wetsontwerp tot wijziging van de huurwet, dat zal leiden tot drastische huurverhogingen, in de Tweede Kamer behandeld worden. Om onze eis "geen verdere huurverhoging" kracht bij te zetten roepen wij op dan in Den Haag te demonstreren en handtekeningen te overhandigen.
13-3-71/1        HUURVERHOGING   DAT NOOIT!!
(1)       Bond van Huurders en Woningzoekenden BHW
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-hv
(4)       GA /   
Demonstratie tegen hoger wordende huren en jarenlange verwaarlozing van huizen. Voor dwang tot direkte verbetering. Alleen door massaal verzet kunnen we uit de ellende van de woningnood komen! 13 Maart hoek Frans Halsstraat-Daniël Stalpaertstraat.
30-3-71/1        DE HUURVERHOGING VAN APRIL IS NIET VERPLICHT !
(1)       "Woongenot voor rijk en arm", buurtgroepje voor het Amstelveld en omstreken
(2)       dubbelz., A4, elite, st.pen
(3)       Wonen-hv
(4)       GA /   
1: Bij vooroorlogse woningen is de huurverhoging van april niet verplicht. Huurverhoging kan geweigerd worden als het onderhoud niet goed gebeurt of de huur te hoog is. De huisbaas kan U niet uit Uw woning zetten. Er is een gestencilde brief om de huurverhoging te weigeren, af te halen.
2: Niet relevant.
  -4-71/2          C.P.N. OPENBARE VERGADERING op MAANDAG 26 APRIL l97l
(1)       C.P.N.
(2)       dubbelz., kwarto, pica, st.pen, voorkant: rode inkt
(3)       Verkiez            Wonen
(4)       UB GA / UB 85.3  
Openbare vergadering op 26 april in Krasnapolsky. Spreker: R.Haks over C.P.N.kiezen. Na de pauze discussie en gelegenheid tot stellen van vragen aan een forum. De bewoners van de Waterloopleinbuurt zijn direct betrokken bij de regeringspolitiek. De politiek van de regering de Jong van steun aan het winstbejag van de grote bedrijven en van weigeren van subsidies voor betaalbare nieuwe woningen, is de oorzaak van de toenemende woningnood. Deze regering moet verdwijnen! Door samenwerking van communisten en socialisten wordt de weg geopend naar een nieuwe politiek. Hoe sterker de CPN, des te dwingender zal de uitwerking zijn om te komen tot een echte linkse machtsvorming. Kies CPN!
  -4-71/19
(1)       (Huurderscomité Rivierenbuurt)
(3)       Ams-Zuid        Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 19-4-71 p.2
De plannen tot huurharmonisatie van minister Schut zijn onaanvaardbaar. De harmonisatiewet is niet in overeenstemming met de belangen van de huurders in de Rivierenbuurt.
17-4-71/1        DEMONSTRATIE! tegen de misdadige WONINGVERWAARLOZING ...
(1)       anoniem (uitgegeven door Aktiekomité Westelijke Eilanden)
(2)       dubbelz., folio, pica, st.pen
(3)       Ams-C-WE     Wonen
(4)       GA /   
1: 17 April demonstreren we tegen de misdadige woningverwaarlozing door gemeente, Den Haag en eigenaren, door enige panden in de buurt zelf op te gaan knappen. Grond in de binnenstad is schaars en door verkeersdoorbraken nog goed toegankelijk ook. Het wordt veel waard en daardoor een prooi voor industrie en kantoren. Hoe eerder woningen daar verkrotten hoe beter.
2: 16 April een uitzending van de illegale Radio Sirene van de Nieuwmarktbuurt; 20 april vergadering over onbetaalbare monumenten-nieuwbouw; 22 april kindermiddag.
17-4-71/2        BUURTBEWONERS   zaterdag l7-4 DEMONSTRATIE
(1)       Aktiekomitee Westelijke Eilanden
(2)       A4, pica, st.pen, tekening
(3)       Ams-C-WE     Wonen
(4)       GA /   
Zaterdag 17 april (opbouwdag) demonstratie tegen de misdadige woningverwaarlozing door de gemeente, Den Haag en eigenaren. Kom naar het Opbouwhuis. 's Avonds buurtfeest met Jordaanfilm over sanering.
Maandag 20 april buurtvergadering over Cor Deegen's panden aan de Bickersgracht. Onze handtekeningenaksie op het Bickerseiland was een overweldigend sukses. Buurtbewoners, verdedig uw buurt.
26-4-71/1a      TEGEN DE HUURVERHOOGING
(1)       Krak'et Aktiegroep van het politiek sekretariaat van de PSP
(2)       dubbelz., A4, off-set, tekening van Albert Hahn
(3)       Wonen-hv
(4)       GA ISG /   
(6)       Krak'et bulletin 5
Miljoenen mensen hebben geen woning of wonen op een mensonwaardige manier. De woningnood neemt eerder toe dan af. Er moeten méér woningen met betaalbare huren gebouwd worden. Minister Schut wil de huren van oude woningen een reeks van jaren met 20 tot 30% per jaar verhogen om ze aan te passen aan huren van nieuwbouwwoningen. Ook wil hij de huren vrijlaten. Wij roepen de huurders op de strijd te organiseren. De PSP wil het voor de volkswoningbouw benodigde geld afhalen van defensie.
26?-4-71/1b
(1)       Krak'et Aktiegroep van het politiek sekretariaat van de PSP
(2)       dubbelz., A4, off-set, tekening van Albert Hahn
(3)       Wonen-hv
(4)       GA ISG /   
(6)       Krak'et bulletin 5
Dito als /1a, echter zonder verkiezingsleuzen e.d.
  -5-71/1          middenstand gaaspstraat dinsdag 1 juni 10 uur voor kantongerecht
(1)       Algemeen Huurcomité Amsterdamse Middenstand
(2)       dubbelz., 46x62cm, krantenpapier, diepdruk, foto's, tekening
(3)       Ams-Zuid        Werk   Wonen-hv
(4)       UB GA / UB 97.1  
(5)       Zie 5-5-71/1
1 Juni verschijnen een aantal middenstanders uit de Gaaspstraat voor het kantongerecht. De eigenaar eist huurverhoging van 300%. Deze praktijken worden door de toch al in een moeilijke hoek zittende middenstand niet langer genomen. Ook uw huur is 1 juni in geding. 1 Juni massale protest- en informatiemeeting in het City theater. Geen huurwoeker, geen daling van ons inkomen, geen aantasting van ons bestaansrecht. Het offensief van de makelaars en grote woningexploitanten om een serie woekerhuren op de middenstand af te vuren, wordt beantwoord door een vastberaden verzetshouding van de zelfstandigen. De makelaars, die uit de bedrijfspanden-nood een slaatje willen slaan, zullen het comité op haar weg vinden. Volgt nieuws over de akties in de verschillende buurten. 28 Mei vergadering voor zelfstandigen uit Oost in Artis; advocaten en sprekers van het comité zullen aanwezig zijn.
  -5-71/2          TWEEDUIZEND MIDDENSTANDERS IN KRASNAPOLSKI BESLUITEN ...
(1)       Algemeen Huurcomité Amsterdamse Middenstand
(2)       dubbelz., 41,5x64cm, krantenpapier, diepdruk, foto's
(3)       Werk   Wonen-hv
(4)       UB / UB 97.1  
De Amsterdamse middenstand accepteert geen huurverhogingen van 60 tot 150%. Tweeduizend middenstanders waren 7 mei (zie 5-5-71/1) naar Kras gekomen om kracht bij te zetten aan de eis Geen abnormale huurstijging. Verenigd om één front te bouwen tegen de makelaars, die met hun exorbitante huureisen de middenstand een nieuwe klap denken toe te brengen. Als 1 juni de eerste winkeliers voor het kantongerecht moeten verschijnen om over de hoogte van de huurstijging gehoord te worden, zal de Amsterdamse middenstand solidair zijn. Aankondiging van een --tal vergaderingen voor middenstanders door heel Amsterdam. De aanwezigen op 7 mei hebben een telegram aan de minister van Justitie gestuurd, waarin er op aangedrongen werd toe te zien dat de wet op de bedrijfsruimten inderdaad bescherming aan de middenstanders biedt en dat de kantonrechters de opgeschroefde huurstijging tot redelijke proporties terugbrengen. Uiteenzetting over het nieuwe huurrecht en een model verzoekschrift aan de Kantonrechter.
  -5-71/14        Sociaal-Cultureel Wijkcentrum @"CEINTUUR" ... AAN ALLE HUURDERS VAN BEDRIJFSPANDEN.
(1)       De Werkgroep De Pijp/Wijkcentrum Ceintuur.
(2)       A4, elite, st.pen, kop: off-set, tekening
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-hv
(4)       UB /   
Informatie voor huurders van bedrijfspanden wat zij kunnen doen tegen huuropzegging en huurverhoging.
  -5-71/17        @" AKTIEGROEP WijKVERBETERING" Spaarndammer@- en Zeeheldenbuurt.   Geac@hte buurtgenoot, ...
(1)       " Aktiegroep- Wijkverbetering" Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.
(2)       A4, grijs papier, elite
(3)       Ams-W-Spa    Wonen
(4)       GA /  GA arch.CWS 
Op het terrein van woon- en wijkverbetering zijn ingrijpende maatregelen te verwachten. Er zijn reeds huiseigenaren die spreken over tijdelijke ontruiming en huren van ƒ 200 of meer. Tegen deze uitwassen treedt de Aktiegroep op. De Gemeenteraad moet gedwongen worden met een plan te komen dat de bewoners in staat stelt in eigen buurt te blijven wonen. Wij doen dit door een petitie en het beleggen van openbare bijeenkomsten. Voor bewoners van de woningbouwvereniging Patrimonium vergadering op vrijdag 22 mei in Ons Huis.
  -5-71/19
(1)       (uitgegeven door Wijkcentrum Staatsliedenbuurt)
(3)       Ams-W-Staa   Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan Adriaenssen (1996) p.14
Vanavond zal de Gemeentelijke Woningdienst u (bewoner van het Van Beuningenplein) een heel mooi verhaal vertellen over de woningen (die zij willen opknappen). Het gaat niet om de woorden, maar om de daden. U moet uw woning verlaten! U krijgt een andere oude woning! U moet dan veel meer huur betalen!
5-5-71/1          OPROEP   HUURVERGADERING AMSTERDAMSE MIDDENSTAND
(1)       Voorlopig Alg.Huurcomité Amsterdamse Middenstand
(2)       22x28,1cm, diepdruk
(3)       Werk   Wonen-hv
(4)       UB ISG / UB 97.1  
(5)       Zie  -5-71/1 en /2
7 Mei huurvergadering Amsterdamse middenstand in Krasnapolsky. Vijftig tot 100% huurstijgingen. Daar wordt de Amsterdamse middenstand per 1 mei mee bedreigd! Het regent brieven van makelaars en woningexploitanten. Een aantal middenstanders hebben zich verenigd. Om de achtergronden van de nieuwe huurwet op bedrijfspanden te leren onderkennen, om de rechten van de middenstanders waar te kunnen maken belegt het comité op 7 mei een protest- en voorlichtingsavond. Bespreek deze oproep in uw eigen kring. Komt allen.
11-5-71/3        De fundering   ll mei l97l   VERSTERK DE AKTIE!!
(1)       C.P.N. - district Amsterdam afd.Bouw
(2)       1v 4p, 17x21,5cm, slechte kwaliteit papier, pica, st.pen, kop: el.stencil, rode inkt, tekening
(3)       Werk   Wonen
(4)       UB / UB 91.2  
(6)       De Fundering
Lieden, die 25 jaar de woningnood kunstmatig in stand hebben gehouden om de huren op te drijven, zijn als bij toverslag begaan met het lot van de woningzoekenden. Met de grote bouwconcerns in het eerste gelid wordt de bouwvakkers het verwijt achterna gedragen dat zij met hun loonactie de oplossing van het woningvraagstuk zouden traineren. De financiers investeren liever in bankgebouwen en verzekeringskantoren. Het bouwbeleid van de regering heeft hierbij als aanmoediging gediend. De bouwondernemers willen verhullen hoe ze schatten hebben verdiend aan de woningellende. Sinds 1 januari verhinderen zij het tot stand komen van een nieuwe bouw-cao. Het is dringend nodig de actie voor de CAO-eisen met kracht en in eensgezinde strijd te voeren.
14-5-71/1        MOTIE   Bewoners van de Plantage-en de Weesperstraatbuurt ...
(1)       L.van Nobelen-Riezouw
(2)       A4
(3)       Ams-C-rest     Wonen
(4)       UB /   
Motie aan de Gemeenteraad van een vergadering van bewoners van de Plantage- en Weesperstraatbuurt, waarin aangedrongen wordt op handhaving van de woonbestemming in de buurt. Uitbreiding van de universiteit dient tegengegaan te worden.
14-5-71/3        OPENBARE HUURDERSVERGADERING   dinsdag l8 mei a.s.
 
(1)       Huurderscomité Rivierenbuurt
(2)       20x25,9cm, off-set?
(3)       Ams-Zuid        Wonen-hv
(4)       GA /   
18 Mei huurdersvergadering in de Maranathakerk. De huurwet-Schut is door de Eerste Kamer aangenomen. De wet beoogt de huren te "harmoniseren", op te trekken naar nieuwbouwhuren. Denk niet dat er niets meer tegen te doen is, want er moeten nog tal van uitvoeringsbepalingen worden toegevoegd. De door 1000 bewoners getekende petitie-lijsten zijn aan de minister overhandigd.
  -6-71/4          Vanaf 1 juli een ekstra huurverhoging?
(1)       Communistische Part van Nederland District Amsterdam
(2)       dubbelz., 19,6x30,6cm, krantenpapier, diepdruk
(3)       Wonen-hv
(4)       GA /  GA AA 695.330 
Per 1 juli wordt de Wet op de Huurharmonisatie van kracht. Het is de bedoeling dat met extra huurverhogingen de huren van oudere woningen worden aangepast aan die van de nieuwbouw. Einddoel is een huur die naar kapitalistische maatstaven gerekend, de kosten dekt. Strijd tegen de huurverhoging is het gevecht om redelijke woningen betaalbaar te houden voor hen met een inkomen van een arbeider, een bejaarde of een sociaal gesteunde. Huurverhoging is onderdeel van de politiek van de ondernemers van prijsopdrijving en loonmatiging. De huurverhoging is niet verplicht.
  -6-71/5          Geachte bewoners,   Wij beginnen vanaf 9 juni '71 ...
(1)       de aktiegroep AOW (=Aktie Onderhoud Woningen), bestaande uit 200 bewoners van de Fa. De Boer/Den Hartog.-
(2)       dubbelz., folio, elite
(3)       Ams-W-Kin    Wonen
(4)       UB / UB 18.1  
Vanaf 9 juni komen wij huis-aan-huis gegevens verzamelen over de woningen van het makelaarskantoor De Boer-den Hartog. Met dat feitenmateriaal kunnen wij onze aktie voortzetten om het gestagneerde onderhoud weer op gang te brengen. uiteraard moeten wij bij deze plannen nauw samenwerken. Wilt u dit formulier invullen?
  -6-71/11        w wonen op een boot uit woningnood
(1)       anoniem (uitgegeven door Comité van bootbewoners)
(2)       2v 8p, A5, pica, st.pen, tekeningen
(3)       Wonen
(4)       kopie op UB /   
(5)       Zie /12
Reeds tientallen jaren heerst er een ontstellende woningnood. Voor wie geld heeft is dit niet zo'n probleem. De mensen met de lagere inkomens zijn de dupe. We hebben ons in de schuld gestoken om onze schepen bewoonbaar te maken. De overheid mag haar handen dichtknijpen (1.300 gezinnen minder die ten gronde gaan aan de woningnood, havengeld), want ze komt er met een koopje af. Niets is minder waar! De overheid probeert het ons op allerlei manieren nog moeilijker te maken. Enkele schepen zijn reeds met wegslepen bedreigd. Bij proefprocessen bleek de overheid wettelijk hier niet het recht toe te hebben. Daarom wil Den Haag nu de wetten veranderen. De gemeenteraad moet van Den Haag een nota opstellen om 'het botenprobleem aan te pakken'. Wij willen dat de raad ons zekerheid geeft dat we blijven liggen en water en licht krijgen. Volgt overzicht van de standpunten van de politieke partijen. Wij zijn gestart met een handtekeningenaksie. De bespreking in de gemeenteraad is 9 juni. Komt allen!
  -6-71/12        ondergetekende vindt dat de boten moeten mogen blijven
(1)       anoniem (uitgegeven door Comité van bootbewoners)
(2)       13,5x21,5cm, pica, st.pen
(3)       Wonen
(4)       kopie op UB /   
(5)       Handtekeningenlijst. Bijlage bij /11. O.a.verspreid als bijlage bij Botenkrant 1
Bijlage bij /11.
  -6-71/14        6 APRIL ... Amsterdam wil af van woonboten
(1)       anoniem (waarschnlk uitgegeven door Comité van bootbewoners)
(2)       A4, off-set
(3)       Wonen
(4)       UB / UB 95.2  
 
Knipsels uit dagbladen over de concept-nota over woonschepen in Amsterdam, met kommentaar.
  -6-71/15        WETHOUDERS IN DAPPERBUURT
(1)       De Sterke Arm
(2)       21,9x29,8cm, boekdruk
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.1.01
Demonstratieve buurtvergadering in Ons Huis op 22 juni. De wethouders Lammers en Kuypers zullen komen. Het gevaar dreigt dat de Dapperbuurt volgezet wordt met onbetaalbare huizen of de grond braak blijft liggen zoals op Kattenburg. De gemeente wil een politiek konflikt met Den Haag over bouwsubsidies uitvechten over de ruggen van de Dapperbuurtbewoners. Een opschuifsysteem is waardeloos als die nieuwe huizen drie- tot vierhonderd gulden gaan doen per maand. In de Nota stadsvernieuwing staat dat er 2400 nieuwe woningen gebouwd worden. Er staan er nu 5600. Per jaar dreigen 2700 gezinnen het slachtoffer te worden van een a-sociale bouwpolitiek. Waar denken de heren deze mensen te laten? Wij willen niet weg uit de Dapperbuurt, want er is geen uitzicht op iets beters. Een sloopstop voor de huizen die niet bouwvallig zijn, zo goedkoop mogelijke nieuwbouw, het bestaande stratenplan moet behouden blijven. Wij willen niet dat er een bestemmingsplan wordt gemaakt, zonder dat de buurt er iets over te zeggen heeft. Vecht voor de toekomst van je buurt.
  -6?-71/16      DE STERKE ARM VOOR EENHEID VAN DE DAPPERBUURT.   DAPPERBUURT GAF HANDTEKENINGEN AAN GEMEENTE
(1)       De Sterke Arm
(2)       A4, el.stencil, foto
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.1.01
Woensdag hebben 20 Dapperbuurters 2727 handtekeningen aan wethouder Lammers en Kuypers aangeboden. Wij eisten dat de Dapperbuurt woonbuurt blijft, betaalbare nieuwbouw krijgt, veel groen, speelgelegenheid, goed onderwijs en een opbouwteam. Wij hebben gepleit voor het opschuifsysteem, per blok afbreken en opbouwen. We hebben een uur met de wethouders gediskussieerd. Lammers wil dat eerst de gemeenteraad beslist. Daarna wil hij pas met de buurt praten. Dat wordt half juni. Hij wil beginnen met een huizenblok op het Bodecentrum. Dapperbuurtbewoners die weggesaneerd worden krijgen voorrang. De aktiegroep heeft duidelijk gemaakt dat hij niet met dergelijke vage uitspraken in de buurt kan komen. Op de buurtvergadering zullen we eensgezinde vragen moeten stellen.
  -6?-71/17      OPROEP AAN DE BEWONERS V.D. DAPPERBUURT   Wij, bewoners van de Dapperbuurt, ...
(1)       Aktiegroep Dapperbuurt, de sterke arm.
(2)       folio, elite
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       UB SA / UB 17.1   SA 040/001.1.01
Wij eisen een bestemmingsplan dat uitgaat van: een woonbuurt met woningen met betaalbare huren, laagbouw, afbraak per blok waardoor de bewoners kunnen opschuiven, geen banken of universiteit, scholen en gemeenschappelijke tuinen. Zolang er geen bestemmingsplan is moet er een gemeentelijk opbouwteam in de buurt komen dat wij ter verantwoording kunnen roepen. Wij hebben het recht eisen te stellen om te voorkomen dat er geen betaalbare nieuwbouw komt. Zet uw handtekening om onze eisen te ondersteunen.
18-6-71/5        Bond van Huurders en Woningzoekenden ... AKTIE IN DE PIJP
(1)       Bond van Huurders en Woningzoekenden
(2)       2v 3p, pica, st.pen, vel 1: folio; vel 2: ½ vel
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-hv
(4)       GA /   
7 Juni was er een buurtvergadering van de B.H.W.over huurharmonisatie. Juridisch hebben we geen poot om op te staan en het enige dat we kunnen doen is het organiseren van de eenheid in de straten. Om die eenheid te bereiken moet aktie gevoerd worden.
Wat kopen we voor mooie praatjes over de Opera, die 60 miljoen gaat kosten, als zovelen van ons in krotten wonen.
22-6-71/2
(1)       (CPN-afd.Dapperbuurt)
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 23-6-71 p.4
Oproep tot een gezamelijke actie van CPN en PvdA van arbeiders, middenstanders en studenten die het vertrouwen van de buurtbewoners hebben voor een snel begin van de bouw van goedkope woningen.
  -8-71/8          WAT LIJKT DIT OP ZO'N OUDERWETSE PRENT, HE?
(1)       anoniem (uitgegeven in Nieuwmarktbuurt)
(2)       A4, off-set, tekening
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Druk: wrs.Rob Stolk. Ook gebruikt als achterpagina van Nieuwsmarkt 23 (14-8-71)
Tekening van kapitalist die een kantoorblok op de plaats gaat zetten van scheve en dichtgetimmerde huizen. Tekst: Wat lijkt dit op zo'n ouderwetse prent, he De tijden zijn ook nog niet zoveel veranderd!
26-8-71/3        Aan alle mensen van P.W.
(1)       Aktiegroep de Sterke Arm
(2)       kwarto, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       GA /   
In verband met de sloop in de Wagenaarstraat eisen wij van bouw- en woningtoezicht dat er een wacht en betere veiligheidsmaatregelen komen. Iemand uit de Dapperbuurt zal vandaag hierover een diskussie hebben met de direkteur van de dienst. We vragen alle mensen die op het Wibauthuis werken om ons te helpen met deze en komende akties.
30-8-71/2
(1)       (werkgroep verkeer  woningaktiegroep Kinkerbuurt)
(3)       Ams-W-Kin    Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 31-8-71 p.4
Ondanks de bezoeken van o.m.vertegenwoordigers van de regeringspartijen en van de PvdA aan de Kinkerbuurt en ondanks de positieve mededelingen van gemeentezijde, is van de woningverbetering nauwelijks iets terecht gekomen. Het opknapfonds om kleine huiseigenaren te helpen bij het onderhoud is er nog steeds niet. I.p.v.de 100 goedkope woningen blijken er niet meer dan 20 te worden gebouwd. Uit alles blijkt dat het beleid gericht is op bevoordeling van de grote aannemers en huiseigenaren. Het Brederode-concern zou van Publieke Werken gegevens krijgen om grond te kopen, waardoor zij in staat is te profiteren van de bestemmingsplannen. Betaalbare nieuwbouwwoningen dreigen niet van de grond te komen. Intussen gaan de overhaaste ontruimingen door. Er zullen bewonersgroepen gevormd worden. De eerste groep (200 huurders van makelaar De Boer en Hartog) is inmiddels opgericht.
  -9?-71/21      Bond van Huurders en Woningzoekenden   "WE KOMEN MET DE HELE BUURT OP JE AF"
(1)       Bond van Huurders en Woningzoekenden
(2)       dubbelz., A4, voorkant: pica, st.pen; achterkant: el.stencil
(3)       Wonen-hv
(4)       kopie op UB /   
1: De huisbazen zijn begonnen te dreigen met processen en huisuitzettingen. De wet huurharmonisatie kwam er, omdat steeds meer mensen het verdomden de huurverhoging te betalen. Maar ook het geld van de huurverhogingen over de afgelopen jaren willen ze nog binnen krijgen. Vele huisbazen en makelaars doen dit. Deze bloeduitzuigers hebben een eigen organisatie "Eigendomsrecht". Daarin spannen ze samen tegen ons buurtbewoners. Een dreigbrief beantwoorden we met een krachtig Nee. Iedereen, die dreigbrieven krijgt of één of andere huurverhoging moet betalen, moet direkt zijn buren waarschuwen (om te kijken of zij ook een brief gehad hebben) én de BHW. Eensgezind kunnen we dan de deurwaarder de straat uitjagen.
2: Brief van makelaar, waarin deze een bewoner de huur opzegt.
  -9-71/27        DAPPERBUURTERS DRINGEN C.B.H. BINNEN.
(1)       Aktiegroep "De Sterke Arm" voor eenheid in de Dapperbuurt.
(2)       A4, cubic pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       kopie op UB SA /    SA 040/001.1.01
 
