IISH

Pionery v Kremle - cover
Pionery v Kremle
slova S. Michalkova, muzyka V. Muradeli;
 ispolniaet V. Krasovitskaia i Z. Petrova
S.l. : Vserossiiskoe Teatral'noe Obshchestvo,
1954


Pioneers in the Kreml

words by S. Mikhalkov, music by V. Muradeli; performed by V. Krasovitskaia i Z. Petrova

Call number:
BG PK 1/233
top