IISG

Jaarverslagen

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) bezit samen met het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) een unieke collectie Jaarverslagen. De omvangrijke collectie, die bijna 9000 organisaties (500 mtr) omvat, valt uiteen in een deelcollectie sociale geschiedenis (IISG) en een deelcollectie economische geschiedenis (NEHA). Beide delen vullen elkaar vaak prachtig aan, maar overlappen elkaar ook in een aantal gevallen. De collectie is volledig toegankelijk via de online publiekscatalogus en wordt via een speciale index geintegreerd aangeboden. De belangrijkste zoeksleutel is de naam van de organisatie, daarnaast is het IISG-deel van de collectie grotendeels ook systematisch geordend volgens dezelfde methode als de boeken-collectie.

Het IISG deel van de collectie beslaat de periode vanaf 1880 tot heden. De collectie bevat bronnenmateriaal van de meest uiteenlopende organisaties op het gebied van de sociale geschiedenis. De zwaartepunten liggen bij verslagen van partijgroeperingen (SDAP, PvdA), de vakbeweging (vakcentrales [>250], diverse beroepen [>1000]), de coöperatieve organisaties (uit de collectie van de Nederlandsche Coöperatieve Bond en de Coöperatieve Vereniging "Centrale der Nederlandse Verbruikscoöperaties" [>400]), werkgeversorganisaties, sociale verzekering, waaronder bedrijfsverenigingen [>300] en sociale zorg [>1500] met thema's als samenlevingsproblemen, huwelijks- en gezinsvraagstukken, sociale groepen (jeugd, vrouwen, maar ook immigranten, vluchtelingen, blinden, doven, zwakzinnigen), volksgezondheid, woningbouw, arbeidsbemiddeling, reclassering en kinderbescherming (uit de collecties van het Nationaal Bureau voor Kinderbescherming en het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland), onderwijs en volksontwikkeling, maatschappelijk werk,  en drank- en drugsbestrijding (uit de collectie van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme)

De NEHA-component van de collectie bevat zo'n 3600 bedrijfsjaarverslagen en ruim 1000 verslagen van economische organisaties, waaronder vrijwel alle Nederlandse kamers van koophandel. De oudste verslagen dateren uit de tweede helft van de negentiende eeuw en lopen door tot de jaren negentig van de twintigste eeuw. Uit alle bedrijfstakken zijn bedrijven vertegenwoordigd, waarvan de belangrijkste zijn: cultuur- en landbouwmaatschappijen, delfstoffenwinning (ook in voormalig Nederlandsch-Indië) [>500], industriële bedrijven [>1000], openbare nutsbedrijven (water, gas en electriciteit) [>100], bouwnijverheid [<100], handelmaatschappijen [>400], transportbedrijven (spoorwegen, wegvervoer, vaart) [>500], bank- en verzekeringswezen (algemene banken, coöperatieve banken, spaarbanken, krediet- en hypotheekbanken, beleggingsmaatschappijen, levensverzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) [>1250]. De kamers van koophandel [>200] en de bedrijf- en produktschappen vormen de belangrijkste peilers van de zogenaamde economische organisaties. Deze collectie omvat verder de verslagen van alle andere organisaties die een rol spelen in het economische leven.

Ga naar de lijsten jaarverslagen Nederlandse vakbeweging

Herzien: 12 juli 1999

top