1 September zijn bewoners van de Wagenaarstraat CBH binnengedrongen en hebben fel geprotesteerd tegen het beleid van de Dienst Volkshuisvesting. Aanbiedingen blijken vaak krotten te zijn. Bewoners worden door ambtenaren onbeschoft behandeld. Het zijn toch maar a-socialen, schijnen sommige CBH-funktionarissen te denken. Een groep huisvrouwen uit de Wagenaarstraat overhandigde een pamflet met eisen aan de ambtenaren en begonnen een diskussie. De Dapperbuurters onderstreepten in spreekkoor de voornaamste eisen: met spoed goede aanbiedingen, nieuwbouw op de plaatsen waar nu gesloopt wordt en op het bodecentrum, geen dubbele huren, zodra er een aanbieding gereserveerd wordt moet de ƒ 1500 worden uitbetaald (dus geen ƒ 1250). Goedwillende ambtenaren zouden de mensen in de saneringswijken beter helpen door openlijk stelling te nemen tegen de veroorzakers van de Amsterdamse woningramp.
1-9-71/4
(1)       (uitgegeven door Aktiegroep De Sterke Arm)
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan  -9-71/27
Verspreid bij bezetting CBH. Pamflet uitgedeeld door huisvrouwen uit de Wagenaarstraat. Eisen: goede woningaanbiedingen, nieuwbouw waar nu gesloopt wordt en op het bodecentrum, geen dubbele huren.
22-9-71/2        Aan de bewoners van de algemene studentenhuizen !
(1)       ASVA
(2)       dubbelz., kwarto, pica
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB GA /   
(6)       ASVA Pamflet (1971) 2
1: De bewoners van de Zilverberg hebben 14 september een resolutie aangenomen, waarin is gesteld dat de huuraksie niet in de eerste plaats gericht is tegen het apparaat van de DSH. Ze is bedoeld als verwerping van het inkomenswanbeleid voor studenten.
ASVA en de delftse grondraad VSSD voeren een onderzoek uit dat de ministeriële huurnormering (koppeling aan de beurzen) wel eens op losse schroeven zou kunnen zetten. Ook in andere huizen dienen aktiecomité's tegen de huurverhoging van de grond te komen. Ga mee naar Den Haag op 25 september.
2: Tekst resolutie. De bewoners van de studentenflat 'Zilverberg' besluiten de huurverhoging niet te betalen.
29-9-71/1        Mededelingen bewonerscomité. ... Aan de bewoners in het komplex De Leeuw van Vlaanderenstraat.
(1)       het comité.
(2)       A4
(3)       Ams-West       Milieu   Wonen-hv
(4)       kopie op UB /   
Aan de bewoners in het complex De Leeuw van Vlaanderenstraat. De Huuradviescommissie heeft ons in het gelijk gesteld en de Woningstichting Patrimonium aangewezen als de grote schuldige aan de ellendige toestand hier. Meermalen hebben wij Patrimonium een kompromis aangeboden: o.a.het laten rusten van de fakultatieve huurverhogingen totdat er een oplossing voor het verkeerslawaai in zicht zou zijn. Als bijlage (zie /2) een brief die het comité heeft gezonden aan de Woningstichting. Het comité heeft aan de gemeenteraad voorgesteld de maximumsnelheid op de weg (de Ringweg, fp) te verlagen tot 50 km en de parallelweg te sluiten. Voorts hebben wij de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne verzocht een kommissie samen te roepen.
29-9-71/2        Brief van het Bewonerscomité De Leeuw van Vlaanderenstraat ...
(1)       (Bewonerscomité De Leeuw van Vlaanderenstraat) 6 namen
(2)       3v 3p, A4
(3)       Ams-West       Milieu   Wonen-hv
(4)       kopie op UB /   
(5)       Zie /1
Brief aan het bestuur van de Woningstichting Patrimonium. De Huuradviescommissie heeft uitgesproken dat de fakultatieve huurverhogingen sedert 1970 niet redelijk geacht kunnen worden vanwege het verkeerslawaai en het feit dat de verhuurder ook thans nog niet die stappen heeft ondernomen om de huurders een dragelijker woonklimaat te bieden.
Opsomming van de oneerlijkheid in de voorlichting en berichtgeving van de Woningstichting, waardoor in het komplex voor dezelfde woningen verschillende huren gelden.
Voorstellen om de bewoners nogmaals in de gelegenheid te stellen een beslissing over de fakultatieve huurverhogingen te nemen. Het bestuur zou het niet meewerken aan een woningtoewijzing als niet eerst de zgn."achterstallige" huur wordt betaald, alsnog kunnen korrigeren.
  -10-71/4        Oproep aan alle Blmer-bewoners
(1)       Surinaamse en Antilliaanse Belangen
Prisma-groep
(2)       A4, geel papier, st.pen
(3)       Ams-Bijlm       Wonen
(4)       GA /   
Bijlmer-bewoners die problemen hebben met de woningbouwvereniging i.v.m.inwoning van vrienden, familie-leden enz., worden verzocht zich te melden. Als blijkt dat inwoning een algemeen probleem is, zal een grootscheepse aktie gevoerd worden.
  -10-71/5        BULLETIN DE WAARHEID ... WAT MAAKT HUREN IN NIEUWBOUW ZO HOOG?
(1)       De Waarheid
(2)       dubbelz., 31,5x55,5cm, krantenpapier, diepdruk, foto's
(3)       Wonen
(4)       UB / UB 95.2  
(5)       Overdruk uit De Waarheid van 15-10-71
(6)       Bulletin De Waarheid
Het Hollandse nieuwbouwhuis is doelwit van schaamteloze winstmakerij. Concerns en fiscus wedijveren om het hardst om er zo'n groot mogelijk slaatje uit te slaan. Van elke gulden die de huurder moet betalen strijkt het bouwconcern minstens 20 cent aan winst op, steekt de geldschieter 8 cent in zijn zak, gaat via grondkosten 10 cent naar grondspeculant en aannemingsbedrijf voor wegenaanleg en spekt de fiscus de Haagse schatkist met zijn bodemloze defensieput met nog 14 cent. Aan de hand van de bouw van de flat Kralenbeek wordt e.e.a.uitgewerkt. Van de ƒ 45000 die elke flat kost is ƒ 23500 bestemd voor potjes, die niets met de woning zelf te maken hebben. Het gezin dat er komt te wonen krijgt een maandhuur van ƒ 339 en vervolgens jaarlijks een huurverhoging van 7%.
  -10-71/17      COMITÉ WIJKVERBETERING   "SPAARNDAMMERBUURT" ... H.H. MIDDENSTANDERS
(1)       (Belangengemeenschap Winkeliers Spaarndam
Comité Wkverbetering "Spaarndammerbuurt")
(2)       kwarto, elite, st.pen
(3)       Ams-W-Spa    Werk   Wonen
(4)       kopie op UB /   
25 Oktober openbare vergadering voor winkeliers. Door renovatie zal het aantal bewoners kleiner worden. Een gunstige regeling zal bedongen moeten worden voor hen die hun zaak wensen te sluiten. Worden winkeliers die tijdelijk hun zaak moeten sluiten schadeloos gesteld of dienen er noodwinkels te worden gebouwd. Vecht mee. Het gaat om uw eigen belang.
  -10-71/18      OPROEP AAN ALLE KATTENBURGBEWONERS TOT HET BIJWONEN VAN EEN ALGEMENE INFORMATIEVE PROTESTVERGADERING VOOR STUDENTHUURDERS.
(1)       aksiecomité tegen de huurverhoging op Kattenburg in oprichting
(2)       A4, elite
(3)       Ond-tert          Wonen-hv
(4)       UB / UB 97.1  
Uit een budgetonderzoek dat de ASVA verricht zal blijken dat de kale huur veel te hoog is in verhouding tot het gemiddelde (beurs-)inkomen van de studenten. Er zijn ook specifieke klachten die besproken kunnen worden. Florian Diepenbrock, sekretaris sociaal-huisvesting ASVA, zal iets zeggen over de huurverhoging en de bezuinigingen van het ministerie, Harry Nuij (ASVA-vertegenwoordiger in de civitascommissie huisvesting), zal het hebben over de servicekosten en een zilverbergbewoner zal een toelichting geven op de huuraksie. Ook in andere huizen zijn aksies in voorbereiding. Kom 13 oktober in de studiezaal.
7-10-71/3        NIEUWMARKT   MEDEBUURTBEWONERS   7 OKTOBER 1971
(1)       sectie woon- en leefklimaat van het wijkcentrum d'oude stadt  aktiegroepen nieuwmarkt
(2)       dubbelz., A4, off-set
(3)       Ams-C-Nwm Wonen
(4)       UB GA ISG /   
Verleden week heeft de gemeente voor de zoveelste keer een voorlichtingsbrief in onze buurt rondgedeeld. In de brief staat dat op korte termijn voor onze eigen veiligheid gesloopt moet worden. Was het ook in ons eigen belang dat de gemeente destijds vele bewoonbare huizen vernield heeft, dat wij 7 jaar in onzekerheid geleefd hebben, dat de gemeente weigerde krakende woningzoekenden op gas, water en licht aan te sluiten? De gemeente behartigt andere belangen, wat blijkt uit de "voortvarendheid" waarmee de bouw van kantoren, hotels en universiteit "met kracht ter hand genomen wordt". Wij willen nu eindelijk wel eens die goede betaalbare woningen zien en dat het achterstallig onderhoud aan onze huizen uitgevoerd wordt.
14-10-71/1      Amsterdam, 14 oktober 1971   Aan de bewoners van de Dijkstraat
(1)       (medebewoners van de Nieuwmarktbuurt) (23 namen, waaronder Fam.Hofman, W.de Zwart en M.Stranger)
(2)       A4, off-set, elite
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4)       UB ISG /   
Uit de krant hebben wij vernomen, dat velen van U een brief aan de Gemeente hebben ondertekend, waarin de ontruiming van gekraakte panden wordt geëist. Wij, medebewoners van de Nieuwmarktbuurt, worden ook gekonfronteerd met de problemen, die de sanering met zich meebrengt. Uitnodiging voor een gesprek over een gezamenlijke oplossing a.s.vrijdag in clubhuis de Boomsspijker.
19-10-71/4      Amsterdam, 19-10-1971.   Beste Collega's Slopers, ...
(1)       7 namen
(2)       A4, off-set, elite
(3)       Ams-alg           Wonen
(4)       UB GA ISG SA /    SA 028/001.3.03
(5)       Tekst in: Akademieblad (Bouwkunst) maart 1973. Facs.in M.van Engelen - Heeft de aktiegroep de Nieuwmarkt uit de verdrukking gehaald? Leuven 1977-1978 p.87
De oplossing van de woningnood ligt niet in onze handen! Toch stuiten wij bij de uitvoering van ons werk op steeds meer verzet van de bewoners van de buurten. Wij moeten ons afvragen of ons werk af en toe niet strijdig wordt met de belangen van de werkende bevolking tot wie we zelf behoren. We raden jullie aan geen werk te beginnen zonder overleg met de bewoners.
19-10-71/5      19 OKTOBER ACTIE-AVOND WONEN IN DE INDISCHE BUURT.
(1)       Werkgroep Woningen.
(2)       dubbelz., folio, elite
(3)       Ams-O-IB       Wonen
(4)       UB GA / UB 17.3  
Van 7-10 oktober tentoonstelling o.a.over wonen in de Indische Buurt in het Bavohuis. 19 Oktober actie-avond Wonen in de Indische Buurt. Dit stuk dient als basis voor de discussie.
Wonen behoort tot het sociale pakket. Het mag geen winstobject worden. Woningen moeten zoveel mogelijk in stand gehouden worden. Bij sloop betaalbare nieuwbouw, het liefst door woningbouwverenigingen. Ook middenstanders moeten geholpen worden.
28-10-71/2      PERSBERICHT   De ondergetekende aktiegroepen ...
(1)       Aktiekomitee Het Oude Westen [Rotterdam]  Algemeen Informatie Centrum Rotterdam  Sterke Arm (Dapperbuurt)  werkgroep De Pp  aktiegroepen Nieuwmarktbuurt sektie woon- en leefklimaat  aktiekomitee Westelke Eilanden  aktiegroep Jordaan  aktiegroep De Lastige Amsterdammer  part Vernietiging Afbraakplannen  werkgroep Geus  radio Sirene  werkgroep Schilderswk [Den Haag]  wkvereniging E.G.D. [Den Haag]  jongeren aktiegroepen Schilderswk [Den Haag]  groep Betaalbare Huren [Den Haag]  Buurtkomitee Benedenstad [Nmegen]
(2)       A4, rode inkt, elite
(3)       Wonen
(4)       UB GA /   
Ondergetekende aktiegroepen, aanwezig in de Smederij op 28 oktober, eisen van de regering en de betreffende stadsautoriteiten: het voorrang geven aan de bouw van voldoende betaalbare arbeiderswoningen, het aanpassen van woningbestand en woonomgeving aan de huidige eisen, het tegengaan van verkrotting, het verkeer dient zich aan te passen aan de bevolking en niet ten koste van de bevolking te gaan en bewoners van wijken die vernieuwd worden dienen voldoende subsidie te krijgen om in de buurt te blijven wonen. Het is duidelijk dat het geld voor de verwezenlijking van deze eisen niet uit de zakken van de arbeiders moet komen.
  -11-71/6        INFORMATIEBLAD P.S.P. Nr. 5
(1)       P.S.P. Afdeling Oud-West
(2)       folio, elite
(3)       Ams-W-Kin    Wonen
(4)       ISG /   ISG stzmap Akademie Bouwkunst II
Begin '71 hebben wij een onderzoek naar de klachten en wensen van de Kinkerbuurters gehouden. De resultaten werden door PSP-raadslid Huib Riethof in een nota aan B&W aangeboden. De bewoners willen geen huurverhoging, grondige verbetering van de huizen die nog langere tijd blijven staan, onmiddellijke nieuwbouw tegen betaalbare huren, inspraak en een blijvende woonbestemming van de buurt met meer speel- en parkeerruimte en groen dan nu.
De PSP vindt dat na de sloop niet met nieuwbouw gewacht mag worden, zoals de tweede Nota Stadsvernieuwing zegt, totdat de plannen voor wegen, metro e.d.klaar zijn. Spekulanten en aannemers hebben er belang bij dat de woningnood blijft bestaan. Om de woningnood op te lossen moeten we strijden voor een socialistische maatschappij.
  -11-71/19      CPN waterlooplein ... WONINGBOUW EN WERKGELEGENHEID
(1)       CPN afdeling waterlooplein en omgeving
(2)       dubbelz., kwarto, elite, kop: el.stencil, rode inkt
(3)       Ams-C-Nwm Werk   Wonen
(4)       UB / UB VA 8.1  
(5)       Zie 10-2-72/1
Terwijl er bouwterrein is voor 9000 woningen in Amsterdam zijn 1200 bouwvakkers werkloos omdat er geen werk in de stad te vinden is. Een aantal zogenaamde aktiegroepen doet de bewoners voorkomen alsof de keuze is of metro of woningen. Het geld is er voor beide. Maar Den Haag besteedt het liever aan bewapening dan aan woningen en werkgelegenheid. Bondgenoten van deze aktiegroepen zijn de VVD'er Pais en bladen als de Telegraaf en het Parool. De bouwvakkers zullen woensdag in hun demonstratie de oplossing van ònze buurtproblemen eisen.
9-11-71/4        COMITÉ WIJKVERBETERING   "SPAARNDAMMERBUURT" ... Aan de huurders van de Woningbouwvereniging "Eigen Haard"
(1)       Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt"
(2)       2v 2p, kwarto, elite
(3)       Ams-W-Spa    Wonen
(4)       GA /  GA arch.CWS 
25 Oktober verzonden wij 13 klachten over woningen aan Bouw- en Woningtoezicht. Zijn er meer klachten dan kunt U ons die bezorgen. Wij wensen een gesprek met Eigen Haard over renovatie van haar bezit in de Spaarndammerbuurt, met name aan het Spaarndammerplantsoen.
12-11-71/1      Hé VOGEL ..
(1)       (de huurdersvereniging)
(2)       A4, off-set, tekening
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB / UB 95.2  
Algemene vergadering van de SSH (Stichting Studenten Huisvesting, fp). 12 November Oudemanhuispoort.
17-11-71/2      Aan de bewoners van Uilenstede.   OVER ONDERWIJSBEZUINIGINGEN EN TEGENMAATREGELEN.
(1)       (Aktiekommitee Uilenstede)
(2)       dubbelz., A4, elite
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       kopie op UB /    
Het kommitee heeft ten doel het invoeren van de landelijke huuraktie op Uilenstede en het koördineren van akties tegen de wantoestanden op Uilenstede. Oproep voor een algemene huurdersvergadering op 17 november.
De huuraktie: deze gaat niet tegen de hoogte van de huur, maar tegen de bezuinigingen van Den Haag. Om dit toe te lichten zijn de sekretarissen sociaal van de ASVA uitgenodigd. Op de beurzen wordt bezuinigd. De maximum rijksstudietoelage ontvangt bijna niemand, terwijl iedereen een kale huur van 16% van die maximum toelage betaalt. Op de Zilverberg betalen velen de verhoging van de kale huur van 1 september niet. De aktie wordt landelijk gekoördineerd.
Geprobeerd zal worden te komen tot aktiegroepen tegen de misstanden op Uilenstede als: slechte verbindingen, geluidshinder, vertraging in de uitvoering van de secundaire voorzieningen en de prijsopdrijving door de Spar-winkel.
25-11-71/2      OPROEP AAN ALLE BEWONERS VAN STUDENTENHUIZEN
(1)       asva
(2)       dubbelz., A4, pica
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB /   
De onderwijsbegroting, die in december in de kamer behandeld wordt, bevestigt de bange vermoedens: bezuinigingen in alle sektoren van het onderwijs om de winsten onaangetast te kunnen laten. De demonstratie op 25 september in Den Haag heeft bewezen dat gezamenlijk optreden van alle onderwijssektoren mogelijk is. Vanuit de landelijke onderwijsbonden is het initiatief genomen tot de manifestatie Onderwijsprotest '71. De organisatoren hebben zich vooralsnog niet uitgelaten over samenwerking met de studenten. Wij menen dat de studenten desondanks niet los van de rest van het onderwijs moeten optreden. Oproep op 29 november op universiteit en op de manifestatie in utrecht op te komen voor de belangen van het onderwijs. Staak de kolleges op 29 november. Doe mee aan de huurinkomensaktie die gericht is tegen het regeringsbeleid. Weiger de verhoging van de kale huur in studentenhuizen te betalen.
7-12-71/5
(1)       (CPN district Amsterdam)
(3)       Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 7-12-71 p.1 en 4
Aan de huurders van gemeentewoningen. Het felle verzet, dat vanaf 1968 is gevoerd tegen de voorstellen tot verhoging van de huren van gemeentewoningen heeft er o.a.toe geleid dat enige honderden huurders nog steeds niet de verhoging van 1968 en van de jaren daarna hoeven te betalen. Het woningbedrijf heeft aan duizenden woningen reparaties moeten uitvoeren. Morgen komt in de gemeenteraad een voorstel aan de orde om een reeks van huurverhogingen tegelijk door te voeren, stijgingen van 12-19%. De CPN-raadsfractie zal een voorstel indienen om de regeringspolitiek van het opdrijven van de huren af te wijzen en geen huurverhoging op de gemeentewoningen toe te passen.
31-12-71/1a    KOFFIEHUIS WEER OPEN!
(1)       Socialistische Jeugd
(2)       A4, wit, geel of groen papier, pica, st.pen
(3)       Vervoer           Wonen
(4)       UB ISG SA /    SA 008/001.1.07
(5)       Totale oplage van /1a en /1b 1.500 à 2.000 ex.
 
Het koffiehuis op het Stationsplein is bezet door de Socialistische Jeugd om de aandacht te vestigen op de geldverslindende metrobouw. Geen metro maar betaalbare woningen! De ƒ 650 miljoen voor de oostlijn komt ten goede van bedrijven die de metro nodig hebben en niet ten goede van de mensen die de belasting hebben opgebracht en woningen nodig hebben. Door de metrobouw worden betaalbare woningen afgebroken om er daarna banken en kantoren te laten verrijzen. Voor 650.000.000 kunnen 15.000 woningen gebouwd worden!
31-12-71/1b
(1)       Socialistische Jeugd
(2)       folio, pica, st.pen
(3)       Vervoer           Wonen
(4)       UB /   
Zelfde tekst als /1a.
  -  -72?/1        Hier volgen enige woorden van Wim Heemskerk.
 
(1)       (Wim Heemskerk e.a.)
(2)       A4, elite
(3)       Werk   Wonen
(4)       UB GA ISG / UB 10.3  
Ik ben sloper. Mn werk bestond hoofdzakelk uit het wegbreken van goede huizen voor banken etc. Er is een enorme kloof tussen de slopers en het volk waarvoor z eigenlk bezig zn. Daarom ben ik gestopt met slopen en houd me nu bezig met bouwen in coöperatief verband. De gemeente moet er voor zorgen dat de mensen zelf kunnen beslissen.
  -  -72/4          Aan Burgemeester en Wethouders,   In verband met de ontruiming ...
(1)       Hoofdbestuur BBK
Actie Nieuwmarkt
Westerlijke Eilanden
Gezamenlijke aktie-groepen Jordaan.
Bonnies, voorzitter
Vijlbrief, secretaris
(2)       A4, off-set, elite
(3)       Ams-C-rest     Wonen-kra
(4)       UB ISG / UB 10.3  
Het bestuur van de BBK protesteert tegen het voornemen van het gemeentelijk grondbedrijf via een gerechtelijke uitspraak de bewoners van het tot nu toe als woonruimte verhuurde pand Amstel 25huis te dwingen dit huis t.b.v. BBK-kantoorruimte te ontruimen. De gemeente wil de BBK zo snel mogelijk uit het pand Nieuwe Herengracht hebben. De BBK zal het pand niet betrekken indien anderen daardoor gedupeerd worden. Wij dringen er op aan het kort geding in te trekken en voor de BBK naar een andere ruimte uit te zien die niet aan de woningvoorraad onttrokken zal worden.
  -  -72/12        BULLETIN DE WAARHEID ... Udink komt met noodgreep ...
(1)       (CPN)
(2)       dubbelz., 20,5x31cm, krantenpapier, diepdruk
(3)       Wonen-hv
(4)       GA /   
(6)       Bulletin De Waarheid
Nu de huurharmonisatieplannen op 1 april van Udink op een fiasco dreigen uit te lopen op een fiasco, heeft hij zijn toevlucht genomen tot een ministerieel decreet. De gemeenten moeten de oppervlakten van de woningen berekenen, zodat op grond hiervan de extra huurverhogingen toegepast kunnen worden.
  -  -72?/30      Communistische Partij van Nederland ... VOOR EEN NIEUW VOLKSHUISVESTING- EN WONINGBOUWBELEID
(1)       Communistische Partij van Nederland
(2)       dubbelz., kwarto, elite
(3)       Wonen
(4)       ISG /   ISG stzmap CPN XXIV
Het huidige volkshuisvesting- en woningbouwbeleid gaat voornamelijk uit van het beginsel dat een woning als een ekonomisch goed moet worden beschouwd. De overheidsbemoeienis gaat veelal gepaard met ambtelijke betutteling. Het uitgangspunt van het overheidsbeleid dient te zijn dat de woning tot de eerste levensbehoeften gerekend moet worden. Er is een tekort aan woningen voor mensen met lagere inkomens. Het beleid moet gericht worden op de opvoering van de bouw van het aantal woningwetwoningen. Onder de gegeven maatschappelijke verhoudingen is het moeilijk tot verlaging van de produktiekosten te komen. De rijksoverheid zal aanzienlijke middelen beschikbaar moeten stellen. Uitgaven voor defensie en kostbare ambtelijke apparaten van de PBO en de EEG dienen hiervoor afgeremd te worden. Redelijk is een huur van 10% van het inkomen bij een inkomen van ƒ 10.000 per jaar tot 20% bij hogere inkomens.
  -  -72?/50      comite van bootbewoners   BOOTBEWONERS,   Reeds jaren lang ...
(1)       comite van bootbewoners
(2)       dubbelz., A4, pica, st.pen, tekeningen
(3)       Ams-C-rest     Wonen
(4)       UB / UB 95.2  
Reeds jaren liggen wij in de binnenstad, in de wetenschap dat we hier ieder ogenblik verwijderd kunnen worden. De gemeente heeft nu inderdaad plannen alle schepen weg te slepen naar een uithoek. Dit zal verdere ontvolking van de binnenstad ten gevolge hebben, zoals we dat in de oude volksbuurten zien, waar woningen worden vervangen door wegen en kantoren. De eigenlijke redenen waarom we wegmoeten zijn duidelijk: sanering van alles wat riekt naar zelfstandigheid en onderwaardering van het woongenot op onze schepen. Wij hebben genoeg geld en moeite geïnvesteerd om in ons recht van wonen te voorzien. Wij hebben onze boten niet gekraakt maar gekocht of gehuurd. Wij eisen inspraak, willen in onze stad blijven en wij eisen elektries licht en water. Wek de Raad met uw handtekening.
  -  -72/51        Het aktiekomitee "de DOORDRIJVERS" protesteert met klem ...
(1)       aktiekomitee "de doordrijvers"
(2)       A4, elite
(3)       Wonen
(4)       UB / UB 95.2  
Woonboten moeten op water en elektriciteit aangesloten worden. Als de overheid normen stelt waaraan woonschepen moeten voldoen, moet zij subsidies voor verbetering hiervan beschikbaar stellen. Op ons adres aan de gemeenteraad is niet gereageerd en het nieuws over maatregelen m.b.t.het woonschepenbeleid moesten we uit de krant vernemen.
  -  -72/52        HELP.   ZE WILLEN ONS HUIS ONTRUIMEN.
(1)       anoniem (uitgegeven door bewoners Amstel 25)
(2)       A4, pica
(3)       Ams-C-rest     Wonen-kra
(4)       UB / UB 98.1  
(5)       Pamflet niet verspreid. Zie /4
Ze willen ons huis ontruimen. Bij het CBH zeiden ze: "Zie zelf maar" en op Amstel 25 stond een huis leeg. We zijn er ingetrokken en wonen er nu een paar maanden met drie gezinnen en hun kinderen. En al die tijd heeft de gemeente niet geprobeerd een oplossing te vinden. Dit huis is altijd in gebruik geweest als woonruimte, maar sinds het eigendom is van het gemeentelijk grondbedrijf willen ze er kantoorruimte van maken en beschikbaar stellen van de Beroepsvereniging Beeldende Kunstenaars, die het pand niet wil hebben om geen ruimte aan de woningvoorraad te onttrekken. De gemeente praat al een jaar over het beschikbaar stellen van bedrijfsruimte voor woningzoekenden. Maar zij maakt van woonruimte gewoon kantoorruimte! De deurwaarder en de politie staan nu onze deur in te slaan! Help ons!
  -  -72?/53      WERKGROEP DE PIJP ... Aan de Gemeenteraad van Amsterdam,
(1)       Werkgroep De Pijp  bewoners  omwonenden
(2)       dubbelz., A4, elite
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen
(4)       UB / UB 19.1  
Aan de Gemeenteraad. Wij protesteren tegen de sloop van de panden Kuiperstraat 85-103. Wij verzoeken u de sloop op te schorten tot onderzocht is of funderingsherstel mogelijk is. Als herstel niet mogelijk is zullen er onmiddellijk nieuwe en betaalbare woningen gebouwd moeten worden. Gezien de huidige eigenaar, H.Tabak, is het gevaar niet denkbeeldig dat de grond spekulatieobjekt zal worden. Het beleid van de gemeente is er sinds kort op gericht sloop direkt te doen volgen door plannen tot nieuwbouw. Wij hopen dat de gemeenteraad haar beleid ook in de praktijk brengt. Bij eventuele sloop moeten ook de onderstukken gesloopt worden: dit zal eerder tot nieuwbouw leiden. Als niet op korte termijn herbouwd wordt zullen de panden 95 en 99 verzakken. Aan de andere kant van de straat ligt ook een open gat. Zijn er mogelijk andere plannen dan het bouwen van huizen?
  -1-72/8          BEWONERS VAN DE INDISCHE BUURT!!
(1)       Aksiegroep Indische Buurt.
(2)       ½ vel, pica
(3)       Ams-O-IB       Wonen
(4)       ISG /   ISG stzmap Indische Buurt
Nu de Dapperbuurt bijna "plat" ligt, schijnen wij aan de beurt te zijn. De bewoners moeten zonder meer verhuizen. Hulp en advies werd noch door gemeente noch door wijkcentrum verstrekt. Maandag 24 januari demonstratieve bijeenkomst in het Bavohuis. Enkele raadsleden, die onze klachten en problemen aan de gemeenteraad zullen moeten voorleggen, zijn uitgenodigd.
  -1?-72/19      WIJKCENTRUM STAATSLIEDEN- EN HUGO DE GROOTBUURT ... AAN DE BEWONERS ...
(1)       de Huurdersvereniging
Wkcentrum Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt
(2)       dubbelz., A4, elite
(3)       Ams-W-Staa   Wonen
(4)       GA /  GA AA 696.277 
Onze plannen voor renovatie in de Staatsliedenbuurt houden meer rekening met de wensen van de bewoners dan die van Volkshuisvesting. In onze plannen worden geen zelfstandige woningen opgeheven en kunnen de huren lager blijven.
  -1-72/22
(1)       (bewoners van woningen van Eigen Haard in de Diamantbuurt)
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 21-1-72 p.7
Protest tegen de 6% huurverhoging van 1 april. Oproep aan de bewoners in actie te komen.
  -1-72/23        BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET BESTEMMINGSPLAN
(1)       (de gezamenlijke aktiegroepen in de Jordaan)
(2)       A4, st.pen
(3)       Ams-C-Jord    Wonen-kra
(4)       SA /    SA 033/001.2.01
De gemeenteraad heeft een nieuw bestemmingsplan voor de Jordaan. De gevolgen hebt u kunnen lezen in de krant "Uw laatste kans". U kunt echter een bezwaarschrift indienen. Hieronder vindt u een (blanko, fp) voorbeeld van een bezwaarschrift, wat u alleen maar in hoeft te vullen. Het is belangrijk dat u dit inzendt voor 10 februari, op 12 februari valt de beslissing in de gemeenteraad.
Bezwaren kunnen ingediend worden over het wonen of u begrijpt uit het plan dat uw straat voetgangersgebied wordt. U maakt bezwaar dat uw woning of bedrijf straks niet meer bereikbaar is.
  -1-72/24        U heeft allemaal de buurtkrant van de gezamenlijke aktiegroepen in de Jordaan ontvangen, ...
(1)       anoniem
(2)       folio, st.pen
(3)       Ams-C-Jord    Wonen-kra
(4)       SA /    SA 033/001.2.01
(5)       Handtekeningenlijst
Zet uw handtekening tegen het bulldozerplan voor de Jordaan, de bouw van onbetaalbare woningen, de metro door de Jordaan en deportatie van de mensen. Voor de bouw van betaalbare woningen, het opvullen van de lege plekken, inspraak van de bewoners, huur naar minimumloon en handhaving van de winkeltjes.
6-1-72/1          6 januari l972   AMSTERDAMMERS,   VELE TIENDUIZENDEN VAN ONS GAAN GEBUKT ONDER DE WONINGNOOD.
(1)       Aktiegroep Nieuwmarkt  Sectie Woon en Leefklimaat D'Oude Stadt  BHW De Pijp  BHW Rivierenbuurt  Aktiekomite Westelijke Eilanden  Aktiegroep Jordaan  Aktiegroep De Sterke Arm  groep Oosterparkbuurt  Bond van Leegstaande Woning Krakers Noord  Commissie Leefbaarheid Transvaal,Oosterpark,Dapperbuurt
(2)       folio, off-set, tekening
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG SA /    SA 008/001.1.02
(5)       Druk: Rob Stolk. Literatuur: Nieuwsmarkt 44. Zie 24-1-72/1 en /2. O.a.meegestuurd met post voor SJ-leden. Door SJ uitgedeeld in Westelijke Tuinsteden
Tienduizenden gaan gebukt onder de woningnood. er is wél geld voor kantoren, hotels en bankgebouwen. De gemeente, die wordt geacht onze gemeenschapsgelden te beheren, geeft het uit aan de metro, autowegen, parkeergarages, universiteitsgebouwen en stadhuis en opera. Onze belangen zijn hiermee niet gediend.
Wij protesteren tegen de laster van de politieke partijen, die de buurtaktiegroepen ervan beschuldigen de werkeloosheid in de hand te werken door hun strijd voor volkswoningbouw en tegen snelwegen en metro. Wij beschuldigen alle politieke partijen ervan uit de nood van de arbeidende bevolking alleen maar politieke munt te willen slaan. 26 Januari demonstratie tegen het gemeentebestuur van Nieuwmarkt naar stadhuis.
8-1-72/2          Twee dagen geleden ontvingen w ...
(1)       bewoners van de Wagenaarstraat
de sterke arm, voor eenheid in d'buurt
(2)       A4, fotokopie
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       kopie op UB /   
(5)       Literatuur: Dappernieuws 9
Twee dagen geleden ontvingen wij, bewoners van de Wagenaarstraat 79 tot 97 een brief dat we in overtreding zijn omdat we wonen waar we wonen: de huizen zijn levensgevaarlijk geworden, zo hebben enige ambtenaren vastgelegd. We moeten direkt het huis uit. Wij geloven niet dat een huis van de ene dag op de andere bouwvallig wordt. We beschouwen dit als grove intimidatie om ons uit ons huis te krijgen ten behoeve van de sloop. We eisen dat we eerst goede aanbiedingen krijgen, vóór we uit ons huis gezet kunnen worden en dat onmiddellijk met nieuwbouw gestart wordt.
10-1-72/2        10-1-72   WOENSDAGAVOND 8 UUR ACTIEVERGADERING in de SMEDERIJ
(1)       Aktiegroep Nieuwmarkt
(2)       A4, st.pen, tekeningen
(3)       Wonen
(4)       UB GA / UB 95.2  
Woensdag actievergadering in de Smederij over de voorbereidingen van de grote demonstratie tegen de woningnood. Demonstratie op 26 januari van Waag naar stadhuis.
18-1-72/3        AAN HET PERSONEEL VAN HET G.E.B.
(1)       Gezamelijke aktiegroepen Nieuwmarkt  Sektie woon- en leefklimaat (wkcentrum d'Oude Stadt, fp)
(2)       A4, pica
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4)       kopie op UB / UB 10.3  
10-1-72 Werden de bewoners van St.Anthoniebreestraat 61 en Snoekjessteeg 2 afgesloten van het electriciteitsnet. Ondanks dat de bewoners herhaaldelijk verzocht hadden om electriciteit en hiervoor te willen betalen, werden zij overvallen door 5 man van het G.E.B.onder escorte van politie met een huiszoekingsbevel. Wonen is een recht, geen gunst! Desondanks zijn er in de Nieuwmarktbuurt tientallen gezinnen voor wie het onmogelijk is op de normale wijze gas, licht en water te krijgen. Wij weigeren onnodige brandrisico's te nemen. Wij eisen gas en licht voor alle huizen die bewoond zijn in onze buurt. Wij roepen het administratieve- en uitvoerende G.E.B.-personeel op solidair te zijn met de burgerij en samen met ons deze onaanvaardbare situaties te voorkomen.
20-1-72/4        AAN DE ARBEIDERS VAN HET G.E.B.
(1)       Een groep bewoners Nieuwmarkt
(2)       dubbelz., A4, elite
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
Wij, 35 bewoners van de Nieuwmarktbuurt, zijn de kamer van de direkteur van het GEB binnengestapt omdat op 10 januari twee huizen van elektrisiteit zijn afgesloten. Gekraakte huizen zijn de afgelopen jaren weer bewoonbaar gemaakt, maar aansluiting op water en licht werd geweigerd. De gemeente doet alsof wij niet bestaan. Wij hebben zelf aansluitingen gemaakt. De direkteur van het GEB zei dat in de rest van de stad krakers afgesloten worden, maar dat in de Nieuwmarkt, in afwachting van een definitieve beslissing, een uitzondering gemaakt wordt.
Arbeiders, door de woningnood is deze noodsituatie ontstaan. Maak het niet erger door mee te werken aan afsluitingen.
24-1-72/1        DEMONSTREER 26 januari ... AMSTERDAMMERS, ...
(1)       Aktiegroep Nieuwmarkt  Sectie Woon en Leefklimaat D'Oude Stadt  BHW De Pijp  BHW Rivierenbuurt  Aktiekomite Westelijke Eilanden  Aktiegroep Jordaan  Aktiegroep De Sterke Arm  groep oosterparkbuurt  Bond van Leegstaande Woning Krakers Noord  Commissie Leefbaarheid Transvaal,Oosterpark,Dapperbuurt
(2)       dubbelz., folio, foto, tekeningen
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG SA /  GA A/005885  SA 004/001.2.05
(5)       Zie /2 en /3 en 6-1-72/1. Opgenomen onder GA Aff 4901
1: Grotendeels dito als 6-1-72/1. De alinea "Politieke partijen beschuldigen actiegroepen!" is weggelaten.
2: Oude foto van agenten bij sloopwerkzaamheden.
24-1-72/2        DEMONSTREER 26 januari ... AMSTERDAMMERS, ...
(1)       Dito als ondertekenaars /1 alsmede Amstelveld Leefbaar
(2)       dubbelz., folio, voorkant: off-set, tekeningen; achterkant: pica
(3)       Ams-C-Amst   Wonen
(4)       UB / UB 8.1  
(5)       Zie /1 en /3 en 6-1-72/1
1: Dito als voorkant van /1.
2: Ook uw aktiegroep Amstelveld Leefbaar neemt deel aan deze demonstratie. Wij eisen o.a.een autovrij Amstelveld, schone lucht om in te ademen, resoluut aanpakken van stoepparkeerders, geen afbraak van woningen voor de bouw van banken en geen sluiting van scholen in de buurt. Demonstreer woensdag met de bewoners van andere bedreigde wijken.
24-1-72/3        DEMONSTREER 26 januari ... Amsterdammers, ...
(1)       Dito als ondertekenaars van /1.
(2)       folio, off-set, tekeningen
(3)       Wonen
(4)       UB ISG /   
Dito als voorkant van /1.
25-1-72/2        @"Sociaal"geograaf kom ook!
(1)       anoniem
(2)       21,5x33cm, fotokopie
(3)       Wonen
(4)       kopie op UB /   
(5)       Kleine oplage. Verspreid in gebouw van Geografische Wetenschappen UvA in de Dapperstraat
Solidariteitsdemonstratie tot beter wijk- en woonbeleid. A.s.woensdag start Nieuwmarkt.
25-1-72/5        WOONSCHIPBEWONERS   Vorige week woensdag ...
(1)       Aktiekomite elektriciteit voor Woonschepen
(2)       folio, pica
(3)       Wonen
(4)       UB SA / UB 95.2   SA 008/001.1.02
 
