IISG

Europese immigratie en vestiging in Nederlands-Indië

In het kader van het onderzoek naar de Europese migratie naar Nederlands-Indië, dat is gerelateerd aan de Historische Steekproef Nederland, is een tweetal databestanden vervaardigd die betrekking hebben op de migratie en vestiging naar Nederlands Indië gedurende de negentiende eeuw. Beide zijn vervaardigd aan de hand van gegevens uit archiefbestanden van het Ministerie van Koloniën die berusten bij het Nationaal Archief in Den Haag.

1. 'Registratie Europeanen op Java en Madoera 1819' (excel-bestand, 454Kb), Nationaal Archief, Koloniën 1814-1819, inv.nos 3106-3125, Registers van het Europese personeel op Java en Madoera, alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaren. Opgemaakt 1 januari 1819. Ingezonden bij brief van de gouverneur-generaal dd. 3 januari 1831 nr. 3

Dit bestand bevat gegevens over de Residentie waar de persoon verblijft, naam, voornamen, leeftijd, geboorteplaats, beroep, aankomstjaar Java, en indien van toepassing overlijdensdag (OVLdag), overlijdensmaand (OVLmnd), overlijdensjaar (OVLjaar), (overlijdensplaats) OVLplts, moment van aankomst (Sinds wanneer hier woonachtig) en een kolom opmerkingen.

2. 'Toelatingsbesluiten van de gouverneur-generaal (in Rade) 1819-1875' (access-bestand, 12 Mb), Nationaal Archief, Koloniën 1814-1819, Registers der handelingen en besluiten van de gouverneur-generaal 'buiten rade' 1816-1849, inv.nos 2445-2725, Registers der handelingen en besluiten van de gouverneur-generaal 'in rade', inv.nos 2770-2863 en Koloniën 1850-1900, Oost-Indische Besluiten, inv. nos 7105-7641.

Dit bestand bevat gegevens over: datum besluit, nummer besluit, achternaam, voornaam, beroep, bedrijf, nationaliteit aanvrager, aard besluit (toelating = j, weigering toelating = n), aard van toelating (p= permanent, t= tijdelijk), en eventuele bijzonderheden die bij het besluit vermeld staan.

Literatuur: Ulbe Bosma, Indiëgangers. Verhalen van Nederlanders die naar Indië trokken 1812-1962 (Amsterdam: Bert Bakker, 2010)

top