IISH

Pionery v Kremle - inside
Pionery v Kremle
slova S. Michalkova, muzyka V. Muradeli;
 ispolniaet V. Krasovitskaia i Z. Petrova
S.l. : Vserossiiskoe Teatral'noe Obshchestvo, 1954

Call number:
BG PK 1/233
top