Woensdag hebben 40 Nieuwmarktbewoners de direktiekamer van het G.E.B.bezet uit protest tegen het afsnijden van elektriciteit in twee illegaal bewoonde huizen. De wethouder gaf aan de eisen toe, zodat inmiddels de elektriciteit aangesloten is. Dinsdagavond zal weer een gesprek plaats vinden over de verdere grieven van de Nieuwmarktbewoners. En wij dan? Wij hebben ook recht op elektriciteit! Laat iedereen die aangesloten wil worden op het elektriciteitsnet dinsdagavond naar het G.E.B.komen. Er zijn al genoeg slachtoffers gevallen en schepen verbrand omdat we geen elektriciteit hebben. Voor ons was de 20e eeuw nog niet begonnen. De gemeente probeert voor haar ongewenste woontoestanden door het onthouden van gas, water en elektriciteit zo moeilijk mogelijk te maken. 26 Januari demonstratie van Nieuwmarkt naar stadhuis voor betaalbare woningen en tegen de bouw van opera, stadhuis en metro. Wij voegen daar onze eisen aan toe: gas, water en elektriciteit voor woonschipbewoners!
26-1-72/1        DEMONSTRATIE TEGEN WONING-WANBELEID
(1)       aktiegroep De Sterke Arm
(2)       A4, off-set, o.a.Light Italic en Artisan
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       UB GA SA / UB 17.1   SA 008/001.1.02
(5)       Doorslag van typoscript op GA
Al een jaar eist de buurt van de gemeente een sloopplan, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. De bewoners draaien op voor het wanbeleid. Er wordt wel gesloopt, maar niets opgebouwd. En als er nieuwbouw-plannen zijn dreigen de huren onbetaalbaar te worden. Wij eisen betaalbare nieuwbouw, te beginnen op het Bodecentrum. Vervolgens op de kale plekken, waardoor de mensen in de buurt kunnen blijven wonen. 26 Januari demonstratie van Dapperplein naar Nieuwmarkt, waar we ons aansluiten bij de andere aktiegroepen voor een demonstratie naar het stadhuis.
26-1-72/2        GODVERDOMME   WONINGEN MOETEN ER KOMME
(1)       Socialistiese Jeugd
(2)       A4, geel papier, off-set, blauwe inkt, tekening
(3)       Wonen
(4)       UB / UB 95.2  
Godverdomme  Woningen moeten er komme  Demonstreer mee! 26 jan  Vertrek vanaf de Nieuwmarkt 20.uur
(integraal)
26-1-72/4        BUURTBEWONERS!!   KOMT ALLEN op woensdag 26 JAN. ...
(1)       De Sterke Arm
(2)       A4, dik geel papier, el.stencil, tekening
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       UB / UB 17.1  
26 Januari demonstratie van Dapperplein naar Nieuwmarkt, waar andere buurtgroepen zich verzamelen om samen naar het stadhuis te gaan. Onze eisen zijn: nieuwbouw voor Dapperbuurters, tegen huurverhoging, verbod van horizontale verkoop, bekendmaking van sloopplannen, toezicht op onderhoud van huizen en de grond mag alleen aan de gemeente verkocht worden om opdrijving van grondprijzen tegen te gaan.
  -2-72/2
(1)       (buurtkomité huurstop Staatsliedenbuurt)
(3)       Ams-W-Staa   Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 4-2-72 p.6
Wij verlangen een huurstop voor de Staatsliedenbuurt. De kwaliteit van de woningen is dermate slecht, dat het schandalig zou zijn nog langer huurverhogingen door te voeren.
Het komité zal verder optreden voor verbetering van de woningen. Er zijn m.n.in de J.M.Kemperstraat vele zeer slecht onderhouden woningen. De woningen dienen aangepast te worden aan de eisen van deze tijd. Slechts de grootst mogelijke eensgezindheid zal de huiseigenaren en bepaalde gemeente-instanties er toe dwingen gevolg te geven aan de eisen van de bewoners.
  -2-72?/8        CPN waterlooplein ... WEG MET DE HUURVERHOGING EN DE HUURHARMONISATIE
(1)       Het bestuur van de CPN, afdeling Waterlooplein en omgeving.
(2)       dubbelz., kwarto, elite, kop: el.stencil, rode inkt
(3)       Wonen-hv
(4)       UB / UB 97.1  
Na de verkiezingen hebben de regeringspartijen alle beloften over de oplossing van de woningnood weer opgeborgen. De volkswoningbouw wordt niet opgevoerd, de huurprijzen van nieuw te bouwen woningen zullen nog verder omhoog gaan en minister Udink stelt zich ten doel de huren van de oudere woningen drastisch te verhogen. Udink heeft het idee, van loontrekkenden een deel van hun loon in te houden ter financiering van de woningbouw, graag overgenomen. Het past in het plan de arbeiders een loonmatiging op te leggen. Als de regering afstand doet van het heffen van BTW op de volkswoningbouw, de rente verlaagt en de winsten van de bouwers halveert kan de huur van een nieuwbouwwoning tot 1/3 van de huidige huur worden teruggebracht. Per 1 april staat weer een huurverhoging voor de deur. Het is tijd dat deze systematische uitplundering wordt stopgezet.
  -2?-72/12      WERKNEMERS VAN HET G.E.B. EN HET WATERLEIDINGSBEDRIJF.
(1)       Aktiecomité woonschipbewoners.
(2)       A4, rode inkt, elite, st.pen, tekening
(3)       Wonen
(4)       GA /   
Woonbootbewoners hebben electriciteit afgetapt van lantaarnpalen. Wij doen dit omdat wij legaal geen electriciteit kunnen krijgen. De meesten van ons wonen op een boot omdat er zo'n woningnood is. Het kan straks ook Uw kinderen overkomen. U zult straks opdracht krijgen bij ons de electriteit weer af te sluiten. U kunt niet weigeren, maar speciaal van Uw kant zouden wij graag solidariteitsbetuigingen ontvangen. U zou Uw leiding duidelijk kunnen maken dat U dat werk slechts onder protest doet. Uitnodiging voor de vergaderingen, elke dinsdagavond in De Smederij.
  -2?-72/13      WERKNEMERS VAN HET G.E.B. EN HET WATERLEIDINGSBEDRIJF.
(1)       1: Aktiecomité woonschipbewoners.
2: anoniem
(2)       dubbelz., A4, tekeningen, voorkant: rode inkt, elite, st.pen; achterkant: off-set
(3)       Wonen
(4)       UB GA / UB 95.2  
1: Dito als /12.
2: Dito als 25-2-72/1.
  -2-72/30        STADHUIS-HOORZITTING over de DAPPERBUURT
(1)       De Sterke Arm
(2)       A4, elite, st.pen
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.1.02
(5)       Zie ook Dappernieuws 12 (19-2-72) p.8
De gemeente wil onbetaalbare nieuwbouw! Ze wil zo weinig mogelijk kontakt met de buurtbewoners en zo min mogelijk informatie over de plannen gegeven. Een informatiekrant bevatte te veel informatie en wethouder Lammers liet de krant overmaken. Enkele dagen voor de hoorzitting hebben we hem nog niet! Een geplande tentoonstelling is er ook niet geweest. De hoorzitting wordt met opzet in het stadhuis gehouden, omdat daar maar weinig plaatsen zijn. De gemeente doet zo omdat de nieuwe Dapperbuurt niet voor de Dapperbuurters is! Saneringsmensen die de gemeente niet kon onderbrengen in volgende saneringsbuurten, zullen naar Purmerend of Almere (een nieuw te bouwen polderstad) gedeporteerd moeten worden. Onze buurt wordt een nieuwe goudkust.
Er zijn 1285 panden, waarin 5200 woningen. 448 Panden moeten echt weg vanwege bouwvalligheid, 526 kunnen met behoorlijk onderhoud en herstel blijven staan en 311 panden kunnen zonder meer blijven staan. In een tijd van woningnood is het onaanvaardbaar dat ook maar één woning die hersteld kan worden, gesloopt wordt! Een goede woning vervangen door een andere is alleen in het belang van kapitalisten die van de woningnood kunnen profiteren! Onze eisen: woningen betaalbaar, voor 15 april een hoorzitting in de Dapperbuurt. Inspraak heeft pas zin, als voorop staat dat de huren voor arbeiders betaalbaar zijn. Kom woensdagavond 23 februari naar het stadhuis om deze eisen kracht bij te zetten. Als niet iedereen naar binnen kan, dan weigeren wij aan de hoorzitting op het stadhuis deel te nemen. We zullen een bezwaarschrift opstellen tegen de onbetaalbare plannen. Hiermee zullen we langs de deuren gaan en we dienen het voor 15 april in bij de gemeenteraad. Het gaat om je toekomst en die van je buurt.
  -2-72/31        datum:.................. .   Aan(make­laar/huiseigenaar) :
(1)       (de Sterke Arm)
(2)       A4, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen-hv
(4)       UB GA ISG SA / UB 17.1   SA 040/001.1.02
(5)       Ook verspreid als bijlage bij Dappernieuws 12 (19-2-72)
Formulier om de huurverhoging van 1 april te weigeren. Verdere inlichtingen op het spreekuur van de Sterke Arm.
10-2-72/1        CPN ... WONINGBOUW EN WERKGELEGENHEID ...
(1)       actiegroep Nieuwmarkt
(2)       dubbelz., A4, pica, st.pen, tekening
(3)       Ams-C-Nwm Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Verspreid bij Krasnapolsky bij de gewestelijke vergadering van de PvdA over de metro. Zie 12-2-72/1
Tekst van de  -11-71/19.
Dit stencil werd verspreid in de Nieuwmarktbuurt. Om aan te tonen tot welke verdachtmakingen, leugens en kromme redeneringen het starre volhouden aan een eens ingenomen partijstandpunt kan leiden, heeft de actiegroep dit pamflet overgenomen. Ook leden van de PvdA kan het zo langzamerhand duidelijk zijn dat eens door hen gekozen vertegenwoordigers niet meer de behartigers van hun belangen zijn, niet meer namens maar over hen regeren. Maak vanavond een einde aan de machtsposities van de banken en pensioenfonds en hun vertrouwelingen bij de overheid.
10-2-72/2        MEDE-BOOTBEWONERS!!!!   Enkelen van ons ...
(1)       Kommitee elektriciteit voor boten
(2)       A4, o.a.pica
(3)       Wonen
(4)       UB GA / UB 95.2  
Na een gesprek met het G.E.B.en wethouder Van der Eijden zien we dat onze eis, aansluiting voor woonboten op het elektriciteits-net, alleen door aktie bereikt kan worden. De meeste van ons zijn op een boot gaan wonen, omdat huizen een soort luxe-artikel zijn geworden. De gemeente int havengeld en probeert daarna ons leven zuur te maken. We moeten ons dreigement zelf elektriciteit te gaan aftappen, waar maken. 10 Februari vergadering in de Smederij.
11-2-72/3        MEDEBOOTBEWONERS,   Er is afgelopen donderdag ...
(1)       Aktiekomitee Electriciteit voor Woonschipbewoners
(2)       dubbelz., A4, pica
(3)       Wonen
(4)       UB / UB 95.2  
Er is donderdag een vergadering geweest van bootbewoners die electriciteit en water willen hebben. De gemeente was uitgenodigd met de opmerking dat een bezoek van hen geen zin had als er geen toezeggingen gedaan zouden worden. Van de gemeente was niemand gekomen, hoewel wij vernomen hebben dat 27 schepen uit Sloten binnenkort elektriciteit zullen krijgen. Op de vergadering werd besproken: zoveel mogelijk mensen zullen elektriciteit van de lantaarnpalen aftappen. Als de gemeente maatregelen daartegen gaat treffen dan krijgt ze met de hele solidaire groep te maken! Dinsdag in de Smederij nieuwe vergadering over wat voor akties we gaan ondernemen.
19-2-72/2        NIEUWMARKTBULLETIN ... no.3
(1)       anoniem (uitgegeven door Aktiegroep Nieuwmarkt)
(2)       dubbelz., A4, kop: off-set, blauwe inkt, tekeningen; tekst: rode inkt, elite, st.pen, tekening
(3)       Ams-C-Nwm Wonen
(4)       UB GA /   
(6)       Nieuwmarktbulletin 3
De direkteur van volkshuisvesting gaf deze week een nieuwe kijk op de moord van onze buurt: "Door de metro wordt er geen woning minder gebouwd, er is dus niets aan de hand". Misschien niet minder gebouwd, maar wel meer gesloopt. In de dagbladen stond een advertentie voor 381 eensgezinswoninbgen in de Bijlmer met huren van 319 tot 466 gulden per maand.
Willen de mensen die op het ogenblik van legale elektriciteit verstoken zijn op de volgende vergadering aanwezig zijn om konkrete plannen te smeden?
Een paar mensen die betrokken waren bij het incident op de Oosterdoksdam (zie 26-4-71/3 en /4) hebben een dagvaarding ontvangen. Ook bewoners van de Vrolikstraat, die zich verzetten tegen wegomlegging i.v.m.de metrobouw (zie o.a.19-8-71/1) dreigen binnenkort voor het gerecht te moeten verschijnen.
Legale buurtbewoners menen dat zij krakers mogen intimideren door zo maar naar binnen te stappen en ze te bedreigen. Maandag was er een incident in de Dijkstraat.
Woonbootbewoners hebben woensdag bij het stadhuis stroom, gas en water geëist. Tot hun stroom gelegaliseerd wordt zullen zij het van lantarenpalen betrekken.
24-2-72/4        TEGEN ELKE VERDERE HUURVERHOGING!!   BUURTBEWONERS: Opnieuw ...
(1)       Huurderscomité Indische Buurt
(2)       18x23,8cm, diepdruk
(3)       Ams-O-IB       Wonen-hv
(4)       UB GA ISG / UB 97.1  
Opnieuw dreigt per 1 april een nieuwe fakultatieve huurverhoging welke 6% bedraagt en een verdere verhoging volgens de huurharmonisatiewet kan worden voorgesteld. Deze verhogingen zijn wat de Indische Buurt betreft onredelijk, omdat de huizen in slechte staat verkeren. Wij hebben aan PvdA en CPN verzocht deskundigen aan te wijzen voor een vergadering op 2 maart in het Bavohuis over de huurverhoging.
25-2-72/1        DE GEMEENTE HEEFT WOONBOTER OP ZIJN HOOFD
(1)       anoniem (wrs.uitgegeven door Aktiekomité Woonschipbewoners)
(2)       A4, off-set, tekening
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Zie  -2-72/13. Facs.in Panholzer (1972)
Bewoners van woonschepen hebben recht op water en stroom. Zij krijgen het niet omdat het "illegale woonboten" zijn. Daarop wonen mensen die niet mogen wonen, die ergens anders niet kunnen wonen, omdat er geen betaalbare huizen gebouwd worden. Zolang er woningnood heerst, tappen de woonbootbewoners zélf stroom af van lantarenpalen. Wat we niet krijgen dat némen we. Iedere dinsdagavond vergadering in de "Smederij". 21 Februari heeft het GEB bij 2 woonboten onder politiebescherming de kabels in beslag genomen. A.s.zaterdag demonstratie op de Nieuwmarkt.
  -3-72/1          GEEN CENT HUUR KRIJGEN ZE D'R BIJ!
(1)       Bond Huurders Woningzoekenden
(2)       dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3)       Wonen-hv
(4)       kopie op UB /   
(5)       Bijlage bij de B.H.W.-krant
De huur stijgt elk jaar terwijl de huizen steeds slechter worden. De huurverhoging, en zeker de huurharmonisatie, is een onderdeel van een serie maatregelen van de regering die het levenspeil in de arbeiderswijken steeds verder naar beneden drukt. Wij moeten een steeds groter deel van ons inkomen aan huur gaan betalen. Daarom moeten we massaal de huurverhoging weigeren. Hieronder een stuk waarin staat hoe u kunt weigeren. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de wetten die al die wantoestanden toestaan veranderd worden, dat de buurtbewoners het in hun eigen buurt voor het zeggen krijgen. Weiger ook de huurharmonisatie.
  -3?-72/2        HUURHARMONISATIE   OP 1 APRIL 'HUURHARMONISATIE': ...
(1)       Pacifistisch Socialistische Part
(2)       dubbelz., A4, off-set
(3)       Wonen-hv
(4)       GA ISG /   ISG stzmap PSP 3
Op 1 april huurharmonisatie is: méér huur naar de huiseigenaren, een nieuwe aanslag op ons levenspeil en vergroting van de woningnood. Na de 2e wereldoorlog hebben we een regeringsbeleid dat de zorg voor de volkshuisvesting afschuift naar het terrein van het partikuliere winstbejag. De wet huurharmonisatie verleent de minister diktatoriale bevoegdheden waarmee hij buiten de rechter om, en over de hoofden van de huurders heen, elke door de huiseigenaren voorgestelde huurverhoging aan de huurders kan opleggen. Daarmee is een belangrijk deel van de bescherming van huurders ongedaan gemaakt. Investeringen moeten, volgens de ondernemers, voorrang krijgen boven de kollektieve voorzieningen en groei van het werknemersaandeel in het nationale inkomen. Voor oplossing van de woningnood moet er eenheid in het optreden komen. Het Aktieprogram 1971-1975 van de vakcentrales biedt daartoe goede mogelijkheden. Dit program wil de produktiviteitsgroei deels aanwenden voor volkshuisvesting.
  -3-72/5          Aan de Gemeenteraad van Amsterdam,   Wij, bewoners van de Tweede van Swindenstraat ...
(1)       (bewoners van de Tweede van Swindenstraat) (uitgegeven door de Sterke Arm, fp)
(2)       folio, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       kopie op UB en GA / UB 17.1 GA AA 696.836 
(5)       Handtekeningenlijst. Zie 20-10-72/1
Wij, bewoners van de Tweede van Swindenstraat 63-125 zijn van mening, dat onze woningen nog lange tijd kunnen blijven staan, indien deze goed opgeknapt worden. Daarom zijn we tegen het bestemmingsplan Dapperbuurt, omdat dit slopen van onze woningen betekent.
  -3-72/6          Aan de bewoners van de Dapperbuurt.   De Gemeente heeft ...
(1)       anoniem (uitgegeven door aktiegroep De Sterke Arm)
(2)       kwarto, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       UB SA / UB 17.1   SA 040/001.1.02
(5)       Tekst in: Dappernieuws 13 (4-3-72) p.5
De Gemeente heeft een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld, waaruit blijkt dat de hele buurt gesloopt wordt. De huren van de nieuwbouw worden ƒ 700 en ƒ 900 per maand. Wij eisen dat de Gemeenteraad de volgende punten in het bestemmingsplan laat opnemen: waar het kan niet slopen maar opknappen; geen sloop t.b.v.snelwegen; bouwsubsidie, geen individuele huursubsidie; Dapperbuurters terug in de Dapperbuurt; geen winkelcentra.
  -3-72/10        HUURVERHOGING NIET VERPLICHT!!!
(1)       PSP-oud-west
(2)       dubbelz., kwarto, voorkant: elite; achterkant: el.stencil
(3)       Ams-West       Wonen-hv
(4)       ISG /   ISG stzmap PSP 3
De huurverhoging van 1 april hoeft U niet te betalen als Uw woning slecht onderhouden is, U zelf iets aan het noodzakelijke onderhoud gedaan hebt of als U te veel huur betaalt voor wat U bewoont. Overzicht van de wijze waarop de huurverhoging geweigerd kan worden. Het huurverhogingsplan voor gemeente-woningen en voor woningbouwverenigingen is door de PSP in de gemeenteraad bestreden, ook omdat hierdoor vooral de lagere inkomens worden getroffen. Organiseer U als huurder. Vraag handtekening-formulieren. Huurharmonisatie = huuropdrijving! Adressen van adviesbureaus.
  -3-72/16        JE KAN ER OOK (@N)IETS AAN DOEN
(1)       Aktiekomitee Kattenburg: 4 namen
(2)       3v 6p, A4, pag.1-2: pica
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB /   
De DSH bestookt momenteel alle deelnemers van de Inkomens-huuraktie met girokaarten voor achterstalligheid. In de Civitascommissie Huisvesting rees oppositie tegen een voorgenomen servicekostenverhoging. De Haagse Jonker (minister De Braauw, fp) is in korrespondentie getreden met de huizen, waar de aktie met een officiële motie verbonden werd. Kortom, men is behoorlijk benauwd voor een goed-georganiseerde oppositie vanuit de D.S.H.-huizen. De hoop van de niet-DSH-studenten is gevestigd op ònze mogelijkheid als hefboom te werken tegen de bezuinigingsellende. Bewonersvergadering studentenhuis Kattenburg 15 maart.
Volgt uitgebreide achtergrondinformatie bij de huur-inkomensaktie van de ASVA-sekretaris-huisvesting.
  -3-72/20        Aan de gemeenteraad van Amsterdam   Aan Cor Deegens   Aan de pers
(1)       Buurtkomité Westelke Eilanden
(2)       2v 2p, folio, elite
(3)       Ams-C-WE     Wonen
(4)       GA /   
Aan de Minnemoerstraat is een groot gat, dat rijp lijkt voor een geslaagde aanval van geldbeleggers en kantorenbouwers. Cor Deegen wil herbouw van monumenten aan de Bickersgrachtkant met een hoge subsidie. Mooi maar peperduur, dus een verder koloniseren van onze eilanden. 120 Bewoners hebben hun handtekening gezet onder een brief aan de gemeenteraad waarin dergelijke plannen worden afgewezen. Het komité heeft een woningbouwstichting bereid gevonden daar volkswoningbouw te verwezenlijken. De overname van de grond is afgeketst, omdat de grondprijs te hoog was geworden, de financiële steun uit Den Haag onvoldoende was en de monumenteninstanties hun monumentjes niet wilden laten vallen (en sociaal monumentenherstel niet bestaat). Als we op die chantage ingaan staan de Eilanden in een wip vol met prestigewoningen en dure verbouwde pakhuizen. De bouwvergunning aan Cor Deegen had niet verleend mogen worden. Wij zullen al het (on)mogelijke doen om te voorkomen dat een partikulier met ons belastinggeld winsten maakt door er dure huizen van te bouwen, terwijl er geen geld zou zijn voor goedkope woningen.
  -3-72/21        CPN waterlooplein ... OVER DE NIEUWE HUURVERHOGING
(1)       CPN afdeling Waterlooplein en omgeving
(2)       dubbelz., kwarto, elite, kop: el.stencil, rode inkt
(3)       Wonen-hv
(4)       UB GA / UB 97.1  
Per 1 april is er een fakultatieve huurverhoging van 6%. Bij weigering van de huurder gaat de verhoging dus niet door. De eigenaren werden soms gedwongen tientallen jaren achterstallig onderhoud in te halen. Wenst u nadere informatie, wendt u dan tot ons adviesbureau.
  -3-72/23        EEN HUURSTOP VOOR DE DAPPERBUURT
(1)       Het Huurderskomitee Dapperbuurt
(2)       dubbelz., kwarto, slechte kwaliteit papier, elite
(3)       Ams-O-Dap    Wonen-hv
(4)       SA /    SA 040/001.1.02
 
Het Ministerie-Biesheuvel besloot de huren elk jaar met minstens 6% te verhogen. Vanaf 1 april is het weer zover. Voor de meeste huizen in deze saneringsbuurt is een huurstop geboden. Voor woningen die gesloopt worden moet de huur worden verlaagd tot het peil van 1940! Protesteren tegen de huurverhogingen is vechten tegen de stijgende kosten van het levensonderhoud. De huurverhogingen sinds 1951 hebben niets opgeleverd ter bestrijding van de woningnood. De maat is vol! Omdat er niet gebouwd wordt blijven de huren hoog. Woningbouw is een politieke aangelegenheid waarvoor men vanuit Amsterdam druk moet uitoefenen op de regering tot het verkrijgen van rijksbijdragen. De huurverhoging is niet verplicht. De verhuurder moet bij weigering aan de Huuradviescommissie advies vragen of zijn voorstel redelijk is. Het Huurderskomitee, bestaande uit in deze buurt wonende en bekende personen, wil U graag van advies dienen in huur-, herhuisvesting- en andere woonproblemen. 23 Maart openbare vergadering in gebouw Het Kraaiennest. Spreker L.Wildeman, gemeenteraadslid CPN. Omlaag met de huren door: afschaffing BTW op bouwkosten en van rente op leningen voor woningbouw, verlaging grondkosten, verbod tot grondspeculatie, verlaging winsten bouwondernemingen en verbetering van de bouwmethoden. Leefbaarheid in de buurt begint met een betaalbare huur!
3-3-72/4a        AMSTERDAM,3 maart.   AAN ALLE WOONBOOTBEWONERS.
(1)       1: anoniem
2: Aktiecomité woonschipbewoners.
(2)       dubbelz., A4, elite, st.pen
(3)       Wonen
(4)       UB / UB 95.2  
1: De gemeente voelt er niets voor de 1500 woonschepen, die illegaal in Amsterdam liggen, water en electriciteit te geven, want daarmee zouden ze een beetje legaler liggen. Wij eisen dat iedereen, die electriciteit en water wil hebben, dat ook kan krijgen. Deze strijd is bovendien een strijd voor een minder kwetsbare positie van de illegale woonboten. Iedere dinsdag vergadering van woonbootbewoners in de Smederij.
2: Dito als  -2-72/12.
3-3-72/4b
(1)       anoniem (uitgegeven door Aktiecomité woonschipbewoners)
(2)       A4, rode inkt, elite, st.pen, tekeningen
(3)       Wonen
(4)       UB GA / UB 95.2  
Dito als voorkant van /1a.
10-3-72/4        COMITÉ WIJKVERBETERING   "SPAARNDAMMERBUURT" ... BUURTGENOTEN,   Wordt het onderhoud ...
(1)       Het Bestuur (van Comité Wkverbetering Spaarndammerbuurt, fp)
(2)       kwarto, geel papier, elite, st.pen
(3)       Ams-W-Spa    Wonen-hv
(4)       GA /  GA arch.CWS 
(5)       Oplage 4.000 ex.
Wordt het onderhoud van uw woning verwaarloosd? Formulieren voor weigering huurverhoging en hulp bij het invullen bij ons. Het Comité houdt 14 en 15 maart 's avonds zitting in het Wijkcentrum.
14-3-72/4        SOCIAAL KULTUREEL WIJKCENTRUM STAATSLIEDEN- EN HUGO DE GROOTBUURT ... Aan de bewoners ...
(1)       Huurdersvereniging  Wijkcentrum
(2)       A4, elite
(3)       Ams-W-Staa   Wonen
(4)       GA /   
Brief aan buurtbewoners met de tekst van een schrijven aan de wethouder van volkshuisvesting en de raadsleden.
De onderhandelingen over renovatie van de gemeentewoningen rond het van Beuningenplein stagneert. De gemeentelijke diensten komen veel te laat met toegezegde gegevens. Wij zijn voorstanders van het handhaven van het huidige aantal woningen.
16-3-72/5        OPROEP   AAN ALLE BOUWVAKARBEIDERS.
(1)       Bouwvak Aktie Komitee Amsterdam
(2)       3v 3p, kwarto, elite, st.pen
(3)       Werk   Wonen
(4)       kopie op UB / UB 92.1  
Aan alle bouwvakarbeiders en een ieder die door de bouwstop getroffen wordt. De politiek van de regering Biesheuvel-Drees begint voor de bouwnijverheid katastrofale gevolgen aan te nemen. Van de 41.000 werkloze bouwvakkers zijn er meer dan 3.000 aan de nieuwbouw van woningen en bouw van algemene voorzieningen onttrokken. De regering denkt met de, mede door haar georganiseerde werkloosheid, de loonbeweging in bedwang te houden. Bouwvakkers treden op voor verruiming van de tariefpercentage's om weerstand te bieden tegen de stijgende kosten voor het levensonderhoud. In Amsterdam is de helft minder woningen in aanbouw. Geld is er voldoende. Demonstratie om een ander bouwbeleid af te dwingen op 29 maart vanaf de Westermarkt. Voor hoger loon en volledige werkgelegenheid. Voor snelle woningbouw tegen betaalbare huren. Geen stagnatie van de universiteitsbouw. Volledige uitvoering metrobouw.
17-3-72/1        HUURSTOP OOSTERPARKBUURT
(1)       Huurderscomité "Oosterpark"
(2)       kwarto, slechte kwaliteit papier, elite, st.pen
(3)       Ams-O-Wib    Wonen-hv
(4)       GA /   
De ondernemersregering Biesheuvel-Drees wil dat binnen enkele jaren de huren van de oude volkswoningen worden opgetrokken naar het huurpeil van de peperdure nieuwbouwwoningen. Per 1 april 1972 moet de huurharmonisatie worden ingevoerd.
Vrijdag 24 maart openbare vergadering in het St.Bonifatiushuis. Wij hebben de CPN verzocht ons uitgebreid voor te lichten en om gezamenlijk te bepalen, welke stappen genomen dienen te worden. Zit u met huurproblemen, kom dan op onze adviesavond.
17-3-72/2        GÉÉN HUURVERHOGINGEN MAAR BETERE,BETAALBARE WONINGEN!
(1)       B.H.W./ P.v.d.A./ P.S.P./ Werkgroep de Pijp/ Wijkc. Ceintuur/ de Zware Pijp.
(2)       dubbelz., A4, elite, st.pen
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-hv
(4)       GA /   
(5)       Zie /4
Overzicht van de mogelijkheden en de procedure om de huurverhogingen te weigeren. De huurharmonisatie mag en kan in onze buurt niet voorkomen. Krijgt u zo'n brief dan moet u niet tekenen, niet betalen en naar ons toekomen.
Vier protestbijeenkomsten in de periode 17-23 maart in de Lange Pier en het Knooppunt. Protesteer tegen de schandalige huisjesmelkerij van de huisbazen. Slechts door gezamelijke strijd blijft de Pijp leefbaar.
17-3-72/4        GEEN HUURVERHOGINGEN MAAR BETERE,BETAALBARE WONINGEN!
(1)       B.H.W./ P.v.d.A./ P.S.P./ Werkgroep De Pijp/ Wijkc. Ceintuur/ de Zware Pijp
(2)       dubbelz., A4, voorkant: el.stencil, pica; achterkant: elite
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-hv
(4)       UB /   
Zelfde tekst als /2.
23-3-72/2        CPN afdeling jordaan ... Elke Cent Huurverhoging Is 'n Cent Te Veel
(1)       CPN afdeling Jordaan
(2)       1v 4p, 21,5x30,5cm, off-set, tekeningen
(3)       Ams-C-Jord    Wonen-hv
(4)       UB GA ISG /   
Talloze mensen hebben schoon genoeg van al die huurverhogingen, van steeds meer betalen voor hetzelfde oude huis in de steeds verder in verval rakende buurt. Ze hebben gelijk! Want deze huurverhogingen zijn het gevolg van de rechtse regeringspolitiek en komen alleen maar ten goede aan de huizenbezitters. De huurverhoging is niet verplicht. Weiger deze te betalen. Twijfelt U kom dan direkt naar ons Adviesbureau voor de Werkende Bevolking. Overzicht van de verdere procedure bij huurverhoging.
De Jordaan blijft een woonbuurt voor de werkende bevolking. Maar zonder geld van Den Haag kunnen de krotten niet opgeruimd worden. Door huurverhoging en huurharmonisatie zal geen volkswoning méér gebouwd worden. Uitsluitend Jordaners moeten in de Jordaan mogen parkeren. Overzicht van diverse akties in de Jordaan.
28-3-72/2        HUURVERHOGING? NEEN!   PROTEST- EN INFORMATIEVERGADERING
(1)       (Een initiatiefkomitee tegen de huurverhoging)
(2)       dubbelz., kwarto, pica, st.pen
(3)       Ams-C-rest     Wonen-hv
(4)       UB GA ISG /   
Dinsdag 28 maart protest- en informatievergadering voor alle bewoners van de Plantage, Weesperstraat, Waterlooplein en Nieuwmarkt e.o.in het Mozeshuis. Sprekers: W.Wildeman, lid gemeenteraad voor de CPN en een nog niet bekende spreker van de PvdA.
Wij protesteren tegen de huurverhoging per 1 april en de invoering van de huurharmonisatie. Wij dringen aan op uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten voor huurverlaging tot het peil van 1950 voor sloopwoningen in het saneringsgebied-Nieuwmarkt.
  -4-72/1          Aan de bewoners van het blok gemeentewoningen ...
(1)       (Huurdersvereniging, Wkcentrum) (Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt, fp)
(2)       A4, elite
(3)       Ams-W-Staa   Wonen
(4)       GA /   
30 Maart heeft eindelijk de bespreking plaats gehad met de wethouder en afdeling Volkshuisvesting over de renovatie van Uw woningen (waarschijnlijk Van Beuningenplein, fp). Er bestaat een plan met hoge renovatie van Volkshuisvesting en een eenvoudiger plan van Huurdersvereniging en Wijkcentrum. Vergadering over de plannen op 10 april in gebouw Westerkwartier. Vertegenwoordigers van politieke partijen worden uitgenodigd, want in de gemeenteraad valt de uiteindelijke beslissing.
  -4-72/9          P.S.P.   lst 8
(1)       P.S.P. - Amsterdam-Zuid
(2)       A5, diepdruk, rode inkt
(3)       Verkiez            Wonen
(4)       ISG /   ISG stzmap PSP 2
Openbare vergadering over woningbouw, huurverhogingen en sanering op woensdag 26 april in "De Lange Pier". Sprekers Wim de Wolf en Ger Boeyink. Gelegenheid tot discussie.
  -4-72/13        BETAAL GEEN HUURVERHOGING.   Huiseigenaren zijn bij de wet verplicht om hun huizen te onderhouden.
(1)       Opbouwcentrum Oosterparkbuurt.
(CPN)
Het Oosterhonk.
(2)       kwarto, pica
(3)       Ams-O-Wib    Wonen-hv
(4)       GA /   
Als huiseigenaren geen onderhoud verrichten hebt u recht de huurverhoging te weigeren. Laat u niet intimideren. Overzicht van de procedure om de huurverhoging te weigeren.
  -4-72/21        COMITÉ WIJKVERBETERING     "SPAARNDAMMERBUURT" ... AAN DE BEWONERS VAN DE WONINGBOUWVERENIGING "HET OOSTEN"
(1)       Het Bestuur. (van Comité Wkverbetering Spaarndammerbuurt, fp)
(2)       kwarto, blauw papier, elite
(3)       Ams-W-Spa    Wonen
(4)       kopie op UB /   
Uit klachten op onze adviesbijeenkomsten van 14 en 15 maart inzake de a.s.huurverhoging ad 8% blijkt dat woningbouwvereniging Het Oosten zich weinig gelegen laat liggen aan het onderhoud. Wij willen trachten iets voor U te bereiken, maar een eerste vereiste is georganiseerd optreden. Bespreking op 4 april in het gebouw van het Wijkcentrum.
1-4-72/1          AAN ALLE DAPPERBUURTERS,   Het bestemmingsplan ...
(1)       Aktiegroep de Sterke Arm
(2)       A4, off-set
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       GA SA /    SA 040/001.1.02
Het bestemmingsplan voor de Dapperbuurt, dat nu ter inzage ligt, betekent dure nieuwbouw waarvoor bedragen tussen de 700 en 900 gulden per maand genoemd worden. Het betekent dat de Dapperbuurters naar de volgende saneringswijk of naar nieuwbouw aan de rand van de stad moeten. Dien bezwaarschriften in.
Het uitgangspunt van de gemeente dat de Dapperbuurt niet meer te redden zou zijn is onjuist, omdat onderzoek aangetoond heeft dat minstens de helft van de woningen, na opgeknapt te zijn, nog meer dan 20 jaar meekan. De buurtbewoners moeten een doorslaggevende stem hebben bij de planning van een nieuwe buurt.
5-4-72/2          5 april 1972.   Aan de bewoners van de Dapperbuurt, ...
(1)       Aktiegroep De Sterke Arm
(2)       A4, oranje papier, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.1.02
 
