IISG

Zoeken & raadplegen

Zoeken

De collecties, enkele databases en de websites van IISG en NEHA zijn te doorzoeken via één zoekportal - zoeken.iisg.nl.
Onder Collecties vindt u een overzicht van het materiaal dat door het IISG wordt verzameld en bewaard.
Zie ook collectiebeschrijvingen van het NEHA, Persmuseum en ReclameArsenaal

Sommige collecties zijn om redenen van conservering alleen beschikbaar op microfilm of microfiche.

Tijdelijk niet beschikbare collecties

Het kan voorkomen dat collecties tijdelijk niet beschikbaar zijn voor raadpleging in verband met het maken van een (nieuwe) inventaris, digitalisering, om conserveringsredenen of vanwege ruimtegebrek in de magazijnen. Bekijk het overzicht.

Bibliotheek

Via zoeken.iisg.nl/verzamelingen kunt u zoeken naar boeken, brochures, tijdschriften, kranten, muziek, geluid en documentatiemateriaal.

Tijdschriftartikelen en hoofdstukken in boeken zijn niet ontsloten. U moet weten in welk tijdschrift / krant mogelijk informatie heeft gestaan en het betreffende tijdschrift opvragen om te zien of er iets in staat.
Online hulpmiddelen zijn de Labour History Serials Service met inhoudsopgaven van tijdschriften op het terrein van 'labour history', de database ViVa Vrouwengeschiedenis in het Vaktijdschrift. Andere databases zijn alleen te raadplegen in de studiezaal.

Tips voor zoeken naar losse documenten die geen directe relatie met een archief hebben, zoals folders, pamfletten, flyers, bladmuziek, stencils.

Archief

Via zoeken.iisg.nl/archieven kunt u zoeken naar archiefmateriaal. Daarnaast is er een archieven index waarin u kunt bladeren door alfabetische namenlijsten van archieven of per land een overzicht van archieven kunt zien. De stukken zelf kunt u alleen op de studiezaal raadplegen.
Het overgrote deel van de archieven is zonder restricties beschikbaar voor onderzoek.
Een klein deel van de archieven is niet vrij raadpleegbaar. Meestal gaat het hierbij om archieven waarbij contractueel is bepaald dat de schenker of bruikleengever van het archief toestemming moet geven voor raadpleging, kopiëren en/of publicatie.
Een beperking van de toegankelijkheid kan bovendien noodzakelijk zijn om de privacy van personen te beschermen of in verband met de fysieke toestand van het materiaal.
Of er beperkende voorwaarden zijn voor inzage van een bepaald archief is na te lezen in de inventaris van een archief.

Voor inzage van een niet vrij raadpleegbaar archief dient u een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de afdeling Publieksdiensten. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Beperkt toegankelijke archieven.
In dit verzoek moet worden aangegeven om welk archief het gaat, het onderwerp en doel van de studie. Voor eindscriptie of dissertatie dient u ook de opleiding en naam van studiebegeleider / promotor te vermelden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de studiezaal - .

Beeldmateriaal

Via zoeken.iisg.nl/beeldmateriaal kunt u zoeken naar affiches, foto's, tekeningen, buttons, video's en films.
Het is doorzoekbaar op onder andere organisatie, tijd, plaats en trefwoord. Een overzicht van de trefwoorden vindt u in de thesauruslijst.
Gedigitaliseerde afbeeldingen (lage resolutie scans) van materiaal worden getoond via dit zoekportal.
Origineel materiaal kan alleen op afspraak geraadpleegd worden.

Digitale collecties

Het IISG is bezig met het inrichten van een digitaal depot. Gedurende de looptijd van het project is de dienstverlening van digitale collecties beperkt. Digitaal materiaal kan alleen op afspraak geraadpleegd worden. Stuur een e-mail aan .

Opvragen

Al het materiaal is opgeslagen in gesloten magazijnen. Om documenten op te vragen moeten aanvraagbriefjes worden ingevuld.
Gedurende de openingstijden kunt u tot een uur voor sluitingstijd aanvragen indienen.

Uw aanvragen kunt u inleveren bij de in- en uitgiftebalie. Medewerkers van deze balie zullen de gewenste materialen snel uit het magazijn halen en bij uw zitplaats op de studiezaal afleveren.
Er kan een maximum worden gesteld aan het aantal stukken dat voor u wordt gehaald.

Reserveren

Voorafgaand aan uw bezoek is het mogelijk per e-mail boeken, tijdschriften en archiefstukken aan te vragen. Stuur een email (minimaal 24 uur voor uw bezoek) aan met daarin de vereiste gegevens. U kunt op deze manier maximaal 3 items aanvragen.
In uw e-mail moeten de volgende gegevens staan:
Boek: uw naam, titel, auteur, signatuur en datum van uw bezoek.
Tijdschrift: uw naam, titel, signatuur, jaren aan die u wilt inzien en datum van uw bezoek.
Archiefstukken: uw naam, naam van het archief, inventarisnummers en datum van uw bezoek.

In bewaring geven

U kunt stukken die u tijdens een bezoek aan de studiezaal aangevraagd hebt, maximaal 3 weken op uw naam reserveren. De stukken worden bewaard in kasten achter de in- en uitgiftebalie en hoeven bij een volgend bezoek niet opnieuw te worden opgevraagd.

Lenen

Het IISG is een presentiebibliotheek waar het bibliotheekmateriaal voor iedereen beschikbaar moet zijn. Hierom wordt geen materiaal uitgeleend.

Internationaal interbibliothecair leenverkeer

Het IISG levert bibliotheken in het buitenland die zijn aangesloten bij WorldCat Resource Sharing (alleen SHARES partners) boeken en periodieken, uitsluitend in de vorm van (digitale) kopieën (tot 50 kopieën).

Publiceren

Bij gebruik van materiaal uit de IISG-collectie moet het IISG als bron vermeld worden:
[Naam van collectie], Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam)

Het IISG heeft recht op een presentexemplaar van uitgaven van of gebaseerd op materiaal dat bij het Instituut berust.

top