Censuur! Persmuseum IISG

1600-1700: Getemperde vrijheid I
Publicatie van het Hof
Publicatie van het Hof / jegens het drucken en spargeeren van Pasquillen / Resolutien / Missiven / Ec.; Den Haag, 18 mei 1657
1657
Dit plakkaat wordt namens de President en de Raden over Holland, Zeeland en Friesland in 1657 uitgevaardigd. Verschillende andere plakkaten met gelijke strekking zijn hieraan vooraf gegaan. Kennelijk zonder het gewenste resultaat. Want nog dagelijks drukken en verspreiden "eenige curieuse, nieusgierige, ongeruste ende woelende Persoonen" ... "argerlijcke Boeckskens, Pasquillen ende Gedighten, mitsgaders Propositien, Resolutien, Missiven ende andere Geschriften behelsende saaken van Staat". Degene die dergelijke geschriften toch drukt en/of verkoopt, zal beboet en gestraft worden, aldus de Publicatie.
Zie de originele tekst (pdf) of lees de transcriptie (pdf)
Signatuur:
PM 16576
top