Op de hoorzitting op 23 februari heeft wethouder Lammers een tweede hoorzitting beloofd, ditmaal in de Dapperbuurt. Zowel het wijkcentrum als wethouder Lammers vinden het geen bezwaar een hoorzitting te organiseren tijdens de wedstrijd Ajax-Benfica. De hoorzitting is weer bijzonder slecht aangekondigd. De gemeente gaat de gezamenlijke problemen van de buurtbewoners uit de weg. Terwijl de hoorzitting van vanavond bedoeld was om met buurtbewoners over de gezamenlijke problemen te praten, dreigt het ook dit keer weer een fiasko te worden. Wij eisen een echte hoorzitting in de buurt die niet samenvalt met een voor de buurt belangrijke gebeurtenis.
7-4-72/3          Huurders van Amsterdam: Wij roepen U op tot een DEMONSTRATIE
(1)       Huurderskomitee West  Huurderskomitee Landlust  Huurderskomitee Hoofddorpplein  Huurderskomitee Terrasdorp-Vegabuurt  Huurderskomitee Dapperbuurt  Huurderskomitee Oosterparkbuurt  Huurderskomitee "Onze Woning-Stadionbuurt"  Huurderskomitee van Wou-Ferdinand Bolbuurt  Huurderskomitee Transvaal  Huurderskomitee Rivierenbuurt  Huurderskomitee Geuzenveld  Huurderskomitee Indische Buurt  Huurderskomitee Osdorp  Huurderskomitee Slotermeer  Huurderskomitee Zeeheldenbuurt  Huurderskomitee Staatsliedenbuurt  Huurderskomitee Landsmeer  Huurdersvereniging Transvaal  Huurdersvereniging Latherus-Florabuurt  Huurdersvereniging Kadoelen-Oostzanerwerf  Huurdersvereniging Staatsliedenbuurt Gem-wo  Huurdersvereniging v.d.Pekbuurt  Huurdersvereniging Gentiaan  Huurdersvereniging Tuindorp Buiksloot  Huurdersvereniging Tuindorp Oostzaan  Huurdersvereniging Uilenburg  Huurdersvereniging Olympia  Huurdersvereniging Spaarndam  Initiatief-huurderskomitee, Plantage, Waterlooplein, Nieuwmarkt  Komitee Spaarndam
(2)       dubbelz., 30,5x23,1cm, krantenpapier, diepdruk
(3)       Wonen-hv
(4)       UB GA ISG / UB 97.1  
(5)       Oplage 125.000 ex.
De huurders zijn opnieuw gekonfronteerd met een verhoging van de huren. Voor een deel van hen werd een verhoging van 9 tot 12% aangekondigd omdat een begin is gemaakt met de huurharmonisatie. Vele middenstanders weten uit ervaring wat dat betekent. Op vergaderingen besloten de huurders de huurverhogingen voorlopig niet te betalen, uit protest tegen deze huurpolitiek van de regering Biesheuvel-Drees. De wet moet worden ingetrokken! De verhoging werd ook van de hand gewezen omdat een dergelijke verhoging de prijzen nog verder omhoog zal jagen en er geen enkele kompensatie wordt geboden. Wij roepen U op tot een demonstratie op 15 april van Mercatorplein naar Slotermeerlaan. Sprekers uitgenodigd van PvdA, CPN en NVV. Tegen de huurpolitiek van Udink. Voor intrekking wet huurharmonisatie. Meer en betaalbare woningen. Geen huurverhoging maar beter onderhoud. Bij huurverhoging loonkompensatie.
12-4-72/2
(1)       (Huurdersvereniging V.d.Pekbuurt)
(3)       Ams-Nrd         Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 12-4-72 p.4
Oproep tot deelname aan de huurdersdemonstratie op 15 april vanaf het Mercatorplein.
13-4-72/3        Tegen huurverhoging, weg met de huurharmonisatie!   In de afgelopen jaren ...
(1)       Communistische Part van Nederland, District Amsterdam
(2)       dubbelz., 31x22,3cm, krantenpapier, diepdruk
(3)       Wonen-hv
(4)       UB ISG /   
De afgelopen jaren zijn de huren verhoogd en inmiddels vier maal zo duur geworden dan zij in 1950 waren. De huren van nieuwbouwwoningen zijn kunstmatig opgeschroefd, o.m.met een belasting van 14% (BTW) en verhoging van de rente. Bij huuruitkomsten van 300 tot 400 gulden per maand zijn deze woningen onbereikbaar geworden voor gezinnen met een arbeidersinkomen. Ook nu weer zegt de regering Biesheuvel-Drees, dat deze huurverhogingen een bijdrage zullen zijn in de oplossing van de woningnood. Dat is een leugen! Van partikuliere woningen verdwijnt de verhoging in de zakken van de eigenaren, de hogere huren van de woningbouwverenigingen en de gemeenten moeten afgedragen worden aan de regering. Het geld verdwijnt in de bodemloze put van bewapeningslasten. Hogere huren vergroten de woningnood onder gezinnen met lagere inkomens omdat nog meer woningen voor hen onbereikbaar worden. De wet huurharmonisatie moet worden ingetrokken. 15 April demonstratie van Mercatorplein naar Slotermeerlaan.
20-4-72/3        HEINEKEN BROUWT.......................HEINEKEN   SLOOPT
(1)       FJG-Amsterdam  Partij van de Arbeid afdeling Zuid II
(2)       A4, slechte kwaliteit papier, pica
(3)       Ams-C-rest     Wonen
(4)       UB GA ISG /   
Heineken is van plan 20 goede woningen aan de Nic.Witsenkade te slopen voor uitbreiding van haar kantoorpand. Het zit er niet in dat het bij deze huizen zal blijven. De PvdA in Amsterdam heeft zich uitgesproken tegen sloop. Het is voor de Amsterdamse woningzoekenden een onverteerbare zaak indien goede woningen worden opgeofferd door onnodige bedrijfsuitbreiding. Het is net zo goed mogelijk aan de buitenkant van Amsterdam een kantoor te bouwen. Wij eisen bier EN woningen. Demonstreer tegen afbraak! Vrijdag 21 april Heineken brouwerij.
20-4-72/4        Het Wijkcentrum viert feest!
(1)       Namens tientallen buurtbewoners, de BHW
(2)       dubbelz., A4, pica, st.pen, tekening
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen
(4)       UB GA ISG /   
Op de Manifestatie Pijp in-Pijp uit is iedereen welkom, behalve de BHW. Want wij hebben te veel kritiek op de manifestatie en zijn ook niet van plan onze mening onder stoelen of banken te steken. Dit feest, dat een plan was van de PvdA, is mogelijk gemaakt door steun van gemeente en bedrijven.
De problemen van de Pijp zijn al jaren lang bij de gemeente bekend. Zij weigert stelselmatig controle uit te oefenen op het verplichte onderhoud door huisbazen en werkt zo doelbewust verkrotting in de hand. De buurt is niet gebaat bij leuke feesten waar bedrijven de overlast afkopen die ze de buurt bezorgen. Heineken en Hema, die geld beschikbaar stelden, onttrekken panden aan de woningvoorraad. Het wijkcentrum schuift zichzelf op de voorgrond over de ruggen van de bewoners heen. Het feest is een zoethoudertje, een middel om de aandacht af te leiden van de schrijnende nood en een poging ons van gerechtvaardigde strijd af te houden.
24-4-72/2        DE HUUR-INKOMENSAKTIE.   24-4-72
(1)       Komitee van aanbeveling van beheerders voor de huurinkomensaktie
(2)       dubbelz., A4, voorkant: pica; achterkant: elite
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       kopie op UB /   
1: In september werden op voorschrift van O&W de kale huren van studentenflats verhoogd, zonder dat daar een goed studiefinancieringsstelsel tegenover staat. Uit protest hiertegen weigeren de bewoners al 8 maanden de kale-huurverhoging te betalen. Nu de Brauw zijn wetsvoorstel tot verhoging van het collegegeld wil indienen is het belangrijk door te gaan met de aktie. De diensthoofden van de DSH hebben het voorstel om daadwerkelijk tot maatregelen tegen deelnemers aan de aktie over te gaan, afgewezen. ± 450 Bewoners (13% van het DSH-bestand) doen mee aan de aktie.
2: Verklaring van de beheerders van de studentenhuizen, waarin zij zich met de aktie solidair verklaren.
24-4-72/3        Amsterdam, 24-4-'72   Door de metrobouw ...
(1)       anoniem (uitgegeven door Aktiegroep Nieuwmarkt)
(2)       A4, pica, sommige regels rode inkt
(3)       Ams-C-Nwm Vervoer           Wonen
(4)       UB GA ISG /   
Door de metrobouw dreigen de bewoners van St.Antonie Breestraat 43 op straat gezet te worden. Na pogingen tot ontruiming d.m.v.politieterreur, na mysterieuze branden bleek 14 april welke merkwaardige methoden de gemeente probeert toe te passen. Op de deur werd een exploit geplakt, dat ook aan de bewoners werd uitgereikt, dat het huis de volgende dag verlaten moest worden, zgn.wegens levensgevaar i.v.m.de sloop van nr.49. Deze maatregel kon weliswaar ingetrokken worden, maar de mogelijkheid heeft bestaan dat van pand 43 een onbewoonbare ruimte zou zijn overgebleven. Het "exploit" was een fotocopie van de dienst Gereedmaken terreinen, zonder datum en niet ondertekend.
De CBH-normen worden strenger dan ooit toegepast. Dit als gevolg van de woningnood, voortvloeiende uit ons maatschappelijk systeem, waaraan ook socialistische wethouders meewerken, waarbij de grond aan de meest biedende wordt verkocht. Het is ondenkbaar dat in de Nieuwmarkt weer voor arbeiders betaalbare huizen worden gebouwd. De woningnood wordt afgeschoven op de mensen met de lage salarissen.
27-4-72/6        STOP DE SLOOP VAN DE DAPPERBUURT!
(1)       Bewoners van de Wagenaarstraat
Aktiegroep De Sterke Arm
(2)       dubbelz., A4, geel papier, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.1.02
(5)       Aktieverslag in Dappernieuws 17 (29-4-72) p.6 e.v.
De afbraak van twee panden in de Wagenaarstraat is het begin van een systematische sloop van de Dapperbuurt. De gemeente wil de komende 3 jaar 2000 woningen slopen. Bij eerdere sloop liepen de bewoners van de naastliggende panden gevaar. In de Wagenaar- en de Wijttenbachstraat zijn buren met de Rampendienst weggehaald! De gemeente wil de buurt laten verkrotten door in een huizenrij er enkele panden tussenuit te slopen. Hierdoor gaan de huizen scheuren. Gisteren hebben 10 Dapperbuurters bij de direkteur Bouw en Woning Toezicht geprotesteerd. Onze eis: sloop onmiddellijk stopzetten, pas slopen wanneer de bewoners Wagenaarstraat 122-144 een goede aanbieding hebben gekregen. Nieuwenweg zei ijskoud: We gaan door met de sloop. Wij roepen u op deze sloop vanaf donderdagmorgen 7 uur stop te zetten. Eerst goede aanbiedingen voor alle bewoners, dan pas slopen. Wij willen met deze sloopstop toekomstige sloop voorkomen omdat er niet één paal voor nieuwbouw de grond ingeslagen wordt. Wij zijn niet tegen slopers maar tegen het sloopbeleid.
27-4-72/7        Aan de bewoners van de Wagenaarstraat,   U ontvangt hierbij een gratis exemplaar van Dappernieuws ter kennismaking.
(1)       Aktiegroep de Sterke Arm
(2)       A4, dik rood papier, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.1.02
 
U ontvangt een gratis exemplaar van Dappernieuws ter kennismaking. Op 27 april hebben bewoners van de Wagenaarstraat en mensen van de Sterke Arm geprobeerd de sloop tegen te houden. Op 2 mei merkten de bewoners op 132 dat hun schoorsteen van het dak af gesloopt werd en dat een televisieantenne verdwenen was. De bewoners hebben een brief opgesteld aan het Grondbedrijf. Zij stellen dat het zo een onleefbare situatie is. Zolang de gemeentelijke diensten weigeren iets te doen, betalen de bewoners uit protest geen huur.
  -5-72/15        HUURDERSKOMITEE DAPPERBUURT   Buurtgenoten,   Het wonen in de Dapperbuurt ...
(1)       (Huurderskomitee Dapperbuurt)
(2)       21,5x13,6cm, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.1.02
Het wonen in de Dapperbuurt brengt voor huurders veel problemen mee. Onzekerheid over wat er gaat gebeuren. Voor de gemeenteraadsfractie van de CPN is dit aanleiding geweest hierover een interpellatie aan te vragen. De huiseigenaren doen steeds minder aan het onderhoud. Ieder jaar ontvangt men een aankondiging van een huurverhoging. Ook bij herhuisvesting doen zich problemen voor. Het Huurderskomitee beschikt over een adviesman die U over deze zaken kan inlichten. Wekelijks spreekuur.
  -5-72/16        DE SLOOP VAN DE DAPPERBUURT IS BEGONNEN
(1)       aktiegroep de Sterke Arm
kluphuis de Werf
(2)       A4, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.1.02
De laatste weken neemt de sloop toe. De bewoners komen in het rampenhotel of krijgen een slechte aanbieding. Buren worden door het afbreken bedreigd met de Rampendienst omdat hun huizen verzakken. De half gesloopte panden leveren levensgevaarlijke speelplaatsen voor de kinderen op. Zulke panden zijn brandgevaarlijk. Wij eisen dat deze huizen dichtgemetseld worden en niet afgebroken. De willekeurige en onvoorzichtige sloop veroorzaakt door de hele Dapperbuurt paniek. De bewoners worden een gemakkelijke prooi voor de gemeente. Wij willen dat er pas gesloopt wordt als de bewoners goede huizen aangeboden hebben gekregen en de sloop geen gevaarlijke gevolgen zal hebben voor de buren. Wij moeten de komende week iets doen. Daarvoor zijn veel buurtbewoners nodig. Oproep op zondag 7 mei na Sport in Beeld, in kluphuis de Werf te komen. Kom ook voor uw buurman op, want eenheid maakt macht!
1-5-72/9          BOOT-SCHAP ... BOOTBEWONERS, ...
(1)       aktiegroep de doordrvers
(2)       dubbelz., folio, pica, st.pen, tekeningen
(3)       Wonen
(4)       UB GA /   
(6)       Boot-schap 1
Het aantal bootbewoners dat elektriciteit van lantarenpalen aftapt breidt zich snel uit. Voor verlichting van 17e eeuwse geveltjes etc.voor de toeristen geeft de gemeente drie miljoen gulden uit. Het geld van de toeristen komt bij de grote hotelconcerns terecht. Dat er wat te verdienen valt blijkt uit het feit dat er alleen al in Amsterdam 14 grote hotelplannen zijn. De bouwvakkers die zo'n hotel moeten bouwen of het personeel hebben weer te lijden onder de woningnood, waardoor sommigen op een boot zonder elektriciteit zitten. Omdat de overheid de gevolgen van een falend woningbouwbeleid niet onder ogen wenst te zien. 2 Mei vergadering op m.s."Gaja".
Tips voor het aftappen van elektriciteit.
10-5-72/4b
(1)       de sterke arm, aktiegroep dapperbuurt
(2)       A4, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.1.02
Dito als voorkant van /4a.
15-5-72/2        WE ZITTEN ALLEMAAL IN HETZELFDE SCHUITJE
(1)       Aktiekommitee "de doordrijvers" Amsteldijk.
(2)       dubbelz., A4, pica, st.pen
(3)       Wonen
(4)       UB /   
Op de Amsteldijk ligt een kantoorboot. Hiervoor moest een woonboot weg. De kantoorboot kreeg meteen elektriciteit, terwijl pas geleden een tiental boten op de Amsteldijk afgesloten werd van elektriciteit. De boot is een kantoor voor een kantorenbouwprojekt in de Eenhoornstraat van Van der Meyden, een berucht spekulant. Hij heeft bij het gat aan de amstel diverse mensen uit hun woningen verjaagd. De mensen aan de wal en wij zitten in hetzelfde schuitje. Wij eisen water en elektriciteit voor de woonboten. Zeker nu we gezien hebben hoe snel dat kan.
  -6-72/1          DE STEM VAN DE BUURT!! ... Amsterdam, juni 1972.
(1)       Bestuur sanering-begeleidingskomité Nieuwmarkt
(2)       1v 4p, 22x27,9cm, diepdruk, foto's
(3)       Ams-C-Nwm Wonen Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
(6)       De Stem van de buurt
Buurtbewoners vormden een komité als reaktie op het onduidelijke gemeentebeleid. De autochtone bewoners zijn de dupe van het kraken, omdat deze mensen die op woningen kwamen er meestal een andere mentaliteit op nahielden, dan de oorspronkelijke bewoners gewend zijn. Volgt chronologie van de aktiviteiten van het komité alsmede van het gemeentelijk saneringsbeleid vanaf 1964, een en ander gelardeerd met kritiek op gemeente en nieuwe buurtbewoners en Wijkcentrum d'Oude Stadt. O.a.: het wijkcentrum weigerde in eerste instantie het saneringskomité als vertegenwoordigers van de buurt; Provo-raadslid Schimmelpenninck (nu voorzitter van het wijkcentrum) stemde in 1968 voor de Metro.
Volgen een artikel "Van een echte Nieuwmarktbewoner" (De buurt is een wildwest geworden, waarin onze vrouwen en grote dochters niet vrijuit rustig over straat durven te lopen), een overzicht "Financiële lasten en vergoedingen bij saneringen" en een artikel over het verraad van de wijkraad t.o.v.de autochtone bewoner. Aan de gemeente moet de eis gesteld worden: saneren goed, maar zorg voor directe afbraak. Om te voorkomen dat de oude krotten in rattenholen veranderen.
  -6-72/11        Aan : College van B & W, Dienst Volkshuisvesting, ...
(1)       (huurders en eigenaars van panden aan de Groenburgwal, Raamgracht, Zwanenburgwal, Staalstraat e.o.)
(2)       dubbelz., folio, elite
(3)       Ams-C-rest     Wonen
(4)       UB GA ISG SA /    SA 028/006.4.01
(5)       Literatuur: Amsterdams Weekblad nr.1
Ondergetekenden, huurders en eigenaars van panden aan de Groenburgwal e.o., dienen een aanklacht in tegen de eigenaar van een aantal panden op de Zwanenburg- en Groenburgwal, Leeuwenberg/Grobura, wegens misleiding van de bewoners, niet melden van leegstand van vrijgekomen woningen, het onttrekken van woonruimte zonder vergunning en het vernielen van woonruimte. Ten onrechte is bewoners aangezegd dat zij hun woning voor hotelbouw zouden moeten verlaten. Geen van de vrijkomende woningen werd leeggemeld bij de gemeente. De woningonttrekking is nog steeds illegaal. In vrijgekomen woningen werden vernielingen aangericht. Wij eisen een onderzoek van opsporingsambtenaren en B&W, en dat de woonruimte onverwijld gevorderd wordt en deze op kosten van de eigenaar laat herstellen.
5-6-72/1          INFORMATIEBULLETIN G.U. UILENSTEDE - nr 1 ... TOELICHTING OP DE BRIEF VAN BEHEERDERS EN HUISMEESTERS AAN DE DIENST STUDENTENHUISVESTING, INZAKE HET FALEND BELEID VAN DE D.S.H.
(1)       Beheerders en huismeesters Uilenstede
(2)       2v 2p, A4, elite en elite kursief
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       kopie op UB /   
Toelichting op de brief van beheerders en huismeesters aan de Dienst Studentenhuisvesting, inzake het falend beleid van de D.S.H.
De bewoners zijn er nauwelijks van op de hoogte dat wij ook nog een taak als contactpersoon tussen de DSH en de bewoners hebben. Nu wij ons misnoegen over een aantal zaken aan de dienst kenbaar hebben gemaakt, lijkt het ons wenselijk onze intermediaire taak wat duidelijker te maken aan de hand van een overzicht van contacten tussen DSH en beheerders over tuinplan, fietsenstalling e.d. Uit het overzicht blijkt dat de beheerders zich voor een en ander ingespannen hebben, maar dat de uitvoering van de plannen door tegenwerking op het buro van de DSH vertraagd wordt.
19-6-72/2        INFORMATIEBULLETIN G.U. UILENSTEDE - nr 2 ... EXTRA EDITIE   ALGEMENE BEWONERSVERGADERING
(1)       (bewonerscomité in oprichting)
(2)       A4
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       kopie op UB /   
Donderdag 22 juni algemene bewonersvergadering in het Combinatiegebouw. Er wordt verslag uitgebracht van de Civitas Huisvesting n.a.v.de brief over het falend beleid van de DSH van de beheerders van Uilenstede. Het is in de loop van deze actie als een gemis gevoeld dat de bewoners niet georganiseerd en daardoor slecht geïnformeerd waren over de problemen op Uilenstede. Er zal op de vergadering een bewonerscomité opgericht worden.
29-6-72/2        gemeente amsterdam ... Aan de bewoners van de Apollobuurt en omgeving
(1)       gemeente amsterdam (niet uitgegeven door ondertekenaar, fp)
(2)       A4, off-set, blauwe en zwarte inkt
(3)       Ams-Zuid        Wonen
(4)       UB /   
(5)       Zie 3-7-72/1
Namaak-brief van de gemeente aan de bewoners van de Apollobuurt, waarin aangekondigd wordt dat door het toenemende tekort aan woonruimte door sanering van volksbuurten, tot verplichte inwoning is besloten.
3-7-72/1          gemeente amsterdam ... Amsterdam, 3 juli l972   Zeer geachte mevrouw, ...
(1)       gemeente amsterdam (niet uitgegeven door ondertekenaar, fp)
(2)       A4, off-set, zwarte en blauwe inkt, Letter Gothic
(3)       Ams-Zuid        Wonen
(4)       UB / UB 95.2  
(5)       Zie 29-6-72/2
De afgelopen week is er bij u een brief in de bus gedeponeerd. Het is u hopelijk uit perspublicaties gebleken dat hier sprake was van een imitatie van de zg."gemeentelijke bewonersbrieven". Als College van B&W willen we er geen twijfel over laten bestaan dat de woonproblemen in enkele Amsterdamse wijken niet opgelost kunnen worden door het vorderen van woonruimte in andere wijken. De financiële mogelijkheden die van Rijkswege geboden worden zijn niet voldoende om het Amsterdamse woningprobleem op te lossen. Velen van u zijn ook bezitter van panden in stadsdelen waar minder draagkrachtigen wonen. B&W is van mening, dat slechts zeer ingrijpende veranderingen in de eigendomsverhoudingen een oplossing van de woningnood kunnen bevorderen. Slechts onteigening zonder vergoeding zou het mogelijk maken goedkope woningbouwprojecten uit te voeren. Of deze mogelijkheid gerealiseerd zal worden hangt niet af van de bereidheid van dit college, maar van de slagvaardigheid van de Amsterdamse bevolking.
6-7-72/1          Bewoners Bulletin Uilenstede   De spontane akties ...
(1)       Het Bewonerskomitee Uilenstede
(2)       A4, pica
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB /   
De spontane akties van afgelopen dinsdagnacht waren een duidelijk teken van woede van de studenten: al twee jaar verwaarlozing van Uilenstede door de DSH en nu ook nog de 1000 gulden, die alleen door de kamer aangenomen is door de chantagepraktijk van De Brauw. De regering kan wel wetten aannemen, uiteindelijk beslissen we zelf of we deze 1000 gulden betalen, ja of nee. We hebben gesteld: 1000 gulden nooit; dat woord gaan we gestand doen.
Dinsdag a.s.vergadering met de bewoners over de vormen van aktie tegen de ƒ 1000 en de huurverhoging.
  -8-72/7          PROTESTEER TEGEN DE HUURVERHOGING -- BOYKOT
(1)       Het bewonerskomité in oprichting, 4 namen
(2)       folio, Prestige Elite
(3)       Ond-tert          Wonen-hv
(4)       kopie op UB / UB 62.2  
(5)       Zie  -9-72/8
De huren op Uilenstede gaan wéér omhoog. De huren bestaan uit 2 onderdelen: de kale huren die hoogstens 16% van de maximum rijksstudietoelage mogen zijn en de omslagkosten voor verwarming, elektriciteit e.d. Zelfs deze maximum toelage is te laag om de student een standaard-levenspeil te garanderen. Maar een klein percentage van de studenten krijgt een maximumbeurs. Uit een inkomensonderzoek van de SRVU blijkt dat het gemiddelde inkomen dat de student van anderen krijgt ƒ 4100 is. In de huidige situatie is het noodzakelijk tegen alle maatregelen, die een aanslag betekenen op de inkomenspositie van de student, in verzet te komen. Boykot de ƒ 1000 en de huurverhoging, protesteer tegen de koppeling aan de maximum studietoelage! Volgt techniese informatie over de huurboykot.
  -8-72/13        AAN ALLE BEWONERS DIE DE HUURPRIJZEN MEER DAN ZAT ZIJN !!!!!!!
(1)       asva
(2)       dubbelz., A4, pica
(3)       Ond-tert          Wonen-hv
(4)       UB / UB 97.1  
1 September gaat de huur in de algemene studentenhuizen weer eens omhoog. Tegen de kale huurverhoging heeft de ASVA destijds geprotesteerd, terwijl bewonerscomité's de servicekostenstijging fel hebben aangevallen. Vorig jaar hebben de bewoners en de ASVA een succesvolle huurstaking gehouden. Geen afwenteling van servicekostenverhoging op de bewoners! Geen koppeling van de kale huur aan de maximale studietoelage, die bijna niemand ontvangt!
Precies dezelfde huurstaking als vorig jaar lijkt ons geen juiste taktiek, maar daarover moeten de bewoners beslissen. Daarom willen we in zoveel mogelijk huizen aksievergaderingen beleggen. Daar komt bij dat in vele huizen de huur stijgt, terwijl het 'woongenot' schrikbarend is. Op de achterkant staat een lijst van kontaktpersonen per huis.
  -8-72/15        "WAT VOOR AKTIE NOU WEER"
(1)       (aktiecomité Kattenburg)
(2)       dubbelz., A4, pica
(3)       Ond-tert          Wonen-hv
(4)       UB / UB 97.1  
Aan de bewoners van Kattenburg, over onderwijsbezuinigingen en tegenmaatregelen. Het is alweer enige tijd geleden dat er een huurdersvergadering heeft plaatsgevonden. Veel mensen vinden dat ze voor een relatief laag bedrag lekker centraal zitten en dat ze op de privé-kamermarkt slechter af zouden zijn. Dat er toch een aktie-comité is opgericht komt omdat het eigenlijk helemaal niet direkt om de huur gaat! Maar tegen de bezuinigingen van Den Haag. Op de beurzen wordt 40 miljoen bezuinigd. De maximum RijksStudieToelage ontvangt bijna niemand, terwijl wel door iedereen aan kale huur 16% daarvan moet worden betaald. Op de Zilverberg, in de Weesperstraatflat en op Uilenstede komt de proteststaking van de grond. De aktie wordt landelijk gecoördineerd. Een asva-budgetonderzoek plus eisenpakket zal extra ruggesteun opleveren. Met het Maagdenhuis wordt onderhandeld of men daar zoveel mogelijk 'passief' wil blijven! Het aktiecomité adviseert de bewoners de kale huurverhoging niet te betalen. Nadere mededelingen volgen over de mogelijkheid het maandelijks uitgespaarde bedrag (ƒ 5,67) te storten in een hulpfonds voor huurders-met-problemen. Volgen instrukties om de machtiging in te trekken en onder een achterstand van ƒ 200 te blijven.
14-8-72/2        donderdag 17 augustus, 19 uur algemene ruimte BEWONERSVERGADERING over de boykot van de 1100 gulden ... de huurverhogingen en wat we daartegen moeten doen
(1)       het aktiekomitee zilverberg
(2)       A4, pica, st.pen
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB GA /   
Donderdag 17 augustus in de algemene ruimte bewonersvergadering over de boykot van de 1100 gulden en de huurverhoging en wat we daartegen moeten doen.
14-8-72/3        De kale huurverhoging.
(1)       (ASVA)
(2)       dubbelz., A4, elite
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB /   
De kale huur gaat in de studentenhuizen met 9,69% omhoog, de servicekosten met gemiddeld 12%. Om binnen de norm te blijven dat de totale huur niet meer mag bedragen dan 25% van de maximale rijksstudietoelage, wordt de DSH gedwongen het servicepakket af te breken. Weiger de kale huurverhoging te betalen. In alle studentenhuizen zullen deze maand bewonersvergaderingen gehouden worden over de boykot van de 1000 gulden en de huur-inkomensaktie. Door massaal de kale huurverhoging te weigeren maken we duidelijk dat een beter studiefinancieringssisteem moet worden doorgevoerd en dat de 1000 guldenwet, de grootste hindernis voor dit beter sisteem, moet worden ingetrokken. De Universiteitsraad heeft zich na akties uitgesproken tegen kontrole door de DSH op betaalbewijzen.
22-8-72/2        Sectie Woon- en Leefklimaat ... Amsterdam, 22-8-1972
(1)       Sectie Woon- en Leefklimaat van het Wijkcentrum D'Oude Stadt; Aktiegroep Nieuwmarkt; Groep Bezorgde Burgers
(2)       dubbelz., A4, Scribe
(3)       Ams-C-rest     Wonen
(4)       UB /   
Aan de pastores van de kerken in de binnenstad van Amsterdam. Aangemoedigd door een schrijven van de Raad van Kerken in de agglomeratie Amsterdam durven wij uw aandacht te vragen voor het volgende. De z.g.cityvorming langs de oostlijn van de metro begint reeds op gang te komen. De steeds duurder wordende grond -mét de daarop staande huizen- wordt opgekocht voor het bouwen van kantoren en hotels. De bewoners behoren veelal tot die groep, die de huur van hun woningen nog maar juist kunnen opbrengen. Wij hebben de hoop dat een geluid vanuit de kerken invloed kan hebben op het nakomen van door het gemeentebestuur gedane beloften, m.n. t.a.v.het bevorderen van het wonen in de binnenstad. Uitnodiging voor een bijeenkomst op 29 augustus in het Mozeshuis over een eventuele gezamenlijke stellingname (zie 15-9-72/1).
24-8-72/11      JONGEREN ZOEKEN KAMERS   Werkende Jongeren,Studenten ...
 
(1)       ASVA  MAI  SIKH  SRVU
(2)       21,7x30,5cm, off-set
(3)       Wonen
(4)       ISG /   
In september is de kamernood het ergst. Hebt U een kamer leeg staan geef die dan op bij onderstaande niet-kommerciële kamerbureaus.
De regering moet leningen verstrekken voor het realiseren van woonruimte voor alleenstaanden. De bouwstop aan de Universiteiten moet opgeheven worden, zodat meer studentenhuizen gebouwd kunnen worden. Deze moeten opengesteld worden voor HBO-studenten en werkende jongeren.
24-8-72/12      SRVU ... DOE MEE MET DE KAMERAKTIE
(1)       SRVU
(2)       A4, st.pen
(3)       Wonen
(4)       UB /   
Doe mee met de kameraktie van ASVA, MAI, SIKH en SRVU. Kom 26 augustus naar het Beursplein voor een demonstratieve optocht. 29 Augustus tocht door de wijken (karavaan + geluidswagen). Wees solidair met kamerzoekenden.
25-8-72/5        JONGEREN ZOEKEN KAMERS!   ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2 UUR BEURSPLEIN DEMONSTRATIE Tegen de woningnood, voor kamers
 
(1)       ASVA, MAI, SIKH, SRVU.
(2)       A4, pica
(3)       Wonen
(4)       kopie op UB /   
(5)       Druk: ASVA
Zaterdag 26 augustus demonstratie tegen de woningnood, voor kamers vanaf Beursplein.
Dinsdag 29 augustus vertrekt vanaf het ASVA-kantoor een karavaan naar verschillende wijken. Aan bewoners zal gevraagd worden kamers beschikbaar te stellen.
28-8-72/7        Aan de beheerders van alle studentenhuizen van de DSH.
(1)       het stakingskomitee.
(2)       A4, pica
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       kopie op UB /   
N.a.v.het samenvallen van de huurverhoging met de invoering van de 1000 gulden kollegegeld en het verband met de studiefinancieringspolitiek van de regering, heeft de Civitas in samenwerking met de ASVA het initiatief genomen tot een beheerdersstaking. Het plan is het College van Bestuur de volgende eisen voor te leggen: intrekken laatste huurverhoging, geen collegekaartcontrole bij inschrijving voor woonruimte, verhoging salaris beheerders en het garanderen van inspraak. Ter ondersteuning van deze eisen stellen wij voor alle administratieve handelingen, die uitvoering geven aan de gewraakte maatregelen, op te schorten en ons terug te trekken uit overlegorganen waarin ook de DSH zitting heeft.
29-8-72/1        PERSBERICHT   Aan de redaktie onderwijs/binnenland
(1)       Het ASVA-bestuur
(2)       dubbelz., A4, pica
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB GA ISG /   
Op de Universiteitsraadsvergadering van 29 augustus hebben ook niet-raadsleden, iemand namens de aktiekomitees in de studentenhuizen en de beheerders en iemand namens de ASVA, het woord gevoerd. De UR besloot tot opheffing van elke selektie op betaling van kollegegeld bij de studentenhuisvesting. De raad nam een motie aan vóór intrekking van de wet op de kollege- en inschrijfgelden.
Met argumenten en akties hebben we niet alleen bereikt dat vrijwel alle (sub)fakulteiten bewijzen van inschrijving verstrekken, maar ook dat deze gehanteerd kunnen worden bij de studentenhuisvesting. Er komt een piket bij de Dienst Studenten Huisvesting o.a.om studenten op te roepen voor een vergadering van nieuwe bewoners op donderdag.
De bezetting van het Maupoleum blijft voorlopig gehandhaafd.
  -9-72/2          CPN waterlooplein ... VERHUISKOSTEN VERGOEDING - 3000 gulden!
(1)       Het bestuur van de Communistische Partij van Nederland, afdeling Waterlooplein.
(2)       dubbelz., kwarto, elite, st.pen, kop: rode inkt
(3)       Wonen
(4)       ? /   
Gedeputeerde Staten hebben het Amsterdamse Raadsbesluit om de verhuiskostenvergoeding voor saneringswoningen tot 3000 gulden te verhogen vernietigd. De verhoging van de verhuiskosten, waartoe de Gemeenteraad op initiatief van de CPN-fractie besloot, is geen geldsmijterij. Het is bittere noodzaak. Het argument dat door deze verhoging de financiële positie van Amsterdam in gevaar komt is vals. Schuldig is de afknijppolitiek van de rechtse regering tegen Amsterdam met zijn linkse meerderheid. Het besluit van het Provincie-bestuur moet ingetrokken worden. De noodzakelijke vernieuwing van de stad mag niet afgewenteld worden op de bewoners. 30 September Waarheidsfestival.
  -9?-72/8        Aan de weigeraars van de kale huurverhoging per 1 september 1972.
(1)       2 namen
(2)       folio, Text
(3)       Ond-tert          Wonen-hv
(4)       kopie op UB / UB 62.2  
(5)       Zie  -8-72/7 en 11-10-72/2
Op de huurdersvergadering (op Uilenstede, fp) is besproken wat er moet gebeuren nu 120 mensen meedoen aan de boykot van de kale huurverhoging. Besloten is door te gaan. Aan de uitbreiding van het aantal deelnemers zal gewerkt moeten worden. De eerste eis is "ingewilligd": de minister heeft de regeling, waarbij het kollegegeld in de huurvaststelling betrokken was, ingetrokken. Het tweede punt, loskoppeling van de huurvaststelling van de maximum rijksstudietoelage bleef. De huurvaststelling zal aan het reële inkomen van de student gekoppeld moeten worden. Het zal na de verkiezingen in november een nieuwe regering duidelijk moeten zijn, dat aan de landelijk gevoerde aktie niet voorbijgegaan kan worden.
  -9-72/16        BEWONERSKOMITE KATTENBURG organizeert :
(1)       Bewonerskomité Kattenburg (studentenflat, fp)
(2)       A4, pica
(3)       Ond-tert          Wonen-hv
(4)       UB / UB 62.2  
25 September bewonersvergadering, o.a.over de huurinkomensaktie. Arnold Koper van de ASVA vertelt, wat de perspektieven zijn van de boycot van de huurverhoging en hoe we deze aksie kunnen voeren.
  -9-72/18        ONZE "WIBAUTBUURT" VERKROT!!!!
(1)       anoniem
(2)       folio, off-set, elite
(3)       Ams-O-Wib    Wonen
(4)       kopie op UB /   
De kantoorkolossen schieten de laatste jaren als paddestoelen uit onze woonbuurt. Nieuwe plannen zijn in de maak. Als dit zo doorgaat worden grote delen van onze buurt onleefbaar en verkrotten. Het blijkt dat er alleen maar geld is voor een miljoenen verslindende metro en reusachtige bedrijfsgebouwen, terwijl er voor de buurt nauwelijks een cent beschikbaar is. En dat ondanks grote woningnood en een teveel aan kantoorruimte. Het is de hoogste tijd veel te gaan doen aan woningnieuwbouw, woningverbetering en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Hoe we dit zover kunnen krijgen kunnen we samen bespreken op 29 september bij een grote buurtbijeenkomst met gemeenteraadsleden en wethouder Lammers in het Oosterhonk. Met tentoonstelling en een TV-reportage over onze buurt. Meer informatie in de Oosterpark Buurtkrant.
  -9-72/19
(1)       (Initiatiefcomité Geuzenveld tegen de huurharmonisatie)
(3)       Ams-West       Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 8-9-72 p.7
Minister Udink heeft voor een groot deel van Geuzenveld zgn.verbindendverklaringen uitgegeven voor de omstreden huurverhoging krachtens de huurharmonisatie. De beslissingen zijn begin augustus gedateerd, d.w.z.op een moment dat er eigenlijk helemaal geen regering was. De beloften van inspraak zijn niet gehonoreerd en ook van het onderzoek door de Huuradviescommissies is niets terecht gekomen. Wethouder Kuypers zei niet van deze gang van zaken op de hoogte te zijn en zegde toe zich met de Huuradviescommissie in verbinding te stellen en geen voorbereiding te zullen treffen voor een tweede ronde van de huurharmonisatie. Wij verlangen van de woningbouwverenigingen dat deze ernst gaan maken met de democratie en inspraak in hun organisatie. Zij dienen vergaderingen van hun bewoners uit te schrijven alvorens besluiten worden genomen.
4-9-72/1          De toestand bij de DSH.
 
(1)       (ASVA)
(2)       A4, pica
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       kopie op UB /   
29 Augustus besloot de Universiteitsraad dat toewijzing van kamers moest plaatsvinden op vertoon van fakulteits- of plaatsingsbewijzen. Over twee maanden wil het College van Bestuur kontroleren of men zich al dan niet heeft ingeschreven. Beheerders en bewonerskomitees hebben zich tegen kontrole uitgesproken. Kom naar de Poort om te horen waar en wanneer de vergaderingen in de (sub)fakulteiten en de huizen plaats vinden.
5 September in de Poort aktievergadering ter voorbereiding van akties rond de opening van het Academiese Jaar.
5-9-72/3          Amsterdam,5 september 1972   OPENBRIEF aan de Verenigde Bouwbedrijven Bredrero N.V.
(1)       de bewoners van de Wibautstrook
(2)       kwarto, watermerk Rex Rotary electro paper
(3)       Ams-O-Wib    Wonen
(4)       kopie op UB /   
De bewoners rond de Wibautstraat vestigen uw aandacht op de noodzaak tot wijziging van de geplande bouwplannen van een kantoortoren naast het Paroolgebouw. Wij hebben geen baat bij steeds meer gebouwen en plannen voor enorme kolossen en komen dit meestal pas te weten als de zaak al beklonken schijnt te zijn. Een gebouwenmuur aan de Wibautstraat dreigt onze buurt in tweeën te splijten. Hierdoor dreigt de woonfunktie van een veel groter gebied verloren te gaan en wordt de parkeeroverlast vergroot. Daarom hebben wij een alternatief plan opgesteld, waarover wij met u van gedachten willen wisselen.
Bent u ook tegen de bouw van dergelijke Kantoorkolossen en vóór het behoud van een leefbare woonbuurt, zet dat uw handtekening hieronder. 10 September komen wij bij elkaar in het Oosterhonk.
13-9-72/2        Amsterdam, 13 september 1972.   PERSBERICHT 2.
(1)       Buurtbewoners Wibautstrook
(2)       kwarto, Bruxelles
(3)       Ams-O-Wib    Wonen
(4)       UB / UB 17.2  
22 September zal in een bijeenkomst in Het Oosterhonk met omwonenden van de Wibautstraat, een delegatie van Empeo N.V.en gemeenteraadsleden het diskussieplan voor het terrein achter het Parool besproken worden. Achtergrond is de overtuiging van de bewoners dat de kantoorbouw-explosie zich meer en meer onze buurt indringt!
14-9-72/1        TEACH-IN OP 15 SEP. OM 8 UUR
(1)       De Sterke Arm
(2)       dubbelz., A4, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       UB ISG SA /    SA 040/001.1.02
Vlak voor de verkiezingen hebben we de oppositiepartijen uitgenodigd, omdat we van ze willen horen wat ze werkelijk aan de woningnood gaan doen. PPR, D'66, PvdA, CPN en PSP zijn uitgenodigd te antwoorden op onze eisen: herhuisvesting in eigen buurt (dus betaalbare huren), meer rijksbijdragen voor de volkswoningbouw (defensie omlaag, stopzetting van nutteloze prestige-objekten als metro en opera), lage rente voor woningbouw, onteigening grondbezit, optreden tegen moedwillige verkrotting, stopzetting aantasting van het 'groene hart' van de Randstad, geen huurharmonisatie en -liberalisatie, medebeslissingsrecht bewoners. Alle maatregelen moeten bijdragen tot de afbraak van de kapitalistiese maatschappij-ordening, uiteindelijke socialisatie van woningproduktie en huizenbezit en tot herverdeling van inkomens en macht. 15 September teach-in op het Bodencentrum.
14-9-72/2        AKTIE op het BODENCENTRUM
(1)       Aktiegroep de Sterke Arm
(2)       A4, off-set
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       UB ISG SA /    SA 040/001.1.02
Vrijdag begint op het Bodencentrum een aktie tegen de woningnood. Woningzoekenden zullen er kamperen. Op deze plek moet de eerste nieuwbouw komen. Maar de huren zullen voor ons niet te betalen zijn! Moeten wij dan naar een andere saneringsbuurt? Vrijdag teach-in met politici van de progressieve partijen.
Zaterdagmiddag vertoning van films met diskussie.
Zaterdagavond buurtfeest, zondag films.
14-9-72/3        aktie voor betaalbare nieuwbouw op het Bodecentrum!
(1)       Aktiegroep de Sterke Arm
(2)       A4, off-set
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       kopie op UB /   
Het is zo goed als zeker dat in november wordt begonnen met een nieuwbouwprojekt op het Bodecentrum. De Gemeente heeft de plannen nog niet op tafel willen leggen, maar wij hebben de tekeningen te pakken gekregen. Het is onduidelijk hoe hoog de huren zullen worden. Er moet eindelijk open kaart gespeeld worden. Wil men de nieuwbouw gebruiken voor herhuisvesting van mensen die wegens de sanering hun huis uit moeten of moet je minstens ƒ 2000 per maand verdienen om de huur te kunnen opbrengen?
Als de Gemeenteplannen doorgaan zullen er in 1975 2000 woningen in de Dapperbuurt zijn gesloopt. En 230 woningen op het Bodecentrum gebouwd. Wij eisen: eerst bouwen, dan pas verder slopen. Van 15-17 september tentenkamp op het bodecentrum om onze eisen kracht bij te zetten: nieuwbouw op het Bodecentrum voor Dapperbuurters; betaalbare huren.
14-9-72/4        BLOKVERGADERING   14-9-72
(1)       anoniem (wrs.uitgegeven door Aktiegroep Nieuwmarkt)
(2)       A4, st.pen
(3)       Ams-C-Nwm Wonen
(4)       UB GA / UB 10.3  
Donderdag in de crèche vergadering voor mensen die woonruimte zoeken, die niets aangeboden krijgen, wel iets krijgen of niet weg willen. Voor mensen die beter wensen!
15-9-72/1        OPERATIONEEL TEAM ... Amsterdam,15 september 1972.
(1)       Operationeel Team van de Raad van kerken in de agglomeratie Amsterdam
Werkverband Huisvestingsnood Amsterdam.
(2)       3v 3p, A4, pica
(3)       Ams-C-rest     Godsdienst       Wonen
(4)       UB /   
(5)       Zie 22-8-72/2
Adres aan de Amsterdamse gemeenteraad betreffende de voorgenomen hotelbouw aan de Zwanenburgwal/Raamgracht/Groenburgwal. De hotelbouwplannen hebben ons in hoge mate verontrust. Wij maken onze solidariteit kenbaar met de standpunten van het Wijkcentrum "d'Oude Stadt", groep "Bezorgde Burgers" en aksiegroep Nieuwmarkt. Ook wij vragen u: de beloften over het stimuleren van het wonen in de binnenstad na te komen, een bescherming van de hele Nieuwmarktbuurt, geen medewerking aan vestiging van een groot hotel op deze plaats, te bevorderen dat de vernielde woonruimte weer aan de woningvoorraad wordt toegevoegd, te eisen dat bewoners op de hoogte worden gebracht van plannen voor hun buurt om daarover mee te kunnen beslissen, een eind te maken aan de sloop van woningen in de binnenstad t.b.v.infrastrukturele werken en een eind te maken aan het proces van cityvorming. In navolging van Christus zijn wij geroepen solidair te zijn met de zwakkeren. Wij vinden de wijze waarop Grobura zijn plannen tracht door te drukken een vorm van struktureel geweld.
15-9-72/2        Aan alle woningzoekenden,   Er zijn ...
(1)       Aktiegroep "De Sterke Arm"
(2)       A4, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       UB / UB 17.1  
(5)       Uitgedeeld bij het C.B.H.
Er zijn nog steeds veel mensen die in een slechte woning wonen of zelfs geen woning kunnen vinden. De arbeidersbuurten worden met sanering bedreigd. Een voorbeeld is de Dapperbuurt. De gemeente heeft het plan de betaalbare huizen af te breken en er onbetaalbare nieuwbouw voor in de plaats te zetten. Terwijl de gemeente opknappen van huizen ook aan zou kunnen pakken. Voor de buurtbewoners betekent dit verhuizen naar een volgende saneringswijk. De hoge nieuwbouwhuren zijn voor hen niet te betalen. 15-17 September tentenkamp met woningzoekenden om de woningnood aan de kaak te stellen. Wij hebben hiervoor het Bodecentrum, waar dit jaar met de nieuwbouw begonnen zou worden, maar waar zgn.geen geld voor is. Het C.B.H.heeft niets te bieden.
18-9-72/1        MACHTIGING-INTREKKINGSBEWIJS:
(1)       (ASVA)
(2)       kwarto, pica
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB GA ISG /   
Formulier om de aan de Stichting Studentenhuisvesting-Amsterdam bij de Gemeentegiro verleende machtiging voor het onbeperkt afschrijven van de rekening van bewoners van kamers in studentenhuizen, in te trekken. Stuur dit formulier op naar de ASVA of geef hem aan je bewonerskomitee.
  -10-72/1        AAN DE HUURDERS VAN DE GEMEENTEWONINGEN IN DE SPAARNDAMMERBUURT.   WAT GAAT HET KOSTEN ?
(1)       Communistische Partij van Nederland. Afdeling  Spaarndam.
(2)       dubbelz., slechte kwaliteit papier, kwarto, pica, st.pen
(3)       Ams-W-Spa    Wonen
(4)       GA /  GA arch.CWS 
Het gemeentelijke boekje over de renovatie van Uw woning is zo ingewikkeld dat de helft van de bewoners het niet eens heeft gelezen. De indruk wordt gewekt dat de aanvangshuur van een verbeterde woning F.135 per maand gaat doen. Dit is voor een 3-kamerwoning in 1970. Door huurverhogingen zullen grotere woningen tot boven de F.200 stijgen. Het merendeel van u zou de woning en de buurt moeten verlaten.
Oproep voor vergadering op 3 november in Ons Huis, Nova Zemblastraat, met de gemeenteraadsfraktie van de CPN. Wij hebben ons steeds op het standpunt gesteld van eenvoudige woningverbetering (douchecel en een moderne keuken in een van de kamers) met niet meer dan F.30 huurverhoging.
  -10-72/6        M.A.BELZER ... Geachte Mevr.Keizer,
 
(1)       anoniem
(2)       A4, off-set
(3)       Wonen
(4)       ? /   
 
Brief aan huurster van huisbaas, waarin haar de huur wordt opgezegd. De brief werd gedrukt en in grote aantallen geplakt in het dorp Helvoirt, waar de huisbaas woonde.
  -10-72/7        ÉÉN VINGER KAN MEN BREKEN ... Bruynzeelpamflet nr.10
(1)       BGA (Bedrijfsgroep Amsterdam)
(2)       2v 4p, A4, geel papier, el.stencil, elite, tekeningen
(3)       Werk   Wonen
(4)       UB / UB 92.1  
(6)       Bruynzeelpamflet 10
Bruynzeel heeft grote moeilijkheden met de werving van nieuw personeel. De lonen liggen lager dan bij andere bedrijven. Bruynzeel misbruikt de werkloosheid in Turkije en de woningnood hier om nieuw personeel te krijgen. Bruynzeel helpt je een woning te krijgen en geeft de eerste jaren huursubsidie. Daarna moet je de volle ƒ 280 zelf opbrengen. Met het lage loon dat je in de dagdienst verdient is dat onmogelijk. Bruynzeel kan dan lachen, want dan worden we gedwongen overwerk te doen of in de ploegendienst te gaan werken.
16 Oktober komt Udink, de minister van volkshuisvesting op het terrein een proefwoning openen. Eén van die woningen waar we zelf nooit in komen te wonen. We moeten hem laten merken, dat we de situatie waarin we werken en wonen niet pikken. Onze kollega's op de boten hebben geweigerd overwerk te doen. Als zó veel kollega's overwerk weigeren moet het mogelijk zijn verhoging van het basisloon af te dwingen.
  -10-72/11      WIJ WONEN NU RUIM TWEE JAAR OP KALKMARKT 4.
(1)       Henk Klein Bussink  Nicoline Nagtzaam
(2)       kwarto, elite
(3)       Ams-C-rest     Wonen
(4)       UB / UB 8.2  
Wij wonen twee jaar op de Kalkmarkt 4. Wij hadden onze woning in bruikleen van de eigenaar. Wij onderhielden het huis in ruil daarvoor. Het huis naast ons werd gerestaureerd. Ons huis is door dezelfde man gekocht. Wij moesten er uit, maar konden geen nieuwe woning vinden. De schoorsteen en het dak zijn al gesloopt. Help ons. Wij kunnen er niets tegen doen.
  -10-72/14      BOOT-SCHAP   Bootbewoners   Sinds een half jaar ...
(1)       Aktiegroep "De Doordrvers"
(2)       dubbelz., A4, elite, st.pen
(3)       Wonen
(4)       UB / UB 109  
(6)       Boot-schap
Sinds een half jaar is het rustig geweest onder de woonschipbewoners. De in februari gestarte aktie voor aansluiting op water en elektriciteit voor alle woonschepen heeft tot resultaat gehad dat een groot aantal woonschipbewoners betrekkelijk ongestoord elektriciteit kon aftappen. Hoewel er van de gemeente nog geen enkele toezegging is gekomen, wil ze wel medewerking geven aan een te houden enquete. Wij vinden dat de gemeente eerst maar eens moet tonen dat zij achter de eisen staat. Zolang dat niet het geval is, kunnen de met de enquete vergaarde gegevens tegen ons gebruikt worden. Politie en gemeente bereiden kampagne voor om klandestien aftappen te stoppen! Er zullen boten op de Binnenkant (metro) en Kattenburgervaart (dempen) verplaatst worden, waarbij het de vraag is, of de gemeente niet van de gelegenheid gebruik zal maken die boten in het westelijk havengebied te dumpen. Over deze en andere zaken bijeenkomst op 1 november in koffiebar Roodmerk.
  -10-72/16      waK   Oud-west ... 20 oktober 1972
(1)       waK woon-aktie kinkerbuurt
Oud-west wkopbouworgaan i.o.
Aktie Onderhoud Woningen
(2)       2v 4p, kwarto, el.stencil, o.a.elite, kaartje
(3)       Ams-W-Kin    Wonen
(4)       ISG /   ISG stzmap Akademie Bouwkunst II
20 Oktober aanvang opbouw Kinkerbuurt: eerste paal in de grond voor de 24 nieuwe woningen in de Bellamystraat. Wandeling door de buurt langs de plaatsen waar gebouwd kan worden.
Wij willen wonen in bewoonbare woningen tegen betaalbare huren en niet in huizen welke 75 jaar eerder gebouwd zijn om zoveel mogelijk te verdienen.
Facsimilé van brief Directeur Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting waarin hij de WAK gelukwenst met het bereikte resultaat.
  -10-72/17      COMMUNISTISCHE PARTIJ VAN NEDERLAND   afdeling kinkerbuurt ... oktober l972.
(1)       C.P.N.-afdeling Kinkerbuurt.
(2)       folio, pica
(3)       Ams-W-Kin    Wonen
(4)       ISG /   ISG stzmap Akademie Bouwkunst II
In een onlangs verschenen rapport komt de CPN tot de konklusies dat de herbouw in de omgeving van de Borgerstraat van de grond moet komen, gemeente en woningbouwverenigingen moeten uitgaan van eenvoudige maar minder dure woningbouw en overgaan tot herhalingsbouw, BTW voor woningwetwoningen moet afgeschaft worden, er moet bij nieuwbouw rekening gehouden worden met winkels en bedrijfjes, de gemeente moet grond verwerven en eigenaren tot onderhoud en verbeteringen van de woningen dwingen.
18 Oktober in het Borgercentrum openbare vergadering over de vraag hoe we deze eisen kracht bij kunnen zetten en hoe we ze politiek kunnen verwezenlijken.
  -10-72/25
(1)       (uitgegeven door de Bond van Huurders en Woningzoekenden, afd.de Pp)
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Literatuur: De Waarheid 19-1-73 p.7 en 7-3-73 p.4. Gegevens ontleend aan De Waarheid 31-10-72 p.4
In de Eerste Jacob van Campenstraat zijn al tien jaar zeven panden aan de kontrole van het CBH onttrokken. Er moeten peperdure huren voor betaald worden: van 200 tot 425 gulden per maand. Waar de eigenaar, Leeh, verbeteringen aanbracht ging de huur omhoog van 70 tot 250 gulden, terwijl bovendien overnamekosten moesten worden betaald. Een pand wordt onderverhuurd aan tenminste 15 Turkse arbeiders voor ƒ 90 per persoon per maand, twee benedenhuizen worden als bedrijfsruimte verhuurd en de zolders worden verhuurd aan studenten. Herhuisvesting, dat pas vorige week een onderzoek instelde, heeft drie bewoners een ontruimingsbevel gestuurd. Wij eisen dat de woningen bij CBH terugkomen. Om aan dit soort praktijken een eind te maken eisen wij dat Herhuisvesting een meldingsplicht plus een daaraan verbonden boete bij het niet nakomen van die plicht instelt.
  -10-72/36      30 OKT.TOT 4 NOV.LANDELIJKE HUURWEEK IN STUDENTENHUIZEN ...
(1)       De huur/bewonerskomitees
Het Landelk Overleg van Grondraden
(2)       A4, el.stencil, foto
(3)       Ond-tert          Wonen-hv
(4)       UB / UB 97.1  
30 oktober tot 4 nov.landelijke huurweek in studentenhuizen voor: loskoppeling huur van de maximale rijksstudietoelage, intrekking huurverhoging, verbetering studiefinancieringssysteem en opheffing bouwstop, ook voor studentenhuizen. Weiger de huurverhoging te betalen! Kom naar de studentenmanifestatie op 11 nov.in de Beurs te Amsterdam.
(integraal)
  -10-72/38      GEEN GOUDKUST OP HET BODENCENTRUM
(1)       Aktiegroep De Sterke Arm
(2)       folio, off-set, o.a.Letter Gothic
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.1.02
(5)       Zie ook Dappernieuws 29 (28-10-72) p.1 e.v.
B&W hebben drie weken geleden een bouwplan voor 229 woningen op het Bodencentrum ter visie gelegd. Het is de bedoeling in november de eerste paal te slaan. Nu staat nog niet vast hoe hoog de huren zullen worden en of de huizen voor Dapperbuurters zijn. De Sterke Arm heeft een bezwaarschrift ingediend. Wethouder Lammers zegt dat hij de nieuwe huizen toch wel kwijt raakt. Maar het gaat er om welke mensen er zullen wonen. Daar moeten de meest urgenten uit de Dapperbuurt komen te wonen. Een huur van 280 gulden (plus 50 gulden servicekosten) is voor arbeiders onbetaalbaar. Wij willen geen goudkust aan de Pontanusstraat. Dapperbuurters worden dan gedwongen naar andere saneringsbuurten te verhuizen. Mensen met veel poen kunnen dan dicht bij het centrum gaan wonen. Wij hebben van wethouder Lammers geëist dat er opening van zaken komt over de onderhandelingen met de regering over de subsidies. Door ons bezwaarschrift kan de bouw worden vertraagd. Liever vertraging dan onbetaalbare nieuwbouw. Lammers stelt: eerst bouwen en wie er dan in komt zien we later wel.
11-10-72/2      11-10-'72.   aan de weigeraars van de ka­le-huurverhoging van 1 sept.'72.
(1)       2 namen (uitgegeven door bewonerskomité Uilenstede, fp)
(2)       A4, Prestige Elite
(3)       Ond-tert          Wonen-hv
(4)       kopie op UB / UB 62.3  
(5)       Zie  -9-72/8
Al onze zgn.student-vertegenwoordigers in het s.s.h.-bestuur (van de VU, fp) -op twee na- hebben zich uitgesproken vóór de handhaving van de boete tegen de huuraktievoerders. Behalve ministeriële maatregelen, zullen we nu ook de maatregelen van "onze" s.s.h.moeten bestrijden. Er is intussen weinig gebeurd aan een uitbreiding van de aktie. Is het in verschillende steden mogelijk geweest weerstand te bieden aan de intimidaties van de s.s.h.'s, dan is dat vooral mogelijk geweest door de massaliteit van de aktie. We stellen voor of de weigering tot 1 januari uit te stellen en beter voor te bereiden of we betalen deze maand de huurverhoging ook al niet en maken de houding van het s.s.h.bestuur tot een groter punt in de verdere aktie. 16 Oktober vergadering van huurweigeraars in het kombinatiegebouw.
16-10-72/1      BESTE MENSEN,   Amsterdam, 16 oktober   De gebeurtenissen van gisterochtend in de Nieuwmarkt ...
(1)       Aktiegroep Nieuwmarkt  Sectie woon- en leefklimaat van wkcentrum "d'Oude Stadt"
(2)       A4, watermerk Pamo Abzug Post, slechte kwaliteit papier, elite
(3)       Ams-C-Nwm Wonen
(4)       UB / UB 10.3  
De gebeurtenissen van gisterochtend in de Nieuwmarkt staan niet op zichzelf. De laatste maanden is ook in andere buurten het gemeentelijk beleid doorgezet met behulp van de politie en zijn arrestaties verricht. De strijd tegen het gemeentelijk beleid wordt door de gemeente tot een strijd tussen de politie en de aktiegroepen gemaakt, waardoor bewoners gemakkelijk gearresteerd en berecht kunnen worden. In de Nieuwmarkt wordt, terwijl de bewoners nog niet eens vertrokken zijn, het dak al boven hun hoofd gesloopt onder bescherming van een politiemacht. Dit heeft ook consequenties voor andere buurten. Om te kijken wat we hier tegen gaan doen is er 19 oktober een bijeenkomst in de Smederij. De aktie om mensen zonder huisvesting aan een lege woning te helpen zal voortgezet worden.
20-10-72/1      DAPPERBUURTERS...... DE MAAT IS VOL!!!!!!
(1)       (bewoners van de 2e Van Swindenstraat)
(2)       kwarto, blauwe inkt, elite
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       kopie op UB en GA / UB 17.1 GA AA 696.836 
(5)       Tekst: Jan Beerenhout (gemeente-voorpostambtenaar in de Dapperbuurt). Getypt op de typemachine van de Voorpost. Handtekeningenlijst. Zie  -3-72/5. Literatuur: Dappernieuws 29 en 30
Vanochtend lezen wij in de krant dat de Actiegroep De Sterke Arm, namens ons een bezwaarschrift heeft ingediend tegen het bouwen van nieuwe woningen op het bodecentrum. Zij zeggen op te treden namens de bevolking. We kunnen onze eigen boontjes wel doppen. Wij zijn tegen de acties van de actiegroep die de nieuwbouw vertragen: dat betekent nog hogere huren, nog langer in de ellende van onze krotten, nog geen uitzicht op een betere woning. De huren zijn een politieke zaak en daar kunnen we op 29/11 weer wat aan doen. Volgt de tekst van een te ondertekenen brief aan de Gemeenteraad, waarbij men zich distantieert van het indienen van het bezwaarschrift door De Sterke Arm en waarin geëist wordt met spoed een begin met de nieuwbouw te maken en krachtige onderhandelingen met de regering om de huren zo laag mogelijk te krijgen.
24-10-72/2      24 oktober 1972.   aan de deelnemers van de huur/inkomensaktie op uilenstede,
(1)       2 namen (uitgegeven door bewonerskomité Uilenstede, fp)
(2)       A4, IBM Charter
(3)       Ond-tert          Wonen-hv
(4)       kopie op UB / UB 62.3  
Op de vergadering van 16 oktober is besloten: we stellen het staken van het betalen van de kale huurverhoging uit tot 1 januari en er wordt een huurbulletin samengesteld. De verdere aktie kan slechts gevoerd worden, wanneer er een grotere participatie van de huurstakers in het bewonerskomittee bestaat. De mensen in de Uilenraad kunnen slechts dan een breder programma gaan verdedigen, wanneer ze meer mensen voor een progressief beleid achter zich hebben. Doe mee aan het bewonerskomitee.
31-10-72/1      WERKVERBAND HUISVESTINGSNOOD AMSTERDAM ... Open brief.
(1)       Werkverband Huisvestingsnood
(2)       A4, pica
(3)       Wonen
(4)       GA /   
Open brief aan B&W en de leden van de Gemeenteraad.
Wonen en eten bevredigen beide een primaire behoefte van de mens. Onvoldoende wonen veroorzaakt, nét als onvoldoende eten, schade aan de mens. Wij kunnen ons er van af maken door te zeggen dat het de schuld van "Den Haag" is. Laat Amsterdam ter zake kundige en originele mensen aan het werk zetten om het probleem op te lossen.
  -11-72/3        PARTIJ VAN DE ARBEID ... HUURHARMONISATIE
(1)       part van de arbeid gewest amsterdam
(2)       A4, off-set
(3)       Wonen-hv
(4)       ISG /   
 
Aan de huurders van de Gemeente en de Woningbouwverenigingen. Op de valreep heeft Udink maatregelen uitgevaardigd over de huurharmonisatie van gemeente- en verenigingswoningen. De huur van oude woningen wordt opgetrokken tot het peil van nieuwe. Belangrijke verslechteringen staan te wachten. De PvdA is het niet eens met deze plannen. Dat hebben wij getoond bij de vele huuracties en in de gemeenteraad. Als de kiezers ons de kans geven zal een progressieve regering een eind maken aan deze vorm van huurharmonisatie. Stem 29 november Partij van de Arbeid.
  -11-72/8        AMSTERDAMMERS!   HET SLOOPSPOOK WAART DOOR ONZE STAD!
 
(1)       (P.S.P.)
(2)       dubbelz., A4, cubic elite
(3)       Verkiez            Wonen
(4)       UB ISG / UB 85.3  ISG stzmap PSP 3
1: Het sloopspook vreet gaten in de oude woonbuurten. Er worden banken en hotels gebouwd, maar géén betaalbare woningen. Wel worden miljoenen verdiend aan grondspekulatie. Er moet een progressieve regering komen die woningbouw voorrang geeft boven bewapening. De PSP zal een progressieve regering kunnen steunen. Stem PSP.
2: Door PSP te stemmen stemt U voor een progressieve regering en voor maatschappelijke hervormingen in anti-kapitalistiese zin. Géén gesleutel aan het kiesstelsel! Zeggenschap voor arbeiders en bewoners. Eisen van aktiegroepen en de vakbond worden door de PSP ondersteund in en buiten het parlement. Stem op Bram van der Lek.
  -11-72/18
(1)       (Huurderskomité Van Wou/Ferd.Bolbuurt)
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 14-11-72 p.4
16 November buurtvergadering tegen de huurharmonisatie in De Hoeksteen (v.Ostadestraat). Kort geleden heeft de gemeenteraad het besluit genomen geen medewerking aan de huurharmonisatie te verlenen. Dit betekent steun aan het verzet van de bewoners tegen deze regeringsmaatregel, maar het is ook een gevolg van dit verzet dat nu in alle buurten met kracht naar buiten treedt. Minister Udink wil komend jaar ook de oudere woningen onder de huurharmonisatieregelen brengen. Om daar stelling tegen te nemen is de buurtvergadering.
  -11-72/19
(1)       (Komité tegen de huurharmonisatie in Slotermeer)
(3)       Ams-West       Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 24-11-72 p.7
Vele bewoners uit Slotermeer e.o.worden de laatste weken gekonfronteerd met de zgn.verbindendverklaring van Udink. Met ministeriële verbindendverklaringen is er geen eind gekomen aan het verzet tegen de jaarlijks terugkerende huuropdrijving. Wij eisen van de woningbouwverenigingen dat zij geen medewerking verlenen aan het opdrijven van de huren en zodoende als gangmakers gaan fungeren voor partikuliere huiseigenaren. De gemeenteraad heeft op initiatief van de CPN-fraktie de medewerking aan Udinks huurplannen voor 1973 opgezegd. Oproep bij de verkiezingen te stemmen op de partij, die aktief optreedt tegen de huuropdrijving en de enorme prijsstijgingen en voor verlaging van de defensielasten als middel om te komen tot de bouw van betaalbare woningen.
11-11-72/3      BOOT-SCHAP nummer 7 ... AFTAPPEN IS GÉÉN GAPPEN!
(1)       aktiegroep: De Doordrijvers
(2)       dubbelz., A4, off-set, tekeningen
(3)       Wonen
(4)       UB / UB 109  
(6)       Boot-schap 7
De aktie tegen illegaal elektriciteit aftappen van GEB en politie zal wel tot na de verkiezingen op zich laten wachten. Het is nuttig juist in deze tijd onze stem weer eens te laten horen. Ondanks dat ze anders beweert heeft de politie ook voor het binnenkomen op illegale woonschepen een huiszoekingsbevel nodig. Ook een beroep op de opiumwet gaat niet op.
Er doen de wildste verhalen de ronde over boetes voor aftappen van elektriciteit. Waarschijnlijk krijgt u ƒ 25 boete en moet u de gebruikte elektriciteit aan het GEB betalen.
De gemeente heeft het over hinder van woonschepen door vlak boven de kade uitstekende schoorsteenpijpen, maar zwijgt over honderdduizenden uitlaatpijpen die vlak boven de straat giftige gassen uitbraken.
Van de 2500 woonschepen hebben er slechts 1000 een vergunning. De provincie gaat zich ook met het woonschepenvraagstuk bezig houden. 19 November aktievergadering in koffiehuis Roodmerk.
14-11-72/1a    DAPPERNIEUWS   extra editie   14 november 1972
(1)       (de Sterke Arm)
(2)       A4, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(6)       Dappernieuws extra
Het blijkt dat aksies (o.a.het op de voet volgen van gemeente- en overheidsbeleid) en verzet van de buurtbewoners het woningbouwbeleid voor arbeiders kunnen verbeteren. De huren op het Bodecentrum, aanvankelijk rond de ƒ 300, komen nu tussen de ƒ 150 en ƒ 200 te liggen. Recht op deze woningen hebben alleen de mensen met de laagste inkomens (en voor hen is de huur nog te hoog). De volgende stap van gemeente en rijk moet worden, dat de winsten van de ondernemers drasties omlaag gebracht worden. We moeten ervoor strijden, dat ook de rest van de Dapperbuurt betaalbaar wordt. Kom morgen naar het Bodecentrum waar de rechtse staatssekretaris de Buck de eerste paal slaat voor de nieuwbouw.
14-11-72/1b
(1)       De Sterke Arm
(2)       folio, pica, st.pen
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.1.02
(6)       Dappernieuws extra
Dito als /1a.
20-11-72/2      N.a.v. het perskommunikee pc 44 ...
(1)       aktiekommitee "de Doordrijvers"
(2)       dubbelz., A4, elite, st.pen, tekening
(3)       Wonen
(4)       UB / UB 109  
(6)       Boot-schap 7
N.a.v.het perskommunikee pc 44 van 14-11-72 willen wij de volgende opmerkingen maken: Wij vragen ons af of de gemeente wel in staat is te beoordelen of de woonschepen al dan niet het stadsschoon benadelen. Het vaststellen van normen voor aanvaardbare woonruimte is alleen aanvaardbaar als de gemeente bereid is door subsidies het de bewoners mogelijk te maken aan die normen te voldoen. Wegens de woningnood zijn vele mensen gedwongen op een woonboot te wonen. Als de gemeente woningen die niet aan de normen voldoen zou aanpakken, zouden 90.000 krotten van elektriciteit worden afgesloten. Waarom moet er zo'n haast gemaakt worden met de verwijdering van klandestiene aansluitingen? Wij zijn het er niet mee eens dat ook de aansluiting betaald zou moeten worden. Dit gebeurt ook niet bij woningen. We hebben ernstige bedenkingen tegen de hergroepering van woonschepen omdat dit gehanteerd kan worden om illegale schepen te deporteren.
Bovenstaande brief is naar de gemeente gestuurd. Teken de handtekeningenlijsten. 23 November vergadering in koffiehuis Roodmerk.
20-11-72/4      BUURTBEWONERS!   Zoals U weet heeft het gemeentebestuur plannen om de Dapperbuurt belangrijk te veranderen.
(1)       Aktiegroep De Sterke Arm
(2)       A4, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.1.02
 
Het gemeentebestuur heeft plannen om de Dapperbuurt te veranderen. Het blok waarin U woont zou een van de eerste zijn dat aan de beurt komt. Wat gaat het worden? Slopen, opknappen of nieuwbouw? Het lijkt ons nuttig bij U aan te komen en Uw mening te vernemen. Mogelijk kunnen we de mensen uit de blokken hieromheen (de Noord-Oosthoek) in vergadering bij elkaar brengen om gezamenlijke akties te bespreken.
20-11-72/5      EXTRA EDITIE!!!!   DAPPERNIEUWS.   DAPPERBUURT WORDT BEDONDERD.
(1)       Aktiegroep de Sterke Arm
(2)       A4, pica, st.pen
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.1.02
(6)       Dappernieuws extra
De eerste paal op het bodecentrum zou woensdag om half elf geslagen worden. Buurtbewoners waren niet uitgenodigd. De paal werd plotseling om half tien geslagen. Daarna zijn de wethouders en Staatssecretaris Buck naar woningbouwvereniging Onze Woning vertrokken om daar zonder de buurtbewoners, mooi weer te spelen. Verontwaardigde buurtbewoners wilden bij dit 'onderonsje' aanwezig zijn. Terwijl Staatssecretaris Buck de niet aanwezige buurtbewoners geluk wenste met de bouw, werden bewoners door de politie naar buiten geslagen. Later mochten alsnog de weggeslagen bewoners naar binnen. Staatssecretaris Buck vertelde dat de huren ƒ 245 per maand zullen zijn, terwijl Gemeente en Onze Woning suggereren dat door gratis uitgeven van de grond deze huren tussen de ƒ 150 en ƒ 200 worden. Wij zullen ze hier aan houden! Iemand van de Sterke Arm maakte duidelijk hoe de inspraak verkracht wordt en dat over betaalbaarheid van de rest van de Dapperbuurt nog niets bekend is. Wij gaan door met de strijd, ook na de verkiezingstijd.
28-11-72/5      DE WONINGKOMMITEES.   Bond van Huurders   de Pijp.
(1)       Bond van Huurders de Pijp.
(2)       5v 5p, A4, elite
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen
(4)       UB GA ISG / UB 19.1  
De gemeente heeft de Pijp tot instandhoudingsgebied veklaard, d.w.z.dat zij nog een jaar of 20 à 30 meemoet. Daarom moet er volgens ons een dwingende maatregel komen die huisbazen verplicht tot het nakomen van de onderhoudsverplichtingen. De afgelopen jaren hebben we  strijd geleverd tegen de huurverhoging. Immers alleen de huren gingen omhoog maar de kwaliteit van de woningen niet. Desondanks durfden sommige huiseigenaren naar de huuradvieskommissie te lopen om de huurder te dwingen de onredelijke verhoging te betalen. Vele bewoners riepen de hulp van de BHW in. Vele buurtbewoners hebben sukses gehad met processen tegen de huisbazen om onderhoudsverplichtingen af te dwingen. Het is mogelijk de verkrotting aan banden te leggen d.m.v.een woningkommittee. We willen een woningkommitee instellen wat bevoegd is de huren aan banden te leggen en de verkrotting tegen te gaan door huisbazen te dwingen de woningen te onderhouden. In art.90 woningwet staat dat de gemeente zo'n komitee kan instellen. Het komitee is de eerste stap in het verzet van de buurt.
28-11-72/6      BUURT BEWONERS ,   WAAROM DEZE AKTIE IN UW STRAAT ?
(1)       namens de werkgroep Leefbaarheid Transvaalbuurt
(2)       A4, groen papier, elite
(3)       Ams-Oost        Wonen-kra
(4)       kopie op UB /   
(5)       Wrs.verspreid bij de ontruiming van een Surinaams gezin in de Transvaalstraat. Literatuur: De Waarheid 29-11-72 p.3
Wanneer U met ons van mening bent dat een gezin met twee kinderen van 5 en 1 jaar een huis nodig heeft zal U deze aktie begrijpen. Wij willen duidelijk maken dat het onaanvaardbaar is dat gezinnen met kinderen in pensions worden gestopt zolang er 4700 woningen leeg staan. Er zijn zeer veel woningzoekenden in Amsterdam. Nog altijd moeten te veel mensen te lang op een woning wachten. Steun deze aktie.
  -12-72/10      HUURDERSVERENIGING "SPAARNDAM" ... december 1972.
(1)       Bestuur Huurdersvereniging "Spaarndam"
(2)       kwarto, elite
(3)       Ams-W-Spa    Wonen
(4)       GA /   
Na de uitslag van de enquête van Volkshuisvesting willen wij met U bespreken wat er met onze woningen moet gebeuren. Temeer daar in een schrijven van 17 juni 1971 van B&W tot uitdrukking is gebracht dat de huren van verbeterde en nieuwe woningen moeten worden afgestemd op de inkomens van de bewoners. 19 December Speeltuingebouw Zaandammerplein openbare vergadering.
4-12-72/1a      ZO DOEN WE DAT! UITNODIGING
(1)       de zwarte pieten en sinterklaas.
(2)       folio, helder wit papier, off-set
(3)       Wonen-kra
(4)       UB GA ISG SA /    SA 005/001.2.01
(5)       Literatuur: Tasman (1996) p.195. Facs.in Grachtenkrant 337 (9-8-93) p.24. Literatuur over de panden: Ons Amsterdam 1981 p.208 e.v.
Grote verjaarspartij van Sinterklaas in de gekraakte panden van de voormalige huisjesmelker Tabak aan de Nieuwezijds Voorburgwal, hoek St.Niklaasstraat.
4-12-72/1b
(1)       de zwarte pieten en sinterklaas.
(2)       folio, gelig papier, off-set
(3)       Wonen-kra
(4)       kopie op UB SA /    SA 005/001.2.01
 
Dito als /1a.
13-12-72/2      de heemskinderen
(1)       (de Heemskinderen)
(2)       dubbelz., A4, elite
(3)       Alt.lev Milieu   Wonen-kra
(4)       UB / UB 98.1  
Perscommuniqué: vanochtend zijn "de heemskinderen" het kasteel Heemstede bij Houten (U.) binnengegaan. Dat zijn voor het merendeel tuinders (van de tuinbouwschool) en mensen die zich bezighouden met de distributie van milieu technisch verantwoorde voedingsmiddelen. Het slot staat ca.3 jaar leeg. Het kasteel dient gerestaureerd te worden, het natuurgebied kan een functie vervullen als groenbuffer en er kan een proefboerderij voor biologisch-dynamische landbouw gevestigd worden. Kom allemaal en neem iets mee, wat voedsel of een goed idee. Vanmiddag persconferentie.
  -  -73?/12      Binnenkort staan de jaarlijkse huurverhogingen weer voor de deur.
(1)       anoniem (uitgegeven door Bond van Huurders en Woningzoekenden de Pijp)
(2)       4v 7p, A4, elite
(3)       Wonen-hv
(4)       GA /   
De huurverhoging mag geweigerd worden als het onderhoud van het huis onvoldoende is. De huidige manieren om onderhoud af te dwingen zijn onvoldoende. Richt een woningcomité op. Als het comité erkend wordt door de gemeenteraad zullen de klachten sneller behandeld kunnen worden. De huurakties, die altijd in het teken van het weigeren van de huurverhoging hebben gestaan, moeten nu als thema woonverbetering en woningonderhoud hebben. Goede huizen voorkomen dat er een nieuw bestemmingsplan komt.
  -  -73?/32      Achtergronden van de huur- en inkomensproblematiek van studenten.
(1)       anoniem (uitgegeven door Bewonerskomité van de SRVU)
(2)       dubbelz., A4, elite
(3)       Ond-tert          Wonen-hv
(4)       kopie op UB / UB 63.1  
Het wordt redelijk beschouwd (minister Diepenhorst, 1966) dat studenten 16% van hun inkomen aan huur besteden. De kritiek hierop spitst zich toe op drie punten: de gemiddelde student beschikt niet over een maximumrijksstudietoelage, zelfs dat maximum is te laag om de student een standaard levenspeil te garanderen en het is waarschijnlijk dat de investeringen in Studentenhuisvesting op lange termijn rendabel zijn. Het lijkt tijd dat er een wat krachtiger protest tegen de huidige wijze van vaststelling wordt aangeheven. Een mogelijk middel is een boykot van de kale huurverhoging. Het hangt af van de houding die de SSH aanneemt of wij met haar of tegen haar moeten protesteren. Dit en alternatieve wijzen van huurvaststelling staan ter diskussie dinsdag.
  -  -73/53        extra ... DAPPERNIEUWS   IS DE NIEUWBOUW OP HET BODENCENTRUM TOCH BETAALBAAR?
(1)       De Sterke Arm
(2)       dubbelz., A4, off-set, Letter Gothic en Orator
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       UB ISG SA / UB 17.1   SA 040/001.3.01
(6)       Dappernieuws extra
De gemeente wil ons laten geloven dat iedere Dapperbuurter de hoge huur van de woningen op het Bodencentrum kan betalen. Wij houden vol dat de nieuwbouw onbetaalbaar is. Uit een onderschepte brief van Herhuisvesting aan de wethouder voor Volkshuisvesting blijkt dat de meest urgente buurtbewoners niet op het Bodencentrum terecht kunnen omdat de mensen met lage inkomens uitgezeefd worden omdat zij bang zijn voor huurschuld. Ook krijgt niet iedereen die naar het Bodencentrum gaat een verhuiskostenvergoeding.
  -1?-73/17      Aan het college van Burgemeester en Wethouders,   De leef- en werkgemeenschap ...
(1)       (De leef- en werkgemeenschap Keizersgracht 65)
(2)       2v 2p, A4, elite
(3)       Ams-C-rest     Wonen-kra
(4)       UB / UB 8.2  
Adres aan het College van B&W, waarin meegedeeld wordt dat het pand Keizersgracht 65 betrokken is om daar een gemeenschap te vestigen, die ruimte kan bieden aan sociale- en buurtaktiviteiten. Het pand telt 45 bruikbare woonruimten en zeven keukens. Volgen uitspraken van B&W, waarbij zij zich uitspreken voor een versterking van de woonfunktie in de binnenstad. De gemeente dient deze unieke kans om het wonen in de binnenstad te versterken en om ongewenste ontwikkelingen (bouw luxe appartementen, fp) te voorkomen, aan te grijpen door de woonbestemming van het pand te beschermen.
  -1-73/29
(1)       (CPN afd.Slotermeer)
(3)       Ams-West       Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Verspreid n.a.v.brieven van het Ministerie aan huurders, waarin staat dat bij het ministerie 'geen bezwaar' tegen de huurverhoging bestaat. Gegevens ontleend aan De Waarheid 5-1-73 p.7
In Slotermeer hebben vele bewoners tegen de huurharmonisatie geprotesteerd. Veel complexen van woningen verkeren in een dusdanige toestand, dat toepassing van de huurharmonisatie niet aanvaardbaar is. Zo worden honderden duplexwoningen nog steeds door twee gezinnen bewoond. Tevens zijn de omstandigheden waaronder de bewoners van de bovenste verdiepingen van o.a.de Couperusstraat en de Van Leeuwenlaan wonen zodanig, dat van verbouwde zolderkamers kan worden gesproken. De wet op de huurharmonisatie is niet alleen voor 1972 in het leven geroepen, maar er zullen, wanneer de rechtse politiek wordt voortgezet, ook komende jaren extra huurverhogingen worden doorgevoerd. Wij verlangen van de woningbouwverenigingen, dat zij t.a.v.de huurharmonisatie standpunten zullen innemen die in overeenstemming zijn met de wil van de huurders en leden.
17-1-73/2        BIJNA EEN JAAR LEEG
(1)       de bewoners van het voormalig bejaardentehuis, Akerpolderstraat.
(2)       A4, cremekleurig papier, off-set, elite
(3)       Ams-West       Wonen-kra
(4)       kopie op UB / UB 18.2  
(5)       Zie 19-1-73/4
Terwijl de wethouder ons jongeren al zo lang huisvesting belooft, bleef dit gemeentepand sinds 26-1-'72 leeg staan. Daarom zijn wij vanmorgen dit pand binnengetrokken en bewonen wij nu de eerste en tweede verdieping. Terwijl overal gebrek is aan ruimtes voor sociale aktiviteiten zijn er in dit pand prachtige ruimtes die door de bewoners van Sloten gebruikt kunnen worden. Daarom is dit ons voorstel aan de gemeente: laat ons de eerste en tweede verdieping van u huren als woonruimte en gun de bewoners van Sloten de ruimten beneden.
Wij zouden het fijn vinden als het inderdaad een trefcentrum van bewoners werd en wij willen U vragen vanmiddag onder een kopje koffie te komen kennismaken en rond te kijken.
19-1-73/4        HOERA   Beste mensen
(1)       De bewoners van Uw "Trefsentrum Sloten"
(2)       A4, off-set, elite
(3)       Ams-West       Wonen-kra
(4)       kopie op UB / UB 18.2  
Woensdag 17 januari in de Amsterdamse Gemeenteraad herinnert gemeenteraadslid Hakkenberg de wethouder Kuypers aan zijn belofte (uit 1970) leegstaande gemeentepanden als woonruimte aan woningzoekende jongeren te geven. De wethouder antwoordt dat de belofte nog steeds geldt. Hierop leest Hakkenberg ons gele stencil (zie 17-1-73/2) voor en zegt dat hij verwacht dat de wethouder spoedig zal instemmen met het voorstel van de bewoners. De wethouder kan hier geen antwoord op geven. Donderdag hebben we een leuk kontakt gehad met de naaste medewerker van de wethouder. Er zal snel overleg beginnen. We zijn erg optimistisch over het geheel. We danken de inwoners van Sloten voor hun entousiasme en hulp.
19-1-73/5        - DE BEERPUT MOET OPEN -
(1)       Aktiegroep "Open de put" i.o.
(2)       A4, el.stencil
(3)       Wonen
(4)       UB / UB VA45.3  
(5)       Druk: Roodmerk. Literatuur: Tasman (1996) p.196-198. N.a.v. de vragen van het raadslid gaf burgemeester Samkalden opdracht een aanschrijving uit te brengen op de panden van het raadslid
Aan de huurders van de Woningstichting Labor. Het Kabouterraadslid Peter Hakkenberg heeft B&W vragen gesteld over de gang van zaken bij onze huisbaas.
 1.Hebben B&W kennis genomen van het artikel in de Haagse Post van 13 januari, waarin geschreven wordt over de malversaties die de gemeente tonnen heeft gekost en waarbij huurders "woekerprijzen hebben moeten betalen voor verbouwingen van hun oude woningen"? Is er een onderzoek ingesteld en zo niet, zijn B&W dan van mening dat alsnog een onderzoek moet worden ingesteld? Kunnen B&W mededelen waarom de brief aan burgemeester Samkalden, waarin hij op de hoogte werd gesteld van vermeende malversaties, nimmer werd beantwoord?
  -2-73/4          BUURTBEWONERS,   In verband met de slechte toestand,waarin de woningen ...
(1)       Werkgroep Woningen.
(2)       dubbelz., kwarto, elite
(3)       Ams-O-IB       Wonen
(4)       UB / UB 17.3  
1: I.v.m.de slechte toestand van de woningen in de Indische Buurt, organiseert de Werkgroep een actiedag op 24 februari in het Bavohuis. Uitgenodigd zijn wethouders, woningbouwverenigingen, makelaars en vertegenwoordigers van politieke partijen, vakcentrales en het maatschappelijk werk. Wethouders, ambtenaren en de organiserende groepen gaan met een bus door de buurt om de problemen in ogenschouw te nemen. Later openbare hearing.
2: Eisen van de werkgroep o.a.: geen toepassing huurharmonisatie, direkt opvullen open gaten, extra subsidie om deze woningen betaalbaar te maken, geen verhoging erfpacht, strengere aanpak van Bouw- en Woningtoezicht i.v.m.het slechte onderhoud, er moet niet eerder gesloopt worden dan dat herbouwplannen goedgekeurd zijn, tot die tijd moeten de huizen bewoonbaar worden gehouden met het huurpeil van 1950.
  -2-73/41        WEIGER HUURVERHOGING ... en   strijd voor het behoud van een leefbare dapperbuurt met betaalbare huren
(1)       (de Sterke Arm)
(2)       dubbelz., A4, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen-hv
(4)       GA /  GA arch.CWS 
De funderingen blijken er goed bij te staan. Dus geen kaalslag meer, want renovatie en herbouw is nu veel voordeliger. Een streep door de rekening van huiseigenaren en grondspeculanten. In het kader van de heimelijke verkrottingspolitiek komt Bouw en Woningtoezicht pas in aktie wanneer er niets meer te repareren valt. Steun ons voor behoud van de Dapperbuurt en van betaalbare huren. Weiger de jaarlijkse huurverhoging. Als U B&W-toezicht wilt inschakelen, kom dan eerst naar ons spreekuur.
  -2-73/42        datum:...................... Aan(make­laar/huiseigenaar):..............
(1)       (de Sterke Arm)
(2)       A4, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen-hv
(4)       GA /  GA arch.CWS 
Formulier weigering huurverhoging. Verdere inlichtingen op het spreekuur van de Sterke Arm.
  -2-73/43        AAN DE GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM   Ondergetekenden, allen huurders van gemeentewoningen ...
(1)       (huurdersvereniging "Spaarndam")
(2)       folio, elite
(3)       Ams-W-Spa    Wonen
(4)       GA /  GA arch.CWS 
(5)       Handtekeningenlijst. Zie  -3-73/18
Ondergetekenden, huurders van gemeentewoningen, zijn tegen de plannen tot verbouwing omdat de huur de draagkracht van de bewoners te boven gaat. En verlangen zonodig een verbouwing in eenvoudiger vorm en in ieder geval dat zij op basis van vrijwilligheid gaan plaatsvinden.
  -2-73/44        BEWONERS GEMEENTEWONINGEN WIJZEN DURE RENOVATIE AF
(1)       1: Huurdersvereniging Spaarndam
2: Comité Wijkverbetering   "Spaarndammerbuurt"
(2)       dubbelz., kwarto, geel papier, elite
(3)       Ams-W-Spa    Wonen
(4)       GA /  GA arch.CWS 
1: Op de vergadering van de huurdersvereniging zijn de voorstellen voor de hoge renovatie met algemene stemmen afgewezen. Huren van ƒ 200 tot ƒ 300 voor woningen in de Spaarndammerbuurt zijn onaanvaardbaar. Renovatie ja, maar betaalbare huren. Grotere keukens en douches is een eerste vereiste, maar niet meer dan ƒ 30 huurverhoging per maand. Ter ondersteuning van de eis voor de lage renovatie houdt de huurdersvereniging een petitie.
2: Het C.W.S.roept de bewoners van de gemeentewoningen op de petitie te ondersteunen.
8-2-73/5          Amsterdam, 8 februari 1973.   We nemen het niet langer!!!
(1)       Werkgroep Woningen Indische Buurt
PSP Amsterdam-Oost
PSP Amsterdam-Zuid
Aktiegroepen
(2)       A4, elite
(3)       Wonen
(4)       UB / UB 95.2  
De fam.Van Eck nam vorig jaar kontakt op met makelaarskantoor Baneke om een woning te huren. De familie was in het bezit van een medische urgentieverklaring. Door Baneke werd Boutonstraat 8'' toegewezen. Dit staat zwart op wit! Met een employé van Baneke bij het adres aangekomen, bleek de woning gekraakt te zijn door een gezin, dat in vergelijkbare omstandigheden verkeert. De familie Van Eck heeft, na overleg met de employé, Boutonstraat 2'' betrokken en de huur betaald. Het makelaarskantoor heeft een kort geding aangespannen dat werd verloren door Van Eck. De vader was nl.de toezegging van Baneke vergeten mee te nemen. Vanmorgen zou de ontruiming plaatsvinden. Omdat alle pogingen tot hulp tevergeefs gebleken zijn om een gezin te helpen aan het recht op een goede behuizing, zijn we vanmorgen hier. De rechtse politiek heeft de woningnood nog steeds niet kunnen of willen oplossen. De VVD-jakhalzen blijken nog steeds te kunnen profiteren van onrecht op het gebied van de volkshuisvesting.
15-2-73/3        Aan het College van Burgemeester en Wethouders, ... Amsterdam l5 februari l973
(1)       De bewoners van de Swammerdambuurt
(2)       dubbelz., kwarto, watermerk Rex Rotary electro paper, pica, st.pen
(3)       Ams-O-Wib    Wonen
(4)       kopie op UB /   
(5)       Handtekeningenlijst
Aan B.en W., gemeenteraad, direkteur Publieke Werken, politieke partijen en pers. De gemeenteraad heeft een tweede voorbereidingsbesluit genomen om een bestemmingsplan te maken voor het gebied tussen de Amstel en de Wibautstraat. In aansluiting op de beloften van wethouder Lammers, deze buurt hoofdzakelijk een woonbestemming te geven, gaan wij uit van medezeggenschap in het te ontwerpen bestemmingsplan. Onze eisen zijn o.a.de woonfunktie moet gehandhaafd blijven, de open gaten moeten worden bebouwd met betaalbare woningen en/of buurtvoorzieningen, geen uitbreiding kantoorbouw, straten vrij van geparkeerde kantoor-autoos, aanleg speelstraat, aanplant bomen en handhaving woonboten Weesperzijde en aanleg water, gas en elektra. Deze eisen zullen worden uitgewerkt in een eigen bestemmingsplan. Ook verwachten wij een afdoende bestrijding van de Pharao-mier.
  -3-73/3          DE HUURVERHOGING PER 1 APRIL IS NIET VERPLICHT!
(1)       Werkgroep "Woon- en Huurzaken" Wijkcentrum Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt, m.m.w. van P.v.d.A. C.P.N. Ons Huis en 't Trefpunt
(2)       dubbelz., A4, elite, st.pen
(3)       Ams-W-Staa   Wonen-hv
(4)       GA /   
U kunt de huurverhoging weigeren. Redenen hiervoor kunnen zijn het slechte onderhoud of het niet voldoen van de woning aan redelijke eisen. Wij zijn tegen huurverhoging die tot doel heeft de huisbaas rijker te maken. Wij zijn er niet tegen als er een goed onderhouden woning tegenover staat.
  -3-73/4          WIJKCENTRUM STAATSLIEDEN- EN HUGO DE GROOTBUURT ... Aan makelaar/ ...
(1)       Wkcentrum Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt m.m.v. C.P.N. P.V.D.A., P.S.P. Ons Huis en 't Trefpunt
(2)       folio, elite
(3)       Ams-W-Staa   Wonen-hv
(4)       GA /   
Formulier om huurverhoging te weigeren.
  -3-73/5          WEIGER HUURVERHOGING ... en strijd voor ...
(1)       (de Sterke Arm)
(2)       dubbelz., A4, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen-hv
(4)       ISG /   
(5)       Met als bijlage /6
Uit het door de Sterke Arm geëiste funderingsonderzoek blijkt dat de funderingen goed zijn. Hierdoor wordt het mogelijk naast nieuwbouw ook woningen grondig te gaan opknappen. Dit laatste is goedkoper. En ook een streep door de rekening van speculanten die in afwachting van algehele sanering niets meer aan het onderhoud hebben gedaan. Maar ook Bouw- en Woningtoezicht heeft verstek laten gaan. De Sterke Arm helpt u bij het weigeren van de huurverhoging en bij het de eigenaar dwingen reparaties uit te voeren.
  -3-73?/6        datum.......   aan (makelaar/huiseigenaar)........
(1)       (de Sterke Arm)
(2)       A4, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen-hv
(4)       ISG /   
(5)       Zie /5
Formulier om huurverhoging te weigeren.
  -3-73/7          HUURVERHOGING + HUURVERHOGING ...
(1)       Buurtkommite Westelke Eilanden
(2)       3v 4p, A4, elite, pag.2 en 3: geel papier
(3)       Ams-C-WE     Wonen-hv
(4)       GA /   
De huren moeten via allerlei kunstmatige regelingen zo verhoogd worden, dat we vanzelf naar dure nieuwbouw verhuizen. Als de grond in waarde stijgt wordt een buurt een saneringsbuurt, de oude betaalbare huizen moeten gesloopt worden en maken plaats voor bankgebouwen, kantoorflats en onbetaalbare nieuwbouw. Als je de huurverhoging niet betaalt, denkt de eigenaar, laat dat huis dan maar verder verkrotten. Ik laat het later onbewoonbaar verklaren. Later verkoopt hij de grond en komen er kantoor- of bankgebouwen of nieuwbouw. Laat het zover niet komen. Wijs de eigenaar op zijn verplichtingen en help mee onze belangen bij de gemeente naar voren te brengen.
Volgt overzicht rechten en verplichtingen van huurder en verhuurder.
  -3-73/18        HUURDERSVERENIGING "SPAARNDAM" ... RENOVATIE
(1)       Bestuur Huurdersvereniging "Spaarndam"
(2)       4v 4p, kwarto, elite
(3)       Ams-W-Spa    Wonen
(4)       UB GA /  GA arch.CWS 
(5)       Oplage 725 ex. Typoscript op GA
Om allerlei geruchten die de ronde doen tegen te gaan, brengen wij U op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de renovatie. Als reaktie op de plannen voor woningverbetering op "hoog niveau", waardoor de huren te hoog zouden worden, is een petitie gehouden (zie  -2-73/43). De bedoeling is dat een hoge renovatie niet meer dan ƒ 130 per maand mag kosten, een renovatie in eenvoudiger vorm een lagere huur.
  -3-73?/30      datum: .................................... Aan (makelaar/huiseigenaar) : .....................
(1)       (de Sterke Arm)
(2)       A4, elite
(3)       Ams-O-Dap    Wonen-hv
(4)       UB SA / UB 97.1   SA 040/001.1.02
(5)       Mogelijk uitgegeven in 1972
Formulier om de (fakultatieve) huurverhoging te weigeren op grond van onderhoudsgebreken. De 15% verhoging van het watergeld bent u verplicht te betalen. Inlichtingen op het spreekuur van de Sterke Arm in klubhuis 'de Werf'.
9-3-73/4
(1)       (Initiatiefkomité tegen de Huurharmonisatie in Geuzenveld)
(3)       Ams-West       Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 9-3-73 p.3. Zie 27-3-73/4
Oproep de huurverhoging van 1 april voorlopig niet te betalen. Voor grote delen van Geuzenveld geldt nu de niet-verplichte verhoging. Het niet accoord gaan met de verhoging van de huur is een van de maatregelen, die door de bewoners kunnen worden genomen in hun protest tegen de huuropdrijverij. Het komité zal u op korte termijn uitvoeriger informeren. Blokkeer vóór 15 maart de automatische giro-afschrijving. Binnen afzienbare tijd zal een protestvergadering worden gehouden. Geen uitvoering, maar intrekking van de wet is wat er moet gebeuren.
9-3-73/5          HUURDERSVERGADERING   PvdA   PPR ...
(1)       PvdA PPR D'66 CPN PSP
(2)       A5, off-set
(3)       Ams-Zuid        Wonen-hv
(4)       GA /   
Voorlichtingsavond in Amsterdam-zuid over huurverhoging en huurharmonisatie. De huurverhoging is niet verplicht. Sta op uw rechten, uw huisbaas doet dat ook!
9-3-73/6          DE HUURHARMONISATIE   Aan de bewoners van Slotermeer en omgeving.
(1)       het comité "Slotermeer en omgeving tegen de huurharmonisatie@".
(2)       folio, elite
(3)       Ams-West       Wonen-hv
(4)       GA /   
Vorig jaar hebben honderden bewoners in Slotermeer geweigerd aan de huurharmonisatie te voldoen. De gemeente weigert bij minister Udink een plan voor verscherpte huurharmonisatie in te dienen. Udink wil dit jaar de harmonisatie, samen met de huurverhoging, verbindend verklaren. 9 Maart vergadering in de aula van de scholen achter de Catharinakerk om tot een gemeenschappelijke stellingname in de strijd tegen de huurharmonisatie te komen. Deskundige vertegenwoordigers van PvdA en CPN zullen worden uitgenodigd.
14-3-73/5        GEEN HUURVERHOGING MAAR BETERE EN BETAALBARE WONINGEN
(1)       P.V.D.A.  C.P.N.  P.S.P.  P.P.R.  Wkcentrum Ceintuur  Werkgroep De Pp  Bond van Huurders de Pp  HuurdersKomitee v.Wou/Ferd.Bol.
(2)       A4, el.stencil
(3)       Ams-Z-Pijp     Wonen-hv
(4)       GA /   
Al jaren achtereen doen rechtse regeringen aanvallen op het levenspeil van de werkende bevolking. Ook dit jaar wil Udink hogere huren. In vorige jaren is op grote schaal en met sukses huurverhoging geweigerd. Kom naar de huurdersvergadering: 14 maart in de Lange Pier en 20 maart in de Hoeksteen. Ook kunt u zich tot de diverse adviesburoos wenden.
15-3-73/1        Amsterdam, 15 maart 1973   Geachte bewoners !
(1)       Namens het comité"Slotermeer en omgeving tegen de huurharmonisatie@".
(2)       folio, elite
(3)       Ams-West       Wonen-hv
(4)       kopie op UB /   
(5)       Literatuur: De Waarheid 27-3-73 p.2
9 Maart organiseerde het comité een openbare protestvergadering met P.v.d.A.raadslid Dienaar en C.P.N.kamerlid V.h.Schip. V.h.Schip zei dat alleen door eensgezind optreden intrekking van de huurharmonisatie tot stand kan komen. Dienaar betoogde dat alle middelen die tot intrekking van de wet kunnen leiden, geoorloofd zijn. Dienaar bracht scherpe kritiek op de woningbouwcorporaties die, terwijl de gemeenteraad weigerde de huurharmonisatie voor gemeentewoningen uit te voeren, reeds brieven verzonden waarin zij mededeelden zelfstandig de huurharmonisatie uit te voeren. De vergadering besloot tot het sturen van een telegram aan de 2e Kamer waarin intrekking van de wet wordt geëist.
Vormt comité's per buurt, eist ledenvergaderingen per woningbouwvereniging, schrijf dat U niet accoord gaat met de huurverhoging en blokkeer de automatische verhoging van de huuroverschrijving per giro of bank.
21-3-73/3
(1)       (bewoners Adolf van Nassaustraat)
(3)       Ams-W-B&L Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 21-3-73 p.3 en 24-3-73 p.6
Van de huiseigenaar Waijer C.V.hebben wij een brief gekregen waarin hij aankondigt de kosten voor de centrale verwarming te verhogen van 32 naar 45 gulden, oftewel een verhoging met 40%. Wij zien deze kostenstijging als een verkapte extra huurverhoging. Dat is met geen argument te rechtvaardigen.
27-3-73/4
(1)       (Initiatiefkomité tegen de Huurharmonisatie in Geuzenveld)
(3)       Ams-West       Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 27-3-73 p.2. Zie 9-3-73/4
30 Maart openbare protestvergadering tegen de huurharmonisatie in Het Koggeschip. Er zijn sprekers van CPN en PvdA uitgenodigd.
  -4-73/6
(1)       CPN, PvdA en PPR afdelingen Blmer
(3)       Ams-Bijlm       Wonen
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan De Waarheid 13-4-73 p.7
De Bijlmer-bevolking moet het verlagen van de huren eisen. In de Bijlmer staan woningen leeg. Per jaar verhuist 25% van de bewoners. In de Bijlmermeer wonen geen rijken, maar bewoners met lage inkomens. Bijna 70% van de bewoners verdient minder dan ƒ 18.000 per jaar. Voorzieningen vervullen op geen enkele wijze de behoeften van de Bijlmer-bevolking. Wanneer er niets gebeurt zullen steeds meer woningen leeg komen te staan. Een huurverlaging is noodzakelijk. Er zijn verschillende manieren om de huur te verlagen: kosten binnenstraten laten vallen onder de kosten voor de infrastructuur (ƒ 40 per maand), subsidiëren collectieve ruimten (ƒ 10), een groter deel van de kosten voor wegen en viaducten laten betalen door de overheid. Oproep zitting te nemen in een breed huurcomité om de eisen voor betaalbare huren kracht bij te zetten.
  -4-73/24        DE HUURINKOMENSAKTIE WORDT BEDREIGD!
(1)       (ASVA)
(2)       dubbelz., A4, o.a. st.pen
(3)       Ond-tert          Wonen-hv
(4)       UB /   
(5)       Zie 16-6-73/1
Het CvB overweegt maatregelen tegen de huurinkomensaktie: het terugbrengen van de toelaatbare huurschuld van ƒ 200 naar ƒ 100. Het zwicht daarmee voor de chantage-methoden van Van Veen. Deze schreef aan het CvB dat de huurachterstand tengevolge van de inkomensaktie "strikt ten nadele van de universitaire taken en van de studenten zelf komen". De huurders zullen daden moeten stellen. Weiger de huur van de maand mei te betalen als deze maatregelen doorgevoerd worden.
De aktie wordt sinds de huurverhoging van september door 2500 DSH bewoners gevoerd onder de eisen: intrekking huurverhoging, loskoppeling van de huren van de maksimale rijksstudietoelage en voor een beter studiefinancieringsstelsel.
Dezer dagen zullen vele studenten mogen gaan stemmen. De ASVA-fraktie in de u.r.zal zo snel mogelijk de eis nieuwe verkiezingen voor iedereen proberen te realiseren, alsmede opschorting van de huurverhoging. Strookje om de giromachtiging voor de DSH in te trekken.
  -4?-73/25      OPEN BRIEF AAN ALLE AMSTERDAMMERS   Op het ogenblik ...
(1)       anoniem
(2)       kwarto, pica
(3)       Ams-alg           Wonen
(4)       UB GA /   
Op het ogenblik probeert de gemeente de buurten met betaalbare woningen met de grond gelijk te maken, o.m.door een "verscherpt aanschrijvingsbeleid". Dit verkrottingsbeleid wordt net zo lang doorgezet tot de bewoners door de toenemende onleefbaarheid hun buurt uitgepest worden. De huizen in deze wijken leveren te weinig winst op. Daarom worden in de plaats daarvan kantoren en peperdure nieuwbouw neergezet. Om deze plannen te kunnen realiseren worden metro en snelwegen als breekijzers gebruikt. Er is groeiend verzet in de buurten. Bewoners willen beslissen over hun eigen buurt! Geen deportatie, maar betaalbare nieuwbouw en opknappen van woningen en omgeving. De gemeente is bang voor kritiek op haar wanbeleid. Zij probeert aktieve bewoners verdacht te maken en verdeeldheid onder de bewoners te zaaien. Zo legde B.en W.ambtenaren een spreekverbod t.a.v.aktiegroep de Sterke Arm. Hieruit blijkt dat hun beleid tegen de bewoners gericht is.
  -4-73/27        WEG MET DE ZETBAZEN VAN DE GEMEENTE !
(1)       Be-woners van de Von Zesenstraat  Commelinstraat  2e Van Swindenstraat  Van Swindenstraat en
De Sterke Arm
(2)       2v 3p, A4, geel papier, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       ISG SA /    SA 040/001.3.01
(5)       Tekst in: Dappernieuws 41 (14-4-73) p.2-3
Sinds enige tijd huist er een groepje samengeraapte ambtenaren in de Dapperbuurt die de opdracht hebben de mensen die iets anders willen dan de gemeente, monddood te maken. Van het kontakt dat deze projektgroep zou onderhouden tussen gemeente en de buurt heeft nog geen buurtbewoner iets gemerkt. De laatste maanden heeft de projektgroep rake saneringsklappen uitgedeeld. Voorpostman Beerenhout heeft inmiddels ook enkele staaltjes uitgehaald, zoals een anonieme handtekeningenaktie tegen de Sterke Arm en een kursus waar je kunt leren hoe je een hoge huur kunt betalen door te bezuinigen. De projektgroep is onbetrouwbaar en moet ophoepelen.
7-4-73/1          7 april 1973.   Aan de projektgroep Dapperbuurt, ...
(1)       Bewoners Commelinstraat 84.
(2)       A4, geel papier, cubic elite
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.3.01
 
9 Maart werden de bewoners van Commelinstraat 86 door de rampendienst weggehaald. Na de projektgroepvergadering werd de woning bouwvallig verklaard. Woensdag hebben bewoners van 78 t/ 84, rampenhotelbewoners en de sterke arm een gesprek geëist met wethouder Kuypers. Hierin zijn toezeggingen gedaan: direkte aanbiedingen voor de rampenhotelbewoners en een aanbieding voor de overige bewoners. Eén mevrouw heeft nu een woning, maar verder is van deze beloftes niets waargemaakt. Voor ons, overige bewoners, geldt een grote onzekerheid. Wij willen informatie over de bouwtechnische staat van de woningen en dan kunnen we bekijken of er nog voorzieningen kunnen worden aangebracht totdat wij naar het Bodencentrum kunnen.
14-4-73/1        Amsterdam 14 april 1973   BUURTBEWONERS,   Waarom werd het pand Snoekjesgracht 6 gekraakt?
(1)       anoniem
(2)       dubbelz., folio, elite
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
Na jarenlange beloften van de gemeente dat de Nieuwmarktbuurt een woonbestemming zou krijgen hebben een aantal slecht behuisde mensen besloten deze belofte in daden om te zetten door Snoekjesgracht 6 te kraken. De stichting Diogenes heeft van de gemeente een optie gekregen om het Pintohuis en delen van de Snoekjesgracht te 'restaureren', die bij het 200-jarig bestaan van Amsterdam klaar zouden zijn. Een loffelijk streven (voor die mensen die het kunnen betalen om daar in te mogen wonen). De stoffenmagnaat de Swarte heeft nu van het grondbedrijf alle bedrijfsruimte aan de Snoekjesgracht toegewezen gekregen. Terwijl aan de Oude Schans en Zwanenburgwal gebouwen leeg staan van een engelse bouwspekulant, die het voordeliger vindt er een hotel en luxe woningen neer te poten. Verleden jaar liet Diogenes weten dat aan de Snoekjesgracht sociale voorzieningen voor de buurt zouden komen. Het gisteren ontruimde pand Snoekjesgracht 6 bood daar uitstekende mogelijkheden voor.
  -5-73/8          WERKENDE WIJVENPLAN   GEMEENSCHAPPELIJKE WOONVOORZIENINGEN
(1)       Dolle Mina
(2)       1v 4p, A5, off-set, zwarte en rode inkt, tekening
(3)       Vrouw             Wonen
(4)       GA /   
Veel mensen wonen in blokkendozen. Slapen, werken en rekreatie liggen ver uit elkaar. Men vervreemdt, er is eenzaamheid en agressie. Vrouwen zijn gebonden aan huis. Wij willen deze nadelen doorbreken door gemeenschappelijke woonvoorzieningen bij flats zoals kresjes, wasserettes, rekreatieruimtes, gemeenschapskeukens. Organiseer je, laat je stem horen. Protesteer tegen het isoleren van groepen als 65-plussers, gastarbeiders, etc.
  -5-73/10        NIEUWMARKT MANIFEST   C.P.N. afd. Waterlooplein
(1)       C.P.N. afd. Waterlooplein
(2)       folio, elite, st.pen
(3)       Ams-C-Nwm Wonen
(4)       UB / UB 11.1  
(5)       Zie 7-5-73/1. Literatuur: De Waarheid 7-5-73 p.2
De Nieuwmarktbuurt takelt af door de weigering van de partikuliere huisjesmelkers één cent uit te trekken voor het bewoonbaar houden van de woningen en door het uitblijven van een bestemmingsplan. Er mag geen moment gewacht worden met de afbraak van krotwoningen, goede woningen dienen vernieuwd te worden, er moet een bestemmingsplan komen met als uitgangspunt dat de Nieuwmarkt woongebied zal zijn. Het opstellen van zo'n plan hoeft de onmiddellijke woningbouw niet op te houden. Om dit op korte termijn te realiseren is het nodig de metro snel door de Nieuwmarktbuurt te trekken. Jarenlang zijn al krachten aan het werk om de kwalijke toestanden in de Nieuwmarktbuurt voort te laten bestaan. Vooral in Den Haag laat men niet na de ontwikkeling van Amsterdam af te knijpen. De buurt dient de eisen voor vernieuwing van de buurt bij het gemeentebestuur op tafel te leggen en moet "Den Haag" duidelijk maken dat er geld voor het welzijn van de mensen ter beschikking komt. Op 8 mei openbare vergadering in het Mozeshuis.
  -5-73/36        de Sterke Arm NODIGT U UIT: KOM NAAR HET TROPENMUSEUM
(1)       de Sterke Arm
(2)       A4, el.stencil, pica, tekeningen
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.3.01
9 Mei Tropenmuseum speelt Toneelgroep Proloog Breken en bouwen in de Dapperbuurt. U krijgt te zien dat de Caransas en de Tabakken nog steeds de baas zijn en publieke werken achter deze kapitalisten aanholt. Na de voorstellen praten over het toneelstuk en de plannen van Lammers voor de Dapperbuurt.
8-5-73/1          OPENBARE VERGADERING NIEUWMARKT
(1)       C.P.N. afd. Waterlooplein
(2)       kwarto, slechte kwaliteit papier, elite, st.pen
(3)       Ams-C-Nwm Wonen
(4)       UB GA /   
Er moet snel een einde komen aan de verkrotting van de Nieuwmarktbuurt. Er is al te lang gepraat en gepoogd de belangen van de buurt en bewoners in een sfeer van provocatie te plaatsen. Er mag nu geen moment meer worden gewacht met de afbraak van de talloze krotten. Er dient een bestemmingsplan te komen met als kern: bouw van betaalbare woningen. Reeds nu kan de bouw begonnen worden op de talloze braak liggende grond. Daarom is het dringend nodig aan het heilloze traineren van de metrobouw een einde te maken. Acht mei in het Mozeshuis openbare vergadering over deze vraagstukken. Spreker: Wim van het Schip, lid gemeenteraad en van de tweede kamer.
16-6-73/1        ASVA   HUURKRANT NR 2
(1)       ASVA
(2)       dubbelz., A4, o.a.st.pen
(3)       Ond-tert          Wonen-hv
(4)       UB / UB 97.1  
(5)       Zie  -4-73/24
De deurwaardersdreiging is van de baan. In een groot aantal studentenhuizen werden moties tegen de scherpere maatregelen aangenomen, waarin het CvB duidelijk gemaakt werd dat de bewoners op scherpere maatregelen tegen de huurinkomensaktie met een huurstaking van een maand zullen reageren. Boven de tweehonderd gulden huurschuld sturen ze nu in tegenstelling tot vroeger vrij snel een deurwaarder op je af.
Het nieuwe kabinet is een verbetering. In een situatie waarin van rechts geprobeerd wordt het kabinet de oude Biesheuvelkoers te laten doorvoeren, zijn het de akties die het kabinet kunnen dwingen een linksere politiek te voeren. In het regeerakkoord van de progressieve drie staat dat voor de laagste inkomens een huur van maksimaal tien procent van het inkomen toelaatbaar wordt geacht. Je vraagt je af wat er met de huren van de studentenflats gaat gebeuren. Onze eisen moeten ingewilligd worden: intrekking huurverhoging, loskoppeling huren van de maksimale rijksstudietoelage, een beter studiefinancieringsstelsel en geen huurverhoging in september '73. Er dreigt een service kostenverhoging in september. Trek je machtiging in.
19-6-73/1        DINSDAGAVOND  19 JUNI A.S.  8 UUR IN DE MENSA   MASSALE BEWONERSVERGADERING VAN STUDENTENHUIS WEESPERSTRAAT
(1)       Frans van de Ven (beheerder)
(2)       A4, pica
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       kopie op UB /   
19 Juni bewonersvergadering van studentenhuis Weesperstraat in de Mensa over de onhoudbare leefsituatie in dit huis, veroorzaakt door toenemend verkeerslawaai en metrobouw. Wat doen we er aan - wat zijn onze eisen aan D.S.H.en Gemeente?
19-6-73/2        Amsterdam, 19-6-1973.   Aan alle medebewoners van de Weesperstraatflat,
(1)       Het Aktie-kommitee.
(2)       dubbelz., A4, pica
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Zie /3
Hedenavond heeft een bewonersvergadering plaatsgevonden over de toenemende geluidshinder in onze flat. Op de vergadering werden de volgende eisen geformuleerd: 1.aan de DSH: huurverlaging, versnelde uitvoering van de aanleg van de dubbele voorgevel, prioriteit voor bewoners aan de voorzijde bij andere woongelegenheid in het centrum; 2.aan de Gemeente: Weesperstraat afsluiten voor vrachtverkeer, betere voorzieningen voor fietsers en voetgangers, de geluidshinder-producerende werkzaamheden pas na 9 uur laten aanvangen en versneld uitvoeren.
Afgesproken is dat alle bewoners per 1 juli hun huur verlagen. We stellen de DSH een ultimatum dat op 1 september afloopt. Daarna volgen scherpere akties. Leden van de raadskommissie worden uitgenodigd een nachtje door te brengen op de Weesperstraat. Het TNO-rapport dat de geluidshinder hier onaanvaardbaar noemt zal verspreid worden.
19-6-73/3        MACHTIGING-INTREKKINGSBEWIJS:
(1)       anoniem (uitgegeven door ASVA)
(2)       21x±9,9cm
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Verspreid met /2
Strookje om de giromachtiging van de DSH in te trekken. Strookje inleveren bij het bewonerskomitee.
21-6-73/1        Besprekingen over huren
(1)       ASVA
(2)       dubbelz., A4, elite, st.pen
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Oplage 5.000 ex.
Staatssekretaris Klein (PvdA) van onderwijs heeft besprekingen gevoerd over de huur-inkomensaktie en over de vaststelling van de huren per 1 september. Een delegatie van bewonerskomitees protesteerde tegen het feit dat zij niet uitgenodigd waren. Klein wil de Diensten voor Studentenhuisvesting de door de huur-inkomensaktie ontstane huurachterstand laten innen.
ASVA-seminar 22-24 juni waar het beleid van de afgelopen tijd geëvalueerd wordt en plannen voor de toekomst gemaakt worden.
Schrijf je voorlopig niet in.
Strookje om de machtiging bij de giro voor de Stichting Studentenhuisvesting-Amsterdam in te trekken.
22-6-73/2        CPN eist in gemeenteraad garanties voor dapperbuurt
(1)       (C.P.N.)
(2)       dubbelz., kwarto, slechte kwaliteit papier, elite, st.pen
(3)       Ams-O-Dap    Linkse bew      Wonen
(4)       UB GA / UB 17.1  
(5)       Literatuur: Dappernieuws 47 p.5. Tekst in: De Waarheid 21-6-73
Door het optreden van de communistische raadsfractie hebben B en W belangrijke toezeggingen gedaan voor de Dapperbuurt: betaalbare huren door het toepassen van herhalingsbouw en bouw volgens klassieke methoden en een voorkeursrecht voor bejaarden voor huisvesting in de buurt. Een PSP-motie, mede ondertekend door VVD en D'66, pleitte voor 70 woningen per hectare, terwijl het streefcijfer 60 bedraagt. Dit schaadt de leefbaarheid van de toekomstige Dapperbuurt. Door het staken van de stemmen is de behandeling van het bestemmingsplan uitgesteld, wat leidt tot nieuwe onzekerheid en vertraging. De VVD beriep zich op een groepje, genaamd "de sterke arm". In het belang van de Dapperbuurt moet snel begonnen worden met het opknappen van de buurt om een einde te maken aan de verkrotting. De communistische fractie pleitte voor huurverlaging voor krotten en voor garanties dat er in de Dapperbuurt voor bewoners woningen met betaalbare huren worden gebouwd.
  -8?-73/11      WEIGER DE HUURVERHOGING!   Op 1 september ...
(1)       1: SRVU-huuraktiekomitee
2: (Uilenraad)
(2)       dubbelz., A4, voorkant: el.stencil, Prestige Elite; achterkant: elite
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       kopie op UB / UB 64.1  
1: Ondanks unanieme afwijzingen wil staatssekretaris Klein op 1 september de huren verhogen. Dit betekent een ontoelaatbare vermindering van het studenteninkomen. De Uilenraad heeft besloten deze verlaging niet te aksepteren. Er is een huuraktiekomitee opgericht dat op alle eenheden vergaderingen belegt over een huurboykot. Onze eerste eis zal moeten zijn: intrekking huurverhoging. Verder: betaalbare huren en een beter studiefinansieringsstelsel. Kom naar de eenheidsvergadering.
2: De Uilenraad heeft besloten de verhoging van de kale huur per 1 september niet te aksepteren. Zij heeft zich nog niet uitgesproken over een verhoging van de omslagkosten (schoonmaak, energie). Aan de door de SSH afgekondigde verhoging kan geen rechtskracht worden ontleend.
  -8?-73/12      SUKSESVOLLE START HUURAKTIE!
(1)       Namens het bewonerskommitee, (van de SRVU, fp)
(2)       dubbelz., A4, Bruxelles en elite, kop: el.stencil
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       kopie op UB / UB 64.1  
400 Studenten hebben reeds besloten de huurverhoging per 1 september niet te betalen. Op vele eenheidsvergaderingen besloot men de huurverhoging niet te betalen, omdat dit een ontoelaatbare aanslag op het inkomen van de studenten zou betekenen. De regeling dat men 25% van de maximale rijksstudietoelage aan huur moet betalen is onrechtvaardig voor lage inkomens en het grootste deel van de studenten heeft helemaal geen maximale rijksstudietoelage. De eisen zijn: intrekking van de huurverhogingen, betaalbare huren voor iedereen en een beter studiefinancieringsstelsel. Het regeringsprogramma Keerpunt 72 noemt als een redelijke norm voor de laagste inkomens aan huur 10%. Hier moeten wij ze aan houden!
13 September op Uilenstede een bewonersavond over de huuraktie, het Kalkar-projekt en de ƒ 1000-boykot. Nadere informatie via pamfletten en Uilenpraat.
1-8-73/1          1 augustus '73.   Spreekuur van Bouw en Woning Toezicht ...
(1)       Aktiegroep "De Sterke Arm"
(2)       A4, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       GA ISG SA /    SA 040/001.3.01
Bouw- en Woning Toezicht houdt donderdags spreekuur in de voorpost van de gemeente. De bewoners van de Dapperbuurt hebben afgelopen jaren slechte ervaringen met ze opgedaan: er werd willekeurig en soms onnodig gesloopt, huiseigenaren werden zelden gedwongen hun onderhoudsplicht na te komen. De gemeente wilde de buurt plat gooien en nieuwbouw voor mensen met hogere inkomens neerzetten. Nu wil men nieuwbouw en opknappen waar dat kan. Maar er zijn geen waterdichte garanties gegeven. We moeten naar het spreekuur gaan om B&WT op hun plicht te wijzen en ze te kontroleren.
27-8-73/2        In het kort:   Drie jaar geleden zn w begonnen deze panden bewoonbaar te maken.
(1)       de bewoners (van Lange Keizersdwarsstraat, fp)
(2)       A4, watermerkstrepen, rode en zwarte inkt
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4)       UB GA ISG SA /    SA 028/001.3.03
Drie jaar geleden zijn wij begonnen deze panden bewoonbaar te maken. Zij waren twee jaar daarvoor door de gemeente moedwillig onbewoonbaar gemaakt. Wanneer wij dit niet gedaan hadden, zouden de huizen vijf jaar leeg hebben gestaan. Wij zijn hier komen wonen uit woningnood, omdat de panden eigenlijk niet weg moeten en om de wegkwijnende buurt weer te bevolken. Dit bevolken heeft de buurt enige tijd doen opleven, doch door tegenwerking van de gemeente is de buurt opnieuw aan het vervallen. De reden dat wij gebleven zijn is o.a.omdat de meesten van ons niet voldoen aan de bepalingen om voor vervangende woonruimte in aanmerking te komen. Vrijdag kregen wij via het wijkcentrum te horen dat vandaag onze panden gesloopt zullen worden. Het laatste bericht van bureau voorlichting, dat wij zélf hebben ontvangen hield in, dat deze panden 1 oktober ontruimd dienden te zijn. Wij hebben getracht onze panden te baricaderen. Van onze kant zal geen geweld komen. Mocht er iemand agressief worden, dan is dat incidenteel.
  -9?-73/3        Uilenraad steunt huuraktie
(1)       Het Bewonerskommitee van de SRVU
(2)       dubbelz., A4, Letter Gothic
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       kopie op UB / UB 64.1  
De Uilenraad heeft dinsdag besloten weigeraars van de huurverhoging te ontheffen van de boete op het niet-nakomen van het huurkontrakt en de SSH te verzoeken het besluit tot inning van de huurverhoging in te trekken en iedere maatregel tegen weigeraars achterwege te laten. Het SSH-bestuur heeft woensdag besloten geen maatregelen tegen weigeraars te treffen voordat de Raad Studentenaangelegenheden advies heeft uitgebracht over de verhouding tussen de huren van de Uilenstedekamers en het inkomen van de studenten. Mensen die nog niet meedoen aan de huuraktie moeten de huur van voor 1 september gaan betalen. Alle studenten moeten lid worden van de SRVU en opkomen voor intrekking huurverhoging september '73, betaalbare huren voor iedereen en een beter studiefinancieringsstelsel.
  -9-73/9          ASVA KAMERAKTIE ... Tesamen met ...
(1)       ASVA
(2)       A4, elite, st.pen
(3)       Wonen
(4)       UB GA ISG /   
Samen met studenten die een kamer zoeken en andere studentenorganisaties, organiseert de ASVA op 5, 6 en 7 september een kameraktie om de woningnood onder jongeren onder de aandacht van die mensen te brengen die eventueel een kamer willen verhuren. 5 September, op het jubileum van hare majesteit de koningin, zullen wij met opgesierde bakfietsen langs de plaatsen gaan waar mensen feest vieren om pamfletten uit te delen en uiteraard een standje op de Dam. 6 September tocht naar west, 7 september naar oost.
  -9-73/10
(1)       (bewoners Tuindorp-Nieuwendam)
(3)       Ams-Nrd         Diversen          Wonen-hv
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Oplage 2.000 ex. Gegevens ontleend aan De Waarheid 7-9-73 p.4
Er dient een huurtoeslag te komen voor bejaarden en sociaal gesteunden. Tevens dient de vrijstellingsgrens voor de gemeentelijke belastingen opgetrokken te worden tot minstens ƒ 850. Een dezer dagen komen wij hiervoor langs met een petitie (ter ondersteuning van een desbetreffend voorstel van de CPN-fraktie in de gemeenteraad, fp).
3-9-73/2          amsterdam 3 september l973   beste mensen,
(1)       anoniem (wrs.uitgegeven door bewoners Lange Keizersdwarsstraat)
(2)       A4, elite
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4)       UB GA / UB 11.1  
Bedankt voor de spontane medewerking en ondersteuning vorige week toen we uit onze huizen gezet dreigden te worden. Tot nog toe heeft de gemeente de direkte konfrontatie niet aangedurfd.
In een blauwe brief deed de gemeente het voorkomen alsof ons protest zich alleen tegen huisuitzetting zonder herhuisvesting richtte. In tegenstelling tot wat hun woordvoerder Boetje aan de kranten doorgaf "dat het de mensen in die huizen alleen maar te doen was om het tegenhouden van de metro."
7-9-73/1          TABAK's AUTOMOBIELBEDRIJVEN
(1)       Woningcomité 1e Jan Steen
(2)       A4, pica
(3)       Ams-Bijlm       Ams-Z-Pijp     Wonen-hv
(4)       GA /   
Brief aan huisbaas. De bewoners van de percelen 1e Jan Steenstraat 32, 34 en 36 weigeren de huurverhoging te betalen omdat het onderhoud onvoldoende is.
8-9-73/1          HUREN OMLAAG   Onder bovenstaande ...
(1)       Bewonerscomité Huurverlaging Blmermeer
(2)       20,9x29,5cm, diepdruk
(3)       Wonen
(4)       GA /   
Op 4 juni kwamen honderden bewoners bijeen. Zij stelden een bewonerscomité samen. De positieve standpunten van verschillende politieke partijen en de resultaten die elders in Nederland werden bereikt bij akties voor huurverlaging in nieuwbouwwijken bieden duidelijke perspektieven voor het slagen van ónze aktie. Daarvoor is echter nog meer druk nodig.
Binnenkort worden de parkeerheffingen in de Bijlmermeer ingevoerd. Dit terwijl verlaging van de woonkosten juist een bittere noodzaak is. De bewoners van de Bijlmermeer zullen op 10 september in het Bijlmerhuis beslissen op welke wijze de aktie voor spoedige verlaging van de woonkosten thans verder dient te worden gevoerd. Oproep deze meeting in het Bijlmerhuis bij te wonen.
14-9-73/4        HOE TREK IK MIJN MACHTIGING IN?
(1)       Truus te Kronnie  Peter de Jong  Diederik v.Loggem
(2)       A4, pica
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       kopie op UB /   
Na het lezen van de Uilenpraat en het bijwonen van de ASVA-SRVU avond zul je nu wel graag willen weten hoe je daadwerkelijk aan de huurinkomensaktie kunt deelnemen. Volgen instrukties hiervoor. Oude huurstakers blijven natuurlijk gewoon meedoen, maar moeten wel opletten, dat de huurschuld niet boven de ƒ 200 komt.
Strookje voor intrekking van de giromachtiging van de Stichting Studentenhuisvesting.
  -10-73/21      Aan de bewoners van de Domselaerstraat.
(1)       De Sterke Arm
(2)       A4, elite
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       UB /   
In de bijgaande Dappernieuws (nr.52, fp) kunt u lezen dat er plannen zijn de huizen in de Domselaerstraat te renoveren, een z.g.kleine renovatie (douches, elektrische bedrading). Dit is weer eens een beslissing die buiten de bewoners om is genomen. Het lijkt ons, dat in de eerste plaats de bewoners moeten zeggen wat er aan hun huis gedaan moet worden. Uw huis gaat na de renovatie vallen onder de huurharmonisatie en dat zorgt voor een verplichte extra huurverhoging van tussen 6 en 25% boven de kosten van de renovatie. Om te zorgen dat u toch iets te zeggen krijgt over wat er met uw huis gaat gebeuren, nodigen we u uit om 5 oktober bij elkaar te komen in buurthuis de Werf. Er zullen architekten aanwezig zijn die voorlichting geven over renovatie.
  -10?-73/22    Aan de bewoners van Kattenburg,   Meer dan ...
(1)       5 namen (van bewoners van de studentenflat Kattenburg, fp)
(2)       A4, Scribe
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB / UB 64.2  
(5)       Zie 1-11-73/5
Protest tegen de paternalistiese besluitvorming van de beheerders van de flat n.a.v.het veranderen van kastsloten. Er moet een eind komen aan het maandelijkse "theekransje" van de beheerders met de DSH, waar "brouwsels" van dit soort plegen te worden klaargestoomd. Alle bijeenkomsten over de woon- en werksituatie van Kattenburg dienen voor iedereen toegankelijk te zijn.
20-10-73/3      HUURHARMONISATIE?   DE AKTIE GAAT VOORT!
(1)       Communistische Part van Nederland
(2)       dubbelz., 22x30,3cm, diepdruk
(3)       Wonen-hv
(4)       GA ISG /   
(5)       Gedrukt in vellen van vier pamfletten - volledig vel op ISG aanwezig
Door deze regering is een ander huurbeleid toegezegd. Maar voor 1973 wordt het beleid van Udink ten uitvoer gelegd. Zij wil de verbindendverklaring van de 1% huurharmonisatie niet terugdraaien. Er moet een eind komen aan het funeste huurbeleid. Dure woningen kunnen in huur verlaagd worden. Tegen elke huurverhoging, waar geen loonkompensatie tegenoverstaat.
20 Oktober nationale manifestatie van de CPN in de RAI, spreker Marcus Bakker. Demonstratie naar Beursplein.
26-10-73/1      WIE DIT LEEST IS UITGENODIGD!
(1)       buurt-aktiegroep Uilenburg
(2)       1v 6p, 1/3 folio, el.stencil, elite, tekeningen
(3)       Ams-C-rest     Ond-tert          Wonen
(4)       UB /   
Uit protest tegen de bouwplannen van de universiteit en de voorgenomen sloop van Uilenburg en de Valkenburgerstraat organiseren wij een feest-week-end. Programma week-end.
29-10-73/3      EXTRA BERICHT   DE HUURDER
(1)       Huurderscomité Amsterdam-West
(2)       22,9x31cm, off-set
(3)       Ams-West       Wonen
(4)       GA /   
(6)       De Huurder extra
Het huurbeleid van ex-minister Udink wordt voortgezet. Nieuwe plannen voor verbetering van het oude woningbestand wijzen er op dat de huurprijzen oplopen tot ƒ 300 per maand. Laat uw protest horen door op 29 oktober naar de grote huurdersvergadering in Marcanti te komen. Sprekers van PvdA en CPN zijn uitgenodigd.
  -11-73/3        uitgave: de Sterke Arm ... OPRICHTING BEWONERSGROEP COMMELINSTRAAT
(1)       de Sterke Arm
(2)       dubbelz., A4, off-set, rode inkt, tekening, kaartje
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       ISG /   
De gemeente heeft een plattegrond gemaakt voor nieuwbouw in de noord-oosthoek van de Dapperbuurt. Het is een massaal bouwblok; het bestaande stratenpatroon en een gedeelte van de markt verdwijnt. Het is niet zo dat er niets meer veranderd kan worden. Organiseer u in de straatgroep.
Wij willen betaalbare woningen en pas slopen als er een stuk gebouwd is, waardoor bestaande bewoners kunnen opschuiven naar de nieuwbouw.
  -11-73/6        November 1973   HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR 1
(1)       Bewonerscomité Huurverlaging
(2)       dubbelz., A4, cubic elite, kop: el.stencil
(3)       Ams-Bijlm       Wonen
(4)       GA /   
(6)       Huurbulletin Bijlmermeer 1
De bijlmerwoningen met hun hoge huren leveren nauwelijks een bijdrage aan de huisvesting van de 20.000 woningzoekenden in Amsterdam. De hoge huur is een zware last voor de lagere inkomensgroepen in de Bijlmermeer. De helft van de Bijlmerbevolking betaalt 30% van hun inkomen aan huur. In de Bijlmer is de meeste leegstand, verhuist 27% van de gezinnen per jaar en is het gemiddelde inkomen lager dan in andere nieuwbouwwijken. De huren moeten en kunnen omlaag door een aantal voorzieningen in de Bijlmer uit de algemene middelen te betalen, de afschrijving te verlengen, het luxe-BTW-tarief op woningen te vervangen door het BTW-tarief voor eerste levensbehoeften, etc. Hierdoor kan de huur met een kwart omlaag. De gemeenteraad, de wethouder, de woningbouwverenigingen en de politieke partijen steunen (delen van) onze actie.
  -11-73/43      Hervormde Stichting Jeugdhonken Amsterdam ... VERKLARING
(1)       Bestuur en staf van de
Hervormde Stichting Jeugdhonken Amsterdam
Stichting Jeugdhavens Amsterdam.
(2)       A4, geel papier, elite
(3)       Ams-W-Staa   Wonen-kra
(4)       GA /   
(5)       Literatuur: Adriaenssen p.48
De Vuurtoren, een jongerencentrum, heeft voortdurend te maken met jongeren die dakloos zijn en mede door dat feit in een krisissituatie komen. Samen met andere in de Holding participerende instellingen is de Vuurtoren overgegaan tot een woningkraakaktie (op 20 november, fp) om zo de huisvestingsnood van de jongeren in de publiciteit te brengen en de autoriteiten te wijzen op de niet ingeloste belofte het huisvestingsbeleid te wijzigen.
  -11-73/44a    voor alle spaarndammers, jullie hebben het eerlyk verdiend !!   WONINGVERBETERING JA HOGE HUREN NEE
(1)       Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt"
Het Bestuur.
(2)       dubbelz., kwarto, geel papier, st.pen, voorkant: tekening; achterkant: pica
(3)       Ams-W-Spa    Wonen
(4)       UB GA /   
(5)       Op voorkant tekening van staatssekretaris Schaeffer met geldzakken
Binnenkort verschijnt het nieuwe nummer van onze Aktiekrant. Hang onze affiche Woningverbetering ja! Hoge huren neen! op. Hierdoor maakt u de staatssekretarissen, wanneer zij straks onze buurt bezoeken, duidelijk wat wij van de regering verwachten.
  -11-73/44b
(1)       Comité Wijkverbetering "Spaarndammerbuurt"
Het Bestuur.
(2)       kwarto, st.pen, tekening
(3)       Ams-W-Spa    Wonen
(4)       UB /   
Dito als voorkant /44a.
  -11-73/45      PROTEST BIJEENKOMST   Vrijdag 9 november 8 uur Ons Huis
(1)       CPN Afd.Funen
(2)       folio, el.stencil?, rode en zwarte inkt, tekening
(3)       Ams-O-Dap    Wonen-hv
(4)       SA /    SA 040/001.3.01
 
Protestbijeenkomst 9 november Ons Huis. Tegen dreigende huren van ƒ 400 in de Dapperbuurt en Bodencentrum! Spreker: L.Wildeman, gemeenteraadslid CPN.
  -11-73/46      Openbare discussie-avond CPN-DAPPERBUURT   maandagavond 27 november
(1)       CPN-Dapperbuurt
(2)       kwarto, el.stencil, tekening
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.3.01
 
Openbare discussie-avond 27 november Ons Huis, spreker Wim van 't Schip. Uit het Manifest van de CPN: Er moet een nieuwe regeringsmacht gevormd worden, waarvan socialisten en communisten de spil vormen en steunende op het NVV als vakcentrale. Uit het buurt aktie program van de CPN: snelle bouw van woningen aan de Pontanusstraat. Eerst bouwen, dan huurakties om de huren omlaag te brengen en extra-rijkssubsidie te eisen.
1-11-73/5        Aan de bewoners van Kattenburg,   Op de ...
(1)       3 namen
(2)       dubbelz., A4, voorkant: Prestige Elite; achterkant: elite
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB / UB 64.2  
2 November vergadering (van bewoners van de studentenflat Kattenburg, fp). Door enkele bewoners zal een resolutie naar voren gebracht worden: het kastenprobleem stelt de vertegenwoordiging van de bewoners tegenover de DSH ter diskussie. De relatie DSH-beheerders en bewoners-beheerders is overbodig comprommiterend voor de beheerders. Er dient derhalve een demokratiese struktuur tot stand gebracht te worden.
2-11-73/1        Communistische Partij van Nederland,   Afdeling De Funen ... HUREN NIEUWBOUW BODENCENTRUM DREIGEN F.400 TE WORDEN
(1)       Communistische Partij van Nederland, Afdeling De Funen
(2)       folio, elite, st.pen
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA / UB 17.1   SA 040/001.3.01
 
Oproep tot een demonstratieve buurtbijeenkomst op 9 november in Ons Huis (Zeeburgerdijk). Wij zijn verontrust over het uitblijven van regeringsmaatregelen om tot betaalbare nieuwbouw te komen op het Bodencentrum. De huren dreigen boven de ƒ 400 te komen en zijn daardoor onbereikbaar geworden voor de huidige bewoners van de Dapperbuurt. Er ligt voor de Dapperbuurt een bestemmingsplan op tafel. Wij hebben aangedrongen op onmiddellijke uitvoering van de daarin opgenomen nieuwbouw- en renovatieplannen. Nu de regering eerder gedane toezeggingen niet wil bevestigen, is actie het juiste antwoord. Wij eisen van de regering: onmiddellijke maatregelen die de nieuwbouw op het Bodencentrum voor de Dapperbuurters toegankelijk maken!
6-11-73/2        BUURTBEWONERS !!!!!!   In ons pas gekraakte pand ...
(1)       (het buurtkomite)
(2)       folio, geel papier, pica
(3)       Ams-C-WE     Wonen-kra
(4)       GA /   
Vergadering op 6 november in het gekraakte Aktie-centrum in de Vinkenstraat. De buurt mag niet verkrotten en gesloopt worden. Wij hebben een gesprek gehad met Wethouder Kuypers en binnenkort zullen we een gesprek hebben met Wethouder Lammers van Stadsontwikkeling over de situatie in de Vinkenstraat en de zijstraten. We moeten onze krachten bundelen om onze woon- en leefsituatie te verbeteren.
7-11-73/3        Aan de bewoners van het blok: Rechtboomssloot
(1)       Een aantal bewoners in het Nieuwmarktgebied.
(2)       A4, elite, st.pen
(3)       Ams-C-Nwm Wonen
(4)       kopie op UB / UB 11.1  
Om te voorkomen dat de buurt nog verder verkrot, moeten we zorgen dat de gemeente z'n belofte houdt betaalbare woningen neer te zetten. Alleen in die buurten, waar de mensen de koppen bij elkaar steken om hun buurt als woonbuurt te behouden, zijn die huizen van de grond gekomen. Om hetzelfde in onze buurt te bereiken is door een aantal bewoners een bijeenkomst georganiseerd, waar we duidelijk kunnen maken wat er moet gebeuren. Ir.Struben van Stadsontwikkeling komt op die bijeenkomst, 19 november in de Boomsspijker, de plannen van de gemeente uiteenzetten.
20-11-73/5      BUURTBEWONERS!   In Amsterdam zijn duizenden mensen, ...
(1)       de bewoners van Oude Schans 25
(2)       dubbelz., A4, rode inkt
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Zie /8 en 27-12-73/1. Druk: Roodmerk
Als je genoeg hebt van de woonellende bestaat er maar één mogelijkheid: kraken. Toen enkele jaren geleden mensen dit regelmatig gingen doen, werden ze er vaak met geweld weer door de politie uitgegooid. Er werd echter ook steeds vaker verzet gepleegd. Omdat dit verzet met geweld niet meer de kop ingedrukt kon worden, moest min of meer worden toegestaan dat krakers bleven zitten. Maar als door de krakers de winsten echt in gevaar komen, dan wordt het anders! Enkele weken geleden hebben wij de een jaar leegstaande Oude Schans 25 gekraakt. De makelaar deed ons het voorstel er een paar maanden te blijven wonen en dan zou hij voor een andere ruimte zorgen. Hij zag het wel zitten: wij moesten optreden als een privé knokploeg, die zijn vele leegstaande panden beschermt tegen andere krakers. Maar wij zouden wel moeten vertrekken zodra hij met zijn vingers knipte. Een dag na het gesprek ontvingen wij een dagvaarding met verzonnen namen. De rechter bepaalde dat wij op 20 december het pand moeten ontruimen. De eigenaar, een engelse beleggingsmaatschappij, wil er luxe flats van maken, die geen enkel slachtoffer van de woningnood kan betalen. Dit vonnis lost de woningnood niet op. Tot ziens op 21 december.
20-11-73/8      BUURTBEWONERS,   Een paar dagen geleden ...
(1)       De Bewoners. (van Oude Schans 25, fp)
(2)       A4
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4)       UB / UB VA45.1  
(5)       Oplage 300 ex. Zie /5 en 22-11-73/2. Druk: Roodmerk
Een paar dagen geleden hebben wij Oude Schans 25 gekraakt, dat twee jaar heeft leeg gestaan. Wij zijn 15 jonge mensen, die tot nu toe voor hun huisvesting aangewezen waren op kleine kamertjes met hoge huurprijzen, omdat we geen woning door de gemeente toegewezen kunnen krijgen. Wij vinden dat er al genoeg kantoren zijn. Er staan tienduizenden vierkante meters kantoorruimte leeg. Overal langs het tracé van de métro schieten de kantoorpanden uit de grond. Daarom vinden wij dat er ook maar eens wat kantoorruimte plaats moet maken voor woonruimte.
22-11-73/2      KRAAKAKTIE OP RAAMGRACHT
(1)       1: anoniem
2: De Bewoners
(2)       dubbelz., A4, voorkant: 10" Courier
(3)       Ams-C-rest     Wonen-kra
(4)       UB GA /   
1: Een van de voormalige bedrijfswoningen van Leeuwenberg aan de Raamgracht is gekraakt. Het aantal 'illegale' bewoners in deze door engelse beleggers bedreigde buurt is hiermee op 38 gekomen. Een van de nieuwe bewoners is een werkneemster van de tijdelijk in dit pand gevestigde hoedenfabriek. De direkteur raakte zó in paniek, dat hij het meisje ontslag gaf. Legale bewoners werden geweerd i.v.m.een nieuw 'klein hotelplan'. In het pand waren vernielingen aangericht. Bij het vorige hotelplan is hier door buurtbewoners een klacht over aan de gemeente uitgegaan. Wethouder Lammers verklaarde toen in de gemeenteraad, dat alle schade hersteld was. De direkteur heeft de politie te hulp geroepen, die hem na uren lang praten wist duidelijk te maken dat zijn tegenaktie zinloos is: hij draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze woning. Op de Staalstraat-Zwanenburgwal staat een riant kantoorpand al jaren te huur. Waar een wil is, is een huis.
2: Dito als 20-11-73/8.
28-11-73/2      Bewoners van de Wagenaar-, Commelin- en Von Zesenstraat ... kom naar de INSTUIF/tentoonstelling ...
(1)       Bewoners van de Wagenaarstraat
bewoners van de Commelinstraat
bewoners van de Von Zesenstraat.
(2)       A4, el.stencil, pica
(3)       Ams-O-Dap    Wonen
(4)       SA /    SA 040/001.3.01
Kom 22 december naar de instuif/tentoonstelling in het gebouw van het Leger des Heils, Commelinstraat. De gemeente heeft ons opgeroepen te komen praten over slopen en bouwen. Straatgroepen hebben al basis-eisen gesteld: eerst bouwen en dan pas slopen zodat de bewoners naar de nieuwbouw kunnen verhuizen en bouw- en sloopbeleid onder kontrole van de bewoners. We hebben een tentoonstellinkje waar u informatie kunt krijgen. Houd u op de hoogte van wat er in uw straat gebeurt.
30-11-73/2      Aan de bewoners van de Dapperbuurt.   Acht jaar geleden ...
(1)       BAK - Dapperbuurt
(2)       dubbelz., A4, elite
(3)       Ams-O-Dap    Mhg-gastar      Wonen
(4)       kopie op UB /   
Acht jaar geleden is in de van Zeesenstraat 59 een logement begonnen voor buitenlandse arbeiders. Het pand is onlangs opgekocht door de Gemeente voor ƒ 14.000. Zij heeft het voor een schijntje aan het kamerverhuurbedrijf Kooistra verhuurd. De tien marokkanen die er nu wonen betalen ƒ 70 per persoon per maand. Mevrouw Kooistra heeft een huurverhoging aangezegd van ƒ 30 (dat is 43%). Als ze dat niet zouden betalen zouden ze er op 30 november uitgezet worden. De marokkanen weigerden deze verhoging te betalen omdat er een slechte woonsituatie is, geen onderhoud aan het pand wordt gedaan en een huurverhoging van een saneringspand ontoelaatbaar is. 30 November waren er mensen uit de buurt in het pand toen het kamerverhuurbedrijf de ƒ 100 kwam innen. Mevrouw Kooistra kreeg het op haar zenuwen. De politie suste de zaak. Voorlopig kunnen de marokkanen een maand blijven wonen. In die tijd moet de huuradvieskommissie de hoogte van de huur vaststellen en de Gemeente zal een brief krijgen, waarin geëist wordt dat zij iets gaat doen aan dit wanbeheer. Kooistra heeft beloofd deze maand met het opknappen van het logement te beginnen.
  -12-73/1        HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR 2
(1)       Bewonerscomité Huurverlaging
(2)       dubbelz., A4, cubic elite, kop: el.stencil
(3)       Ams-Bijlm       Wonen
(4)       GA /   
(6)       Huurbulletin Bijlmermeer 2
In de Tweede Kamer hebben sprekers van verschillende politieke partijen de hoge huren in de Bijlmermeer afgekeurd. Zoals op de bewonersvergadering van 10 september afgesproken, wachten we met aktie op het afronden van de debatten over de huurverlaging. Pas wanneer blijkt dat er onvoldoende steun in de Tweede Kamer is, zullen we de huurreduktieaktie (het betalen van minder huur, totdat de huurverlaging officieel is) gaan voorbereiden. De Federatie van Woningbouwverenigingen en de Onafhankelijke Bewonersorganisaties hebben zich achter onze doeleinden gesteld.
  -12-73/8        DE LAATSTE RONDE IN HET OUDE JAAR
 
(1)       bewonerskomite SRVU
(2)       A4, off-set?, Prestige Elite
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       kopie op UB / UB 64.2  
(5)       Gegevens naar origineel SRVU
De Kommissie van Beheer heeft ons een overzicht gestuurd van de huurachterstand. De verhuurder mag de huurder volgens de wet geen boete opleggen. Op Uilenstede is hier aan voldaan, doordat de huurders enkele jaren geleden hebben besloten tot een boeteregeling, met de bedoeling dat het geld ten goede zou komen van een goed doel. Uit de SSH-begroting blijkt dat met het geld de exploitatie-begroting wordt aangezuiverd. Wij aanvaarden het niet, dat het boetebeleid zich gaat richten tegen een aksie, die door meer dan 750 bewoners gevoerd wordt. Wij vragen de Uilenraad de boeteregeling af te schaffen. Sluit je aan bij de huuraktie: betaalbare huren voor iedereen, intrekking huurverhoging september 1973 en een beter studiefinancieringsstelsel.
  -12-73/13      Lieve bootbewoners,   Onderstaand verzoek ...
(1)       Namens de aktiegroep "Geef Gas" 6 namen
(2)       A4, Bruxelles, st.pen
(3)       Wonen
(4)       kopie op UB / UB 95.2  
(5)       Zie  -1-74/8
Onderstaand verzoek hebben wij, hopelijk ook namens u, verzonden. Aan het College van B.en W.: nu al ondervinden woonbootbewoners ernstige moeilijkheden bij de aanschaf van huisbrandolie. Wanneer de situatie zich verscherpt zal ook de levering van butagas in gevaar komen. In andere gemeenten in N.H.zijn woonboten aangesloten op het aardgasnet. Het lijkt ons tijd ook in Amsterdam een dergelijke voorziening te treffen. Wij hopen u binnenkort een groot aantal handtekeningen te kunnen aanbieden.
Stuur op onderstaand strookje uw handtekening ter ondersteuning van de aktie.
  -12-73/31      Amsterdam,december l973   Geachte Buurtbewoners,   Op maandag l7 december l973 ...
(1)       Actiegroep tegen de huurharmonisatie voor de duplexwoningen.
(2)       dubbelz., kwarto, elite
(3)       Ams-West       Wonen Wonen-hv
(4)       SA /    SA 080/003.3.05
17 December hadden wij een gesprek met de Algemene Woningbouw Vereniging. Er wordt gezorgd voor rectificatie van de gevallen waarin een nieuw huurcontract met de nieuwe huursom werd opgemaakt voor de weduwen van bewoners die geweigerd hadden de huurharmonisatie te betalen, alleen om het feit dat deze weduwen de woning op hun naam wilden laten overschrijven. Wij zullen de ledenraad der vereniging inschakelen om het bestuur hierover ter verantwoording te roepen.
De A.W.V.blijft van mening dat de nieuwe puien voldoen. De honderden klachten die wij hebben overhandigd, zijn nog steeds bij de vereniging. Wij zullen de minister dit onder zijn aandacht brengen en de Huuradviescommissie hierop attenderen. Er zijn nog 432 bewoners in ons complex die weigeren de huurharmonisatie te betalen. De vereniging stuurt tegenwoordig een brief om de nieuwe huursom alsnog te betalen als bij een der weigeraars een klacht verholpen is. Pas als de Minister een beslissing genomen heeft die voor ons in ongunstige zin zou zijn, kan men niet anders dan de nieuwe huur betalen. Formulieren verkrijgbaar om bezwaren tegen de huurharmonisatie kenbaar te maken. Onze actiegroep is aan geen enkele politieke partij gebonden. Het geld betalen wij zelf, van enkele Uwer hebben wij vrijwillig een bijdrage in de kosten ontvangen.
3-12-73/4
(1)       (uitgegeven door gemeenteraadsfraktie Amsterdam Kabouterstad)
(3)       Mhg     Wonen-kra
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
(5)       Gegevens ontleend aan Tasman (1996) p.199 e.v. Uitgegeven voor kraakaktie van oude CBH-gebouw aan Passeerdersgracht door Kabouterraadsleden en Surinaamse gezinnen
Wij betuigen onze solidariteit met de Surinamers en Antillianen zowel in als buiten Amsterdam. Zij zijn het slachtoffer van kolonialistische en kapitalistische uitbuitingspraktijken. Vanwege het woord 'barmhartigheid' in het stadswapen rust er een morele plicht op het stadsbestuur om deze nieuwe Amsterdammers op menswaardige wijze op te vangen.
6-12-73/1        HOE DOE JE MEE AAN DE HUUR-INKOMENSAKTIE?
(1)       (ASVA)
(2)       A4
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       GA /   
Trek je huurmachtiging bij de giro in door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij je bewonerskomitee of bij de ASVA. Maak zelf iedere maand het oude huurbedrag over. Zorg dat je niet boven de twee maanden huurschuld komt, anders sturen ze de deurwaarder op je af. Help mee bij de organisatie van de aktie. Lees de Huurkrant en diskussieer over de aktievoorstellen. Kom naar de meeting van 11 december (neem spandoeken mee) en naar de Universiteitsraad van 18 december.
11-12-73/4      HUURDERSVERENIGING   "SPAARNDAM" ... Amsterdam, 11 december 1973.
(1)       Bestuur Huurdersvereniging Spaarndam.
(2)       kwarto, elite
(3)       Ams-W-Spa    Wonen
(4)       GA /  GA arch.CWS 
Tijdens het bezoek van Staatssecretaris Schaefer van Volkshuisvesting aan onze buurt is hij met voorstellen gekomen over de renovatie van onze woningen (Zaandammerplein e.o., fp) en de nieuwe huren. Deze voorstellen willen wij met U bespreken op een vergadering op 17 december in het wijkcentrum Spaarndam.
19 December wordt de renovatie van onze woningen in de gemeenteraad behandeld. Het is van het grootste belang dat U aan deze oproep gehoor geeft.
12-12-73/3      Enkele mededelingen van en voor buurtbewoners
(1)       anoniem
(2)       dubbelz., A4, pica
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4)       Geen overgebleven ex.bekend /   
Zondag is er een vergadering van buurtbewoners in de crèche gehouden. N.a.v.een eerder genomen besluit dat we samen de leegstaande panden zullen kontroleren, hebben we gepraat over Keizersstraat 13. Volgt verslag hiervan en van een ander gekontroleerd pand. Het huis van Jelle, de troubadour van de Nieuwmarkt, moet opgeknapt worden. Vrijdag wordt hierover gepraat. Vanavond, woensdag, buurtvergadering in de Boomsspijker over de opbouwplannen voor de buurt.
19-12-73/3      Ondergetekenden,bewoners van studenten­flat.........................
(1)       anoniem (uitgegeven door ASVA)
(2)       A4, elite
(3)       Ond-tert          Wonen
(4)       UB GA ISG /   
(5)       Handtekeningenlijst
Ondergetekenden, bewoners van de studentenflat ... onderstrepen de eisen van de huurinkomensaktie: intrekking huurverhoging '72-'73, betaalbare huren voor iedereen en een beter studiefinansieringsstelsel: studieloon. Protesteren tegen de tussentijdse servicekostenverhoging en eisen van CvB, UR en vooral staatssekretaris Klein dat de verhoging, die voor de bewoners van de studentenhuizen onbetaalbaar is, geen doorgang vindt.
21-12-73/3      GEDENKSTEEN   AAN ONZE BUURT-ARCHITEKTEN
(1)       akt.kom.westelke eilanden
(2)       kwarto, blauw papier, st.pen
(3)       Ams-C-WE     Wonen
(4)       GA /   
Gedenksteen aan onze buurtarchitekten, aangeboden door de buurt, voor onze eerste nieuwbouw   wordt 21 december om 11 uur ingemetseld.
(integraal)
27-12-73/1      PERSBERICHT   AMSTERDAM") 27-l2-73
(1)       De (ex-)bewoners van Oude Schans 25 en symphatisanten.
(2)       A4
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4)       UB GA /   
Verslag van de ontruiming van Oude Schans 25 door 20 agenten. De bewoners hadden zich in veiligheid kunnen brengen. De bewoners overwegen tegen de deurwaarder gerechtelijke stappen te ondernemen. Het pand moet per 1 januari 1974 aan een engelse beleggingsmaatschappij opgeleverd worden, die het gaat verbouwen tot dure appartementen.
28?-12-73/1    Buurtbewoners,   Donderdagmorgen ging om 8.30 uur de sirene.
(1)       De voormalige bewoners van Oude Schans 25.
(2)       dubbelz., A4, o.a. st.pen, tekening
(3)       Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4)       UB GA ISG /   
Donderdag ging de sirene. Deurwaarder, slopers en politie stonden voor de deur. Een aantal deuren werd geforceerd, voor duizenden guldens schade aangericht. We konden niets anders doen dan het vege lijf redden. Politie en slopers achtervolgden ons tot in het studentenhuis, waar de beheerder politie en 'slopers' belette de deuren te forceren. Onze bezittingen werden naar onbekende bestemming gebracht. Men blijft het privé-eigendom beschermen. Daarom gaan wij door met kraken en blijven ons verzetten tegen leegstand en bouw van dure flats i.p.v.bouw van betaalbare woningen voor mensen die ze werkelijk nodig hebben.